Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~"

Transkript

1 t:' U Ulf 11111:; I gø øaadan p Uideon WahiDerg og I:.lot Abrle. ) d ed Avisen arve. u hvide Armbind! mærksom- Der er nu Udsigt til, at Bestern. agt.beret- melsen om det hvide ArmbinG e er sa. vii blive ophævet Luftværn.myn. dende, og dighederne og. Politiet lører lor e Avisen, TIden Forhandhnger om Spørgs. ren. Min maalet e4 hun Naar Myndighederne har laaet den Vær- Interesse for at op.hæve Pligten til en frem. at ~aa med Armbmd, ligger for det aller- klaringen navnlig i den Omstæn H.b.ku- dighed. at Armbindet under visse aboens. Forhold kan tænkes at fremkald ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~ a, svarer gaaende. Armb'ndet har i Virkelig. Bomber, ~e~en kun yderst ringe Betydning andens I Blkkerhedsmæssig Henseendef.t pba. maaske slet ingen e Graan m det er op om ge Over bierget i Vinttr, -I. InICen væsentlig ManKe! paa Kolonialvarer. Paa et Møde i Indkøbsforenin>len :or jyd8k~ K"lonialgrossister op' yeti s. dd, at P'Jr/;yningen med K"lrmlalvarer hidtil har været til " m~~k~ ~~he d-;~: --:p::~:~.:-, --;a~t-d;oe:::r:>h;-;v;-;e;:r- '~s-k-e-b~ol Mandag gaar et Tog fra Thisted Kl. 9,15 til Opsamling af Kvæg til og Jal Aatborg Marked. Det m~dfører al ven en Personvogn, saa rejsende og-.bv l saa kan komme med, og det har en Ar i Pjerritstev Porbindeise med Be&la~ Toget til Aalborg, Afg. Pjerritslev offentl KI. 12,20. Ank. Aalborg KI. 14,07. haven den al Benzin Rationeringen. har b Ingen væsentlige Ændringer af saa for næste Periode. Estlal Vedk, Handelsministeriet oplyser, at der nu er truffet Hestemmeise om de nærmere Regler for Benzin' rationerlnj.(en i den kommende Rationerinj.(spcriode (November Oj.( December Maaneder). Dc gældend(, Rq,(ler for Til dclll1!lclj iii de Molor køretøju, dn i Øjeblikket har AdH,lIlg til al køre, er i al, va'scnlligt opretholdt li'flrandu t ',. t I i "j t., ~ it. mmdtt "u,ltg og ::; Gal

2 I SIii: Di" ' r_ De ku ;::;e. ~ I Ia:t. 05;' Gl: u.. Ga.. ' cn, 'du JIlIe -~ re M.tklrraiors-"-Jo1O;.esleL." Kr f_o"," :so.. ~~. "'IIT~_' S...rd' -US II' Reform paa F j banen. OeDuemra.acade Thisl c-d - "auto I ;:,takpj; tiri e Lul:n-a m meddder. T dspuru.:e'!q: den dagll~ ''-ri Z1:r-u;~ OP081'? PulJe.. gyn~ej.se 1n. og med Onsdag den lo. Oktobe- i::a5:sæ:tu~'!il tllenboldi 'b KJ..,30 ag {Sommertid). Pa~Seodi!gegenot m01ll~ e-.rne I TlIls:ted.. der znkcæmer lil Tb- Palæ1 e.r~el K.. 20:,tb..-eu &- Pø.!!!'t\!lpdage 'u ~c. r..,.c' '-=ui')an.il.s.n.~~t ~nko~a:ler bl!hisl Doe..;:ta Fube" ~ o:ti: ~ ikke ~ndemfer~ Lock.bO:" Grunde:, med : O~ Thi5H.~d- Fjer..- 1slc, De-g.vcd! ~! 'aee PI ilas,gedrll~'m AiI'borg I Togeet. alt ~I d hl Tbisted K- 12,55 Tbis1"ed K I. 1 'i,oll. R ~... -,... Cl_C'. Drl lelilrci:u.... :..-..=ock... behfver de (-'s_oll ~,...'M "'afis a', ~"ft'"sk F~ IIRd a'!.lige om i Pienr _,_ levrig4 ~h:r:leder

3 ., /01 Ti/ ril Oasgene giver,,j " med Afblændlogen er olle II forkert. Dt."f vllr Bud drer CyklilIICf;~ Thisted Ol{ Ornt'HrI,Alles. Ilele. f'nlilislyrke Vllf ude,' B,Y~'~':",~' I J,.! holde Dpll'gl Kllfldojcr OH ikkll ulle, KJ. Kilde Kl.!il ov, I De< 08V. kom Rcnncm I og hverk,;" Armburd, Klokke clltr hvid Han bliver vel send I de Overbel)cn! henlede i somhed pu, al d~,.~. oue er lorhrt filide en Dcl Bøder Fo/accløcr bedet k kun være l cm. høj cm og Allbningcn mai! ikke være anbra,t(j hre ud elektnske Pære. idet Lysel bliver lor stærk!. Aab"in.'!cn anbringes lorne den, saaledes Overkanl i~ke Pæren, kommer Mas man benylle cn ejet/risk naar man ude om r - Delle er ikke t maa kun lyse ned paa ug man maa tkke lænde (Ol uden al det er nødvendigt H,i", Lamper misbruges, medføre Bøder. Ejendom ibandel. I slod Laurits Larsen, Hurup, hllr solgl J Lys sit Hus r Hurup (fhonsgllardl melder Porhus) iii Ddr. Anion Madsen hedens I Ydby, lor 13,500 Kr: ISælter

4 u c!('!! l' I li ml i "arurlir'c IulrlClle /l$ø'i. ritester, I TI".'cd t. flhlgon I Morgen. "Nord s. Bell,H ).,,"dm. I. "cllclr~qii, H~ltUQh.j, plllt Malr. Nr. "13, ::-;C'lInf'iH, I{t,b "ti III 11,<.,00 I,r, l,lu8 L~'M4'nO :1700 I r" Vurd.,rhlMR8U1l1 10,000 I<r. IlII Mille ved Svlokløv. Undl1l' I'i.kel'i vod Svillkløv op' dugede ell Ilh t.hulstlkippcr lorle d\'i1, at del laa cn Mine lige ved h"". Buur!. Det Iykk~dc. heldigvi. ut 11l1dgau ct Sammen.tød. dighederne er 11l1derrcltcl. Myn' Blograforno I Thl.tod. Pulwt".t,e! 1<1. 20:.1I11ve'. He' th~ rsltcrcl<, lilticrllt.utltllt SøuHllld"fllm med Douglo" Folrbånl,. lull. ug Ma,gurel, locltwood. Royultyutrcl Kl. 20:.Bug Stocl, holms ;{uusscr, twel1sl( Force med Gldeon Wnhlberg og Elof Ahrl.

5 F::!I~~n~~:de u. I Morgen IImIl i Thisted, "Ises Filmen I"idbjerii:. pll8,. ~ Ied isled r al hnv~ lunde! paa i Landet andag den end 911 Ophav lvll!r!imod r Sagen. Man "?.' :'""""-::":I:I'I'"<I-~T~.;;;;m~m;;;.~'"b.';'"LUtl, I H I l Thy~s Sal som Sp It F Beglv(!nllcderne kulminerer i ct lan1a- 88 o e ~ Bertelsen, nj5lrup 8118k Op.!:or, linder Ilvil~el der Dlfll"re~, lokal!!... I P T5amHngen Ø.lo.~Ve.lø. litlige Tln~ om de j!amle. Handllnjl:en' Der VlSi e SI2" o det nus Chrl~len6en, } er med et mildt Udtryk livlig bic\' god Interesse for Sagen, OR, Ø".,IIO'."" der skrevet elter Premieren. og ".Mo- vedtoges at sil 'II;. Th' IS l e d Blldmm, øen, Hundalrup. derne Uni!!dom" er IH Lystspil skøarctlonklub al HUler.lev-Kal Th. Slolh. H\11crsh Opkøb af Brugskreaturer til Tgskland. Landbru!!;sminislerielø Kvæg- og I{o(]udvalj.!" lorelhger Opkob al 1i/L1gBkreaturer i Nykøbing Onsdeg den 23. Oktober Kl. 9. Thisted Fredag den 25. Oktober Kl. 14. FJerritslev Fredag d.n 25. Oktober Kl. 9. Hut'Up Onsdau den 23. Oktober Kl. 14. H~'erl enkelt Krealur skil være led68get.f Dyrlæl:ealte~t. der udllledes If en praktiserende Dyrlll',I!C. Der Rores doi: opmærksom plll, a' Dyrlæio1C! ahesten Ikke garanterer for Salg al Kreaturet. Dør købes lortrlnsvia gode, kral1ige Koer 0.ll Kvier, der hu lu 3 lu 8 URer til I\ælvningen. Tyre og I...obekvler kob~6 ikke. Hanstod: Sm ø. ogy. Vand fro~t. KlitmIllIer. SJørrlng Tho Erik eht. Pederse, Thisted L.nel See Christer laas Thisled SO,

6 Lad dem,j8is8 sig M.. drlu,jmd<,l. O"h.,y<,r., ''''tl.1i11i "."J'~ I~ Im U.. I~dnlull' hlr ol.. J!"UUI.r,..,rl... M... ~Il "u~"ii I /lr ",."t. nu "101 d. hlln,.r","<" " m I'uhlll. AI~II.lfu" "(/1<,,,110/1 '" "..,.,."d ',hv'-i d~, J" Ikke r.rr,... 'I' n/l<' "urt",ld.-,,<',i. """,.H,- ri hit, "Il ~I h.f ru Il II O~II~ "..,r 't' II.""","1111" "Il <.llnth " r I... d 'flll"" I,.,'!lUI,.nr ulll-ri /,,' <lrl,i J ri s.",.,b"jd~ ma" r(lln~ I.1 de.. II IIl1t., hrnyut SlIua';/l,,~u iii., m"d,~ mul "luhil" N..,i"e,nc.1 Iwitke v; jo hn /u,.iltll,,,<' SI'I/I ",.Ii hver Idellba.tlge.I ' II'~' ' h.,,~~,., 1o<'lfyntJl. Oll h.. holdl cl i l'iojalell/ll, Oll her hh Ild" i, or... j.. n (lvn.liinel 8yen I ' Nazi-Trykugcr Q'Mke Il Il". Ol delle Arbejde lo/tj/ur OJ)l N.lltn. HI'. p.. elln.. 11 h Nui"lrak lionewt ahlrtll h.t,,yrujerligl med TiJlucngere - mauke truet Pa~lor Malling, dh en Overgllng V~f Vælten. Men hann I I.PolkefæJluskll"" er Jo d.nu, Pører Ande,. Møll!oll er,endl i Vej, menll Indre,I." med Reg ningefoe. Præ.lcn.iKe,.elv, l'alkelællel8k1bel VØf ruddenl, 0" u. mlø del vel Illue - sdv om ikke rct ml'lj"el ul del. Pøsl"rMalling elldu rejsle,vudl au IO!lllllc, noget med SUl1dheden III gare. De lu Mallhlij-Pulk, VI her Egnen har lijbage, har del hn skomlel - med Perer fritz Craulen, og øke... ii dl:nnca HlllndJallgcre...,øe øig heroppe. Vi vil du kull "ic. ul nllui bllre økar lllde denl!'une sig eel... Dc I ~;.~ liysgerri.!!"e b,r nu holde It borte Ira Na.zimødcrne, og I lor.lt maa ingen indiode sig pa3 at forulempe eventuelle Mødedeltagere eller "all nogen Bom helst Mude lude sig indblandt: i Uroligheder. De dlllll>ke Nazisler ~pekujcrer j at lu lu... el SpekhtJder. De ved nemlig, Ilt de lildrig ved egen l-ljwlp faar noget al sige i mark Dedor vi! dc lave i det Hallb. al andre l!lla vil 111 d. Uroli/.j'heder flhiu UbHO lul und /laos. Dels..." PoJiliet alba hnardl ned piia den enkelte, der luder sig indblande f Ballade, OK dels koil t'ventut'lje Uroli"heder lan skæb og nesvangre PøJuer for Land Polk. Ingell Uilllskafndel MIlIId Kvinde maa hjælpe Urostifl!'nlt' Lild dem pant' øiu Iter... I til dcn ItulIlme ~"oru"', de lortjcnt'1. Lægc-Poredrax for Kvinder. LæKe Hertul LllrHen, Thisted, løjer JlIlII Onsdag Kf. 20 piia Thi- 193 tou i mel Rolt ehr. MUfl ()rp~ Murt FrnM

7 Danmarks = Aften i Thisted. Der indbydes til Danmarks-Alten ved Adjunkt Langballe paa Thisted Alholdshotel Tirsdag den 22. ds. KI. 19,45. Entre 50 øre. Søllderjydsk Forming for Thisted og Omegn. De danske Ungdomsforeninger. KOflse,vativ Ungdom. Venstres Ungdom. Radikal Ungdom. Socialdemokr. Ungdomsforening. Spejderkorpset. Dansk Vandrelaug. andbru otte riet

8 ar L a r s e n ri Visit her n kom I Bil ledsagel ar emenllabrl_ lellngsmand ndinspeklør olmhavnen jlerne, der al Ingeniør gsplan. l til Aggerblev beset, realer ved ard. Minir stor Insplanerne. ysten....;'-_.;.._i.. t~i1~e I-nTSleu - :ns-"" - _ --:,~--~~-:-_-_,- KI. Ikke ret længe siden ven dt hjem domn Ira el tre Maaneders Ophold paa Kl. Nykøbing Sygehus. Me.~ KI. der En Paravane i Havet. En fiskerbaad rra Slettes tran d har 8 Sømil ude i Havet lundet en drivende Paravane og bragt den i Land, hvor Minører har taget sig al den. En Paravane er som bekendt en Indretning, der anvendes al Minestrygere ved Eltersøgning al Miner. Festøften I Den perøonllge Friheds Værn. Ved den festlige Sammenkomsl i,den personlige Friheds Værn" i Thisted i Morgen Aften taler Forfatteren Carl Dænckermortensen, og Visesangerinden f<ru Margrethe Krabbe Sadolin synger el Gitar.I<kompagnemenl. La i 1 4 gert slu Sue om hin kon d mo

9 , M... k l.un '''U.'' b tt,u,,,oi.. r lfjhlhsted BY OGJEGN I A/I~" Kl. II!,I~ ~II vor" Ul.tl, 7,,10 Thisted I Spid.en. ThlalM) K",,,,"'UlII' LUItVIlI'"I1' plm" hwr l<iunntm, /ldøkhi1/i1l Munode. v.,,,t fll'.dji(, meu endnll lorelfglle, 01'1<11<""<1.",,," Ira Slalun l Civile LlIllVll"lt ikke I Rl'Qlitelen boly"er (Iod.erlde)~"!I.. e. iltk" UII mellel, idel Por.",'al1";III1",,,e lelv. lølgel;/{ iværkllætte., hvis del.kuld" blive 1'1111 k(level, IIP Iløel ll Ul God kell_ ddie for,,'ijlgcr eller ikke. Der bliver j SI" Fald Irun Spø.,II mdn' om, hvorv,dl Stalen tager Andel i Udgillerrw "lillr ikke Men man lor9lall, d,ke rig.ljj'. hyorlo. der varer... længe I dtt clv,le Lullvwm Aar$agen kau!læp!'c være, al ma" h~r "oget væsenthgt al indvende mod PJaneu.!lu eh"r hvad VI erlarer, Iran næppe IlOlllll1 ProvlIIsby 0pv;8!'! en bedre L u I1værnspla n. I Søndags holdl Pormændent lor Arb~jder-SDmarjlerne I de nordjydoke Byer Møde j Aalborg, og her blev der redegjort lor Samarilernes Dei1ftRejse i de Lullværns Jornnstaltninger, der er trullet! Byerne Aalborg, Nørresundby, Hobro, Sæby, Fredenkshavn, Brønderslev, Hjørring og Thisted Fra Thisled deltog Opsynsmand R Gammel vind, og de Oplysninger, han Irem kom med, vakte stor Opmærksomhed. Ordningen i Thisted er som bekendt tijvejebragt ved el lornu! hgt Samarbejde mellem de interesserede Parter : Politiet, Samariter kolonnerne, Brandvæsenet, Paicks Redningskorps, Sygehuset osv" og Kommunen har paataget sig al udrede den Del af Udgifterne, som Stalen ikke alholder. Hele Apparalel er klart iii at l ungetl~. hge med Undtagelse al, al Samarilerne ikke har faaet udleveret de Kapper, Hjelme og Gummistevler, som de under Lultværnatilsland skal have. Det blev lastslaaet, Rt ingen al de andre nordjydske Byer havde en Ordning af Hjælpetjenl!sten, som paa langt nær kunde komme op paa Siden al del Beredskab, Inan har I Thisted. Navnlig har ingen al Kommunalbestyrelserne i de andre Byer stillet sig saa vetvilligt med Hensyn Itl Udgiltspørgsmulet. Planen Ira Thisted \III nu blive tilslillet slimhiuc nordjydske Byrud med Anmodning om, Ilt man hvert Sled gennemh"er lignende F oranslllltninger. Festlig D.nmarks-Aflen i Tblsted, Der er I Allen, Sønderjydak Forening ol? Dansk Ungdol1lssamvlrke i fællesskab arrangerer OanmarKs Aften paa TIllsled Alholdshotel, Medel berynder Kt. I g,,,~. f'ørsl lørea Un,qdolllaloreningetne8 faner l~d j Salen og Adjunkt L~ngbRlIe VII derl.'ft er lage Publikum med paa en Rundt l'j8e gennem OllU' Illark i Fnrtid OK NuHd, og d!'f synge, en Rckke Sange Lilli'" So~ial-DemoLraleD Ullrlvet.,.~t.llake " r"eltler,. rll KOIIfol. Mellevej 4, Thi_ted. baljo~1 D.nlllll,k. AUe,,~r ha, uvtr.h v~kl ølr,r f1ell' jlllri"". EIII/ een ~,!'iu 0r",. lwor.om Ioblmh lfum. Il"f.hul"lI I,ø~d., I Alre. '10,1 BeouR \ til P'~"'ler"" p," l(tlm(".ulhn"" _tj~",,,ulke,.,de MCM,e'lyv', Il". ~r byiu"l. ov". "" K, linl"_i,oma,,.1 W. H. ~ P~ r Ruson, Pllme". "~ r hu r ~r biiudi d"n I~ltere A,I, b~der I'KH (!Il u.'mh,del'l! It"d Ul!' derhuldnlnjt. U~n '" ' ",uden.t n.,.,."'rd~tel "p",ndende ultyre humll,fyld, UK lur l_u", '-m e~ ch..",~.ende, rno Ileroe Il"bln Huud, d"r Rur under Nav. net. C,acke,j.ek". ult.om har ulret "ele.u LIv pa. den.iji"ndende. tnu ulovure Spor!.t fordele Verden. Ood", Udt bedre, ~"d de er del Irp N_Ul/ej., J loqnjl. Hovedrullerue udh.. eo.1 den ~""el.ke Skue.pUler Totn W_Ul OK den IIcnrl vende Wle"erpljl:" 1.H1 Palmer. J TIII:III '~li r mlln en mor-om TijKnefllm IHm' en af dl> HlIldunUge tylke PrOpBllijndl-Ujl:erevyer Fodbold-Slaget i Struer. Polilisomeldelse mod Struer Idræts lorenløgs Formand. Ved en hurd Podboldkllmp, Slruer d. 22. September kom det til Sammenstød mellem nogle Lemvigspillere og Stn:erlolk, og der vllnkede Knubs Oll blaa øjne. Der hllr IIllløel Bladpolemik om Sagen, og der er klagel hl J. B U, som dog næppe vtl kunne linde ud af, øhvem der begyndte~ Nu er der iflg. Struer Dagb!. Indgivet Politianmeldelse mod Formanden lar Struer Idrætsforening, Undermaskmmester Marlin Højbjerg, der sigles lor under Balaillen al have generet en ung Dame Ira LemVig, som aptraadte agressivt over lor Struerlolkene. Vi beholder "Valdemar". En ny Isbryder vil blive dyr for limfjorden. Stalen VII som bekendt bygge en slor ny Isbryder med særligt Henhllk paa Storebællsoverlarlen. En Medarbejder ved Skive Folkebl. har spurgt Statens Isbrydmn gs~ tjeneste, om der var Chancer for, al Limljorden saa kunde laa en mere m.oderne og ellelr.hv ISbryder end Valdemar-, Men det \'ar VOD al...!i0 CJ bljljke l K. p, U hlndh:r ehe. Bt er i øje tioner. ikke v del vil blive l~ hvert mænd j over. "Iar &Ierre kan bt~ hin II maa l køber ud ov H erne Reger er hel kerhe mod TilIæ do< bejd ikke! Stags: 0jeb( '1.1 digt Bill N der ikke, Alle andre Isbrydere end netop Valdemar- stikker lor dybt til al kunn(! gs" o\'er Leg-ster Grunde. De er allesammen be re~net piia mmdsl 5 Meler Vand l Betngtning al disse Forhold er Valdemar ikke nogen daarlig Isbryder lor Limljordshavnelle siger Chelen lor hbrydningsljeneaten, KaptllJn Grut:. o~ den skulde gerne kunnl' holde en hah' Snes "i! Asr.." d~n En ny Isbryder til Limljorden vilde koste o mknn~ en Million Kr. og del vilde lor LimljordshB\'nene blive gsmke anderledes dyrl end nu at betale nogle Tusind Kr om Aaret lor at have Valdemar til Raadighed Sænkekasse ~ UdsætoinJ ved Auersund I I Tid M m.d.. J", "" det bh Kr. mi I".k ".. d, Ved ARRcI8und l'r der til pu Fredag bl'rnmmet SIfsætninI!: al Ila " den Inden og l>id~1t.- Sa.'nliiekUi~e III hl Broen, der llkal lorbindl." H 1111' MI merllllld og Ilonherrf.'d ct større br j1, Selshb al Teknikere Ira hele ~I Løndel er indbudt III al UVen~le u B!'giv~nhedtn. Den I.føle Sænkeltu'Ie. lom umidth'lbarl eller S.!4ællllnJ{l'n 'prit!i1kle sine hn!ejnmgt'l og dr~\' bort Illl'd Strømmen, er nu.nbtl~1

10 lyn III Arbejdet. ukllon, Hotel n~ I Murernes ijo mod \". Jger forsvinder 18'1.: Pilmen Porening i. Is Løb!aaet el Sangkor. er Sangøvel Hus under hrlslianseo, at KOclsgaluu f-iurup. u~ JUITUlI V'TI""-J""" -lo,ivun~oe, SI avlerne stod i e Lys paa Trapperne. Det.køl være.aøledea,.t Folk uden Livsrøre kan f.r des. I MørketAden. Et i Øjeblikket - OgSR8 i bo!z;818ve1lr Porstand - brændende Spørgernasl er Belysningen al Tr~ppe"Bnge under Mørklægningen. Eflerhaanden lom AI lenerne er bleven længere og Mørket fæltere, er det bleven mere og mere farligt al færdes PBS Steder, hvor man let risikerer at snuble, hvis man Ikke kan sc. hvor man sætler Psdderne. Det er derfor nødvendigt, al der ved alle Trapper findes Belysning:. Dette gælder o~88a - i hvert Pald 1 Thisted - med Hen8yn tll Beskytlelsearummene. Skulde en Luftalarm mdtræffe, skal Polk naturligvis have Muligheder for ret hur' =;;;~~'llij!:t og uden alørre Pare al kunne komme "" j BeskyHelsc. Lrafen Ar~elderp.rtl ted. Par personlige 0ren bedst KJ.!.kspeditlon 254.gaard privat.).cob.en) 280. l 6.00, M.. ned og officielle Øre e IndryknJnJ::cr øre. egnet IO pct, lg, PI_døcr og pr. Ord. mlnd.t Adskillige Lejere spørger, om ikke Hu~eterl!:n har Pligt til al lremskaffe TnppebelYllning, hvor en s1lfldmn Ikke lindes, og hertil msa der 8Vllrea Jo Politiet i Thisted erklærer O~S<lø, at denne Belysningspligt mas paahvile Husværten. Ocr forlllnges ikke kan stant Lys pas Tnpperne, men det skal i hvert fald være 88ale.:leg, at Lyset neml kan tændes,. naar Polk skal færdes pab Tnppen. Del er Ikke alle Husejere, som ei indforslanet hermed, men Sagen burde dog alle Sleder kunne ordne~ uden Politiets Indblanding. Skulde en Ulykke ske som Pøl/ite al manglende Trøppebelyaning, vll Ansvar sikkert kunne læggu paa Husejeren, <b.n (ordfptj.5m,,,,ji- Ræv med Oaase om Halsen. En Jæger paa Kæret j Lild skød lorieden en Ræv_ Stor blev Jæ gerens Farbllvsel!;e, da han kom hen til den nedskudte Ræv, Om Siden al Spisekamre kammervinduel stod saaledes al Tyven har me denne Vej ind. En Mandsperson I i Dag sel vandrende mlstøvler, og Politiel at se lidt nærmere Manda Fodtøj. Lystspil I Thlst.d. Thisted Haandværkeli l Aftes kun halvful11 H ef Kai Nielsen!!!.Modd ~kue~plllet er udpræj irispr;)l;tet Bebsnd,ing, ~ Det er et morsomt, tlri~inalt Arbeide efter forældre, der er aller Moral for deru Børn, bedre, da de selv va nærmest værre I Stykket morede Pu Brynjes Selskab giv Udførelse. God Melie redctl at Thisted-Mu Hansens udeise. Ejendomshandel. Handelmændene: Vils, og M. Rolighe solgt den lajhen hørende Ejendom i Chr. Henriksen, Lan Veste D_IP Optage Sy,.ko,

11 ~ n""""ko'"'', an ru<c,c, "'.""""'-Y~""''''' r~ r('l'jubllæum """,t".. i.. J... af l'gr.!m (,r"n, \'I!h,.,I~"..." tr r,,,lt d. ti:!1 [1('. \I~ r, 1\..". h~,, ' Føder r u,~tn)nv",""'\t'i I u han frø Hn"om S... bh, dpr"ftcr IIJ"'[p...,...",'1'(' -\",[c"i...". I Skol.. I f,r.. Aar, l to ~"n"l.. r"r, Gu",..rup, bh',- k"ldl't. ul,t nu ' linn blcv l Hi,:1 gift ur LIl::rH Spurn \"ol!.n,... l'1ikll~t.. r n S,m, Th,.IN!. ~'lirud.:n ni hn.. l..ren-t Gr,m j::"{.nlrt fo,.,.kelllj1"t' Tllhds-,!W.-\10' '... rt't Forl..,- '!t "ijl,'he d,rnad og lioghojder L lin~mgll<aq~., Formand for ~ armand ror [- oreamt haft ri, n" lindre r deloudcn Klrk"~lIn :,rkt' I~nn.. m AnTeel stort ArlJeJde for Aftenskolen OK dels lder. tatlon~by,. før It' Ind -kr 1'. J Jenltn, ar. Tr1i"handl"r J"n IJ1IP kort eft"r Th}'- har (or fll'n' ABr holde ;.0 Aur, Horman~e Aar har han ed Tneako OR' I..erdrl\ er i d"n g'bmle ar var han Ry.. n' n titnne Pro!", Ion ~I lagt plta liylf',,~"n, dpr har (ørt uld.l.jl"m.rukk"n 1'1[' ntl. Borh<:l fra, at odt mrr :, har han d 0R' drlvrr ~la(hr' nlllll If01 amung F"I'- \""rrlf)'mn".tlkk." ". ""'''!fm An". I'"ul~"n, AJ"'KII"rd, Ol[ Sld~ t... l.j.. r, Flort'rlJe\,i..., Il" klin roi"liyc ~ uden p, U\... Ju_ h' m,nl"hici har I,t Clrkul.. rc III."""IIIl" 1',,!lUm~ Ir~ "nit" Forn)'.']' ~.. af F"rl'rlx-" -r III M"l()rk"r.-'''JH und.'r H,-n~)" ti] dl',cd IIrn1tinr~~lrlktl",,~rn,- (t('",kaldt.. \'an.k,-hlt"hr.-t, r I... m)ndill"'l d lirrr..r ul r"... ]ol,,1o: l Tukn h"ii,] dl'n I. Al,rll 19\1 ud.." n)' I'ro,'.. III r"rny \-'"rrrhc.-i,('r 111 MOlork".etøJ'-r, h"" Gyld,"hed.-r udløix't, "aar,nikom",~ntl(' n Ejer af ~lo,orkør~t"j ('l1h Erh.-cr,,~hauf!or rllh i ntlin!l1' Anr hnr haft I'orer\)('"s og dcrho~ efter Pohtlt't1 Skøn "'lta anh(,~ at "ære i Besidde] l' af timrzkkeug KJlref.. rdighed. Ncd<;tYl'lningulykke \'ed Drag",b:ek. To Mall'rHende "ar Tirsdag Efl!'rmIddag SIU. uh('ld'ge at falde ned fra et Stlllad!l under derea Arbejde lina r:n Rygninst,'ed Simons Rakkllr Ue stod paa et Bt1I!dt, Mr '"ar a"bragt mellem 'o Stiger, (>(I' da Brædtet gled ud \ed den ene SIde, raldt de Ul Jorden fra ca. 3 Meters Højde. [len enr: af dem kom ned \laa Benene og tog ingen Skade, medens den anden, "-lily N I (' I II e n fm N}'kØbing, faldt pm Uyrgell ned paa en StIge og ble\ ahorlif(t for ~Iaaet. Han ble'- indllllft paa Thi-'lted Sygt'has, hvor det kon. tat('rede~, al han havde fnaet RYø'~øjlen bellkadlgr:l [)t!.'r \'ent('r hllm nu el længer!' Sygeleje Wi1l)' Nielsen er Spn af Gas.Iflleser Nlel~cn, Nykøbing M... Storbyens Blændværk«forllvises i Hurup. Yt'n~trc.. UnJ('dom!l Agitatlon~rllm, Storbyen, m.. ndn'l!lk., vil bh\'l' forevist fol' Vl'n~tl'e~ UlIl!dom i Sydthy d~n " Xuvt-mb"I' FOI'l-vbo.nin$!'cII (ore ".. ar liotl'l Hurups Der II'1'mkomm.', IIt-nl'll' nærmere Program for Aftl lwl1n. I"tId... lod"r. Fru Anp S Ifl "n øt.t>.k.. r, nun.lb',rlr. ty SøndR" dom n, d. \'- hv Moo:ldoM,IkL'lr J~ It r n, "'ti,.('tru,i,-, Hurup. 75 Aar. 'Iod... n.. t-nr F"r ~lt dlemtn".. af '-li!rkcrforentn~ o!'tør'-e TOUlnt<en I C..,.r paa II 'Iod~m~ 1.:n\:t1olll_ F BI1'njf' var d~ ~trenki' helt havde 1C1rmt, at,lil havde værilt unlce, At ~I dl" ~.. rlik Grund til Tyron. h,'i" 1Il0r<omm!' en --- IfRn~ke vial nll _ Student eallg pan ren III at.k} lie ll:~nn bt:d~tf' IIIt mul 1I!j\:l<! ubettnll:et Mllnu~ Han "lod lilpd be/c/cl' Ben p III~te nile Knuderne Dt alt e... dte I Fryd ' l ' r ll1ekun ~ 1 neren )!IIV I Aftes ~LIl an Ima Arhllld~hotdlet, "nr!ltor TII,lrønmin Oll: den Øtlll"e Sil] vn Nee..-Laj... ):Ilænde\lll flk,e Ek~pt'I'lmtntt'r olt' Flllk mo"""e. lii(l' TImer, Fll re~tillingen Ræ\ med nas"e F.n Jæl{t'r paa K-: rorll'ilc'n en Ralv. SUII Forbllv~el"e, dn han ~ ncd~kudte n... v Om 1 J.el!l8d nr:mlig en bui t Her alt Ilt dllntnle h nllji~en ~id(lcnde der I tik" f, o IIvt\lll'etiden straml; del', (It dyhe Id lial~, ()f(' sile Ha '\Om vri' \)YI1.'l barber Hadm intonlduhbt,."

12 r. Den si(bte her ul Landet, n Hll' Tid i)fnuø frul'digl'!llrd ' KOl1~llll'l1t I. Inollll1od r~t(' Delens m I' lu lu \I : ti (',~Olll Iwhndt FI'{).~t. :\13n.l;"(' har hj('lgl'\ (>1 TI)J) fo!lr('s ih'r{'~ 1H1II!{1' E Il ~ 1-,'t'J PH Ingl'll Ilwd wlllerl' 1'1' hl It':'!" ha I' \ 1'1 t~l(' K r., ~;If1 lllll' "Ig al III :-ila t... tilpi"(' ('UI'r- 1~1t'1 l', tlrug. lol't'nlngen, U,ftU'up. Valg var Genvalg. Uo ø.llge Nye MørklægnJngsvagter i Nors-Tved. Nors-Tved Sognernad har '!lom!'iioi klægnlllgsvligtcr fm J. NO'l'cm\x>r Cor Nors v. Havreland udpeget Mlut. Andcl"Scn og Nicis Kjær Andc1'C8SCn, for Nor!! ø. HUVl'cland Robert JCSp("f!len Ol;' C hr. M. Pedersen, fo\' Nors Kil'kcby Chl". Poulsen op: Martin TolbpI, (ar liinding N, Chl\ NIelsen og J. Nic. Nielsen, fol' VOITi1\~ And. Bjerregaard o~ And. l~røkj.,lr, (ot' Tved Huvrelnnd Jen, Sung og Ghr. l\i Nit>l... cn, (or Sønt!cl'by Karl Lar!!cn Ol!' Tøml't'r Hans Pedc1'8en, fol' Nordby Ghr. JCI\"en, Lnnggnnrd, og AI"'. Jelll!(>n og (Ol' Ballel'um Chr. Ghl i- 1iten... en, Mart. Nielscn og Jens Lynge. Harring SlagSlrup Sygekasse ~Ulldt (il'lwrnlrors. I.o\ft('l<" 1<'ur IIl<lIHIl'l1, \1 UI'('r X n r g tl a I' d, :Sundh~. rl't!i'scjm(i! for dl' nh' r l'llt,t'l!'t.'i". Eflpr 1'11 Ilt'l Ih'hlll liltmntltt'... V('(I- I\ ('~n" kal US[ hvor: 101\'11>; IIk nor lar Kr., dl'n ni" Til Sogaa Ejendo Nurm F.jl'rell. f'olgl hl nici! r r \Iflft 1;; korn. ml'!lf(l\j! \ Nnbl't' C. Gh

13 IPge en- Ull11l'rIlHgeISe,,. Por Inllltet tys. I en HlolHlom I ProdllrlkHgadc I Thln'ed hru'lujtl' dl'r senl ""rdug AllclI fultit Blus I I3ntnlcn, lill'ns (Jlldl'thnclI H'oll IllIbol1. Bn forbi IJII~H"rolllh' UllIllOhfll' ::lugl'li, (lg tin vii 1111 IlIldl' ell Bøde. 80 Atu. HholllllKnr.J, l111l. A Il,\ r"" II ' hnll", Iylll,u I Mnlll"", d, II 'l l!. Ollloh",, HO 1\111. 1\1111'-/1\(\11,,I"r I 'l!. 1\," IlIn V t fiil lll'l'v", "V. "Ir 1\,,11<111< ,-. ogo, ""nn<, vi'd Hn,...,., ILlootL.... I I,J, U_I~.iI_. f hjjf'-'~ Prlheds Væn ikke belød II siden hed Il( Sprllfubrlker I~cle Lundbr ktlbc I'n Mil Korn og Klir 1\1 dl'r Milt. K~. M,'d ddll' MIII. liøu~ 0ll, o~ It'v,' AIIII'1 P 4tl, hvo' <It'! 1\1 \11' \' 111\'1 SVII Fod

14 ...,. _~,,11'... _ ~ )"....., \1_.. ' l",ti... ~... tu J o. sld.t. Mohikan.l'tl.....,~... ri!1\olu ~ ".~I,.,.,... 11,,... l.-.d ",.. h.&"~ l'f bk... twd ""'.11 ~\I... t,,"h ;:i.t.tilrzlluo """ S1JoII.'.' ~_ d~ ; ~,,II h. F...a "... IS. \,.hii _II... "' Il..,.. ~. S,\ Ih'I Ir 1, t... ~.. \'. I..... ~,. 'M'.'."f... I Ih- 1"ki 1,1. l..., ~"_w.h' r"l>~ l' \0 ' ~...,t,.,. ' R.. \'4011: L... I. -;;: It _o,......' '" n "'",),>t "' _n "''#Ik.a.~. I ::i-404"t...,, "utor...."l4',.., -.,!l7a1~ ':" o.. _ic'l #(1"'... t' UH.".' _ S,h... t~..... """ o~ o.. "f. lu "\N!k"-=..., t"n t ~_-l"'n l'jt R"".., 'U>II:'tI,...-.tI"'t tlu.. I'~I r\l~ ''''("1.f l,..u.j',.,~",1 UI«"~ "'\<et ",l1li' 1,..,,1.. A.bu,.('I\ ~t.. ",pl.. ( s.u",.,. ',.:' Oh',,,. 'J.;>...-c-<~I~t' O.. ~,,,<r', o.> b*n "ti... \I.. IIl' lu to.'-...rtt.._ $-llt.)q!'nz->'", $-,.abn.lstf-j.. Iw,,~a ~ IOli.. 1 1_ '... Ker....u ti u","".. S)~... ft1 ~.. CIt ~'Io," '.Hh... ' ~f" "'_ hi _"'~... "'...,... t H... hh""... H! W. U.,... I P... ~ l"lth.17. J~... "n.....e~ ~,... ' ~.. " 1 8.&J"'~ \I..~u"iII"',(I ti.., H,.,. \.;&.,,",,1.~, I.n.. '."",J~ ~'t'" ll"jh~'jal '-l. dl 0iI: d"'o..z I ra:""- T'l th'i"".:.1"\101. ~. f'\a,ltn..'c,... ""- '..... ~ ~ \... "".. Jt d..."'.- ",t ',y..._.. _ ~... "'" Il' I -c.t.. ttflr..,,~*" Ol l' D.~~ l'';!'',.. _ l4.y""i.ttnljco O.ti :s1l.a4tk. ".1 ~.DJ.$ fy~ldul I lu'..!' "1V'N k:tu.\i"<,:'- H.lI'dc>:'altl'o)"tr ~t ~., I "" t\c'\ $('rtr SlaJ.s:l ~l:ton;je:o ~li; Alllh, '~lhll,.,-<"lm' kltt.l. a' t.t\iu'~c" II'HH, ~'l lok betlwort'f 1"1!' 1:Il~lJtt øt l... " S"l.-.t.~.'CI'I J- N,'yN Old 1t.,1..!,. nn.-ul ".I K' I~ Ko.... "' C'r.,.1. Ii.. [)ri l...ruqqtt'{ \j~ht'\ b'l"ii<.'1 D.!r t, t-1\\!:1\,1 \ li" l.gtol t'untn( I ~ t«-,,t./\'0'\)(1'1 ~t"qt...c"{ ::>;n ti u t>. I 11I '" 111>.,lu.j:)ltJ'tfnft. tør H.,1'Idt'ltn t.. naivt' h.lt' c.qt" It ().ai'lilul" :;;'to..t4l-, Iv,.mt siu "C' ~... t' v«,,,,t na ","tt rwt({ l Hf'MN..J '" l.\.ikt.tio\~i\ n I..tC' tt"lu.1'c'(i, ( ti~t~ tw' ;lc'u I.t VI und. b.. vc' $t:ttljlc't ~~Q '.,.'C':;"" J~ i '''\<'Øll-(" o~ Jru' Iysk-t HW'I 'hht." s.."'.'... tø.t Jul I 1\>1.',,",,''''«~. (kile' $I.t~$. lft(r.1 ~.In h&.! nl. "'a l\. lto hl K'!\.'\. I CU",tO nj b"'.lj.,-1 1IIJf'},"t'1 S!~rkt FW'S'J.r lu.r bar li.. '!t'.:>tiit"i~'t'1 cl l" I p\'( tl,(utr<-i L.nM $Olll;Czt: '$1;:0.";!~t b.auu a~~, IIW'~ filb,,',... H~' c '- ".. ti..,'~,t'" ND,"'4f al h... 1 II...r oj Hr P"kø., Ht'Jl.ltH', H-ctg,(n I."i! Pr.n- t3~~li'auu,"hcf, ~u..se I $!t"l~ ;';1i.it: lh'im~ UNl'I' l!j.l-i:,(r' p-u l'\1i!~(n, ()Itl (o,)ll.lpj...( bi'!~ j ('. si n'(f~<t "t.turb-t:h5 \. t'-%'t~oi( S<'-I A \'~I:n t«~t:c{ ':». Jto IN U... j "rll'f'!ff- I L Hk,\fhl'\.Ii;:fl ea. ct'{ $Uh' tko, Sl...c\r111.""S Oot'-n lrult\"c ~"j.t<l.!\ml'!tl' t)r,ir,. ~.. ~ I;,k-t ~"'\'",to'tdf>li\\<rf. Ch~'>,,':\ la.11' ::;'!'U."I~ l'i: b:l"ii-.\\({ii(1~"!a:'lkf, t>ui ho:~... 11'»-<:1 l'+: I )!1\(,l\Jco Nn' P~'Ik. «IJJ.(' III! ptit'f't" ~.Il. d~ It'.~ $o.u 1Ili'-t:t't.'1"0 Ifbl tt Ui'I. ill Stlun " '$o On: ff Ul ul~'-l1 :J.J[,,j<,,. ~ t'r.a l'u:l (D;!tlU l DaiClIDJ.\ (\lt'1). <" I."r,!!tf,. Midi." B-i'fl.'l "fi~n lut ut"q $.... irt>{i"t':n n~tt' fro, ~t D.t[!11":t~1. h.tf nt>~ -W0l b(:~( Ch-l.tt~ I "'ft~ II.lt'J ~l\ SIØUllq:t. sn~ i '-< [Uf tr P\llt, ~"1lI; b..' l'dt,\"~. ),1 O..."ttl:l~ $ol)"! ~ ~'':: &-!"!::C-DJ~~N C"f _/turtlt:.j!!.at gtr~t.t.n..j..~ F""lb~'; I I~_ l \.l.r ;,:!~ $.unmt Fo,1l~ Ul Il.r~l t"mt~ lu. C("l\ NHI..!t' f,'ft'1.l S \'~ ~ ~ l.,:.a::rtjc (!t', a' «l [)..alului", _ U:.!C!' ~)"It~ $'''': l)~ 'J.,Js :ln,... -t:~'>i til.it hlur..t',..., R_il. R.(\ Il"h..:.~ tf'j;..\\~"(..-\. \Il:,et1,~,.", ~"...\,U! \NI., I :::::«~\1,)I""ff ~.'l'ot.-:w..'~n< \\.«:tioi", r>ff,::' lo",".. ~~.,... ~)o\1 H,3,.\-.\>- "I ).: F'"". Fitml t\ "f\\ljj1im.ldhy Sll~t1(ruJ ba: ~'IJI li\lj~ {:\<-l ~,,)('tlu. ('!' ~t..,.\ ~~<".I A (~K"~tf'l afl~u.~ f(>i'('lf 1- t... NftC ~('J $);,--.! l' " ( Sl~tn l" ('rl-.) J e ~ S$>.ll«i.dn,ltt C'1. [)(I \--edt... ~ C'$ at ~ \lc B: «,.1.1 -t:",oanudu,$;,t(1\'l:4:i'yaf,11tl'$");:c ~ehr(<<"'li<:t ct \"t-mlla.".t 1.'; \) t' f'l:'n~, \,1 lie hn,-ji'!-..hi.!ct'("$, flt IIl;.ih)~);'t-l. \~:' 't' SI.. hs\'ue namllal ~ l\t~ I.' A~'IM\K\r,(t mi'jm,\t' al>" u;'~ l 'e'u tirlt 4on01 ~ t Ul>' \ ell('llu,nu~~(n, fluui',.t M' en ua ~l, \ l t!-\:\c.rjcl R~j\l;"\N'. Il'",.n~- Od 'a. 8a\h.(l~ "::i!.an.fn" ~t'dt too.trn.,"«:l'ij.,jer Jrl'l.)lrj:: i'nd r,u.h,) dt - re. r ":~'~TSj,; 111$\ tul, ~If"'et'l$ HO'f"«fM "t ()(- I -.r-fl.'"t-dt!\ci"$.."'ltt \"l~ K F_ U,\\ li $....liter k->l\'tu '~l' f'i,j('f's l~l l.u, J(' af.. bjotl\l, y,mij\:. ~\ ~cjc~ ('n~r An J I DI $,,~nll1':: h'et 1\1 I\r ~~""'t: t. a nmut! n,'.;rt _ 1", t I.a~.~t('r(' Hd r~,.. U\1C'ttUC(j Jt Ul e:j ni $1 at'l." N I~"" I;t(" ",,-(,-0 \l $>.,. N <'IH'm r.t-t ~ a \,,1 ( s D.'Icd $rd \"'~"J(': F... r D.1<l..!um J~I'I troi."ilt- un.ir SfØ->,I~.\\~b '''I\tft' H.\'J\(', L $k I1tt~, p, N. C-ht l:.h"n hl' t'(n.«'~i(', nl('\,j(' \U l.!.(' M. ~t". p, (,' P(.tt'f~l'n, Htt rll; ('tul tt:jtt'1. {'ti Inu..:'le S~'\ Nn, ~1('1'~t'Ll "8 Abr. P'\'U1SC'1. F"'t y,jh ~' Chl Pt-dt'l$l'a. Joh~ th:htl~\.:, -et 4t-.~t."t' roll't~~. H.al'$n'.,l Cl1r Nlt'l$('n. l\ A lljnmal ha.r i. ~~1,'\.111 pi ~\ ~t N"'~Uld (I t:,,-~"l> J~~thC'n al t~el\m~$ma-:f. Rt.-*,ult.t.t('l t-~i'\-, FN OIWl'r: ~lt'1s.\\(li{('ns~a. al Un.!rt ila.1,~ t-i~" tt11('hll"l." '" E.l\. N' ('h('n il";' (' JC'l':.tn. ~altt.it'h' FN Sindrup Chr, Sfo.rtn~(,I\. P"ul Han$('t'I,.0\111. Ol~en A ".:!('tst-u, FeH Plaru,,! t u,j\' 1.If~l'n, Sendt'llSu,u! (I): Chr, l\l('h{'n. ('t< fh, Filt SIl'I<!nSbVIM1; Jat"llt'l Ht~t l>c,'h i't: C.I-lr. L~rst'l\. U..,rtul..,!ilf.' t... h A.r~(';dt'rp.artt y,'!:1y 61tl;:ttl(!ilt>I$\ 11'11-: an Ao);_or.J ti! :;-1-'... For ~~. ~. '.Ier tr«-tte. R~.i.,~ ~!lt Nt 11>',-U'. t'_~~",to.4,~h ~eil.l(' llltl i{... mtuunt~~,tauh l", C" rlllll'~~llln [lu ~~l ~r,.1tf ~, ~ i;e~ ~'P\.llIiN i B(oddum \' uh Srar('l.;II>~t' lil Lldl\1lfl('fn(' HJ ( Slr.mlN o,1r 'tf, li~

15 .:.;:i I liæ'm:l rfl~t~';, r~nru n~~~~' N ~;"ij,;;lk.'r. fllr Hl'!ljIYr;::!l~~'~~ I H~lllIld-~-In" aa,m9. egt- Lert'rlnde!'rk. Nll'h."o. ""rup. Udi( tendt' Bullk!!handcJen p.. S.od... Sammenstød i Mørket. lerl k.. ~:,;~~~~t~~:,r~~i.h:~ ~~~k~~; UØI Plkt' lørner mod ed Oll. mls- og Lagre Søndag den 8. Nlo3v~li Den 15. a_rlllt' Maren O. m allgt' m.. holde ubenl Ir. Kl p o u Is e n, Oallef.f Adolf Oam "'O!:' eller er endnu Ikke I.gel Stilling pou!&en, rambohul, kom I ub. III AabnJngsllderne for HlIndel en III 8kade I H!!lIerød Her S.nd.~ lør Jul, Handel,mar.d AnIon Ernst. nuk I Henhold III Lukkeloven ~.n I LuibIl kørende ~.. Vel ~:~ de H.ndl~nde i ~~~eem~:rbe:g J;~ T.mbohus. Den unge Pige kom!f~::~ ~:~d:: før Jul l Tidsrummet cyklende den moduue Vej_ Hun vil. fra Kl. 16 IH Kl. 20. l nogen Tid kørle i højre SIde, men kunde I sel, har HarldelsmiFllsferiel ført Por- Mørkel Ikke rigtig orientere.iil, har handlinger med Erhve/rvso"gadn:::; suledes al bun tørnede mod BIlel,, e om i Aar a' rav ge ' t onern I su der i Sledet lens Relnlngsviser og derefter mod n- Bestemme ser, holdes aabtnllldllgere paa D.gen, Bilens V.relad. al hvilket naturligvis vii belyde Be- Hun blev herved sleml forslaael - spartlse i Lystorbruget. Id i Anslglelog blev bragt ind pøl k Den Irutne Beslemmelse gæ er L.. / Ininger Chocolade- Hellerød Telefoncentral. æge Ikke Hager orre,.. r. bulikker, Kiosker ug lignende. Kruchov, HVldbjt'rg, tilkaldtes, og Il, ban log den tilskadekomne med I Aften: tli Hvidbjerg Sygehus, hvor No mae, 51ul, Ol~en. KI 19 og 2045; Royallealret,.1 de ' goje. garn I e D' age. syet sømmen. - KJ 19: Thløted Byrud holder Mode. paa Rl'Iadhu.et. Beskyttelsesrum ved alle f I Hvidbjerg j Morien Kl. 19; Genet ra./for".mllng Skoler i Skyum-Hørdum. i Sygek.. sen. I Sjofring I Morgen KJ. 2U: Filmen Skyum Hørdum Sogneraad har.nordhavet!! Mænd-. holdt Møde. Benzinkort afhentes i Fierritølev i Til al hjælpe ved Folkttællingen Morgen KI 14, Boddum.Ydby Sogneraad bar holdt Møde. Der forelaa en Skrivelse fra Amtslægen angaaende Toilettorholdene ved Skolerne. Sagen overlod es Skoleudvalgel. _ Del vedtoges al yde Brændselsnævnet el Vederlag al 25 Øre pr. Indbygger. Amlsnævnet meddelie ang. Vejreguleringen i Plarup, af der vil blive ydel RefUSion af Udgiftsfonden. _ Teknologisk Institut, Kirkens Korshær og K. P. U Ms Soldaterjem, Viborg, bevilgedes efter An øgning bver IO Kr - Til al assistere ved Folke lællingen d, 5. November valgtes følgende: Por Bodl1um Jens Hove, L. Skmhøj, P. N. Christen.en, P. C. Pedersen, Henrik Chri 'tensen og Mar. Poulsen. Por Ydby: Chr. Pedersen, Johs. hnsen, J. Chr. Nielsen, N. A. ørgurd og Jens Josefsen _ Por Dover: Niels Mortensen!dv. Nielsen og N. C. Jensen. ' Por Sindrup: Cbr. Serensen aul Hansen, AnI. Olsen og Th. Ddersen. Por Plarup: Ludv. Larsen, Alfr. Bodergaard og Cbr. Nielsen. Por Stationsbyen: Jacob Hest!cb og Cln. Larsen. den 5. Novbr. valgtes lor Skyum J. Dybdahl Christensen, V. Vestergaard, Chr h:rabbe Nielsen. P. Ringgaard, H Thomsen, for Koldby Tatlerup J Kvejberg, A Yde, Maler Krngsgaard, Husm, A Christensen, lor Hørdum Maler V. Peder' sen, Fotogral Bang, Bmd. L. Højbjerg, Husm M.Odgaard, Odr P. Møller og Bmd. V. Andersen. _ Danmarks BlindesaIT'fund bevilgedes 15 Kr., K. f. U_ M.s Soldaterhjem i Viborg 15, Teknologisk Institut 25, Nationalt Hjælpefond lor Danske i Udlandet IO, Kræftens Bekæmpelse 15, Danmarks Døvstumme IO. - Hørdum tekniske Skole fik efter Ansøgning bevilget Halvdelen al Mørklægningsmaterialel til Skolen - Til Medlem af SI- sionen i Stedet for Paslol Jensen, der er bortrejst, Pastor Mosumgaard, Skyum. - Gæstji!lver N. Andersen, dum, lik Tilladelse til aaben en Aften i Novbr hl Afholdelse af - Fra var der om, der er foretaget ved Skolerne til Beskyttelse af Børnene i Tilfælde al Luftangreb. Sogneraadet svarer, at der forlængst er Rravet Bestyttelsesrum ved samllige Skoler. Ydby Elektricitetsværk angie om Kommunegaranli for et Radioen blev.fbrudl lægslaan pas 8000 Kr" der 80- Et Par Minutter før Kj. 21 i A.ftes S oplaget i BOddum _ Ydby blev Stal5radiofoniens Udsendelser af,arekasse lil Udgifterne ved en brudt. Efter hvad Ritzaus Bureau erfarømfordeler. rer, skyldtes Afbrydelsen et teknisk ~r udspandt sig en lang Dis- Uheld. slon om Sagen, som sluttelig es under Afstemning _ efter Andelsmejeriet Tbybolm særlig Cbr. Larsen havde kriti. i Hvidbjerg et, at Sparekassen ønskede njo n.r.. _': _,n det været lig Hund. Det den. Krig Det fra, Ilnge O'h, overdr, Jlen Bogho

16 Men IØ8C~f I v..._.:~-~:~:..._~==~_~"".kyl ;;;; ~ C to B Mejeriet lor 400 Kr. Jeg. mole-! Thisted. under forbehold al yra a Ji!erne vide om det u al den G~ldt agen, I dels Godkendelse. Bestyreren har laaet et Lønru:;,ølle Fy og BI pas 500 Kr., lor del siges d: ' lidi V.,dlgt S."II' bo_ S" 9 ~ilm Karl R y s g. a a r d Spurgte hv eget Dt'n nyl' PyrtU rns - a. g h8~~oeg~ ~flt15 Bestyrelsen vilde laa.de ko. lden ",goderarniedage p Kassereren: V,harL.t, '. "I begge ore- e selv lamlel propfuldt Hus II ubllkum at faa dem i SnedSled- Nør~1lI enl- BI.JJjnger I Royalteatrel, og p Sparekss$e. " lidi morede td,l!: godt over Løjerne. Til Bestyrelser,nyvalgtesSmed Blø8 r!e, Io foreltiliinger hyer Aften. d Til Revisor genvalgtes Sko m... fl I. M. Jensen. 'gtt BIografejer Pon meddeler, al han Christensen on Møller P. L. ''b. o o Uge og der er I!io... beholder Filmen 1 en rd! Den!nteressAnte Ekstrøfilm fra lan 8- J de- k.mp'" gøat derimod ikke længere end ens li! Torsdlli' Aften. ner Mørklægniogs-Oadelllmper t, er-,' isnedsted, er Snedsted Elektricitetsværk holdt nd. i Alles Generaft.rsamling. Formanden, J. P. Ves I e r g a a r d,. oplyste bl. a_, at Samarbejdet med Højspændingsværket i Bedsled var ; ordnel pas bedste Maade, men det blev dyrt. Translormator ofl Om former Vilde koste ca. 18,000 Kr. Mejerist ferd. Pedersen oplæste der viste en Omsæl I Kr. og en formue Aktiebrevene udgør 0R Gælden 32,000 Kr. P. Larse n: Regnskab~t viser, al vi har solgt Strøm til Marinus ensen spurgte, Om d var lige meget Arbejde lor Be,tr reren, naar nu man lik Strøm Ily. Bedsted, og der blev svaret atb Irt -t. reren r flt, I.. Ige mange Arbejdstim - Ølhandler ' Jespersen sl02 til L tr - for nogle mørklagte GadelalO Yd og del var der god Stemn ing lo/tr, Generalforsamlingen, Det op" B t, Vtr lodes es yre sen al skalle no It paa de mesl udsatte Steder_ g Film fra Krigen I POl.". En tysk filmsskildrini" af Ftltlo. Polen ses i Palæteatret. filmen rr:et 1 dem, man har set fra Bel~ien og Prant; men man ser endnu mindre til Piend og Kamo Billederne ledsages af da :: Tale, o,e den danske Speaker Opre Il alle Polens forbrydelser mod det f:~r lige Tysklsnd_ Pilm.;n kan have sin Interesse Ine den er f9rst og fremmest ProPIli:all~ Fjerritslevb80eO lo,hejer Kreaturlaksteroe_ Thisled.Fjerrit"lev Jernbanes Bestyrelse har paa Grund al de sti- Rende al Kreaturla". to

17 fro det mange ~ Tirsdag d. 29. Oktober Ilanddreven Mine uskadeliggøres.,, i!! Ju l kun - om Roa! ef terog Lede den TYJ.lke )Iinorcr arbejder i Ha,,~tokken med at. uskadeliggøre (In Ilanddreven :'oline.. ~~ I""i, mæ CIm SOI tiet

18 var Ijerde Gang, ~ Henry Hansen Hyl- havde et Ordlørerhverv. O. Thisted Borgerskole omlægger Uodervisoio gstideo. Thisted Borgerskole begynder. f,a fredag d. I. Novbr. Undervise ningen KI. 8'1. i Stedet lor KI. 8, det log Børnene sendes hj em KI 16'/, -- i Stedet tor t 7. en. Det er Mørklæg _. - behol a IC bliver fra t I Se, at Io nmge Skole Nye Arn tagde 1 Sin delligt tit M, ing af den internationale Spare- Ikk

19 ÆT«cl/er nbsliste '" Kork.",.0.60 apet ~li.djl\tor.r. mon, ~l/. m 2.71 Ik. epude Qldor Men aen "avoe OgS88 I et eneste,~-... ~".-r-g. Vodtræk haft 1800 Pd. Columbine. Mørklægning fra Kl. 17,45. Statens civile Luftværn meddeler Tirsdag, at Tfdspunklerne for den daglige Mørkfægning. Ophør og P bcgyndelse fr. or med den I. Novamber d, A. fastsælies til henh'lidsvi. KI. 8,00 ol( Kf. 17,45 (Sommertid). Fra Thisted Byraad, I flftes hofdt Thistcd Syn.d Møde. f ivid var fravwrende. - Undervisningsministeriel meddelto Oodkendels" af, ol Til1lclwrer II' _. ro..".. tegnet 35 Medl modtages frem sen Tit Dæk ved Læpfantnll et Tilskud fre vedtoges at Jensen, Hurup, Tilrettelægning Bjeodomshao, Nerrcmølle bf Nørg rd Direkter J. S Kr., Areal 25 korn 2 'I. Td nini( medfelg' November. t ved p, C. Chl n,.,... I

20 var Ijerde Gang, ~ Henry Hansen Hyl- havde et Ordlørerhverv. O. Thisted Borgerskole omlægger Uodervisoio gstideo. Thisted Borgerskole begynder. f,a fredag d. I. Novbr. Undervise ningen KI. 8'1. i Stedet lor KI. 8, det log Børnene sendes hj em KI 16'/, -- i Stedet tor t 7. en. Det er Mørklæg _. - behol a IC bliver fra t I Se, at Io nmge Skole Nye Arn tagde 1 Sin delligt tit M, ing af den internationale Spare- Ikk

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00 Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævn~t Overfredningsnævnet 03-11-1942 Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2.

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2. N I E L S E N ' & R I S A G E R A P S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA FRI MARSKVEJ 9 00 NÆSTVED TLF (0) Program: Beregning af snitkræfter vad elementmetoden. Q8 0 ^vkcuøi 090 SAG NR :9 SAGSNAVN:Hvidovrevej 99

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen.

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen. I. 00867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00 Fredningen vedrører: Marselisborg Træer Domme, Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Pædagogisk Dag. Program

Pædagogisk Dag. Program Pædagogisk Dag Program onsdag den 6. november 2013 Kl. 08.15-08.45 Morgenkaffe med brød ved AUDITORIET i fløj 3 Kl. 08.45-09.00 Præsentation af dagens program og det videre forløb BL og SJ Inspirationsoplæg

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere