4. Kvartal 2010, nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Kvartal 2010, nr. 2"

Transkript

1 4. Kvartal 2010, nr. 2

2 SANDEVIFTEN - udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i DOF-Vestjylland. REDAKTION: Pia Morsing, Ringkøbing, (redaktør) Agner Svenstrup, Holstebro, (redaktør) Carsten G. Laursen, Herning, ADRESSE: Pia Morsing, Glentevej Ringkøbing TRYKKERI: Aa. Søe-Knudsen, Stoholm BANKKONTO: ABONNEMENT:Udgivelser 2010: 60 kr. Løssalg, Årsrapport : 40 kr. Øvrige numre : 20 kr. Gamle numre : 5-10 kr. + porto. DOF-Vestjyllands hjemmeside: Forside: Havørn adult. September 2010 Amholm Bro, Skjern Enge Foto: Carsten G. Laursen 2

3 Nyt fra bestyrelsen af Lars Holm Hansen Så kom vand og naturplanerne ud i offentlig høring efter over 2 års forsinkelse primo oktober. I Vestjylland har vi mange store Natura 2000 områder, så lokalafdelingen har frem til primo april muligheden for at få læst de forskellige forslag igennem og komme med forslag og bemærkninger til dem. På internet adressen ATURplaner_okt.htm kan du se og læse om vand og naturplanerne. DOF-Vestjylland, synes det er en spændende og interessant opgave, som betyder en del for vores fremtidige natur, regner med at bl.a. caretakere og kommunekontaktpersoner, vil spille en aktiv rolle i forbindelse med høringen, så der for har vi medio november indbudt til et informations/arbejdsmøde på Præstbjerg Naturcenter, hvor vi vil bruge en del tid på at snakke om hvordan vi griber tingene an, foruden at vi vil snakke om DOFs naturpolitik og om de redskaber og muligheder, som kan findes på nettet. 5 personer fra lokalafdelingen var i juni måned deltager i et seminar på Skillingbro naturcenter ved Skørping, som vi afholdt, sammen med lokalafdelingerne fra Nord- og Nordvest-, samt Østjylland. På dette kursus stod Knud Flensted og Anja Eberhardt fra Fuglenes hus for program punkterne, som omhandlede DOFs natursyn og sigtelinjer, vores syn på naturen i landbrugslandet og hvordan caretakere kan være med til at påpege forbedringer og tage sig agt, når der evt. kommer trusler i deres områder. En god og inspirerende dag, hvor der også var mulighed for at diskutere med vores nabo lokalafdelinger. Vi har endvidere ud i det naturpolitiske, deltaget i diverse grønt rådsmøder. Vi har fulgt debatten omkring Skjernå nationalpark, som ligesom er i et dødvande grundet landbrugets forbehold. Borgmesteren i Ringkøbing-Skjern kommune siger der kommer en nationalpark, den skulle have været indviet her i efteråret 2010, men vi får se om det bliver i 2011? Vi har deltaget i arbejdet omkring Søvejen mod vest, endvidere har der været møder i forbindelses med DOFs ministeraftale med de lokale skovdistrikter og i andre brugerråd hvor vi er med! På mølleområdet har kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern godkendt et lokalplan forslag, som omhandler 7 store vindmøller umiddelbart syd for Lønborg hede, et projekt, som DOF og andre har sendt indsigelser i mod, men disse indsigelser er i lokalplanen, blot 3

4 mærket, som taget til efterretning, så det fik vi ikke meget ud af. I september er der kommet en plan på bordet om testmøller i Pallisbjerg enge, dette er også en ugunstig placering rent fuglemæssigt, da møllerne er tænkt placeret, netop hvor der årligt er store forekomster af gæs, samt der hvor Pomeransfuglene også raster og fouragerer. Vi vil følge denne sag tæt! Vi afviklede Trækfuglenes dag ved Nørre Vosborg og Hjerl Hede i maj og var repræsenteret med en stand på Landsskuet i Herning i juli og lokalafdelingen afviklede Tårnenes dag arrangementet i august, hvilket der kan læses mere om andetsteds i bladet. Her i oktober ser vi frem til Rovfugle kursus med Klaus Malling Olsen, som afholdes på Holstebro bibliotek. 100 billetter blev udbudt til salg mandag d. 4. oktober, 3 ½ dag senere var alle solgt og som vores kontakt på biblioteket udtrykte det: Imponerende, det har vi aldrig prøvet før! Først i november er DOF-Vestjylland medindbyder til et GMO møde, som afholdes sammen med Familielandbruget og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. og så kommer på den front også årets ornitologiske oplevelser i Aulum først i december. Hold ellers altid øje med vores hjemmeside for her kommer aktuel information om vore ture, møder og meget andet. En af de glædeligste omtaler på siden i 2010 har så afgjort været præsentationen af Vestjyllands første succesfulde yngleforekomst af Havørn ved Skjern enge og ligeså ynglefundet af Perleugle med 6 unger! Husk også muligheden for at tilmelde dig DOF-Vestjylland nyhedsbrev på adressen: hvor forskellige lokale informationer også vil blive bragt, et eksempel kunne være information om lokalafdelingens årlige tilbagevendende fotokonkurrence, som du kan deltage i med dine 2 bedste foto fra Vestjyllands område i 2010! 4

5 Generalforsamling i DOF Vestjylland Den 25. Januar Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 5. Valg til bestyrelsen. 6. Valg til repræsentantskabet 7. Valg af revisor 8. Forslag til beslutning 9. Eventuelt 5

6 Ynglende havørne ved Skjern Enge af Erik Mørk Der er de sidste par år jævnligt observeret havørne året igennem i Skjern Enge, men det var først i efteråret 2009, at jeg blev opmærksom på, at to af ørnene muligvis var ved at danne par, og at muligheden for at de ville blive i området for at yngle var til stede. Jeg havde da gennem er par måneder observeret de to ørne flyve og sidde tæt sammen samt observeret, at hunnen kaldte på hannen. I Skjern Gruppen (SKG) spurgte jeg, om nogen havde haft lignende iagttagelser. Det var der flere som tilkendegav, at de havde haft, og én havde set den ene fugl flyve op fra jorden med græsstrå i fangerne og var fløjet hen til magen med dem. Jeg havde på daværende tidspunkt ingen anelse om, hvor ørnene ville slå sig ned for at yngle, så jeg bad folk om at holde øje med, i hvilken retning ørnene fløj fra engene sidst på dagen til overnatning, da ørnene ofte overnatter i yngleområdet. Hovedparten af disse sene eftermiddags flyvninger gik i sydlig retning, og da havørne ofte yngler i en afstand af 4 til 6 km fra deres fourageringsområde, begyndte interessen at koncentrere sig om Lønborggård Plantage og Lønborg Plantage. Da der så også blev konstateret parring af havørne nedenfor Lønborg Borgbanke, på ørnenes dag, besluttede jeg mig for at kontakte Erik Ehmsen, som er DOF s havørne koordinator, for at høre hvordan mulighederne var for at få en privat plantage lukket midlertidigt for offentligheden. Erik lovede at tage den indledende snak med både plantageejeren og kommunen, hvorefter jeg tilbød at køre det videre i lokalt regi. Både ejeren og kommunen har været utrolig velvilligt indstillet og engageret fra første dag de blev kontaktet. Der gik heller ikke mere end én uge fra den første kontakt, til at ejeren, kommunen og jeg var blevet enige om omfanget af adgangsforbudet og skiltene var placeret rundt om den sydlige del af plantagen. Endvidere besluttede ejeren at indstille al skovningsarbejde og jagt i den lukkede skovpart til efter yngleperioden, for at give ørnene absolut fred og ro. Den redebeplantning ørnene har valgt er en ca. 100 år gammel nåletræbeplantning. Størstedelen af 6

7 denne beplantning væltede dog under stormen i 1981, men ørnene har alligevel fundet et egnet redetræ i en rødgran hvor toppen er knækket af. Reden er placeret i m højde. Ejeren oplyste at ørnene allerede sidste år havde påbegyndt redebygningen, men at de ikke var begyndt at yngle. D. 5. maj, ca. 6,5 uge efter at vi satte forbudsskiltene op, besøgte jeg for første gang redebevoksningen, hvilket var en meget kort fornøjelse, da den ene af de gamle fugle fløj vedvarende tæt omkring redetræet, så jeg turde ikke opholde mig der, af frygt for at blive opdaget, så jeg fortrak skyndsomt. Næste gang jeg besøgte reden var den 19. maj. Jeg kom kørende lidt nord for redebevoksningen, og ser den ene af de gamle ørne gå på vingerne inde fra redebevoksningen, men den vender dog hurtigt tilbage, da den først bliver mobbet af en musvåge og derefter af et par ravne. 10 min. senere kommer magen flyvende fra nordvest og ind over redebevoksningen, hvor den går ned. Jeg venter en halv times tid før jeg kører videre ind mod reden og parkerer bilen, for derefter at gå igennem en yngre tæt nåletræsbeplantning, hvorfra jeg skjult kan se selve reden. Da jeg kom ind til reden kunne jeg ikke se eller høre noget til de gamle fugle, men oppe i reden så jeg ikke kun én unge men hele to unger. Ungerne sad op i reden med strakt hals og kikkede sig ivrigt omkring, mens de ind imellem hev i en fuglevinge der lå oppe i reden. Ungernes dundragt var på hoved og krop lys beige til brunlig, mens issens dun var mere hvidlige. Når ungerne løftede vingerne kunne jeg ane pennene til de kommende svingfjer. Efter hvad jeg kunne læse mig til, skulle ungerne da være mellem 3 og 4 uger gamle. Begynder jeg at regne frem og tilbage, kommer jeg til, at ungerne skulle være flyvefærdige ca. d. 15. juli, hvilket passer meget godt, og at æggene skulle være lagt omkring d. 19. marts. Jeg har efterfølgende besøgt reden ca. én gang om ugen for at undersøge, om alt var vel i reden. Ved disse besøg har der næsten altid hersket fred og ro omkring reden, dog med undtagelse af d. 3. juni hvor det nærtboende ravne par, havde fået sine to flyvefærdige unger på vingerne. Med skrigen fra både de gamle og de unge fugle flyver de nu ind over ørnereden. Da ravnene får øje på ørneungerne begynder de at mobbe dem, hvad ørneungerne tilsyneladende ikke tager særlig notits af, men det gør til gengæld de gamle ørne, som jeg ellers ikke har set eller hørt noget til under mit besøg. Som lyn fra en klar himmel kommer de pludselig styrtende ned over den intetanende ravnefamilie, der i skrigende panik spredes for alle vinde, Det var fantastisk at opleve med hvilken kraft og elegance disse store ørne var i stand til at manøvrere sig rundt inde i den forholdsvise tætte redebevoksning, ja det skete med en sådan kraft at svingfjerene 7

8 brusede når fuglene skiftede flyveretning. Det næste jeg hørte til ravnefamilien var, da de noget senere, igen var samlet ved deres egen rede, og højlydt debatterede den tidligere hændelse. Den 14 juli hvor jeg igen besøgte reden, var der nu kun én unge i reden. Jeg fik af ejeren oplyst at der også den foregående dag kun var set én unge i reden og den anden var set siddende i en gran i nærheden af reden. Ved mit besøg d 21.juli var reden tom, men jeg så den ene unge komme flyvende hen mod redebevoksningen, hvor den satte sig meget sikkert i toppen af et højt nåletræ. Senere er begge unger set flyvende over en vildtager i Lønborggård Plantage. Indtil dato har det kun været de gamle fugle, vi har kunnet opleve i Skjern Enge, men nu kan det ikke vare ret længe, før vi kan opleve hele ørnefamilien derude, når de gamle fugle skal til at lære ungerne at jage.. Foto: Erik Mørk 8

9 Skagen Fuglestation Skal lokalafdelingen være medejer? Fuglestationer er en vigtig faktor i ornitologien og i den forbindelse er Skagen, en af de mest oplagte steder, at have en sådan. Sidste år opstod Skagen fuglestation efter mange års snak, men et af problemerne herved, er man skal ud og leje værelse/sommerhus til stationens medarbejdere og dette er ret dyrt i Skagen. Umiddelbart før sommerferien fik HB en henvendelse omkring et sommerhus, som var til salg på Batterivej, hvilket ville være en optimal beliggenhed i forhold til fugletrækket og de mange besøgende ornitologer. For at købe sommerhuset, skulle der rejses over 1,5 millioner og derfor blev der nedsat en gruppe, som skulle se på hvilke midler, der kunne skaffes. På baggrund af dette fik lokalafdelingerne en forespørgsel på, om vi kunne være interesseret i at støtte ideen ved at købe investeringsbeviser. I Vestjylland har vi midler og derfor blev vi i bestyrelsen enige om at bakke op om stationen, med et tilsagn om 5 andele af kr Vi skrev tilbage til HB, at vi muligvis godt ville støtte yderligere, men at punktet i så fald, skulle diskuteres, som et punkt på næste generalforsamling. Investeringen i Skagen fuglestation synes vi er en god ide, da nogle af vores midler, så kommer ud at arbejde for fuglene, i stedet for at stå på en bankbog. Vi har jo stadig sikkerheden i investeringsbeviserne, hvis stationen ikke kommer til at fungere tilfredsstillende og igen skal sælges. Skagen er et populært sted, så af den grund vil vi næppe tabe på investeringen, hvis det skulle komme dertil. Nu gik det sådan at sommerhuset på Batterivej, blev solgt til anden side, men DOF er kommet i gang med processen og vil i løbet af det næste års tid sondere andre muligheder og samtidig klarlægge, hvordan der kommer styr på finansieringen, når det rette hus dukker op. I forespørgslen til lokalafdelingerne, blev der tilkendegivet tilsagn om minimum kr ,- i første omgang. Endvidere har man kik på Odgaard arven, samt nogle midler fra DOFs rejsegaranti. På generalforsamlingen vil punktet komme på dagsordnen, således at vi 9

10 kan diskutere, hvordan der ses på sagen blandt vore medlemmer. I DOFs formåls paragraf står at foreningen støtter fuglestationer og de skal rumme tre aktiviteter: Monitering, formidling og socialt samlingspunkt. Disse ting bliver tænkt ind, når huset skal købes og da der er rigtig mange doffere, som besøger Skagen, er det helt oplagt at fuglestationen, foruden de oplagte aktiviteter, også skal skabe et mødested for ornitologer, som i kraft af lokalafdelingernes støtte er medejere af Skagen fuglestation! Fotokonkurrence 2010 Vi gentager succesen. En del af vore medlemmer tager mange gode fuglebilleder og derfor vil vi give alle muligheden for at indstille jeres 2 bedste foto s fra DOF-Vestjyllands område til denne konkurrence, hvor I efterfølgende selv kan være med til, at udvælge vinderne! DOF-Vestjylland udlover 2 præmier, hvor førstepræmien er et gavekort til Naturbutikken på kr. 250,- og andenpræmien Fugleåret Kriterierne I konkurrencen er følgende: Hver deltager må fremsende 2 foto Foto s skal være taget i DOF-Vestjyllands område i 2010 Der skal være fugle på fotografierne og meget gerne en kommentar tilknyttet. Til foto s skal medsendes tid og sted for fotograferingen. Man skal være medlem af DOF De deltagende fotografier vil blive lagt ud på hjemmesiden efterhånden, som de fremsendes, dog vil siden først startes op i juledagene! Indsendelse inden 21. januar, da deltagerne i Generalforsamlingen d. 25. januar skal stemme om de indsendte fotografier og dermed kåre årets fugle foto i DOF-Vestjyllands område. Vi håber at I har lyst til at deltage i denne konkurrence, hvor et interessant eller sjovt fuglebillede tilknyttet en god kommentar eller historie, kan have ligeså gode chancer, som det perfekte foto. Foto til konkurrencen skal sendes til Bestyrelsen - DOF-Vestjylland 10

11 11 Sandeviften 2/2010

12 Rovfuglekursus 28 oktober på Holstebro bibliotek. af Pia Morsing DOF Vestjylland, Holstebro Bibliotek og Folkeuniversitetet havde arrangeret at Klaus Malling Olsen, skulle fortælle og inspirere interesserede om rovfugle. Da billetterne blev frigivet til salg tog det kun tre en halv dag at få solgt de udbudte 100. Biblioteket har ikke tidligere oplevet så hurtigt et salg. På dagen mødte Klaus Malling Olsen op sammen med de 100 interesserede og bibliotekspersonale. Det var en aften som vi var mange der fik meget godt ud af. Der blev givet mange små fif. f.eks: b1 + b2 = m (Brun + brystbånd = musvåge) Hvordan fuglene bruger vingerne når de f.eks muser (er det som armen i gips eller ej) og mange flere. Klaus fortalte, tegnede og viste lysbilleder. Det kan vist godt konkluderes at alle havde en meget lærerig aften og der er da også udtrykt ønske om at succesen bliver gentaget, med et andet tema. Vi tager ønsket op og arbejder på at få Klaus Malling olsen over til Vestjylland igen. Når dette læses er der forhåbentlig flere der har været dygtige/heldige at vinde en af de skitser Klaus Malling Olsen tegnede til kurset og efterfølgende signerede 12

13 af Lars Holm Hansen Matrikelart konkurrencen mikrobirding i Vestjylland I lokalafdelingens Mikrobirdingkonkurrence mangler vi nu kun godt 2 måneder, men de 34 deltagere får dog stadig nye arter X et af på deres lister. Her i 2010 ligger førerfeltet noget højere artsantalsmæssigt end i Første pladsen ligger på nuværende tidspunkt en art højere (123), end da konkurrencen sluttede , så det er spændende, hvordan afslutningen bliver denne gang. I 2010 har vi haft flere deltagere med, som rent fuglemæssigt med deres matrikel ligger fortrinligt, med enten udsigt til fjord, sø eller lige på højderyggen, idet 5 deltagere har set mere end 100 arter. De øverste ligger meget tæt fra 120 til 123 forskellige pt., et antal, som jeg tror, de også selv må være overrasket og imponeret af. Hvis man kigger ned af deltagerlisten og konkluderer på antal arter contra sin matrikels beliggenhed, må det udledes, at den øverste håndfuld alle har den rigtig gode udsigt over eksempelvis fjorde og derfor har muligheder for bl.a. vandfugle, som andre ikke har. I næste kategori ligger de, som bor i det åbne land, måske med en stor have og udsigt ud over terrænet. Næste gruppe er størst og indeholder fortrinsvis de deltagere, som bor i almindelige parcelhuskvarterer i byen med haver omkring og ligeså i nederste segment, hvor enkelte bor i rækkehus med en lille have. Den samlede artsliste for alle deltagere er indtil videre på 184, hvor der i 2009 for hele året blev set 171 forskellige, så også her afspejler konkurrencen stor aktivitet. Listen indeholder mange overraskende fuglearter og kan ses på hjemmesiden. De 4 i toppen ligger som skrevet meget tæt: Navn: By Uge 41 Team Kikkenborg (EE) Søndervig 123 Jens Ballegaard Ringkøbing

14 Morten DD Hansen Nørre Snede 122 Allan Kjær Villesen Lemvig 120 I alt er der 34 deltagere med i mikrobirding i 2010 og i kommunekonkurrencen ser resultatoversigterne således ud: Ringkøbing-Skjern Navn: By Uge 41 Team Kikkenborg (EE) Søndervig 123 Jens Ballegaard Ringkøbing 122 Torben Møller Troldhede 95 Lars Holm Hansen Grønbjerg 80 Jens Hasager Kirk Tarm 70 Ole Amstrup Lyne 69 Mogens Bak Hemmet 68 Arne Skovgaard Juhl Velling 67 Erik Mørk Nielsen Tarm 67 Finn T. Nielsen Videbæk 49 Pia Morsing Rindum 45 Peter L. Olsen Ringkøbing 22 14

15 I alt er 12 deltagere med, og hvor 2 har skilt sig ud, og har hele året været med i spidsen af konkurrencen. Begge er på nuværende tidspunkt over det antal arter, som de så hele sidste år. Ikast-Brande kommune Navn: By Uge 41 Morten DD Hansen Nr. Snede 122 John Toft Kristensen Ikast 56 2 deltagere, hvor Morten DD Hansen, ligesom i 2009, er med helt fremme og har allerede her medio oktober, overgået sidste års resultat. Lemvig Kommune Navn: By Uge 41 Allan Kjær Villesen Lemvig 120 Jørgen Nørgaard Lemvig 93 Ane Magrethe Bjerre Ferring 28 3 deltagere, hvor Allan Kjær Villesen er med i topstriden. Struer Kommune Navn: By Uge 41 Hans Henrik Larsen Struer 102 Vores nordligst beliggende deltager, som i kraft af udsigt over Limfjorden blev femte deltager over 100 forskellige fuglearter. 15

16 Holstebro Kommune Navn: By Uge 41 Peter R. P. Derdau Mejrup 84 Anne Marie L. Pedersen Tvis 81 Gerner Majlandt Mogenstrup 63 Leif Novrup Sevel 61 Agner Svenstrup Mejdal 56 Valborg Mølgaard Ryde 55 Henrik Rähr Ejsing 49 Peder J. Pedersen Holstebro 45 Poul Krag Sevel 43 Lars Fløe Nielsen Holstebro 39 Tove Mølgaard Holstebro 36 Henry Thøgersen Holstebro deltagere hvoraf 5 bor i Holstebro. De 2 øverst placerede har henover året, skiftes til at ligge i spidsen i kommunekonkurrencen. Herning Kommune: Navn: By Uge 41 Kristian Kurt Jakobsen Gert Thorhauge Andersen Aulum 72 Hodsager 66 Ole C. Olesen Aulum 63 Poul D.Kæseler Skarrild 49 4 deltagere, hvor øverst placerede, som den eneste bor lidt uden for byen! 16

17 Når Sandeviften udkommer, vil der nok være omkring en måneds tid tilbage af årets konkurrence og det bliver rigtig spændende, om afgørelsen igen skal falde på de allersidste dage af året. Undertegnede håber alle har haft rigtig meget fornøjelse af at være med i DOF-Vestjyllands mikrobirding, som nu har kørt i 2009 og Matrikel art konkurrencen blev startet op for bl.a. at sætte fokus på, at få flere af vore medlemmer til at taste i DOF-Basen og da der har været henholdsvis 30 og 35 deltagere med de respektive år,(selvfølgelig en del gengangere), er resultatet af dette fuldt tilfredsstilende. Hjemmesiden er med til at holde en sådan konkurrence up to date hele tiden og derved bevare en vis spænding og af sted kommet, at mange har skullet holde sig opdateret med hvor godt, det nu er gået for de øvrige deltagere eller bare fulgt med og det har derfor været helt tydeligt, at søndag mandag har hjemmesidens statistik vist at besøgsfrekvensen, har været noget større end de øvrige dage. Mikrobirding har ligeledes været med til at der året igennem har været minimum en nyhed pr. uge på hjemmesiden og derved været med til at sikre, at der sker noget, hvilket er nødvendigt. Vi har endnu ikke fundet en afløser, men har du en god ide til en fortløbende aktivitet hører vi meget gerne om det og selvfølgelig er alle der har lyst, altid meget velkomne til at sende bidrag af forskellig art til hjemmesiden, hvis man har lyst til det. Vi er jo alle medansvarlige, for at vi har en interessant hjemmeside med løbende nyheder! Hermed Tak for et par gode konkurrence år til alle jer som var med og konceptet, der jo nu er gennemprøvet, kan måske tages op ved en senere lejlighed. 17

18 Seniorturen til Lille Vildmose af Leif Novrup Onsdag den 25. august begav 32 deltagere sig ud på seniortur til Lille Vildmose i Himmerland. Der var deltagere fra Varde i vest til Hadsten i øst og deltagerne fik trods den kraftige blæst set både kongeørn, traner, vildsvin, krondyr og fiskeørn. en lys musvåge. Frokosten blev indtaget i Høstermark tårnet til synet af en siddende fiskeørn midt på den åbne plads og krondyr med flotte gevirer. Ved første stop på Hegnsvej sås et tranepar med én unge poserende frit fremme på tæt hold. Kongeørn. Foto: Jonas Boel Traner. Foto: Jonas Boel Her sås også flere lille lappedykkere og en ung gråstrubet lappedykker. Flere rørhøge og en musvåge fløj lavt i blæsten. Næste stop på vejen gav fin flyveopvisning af den unge kongeørn med hvid hale og lyse pletter på vingerne. Den blev først mobbet af en hvepsevåge, senere Det nye Rovfugletårn skulle også besøges og vejen derud var ved at blive belagt med planker, så man tørskoet kunne komme derud. Her viste sig ved ankomsten igen den unge kongeørn på tættere hold flyve ved skovkanten. Dens lyse hoved sås meget tydeligt. Turen sluttede ved Tofte tårnet, hvor en vildsvin var det mest positive. En rigtig god dag med højt humør og en god snak deltagerne imellem. 18

19 Vinteren, vågen og matrikelkonkurrencen. af Jens Ballegaard, Ringkøbing Da vinteren for alvor satte ind i december med løfte om hvid jul, tænkte vi fuglefolk nok, at nu kunne vi lægge kikkerten på hylden i en rum tid og hellige os andre sysler som f.eks. svenske krimier (her kan jeg anbefale Håkan Nesser). Men nej, der kom mange fugle. Godt nok blev de trængt af en vinter, som man ikke har kendt mage til i mands minde: Børn på skøjter, bilkørsel på fjorden og ænder i vågerne. Og i hvilken grad er man forpligtet til at skovle sne? Viber, Sanglærker og Stære forsvandt både fra naturen og fra afkrydsningslisterne i matrikelkonkurrencen. Der skete dog andre ting. Udsigt fra husets vinduer Mange ornitologer har bosat sig, så man ikke har alt for langt til en fuglelokalitet. Hvis man tilmed kan bruge stuevinduet som udkigspost, er det jo helt fint. Selv har jeg i de sidste 8 år været begunstiget af at bo med udsigt til en fuglelokalitet.. Fra stuevinduet udsigt over Ringkøbing Fjord og til den lokalitet, som på DOF-basen kaldes Vestasstien. En del af denne lokalitet består af Vonås udløb i fjorden. Her opstod der så en våge i den hårde vinter. Til at begynde med lå der her Stor Skallesluger, Hvinand, Sangsvaner, Blishøns mm. Fuglene lå på fin bestemme-afstand fra stuevinduet, og teleskopet blev flittigt brugt. Fra køkkenvinduet udsigt til haven, hvor en foderplads, tætte hække, stor græsplæne og høje træer gav en del arter. Udsigt til vågen ved Vonå. I baggrunden Holmsland Klit Foto: Jens Ballegaard 19

20 Jeg fik nu travlt med både at kigge haven og vågen efter. Da det gik hedest for sig, var der hurtigløb mellem køkkenvindue og stuevindue. Heldigvis er huset ikke så stort. Nye matrikelarter væltede ind på listen. Der blev da heldigvis også tid til Håkan Nesser. Nye arter i haven Frost og snedække sendte flere og flere fugle til haven, med arter, som jeg ikke tidligere har set her: Misteldrossel, Bomlærke samt Skovhornugle, som sad i et træ i haven en hel dag. De sædvanlige drosler holdt til, så længe bær og æbler var til stede. Det er da løwn! Og så det utrolige: En eftermiddag i februar slentrede jeg ud i køkkenet for at lave en slat kaffe, kiggede rutinemæssigt ud af vinduet og her gik der en Turteldue rundt og åd solsikkefrø, sammen med Tyrker- og Ringduer. Jeg var overbevist om, at det måtte være en Østlig, idet den almindelige burde være i Afrika og ej i min have. Den var der i 10 minutter, og ikke set her siden. Lidt for hastigt meldte jeg den ud på dofcall som Østlig. Jeg blev hurtigt ringet op af Netfugl, som bad mig om billede, hvilket jeg straks sendte. Og dette gjorde jeg, før jeg faktisk selv fik studeret billederne. (Der var jo kun tid til at fotografere). Kort efter blev jeg venligt gjort opmærksom på, at der var tale om Alm. Turteldue. Jo, nu havde jeg da også selv set mine billeder og erkendt, at noget var galt. Men et meget sjældent fund er det. Der er ganske få vinteriagttagelser af arten. Jeg er så siden blevet venligmobbet med at gå på kursus i due-bestemmelse, startende med weekendkursus i Ringdue som 1. lektion! Turtelduen i min have Foto: Jens Ballegaard Den lille. Vågen og nærmeste omgivelser: En dag stod Erik, Steen og jeg i min indkørsel og afsluttede en udmærket tur til Hvide Sande Havn mm. En lille vader jages op at legende børn nede i tagrørene ud for mit hus. Vi kigger på kræet: Enkeltbekkasin. Og vågen, som skiftede størrelse afhængig af frostens favntag, tiltrak hele tiden nye spændende arter. Vandrefalk kom på besøg næsten hver eftermiddag ved tiden og jagede Stormmåger - uden held. En dag kom 5 gæs flyvende og lagde an til landing: 1 Canadagås, 1 Bramgås og 3 Indiske Gæs, Også Sædgæs, Grågæs og flere Canadagæs indfandt sig. Jeg havde indtryk af, at gæssene blot badede eller drak vand, idet de kom dagligt, men forsvandt igen efter kort tid. En dag lå der fra morgenen 15 Pibesvaner i vågen. Alle 3 arter skalleslugere, Trold- og Taffeland og flere arter svømmeænder har været faste gæster. En Rørdrum er fløjet op fra tagrørene flere gange. 20

21 Den enes død.. Som det er set andre steder, lokker vågen rovfuglene til. De svageste andefugle bukker under. Her finder så Fjeldvåge og Musvåge føden. Vandrefalk og Blå Kærhøg er næsten dagligt på besøg. Havørn, en dag 2 fugle sammen, har vist sig et par gange. En dag lagde min nabo lidt fiskeaffald ud på isen. Inden han var nået til land, sad 2 musvåger og åd affaldet. Vi har jo også nok alle oplevet Musvågerne helt inde i haven. Spurvehøg og Tårnfalk ses dagligt, og et par gange har Mosehornugle jaget over tagrørene. Senest har der været rastende Strandskade og overflyvende Viber. Forleden kom der en kæmpeflok Sanglærker trækkende forbi der var mindst 500. Jeg tror, at et snevejr har sendt dem på flugt. Nu er tågevingerne fra sydvest ankommet, vågen mister sin betydning som vinteroase, Hættemåger, der nu lever op til deres navn, står på iskanten sammen med yngleklare Sølvmåger og en enkelt Sildemåge. Alt bliver normalt igen. Så kan det måske være, at Hvid Vipstjert snart kommer på listen til matrikelkonkurrencen. Foråret så sagte kommer Skovhornuglen Foto Jens Ballegaard 21

22 Noter fra en logbog: Pia Morsing: Der er mange der husker dagen: Onsdag 26 maj: Førstegangsiagttagelse i Danmark af Orientbraksvale ved Vest Stadil Fjord. Frits Rost fandt den og meldte den først ud som Rødvinget Braksvale, men da fuglen senere blev mere aktiv kunne feltkendetegn afsløre at det var en Orientbraksvale. Mange ornitologer valfartede til det Vestjyske, en del var heldige at se fuglen, men der var også mange der eftersøgte den forgæves. Klitten/bakken ved 11,3 km stenen fik nyt navn denne dag Taberbakken, men jeg fornemmede at selvom der var mange der desværre ikke så fuglen, så var der en god stemning på bakken. Dejligt efterfølgende at se på DOFbasen at mange af dem der så fuglen, har tastet observationen ind. Tak til jer for at I er med til at vi alle kan følge lidt bedre med. Finn Bro: Historien bag billederne med måge, havørn og ål er som følger. Jeg fik øje på mågen lige øst for tårnet, på den sandbanke, som kommer frem ved lavvande. Mågen forsøgte gentagne gange at sluge en ål, som den sikkert havde stjålet fra en Skarv. Jeg var alene i tårnet, men fik på et tidspunkt selskab af en mand og en kone fra Stadil. På det tidspunkt var mågen svømmet væk fra øen, og den var i gang med at skylle næbbet flere gange i vandet. Jeg troede derfor, at det var lykkedes den at sluge ålen, og fortalte ægteparret at de var gået glip af et ålegilde eller noget i den retning. Mågen vendte imidlertid tilbage til øen, og det viste sig, at ålen blot var blevet efterladt i vandet. Nu forsøgte mågen igen, at få ålen ned, og lidt efter siger konen "der kommer da en stor fugl". Jeg råbte - hold da op, det er havørnen. Fuglen snuppede ålen og fløj derefter direkte i retning mod Lønborg plantage, hvor ungerne sikkert har fået et solidt måltid. Man må sige, at ægteparret fik "valuta for pengene" - de var der i få minutter og så det hele. Andre kommer i tårnet flere gange og ser måske kun ørnene på lang afstand en enkelt gang. 22

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

2. Kvartal 2010, nr.1

2. Kvartal 2010, nr.1 2. Kvartal 2010, nr.1 SANDEVIFTEN - udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i DOF-Vestjylland. REDAKTION: Pia Morsing, Ringkøbing, e-mail: pia.morsing@gmail.com (redaktør) Agner Svenstrup,

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Program november 2011 april 2012

Program november 2011 april 2012 Program november 2011 april 2012 Onsdag den 9. november, kl. 19.00 22.00 GMO: "Kan gensplejsning redde verden? foredrag Aftenens foredragsholder, Inga Christensen Bach fra Institut for plantebiologi og

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2011 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Anton Thøger Larsen Claus Rømer Thorkild Lund Tscherning Clausen Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland.

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland. Vigsø Feriecenter Centret blev opført i perioden 1967-1970 på skrænten mod havet, det der i dag er kendt som A - byen. I 1972-1973 blev der bygget yderligere 25 huse, det vi i dag kalder B - byen. Senest,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved.

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann En dag sidst i juli 2005 kom en af os (JT) lidt tilfældigt til at kigge på en falk som sad i en elmast et

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint Velkommen til Camping Møns Klint Hvor Danmark blev født Jagten på naturens Gratis entré på GeoCenter for campingpladsens børn (min. 2 overnatninger) skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere