4. Kvartal 2010, nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Kvartal 2010, nr. 2"

Transkript

1 4. Kvartal 2010, nr. 2

2 SANDEVIFTEN - udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i DOF-Vestjylland. REDAKTION: Pia Morsing, Ringkøbing, (redaktør) Agner Svenstrup, Holstebro, (redaktør) Carsten G. Laursen, Herning, ADRESSE: Pia Morsing, Glentevej Ringkøbing TRYKKERI: Aa. Søe-Knudsen, Stoholm BANKKONTO: ABONNEMENT:Udgivelser 2010: 60 kr. Løssalg, Årsrapport : 40 kr. Øvrige numre : 20 kr. Gamle numre : 5-10 kr. + porto. DOF-Vestjyllands hjemmeside: Forside: Havørn adult. September 2010 Amholm Bro, Skjern Enge Foto: Carsten G. Laursen 2

3 Nyt fra bestyrelsen af Lars Holm Hansen Så kom vand og naturplanerne ud i offentlig høring efter over 2 års forsinkelse primo oktober. I Vestjylland har vi mange store Natura 2000 områder, så lokalafdelingen har frem til primo april muligheden for at få læst de forskellige forslag igennem og komme med forslag og bemærkninger til dem. På internet adressen ATURplaner_okt.htm kan du se og læse om vand og naturplanerne. DOF-Vestjylland, synes det er en spændende og interessant opgave, som betyder en del for vores fremtidige natur, regner med at bl.a. caretakere og kommunekontaktpersoner, vil spille en aktiv rolle i forbindelse med høringen, så der for har vi medio november indbudt til et informations/arbejdsmøde på Præstbjerg Naturcenter, hvor vi vil bruge en del tid på at snakke om hvordan vi griber tingene an, foruden at vi vil snakke om DOFs naturpolitik og om de redskaber og muligheder, som kan findes på nettet. 5 personer fra lokalafdelingen var i juni måned deltager i et seminar på Skillingbro naturcenter ved Skørping, som vi afholdt, sammen med lokalafdelingerne fra Nord- og Nordvest-, samt Østjylland. På dette kursus stod Knud Flensted og Anja Eberhardt fra Fuglenes hus for program punkterne, som omhandlede DOFs natursyn og sigtelinjer, vores syn på naturen i landbrugslandet og hvordan caretakere kan være med til at påpege forbedringer og tage sig agt, når der evt. kommer trusler i deres områder. En god og inspirerende dag, hvor der også var mulighed for at diskutere med vores nabo lokalafdelinger. Vi har endvidere ud i det naturpolitiske, deltaget i diverse grønt rådsmøder. Vi har fulgt debatten omkring Skjernå nationalpark, som ligesom er i et dødvande grundet landbrugets forbehold. Borgmesteren i Ringkøbing-Skjern kommune siger der kommer en nationalpark, den skulle have været indviet her i efteråret 2010, men vi får se om det bliver i 2011? Vi har deltaget i arbejdet omkring Søvejen mod vest, endvidere har der været møder i forbindelses med DOFs ministeraftale med de lokale skovdistrikter og i andre brugerråd hvor vi er med! På mølleområdet har kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern godkendt et lokalplan forslag, som omhandler 7 store vindmøller umiddelbart syd for Lønborg hede, et projekt, som DOF og andre har sendt indsigelser i mod, men disse indsigelser er i lokalplanen, blot 3

4 mærket, som taget til efterretning, så det fik vi ikke meget ud af. I september er der kommet en plan på bordet om testmøller i Pallisbjerg enge, dette er også en ugunstig placering rent fuglemæssigt, da møllerne er tænkt placeret, netop hvor der årligt er store forekomster af gæs, samt der hvor Pomeransfuglene også raster og fouragerer. Vi vil følge denne sag tæt! Vi afviklede Trækfuglenes dag ved Nørre Vosborg og Hjerl Hede i maj og var repræsenteret med en stand på Landsskuet i Herning i juli og lokalafdelingen afviklede Tårnenes dag arrangementet i august, hvilket der kan læses mere om andetsteds i bladet. Her i oktober ser vi frem til Rovfugle kursus med Klaus Malling Olsen, som afholdes på Holstebro bibliotek. 100 billetter blev udbudt til salg mandag d. 4. oktober, 3 ½ dag senere var alle solgt og som vores kontakt på biblioteket udtrykte det: Imponerende, det har vi aldrig prøvet før! Først i november er DOF-Vestjylland medindbyder til et GMO møde, som afholdes sammen med Familielandbruget og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. og så kommer på den front også årets ornitologiske oplevelser i Aulum først i december. Hold ellers altid øje med vores hjemmeside for her kommer aktuel information om vore ture, møder og meget andet. En af de glædeligste omtaler på siden i 2010 har så afgjort været præsentationen af Vestjyllands første succesfulde yngleforekomst af Havørn ved Skjern enge og ligeså ynglefundet af Perleugle med 6 unger! Husk også muligheden for at tilmelde dig DOF-Vestjylland nyhedsbrev på adressen: hvor forskellige lokale informationer også vil blive bragt, et eksempel kunne være information om lokalafdelingens årlige tilbagevendende fotokonkurrence, som du kan deltage i med dine 2 bedste foto fra Vestjyllands område i 2010! 4

5 Generalforsamling i DOF Vestjylland Den 25. Januar Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 5. Valg til bestyrelsen. 6. Valg til repræsentantskabet 7. Valg af revisor 8. Forslag til beslutning 9. Eventuelt 5

6 Ynglende havørne ved Skjern Enge af Erik Mørk Der er de sidste par år jævnligt observeret havørne året igennem i Skjern Enge, men det var først i efteråret 2009, at jeg blev opmærksom på, at to af ørnene muligvis var ved at danne par, og at muligheden for at de ville blive i området for at yngle var til stede. Jeg havde da gennem er par måneder observeret de to ørne flyve og sidde tæt sammen samt observeret, at hunnen kaldte på hannen. I Skjern Gruppen (SKG) spurgte jeg, om nogen havde haft lignende iagttagelser. Det var der flere som tilkendegav, at de havde haft, og én havde set den ene fugl flyve op fra jorden med græsstrå i fangerne og var fløjet hen til magen med dem. Jeg havde på daværende tidspunkt ingen anelse om, hvor ørnene ville slå sig ned for at yngle, så jeg bad folk om at holde øje med, i hvilken retning ørnene fløj fra engene sidst på dagen til overnatning, da ørnene ofte overnatter i yngleområdet. Hovedparten af disse sene eftermiddags flyvninger gik i sydlig retning, og da havørne ofte yngler i en afstand af 4 til 6 km fra deres fourageringsområde, begyndte interessen at koncentrere sig om Lønborggård Plantage og Lønborg Plantage. Da der så også blev konstateret parring af havørne nedenfor Lønborg Borgbanke, på ørnenes dag, besluttede jeg mig for at kontakte Erik Ehmsen, som er DOF s havørne koordinator, for at høre hvordan mulighederne var for at få en privat plantage lukket midlertidigt for offentligheden. Erik lovede at tage den indledende snak med både plantageejeren og kommunen, hvorefter jeg tilbød at køre det videre i lokalt regi. Både ejeren og kommunen har været utrolig velvilligt indstillet og engageret fra første dag de blev kontaktet. Der gik heller ikke mere end én uge fra den første kontakt, til at ejeren, kommunen og jeg var blevet enige om omfanget af adgangsforbudet og skiltene var placeret rundt om den sydlige del af plantagen. Endvidere besluttede ejeren at indstille al skovningsarbejde og jagt i den lukkede skovpart til efter yngleperioden, for at give ørnene absolut fred og ro. Den redebeplantning ørnene har valgt er en ca. 100 år gammel nåletræbeplantning. Størstedelen af 6

7 denne beplantning væltede dog under stormen i 1981, men ørnene har alligevel fundet et egnet redetræ i en rødgran hvor toppen er knækket af. Reden er placeret i m højde. Ejeren oplyste at ørnene allerede sidste år havde påbegyndt redebygningen, men at de ikke var begyndt at yngle. D. 5. maj, ca. 6,5 uge efter at vi satte forbudsskiltene op, besøgte jeg for første gang redebevoksningen, hvilket var en meget kort fornøjelse, da den ene af de gamle fugle fløj vedvarende tæt omkring redetræet, så jeg turde ikke opholde mig der, af frygt for at blive opdaget, så jeg fortrak skyndsomt. Næste gang jeg besøgte reden var den 19. maj. Jeg kom kørende lidt nord for redebevoksningen, og ser den ene af de gamle ørne gå på vingerne inde fra redebevoksningen, men den vender dog hurtigt tilbage, da den først bliver mobbet af en musvåge og derefter af et par ravne. 10 min. senere kommer magen flyvende fra nordvest og ind over redebevoksningen, hvor den går ned. Jeg venter en halv times tid før jeg kører videre ind mod reden og parkerer bilen, for derefter at gå igennem en yngre tæt nåletræsbeplantning, hvorfra jeg skjult kan se selve reden. Da jeg kom ind til reden kunne jeg ikke se eller høre noget til de gamle fugle, men oppe i reden så jeg ikke kun én unge men hele to unger. Ungerne sad op i reden med strakt hals og kikkede sig ivrigt omkring, mens de ind imellem hev i en fuglevinge der lå oppe i reden. Ungernes dundragt var på hoved og krop lys beige til brunlig, mens issens dun var mere hvidlige. Når ungerne løftede vingerne kunne jeg ane pennene til de kommende svingfjer. Efter hvad jeg kunne læse mig til, skulle ungerne da være mellem 3 og 4 uger gamle. Begynder jeg at regne frem og tilbage, kommer jeg til, at ungerne skulle være flyvefærdige ca. d. 15. juli, hvilket passer meget godt, og at æggene skulle være lagt omkring d. 19. marts. Jeg har efterfølgende besøgt reden ca. én gang om ugen for at undersøge, om alt var vel i reden. Ved disse besøg har der næsten altid hersket fred og ro omkring reden, dog med undtagelse af d. 3. juni hvor det nærtboende ravne par, havde fået sine to flyvefærdige unger på vingerne. Med skrigen fra både de gamle og de unge fugle flyver de nu ind over ørnereden. Da ravnene får øje på ørneungerne begynder de at mobbe dem, hvad ørneungerne tilsyneladende ikke tager særlig notits af, men det gør til gengæld de gamle ørne, som jeg ellers ikke har set eller hørt noget til under mit besøg. Som lyn fra en klar himmel kommer de pludselig styrtende ned over den intetanende ravnefamilie, der i skrigende panik spredes for alle vinde, Det var fantastisk at opleve med hvilken kraft og elegance disse store ørne var i stand til at manøvrere sig rundt inde i den forholdsvise tætte redebevoksning, ja det skete med en sådan kraft at svingfjerene 7

8 brusede når fuglene skiftede flyveretning. Det næste jeg hørte til ravnefamilien var, da de noget senere, igen var samlet ved deres egen rede, og højlydt debatterede den tidligere hændelse. Den 14 juli hvor jeg igen besøgte reden, var der nu kun én unge i reden. Jeg fik af ejeren oplyst at der også den foregående dag kun var set én unge i reden og den anden var set siddende i en gran i nærheden af reden. Ved mit besøg d 21.juli var reden tom, men jeg så den ene unge komme flyvende hen mod redebevoksningen, hvor den satte sig meget sikkert i toppen af et højt nåletræ. Senere er begge unger set flyvende over en vildtager i Lønborggård Plantage. Indtil dato har det kun været de gamle fugle, vi har kunnet opleve i Skjern Enge, men nu kan det ikke vare ret længe, før vi kan opleve hele ørnefamilien derude, når de gamle fugle skal til at lære ungerne at jage.. Foto: Erik Mørk 8

9 Skagen Fuglestation Skal lokalafdelingen være medejer? Fuglestationer er en vigtig faktor i ornitologien og i den forbindelse er Skagen, en af de mest oplagte steder, at have en sådan. Sidste år opstod Skagen fuglestation efter mange års snak, men et af problemerne herved, er man skal ud og leje værelse/sommerhus til stationens medarbejdere og dette er ret dyrt i Skagen. Umiddelbart før sommerferien fik HB en henvendelse omkring et sommerhus, som var til salg på Batterivej, hvilket ville være en optimal beliggenhed i forhold til fugletrækket og de mange besøgende ornitologer. For at købe sommerhuset, skulle der rejses over 1,5 millioner og derfor blev der nedsat en gruppe, som skulle se på hvilke midler, der kunne skaffes. På baggrund af dette fik lokalafdelingerne en forespørgsel på, om vi kunne være interesseret i at støtte ideen ved at købe investeringsbeviser. I Vestjylland har vi midler og derfor blev vi i bestyrelsen enige om at bakke op om stationen, med et tilsagn om 5 andele af kr Vi skrev tilbage til HB, at vi muligvis godt ville støtte yderligere, men at punktet i så fald, skulle diskuteres, som et punkt på næste generalforsamling. Investeringen i Skagen fuglestation synes vi er en god ide, da nogle af vores midler, så kommer ud at arbejde for fuglene, i stedet for at stå på en bankbog. Vi har jo stadig sikkerheden i investeringsbeviserne, hvis stationen ikke kommer til at fungere tilfredsstillende og igen skal sælges. Skagen er et populært sted, så af den grund vil vi næppe tabe på investeringen, hvis det skulle komme dertil. Nu gik det sådan at sommerhuset på Batterivej, blev solgt til anden side, men DOF er kommet i gang med processen og vil i løbet af det næste års tid sondere andre muligheder og samtidig klarlægge, hvordan der kommer styr på finansieringen, når det rette hus dukker op. I forespørgslen til lokalafdelingerne, blev der tilkendegivet tilsagn om minimum kr ,- i første omgang. Endvidere har man kik på Odgaard arven, samt nogle midler fra DOFs rejsegaranti. På generalforsamlingen vil punktet komme på dagsordnen, således at vi 9

10 kan diskutere, hvordan der ses på sagen blandt vore medlemmer. I DOFs formåls paragraf står at foreningen støtter fuglestationer og de skal rumme tre aktiviteter: Monitering, formidling og socialt samlingspunkt. Disse ting bliver tænkt ind, når huset skal købes og da der er rigtig mange doffere, som besøger Skagen, er det helt oplagt at fuglestationen, foruden de oplagte aktiviteter, også skal skabe et mødested for ornitologer, som i kraft af lokalafdelingernes støtte er medejere af Skagen fuglestation! Fotokonkurrence 2010 Vi gentager succesen. En del af vore medlemmer tager mange gode fuglebilleder og derfor vil vi give alle muligheden for at indstille jeres 2 bedste foto s fra DOF-Vestjyllands område til denne konkurrence, hvor I efterfølgende selv kan være med til, at udvælge vinderne! DOF-Vestjylland udlover 2 præmier, hvor førstepræmien er et gavekort til Naturbutikken på kr. 250,- og andenpræmien Fugleåret Kriterierne I konkurrencen er følgende: Hver deltager må fremsende 2 foto Foto s skal være taget i DOF-Vestjyllands område i 2010 Der skal være fugle på fotografierne og meget gerne en kommentar tilknyttet. Til foto s skal medsendes tid og sted for fotograferingen. Man skal være medlem af DOF De deltagende fotografier vil blive lagt ud på hjemmesiden efterhånden, som de fremsendes, dog vil siden først startes op i juledagene! Indsendelse inden 21. januar, da deltagerne i Generalforsamlingen d. 25. januar skal stemme om de indsendte fotografier og dermed kåre årets fugle foto i DOF-Vestjyllands område. Vi håber at I har lyst til at deltage i denne konkurrence, hvor et interessant eller sjovt fuglebillede tilknyttet en god kommentar eller historie, kan have ligeså gode chancer, som det perfekte foto. Foto til konkurrencen skal sendes til Bestyrelsen - DOF-Vestjylland 10

11 11 Sandeviften 2/2010

12 Rovfuglekursus 28 oktober på Holstebro bibliotek. af Pia Morsing DOF Vestjylland, Holstebro Bibliotek og Folkeuniversitetet havde arrangeret at Klaus Malling Olsen, skulle fortælle og inspirere interesserede om rovfugle. Da billetterne blev frigivet til salg tog det kun tre en halv dag at få solgt de udbudte 100. Biblioteket har ikke tidligere oplevet så hurtigt et salg. På dagen mødte Klaus Malling Olsen op sammen med de 100 interesserede og bibliotekspersonale. Det var en aften som vi var mange der fik meget godt ud af. Der blev givet mange små fif. f.eks: b1 + b2 = m (Brun + brystbånd = musvåge) Hvordan fuglene bruger vingerne når de f.eks muser (er det som armen i gips eller ej) og mange flere. Klaus fortalte, tegnede og viste lysbilleder. Det kan vist godt konkluderes at alle havde en meget lærerig aften og der er da også udtrykt ønske om at succesen bliver gentaget, med et andet tema. Vi tager ønsket op og arbejder på at få Klaus Malling olsen over til Vestjylland igen. Når dette læses er der forhåbentlig flere der har været dygtige/heldige at vinde en af de skitser Klaus Malling Olsen tegnede til kurset og efterfølgende signerede 12

13 af Lars Holm Hansen Matrikelart konkurrencen mikrobirding i Vestjylland I lokalafdelingens Mikrobirdingkonkurrence mangler vi nu kun godt 2 måneder, men de 34 deltagere får dog stadig nye arter X et af på deres lister. Her i 2010 ligger førerfeltet noget højere artsantalsmæssigt end i Første pladsen ligger på nuværende tidspunkt en art højere (123), end da konkurrencen sluttede , så det er spændende, hvordan afslutningen bliver denne gang. I 2010 har vi haft flere deltagere med, som rent fuglemæssigt med deres matrikel ligger fortrinligt, med enten udsigt til fjord, sø eller lige på højderyggen, idet 5 deltagere har set mere end 100 arter. De øverste ligger meget tæt fra 120 til 123 forskellige pt., et antal, som jeg tror, de også selv må være overrasket og imponeret af. Hvis man kigger ned af deltagerlisten og konkluderer på antal arter contra sin matrikels beliggenhed, må det udledes, at den øverste håndfuld alle har den rigtig gode udsigt over eksempelvis fjorde og derfor har muligheder for bl.a. vandfugle, som andre ikke har. I næste kategori ligger de, som bor i det åbne land, måske med en stor have og udsigt ud over terrænet. Næste gruppe er størst og indeholder fortrinsvis de deltagere, som bor i almindelige parcelhuskvarterer i byen med haver omkring og ligeså i nederste segment, hvor enkelte bor i rækkehus med en lille have. Den samlede artsliste for alle deltagere er indtil videre på 184, hvor der i 2009 for hele året blev set 171 forskellige, så også her afspejler konkurrencen stor aktivitet. Listen indeholder mange overraskende fuglearter og kan ses på hjemmesiden. De 4 i toppen ligger som skrevet meget tæt: Navn: By Uge 41 Team Kikkenborg (EE) Søndervig 123 Jens Ballegaard Ringkøbing

14 Morten DD Hansen Nørre Snede 122 Allan Kjær Villesen Lemvig 120 I alt er der 34 deltagere med i mikrobirding i 2010 og i kommunekonkurrencen ser resultatoversigterne således ud: Ringkøbing-Skjern Navn: By Uge 41 Team Kikkenborg (EE) Søndervig 123 Jens Ballegaard Ringkøbing 122 Torben Møller Troldhede 95 Lars Holm Hansen Grønbjerg 80 Jens Hasager Kirk Tarm 70 Ole Amstrup Lyne 69 Mogens Bak Hemmet 68 Arne Skovgaard Juhl Velling 67 Erik Mørk Nielsen Tarm 67 Finn T. Nielsen Videbæk 49 Pia Morsing Rindum 45 Peter L. Olsen Ringkøbing 22 14

15 I alt er 12 deltagere med, og hvor 2 har skilt sig ud, og har hele året været med i spidsen af konkurrencen. Begge er på nuværende tidspunkt over det antal arter, som de så hele sidste år. Ikast-Brande kommune Navn: By Uge 41 Morten DD Hansen Nr. Snede 122 John Toft Kristensen Ikast 56 2 deltagere, hvor Morten DD Hansen, ligesom i 2009, er med helt fremme og har allerede her medio oktober, overgået sidste års resultat. Lemvig Kommune Navn: By Uge 41 Allan Kjær Villesen Lemvig 120 Jørgen Nørgaard Lemvig 93 Ane Magrethe Bjerre Ferring 28 3 deltagere, hvor Allan Kjær Villesen er med i topstriden. Struer Kommune Navn: By Uge 41 Hans Henrik Larsen Struer 102 Vores nordligst beliggende deltager, som i kraft af udsigt over Limfjorden blev femte deltager over 100 forskellige fuglearter. 15

16 Holstebro Kommune Navn: By Uge 41 Peter R. P. Derdau Mejrup 84 Anne Marie L. Pedersen Tvis 81 Gerner Majlandt Mogenstrup 63 Leif Novrup Sevel 61 Agner Svenstrup Mejdal 56 Valborg Mølgaard Ryde 55 Henrik Rähr Ejsing 49 Peder J. Pedersen Holstebro 45 Poul Krag Sevel 43 Lars Fløe Nielsen Holstebro 39 Tove Mølgaard Holstebro 36 Henry Thøgersen Holstebro deltagere hvoraf 5 bor i Holstebro. De 2 øverst placerede har henover året, skiftes til at ligge i spidsen i kommunekonkurrencen. Herning Kommune: Navn: By Uge 41 Kristian Kurt Jakobsen Gert Thorhauge Andersen Aulum 72 Hodsager 66 Ole C. Olesen Aulum 63 Poul D.Kæseler Skarrild 49 4 deltagere, hvor øverst placerede, som den eneste bor lidt uden for byen! 16

17 Når Sandeviften udkommer, vil der nok være omkring en måneds tid tilbage af årets konkurrence og det bliver rigtig spændende, om afgørelsen igen skal falde på de allersidste dage af året. Undertegnede håber alle har haft rigtig meget fornøjelse af at være med i DOF-Vestjyllands mikrobirding, som nu har kørt i 2009 og Matrikel art konkurrencen blev startet op for bl.a. at sætte fokus på, at få flere af vore medlemmer til at taste i DOF-Basen og da der har været henholdsvis 30 og 35 deltagere med de respektive år,(selvfølgelig en del gengangere), er resultatet af dette fuldt tilfredsstilende. Hjemmesiden er med til at holde en sådan konkurrence up to date hele tiden og derved bevare en vis spænding og af sted kommet, at mange har skullet holde sig opdateret med hvor godt, det nu er gået for de øvrige deltagere eller bare fulgt med og det har derfor været helt tydeligt, at søndag mandag har hjemmesidens statistik vist at besøgsfrekvensen, har været noget større end de øvrige dage. Mikrobirding har ligeledes været med til at der året igennem har været minimum en nyhed pr. uge på hjemmesiden og derved været med til at sikre, at der sker noget, hvilket er nødvendigt. Vi har endnu ikke fundet en afløser, men har du en god ide til en fortløbende aktivitet hører vi meget gerne om det og selvfølgelig er alle der har lyst, altid meget velkomne til at sende bidrag af forskellig art til hjemmesiden, hvis man har lyst til det. Vi er jo alle medansvarlige, for at vi har en interessant hjemmeside med løbende nyheder! Hermed Tak for et par gode konkurrence år til alle jer som var med og konceptet, der jo nu er gennemprøvet, kan måske tages op ved en senere lejlighed. 17

18 Seniorturen til Lille Vildmose af Leif Novrup Onsdag den 25. august begav 32 deltagere sig ud på seniortur til Lille Vildmose i Himmerland. Der var deltagere fra Varde i vest til Hadsten i øst og deltagerne fik trods den kraftige blæst set både kongeørn, traner, vildsvin, krondyr og fiskeørn. en lys musvåge. Frokosten blev indtaget i Høstermark tårnet til synet af en siddende fiskeørn midt på den åbne plads og krondyr med flotte gevirer. Ved første stop på Hegnsvej sås et tranepar med én unge poserende frit fremme på tæt hold. Kongeørn. Foto: Jonas Boel Traner. Foto: Jonas Boel Her sås også flere lille lappedykkere og en ung gråstrubet lappedykker. Flere rørhøge og en musvåge fløj lavt i blæsten. Næste stop på vejen gav fin flyveopvisning af den unge kongeørn med hvid hale og lyse pletter på vingerne. Den blev først mobbet af en hvepsevåge, senere Det nye Rovfugletårn skulle også besøges og vejen derud var ved at blive belagt med planker, så man tørskoet kunne komme derud. Her viste sig ved ankomsten igen den unge kongeørn på tættere hold flyve ved skovkanten. Dens lyse hoved sås meget tydeligt. Turen sluttede ved Tofte tårnet, hvor en vildsvin var det mest positive. En rigtig god dag med højt humør og en god snak deltagerne imellem. 18

19 Vinteren, vågen og matrikelkonkurrencen. af Jens Ballegaard, Ringkøbing Da vinteren for alvor satte ind i december med løfte om hvid jul, tænkte vi fuglefolk nok, at nu kunne vi lægge kikkerten på hylden i en rum tid og hellige os andre sysler som f.eks. svenske krimier (her kan jeg anbefale Håkan Nesser). Men nej, der kom mange fugle. Godt nok blev de trængt af en vinter, som man ikke har kendt mage til i mands minde: Børn på skøjter, bilkørsel på fjorden og ænder i vågerne. Og i hvilken grad er man forpligtet til at skovle sne? Viber, Sanglærker og Stære forsvandt både fra naturen og fra afkrydsningslisterne i matrikelkonkurrencen. Der skete dog andre ting. Udsigt fra husets vinduer Mange ornitologer har bosat sig, så man ikke har alt for langt til en fuglelokalitet. Hvis man tilmed kan bruge stuevinduet som udkigspost, er det jo helt fint. Selv har jeg i de sidste 8 år været begunstiget af at bo med udsigt til en fuglelokalitet.. Fra stuevinduet udsigt over Ringkøbing Fjord og til den lokalitet, som på DOF-basen kaldes Vestasstien. En del af denne lokalitet består af Vonås udløb i fjorden. Her opstod der så en våge i den hårde vinter. Til at begynde med lå der her Stor Skallesluger, Hvinand, Sangsvaner, Blishøns mm. Fuglene lå på fin bestemme-afstand fra stuevinduet, og teleskopet blev flittigt brugt. Fra køkkenvinduet udsigt til haven, hvor en foderplads, tætte hække, stor græsplæne og høje træer gav en del arter. Udsigt til vågen ved Vonå. I baggrunden Holmsland Klit Foto: Jens Ballegaard 19

20 Jeg fik nu travlt med både at kigge haven og vågen efter. Da det gik hedest for sig, var der hurtigløb mellem køkkenvindue og stuevindue. Heldigvis er huset ikke så stort. Nye matrikelarter væltede ind på listen. Der blev da heldigvis også tid til Håkan Nesser. Nye arter i haven Frost og snedække sendte flere og flere fugle til haven, med arter, som jeg ikke tidligere har set her: Misteldrossel, Bomlærke samt Skovhornugle, som sad i et træ i haven en hel dag. De sædvanlige drosler holdt til, så længe bær og æbler var til stede. Det er da løwn! Og så det utrolige: En eftermiddag i februar slentrede jeg ud i køkkenet for at lave en slat kaffe, kiggede rutinemæssigt ud af vinduet og her gik der en Turteldue rundt og åd solsikkefrø, sammen med Tyrker- og Ringduer. Jeg var overbevist om, at det måtte være en Østlig, idet den almindelige burde være i Afrika og ej i min have. Den var der i 10 minutter, og ikke set her siden. Lidt for hastigt meldte jeg den ud på dofcall som Østlig. Jeg blev hurtigt ringet op af Netfugl, som bad mig om billede, hvilket jeg straks sendte. Og dette gjorde jeg, før jeg faktisk selv fik studeret billederne. (Der var jo kun tid til at fotografere). Kort efter blev jeg venligt gjort opmærksom på, at der var tale om Alm. Turteldue. Jo, nu havde jeg da også selv set mine billeder og erkendt, at noget var galt. Men et meget sjældent fund er det. Der er ganske få vinteriagttagelser af arten. Jeg er så siden blevet venligmobbet med at gå på kursus i due-bestemmelse, startende med weekendkursus i Ringdue som 1. lektion! Turtelduen i min have Foto: Jens Ballegaard Den lille. Vågen og nærmeste omgivelser: En dag stod Erik, Steen og jeg i min indkørsel og afsluttede en udmærket tur til Hvide Sande Havn mm. En lille vader jages op at legende børn nede i tagrørene ud for mit hus. Vi kigger på kræet: Enkeltbekkasin. Og vågen, som skiftede størrelse afhængig af frostens favntag, tiltrak hele tiden nye spændende arter. Vandrefalk kom på besøg næsten hver eftermiddag ved tiden og jagede Stormmåger - uden held. En dag kom 5 gæs flyvende og lagde an til landing: 1 Canadagås, 1 Bramgås og 3 Indiske Gæs, Også Sædgæs, Grågæs og flere Canadagæs indfandt sig. Jeg havde indtryk af, at gæssene blot badede eller drak vand, idet de kom dagligt, men forsvandt igen efter kort tid. En dag lå der fra morgenen 15 Pibesvaner i vågen. Alle 3 arter skalleslugere, Trold- og Taffeland og flere arter svømmeænder har været faste gæster. En Rørdrum er fløjet op fra tagrørene flere gange. 20

21 Den enes død.. Som det er set andre steder, lokker vågen rovfuglene til. De svageste andefugle bukker under. Her finder så Fjeldvåge og Musvåge føden. Vandrefalk og Blå Kærhøg er næsten dagligt på besøg. Havørn, en dag 2 fugle sammen, har vist sig et par gange. En dag lagde min nabo lidt fiskeaffald ud på isen. Inden han var nået til land, sad 2 musvåger og åd affaldet. Vi har jo også nok alle oplevet Musvågerne helt inde i haven. Spurvehøg og Tårnfalk ses dagligt, og et par gange har Mosehornugle jaget over tagrørene. Senest har der været rastende Strandskade og overflyvende Viber. Forleden kom der en kæmpeflok Sanglærker trækkende forbi der var mindst 500. Jeg tror, at et snevejr har sendt dem på flugt. Nu er tågevingerne fra sydvest ankommet, vågen mister sin betydning som vinteroase, Hættemåger, der nu lever op til deres navn, står på iskanten sammen med yngleklare Sølvmåger og en enkelt Sildemåge. Alt bliver normalt igen. Så kan det måske være, at Hvid Vipstjert snart kommer på listen til matrikelkonkurrencen. Foråret så sagte kommer Skovhornuglen Foto Jens Ballegaard 21

22 Noter fra en logbog: Pia Morsing: Der er mange der husker dagen: Onsdag 26 maj: Førstegangsiagttagelse i Danmark af Orientbraksvale ved Vest Stadil Fjord. Frits Rost fandt den og meldte den først ud som Rødvinget Braksvale, men da fuglen senere blev mere aktiv kunne feltkendetegn afsløre at det var en Orientbraksvale. Mange ornitologer valfartede til det Vestjyske, en del var heldige at se fuglen, men der var også mange der eftersøgte den forgæves. Klitten/bakken ved 11,3 km stenen fik nyt navn denne dag Taberbakken, men jeg fornemmede at selvom der var mange der desværre ikke så fuglen, så var der en god stemning på bakken. Dejligt efterfølgende at se på DOFbasen at mange af dem der så fuglen, har tastet observationen ind. Tak til jer for at I er med til at vi alle kan følge lidt bedre med. Finn Bro: Historien bag billederne med måge, havørn og ål er som følger. Jeg fik øje på mågen lige øst for tårnet, på den sandbanke, som kommer frem ved lavvande. Mågen forsøgte gentagne gange at sluge en ål, som den sikkert havde stjålet fra en Skarv. Jeg var alene i tårnet, men fik på et tidspunkt selskab af en mand og en kone fra Stadil. På det tidspunkt var mågen svømmet væk fra øen, og den var i gang med at skylle næbbet flere gange i vandet. Jeg troede derfor, at det var lykkedes den at sluge ålen, og fortalte ægteparret at de var gået glip af et ålegilde eller noget i den retning. Mågen vendte imidlertid tilbage til øen, og det viste sig, at ålen blot var blevet efterladt i vandet. Nu forsøgte mågen igen, at få ålen ned, og lidt efter siger konen "der kommer da en stor fugl". Jeg råbte - hold da op, det er havørnen. Fuglen snuppede ålen og fløj derefter direkte i retning mod Lønborg plantage, hvor ungerne sikkert har fået et solidt måltid. Man må sige, at ægteparret fik "valuta for pengene" - de var der i få minutter og så det hele. Andre kommer i tårnet flere gange og ser måske kun ørnene på lang afstand en enkelt gang. 22

Nr. 3 september 2008 36. årg.

Nr. 3 september 2008 36. årg. Nr. 3 september 2008 36. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Søravnen er dit lokalblad - få det gratis tilsendt 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år!

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år! Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Ørne DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København V Tlf.: 33 31

Læs mere

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Nilgæs, naturdebat og nydelige hits 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 4 December 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 4 december 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse lssn 0908-858X Postbesørget blad HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997 Formandsberetning Ørnetur Halens fugle Fyns Hoved forår 1996

Læs mere

Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark. Giv en fjer til Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT

Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark. Giv en fjer til Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT 7 r: t: }&t J{ \r". 4 r lx:t:trlkr 2{). 2(). irlsang SØ DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT +. Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark Giv en fjer til Søravnen

Læs mere

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 3 September 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 3 september 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sundet Bulgarien Ege nsedybet Vi I dtreservat Hedelærkens forekomst på Fyn

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sundet Bulgarien Ege nsedybet Vi I dtreservat Hedelærkens forekomst på Fyn tssn 0908-858X Postbesørget blad a9ie5 f,pc ';ELS EO'HOLT -ENSEN L*NEE}'*R(EN 3 LLT]ELLE 5762 UESTER SKERN JT6Z olll,. z OCE HAVREVMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 7. ARGANG NR. 1, FEB. 1999. o 6/3 4. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 7. ARGANG NR. 1, FEB. 1999. o 6/3 4. Foreningen for fuglebeskyttelse tssn 0908-858X Postbesørget blad 09106 odc 209 tii ELS BOI.I}IOLI JEI{SEI{ LRIIGEI'IRRl(EII 3 ULBøLLE 5762 tjester SKERIII 5762 000 o 6/3 4 HAVREVIMPEN DOF. FYN f)ansk Ornitologisk Forening Foreningen

Læs mere

UD PÅ TUR. i 6 kommuner

UD PÅ TUR. i 6 kommuner UD PÅ TUR i 6 kommuner Ringkøbing-Skjern, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Struer, Lemvig Kommuner 1. halvdel 2010 januar juni VELKOMMEN JULI I denne kalender kan I finde forslag til ture med vejleder.

Læs mere

FUGLE og DYR i Nordjylland

FUGLE og DYR i Nordjylland FUGLE og DYR i Nordjylland 2009 FUGLE og DYR i Nordjylland 2009 ISSN 0903-1731 Rapport nr. 46 fra Nordjysk Ornitologisk Kartotek 2010 Nordjysk Ornitologisk Kartotek Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 8. ARGANG NR.2, MAJ 2OOO. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 8. ARGANG NR.2, MAJ 2OOO. Foreningen for fuglebeskyttelse 000 1 r:',llor, 011.06 opc: ODC ii109 l.l :i. ri.t.l. * IJonrh o.l. t J'«i+t t tii ti't t t ISSN 0908'85 t.-*,.,r,,0n,.,n'r.[,.r*,.i] Postbesøroet br t.l.l. hu.l..1. c'r ln:at Uc+*i1::e'rr. {}l':-e'r'n:i.

Læs mere

SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:;" Markpiber på Anhdt 2OO2. ri " ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT

SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:; Markpiber på Anhdt 2OO2. ri  ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT Fitl'_ Ø SØM r"tr1 p trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN Nr. 4 o Decemr 2W2. 30. årgang FORENINGi ARHUgiAMT,,4'- -,e"-.:6j:..:;t'-.--:..::." 7.,:;" ri " ''o Mens vi venter på Årslev,Engsø Markpir på

Læs mere

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT L. E. w E. P ts F- E F- t t: F!- x r tn q s F. E F. Fl E t r F. DANSK ORNTOLOGSK FORENNG LOKALAFDELNGEN ARHUS AMT DANSK ORN TOLOG SK FO REN N G DOFrir en landsforenirg for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse

Læs mere

Nr. 105 14. juli 2010 18. årgang

Nr. 105 14. juli 2010 18. årgang Nr. 105 14. juli 2010 18. årgang RUNE STENEN Redaktionen Kære læsere - borgere i Grønbjerg! De må gøre noget rigtigt deroppe på vores Friskole. 100 elever har de rundet. (Har der nogensinde været så mange

Læs mere

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J U N I 2 0 1 4 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen Hasselvænget 47, 7800

Læs mere

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag'

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' 1L 'ml q p' br Martg2003 o 31. å. D,A N S K, LOKALA RNIT.9LOGIEiK FERENINEi D'E L 1N c; E.N Å R H U S A M + 'fr :.i, Sorn lrerre - så hund peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' j Dansk Omltologtsr, Forenlng

Læs mere

Vi passer på VERDENSARVEN

Vi passer på VERDENSARVEN Vi passer på VERDENSARVEN Årsberetning 2014 Skovhornugle FOTOGRAF: STEEN ANDERSEN 2 Vi passer på verdensarven Egon Østergaard Formand Lige siden 1906, hvor DOF blev stiftet, har vi arbejdet målrettet på

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Af Simon Bordal Hansen

Af Simon Bordal Hansen ORØ NYT Nr.144 december 2011, 20,- kr. God jul, Orø! Må vi her på bladet ønske læserne en god jul og et godt nytår. Og sende et stort tak til vores annoncører. Uden dem var der ikke noget blad. Du læser

Læs mere

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26 Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85 Medlemsorientering for LF26 WWW.LF26.DK Lystfiskerforeningen af 1926 s bestyrelse 2011 Formand: Finn Høj Dahl Godthåbsvej 42 7000 Fredericia Tlf. 75 92 92 19 Mail: finn.hoj.dahl@gmail.com

Læs mere

Jungshoved Nr. 1 Forår 2008 Årgang 4

Jungshoved Nr. 1 Forår 2008 Årgang 4 Jungshoved Nr. 1 Forår 2008 Årgang 4 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (4)... 6 Jungshoved Skole... 11 Foredrag om Galathea... 13 Spiseklubben... 14 JIF... 15 Forsamlingshuset... 17 Lokalråd...

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J u n i 2 0 1 1 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 2 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011 Pilebladet nr. 57 Okt. 2011 Flettetræf Hadsten Højskole Pilefestival Moesgård Sivhøst INDHOLD Bestyrelsens klumme Bestyrelsens klumme 2 Af Lis Napstjert Referat fra generalforsamling 4 Formandens beretning

Læs mere