4. Kvartal 2010, nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Kvartal 2010, nr. 2"

Transkript

1 4. Kvartal 2010, nr. 2

2 SANDEVIFTEN - udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i DOF-Vestjylland. REDAKTION: Pia Morsing, Ringkøbing, (redaktør) Agner Svenstrup, Holstebro, (redaktør) Carsten G. Laursen, Herning, ADRESSE: Pia Morsing, Glentevej Ringkøbing TRYKKERI: Aa. Søe-Knudsen, Stoholm BANKKONTO: ABONNEMENT:Udgivelser 2010: 60 kr. Løssalg, Årsrapport : 40 kr. Øvrige numre : 20 kr. Gamle numre : 5-10 kr. + porto. DOF-Vestjyllands hjemmeside: Forside: Havørn adult. September 2010 Amholm Bro, Skjern Enge Foto: Carsten G. Laursen 2

3 Nyt fra bestyrelsen af Lars Holm Hansen Så kom vand og naturplanerne ud i offentlig høring efter over 2 års forsinkelse primo oktober. I Vestjylland har vi mange store Natura 2000 områder, så lokalafdelingen har frem til primo april muligheden for at få læst de forskellige forslag igennem og komme med forslag og bemærkninger til dem. På internet adressen ATURplaner_okt.htm kan du se og læse om vand og naturplanerne. DOF-Vestjylland, synes det er en spændende og interessant opgave, som betyder en del for vores fremtidige natur, regner med at bl.a. caretakere og kommunekontaktpersoner, vil spille en aktiv rolle i forbindelse med høringen, så der for har vi medio november indbudt til et informations/arbejdsmøde på Præstbjerg Naturcenter, hvor vi vil bruge en del tid på at snakke om hvordan vi griber tingene an, foruden at vi vil snakke om DOFs naturpolitik og om de redskaber og muligheder, som kan findes på nettet. 5 personer fra lokalafdelingen var i juni måned deltager i et seminar på Skillingbro naturcenter ved Skørping, som vi afholdt, sammen med lokalafdelingerne fra Nord- og Nordvest-, samt Østjylland. På dette kursus stod Knud Flensted og Anja Eberhardt fra Fuglenes hus for program punkterne, som omhandlede DOFs natursyn og sigtelinjer, vores syn på naturen i landbrugslandet og hvordan caretakere kan være med til at påpege forbedringer og tage sig agt, når der evt. kommer trusler i deres områder. En god og inspirerende dag, hvor der også var mulighed for at diskutere med vores nabo lokalafdelinger. Vi har endvidere ud i det naturpolitiske, deltaget i diverse grønt rådsmøder. Vi har fulgt debatten omkring Skjernå nationalpark, som ligesom er i et dødvande grundet landbrugets forbehold. Borgmesteren i Ringkøbing-Skjern kommune siger der kommer en nationalpark, den skulle have været indviet her i efteråret 2010, men vi får se om det bliver i 2011? Vi har deltaget i arbejdet omkring Søvejen mod vest, endvidere har der været møder i forbindelses med DOFs ministeraftale med de lokale skovdistrikter og i andre brugerråd hvor vi er med! På mølleområdet har kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern godkendt et lokalplan forslag, som omhandler 7 store vindmøller umiddelbart syd for Lønborg hede, et projekt, som DOF og andre har sendt indsigelser i mod, men disse indsigelser er i lokalplanen, blot 3

4 mærket, som taget til efterretning, så det fik vi ikke meget ud af. I september er der kommet en plan på bordet om testmøller i Pallisbjerg enge, dette er også en ugunstig placering rent fuglemæssigt, da møllerne er tænkt placeret, netop hvor der årligt er store forekomster af gæs, samt der hvor Pomeransfuglene også raster og fouragerer. Vi vil følge denne sag tæt! Vi afviklede Trækfuglenes dag ved Nørre Vosborg og Hjerl Hede i maj og var repræsenteret med en stand på Landsskuet i Herning i juli og lokalafdelingen afviklede Tårnenes dag arrangementet i august, hvilket der kan læses mere om andetsteds i bladet. Her i oktober ser vi frem til Rovfugle kursus med Klaus Malling Olsen, som afholdes på Holstebro bibliotek. 100 billetter blev udbudt til salg mandag d. 4. oktober, 3 ½ dag senere var alle solgt og som vores kontakt på biblioteket udtrykte det: Imponerende, det har vi aldrig prøvet før! Først i november er DOF-Vestjylland medindbyder til et GMO møde, som afholdes sammen med Familielandbruget og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. og så kommer på den front også årets ornitologiske oplevelser i Aulum først i december. Hold ellers altid øje med vores hjemmeside for her kommer aktuel information om vore ture, møder og meget andet. En af de glædeligste omtaler på siden i 2010 har så afgjort været præsentationen af Vestjyllands første succesfulde yngleforekomst af Havørn ved Skjern enge og ligeså ynglefundet af Perleugle med 6 unger! Husk også muligheden for at tilmelde dig DOF-Vestjylland nyhedsbrev på adressen: hvor forskellige lokale informationer også vil blive bragt, et eksempel kunne være information om lokalafdelingens årlige tilbagevendende fotokonkurrence, som du kan deltage i med dine 2 bedste foto fra Vestjyllands område i 2010! 4

5 Generalforsamling i DOF Vestjylland Den 25. Januar Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 5. Valg til bestyrelsen. 6. Valg til repræsentantskabet 7. Valg af revisor 8. Forslag til beslutning 9. Eventuelt 5

6 Ynglende havørne ved Skjern Enge af Erik Mørk Der er de sidste par år jævnligt observeret havørne året igennem i Skjern Enge, men det var først i efteråret 2009, at jeg blev opmærksom på, at to af ørnene muligvis var ved at danne par, og at muligheden for at de ville blive i området for at yngle var til stede. Jeg havde da gennem er par måneder observeret de to ørne flyve og sidde tæt sammen samt observeret, at hunnen kaldte på hannen. I Skjern Gruppen (SKG) spurgte jeg, om nogen havde haft lignende iagttagelser. Det var der flere som tilkendegav, at de havde haft, og én havde set den ene fugl flyve op fra jorden med græsstrå i fangerne og var fløjet hen til magen med dem. Jeg havde på daværende tidspunkt ingen anelse om, hvor ørnene ville slå sig ned for at yngle, så jeg bad folk om at holde øje med, i hvilken retning ørnene fløj fra engene sidst på dagen til overnatning, da ørnene ofte overnatter i yngleområdet. Hovedparten af disse sene eftermiddags flyvninger gik i sydlig retning, og da havørne ofte yngler i en afstand af 4 til 6 km fra deres fourageringsområde, begyndte interessen at koncentrere sig om Lønborggård Plantage og Lønborg Plantage. Da der så også blev konstateret parring af havørne nedenfor Lønborg Borgbanke, på ørnenes dag, besluttede jeg mig for at kontakte Erik Ehmsen, som er DOF s havørne koordinator, for at høre hvordan mulighederne var for at få en privat plantage lukket midlertidigt for offentligheden. Erik lovede at tage den indledende snak med både plantageejeren og kommunen, hvorefter jeg tilbød at køre det videre i lokalt regi. Både ejeren og kommunen har været utrolig velvilligt indstillet og engageret fra første dag de blev kontaktet. Der gik heller ikke mere end én uge fra den første kontakt, til at ejeren, kommunen og jeg var blevet enige om omfanget af adgangsforbudet og skiltene var placeret rundt om den sydlige del af plantagen. Endvidere besluttede ejeren at indstille al skovningsarbejde og jagt i den lukkede skovpart til efter yngleperioden, for at give ørnene absolut fred og ro. Den redebeplantning ørnene har valgt er en ca. 100 år gammel nåletræbeplantning. Størstedelen af 6

7 denne beplantning væltede dog under stormen i 1981, men ørnene har alligevel fundet et egnet redetræ i en rødgran hvor toppen er knækket af. Reden er placeret i m højde. Ejeren oplyste at ørnene allerede sidste år havde påbegyndt redebygningen, men at de ikke var begyndt at yngle. D. 5. maj, ca. 6,5 uge efter at vi satte forbudsskiltene op, besøgte jeg for første gang redebevoksningen, hvilket var en meget kort fornøjelse, da den ene af de gamle fugle fløj vedvarende tæt omkring redetræet, så jeg turde ikke opholde mig der, af frygt for at blive opdaget, så jeg fortrak skyndsomt. Næste gang jeg besøgte reden var den 19. maj. Jeg kom kørende lidt nord for redebevoksningen, og ser den ene af de gamle ørne gå på vingerne inde fra redebevoksningen, men den vender dog hurtigt tilbage, da den først bliver mobbet af en musvåge og derefter af et par ravne. 10 min. senere kommer magen flyvende fra nordvest og ind over redebevoksningen, hvor den går ned. Jeg venter en halv times tid før jeg kører videre ind mod reden og parkerer bilen, for derefter at gå igennem en yngre tæt nåletræsbeplantning, hvorfra jeg skjult kan se selve reden. Da jeg kom ind til reden kunne jeg ikke se eller høre noget til de gamle fugle, men oppe i reden så jeg ikke kun én unge men hele to unger. Ungerne sad op i reden med strakt hals og kikkede sig ivrigt omkring, mens de ind imellem hev i en fuglevinge der lå oppe i reden. Ungernes dundragt var på hoved og krop lys beige til brunlig, mens issens dun var mere hvidlige. Når ungerne løftede vingerne kunne jeg ane pennene til de kommende svingfjer. Efter hvad jeg kunne læse mig til, skulle ungerne da være mellem 3 og 4 uger gamle. Begynder jeg at regne frem og tilbage, kommer jeg til, at ungerne skulle være flyvefærdige ca. d. 15. juli, hvilket passer meget godt, og at æggene skulle være lagt omkring d. 19. marts. Jeg har efterfølgende besøgt reden ca. én gang om ugen for at undersøge, om alt var vel i reden. Ved disse besøg har der næsten altid hersket fred og ro omkring reden, dog med undtagelse af d. 3. juni hvor det nærtboende ravne par, havde fået sine to flyvefærdige unger på vingerne. Med skrigen fra både de gamle og de unge fugle flyver de nu ind over ørnereden. Da ravnene får øje på ørneungerne begynder de at mobbe dem, hvad ørneungerne tilsyneladende ikke tager særlig notits af, men det gør til gengæld de gamle ørne, som jeg ellers ikke har set eller hørt noget til under mit besøg. Som lyn fra en klar himmel kommer de pludselig styrtende ned over den intetanende ravnefamilie, der i skrigende panik spredes for alle vinde, Det var fantastisk at opleve med hvilken kraft og elegance disse store ørne var i stand til at manøvrere sig rundt inde i den forholdsvise tætte redebevoksning, ja det skete med en sådan kraft at svingfjerene 7

8 brusede når fuglene skiftede flyveretning. Det næste jeg hørte til ravnefamilien var, da de noget senere, igen var samlet ved deres egen rede, og højlydt debatterede den tidligere hændelse. Den 14 juli hvor jeg igen besøgte reden, var der nu kun én unge i reden. Jeg fik af ejeren oplyst at der også den foregående dag kun var set én unge i reden og den anden var set siddende i en gran i nærheden af reden. Ved mit besøg d 21.juli var reden tom, men jeg så den ene unge komme flyvende hen mod redebevoksningen, hvor den satte sig meget sikkert i toppen af et højt nåletræ. Senere er begge unger set flyvende over en vildtager i Lønborggård Plantage. Indtil dato har det kun været de gamle fugle, vi har kunnet opleve i Skjern Enge, men nu kan det ikke vare ret længe, før vi kan opleve hele ørnefamilien derude, når de gamle fugle skal til at lære ungerne at jage.. Foto: Erik Mørk 8

9 Skagen Fuglestation Skal lokalafdelingen være medejer? Fuglestationer er en vigtig faktor i ornitologien og i den forbindelse er Skagen, en af de mest oplagte steder, at have en sådan. Sidste år opstod Skagen fuglestation efter mange års snak, men et af problemerne herved, er man skal ud og leje værelse/sommerhus til stationens medarbejdere og dette er ret dyrt i Skagen. Umiddelbart før sommerferien fik HB en henvendelse omkring et sommerhus, som var til salg på Batterivej, hvilket ville være en optimal beliggenhed i forhold til fugletrækket og de mange besøgende ornitologer. For at købe sommerhuset, skulle der rejses over 1,5 millioner og derfor blev der nedsat en gruppe, som skulle se på hvilke midler, der kunne skaffes. På baggrund af dette fik lokalafdelingerne en forespørgsel på, om vi kunne være interesseret i at støtte ideen ved at købe investeringsbeviser. I Vestjylland har vi midler og derfor blev vi i bestyrelsen enige om at bakke op om stationen, med et tilsagn om 5 andele af kr Vi skrev tilbage til HB, at vi muligvis godt ville støtte yderligere, men at punktet i så fald, skulle diskuteres, som et punkt på næste generalforsamling. Investeringen i Skagen fuglestation synes vi er en god ide, da nogle af vores midler, så kommer ud at arbejde for fuglene, i stedet for at stå på en bankbog. Vi har jo stadig sikkerheden i investeringsbeviserne, hvis stationen ikke kommer til at fungere tilfredsstillende og igen skal sælges. Skagen er et populært sted, så af den grund vil vi næppe tabe på investeringen, hvis det skulle komme dertil. Nu gik det sådan at sommerhuset på Batterivej, blev solgt til anden side, men DOF er kommet i gang med processen og vil i løbet af det næste års tid sondere andre muligheder og samtidig klarlægge, hvordan der kommer styr på finansieringen, når det rette hus dukker op. I forespørgslen til lokalafdelingerne, blev der tilkendegivet tilsagn om minimum kr ,- i første omgang. Endvidere har man kik på Odgaard arven, samt nogle midler fra DOFs rejsegaranti. På generalforsamlingen vil punktet komme på dagsordnen, således at vi 9

10 kan diskutere, hvordan der ses på sagen blandt vore medlemmer. I DOFs formåls paragraf står at foreningen støtter fuglestationer og de skal rumme tre aktiviteter: Monitering, formidling og socialt samlingspunkt. Disse ting bliver tænkt ind, når huset skal købes og da der er rigtig mange doffere, som besøger Skagen, er det helt oplagt at fuglestationen, foruden de oplagte aktiviteter, også skal skabe et mødested for ornitologer, som i kraft af lokalafdelingernes støtte er medejere af Skagen fuglestation! Fotokonkurrence 2010 Vi gentager succesen. En del af vore medlemmer tager mange gode fuglebilleder og derfor vil vi give alle muligheden for at indstille jeres 2 bedste foto s fra DOF-Vestjyllands område til denne konkurrence, hvor I efterfølgende selv kan være med til, at udvælge vinderne! DOF-Vestjylland udlover 2 præmier, hvor førstepræmien er et gavekort til Naturbutikken på kr. 250,- og andenpræmien Fugleåret Kriterierne I konkurrencen er følgende: Hver deltager må fremsende 2 foto Foto s skal være taget i DOF-Vestjyllands område i 2010 Der skal være fugle på fotografierne og meget gerne en kommentar tilknyttet. Til foto s skal medsendes tid og sted for fotograferingen. Man skal være medlem af DOF De deltagende fotografier vil blive lagt ud på hjemmesiden efterhånden, som de fremsendes, dog vil siden først startes op i juledagene! Indsendelse inden 21. januar, da deltagerne i Generalforsamlingen d. 25. januar skal stemme om de indsendte fotografier og dermed kåre årets fugle foto i DOF-Vestjyllands område. Vi håber at I har lyst til at deltage i denne konkurrence, hvor et interessant eller sjovt fuglebillede tilknyttet en god kommentar eller historie, kan have ligeså gode chancer, som det perfekte foto. Foto til konkurrencen skal sendes til Bestyrelsen - DOF-Vestjylland 10

11 11 Sandeviften 2/2010

12 Rovfuglekursus 28 oktober på Holstebro bibliotek. af Pia Morsing DOF Vestjylland, Holstebro Bibliotek og Folkeuniversitetet havde arrangeret at Klaus Malling Olsen, skulle fortælle og inspirere interesserede om rovfugle. Da billetterne blev frigivet til salg tog det kun tre en halv dag at få solgt de udbudte 100. Biblioteket har ikke tidligere oplevet så hurtigt et salg. På dagen mødte Klaus Malling Olsen op sammen med de 100 interesserede og bibliotekspersonale. Det var en aften som vi var mange der fik meget godt ud af. Der blev givet mange små fif. f.eks: b1 + b2 = m (Brun + brystbånd = musvåge) Hvordan fuglene bruger vingerne når de f.eks muser (er det som armen i gips eller ej) og mange flere. Klaus fortalte, tegnede og viste lysbilleder. Det kan vist godt konkluderes at alle havde en meget lærerig aften og der er da også udtrykt ønske om at succesen bliver gentaget, med et andet tema. Vi tager ønsket op og arbejder på at få Klaus Malling olsen over til Vestjylland igen. Når dette læses er der forhåbentlig flere der har været dygtige/heldige at vinde en af de skitser Klaus Malling Olsen tegnede til kurset og efterfølgende signerede 12

13 af Lars Holm Hansen Matrikelart konkurrencen mikrobirding i Vestjylland I lokalafdelingens Mikrobirdingkonkurrence mangler vi nu kun godt 2 måneder, men de 34 deltagere får dog stadig nye arter X et af på deres lister. Her i 2010 ligger førerfeltet noget højere artsantalsmæssigt end i Første pladsen ligger på nuværende tidspunkt en art højere (123), end da konkurrencen sluttede , så det er spændende, hvordan afslutningen bliver denne gang. I 2010 har vi haft flere deltagere med, som rent fuglemæssigt med deres matrikel ligger fortrinligt, med enten udsigt til fjord, sø eller lige på højderyggen, idet 5 deltagere har set mere end 100 arter. De øverste ligger meget tæt fra 120 til 123 forskellige pt., et antal, som jeg tror, de også selv må være overrasket og imponeret af. Hvis man kigger ned af deltagerlisten og konkluderer på antal arter contra sin matrikels beliggenhed, må det udledes, at den øverste håndfuld alle har den rigtig gode udsigt over eksempelvis fjorde og derfor har muligheder for bl.a. vandfugle, som andre ikke har. I næste kategori ligger de, som bor i det åbne land, måske med en stor have og udsigt ud over terrænet. Næste gruppe er størst og indeholder fortrinsvis de deltagere, som bor i almindelige parcelhuskvarterer i byen med haver omkring og ligeså i nederste segment, hvor enkelte bor i rækkehus med en lille have. Den samlede artsliste for alle deltagere er indtil videre på 184, hvor der i 2009 for hele året blev set 171 forskellige, så også her afspejler konkurrencen stor aktivitet. Listen indeholder mange overraskende fuglearter og kan ses på hjemmesiden. De 4 i toppen ligger som skrevet meget tæt: Navn: By Uge 41 Team Kikkenborg (EE) Søndervig 123 Jens Ballegaard Ringkøbing

14 Morten DD Hansen Nørre Snede 122 Allan Kjær Villesen Lemvig 120 I alt er der 34 deltagere med i mikrobirding i 2010 og i kommunekonkurrencen ser resultatoversigterne således ud: Ringkøbing-Skjern Navn: By Uge 41 Team Kikkenborg (EE) Søndervig 123 Jens Ballegaard Ringkøbing 122 Torben Møller Troldhede 95 Lars Holm Hansen Grønbjerg 80 Jens Hasager Kirk Tarm 70 Ole Amstrup Lyne 69 Mogens Bak Hemmet 68 Arne Skovgaard Juhl Velling 67 Erik Mørk Nielsen Tarm 67 Finn T. Nielsen Videbæk 49 Pia Morsing Rindum 45 Peter L. Olsen Ringkøbing 22 14

15 I alt er 12 deltagere med, og hvor 2 har skilt sig ud, og har hele året været med i spidsen af konkurrencen. Begge er på nuværende tidspunkt over det antal arter, som de så hele sidste år. Ikast-Brande kommune Navn: By Uge 41 Morten DD Hansen Nr. Snede 122 John Toft Kristensen Ikast 56 2 deltagere, hvor Morten DD Hansen, ligesom i 2009, er med helt fremme og har allerede her medio oktober, overgået sidste års resultat. Lemvig Kommune Navn: By Uge 41 Allan Kjær Villesen Lemvig 120 Jørgen Nørgaard Lemvig 93 Ane Magrethe Bjerre Ferring 28 3 deltagere, hvor Allan Kjær Villesen er med i topstriden. Struer Kommune Navn: By Uge 41 Hans Henrik Larsen Struer 102 Vores nordligst beliggende deltager, som i kraft af udsigt over Limfjorden blev femte deltager over 100 forskellige fuglearter. 15

16 Holstebro Kommune Navn: By Uge 41 Peter R. P. Derdau Mejrup 84 Anne Marie L. Pedersen Tvis 81 Gerner Majlandt Mogenstrup 63 Leif Novrup Sevel 61 Agner Svenstrup Mejdal 56 Valborg Mølgaard Ryde 55 Henrik Rähr Ejsing 49 Peder J. Pedersen Holstebro 45 Poul Krag Sevel 43 Lars Fløe Nielsen Holstebro 39 Tove Mølgaard Holstebro 36 Henry Thøgersen Holstebro deltagere hvoraf 5 bor i Holstebro. De 2 øverst placerede har henover året, skiftes til at ligge i spidsen i kommunekonkurrencen. Herning Kommune: Navn: By Uge 41 Kristian Kurt Jakobsen Gert Thorhauge Andersen Aulum 72 Hodsager 66 Ole C. Olesen Aulum 63 Poul D.Kæseler Skarrild 49 4 deltagere, hvor øverst placerede, som den eneste bor lidt uden for byen! 16

17 Når Sandeviften udkommer, vil der nok være omkring en måneds tid tilbage af årets konkurrence og det bliver rigtig spændende, om afgørelsen igen skal falde på de allersidste dage af året. Undertegnede håber alle har haft rigtig meget fornøjelse af at være med i DOF-Vestjyllands mikrobirding, som nu har kørt i 2009 og Matrikel art konkurrencen blev startet op for bl.a. at sætte fokus på, at få flere af vore medlemmer til at taste i DOF-Basen og da der har været henholdsvis 30 og 35 deltagere med de respektive år,(selvfølgelig en del gengangere), er resultatet af dette fuldt tilfredsstilende. Hjemmesiden er med til at holde en sådan konkurrence up to date hele tiden og derved bevare en vis spænding og af sted kommet, at mange har skullet holde sig opdateret med hvor godt, det nu er gået for de øvrige deltagere eller bare fulgt med og det har derfor været helt tydeligt, at søndag mandag har hjemmesidens statistik vist at besøgsfrekvensen, har været noget større end de øvrige dage. Mikrobirding har ligeledes været med til at der året igennem har været minimum en nyhed pr. uge på hjemmesiden og derved været med til at sikre, at der sker noget, hvilket er nødvendigt. Vi har endnu ikke fundet en afløser, men har du en god ide til en fortløbende aktivitet hører vi meget gerne om det og selvfølgelig er alle der har lyst, altid meget velkomne til at sende bidrag af forskellig art til hjemmesiden, hvis man har lyst til det. Vi er jo alle medansvarlige, for at vi har en interessant hjemmeside med løbende nyheder! Hermed Tak for et par gode konkurrence år til alle jer som var med og konceptet, der jo nu er gennemprøvet, kan måske tages op ved en senere lejlighed. 17

18 Seniorturen til Lille Vildmose af Leif Novrup Onsdag den 25. august begav 32 deltagere sig ud på seniortur til Lille Vildmose i Himmerland. Der var deltagere fra Varde i vest til Hadsten i øst og deltagerne fik trods den kraftige blæst set både kongeørn, traner, vildsvin, krondyr og fiskeørn. en lys musvåge. Frokosten blev indtaget i Høstermark tårnet til synet af en siddende fiskeørn midt på den åbne plads og krondyr med flotte gevirer. Ved første stop på Hegnsvej sås et tranepar med én unge poserende frit fremme på tæt hold. Kongeørn. Foto: Jonas Boel Traner. Foto: Jonas Boel Her sås også flere lille lappedykkere og en ung gråstrubet lappedykker. Flere rørhøge og en musvåge fløj lavt i blæsten. Næste stop på vejen gav fin flyveopvisning af den unge kongeørn med hvid hale og lyse pletter på vingerne. Den blev først mobbet af en hvepsevåge, senere Det nye Rovfugletårn skulle også besøges og vejen derud var ved at blive belagt med planker, så man tørskoet kunne komme derud. Her viste sig ved ankomsten igen den unge kongeørn på tættere hold flyve ved skovkanten. Dens lyse hoved sås meget tydeligt. Turen sluttede ved Tofte tårnet, hvor en vildsvin var det mest positive. En rigtig god dag med højt humør og en god snak deltagerne imellem. 18

19 Vinteren, vågen og matrikelkonkurrencen. af Jens Ballegaard, Ringkøbing Da vinteren for alvor satte ind i december med løfte om hvid jul, tænkte vi fuglefolk nok, at nu kunne vi lægge kikkerten på hylden i en rum tid og hellige os andre sysler som f.eks. svenske krimier (her kan jeg anbefale Håkan Nesser). Men nej, der kom mange fugle. Godt nok blev de trængt af en vinter, som man ikke har kendt mage til i mands minde: Børn på skøjter, bilkørsel på fjorden og ænder i vågerne. Og i hvilken grad er man forpligtet til at skovle sne? Viber, Sanglærker og Stære forsvandt både fra naturen og fra afkrydsningslisterne i matrikelkonkurrencen. Der skete dog andre ting. Udsigt fra husets vinduer Mange ornitologer har bosat sig, så man ikke har alt for langt til en fuglelokalitet. Hvis man tilmed kan bruge stuevinduet som udkigspost, er det jo helt fint. Selv har jeg i de sidste 8 år været begunstiget af at bo med udsigt til en fuglelokalitet.. Fra stuevinduet udsigt over Ringkøbing Fjord og til den lokalitet, som på DOF-basen kaldes Vestasstien. En del af denne lokalitet består af Vonås udløb i fjorden. Her opstod der så en våge i den hårde vinter. Til at begynde med lå der her Stor Skallesluger, Hvinand, Sangsvaner, Blishøns mm. Fuglene lå på fin bestemme-afstand fra stuevinduet, og teleskopet blev flittigt brugt. Fra køkkenvinduet udsigt til haven, hvor en foderplads, tætte hække, stor græsplæne og høje træer gav en del arter. Udsigt til vågen ved Vonå. I baggrunden Holmsland Klit Foto: Jens Ballegaard 19

20 Jeg fik nu travlt med både at kigge haven og vågen efter. Da det gik hedest for sig, var der hurtigløb mellem køkkenvindue og stuevindue. Heldigvis er huset ikke så stort. Nye matrikelarter væltede ind på listen. Der blev da heldigvis også tid til Håkan Nesser. Nye arter i haven Frost og snedække sendte flere og flere fugle til haven, med arter, som jeg ikke tidligere har set her: Misteldrossel, Bomlærke samt Skovhornugle, som sad i et træ i haven en hel dag. De sædvanlige drosler holdt til, så længe bær og æbler var til stede. Det er da løwn! Og så det utrolige: En eftermiddag i februar slentrede jeg ud i køkkenet for at lave en slat kaffe, kiggede rutinemæssigt ud af vinduet og her gik der en Turteldue rundt og åd solsikkefrø, sammen med Tyrker- og Ringduer. Jeg var overbevist om, at det måtte være en Østlig, idet den almindelige burde være i Afrika og ej i min have. Den var der i 10 minutter, og ikke set her siden. Lidt for hastigt meldte jeg den ud på dofcall som Østlig. Jeg blev hurtigt ringet op af Netfugl, som bad mig om billede, hvilket jeg straks sendte. Og dette gjorde jeg, før jeg faktisk selv fik studeret billederne. (Der var jo kun tid til at fotografere). Kort efter blev jeg venligt gjort opmærksom på, at der var tale om Alm. Turteldue. Jo, nu havde jeg da også selv set mine billeder og erkendt, at noget var galt. Men et meget sjældent fund er det. Der er ganske få vinteriagttagelser af arten. Jeg er så siden blevet venligmobbet med at gå på kursus i due-bestemmelse, startende med weekendkursus i Ringdue som 1. lektion! Turtelduen i min have Foto: Jens Ballegaard Den lille. Vågen og nærmeste omgivelser: En dag stod Erik, Steen og jeg i min indkørsel og afsluttede en udmærket tur til Hvide Sande Havn mm. En lille vader jages op at legende børn nede i tagrørene ud for mit hus. Vi kigger på kræet: Enkeltbekkasin. Og vågen, som skiftede størrelse afhængig af frostens favntag, tiltrak hele tiden nye spændende arter. Vandrefalk kom på besøg næsten hver eftermiddag ved tiden og jagede Stormmåger - uden held. En dag kom 5 gæs flyvende og lagde an til landing: 1 Canadagås, 1 Bramgås og 3 Indiske Gæs, Også Sædgæs, Grågæs og flere Canadagæs indfandt sig. Jeg havde indtryk af, at gæssene blot badede eller drak vand, idet de kom dagligt, men forsvandt igen efter kort tid. En dag lå der fra morgenen 15 Pibesvaner i vågen. Alle 3 arter skalleslugere, Trold- og Taffeland og flere arter svømmeænder har været faste gæster. En Rørdrum er fløjet op fra tagrørene flere gange. 20

21 Den enes død.. Som det er set andre steder, lokker vågen rovfuglene til. De svageste andefugle bukker under. Her finder så Fjeldvåge og Musvåge føden. Vandrefalk og Blå Kærhøg er næsten dagligt på besøg. Havørn, en dag 2 fugle sammen, har vist sig et par gange. En dag lagde min nabo lidt fiskeaffald ud på isen. Inden han var nået til land, sad 2 musvåger og åd affaldet. Vi har jo også nok alle oplevet Musvågerne helt inde i haven. Spurvehøg og Tårnfalk ses dagligt, og et par gange har Mosehornugle jaget over tagrørene. Senest har der været rastende Strandskade og overflyvende Viber. Forleden kom der en kæmpeflok Sanglærker trækkende forbi der var mindst 500. Jeg tror, at et snevejr har sendt dem på flugt. Nu er tågevingerne fra sydvest ankommet, vågen mister sin betydning som vinteroase, Hættemåger, der nu lever op til deres navn, står på iskanten sammen med yngleklare Sølvmåger og en enkelt Sildemåge. Alt bliver normalt igen. Så kan det måske være, at Hvid Vipstjert snart kommer på listen til matrikelkonkurrencen. Foråret så sagte kommer Skovhornuglen Foto Jens Ballegaard 21

22 Noter fra en logbog: Pia Morsing: Der er mange der husker dagen: Onsdag 26 maj: Førstegangsiagttagelse i Danmark af Orientbraksvale ved Vest Stadil Fjord. Frits Rost fandt den og meldte den først ud som Rødvinget Braksvale, men da fuglen senere blev mere aktiv kunne feltkendetegn afsløre at det var en Orientbraksvale. Mange ornitologer valfartede til det Vestjyske, en del var heldige at se fuglen, men der var også mange der eftersøgte den forgæves. Klitten/bakken ved 11,3 km stenen fik nyt navn denne dag Taberbakken, men jeg fornemmede at selvom der var mange der desværre ikke så fuglen, så var der en god stemning på bakken. Dejligt efterfølgende at se på DOFbasen at mange af dem der så fuglen, har tastet observationen ind. Tak til jer for at I er med til at vi alle kan følge lidt bedre med. Finn Bro: Historien bag billederne med måge, havørn og ål er som følger. Jeg fik øje på mågen lige øst for tårnet, på den sandbanke, som kommer frem ved lavvande. Mågen forsøgte gentagne gange at sluge en ål, som den sikkert havde stjålet fra en Skarv. Jeg var alene i tårnet, men fik på et tidspunkt selskab af en mand og en kone fra Stadil. På det tidspunkt var mågen svømmet væk fra øen, og den var i gang med at skylle næbbet flere gange i vandet. Jeg troede derfor, at det var lykkedes den at sluge ålen, og fortalte ægteparret at de var gået glip af et ålegilde eller noget i den retning. Mågen vendte imidlertid tilbage til øen, og det viste sig, at ålen blot var blevet efterladt i vandet. Nu forsøgte mågen igen, at få ålen ned, og lidt efter siger konen "der kommer da en stor fugl". Jeg råbte - hold da op, det er havørnen. Fuglen snuppede ålen og fløj derefter direkte i retning mod Lønborg plantage, hvor ungerne sikkert har fået et solidt måltid. Man må sige, at ægteparret fik "valuta for pengene" - de var der i få minutter og så det hele. Andre kommer i tårnet flere gange og ser måske kun ørnene på lang afstand en enkelt gang. 22

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne.

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. Ringmærkning af havørne-ungen på Tærø 2009. I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. I år blev parret på Tærø udset til at få ringmærket

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Fugle i naturen 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger, få en flyvende start

Læs mere

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2015

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2015 Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2015 Hvert år afholder kommunen en række naturvejlederarrangementer ud i vores skønne natur. På turene bliver der fortalt om dyr og planter og om de store

Læs mere

2. Kvartal 2011, nr.1

2. Kvartal 2011, nr.1 2. Kvartal 2011, nr.1 SANDEVIFTEN - udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i DOF-Vestjylland. REDAKTION: Pia Morsing, Ringkøbing, e-mail: pia.morsing@gmail.com (redaktør) Agner Svenstrup,

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Efterår Fugle i naturen. 24.09.16 30.09.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Efterår Fugle i naturen. 24.09.16 30.09.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Efterår Fugle i naturen 24.09.16 30.09.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger, få en flyvende

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

2. Kvartal 2010, nr.1

2. Kvartal 2010, nr.1 2. Kvartal 2010, nr.1 SANDEVIFTEN - udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i DOF-Vestjylland. REDAKTION: Pia Morsing, Ringkøbing, e-mail: pia.morsing@gmail.com (redaktør) Agner Svenstrup,

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Efterår Fugle i naturen

Efterår Fugle i naturen Efterår Fugle i naturen 24.09.17 30.09.17 I samarbejde med leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger og få en flyvende start på efteråret.

Læs mere

Tá På Tur Offentlige ture. SØNDAG 16. OKTOBER. Miraklet ved Filsø eftermiddagstur. Oplev Filsø der i 2012 blev genskabt ved en af danmarkshistoriens

Tá På Tur Offentlige ture. SØNDAG 16. OKTOBER. Miraklet ved Filsø eftermiddagstur. Oplev Filsø der i 2012 blev genskabt ved en af danmarkshistoriens Tá På Tur Offentlige ture. SØNDAG 16. OKTOBER Miraklet ved Filsø eftermiddagstur Oplev Filsø der i 2012 blev genskabt ved en af danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter. Fuglene er indvandret,

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe.

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe. Herunder 2016 Sir / Lyngbjerg Søndag d. 17.4 2016 kl. 13 Ca. 20 km Start kl. 13 fra Holstebro Aktivitetscenter. Turleder : Inger Andersen På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg,

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö 29. maj - 31. maj 2014 Hvor var det godt, den trods knebent deltagerantal - alligevel kunne gennemføres, denne fine tur til Hallandsåsen og Hallands Väderö.

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år.

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. Tårnfalkene 2014 Af Knud Erik Sonne Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. 15. maj. Middag flakser en fugl rundt på græsset foran huset. En tårnfalk, viser det sig. Undersøger

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Vinter Fugle i naturen

Vinter Fugle i naturen Vinter Fugle i naturen 21.01.18 27.01.18 I samarbejde med leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Rød glente Mærk vingesuset når vi sammen tager ud for at se på vinterens fugle. Årstiden giver mulighed for

Læs mere

Efterårets rovfugletræk

Efterårets rovfugletræk Efterårets rovfugletræk En af de store årlige og spektakulære ornitologiske begivenheder er rovfuglenes efterårstræk, når tusindvis af våger, spurvehøge, kærhøge, glenter mm. på deres træk fra deres yngleområder

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved vandet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads Valeur

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet.

Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet. Hermed har I turkataloget. Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet. Den enkelte kreds kan opdele sig i flere turhold - blot at der er en ansvarlig

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

STENBRONATUR. Byens måger. Yngleadfærd hos hættemåger og sølvmåger

STENBRONATUR. Byens måger. Yngleadfærd hos hættemåger og sølvmåger ktivitetsark 2 af 2 Side 1 af 5 yens måger Yngleadfærd hos hættemåger og sølvmåger Måger yngler i kolonier, og deres territorium er ofte begrænset til reden og dens nære omgivelser. et er en stor fordel

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Vinter Fugle i naturen

Vinter Fugle i naturen Vinter Fugle i naturen 21.01.18 27.01.18 I samarbejde med leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Rød glente Mærk vingesuset når vi sammen tager ud for at se på vinterens fugle. Årstiden giver mulighed for

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Havørne-parret på Tærø 2010.

Havørne-parret på Tærø 2010. Havørne-parret på Tærø 2010. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen Igen i 2010 skete der noget drastisk ved havørnereden i fyrretræet på Skallehoved, idet reden styrtede ned onsdag den 12. maj i en kraftig blæst

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat.

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Søndag den 24. januar havde 8 Fotoakrobater (fra den lokale fotoklub) sat hinanden stævne på Rødvig havn. Vi

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Felttræfafrunding 2011

Felttræfafrunding 2011 Felttræfafrunding 2011 af Kristoffer Hansen Træffet indledtes lørdag morgen, hvor der allerede var pænt med birdere på Bornholm. I alt var der 58 tilmeldte til træffet, hvoraf de 35 havde booket overnatning

Læs mere

Efterårstræk på Stevns

Efterårstræk på Stevns Efterårstræk på Stevns Af Tim Andersen De fleste forbinder et efterårstræksted for landfugle med vest- og sydvendte pynter. At det ikke altid behøver at være sådan, er Stevns Klint et eksempel på. Her

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere