Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~"

Transkript

1 t:' U Ulf 11111:; I gø øaadan p Uideon WahiDerg og I:.lot Abrle. ) d ed Avisen arve. u hvide Armbind! mærksom- Der er nu Udsigt til, at Bestern. agt.beret- melsen om det hvide ArmbinG e er sa. vii blive ophævet Luftværn.myn. dende, og dighederne og. Politiet lører lor e Avisen, TIden Forhandhnger om Spørgs. ren. Min maalet e4 hun Naar Myndighederne har laaet den Vær- Interesse for at op.hæve Pligten til en frem. at ~aa med Armbmd, ligger for det aller- klaringen navnlig i den Omstæn H.b.ku- dighed. at Armbindet under visse aboens. Forhold kan tænkes at fremkald ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~ a, svarer gaaende. Armb'ndet har i Virkelig. Bomber, ~e~en kun yderst ringe Betydning andens I Blkkerhedsmæssig Henseendef.t pba. maaske slet ingen e Graan m det er op om ge Over bierget i Vinttr, -I. InICen væsentlig ManKe! paa Kolonialvarer. Paa et Møde i Indkøbsforenin>len :or jyd8k~ K"lonialgrossister op' yeti s. dd, at P'Jr/;yningen med K"lrmlalvarer hidtil har været til " m~~k~ ~~he d-;~: --:p::~:~.:-, --;a~t-d;oe:::r:>h;-;v;-;e;:r- '~s-k-e-b~ol Mandag gaar et Tog fra Thisted Kl. 9,15 til Opsamling af Kvæg til og Jal Aatborg Marked. Det m~dfører al ven en Personvogn, saa rejsende og-.bv l saa kan komme med, og det har en Ar i Pjerritstev Porbindeise med Be&la~ Toget til Aalborg, Afg. Pjerritslev offentl KI. 12,20. Ank. Aalborg KI. 14,07. haven den al Benzin Rationeringen. har b Ingen væsentlige Ændringer af saa for næste Periode. Estlal Vedk, Handelsministeriet oplyser, at der nu er truffet Hestemmeise om de nærmere Regler for Benzin' rationerlnj.(en i den kommende Rationerinj.(spcriode (November Oj.( December Maaneder). Dc gældend(, Rq,(ler for Til dclll1!lclj iii de Molor køretøju, dn i Øjeblikket har AdH,lIlg til al køre, er i al, va'scnlligt opretholdt li'flrandu t ',. t I i "j t., ~ it. mmdtt "u,ltg og ::; Gal

2 I SIii: Di" ' r_ De ku ;::;e. ~ I Ia:t. 05;' Gl: u.. Ga.. ' cn, 'du JIlIe -~ re M.tklrraiors-"-Jo1O;.esleL." Kr f_o"," :so.. ~~. "'IIT~_' S...rd' -US II' Reform paa F j banen. OeDuemra.acade Thisl c-d - "auto I ;:,takpj; tiri e Lul:n-a m meddder. T dspuru.:e'!q: den dagll~ ''-ri Z1:r-u;~ OP081'? PulJe.. gyn~ej.se 1n. og med Onsdag den lo. Oktobe- i::a5:sæ:tu~'!il tllenboldi 'b KJ..,30 ag {Sommertid). Pa~Seodi!gegenot m01ll~ e-.rne I TlIls:ted.. der znkcæmer lil Tb- Palæ1 e.r~el K.. 20:,tb..-eu &- Pø.!!!'t\!lpdage 'u ~c. r..,.c' '-=ui')an.il.s.n.~~t ~nko~a:ler bl!hisl Doe..;:ta Fube" ~ o:ti: ~ ikke ~ndemfer~ Lock.bO:" Grunde:, med : O~ Thi5H.~d- Fjer..- 1slc, De-g.vcd! ~! 'aee PI ilas,gedrll~'m AiI'borg I Togeet. alt ~I d hl Tbisted K- 12,55 Tbis1"ed K I. 1 'i,oll. R ~... -,... Cl_C'. Drl lelilrci:u.... :..-..=ock... behfver de (-'s_oll ~,...'M "'afis a', ~"ft'"sk F~ IIRd a'!.lige om i Pienr _,_ levrig4 ~h:r:leder

3 ., /01 Ti/ ril Oasgene giver,,j " med Afblændlogen er olle II forkert. Dt."f vllr Bud drer CyklilIICf;~ Thisted Ol{ Ornt'HrI,Alles. Ilele. f'nlilislyrke Vllf ude,' B,Y~'~':",~' I J,.! holde Dpll'gl Kllfldojcr OH ikkll ulle, KJ. Kilde Kl.!il ov, I De< 08V. kom Rcnncm I og hverk,;" Armburd, Klokke clltr hvid Han bliver vel send I de Overbel)cn! henlede i somhed pu, al d~,.~. oue er lorhrt filide en Dcl Bøder Fo/accløcr bedet k kun være l cm. høj cm og Allbningcn mai! ikke være anbra,t(j hre ud elektnske Pære. idet Lysel bliver lor stærk!. Aab"in.'!cn anbringes lorne den, saaledes Overkanl i~ke Pæren, kommer Mas man benylle cn ejet/risk naar man ude om r - Delle er ikke t maa kun lyse ned paa ug man maa tkke lænde (Ol uden al det er nødvendigt H,i", Lamper misbruges, medføre Bøder. Ejendom ibandel. I slod Laurits Larsen, Hurup, hllr solgl J Lys sit Hus r Hurup (fhonsgllardl melder Porhus) iii Ddr. Anion Madsen hedens I Ydby, lor 13,500 Kr: ISælter

4 u c!('!! l' I li ml i "arurlir'c IulrlClle /l$ø'i. ritester, I TI".'cd t. flhlgon I Morgen. "Nord s. Bell,H ).,,"dm. I. "cllclr~qii, H~ltUQh.j, plllt Malr. Nr. "13, ::-;C'lInf'iH, I{t,b "ti III 11,<.,00 I,r, l,lu8 L~'M4'nO :1700 I r" Vurd.,rhlMR8U1l1 10,000 I<r. IlII Mille ved Svlokløv. Undl1l' I'i.kel'i vod Svillkløv op' dugede ell Ilh t.hulstlkippcr lorle d\'i1, at del laa cn Mine lige ved h"". Buur!. Det Iykk~dc. heldigvi. ut 11l1dgau ct Sammen.tød. dighederne er 11l1derrcltcl. Myn' Blograforno I Thl.tod. Pulwt".t,e! 1<1. 20:.1I11ve'. He' th~ rsltcrcl<, lilticrllt.utltllt SøuHllld"fllm med Douglo" Folrbånl,. lull. ug Ma,gurel, locltwood. Royultyutrcl Kl. 20:.Bug Stocl, holms ;{uusscr, twel1sl( Force med Gldeon Wnhlberg og Elof Ahrl.

5 F::!I~~n~~:de u. I Morgen IImIl i Thisted, "Ises Filmen I"idbjerii:. pll8,. ~ Ied isled r al hnv~ lunde! paa i Landet andag den end 911 Ophav lvll!r!imod r Sagen. Man "?.' :'""""-::":I:I'I'"<I-~T~.;;;;m~m;;;.~'"b.';'"LUtl, I H I l Thy~s Sal som Sp It F Beglv(!nllcderne kulminerer i ct lan1a- 88 o e ~ Bertelsen, nj5lrup 8118k Op.!:or, linder Ilvil~el der Dlfll"re~, lokal!!... I P T5amHngen Ø.lo.~Ve.lø. litlige Tln~ om de j!amle. Handllnjl:en' Der VlSi e SI2" o det nus Chrl~len6en, } er med et mildt Udtryk livlig bic\' god Interesse for Sagen, OR, Ø".,IIO'."" der skrevet elter Premieren. og ".Mo- vedtoges at sil 'II;. Th' IS l e d Blldmm, øen, Hundalrup. derne Uni!!dom" er IH Lystspil skøarctlonklub al HUler.lev-Kal Th. Slolh. H\11crsh Opkøb af Brugskreaturer til Tgskland. Landbru!!;sminislerielø Kvæg- og I{o(]udvalj.!" lorelhger Opkob al 1i/L1gBkreaturer i Nykøbing Onsdeg den 23. Oktober Kl. 9. Thisted Fredag den 25. Oktober Kl. 14. FJerritslev Fredag d.n 25. Oktober Kl. 9. Hut'Up Onsdau den 23. Oktober Kl. 14. H~'erl enkelt Krealur skil være led68get.f Dyrlæl:ealte~t. der udllledes If en praktiserende Dyrlll',I!C. Der Rores doi: opmærksom plll, a' Dyrlæio1C! ahesten Ikke garanterer for Salg al Kreaturet. Dør købes lortrlnsvia gode, kral1ige Koer 0.ll Kvier, der hu lu 3 lu 8 URer til I\ælvningen. Tyre og I...obekvler kob~6 ikke. Hanstod: Sm ø. ogy. Vand fro~t. KlitmIllIer. SJørrlng Tho Erik eht. Pederse, Thisted L.nel See Christer laas Thisled SO,

6 Lad dem,j8is8 sig M.. drlu,jmd<,l. O"h.,y<,r., ''''tl.1i11i "."J'~ I~ Im U.. I~dnlull' hlr ol.. J!"UUI.r,..,rl... M... ~Il "u~"ii I /lr ",."t. nu "101 d. hlln,.r","<" " m I'uhlll. AI~II.lfu" "(/1<,,,110/1 '" "..,.,."d ',hv'-i d~, J" Ikke r.rr,... 'I' n/l<' "urt",ld.-,,<',i. """,.H,- ri hit, "Il ~I h.f ru Il II O~II~ "..,r 't' II.""","1111" "Il <.llnth " r I... d 'flll"" I,.,'!lUI,.nr ulll-ri /,,' <lrl,i J ri s.",.,b"jd~ ma" r(lln~ I.1 de.. II IIl1t., hrnyut SlIua';/l,,~u iii., m"d,~ mul "luhil" N..,i"e,nc.1 Iwitke v; jo hn /u,.iltll,,,<' SI'I/I ",.Ii hver Idellba.tlge.I ' II'~' ' h.,,~~,., 1o<'lfyntJl. Oll h.. holdl cl i l'iojalell/ll, Oll her hh Ild" i, or... j.. n (lvn.liinel 8yen I ' Nazi-Trykugcr Q'Mke Il Il". Ol delle Arbejde lo/tj/ur OJ)l N.lltn. HI'. p.. elln.. 11 h Nui"lrak lionewt ahlrtll h.t,,yrujerligl med TiJlucngere - mauke truet Pa~lor Malling, dh en Overgllng V~f Vælten. Men hann I I.PolkefæJluskll"" er Jo d.nu, Pører Ande,. Møll!oll er,endl i Vej, menll Indre,I." med Reg ningefoe. Præ.lcn.iKe,.elv, l'alkelællel8k1bel VØf ruddenl, 0" u. mlø del vel Illue - sdv om ikke rct ml'lj"el ul del. Pøsl"rMalling elldu rejsle,vudl au IO!lllllc, noget med SUl1dheden III gare. De lu Mallhlij-Pulk, VI her Egnen har lijbage, har del hn skomlel - med Perer fritz Craulen, og øke... ii dl:nnca HlllndJallgcre...,øe øig heroppe. Vi vil du kull "ic. ul nllui bllre økar lllde denl!'une sig eel... Dc I ~;.~ liysgerri.!!"e b,r nu holde It borte Ira Na.zimødcrne, og I lor.lt maa ingen indiode sig pa3 at forulempe eventuelle Mødedeltagere eller "all nogen Bom helst Mude lude sig indblandt: i Uroligheder. De dlllll>ke Nazisler ~pekujcrer j at lu lu... el SpekhtJder. De ved nemlig, Ilt de lildrig ved egen l-ljwlp faar noget al sige i mark Dedor vi! dc lave i det Hallb. al andre l!lla vil 111 d. Uroli/.j'heder flhiu UbHO lul und /laos. Dels..." PoJiliet alba hnardl ned piia den enkelte, der luder sig indblande f Ballade, OK dels koil t'ventut'lje Uroli"heder lan skæb og nesvangre PøJuer for Land Polk. Ingell Uilllskafndel MIlIId Kvinde maa hjælpe Urostifl!'nlt' Lild dem pant' øiu Iter... I til dcn ItulIlme ~"oru"', de lortjcnt'1. Lægc-Poredrax for Kvinder. LæKe Hertul LllrHen, Thisted, løjer JlIlII Onsdag Kf. 20 piia Thi- 193 tou i mel Rolt ehr. MUfl ()rp~ Murt FrnM

7 Danmarks = Aften i Thisted. Der indbydes til Danmarks-Alten ved Adjunkt Langballe paa Thisted Alholdshotel Tirsdag den 22. ds. KI. 19,45. Entre 50 øre. Søllderjydsk Forming for Thisted og Omegn. De danske Ungdomsforeninger. KOflse,vativ Ungdom. Venstres Ungdom. Radikal Ungdom. Socialdemokr. Ungdomsforening. Spejderkorpset. Dansk Vandrelaug. andbru otte riet

8 ar L a r s e n ri Visit her n kom I Bil ledsagel ar emenllabrl_ lellngsmand ndinspeklør olmhavnen jlerne, der al Ingeniør gsplan. l til Aggerblev beset, realer ved ard. Minir stor Insplanerne. ysten....;'-_.;.._i.. t~i1~e I-nTSleu - :ns-"" - _ --:,~--~~-:-_-_,- KI. Ikke ret længe siden ven dt hjem domn Ira el tre Maaneders Ophold paa Kl. Nykøbing Sygehus. Me.~ KI. der En Paravane i Havet. En fiskerbaad rra Slettes tran d har 8 Sømil ude i Havet lundet en drivende Paravane og bragt den i Land, hvor Minører har taget sig al den. En Paravane er som bekendt en Indretning, der anvendes al Minestrygere ved Eltersøgning al Miner. Festøften I Den perøonllge Friheds Værn. Ved den festlige Sammenkomsl i,den personlige Friheds Værn" i Thisted i Morgen Aften taler Forfatteren Carl Dænckermortensen, og Visesangerinden f<ru Margrethe Krabbe Sadolin synger el Gitar.I<kompagnemenl. La i 1 4 gert slu Sue om hin kon d mo

9 , M... k l.un '''U.'' b tt,u,,,oi.. r lfjhlhsted BY OGJEGN I A/I~" Kl. II!,I~ ~II vor" Ul.tl, 7,,10 Thisted I Spid.en. ThlalM) K",,,,"'UlII' LUItVIlI'"I1' plm" hwr l<iunntm, /ldøkhi1/i1l Munode. v.,,,t fll'.dji(, meu endnll lorelfglle, 01'1<11<""<1.",,," Ira Slalun l Civile LlIllVll"lt ikke I Rl'Qlitelen boly"er (Iod.erlde)~"!I.. e. iltk" UII mellel, idel Por.",'al1";III1",,,e lelv. lølgel;/{ iværkllætte., hvis del.kuld" blive 1'1111 k(level, IIP Iløel ll Ul God kell_ ddie for,,'ijlgcr eller ikke. Der bliver j SI" Fald Irun Spø.,II mdn' om, hvorv,dl Stalen tager Andel i Udgillerrw "lillr ikke Men man lor9lall, d,ke rig.ljj'. hyorlo. der varer... længe I dtt clv,le Lullvwm Aar$agen kau!læp!'c være, al ma" h~r "oget væsenthgt al indvende mod PJaneu.!lu eh"r hvad VI erlarer, Iran næppe IlOlllll1 ProvlIIsby 0pv;8!'! en bedre L u I1værnspla n. I Søndags holdl Pormændent lor Arb~jder-SDmarjlerne I de nordjydoke Byer Møde j Aalborg, og her blev der redegjort lor Samarilernes Dei1ftRejse i de Lullværns Jornnstaltninger, der er trullet! Byerne Aalborg, Nørresundby, Hobro, Sæby, Fredenkshavn, Brønderslev, Hjørring og Thisted Fra Thisled deltog Opsynsmand R Gammel vind, og de Oplysninger, han Irem kom med, vakte stor Opmærksomhed. Ordningen i Thisted er som bekendt tijvejebragt ved el lornu! hgt Samarbejde mellem de interesserede Parter : Politiet, Samariter kolonnerne, Brandvæsenet, Paicks Redningskorps, Sygehuset osv" og Kommunen har paataget sig al udrede den Del af Udgifterne, som Stalen ikke alholder. Hele Apparalel er klart iii at l ungetl~. hge med Undtagelse al, al Samarilerne ikke har faaet udleveret de Kapper, Hjelme og Gummistevler, som de under Lultværnatilsland skal have. Det blev lastslaaet, Rt ingen al de andre nordjydske Byer havde en Ordning af Hjælpetjenl!sten, som paa langt nær kunde komme op paa Siden al del Beredskab, Inan har I Thisted. Navnlig har ingen al Kommunalbestyrelserne i de andre Byer stillet sig saa vetvilligt med Hensyn Itl Udgiltspørgsmulet. Planen Ira Thisted \III nu blive tilslillet slimhiuc nordjydske Byrud med Anmodning om, Ilt man hvert Sled gennemh"er lignende F oranslllltninger. Festlig D.nmarks-Aflen i Tblsted, Der er I Allen, Sønderjydak Forening ol? Dansk Ungdol1lssamvlrke i fællesskab arrangerer OanmarKs Aften paa TIllsled Alholdshotel, Medel berynder Kt. I g,,,~. f'ørsl lørea Un,qdolllaloreningetne8 faner l~d j Salen og Adjunkt L~ngbRlIe VII derl.'ft er lage Publikum med paa en Rundt l'j8e gennem OllU' Illark i Fnrtid OK NuHd, og d!'f synge, en Rckke Sange Lilli'" So~ial-DemoLraleD Ullrlvet.,.~t.llake " r"eltler,. rll KOIIfol. Mellevej 4, Thi_ted. baljo~1 D.nlllll,k. AUe,,~r ha, uvtr.h v~kl ølr,r f1ell' jlllri"". EIII/ een ~,!'iu 0r",. lwor.om Ioblmh lfum. Il"f.hul"lI I,ø~d., I Alre. '10,1 BeouR \ til P'~"'ler"" p," l(tlm(".ulhn"" _tj~",,,ulke,.,de MCM,e'lyv', Il". ~r byiu"l. ov". "" K, linl"_i,oma,,.1 W. H. ~ P~ r Ruson, Pllme". "~ r hu r ~r biiudi d"n I~ltere A,I, b~der I'KH (!Il u.'mh,del'l! It"d Ul!' derhuldnlnjt. U~n '" ' ",uden.t n.,.,."'rd~tel "p",ndende ultyre humll,fyld, UK lur l_u", '-m e~ ch..",~.ende, rno Ileroe Il"bln Huud, d"r Rur under Nav. net. C,acke,j.ek". ult.om har ulret "ele.u LIv pa. den.iji"ndende. tnu ulovure Spor!.t fordele Verden. Ood", Udt bedre, ~"d de er del Irp N_Ul/ej., J loqnjl. Hovedrullerue udh.. eo.1 den ~""el.ke Skue.pUler Totn W_Ul OK den IIcnrl vende Wle"erpljl:" 1.H1 Palmer. J TIII:III '~li r mlln en mor-om TijKnefllm IHm' en af dl> HlIldunUge tylke PrOpBllijndl-Ujl:erevyer Fodbold-Slaget i Struer. Polilisomeldelse mod Struer Idræts lorenløgs Formand. Ved en hurd Podboldkllmp, Slruer d. 22. September kom det til Sammenstød mellem nogle Lemvigspillere og Stn:erlolk, og der vllnkede Knubs Oll blaa øjne. Der hllr IIllløel Bladpolemik om Sagen, og der er klagel hl J. B U, som dog næppe vtl kunne linde ud af, øhvem der begyndte~ Nu er der iflg. Struer Dagb!. Indgivet Politianmeldelse mod Formanden lar Struer Idrætsforening, Undermaskmmester Marlin Højbjerg, der sigles lor under Balaillen al have generet en ung Dame Ira LemVig, som aptraadte agressivt over lor Struerlolkene. Vi beholder "Valdemar". En ny Isbryder vil blive dyr for limfjorden. Stalen VII som bekendt bygge en slor ny Isbryder med særligt Henhllk paa Storebællsoverlarlen. En Medarbejder ved Skive Folkebl. har spurgt Statens Isbrydmn gs~ tjeneste, om der var Chancer for, al Limljorden saa kunde laa en mere m.oderne og ellelr.hv ISbryder end Valdemar-, Men det \'ar VOD al...!i0 CJ bljljke l K. p, U hlndh:r ehe. Bt er i øje tioner. ikke v del vil blive l~ hvert mænd j over. "Iar &Ierre kan bt~ hin II maa l køber ud ov H erne Reger er hel kerhe mod TilIæ do< bejd ikke! Stags: 0jeb( '1.1 digt Bill N der ikke, Alle andre Isbrydere end netop Valdemar- stikker lor dybt til al kunn(! gs" o\'er Leg-ster Grunde. De er allesammen be re~net piia mmdsl 5 Meler Vand l Betngtning al disse Forhold er Valdemar ikke nogen daarlig Isbryder lor Limljordshavnelle siger Chelen lor hbrydningsljeneaten, KaptllJn Grut:. o~ den skulde gerne kunnl' holde en hah' Snes "i! Asr.." d~n En ny Isbryder til Limljorden vilde koste o mknn~ en Million Kr. og del vilde lor LimljordshB\'nene blive gsmke anderledes dyrl end nu at betale nogle Tusind Kr om Aaret lor at have Valdemar til Raadighed Sænkekasse ~ UdsætoinJ ved Auersund I I Tid M m.d.. J", "" det bh Kr. mi I".k ".. d, Ved ARRcI8und l'r der til pu Fredag bl'rnmmet SIfsætninI!: al Ila " den Inden og l>id~1t.- Sa.'nliiekUi~e III hl Broen, der llkal lorbindl." H 1111' MI merllllld og Ilonherrf.'d ct større br j1, Selshb al Teknikere Ira hele ~I Løndel er indbudt III al UVen~le u B!'giv~nhedtn. Den I.føle Sænkeltu'Ie. lom umidth'lbarl eller S.!4ællllnJ{l'n 'prit!i1kle sine hn!ejnmgt'l og dr~\' bort Illl'd Strømmen, er nu.nbtl~1

10 lyn III Arbejdet. ukllon, Hotel n~ I Murernes ijo mod \". Jger forsvinder 18'1.: Pilmen Porening i. Is Løb!aaet el Sangkor. er Sangøvel Hus under hrlslianseo, at KOclsgaluu f-iurup. u~ JUITUlI V'TI""-J""" -lo,ivun~oe, SI avlerne stod i e Lys paa Trapperne. Det.køl være.aøledea,.t Folk uden Livsrøre kan f.r des. I MørketAden. Et i Øjeblikket - OgSR8 i bo!z;818ve1lr Porstand - brændende Spørgernasl er Belysningen al Tr~ppe"Bnge under Mørklægningen. Eflerhaanden lom AI lenerne er bleven længere og Mørket fæltere, er det bleven mere og mere farligt al færdes PBS Steder, hvor man let risikerer at snuble, hvis man Ikke kan sc. hvor man sætler Psdderne. Det er derfor nødvendigt, al der ved alle Trapper findes Belysning:. Dette gælder o~88a - i hvert Pald 1 Thisted - med Hen8yn tll Beskytlelsearummene. Skulde en Luftalarm mdtræffe, skal Polk naturligvis have Muligheder for ret hur' =;;;~~'llij!:t og uden alørre Pare al kunne komme "" j BeskyHelsc. Lrafen Ar~elderp.rtl ted. Par personlige 0ren bedst KJ.!.kspeditlon 254.gaard privat.).cob.en) 280. l 6.00, M.. ned og officielle Øre e IndryknJnJ::cr øre. egnet IO pct, lg, PI_døcr og pr. Ord. mlnd.t Adskillige Lejere spørger, om ikke Hu~eterl!:n har Pligt til al lremskaffe TnppebelYllning, hvor en s1lfldmn Ikke lindes, og hertil msa der 8Vllrea Jo Politiet i Thisted erklærer O~S<lø, at denne Belysningspligt mas paahvile Husværten. Ocr forlllnges ikke kan stant Lys pas Tnpperne, men det skal i hvert fald være 88ale.:leg, at Lyset neml kan tændes,. naar Polk skal færdes pab Tnppen. Del er Ikke alle Husejere, som ei indforslanet hermed, men Sagen burde dog alle Sleder kunne ordne~ uden Politiets Indblanding. Skulde en Ulykke ske som Pøl/ite al manglende Trøppebelyaning, vll Ansvar sikkert kunne læggu paa Husejeren, <b.n (ordfptj.5m,,,,ji- Ræv med Oaase om Halsen. En Jæger paa Kæret j Lild skød lorieden en Ræv_ Stor blev Jæ gerens Farbllvsel!;e, da han kom hen til den nedskudte Ræv, Om Siden al Spisekamre kammervinduel stod saaledes al Tyven har me denne Vej ind. En Mandsperson I i Dag sel vandrende mlstøvler, og Politiel at se lidt nærmere Manda Fodtøj. Lystspil I Thlst.d. Thisted Haandværkeli l Aftes kun halvful11 H ef Kai Nielsen!!!.Modd ~kue~plllet er udpræj irispr;)l;tet Bebsnd,ing, ~ Det er et morsomt, tlri~inalt Arbeide efter forældre, der er aller Moral for deru Børn, bedre, da de selv va nærmest værre I Stykket morede Pu Brynjes Selskab giv Udførelse. God Melie redctl at Thisted-Mu Hansens udeise. Ejendomshandel. Handelmændene: Vils, og M. Rolighe solgt den lajhen hørende Ejendom i Chr. Henriksen, Lan Veste D_IP Optage Sy,.ko,

11 ~ n""""ko'"'', an ru<c,c, "'.""""'-Y~""''''' r~ r('l'jubllæum """,t".. i.. J... af l'gr.!m (,r"n, \'I!h,.,I~"..." tr r,,,lt d. ti:!1 [1('. \I~ r, 1\..". h~,, ' Føder r u,~tn)nv",""'\t'i I u han frø Hn"om S... bh, dpr"ftcr IIJ"'[p...,...",'1'(' -\",[c"i...". I Skol.. I f,r.. Aar, l to ~"n"l.. r"r, Gu",..rup, bh',- k"ldl't. ul,t nu ' linn blcv l Hi,:1 gift ur LIl::rH Spurn \"ol!.n,... l'1ikll~t.. r n S,m, Th,.IN!. ~'lirud.:n ni hn.. l..ren-t Gr,m j::"{.nlrt fo,.,.kelllj1"t' Tllhds-,!W.-\10' '... rt't Forl..,- '!t "ijl,'he d,rnad og lioghojder L lin~mgll<aq~., Formand for ~ armand ror [- oreamt haft ri, n" lindre r deloudcn Klrk"~lIn :,rkt' I~nn.. m AnTeel stort ArlJeJde for Aftenskolen OK dels lder. tatlon~by,. før It' Ind -kr 1'. J Jenltn, ar. Tr1i"handl"r J"n IJ1IP kort eft"r Th}'- har (or fll'n' ABr holde ;.0 Aur, Horman~e Aar har han ed Tneako OR' I..erdrl\ er i d"n g'bmle ar var han Ry.. n' n titnne Pro!", Ion ~I lagt plta liylf',,~"n, dpr har (ørt uld.l.jl"m.rukk"n 1'1[' ntl. Borh<:l fra, at odt mrr :, har han d 0R' drlvrr ~la(hr' nlllll If01 amung F"I'- \""rrlf)'mn".tlkk." ". ""'''!fm An". I'"ul~"n, AJ"'KII"rd, Ol[ Sld~ t... l.j.. r, Flort'rlJe\,i..., Il" klin roi"liyc ~ uden p, U\... Ju_ h' m,nl"hici har I,t Clrkul.. rc III."""IIIl" 1',,!lUm~ Ir~ "nit" Forn)'.']' ~.. af F"rl'rlx-" -r III M"l()rk"r.-'''JH und.'r H,-n~)" ti] dl',cd IIrn1tinr~~lrlktl",,~rn,- (t('",kaldt.. \'an.k,-hlt"hr.-t, r I... m)ndill"'l d lirrr..r ul r"... ]ol,,1o: l Tukn h"ii,] dl'n I. Al,rll 19\1 ud.." n)' I'ro,'.. III r"rny \-'"rrrhc.-i,('r 111 MOlork".etøJ'-r, h"" Gyld,"hed.-r udløix't, "aar,nikom",~ntl(' n Ejer af ~lo,orkør~t"j ('l1h Erh.-cr,,~hauf!or rllh i ntlin!l1' Anr hnr haft I'orer\)('"s og dcrho~ efter Pohtlt't1 Skøn "'lta anh(,~ at "ære i Besidde] l' af timrzkkeug KJlref.. rdighed. Ncd<;tYl'lningulykke \'ed Drag",b:ek. To Mall'rHende "ar Tirsdag Efl!'rmIddag SIU. uh('ld'ge at falde ned fra et Stlllad!l under derea Arbejde lina r:n Rygninst,'ed Simons Rakkllr Ue stod paa et Bt1I!dt, Mr '"ar a"bragt mellem 'o Stiger, (>(I' da Brædtet gled ud \ed den ene SIde, raldt de Ul Jorden fra ca. 3 Meters Højde. [len enr: af dem kom ned \laa Benene og tog ingen Skade, medens den anden, "-lily N I (' I II e n fm N}'kØbing, faldt pm Uyrgell ned paa en StIge og ble\ ahorlif(t for ~Iaaet. Han ble'- indllllft paa Thi-'lted Sygt'has, hvor det kon. tat('rede~, al han havde fnaet RYø'~øjlen bellkadlgr:l [)t!.'r \'ent('r hllm nu el længer!' Sygeleje Wi1l)' Nielsen er Spn af Gas.Iflleser Nlel~cn, Nykøbing M... Storbyens Blændværk«forllvises i Hurup. Yt'n~trc.. UnJ('dom!l Agitatlon~rllm, Storbyen, m.. ndn'l!lk., vil bh\'l' forevist fol' Vl'n~tl'e~ UlIl!dom i Sydthy d~n " Xuvt-mb"I' FOI'l-vbo.nin$!'cII (ore ".. ar liotl'l Hurups Der II'1'mkomm.', IIt-nl'll' nærmere Program for Aftl lwl1n. I"tId... lod"r. Fru Anp S Ifl "n øt.t>.k.. r, nun.lb',rlr. ty SøndR" dom n, d. \'- hv Moo:ldoM,IkL'lr J~ It r n, "'ti,.('tru,i,-, Hurup. 75 Aar. 'Iod... n.. t-nr F"r ~lt dlemtn".. af '-li!rkcrforentn~ o!'tør'-e TOUlnt<en I C..,.r paa II 'Iod~m~ 1.:n\:t1olll_ F BI1'njf' var d~ ~trenki' helt havde 1C1rmt, at,lil havde værilt unlce, At ~I dl" ~.. rlik Grund til Tyron. h,'i" 1Il0r<omm!' en --- IfRn~ke vial nll _ Student eallg pan ren III at.k} lie ll:~nn bt:d~tf' IIIt mul 1I!j\:l<! ubettnll:et Mllnu~ Han "lod lilpd be/c/cl' Ben p III~te nile Knuderne Dt alt e... dte I Fryd ' l ' r ll1ekun ~ 1 neren )!IIV I Aftes ~LIl an Ima Arhllld~hotdlet, "nr!ltor TII,lrønmin Oll: den Øtlll"e Sil] vn Nee..-Laj... ):Ilænde\lll flk,e Ek~pt'I'lmtntt'r olt' Flllk mo"""e. lii(l' TImer, Fll re~tillingen Ræ\ med nas"e F.n Jæl{t'r paa K-: rorll'ilc'n en Ralv. SUII Forbllv~el"e, dn han ~ ncd~kudte n... v Om 1 J.el!l8d nr:mlig en bui t Her alt Ilt dllntnle h nllji~en ~id(lcnde der I tik" f, o IIvt\lll'etiden straml; del', (It dyhe Id lial~, ()f(' sile Ha '\Om vri' \)YI1.'l barber Hadm intonlduhbt,."

12 r. Den si(bte her ul Landet, n Hll' Tid i)fnuø frul'digl'!llrd ' KOl1~llll'l1t I. Inollll1od r~t(' Delens m I' lu lu \I : ti (',~Olll Iwhndt FI'{).~t. :\13n.l;"(' har hj('lgl'\ (>1 TI)J) fo!lr('s ih'r{'~ 1H1II!{1' E Il ~ 1-,'t'J PH Ingl'll Ilwd wlllerl' 1'1' hl It':'!" ha I' \ 1'1 t~l(' K r., ~;If1 lllll' "Ig al III :-ila t... tilpi"(' ('UI'r- 1~1t'1 l', tlrug. lol't'nlngen, U,ftU'up. Valg var Genvalg. Uo ø.llge Nye MørklægnJngsvagter i Nors-Tved. Nors-Tved Sognernad har '!lom!'iioi klægnlllgsvligtcr fm J. NO'l'cm\x>r Cor Nors v. Havreland udpeget Mlut. Andcl"Scn og Nicis Kjær Andc1'C8SCn, for Nor!! ø. HUVl'cland Robert JCSp("f!len Ol;' C hr. M. Pedersen, fo\' Nors Kil'kcby Chl". Poulsen op: Martin TolbpI, (ar liinding N, Chl\ NIelsen og J. Nic. Nielsen, fol' VOITi1\~ And. Bjerregaard o~ And. l~røkj.,lr, (ot' Tved Huvrelnnd Jen, Sung og Ghr. l\i Nit>l... cn, (or Sønt!cl'by Karl Lar!!cn Ol!' Tøml't'r Hans Pedc1'8en, fol' Nordby Ghr. JCI\"en, Lnnggnnrd, og AI"'. Jelll!(>n og (Ol' Ballel'um Chr. Ghl i- 1iten... en, Mart. Nielscn og Jens Lynge. Harring SlagSlrup Sygekasse ~Ulldt (il'lwrnlrors. I.o\ft('l<" 1<'ur IIl<lIHIl'l1, \1 UI'('r X n r g tl a I' d, :Sundh~. rl't!i'scjm(i! for dl' nh' r l'llt,t'l!'t.'i". Eflpr 1'11 Ilt'l Ih'hlll liltmntltt'... V('(I- I\ ('~n" kal US[ hvor: 101\'11>; IIk nor lar Kr., dl'n ni" Til Sogaa Ejendo Nurm F.jl'rell. f'olgl hl nici! r r \Iflft 1;; korn. ml'!lf(l\j! \ Nnbl't' C. Gh

13 IPge en- Ull11l'rIlHgeISe,,. Por Inllltet tys. I en HlolHlom I ProdllrlkHgadc I Thln'ed hru'lujtl' dl'r senl ""rdug AllclI fultit Blus I I3ntnlcn, lill'ns (Jlldl'thnclI H'oll IllIbol1. Bn forbi IJII~H"rolllh' UllIllOhfll' ::lugl'li, (lg tin vii 1111 IlIldl' ell Bøde. 80 Atu. HholllllKnr.J, l111l. A Il,\ r"" II ' hnll", Iylll,u I Mnlll"", d, II 'l l!. Ollloh",, HO 1\111. 1\1111'-/1\(\11,,I"r I 'l!. 1\," IlIn V t fiil lll'l'v", "V. "Ir 1\,,11<111< ,-. ogo, ""nn<, vi'd Hn,...,., ILlootL.... I I,J, U_I~.iI_. f hjjf'-'~ Prlheds Væn ikke belød II siden hed Il( Sprllfubrlker I~cle Lundbr ktlbc I'n Mil Korn og Klir 1\1 dl'r Milt. K~. M,'d ddll' MIII. liøu~ 0ll, o~ It'v,' AIIII'1 P 4tl, hvo' <It'! 1\1 \11' \' 111\'1 SVII Fod

14 ...,. _~,,11'... _ ~ )"....., \1_.. ' l",ti... ~... tu J o. sld.t. Mohikan.l'tl.....,~... ri!1\olu ~ ".~I,.,.,... 11,,... l.-.d ",.. h.&"~ l'f bk... twd ""'.11 ~\I... t,,"h ;:i.t.tilrzlluo """ S1JoII.'.' ~_ d~ ; ~,,II h. F...a "... IS. \,.hii _II... "' Il..,.. ~. S,\ Ih'I Ir 1, t... ~.. \'. I..... ~,. 'M'.'."f... I Ih- 1"ki 1,1. l..., ~"_w.h' r"l>~ l' \0 ' ~...,t,.,. ' R.. \'4011: L... I. -;;: It _o,......' '" n "'",),>t "' _n "''#Ik.a.~. I ::i-404"t...,, "utor...."l4',.., -.,!l7a1~ ':" o.. _ic'l #(1"'... t' UH.".' _ S,h... t~..... """ o~ o.. "f. lu "\N!k"-=..., t"n t ~_-l"'n l'jt R"".., 'U>II:'tI,...-.tI"'t tlu.. I'~I r\l~ ''''("1.f l,..u.j',.,~",1 UI«"~ "'\<et ",l1li' 1,..,,1.. A.bu,.('I\ ~t.. ",pl.. ( s.u",.,. ',.:' Oh',,,. 'J.;>...-c-<~I~t' O.. ~,,,<r', o.> b*n "ti... \I.. IIl' lu to.'-...rtt.._ $-llt.)q!'nz->'", $-,.abn.lstf-j.. Iw,,~a ~ IOli.. 1 1_ '... Ker....u ti u","".. S)~... ft1 ~.. CIt ~'Io," '.Hh... ' ~f" "'_ hi _"'~... "'...,... t H... hh""... H! W. U.,... I P... ~ l"lth.17. J~... "n.....e~ ~,... ' ~.. " 1 8.&J"'~ \I..~u"iII"',(I ti.., H,.,. \.;&.,,",,1.~, I.n.. '."",J~ ~'t'" ll"jh~'jal '-l. dl 0iI: d"'o..z I ra:""- T'l th'i"".:.1"\101. ~. f'\a,ltn..'c,... ""- '..... ~ ~ \... "".. Jt d..."'.- ",t ',y..._.. _ ~... "'" Il' I -c.t.. ttflr..,,~*" Ol l' D.~~ l'';!'',.. _ l4.y""i.ttnljco O.ti :s1l.a4tk. ".1 ~.DJ.$ fy~ldul I lu'..!' "1V'N k:tu.\i"<,:'- H.lI'dc>:'altl'o)"tr ~t ~., I "" t\c'\ $('rtr SlaJ.s:l ~l:ton;je:o ~li; Alllh, '~lhll,.,-<"lm' kltt.l. a' t.t\iu'~c" II'HH, ~'l lok betlwort'f 1"1!' 1:Il~lJtt øt l... " S"l.-.t.~.'CI'I J- N,'yN Old 1t.,1..!,. nn.-ul ".I K' I~ Ko.... "' C'r.,.1. Ii.. [)ri l...ruqqtt'{ \j~ht'\ b'l"ii<.'1 D.!r t, t-1\\!:1\,1 \ li" l.gtol t'untn( I ~ t«-,,t./\'0'\)(1'1 ~t"qt...c"{ ::>;n ti u t>. I 11I '" 111>.,lu.j:)ltJ'tfnft. tør H.,1'Idt'ltn t.. naivt' h.lt' c.qt" It ().ai'lilul" :;;'to..t4l-, Iv,.mt siu "C' ~... t' v«,,,,t na ","tt rwt({ l Hf'MN..J '" l.\.ikt.tio\~i\ n I..tC' tt"lu.1'c'(i, ( ti~t~ tw' ;lc'u I.t VI und. b.. vc' $t:ttljlc't ~~Q '.,.'C':;"" J~ i '''\<'Øll-(" o~ Jru' Iysk-t HW'I 'hht." s.."'.'... tø.t Jul I 1\>1.',,",,''''«~. (kile' $I.t~$. lft(r.1 ~.In h&.! nl. "'a l\. lto hl K'!\.'\. I CU",tO nj b"'.lj.,-1 1IIJf'},"t'1 S!~rkt FW'S'J.r lu.r bar li.. '!t'.:>tiit"i~'t'1 cl l" I p\'( tl,(utr<-i L.nM $Olll;Czt: '$1;:0.";!~t b.auu a~~, IIW'~ filb,,',... H~' c '- ".. ti..,'~,t'" ND,"'4f al h... 1 II...r oj Hr P"kø., Ht'Jl.ltH', H-ctg,(n I."i! Pr.n- t3~~li'auu,"hcf, ~u..se I $!t"l~ ;';1i.it: lh'im~ UNl'I' l!j.l-i:,(r' p-u l'\1i!~(n, ()Itl (o,)ll.lpj...( bi'!~ j ('. si n'(f~<t "t.turb-t:h5 \. t'-%'t~oi( S<'-I A \'~I:n t«~t:c{ ':». Jto IN U... j "rll'f'!ff- I L Hk,\fhl'\.Ii;:fl ea. ct'{ $Uh' tko, Sl...c\r111.""S Oot'-n lrult\"c ~"j.t<l.!\ml'!tl' t)r,ir,. ~.. ~ I;,k-t ~"'\'",to'tdf>li\\<rf. Ch~'>,,':\ la.11' ::;'!'U."I~ l'i: b:l"ii-.\\({ii(1~"!a:'lkf, t>ui ho:~... 11'»-<:1 l'+: I )!1\(,l\Jco Nn' P~'Ik. «IJJ.(' III! ptit'f't" ~.Il. d~ It'.~ $o.u 1Ili'-t:t't.'1"0 Ifbl tt Ui'I. ill Stlun " '$o On: ff Ul ul~'-l1 :J.J[,,j<,,. ~ t'r.a l'u:l (D;!tlU l DaiClIDJ.\ (\lt'1). <" I."r,!!tf,. Midi." B-i'fl.'l "fi~n lut ut"q $.... irt>{i"t':n n~tt' fro, ~t D.t[!11":t~1. h.tf nt>~ -W0l b(:~( Ch-l.tt~ I "'ft~ II.lt'J ~l\ SIØUllq:t. sn~ i '-< [Uf tr P\llt, ~"1lI; b..' l'dt,\"~. ),1 O..."ttl:l~ $ol)"! ~ ~'':: &-!"!::C-DJ~~N C"f _/turtlt:.j!!.at gtr~t.t.n..j..~ F""lb~'; I I~_ l \.l.r ;,:!~ $.unmt Fo,1l~ Ul Il.r~l t"mt~ lu. C("l\ NHI..!t' f,'ft'1.l S \'~ ~ ~ l.,:.a::rtjc (!t', a' «l [)..alului", _ U:.!C!' ~)"It~ $'''': l)~ 'J.,Js :ln,... -t:~'>i til.it hlur..t',..., R_il. R.(\ Il"h..:.~ tf'j;..\\~"(..-\. \Il:,et1,~,.", ~"...\,U! \NI., I :::::«~\1,)I""ff ~.'l'ot.-:w..'~n< \\.«:tioi", r>ff,::' lo",".. ~~.,... ~)o\1 H,3,.\-.\>- "I ).: F'"". Fitml t\ "f\\ljj1im.ldhy Sll~t1(ruJ ba: ~'IJI li\lj~ {:\<-l ~,,)('tlu. ('!' ~t..,.\ ~~<".I A (~K"~tf'l afl~u.~ f(>i'('lf 1- t... NftC ~('J $);,--.! l' " ( Sl~tn l" ('rl-.) J e ~ S$>.ll«i.dn,ltt C'1. [)(I \--edt... ~ C'$ at ~ \lc B: «,.1.1 -t:",oanudu,$;,t(1\'l:4:i'yaf,11tl'$");:c ~ehr(<<"'li<:t ct \"t-mlla.".t 1.'; \) t' f'l:'n~, \,1 lie hn,-ji'!-..hi.!ct'("$, flt IIl;.ih)~);'t-l. \~:' 't' SI.. hs\'ue namllal ~ l\t~ I.' A~'IM\K\r,(t mi'jm,\t' al>" u;'~ l 'e'u tirlt 4on01 ~ t Ul>' \ ell('llu,nu~~(n, fluui',.t M' en ua ~l, \ l t!-\:\c.rjcl R~j\l;"\N'. Il'",.n~- Od 'a. 8a\h.(l~ "::i!.an.fn" ~t'dt too.trn.,"«:l'ij.,jer Jrl'l.)lrj:: i'nd r,u.h,) dt - re. r ":~'~TSj,; 111$\ tul, ~If"'et'l$ HO'f"«fM "t ()(- I -.r-fl.'"t-dt!\ci"$.."'ltt \"l~ K F_ U,\\ li $....liter k->l\'tu '~l' f'i,j('f's l~l l.u, J(' af.. bjotl\l, y,mij\:. ~\ ~cjc~ ('n~r An J I DI $,,~nll1':: h'et 1\1 I\r ~~""'t: t. a nmut! n,'.;rt _ 1", t I.a~.~t('r(' Hd r~,.. U\1C'ttUC(j Jt Ul e:j ni $1 at'l." N I~"" I;t(" ",,-(,-0 \l $>.,. N <'IH'm r.t-t ~ a \,,1 ( s D.'Icd $rd \"'~"J(': F... r D.1<l..!um J~I'I troi."ilt- un.ir SfØ->,I~.\\~b '''I\tft' H.\'J\(', L $k I1tt~, p, N. C-ht l:.h"n hl' t'(n.«'~i(', nl('\,j(' \U l.!.(' M. ~t". p, (,' P(.tt'f~l'n, Htt rll; ('tul tt:jtt'1. {'ti Inu..:'le S~'\ Nn, ~1('1'~t'Ll "8 Abr. P'\'U1SC'1. F"'t y,jh ~' Chl Pt-dt'l$l'a. Joh~ th:htl~\.:, -et 4t-.~t."t' roll't~~. H.al'$n'.,l Cl1r Nlt'l$('n. l\ A lljnmal ha.r i. ~~1,'\.111 pi ~\ ~t N"'~Uld (I t:,,-~"l> J~~thC'n al t~el\m~$ma-:f. Rt.-*,ult.t.t('l t-~i'\-, FN OIWl'r: ~lt'1s.\\(li{('ns~a. al Un.!rt ila.1,~ t-i~" tt11('hll"l." '" E.l\. N' ('h('n il";' (' JC'l':.tn. ~altt.it'h' FN Sindrup Chr, Sfo.rtn~(,I\. P"ul Han$('t'I,.0\111. Ol~en A ".:!('tst-u, FeH Plaru,,! t u,j\' 1.If~l'n, Sendt'llSu,u! (I): Chr, l\l('h{'n. ('t< fh, Filt SIl'I<!nSbVIM1; Jat"llt'l Ht~t l>c,'h i't: C.I-lr. L~rst'l\. U..,rtul..,!ilf.' t... h A.r~(';dt'rp.artt y,'!:1y 61tl;:ttl(!ilt>I$\ 11'11-: an Ao);_or.J ti! :;-1-'... For ~~. ~. '.Ier tr«-tte. R~.i.,~ ~!lt Nt 11>',-U'. t'_~~",to.4,~h ~eil.l(' llltl i{... mtuunt~~,tauh l", C" rlllll'~~llln [lu ~~l ~r,.1tf ~, ~ i;e~ ~'P\.llIiN i B(oddum \' uh Srar('l.;II>~t' lil Lldl\1lfl('fn(' HJ ( Slr.mlN o,1r 'tf, li~

15 .:.;:i I liæ'm:l rfl~t~';, r~nru n~~~~' N ~;"ij,;;lk.'r. fllr Hl'!ljIYr;::!l~~'~~ I H~lllIld-~-In" aa,m9. egt- Lert'rlnde!'rk. Nll'h."o. ""rup. Udi( tendt' Bullk!!handcJen p.. S.od... Sammenstød i Mørket. lerl k.. ~:,;~~~~t~~:,r~~i.h:~ ~~~k~~; UØI Plkt' lørner mod ed Oll. mls- og Lagre Søndag den 8. Nlo3v~li Den 15. a_rlllt' Maren O. m allgt' m.. holde ubenl Ir. Kl p o u Is e n, Oallef.f Adolf Oam "'O!:' eller er endnu Ikke I.gel Stilling pou!&en, rambohul, kom I ub. III AabnJngsllderne for HlIndel en III 8kade I H!!lIerød Her S.nd.~ lør Jul, Handel,mar.d AnIon Ernst. nuk I Henhold III Lukkeloven ~.n I LuibIl kørende ~.. Vel ~:~ de H.ndl~nde i ~~~eem~:rbe:g J;~ T.mbohus. Den unge Pige kom!f~::~ ~:~d:: før Jul l Tidsrummet cyklende den moduue Vej_ Hun vil. fra Kl. 16 IH Kl. 20. l nogen Tid kørle i højre SIde, men kunde I sel, har HarldelsmiFllsferiel ført Por- Mørkel Ikke rigtig orientere.iil, har handlinger med Erhve/rvso"gadn:::; suledes al bun tørnede mod BIlel,, e om i Aar a' rav ge ' t onern I su der i Sledet lens Relnlngsviser og derefter mod n- Bestemme ser, holdes aabtnllldllgere paa D.gen, Bilens V.relad. al hvilket naturligvis vii belyde Be- Hun blev herved sleml forslaael - spartlse i Lystorbruget. Id i Anslglelog blev bragt ind pøl k Den Irutne Beslemmelse gæ er L.. / Ininger Chocolade- Hellerød Telefoncentral. æge Ikke Hager orre,.. r. bulikker, Kiosker ug lignende. Kruchov, HVldbjt'rg, tilkaldtes, og Il, ban log den tilskadekomne med I Aften: tli Hvidbjerg Sygehus, hvor No mae, 51ul, Ol~en. KI 19 og 2045; Royallealret,.1 de ' goje. garn I e D' age. syet sømmen. - KJ 19: Thløted Byrud holder Mode. paa Rl'Iadhu.et. Beskyttelsesrum ved alle f I Hvidbjerg j Morien Kl. 19; Genet ra./for".mllng Skoler i Skyum-Hørdum. i Sygek.. sen. I Sjofring I Morgen KJ. 2U: Filmen Skyum Hørdum Sogneraad har.nordhavet!! Mænd-. holdt Møde. Benzinkort afhentes i Fierritølev i Til al hjælpe ved Folkttællingen Morgen KI 14, Boddum.Ydby Sogneraad bar holdt Møde. Der forelaa en Skrivelse fra Amtslægen angaaende Toilettorholdene ved Skolerne. Sagen overlod es Skoleudvalgel. _ Del vedtoges al yde Brændselsnævnet el Vederlag al 25 Øre pr. Indbygger. Amlsnævnet meddelie ang. Vejreguleringen i Plarup, af der vil blive ydel RefUSion af Udgiftsfonden. _ Teknologisk Institut, Kirkens Korshær og K. P. U Ms Soldaterjem, Viborg, bevilgedes efter An øgning bver IO Kr - Til al assistere ved Folke lællingen d, 5. November valgtes følgende: Por Bodl1um Jens Hove, L. Skmhøj, P. N. Christen.en, P. C. Pedersen, Henrik Chri 'tensen og Mar. Poulsen. Por Ydby: Chr. Pedersen, Johs. hnsen, J. Chr. Nielsen, N. A. ørgurd og Jens Josefsen _ Por Dover: Niels Mortensen!dv. Nielsen og N. C. Jensen. ' Por Sindrup: Cbr. Serensen aul Hansen, AnI. Olsen og Th. Ddersen. Por Plarup: Ludv. Larsen, Alfr. Bodergaard og Cbr. Nielsen. Por Stationsbyen: Jacob Hest!cb og Cln. Larsen. den 5. Novbr. valgtes lor Skyum J. Dybdahl Christensen, V. Vestergaard, Chr h:rabbe Nielsen. P. Ringgaard, H Thomsen, for Koldby Tatlerup J Kvejberg, A Yde, Maler Krngsgaard, Husm, A Christensen, lor Hørdum Maler V. Peder' sen, Fotogral Bang, Bmd. L. Højbjerg, Husm M.Odgaard, Odr P. Møller og Bmd. V. Andersen. _ Danmarks BlindesaIT'fund bevilgedes 15 Kr., K. f. U_ M.s Soldaterhjem i Viborg 15, Teknologisk Institut 25, Nationalt Hjælpefond lor Danske i Udlandet IO, Kræftens Bekæmpelse 15, Danmarks Døvstumme IO. - Hørdum tekniske Skole fik efter Ansøgning bevilget Halvdelen al Mørklægningsmaterialel til Skolen - Til Medlem af SI- sionen i Stedet for Paslol Jensen, der er bortrejst, Pastor Mosumgaard, Skyum. - Gæstji!lver N. Andersen, dum, lik Tilladelse til aaben en Aften i Novbr hl Afholdelse af - Fra var der om, der er foretaget ved Skolerne til Beskyttelse af Børnene i Tilfælde al Luftangreb. Sogneraadet svarer, at der forlængst er Rravet Bestyttelsesrum ved samllige Skoler. Ydby Elektricitetsværk angie om Kommunegaranli for et Radioen blev.fbrudl lægslaan pas 8000 Kr" der 80- Et Par Minutter før Kj. 21 i A.ftes S oplaget i BOddum _ Ydby blev Stal5radiofoniens Udsendelser af,arekasse lil Udgifterne ved en brudt. Efter hvad Ritzaus Bureau erfarømfordeler. rer, skyldtes Afbrydelsen et teknisk ~r udspandt sig en lang Dis- Uheld. slon om Sagen, som sluttelig es under Afstemning _ efter Andelsmejeriet Tbybolm særlig Cbr. Larsen havde kriti. i Hvidbjerg et, at Sparekassen ønskede njo n.r.. _': _,n det været lig Hund. Det den. Krig Det fra, Ilnge O'h, overdr, Jlen Bogho

16 Men IØ8C~f I v..._.:~-~:~:..._~==~_~"".kyl ;;;; ~ C to B Mejeriet lor 400 Kr. Jeg. mole-! Thisted. under forbehold al yra a Ji!erne vide om det u al den G~ldt agen, I dels Godkendelse. Bestyreren har laaet et Lønru:;,ølle Fy og BI pas 500 Kr., lor del siges d: ' lidi V.,dlgt S."II' bo_ S" 9 ~ilm Karl R y s g. a a r d Spurgte hv eget Dt'n nyl' PyrtU rns - a. g h8~~oeg~ ~flt15 Bestyrelsen vilde laa.de ko. lden ",goderarniedage p Kassereren: V,harL.t, '. "I begge ore- e selv lamlel propfuldt Hus II ubllkum at faa dem i SnedSled- Nør~1lI enl- BI.JJjnger I Royalteatrel, og p Sparekss$e. " lidi morede td,l!: godt over Løjerne. Til Bestyrelser,nyvalgtesSmed Blø8 r!e, Io foreltiliinger hyer Aften. d Til Revisor genvalgtes Sko m... fl I. M. Jensen. 'gtt BIografejer Pon meddeler, al han Christensen on Møller P. L. ''b. o o Uge og der er I!io... beholder Filmen 1 en rd! Den!nteressAnte Ekstrøfilm fra lan 8- J de- k.mp'" gøat derimod ikke længere end ens li! Torsdlli' Aften. ner Mørklægniogs-Oadelllmper t, er-,' isnedsted, er Snedsted Elektricitetsværk holdt nd. i Alles Generaft.rsamling. Formanden, J. P. Ves I e r g a a r d,. oplyste bl. a_, at Samarbejdet med Højspændingsværket i Bedsled var ; ordnel pas bedste Maade, men det blev dyrt. Translormator ofl Om former Vilde koste ca. 18,000 Kr. Mejerist ferd. Pedersen oplæste der viste en Omsæl I Kr. og en formue Aktiebrevene udgør 0R Gælden 32,000 Kr. P. Larse n: Regnskab~t viser, al vi har solgt Strøm til Marinus ensen spurgte, Om d var lige meget Arbejde lor Be,tr reren, naar nu man lik Strøm Ily. Bedsted, og der blev svaret atb Irt -t. reren r flt, I.. Ige mange Arbejdstim - Ølhandler ' Jespersen sl02 til L tr - for nogle mørklagte GadelalO Yd og del var der god Stemn ing lo/tr, Generalforsamlingen, Det op" B t, Vtr lodes es yre sen al skalle no It paa de mesl udsatte Steder_ g Film fra Krigen I POl.". En tysk filmsskildrini" af Ftltlo. Polen ses i Palæteatret. filmen rr:et 1 dem, man har set fra Bel~ien og Prant; men man ser endnu mindre til Piend og Kamo Billederne ledsages af da :: Tale, o,e den danske Speaker Opre Il alle Polens forbrydelser mod det f:~r lige Tysklsnd_ Pilm.;n kan have sin Interesse Ine den er f9rst og fremmest ProPIli:all~ Fjerritslevb80eO lo,hejer Kreaturlaksteroe_ Thisled.Fjerrit"lev Jernbanes Bestyrelse har paa Grund al de sti- Rende al Kreaturla". to

17 fro det mange ~ Tirsdag d. 29. Oktober Ilanddreven Mine uskadeliggøres.,, i!! Ju l kun - om Roa! ef terog Lede den TYJ.lke )Iinorcr arbejder i Ha,,~tokken med at. uskadeliggøre (In Ilanddreven :'oline.. ~~ I""i, mæ CIm SOI tiet

18 var Ijerde Gang, ~ Henry Hansen Hyl- havde et Ordlørerhverv. O. Thisted Borgerskole omlægger Uodervisoio gstideo. Thisted Borgerskole begynder. f,a fredag d. I. Novbr. Undervise ningen KI. 8'1. i Stedet lor KI. 8, det log Børnene sendes hj em KI 16'/, -- i Stedet tor t 7. en. Det er Mørklæg _. - behol a IC bliver fra t I Se, at Io nmge Skole Nye Arn tagde 1 Sin delligt tit M, ing af den internationale Spare- Ikk

19 ÆT«cl/er nbsliste '" Kork.",.0.60 apet ~li.djl\tor.r. mon, ~l/. m 2.71 Ik. epude Qldor Men aen "avoe OgS88 I et eneste,~-... ~".-r-g. Vodtræk haft 1800 Pd. Columbine. Mørklægning fra Kl. 17,45. Statens civile Luftværn meddeler Tirsdag, at Tfdspunklerne for den daglige Mørkfægning. Ophør og P bcgyndelse fr. or med den I. Novamber d, A. fastsælies til henh'lidsvi. KI. 8,00 ol( Kf. 17,45 (Sommertid). Fra Thisted Byraad, I flftes hofdt Thistcd Syn.d Møde. f ivid var fravwrende. - Undervisningsministeriel meddelto Oodkendels" af, ol Til1lclwrer II' _. ro..".. tegnet 35 Medl modtages frem sen Tit Dæk ved Læpfantnll et Tilskud fre vedtoges at Jensen, Hurup, Tilrettelægning Bjeodomshao, Nerrcmølle bf Nørg rd Direkter J. S Kr., Areal 25 korn 2 'I. Td nini( medfelg' November. t ved p, C. Chl n,.,... I

20 var Ijerde Gang, ~ Henry Hansen Hyl- havde et Ordlørerhverv. O. Thisted Borgerskole omlægger Uodervisoio gstideo. Thisted Borgerskole begynder. f,a fredag d. I. Novbr. Undervise ningen KI. 8'1. i Stedet lor KI. 8, det log Børnene sendes hj em KI 16'/, -- i Stedet tor t 7. en. Det er Mørklæg _. - behol a IC bliver fra t I Se, at Io nmge Skole Nye Arn tagde 1 Sin delligt tit M, ing af den internationale Spare- Ikk

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken)

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Risskovden25.februar2013 Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Tirsdagden19.martskl.19:00iBlokB sfestsalikælderen,skejbygårdsvej36. Dagsorden* 1) Valgafdirigent.

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. OVERDREV NEWS ~~ 11. ~ 1987 GENERALFORSAMLING Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. FÆLLESANTENNE Der har

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

00609.03. Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03. Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

00609.03. Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03. Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. 00609.03 Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03 Fredningen vedrører: Nyland e Domme Taksationskom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-06-1962 DEKLARATONER>

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 JANUAR 1. januar Tirsdag LM GK 2. januar Onsdag TH KB 3. januar Torsdag LM HØ 4. januar Fredag EU TI 5. januar Lørdag Helg EU TI 6. januar Søndag Helg EU TI 7. januar Mandag

Læs mere

Lorentz kraften og dens betydning

Lorentz kraften og dens betydning Lorentz kraften og dens betydning I dette tillæg skal i se, at der irker en kraft på en ladning, der beæger sig i et agnetfelt, og i skal se på betydninger heraf. Før i gør det, skal i dog kigge på begrebet

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

1 Foreningens navn og formål:

1 Foreningens navn og formål: 2 1 Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Violvænget, Nordbyen, med hjemsted i Guldborgsund kommune, og med værneting ved retten i Nykøbing Falster. Grundejerforeningen

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere