Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~"

Transkript

1 t:' U Ulf 11111:; I gø øaadan p Uideon WahiDerg og I:.lot Abrle. ) d ed Avisen arve. u hvide Armbind! mærksom- Der er nu Udsigt til, at Bestern. agt.beret- melsen om det hvide ArmbinG e er sa. vii blive ophævet Luftværn.myn. dende, og dighederne og. Politiet lører lor e Avisen, TIden Forhandhnger om Spørgs. ren. Min maalet e4 hun Naar Myndighederne har laaet den Vær- Interesse for at op.hæve Pligten til en frem. at ~aa med Armbmd, ligger for det aller- klaringen navnlig i den Omstæn H.b.ku- dighed. at Armbindet under visse aboens. Forhold kan tænkes at fremkald ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~ a, svarer gaaende. Armb'ndet har i Virkelig. Bomber, ~e~en kun yderst ringe Betydning andens I Blkkerhedsmæssig Henseendef.t pba. maaske slet ingen e Graan m det er op om ge Over bierget i Vinttr, -I. InICen væsentlig ManKe! paa Kolonialvarer. Paa et Møde i Indkøbsforenin>len :or jyd8k~ K"lonialgrossister op' yeti s. dd, at P'Jr/;yningen med K"lrmlalvarer hidtil har været til " m~~k~ ~~he d-;~: --:p::~:~.:-, --;a~t-d;oe:::r:>h;-;v;-;e;:r- '~s-k-e-b~ol Mandag gaar et Tog fra Thisted Kl. 9,15 til Opsamling af Kvæg til og Jal Aatborg Marked. Det m~dfører al ven en Personvogn, saa rejsende og-.bv l saa kan komme med, og det har en Ar i Pjerritstev Porbindeise med Be&la~ Toget til Aalborg, Afg. Pjerritslev offentl KI. 12,20. Ank. Aalborg KI. 14,07. haven den al Benzin Rationeringen. har b Ingen væsentlige Ændringer af saa for næste Periode. Estlal Vedk, Handelsministeriet oplyser, at der nu er truffet Hestemmeise om de nærmere Regler for Benzin' rationerlnj.(en i den kommende Rationerinj.(spcriode (November Oj.( December Maaneder). Dc gældend(, Rq,(ler for Til dclll1!lclj iii de Molor køretøju, dn i Øjeblikket har AdH,lIlg til al køre, er i al, va'scnlligt opretholdt li'flrandu t ',. t I i "j t., ~ it. mmdtt "u,ltg og ::; Gal

2 I SIii: Di" ' r_ De ku ;::;e. ~ I Ia:t. 05;' Gl: u.. Ga.. ' cn, 'du JIlIe -~ re M.tklrraiors-"-Jo1O;.esleL." Kr f_o"," :so.. ~~. "'IIT~_' S...rd' -US II' Reform paa F j banen. OeDuemra.acade Thisl c-d - "auto I ;:,takpj; tiri e Lul:n-a m meddder. T dspuru.:e'!q: den dagll~ ''-ri Z1:r-u;~ OP081'? PulJe.. gyn~ej.se 1n. og med Onsdag den lo. Oktobe- i::a5:sæ:tu~'!il tllenboldi 'b KJ..,30 ag {Sommertid). Pa~Seodi!gegenot m01ll~ e-.rne I TlIls:ted.. der znkcæmer lil Tb- Palæ1 e.r~el K.. 20:,tb..-eu &- Pø.!!!'t\!lpdage 'u ~c. r..,.c' '-=ui')an.il.s.n.~~t ~nko~a:ler bl!hisl Doe..;:ta Fube" ~ o:ti: ~ ikke ~ndemfer~ Lock.bO:" Grunde:, med : O~ Thi5H.~d- Fjer..- 1slc, De-g.vcd! ~! 'aee PI ilas,gedrll~'m AiI'borg I Togeet. alt ~I d hl Tbisted K- 12,55 Tbis1"ed K I. 1 'i,oll. R ~... -,... Cl_C'. Drl lelilrci:u.... :..-..=ock... behfver de (-'s_oll ~,...'M "'afis a', ~"ft'"sk F~ IIRd a'!.lige om i Pienr _,_ levrig4 ~h:r:leder

3 ., /01 Ti/ ril Oasgene giver,,j " med Afblændlogen er olle II forkert. Dt."f vllr Bud drer CyklilIICf;~ Thisted Ol{ Ornt'HrI,Alles. Ilele. f'nlilislyrke Vllf ude,' B,Y~'~':",~' I J,.! holde Dpll'gl Kllfldojcr OH ikkll ulle, KJ. Kilde Kl.!il ov, I De< 08V. kom Rcnncm I og hverk,;" Armburd, Klokke clltr hvid Han bliver vel send I de Overbel)cn! henlede i somhed pu, al d~,.~. oue er lorhrt filide en Dcl Bøder Fo/accløcr bedet k kun være l cm. høj cm og Allbningcn mai! ikke være anbra,t(j hre ud elektnske Pære. idet Lysel bliver lor stærk!. Aab"in.'!cn anbringes lorne den, saaledes Overkanl i~ke Pæren, kommer Mas man benylle cn ejet/risk naar man ude om r - Delle er ikke t maa kun lyse ned paa ug man maa tkke lænde (Ol uden al det er nødvendigt H,i", Lamper misbruges, medføre Bøder. Ejendom ibandel. I slod Laurits Larsen, Hurup, hllr solgl J Lys sit Hus r Hurup (fhonsgllardl melder Porhus) iii Ddr. Anion Madsen hedens I Ydby, lor 13,500 Kr: ISælter

4 u c!('!! l' I li ml i "arurlir'c IulrlClle /l$ø'i. ritester, I TI".'cd t. flhlgon I Morgen. "Nord s. Bell,H ).,,"dm. I. "cllclr~qii, H~ltUQh.j, plllt Malr. Nr. "13, ::-;C'lInf'iH, I{t,b "ti III 11,<.,00 I,r, l,lu8 L~'M4'nO :1700 I r" Vurd.,rhlMR8U1l1 10,000 I<r. IlII Mille ved Svlokløv. Undl1l' I'i.kel'i vod Svillkløv op' dugede ell Ilh t.hulstlkippcr lorle d\'i1, at del laa cn Mine lige ved h"". Buur!. Det Iykk~dc. heldigvi. ut 11l1dgau ct Sammen.tød. dighederne er 11l1derrcltcl. Myn' Blograforno I Thl.tod. Pulwt".t,e! 1<1. 20:.1I11ve'. He' th~ rsltcrcl<, lilticrllt.utltllt SøuHllld"fllm med Douglo" Folrbånl,. lull. ug Ma,gurel, locltwood. Royultyutrcl Kl. 20:.Bug Stocl, holms ;{uusscr, twel1sl( Force med Gldeon Wnhlberg og Elof Ahrl.

5 F::!I~~n~~:de u. I Morgen IImIl i Thisted, "Ises Filmen I"idbjerii:. pll8,. ~ Ied isled r al hnv~ lunde! paa i Landet andag den end 911 Ophav lvll!r!imod r Sagen. Man "?.' :'""""-::":I:I'I'"<I-~T~.;;;;m~m;;;.~'"b.';'"LUtl, I H I l Thy~s Sal som Sp It F Beglv(!nllcderne kulminerer i ct lan1a- 88 o e ~ Bertelsen, nj5lrup 8118k Op.!:or, linder Ilvil~el der Dlfll"re~, lokal!!... I P T5amHngen Ø.lo.~Ve.lø. litlige Tln~ om de j!amle. Handllnjl:en' Der VlSi e SI2" o det nus Chrl~len6en, } er med et mildt Udtryk livlig bic\' god Interesse for Sagen, OR, Ø".,IIO'."" der skrevet elter Premieren. og ".Mo- vedtoges at sil 'II;. Th' IS l e d Blldmm, øen, Hundalrup. derne Uni!!dom" er IH Lystspil skøarctlonklub al HUler.lev-Kal Th. Slolh. H\11crsh Opkøb af Brugskreaturer til Tgskland. Landbru!!;sminislerielø Kvæg- og I{o(]udvalj.!" lorelhger Opkob al 1i/L1gBkreaturer i Nykøbing Onsdeg den 23. Oktober Kl. 9. Thisted Fredag den 25. Oktober Kl. 14. FJerritslev Fredag d.n 25. Oktober Kl. 9. Hut'Up Onsdau den 23. Oktober Kl. 14. H~'erl enkelt Krealur skil være led68get.f Dyrlæl:ealte~t. der udllledes If en praktiserende Dyrlll',I!C. Der Rores doi: opmærksom plll, a' Dyrlæio1C! ahesten Ikke garanterer for Salg al Kreaturet. Dør købes lortrlnsvia gode, kral1ige Koer 0.ll Kvier, der hu lu 3 lu 8 URer til I\ælvningen. Tyre og I...obekvler kob~6 ikke. Hanstod: Sm ø. ogy. Vand fro~t. KlitmIllIer. SJørrlng Tho Erik eht. Pederse, Thisted L.nel See Christer laas Thisled SO,

6 Lad dem,j8is8 sig M.. drlu,jmd<,l. O"h.,y<,r., ''''tl.1i11i "."J'~ I~ Im U.. I~dnlull' hlr ol.. J!"UUI.r,..,rl... M... ~Il "u~"ii I /lr ",."t. nu "101 d. hlln,.r","<" " m I'uhlll. AI~II.lfu" "(/1<,,,110/1 '" "..,.,."d ',hv'-i d~, J" Ikke r.rr,... 'I' n/l<' "urt",ld.-,,<',i. """,.H,- ri hit, "Il ~I h.f ru Il II O~II~ "..,r 't' II.""","1111" "Il <.llnth " r I... d 'flll"" I,.,'!lUI,.nr ulll-ri /,,' <lrl,i J ri s.",.,b"jd~ ma" r(lln~ I.1 de.. II IIl1t., hrnyut SlIua';/l,,~u iii., m"d,~ mul "luhil" N..,i"e,nc.1 Iwitke v; jo hn /u,.iltll,,,<' SI'I/I ",.Ii hver Idellba.tlge.I ' II'~' ' h.,,~~,., 1o<'lfyntJl. Oll h.. holdl cl i l'iojalell/ll, Oll her hh Ild" i, or... j.. n (lvn.liinel 8yen I ' Nazi-Trykugcr Q'Mke Il Il". Ol delle Arbejde lo/tj/ur OJ)l N.lltn. HI'. p.. elln.. 11 h Nui"lrak lionewt ahlrtll h.t,,yrujerligl med TiJlucngere - mauke truet Pa~lor Malling, dh en Overgllng V~f Vælten. Men hann I I.PolkefæJluskll"" er Jo d.nu, Pører Ande,. Møll!oll er,endl i Vej, menll Indre,I." med Reg ningefoe. Præ.lcn.iKe,.elv, l'alkelællel8k1bel VØf ruddenl, 0" u. mlø del vel Illue - sdv om ikke rct ml'lj"el ul del. Pøsl"rMalling elldu rejsle,vudl au IO!lllllc, noget med SUl1dheden III gare. De lu Mallhlij-Pulk, VI her Egnen har lijbage, har del hn skomlel - med Perer fritz Craulen, og øke... ii dl:nnca HlllndJallgcre...,øe øig heroppe. Vi vil du kull "ic. ul nllui bllre økar lllde denl!'une sig eel... Dc I ~;.~ liysgerri.!!"e b,r nu holde It borte Ira Na.zimødcrne, og I lor.lt maa ingen indiode sig pa3 at forulempe eventuelle Mødedeltagere eller "all nogen Bom helst Mude lude sig indblandt: i Uroligheder. De dlllll>ke Nazisler ~pekujcrer j at lu lu... el SpekhtJder. De ved nemlig, Ilt de lildrig ved egen l-ljwlp faar noget al sige i mark Dedor vi! dc lave i det Hallb. al andre l!lla vil 111 d. Uroli/.j'heder flhiu UbHO lul und /laos. Dels..." PoJiliet alba hnardl ned piia den enkelte, der luder sig indblande f Ballade, OK dels koil t'ventut'lje Uroli"heder lan skæb og nesvangre PøJuer for Land Polk. Ingell Uilllskafndel MIlIId Kvinde maa hjælpe Urostifl!'nlt' Lild dem pant' øiu Iter... I til dcn ItulIlme ~"oru"', de lortjcnt'1. Lægc-Poredrax for Kvinder. LæKe Hertul LllrHen, Thisted, løjer JlIlII Onsdag Kf. 20 piia Thi- 193 tou i mel Rolt ehr. MUfl ()rp~ Murt FrnM

7 Danmarks = Aften i Thisted. Der indbydes til Danmarks-Alten ved Adjunkt Langballe paa Thisted Alholdshotel Tirsdag den 22. ds. KI. 19,45. Entre 50 øre. Søllderjydsk Forming for Thisted og Omegn. De danske Ungdomsforeninger. KOflse,vativ Ungdom. Venstres Ungdom. Radikal Ungdom. Socialdemokr. Ungdomsforening. Spejderkorpset. Dansk Vandrelaug. andbru otte riet

8 ar L a r s e n ri Visit her n kom I Bil ledsagel ar emenllabrl_ lellngsmand ndinspeklør olmhavnen jlerne, der al Ingeniør gsplan. l til Aggerblev beset, realer ved ard. Minir stor Insplanerne. ysten....;'-_.;.._i.. t~i1~e I-nTSleu - :ns-"" - _ --:,~--~~-:-_-_,- KI. Ikke ret længe siden ven dt hjem domn Ira el tre Maaneders Ophold paa Kl. Nykøbing Sygehus. Me.~ KI. der En Paravane i Havet. En fiskerbaad rra Slettes tran d har 8 Sømil ude i Havet lundet en drivende Paravane og bragt den i Land, hvor Minører har taget sig al den. En Paravane er som bekendt en Indretning, der anvendes al Minestrygere ved Eltersøgning al Miner. Festøften I Den perøonllge Friheds Værn. Ved den festlige Sammenkomsl i,den personlige Friheds Værn" i Thisted i Morgen Aften taler Forfatteren Carl Dænckermortensen, og Visesangerinden f<ru Margrethe Krabbe Sadolin synger el Gitar.I<kompagnemenl. La i 1 4 gert slu Sue om hin kon d mo

9 , M... k l.un '''U.'' b tt,u,,,oi.. r lfjhlhsted BY OGJEGN I A/I~" Kl. II!,I~ ~II vor" Ul.tl, 7,,10 Thisted I Spid.en. ThlalM) K",,,,"'UlII' LUItVIlI'"I1' plm" hwr l<iunntm, /ldøkhi1/i1l Munode. v.,,,t fll'.dji(, meu endnll lorelfglle, 01'1<11<""<1.",,," Ira Slalun l Civile LlIllVll"lt ikke I Rl'Qlitelen boly"er (Iod.erlde)~"!I.. e. iltk" UII mellel, idel Por.",'al1";III1",,,e lelv. lølgel;/{ iværkllætte., hvis del.kuld" blive 1'1111 k(level, IIP Iløel ll Ul God kell_ ddie for,,'ijlgcr eller ikke. Der bliver j SI" Fald Irun Spø.,II mdn' om, hvorv,dl Stalen tager Andel i Udgillerrw "lillr ikke Men man lor9lall, d,ke rig.ljj'. hyorlo. der varer... længe I dtt clv,le Lullvwm Aar$agen kau!læp!'c være, al ma" h~r "oget væsenthgt al indvende mod PJaneu.!lu eh"r hvad VI erlarer, Iran næppe IlOlllll1 ProvlIIsby 0pv;8!'! en bedre L u I1værnspla n. I Søndags holdl Pormændent lor Arb~jder-SDmarjlerne I de nordjydoke Byer Møde j Aalborg, og her blev der redegjort lor Samarilernes Dei1ftRejse i de Lullværns Jornnstaltninger, der er trullet! Byerne Aalborg, Nørresundby, Hobro, Sæby, Fredenkshavn, Brønderslev, Hjørring og Thisted Fra Thisled deltog Opsynsmand R Gammel vind, og de Oplysninger, han Irem kom med, vakte stor Opmærksomhed. Ordningen i Thisted er som bekendt tijvejebragt ved el lornu! hgt Samarbejde mellem de interesserede Parter : Politiet, Samariter kolonnerne, Brandvæsenet, Paicks Redningskorps, Sygehuset osv" og Kommunen har paataget sig al udrede den Del af Udgifterne, som Stalen ikke alholder. Hele Apparalel er klart iii at l ungetl~. hge med Undtagelse al, al Samarilerne ikke har faaet udleveret de Kapper, Hjelme og Gummistevler, som de under Lultværnatilsland skal have. Det blev lastslaaet, Rt ingen al de andre nordjydske Byer havde en Ordning af Hjælpetjenl!sten, som paa langt nær kunde komme op paa Siden al del Beredskab, Inan har I Thisted. Navnlig har ingen al Kommunalbestyrelserne i de andre Byer stillet sig saa vetvilligt med Hensyn Itl Udgiltspørgsmulet. Planen Ira Thisted \III nu blive tilslillet slimhiuc nordjydske Byrud med Anmodning om, Ilt man hvert Sled gennemh"er lignende F oranslllltninger. Festlig D.nmarks-Aflen i Tblsted, Der er I Allen, Sønderjydak Forening ol? Dansk Ungdol1lssamvlrke i fællesskab arrangerer OanmarKs Aften paa TIllsled Alholdshotel, Medel berynder Kt. I g,,,~. f'ørsl lørea Un,qdolllaloreningetne8 faner l~d j Salen og Adjunkt L~ngbRlIe VII derl.'ft er lage Publikum med paa en Rundt l'j8e gennem OllU' Illark i Fnrtid OK NuHd, og d!'f synge, en Rckke Sange Lilli'" So~ial-DemoLraleD Ullrlvet.,.~t.llake " r"eltler,. rll KOIIfol. Mellevej 4, Thi_ted. baljo~1 D.nlllll,k. AUe,,~r ha, uvtr.h v~kl ølr,r f1ell' jlllri"". EIII/ een ~,!'iu 0r",. lwor.om Ioblmh lfum. Il"f.hul"lI I,ø~d., I Alre. '10,1 BeouR \ til P'~"'ler"" p," l(tlm(".ulhn"" _tj~",,,ulke,.,de MCM,e'lyv', Il". ~r byiu"l. ov". "" K, linl"_i,oma,,.1 W. H. ~ P~ r Ruson, Pllme". "~ r hu r ~r biiudi d"n I~ltere A,I, b~der I'KH (!Il u.'mh,del'l! It"d Ul!' derhuldnlnjt. U~n '" ' ",uden.t n.,.,."'rd~tel "p",ndende ultyre humll,fyld, UK lur l_u", '-m e~ ch..",~.ende, rno Ileroe Il"bln Huud, d"r Rur under Nav. net. C,acke,j.ek". ult.om har ulret "ele.u LIv pa. den.iji"ndende. tnu ulovure Spor!.t fordele Verden. Ood", Udt bedre, ~"d de er del Irp N_Ul/ej., J loqnjl. Hovedrullerue udh.. eo.1 den ~""el.ke Skue.pUler Totn W_Ul OK den IIcnrl vende Wle"erpljl:" 1.H1 Palmer. J TIII:III '~li r mlln en mor-om TijKnefllm IHm' en af dl> HlIldunUge tylke PrOpBllijndl-Ujl:erevyer Fodbold-Slaget i Struer. Polilisomeldelse mod Struer Idræts lorenløgs Formand. Ved en hurd Podboldkllmp, Slruer d. 22. September kom det til Sammenstød mellem nogle Lemvigspillere og Stn:erlolk, og der vllnkede Knubs Oll blaa øjne. Der hllr IIllløel Bladpolemik om Sagen, og der er klagel hl J. B U, som dog næppe vtl kunne linde ud af, øhvem der begyndte~ Nu er der iflg. Struer Dagb!. Indgivet Politianmeldelse mod Formanden lar Struer Idrætsforening, Undermaskmmester Marlin Højbjerg, der sigles lor under Balaillen al have generet en ung Dame Ira LemVig, som aptraadte agressivt over lor Struerlolkene. Vi beholder "Valdemar". En ny Isbryder vil blive dyr for limfjorden. Stalen VII som bekendt bygge en slor ny Isbryder med særligt Henhllk paa Storebællsoverlarlen. En Medarbejder ved Skive Folkebl. har spurgt Statens Isbrydmn gs~ tjeneste, om der var Chancer for, al Limljorden saa kunde laa en mere m.oderne og ellelr.hv ISbryder end Valdemar-, Men det \'ar VOD al...!i0 CJ bljljke l K. p, U hlndh:r ehe. Bt er i øje tioner. ikke v del vil blive l~ hvert mænd j over. "Iar &Ierre kan bt~ hin II maa l køber ud ov H erne Reger er hel kerhe mod TilIæ do< bejd ikke! Stags: 0jeb( '1.1 digt Bill N der ikke, Alle andre Isbrydere end netop Valdemar- stikker lor dybt til al kunn(! gs" o\'er Leg-ster Grunde. De er allesammen be re~net piia mmdsl 5 Meler Vand l Betngtning al disse Forhold er Valdemar ikke nogen daarlig Isbryder lor Limljordshavnelle siger Chelen lor hbrydningsljeneaten, KaptllJn Grut:. o~ den skulde gerne kunnl' holde en hah' Snes "i! Asr.." d~n En ny Isbryder til Limljorden vilde koste o mknn~ en Million Kr. og del vilde lor LimljordshB\'nene blive gsmke anderledes dyrl end nu at betale nogle Tusind Kr om Aaret lor at have Valdemar til Raadighed Sænkekasse ~ UdsætoinJ ved Auersund I I Tid M m.d.. J", "" det bh Kr. mi I".k ".. d, Ved ARRcI8und l'r der til pu Fredag bl'rnmmet SIfsætninI!: al Ila " den Inden og l>id~1t.- Sa.'nliiekUi~e III hl Broen, der llkal lorbindl." H 1111' MI merllllld og Ilonherrf.'d ct større br j1, Selshb al Teknikere Ira hele ~I Løndel er indbudt III al UVen~le u B!'giv~nhedtn. Den I.føle Sænkeltu'Ie. lom umidth'lbarl eller S.!4ællllnJ{l'n 'prit!i1kle sine hn!ejnmgt'l og dr~\' bort Illl'd Strømmen, er nu.nbtl~1

10 lyn III Arbejdet. ukllon, Hotel n~ I Murernes ijo mod \". Jger forsvinder 18'1.: Pilmen Porening i. Is Løb!aaet el Sangkor. er Sangøvel Hus under hrlslianseo, at KOclsgaluu f-iurup. u~ JUITUlI V'TI""-J""" -lo,ivun~oe, SI avlerne stod i e Lys paa Trapperne. Det.køl være.aøledea,.t Folk uden Livsrøre kan f.r des. I MørketAden. Et i Øjeblikket - OgSR8 i bo!z;818ve1lr Porstand - brændende Spørgernasl er Belysningen al Tr~ppe"Bnge under Mørklægningen. Eflerhaanden lom AI lenerne er bleven længere og Mørket fæltere, er det bleven mere og mere farligt al færdes PBS Steder, hvor man let risikerer at snuble, hvis man Ikke kan sc. hvor man sætler Psdderne. Det er derfor nødvendigt, al der ved alle Trapper findes Belysning:. Dette gælder o~88a - i hvert Pald 1 Thisted - med Hen8yn tll Beskytlelsearummene. Skulde en Luftalarm mdtræffe, skal Polk naturligvis have Muligheder for ret hur' =;;;~~'llij!:t og uden alørre Pare al kunne komme "" j BeskyHelsc. Lrafen Ar~elderp.rtl ted. Par personlige 0ren bedst KJ.!.kspeditlon 254.gaard privat.).cob.en) 280. l 6.00, M.. ned og officielle Øre e IndryknJnJ::cr øre. egnet IO pct, lg, PI_døcr og pr. Ord. mlnd.t Adskillige Lejere spørger, om ikke Hu~eterl!:n har Pligt til al lremskaffe TnppebelYllning, hvor en s1lfldmn Ikke lindes, og hertil msa der 8Vllrea Jo Politiet i Thisted erklærer O~S<lø, at denne Belysningspligt mas paahvile Husværten. Ocr forlllnges ikke kan stant Lys pas Tnpperne, men det skal i hvert fald være 88ale.:leg, at Lyset neml kan tændes,. naar Polk skal færdes pab Tnppen. Del er Ikke alle Husejere, som ei indforslanet hermed, men Sagen burde dog alle Sleder kunne ordne~ uden Politiets Indblanding. Skulde en Ulykke ske som Pøl/ite al manglende Trøppebelyaning, vll Ansvar sikkert kunne læggu paa Husejeren, <b.n (ordfptj.5m,,,,ji- Ræv med Oaase om Halsen. En Jæger paa Kæret j Lild skød lorieden en Ræv_ Stor blev Jæ gerens Farbllvsel!;e, da han kom hen til den nedskudte Ræv, Om Siden al Spisekamre kammervinduel stod saaledes al Tyven har me denne Vej ind. En Mandsperson I i Dag sel vandrende mlstøvler, og Politiel at se lidt nærmere Manda Fodtøj. Lystspil I Thlst.d. Thisted Haandværkeli l Aftes kun halvful11 H ef Kai Nielsen!!!.Modd ~kue~plllet er udpræj irispr;)l;tet Bebsnd,ing, ~ Det er et morsomt, tlri~inalt Arbeide efter forældre, der er aller Moral for deru Børn, bedre, da de selv va nærmest værre I Stykket morede Pu Brynjes Selskab giv Udførelse. God Melie redctl at Thisted-Mu Hansens udeise. Ejendomshandel. Handelmændene: Vils, og M. Rolighe solgt den lajhen hørende Ejendom i Chr. Henriksen, Lan Veste D_IP Optage Sy,.ko,

11 ~ n""""ko'"'', an ru<c,c, "'.""""'-Y~""''''' r~ r('l'jubllæum """,t".. i.. J... af l'gr.!m (,r"n, \'I!h,.,I~"..." tr r,,,lt d. ti:!1 [1('. \I~ r, 1\..". h~,, ' Føder r u,~tn)nv",""'\t'i I u han frø Hn"om S... bh, dpr"ftcr IIJ"'[p...,...",'1'(' -\",[c"i...". I Skol.. I f,r.. Aar, l to ~"n"l.. r"r, Gu",..rup, bh',- k"ldl't. ul,t nu ' linn blcv l Hi,:1 gift ur LIl::rH Spurn \"ol!.n,... l'1ikll~t.. r n S,m, Th,.IN!. ~'lirud.:n ni hn.. l..ren-t Gr,m j::"{.nlrt fo,.,.kelllj1"t' Tllhds-,!W.-\10' '... rt't Forl..,- '!t "ijl,'he d,rnad og lioghojder L lin~mgll<aq~., Formand for ~ armand ror [- oreamt haft ri, n" lindre r deloudcn Klrk"~lIn :,rkt' I~nn.. m AnTeel stort ArlJeJde for Aftenskolen OK dels lder. tatlon~by,. før It' Ind -kr 1'. J Jenltn, ar. Tr1i"handl"r J"n IJ1IP kort eft"r Th}'- har (or fll'n' ABr holde ;.0 Aur, Horman~e Aar har han ed Tneako OR' I..erdrl\ er i d"n g'bmle ar var han Ry.. n' n titnne Pro!", Ion ~I lagt plta liylf',,~"n, dpr har (ørt uld.l.jl"m.rukk"n 1'1[' ntl. Borh<:l fra, at odt mrr :, har han d 0R' drlvrr ~la(hr' nlllll If01 amung F"I'- \""rrlf)'mn".tlkk." ". ""'''!fm An". I'"ul~"n, AJ"'KII"rd, Ol[ Sld~ t... l.j.. r, Flort'rlJe\,i..., Il" klin roi"liyc ~ uden p, U\... Ju_ h' m,nl"hici har I,t Clrkul.. rc III."""IIIl" 1',,!lUm~ Ir~ "nit" Forn)'.']' ~.. af F"rl'rlx-" -r III M"l()rk"r.-'''JH und.'r H,-n~)" ti] dl',cd IIrn1tinr~~lrlktl",,~rn,- (t('",kaldt.. \'an.k,-hlt"hr.-t, r I... m)ndill"'l d lirrr..r ul r"... ]ol,,1o: l Tukn h"ii,] dl'n I. Al,rll 19\1 ud.." n)' I'ro,'.. III r"rny \-'"rrrhc.-i,('r 111 MOlork".etøJ'-r, h"" Gyld,"hed.-r udløix't, "aar,nikom",~ntl(' n Ejer af ~lo,orkør~t"j ('l1h Erh.-cr,,~hauf!or rllh i ntlin!l1' Anr hnr haft I'orer\)('"s og dcrho~ efter Pohtlt't1 Skøn "'lta anh(,~ at "ære i Besidde] l' af timrzkkeug KJlref.. rdighed. Ncd<;tYl'lningulykke \'ed Drag",b:ek. To Mall'rHende "ar Tirsdag Efl!'rmIddag SIU. uh('ld'ge at falde ned fra et Stlllad!l under derea Arbejde lina r:n Rygninst,'ed Simons Rakkllr Ue stod paa et Bt1I!dt, Mr '"ar a"bragt mellem 'o Stiger, (>(I' da Brædtet gled ud \ed den ene SIde, raldt de Ul Jorden fra ca. 3 Meters Højde. [len enr: af dem kom ned \laa Benene og tog ingen Skade, medens den anden, "-lily N I (' I II e n fm N}'kØbing, faldt pm Uyrgell ned paa en StIge og ble\ ahorlif(t for ~Iaaet. Han ble'- indllllft paa Thi-'lted Sygt'has, hvor det kon. tat('rede~, al han havde fnaet RYø'~øjlen bellkadlgr:l [)t!.'r \'ent('r hllm nu el længer!' Sygeleje Wi1l)' Nielsen er Spn af Gas.Iflleser Nlel~cn, Nykøbing M... Storbyens Blændværk«forllvises i Hurup. Yt'n~trc.. UnJ('dom!l Agitatlon~rllm, Storbyen, m.. ndn'l!lk., vil bh\'l' forevist fol' Vl'n~tl'e~ UlIl!dom i Sydthy d~n " Xuvt-mb"I' FOI'l-vbo.nin$!'cII (ore ".. ar liotl'l Hurups Der II'1'mkomm.', IIt-nl'll' nærmere Program for Aftl lwl1n. I"tId... lod"r. Fru Anp S Ifl "n øt.t>.k.. r, nun.lb',rlr. ty SøndR" dom n, d. \'- hv Moo:ldoM,IkL'lr J~ It r n, "'ti,.('tru,i,-, Hurup. 75 Aar. 'Iod... n.. t-nr F"r ~lt dlemtn".. af '-li!rkcrforentn~ o!'tør'-e TOUlnt<en I C..,.r paa II 'Iod~m~ 1.:n\:t1olll_ F BI1'njf' var d~ ~trenki' helt havde 1C1rmt, at,lil havde værilt unlce, At ~I dl" ~.. rlik Grund til Tyron. h,'i" 1Il0r<omm!' en --- IfRn~ke vial nll _ Student eallg pan ren III at.k} lie ll:~nn bt:d~tf' IIIt mul 1I!j\:l<! ubettnll:et Mllnu~ Han "lod lilpd be/c/cl' Ben p III~te nile Knuderne Dt alt e... dte I Fryd ' l ' r ll1ekun ~ 1 neren )!IIV I Aftes ~LIl an Ima Arhllld~hotdlet, "nr!ltor TII,lrønmin Oll: den Øtlll"e Sil] vn Nee..-Laj... ):Ilænde\lll flk,e Ek~pt'I'lmtntt'r olt' Flllk mo"""e. lii(l' TImer, Fll re~tillingen Ræ\ med nas"e F.n Jæl{t'r paa K-: rorll'ilc'n en Ralv. SUII Forbllv~el"e, dn han ~ ncd~kudte n... v Om 1 J.el!l8d nr:mlig en bui t Her alt Ilt dllntnle h nllji~en ~id(lcnde der I tik" f, o IIvt\lll'etiden straml; del', (It dyhe Id lial~, ()f(' sile Ha '\Om vri' \)YI1.'l barber Hadm intonlduhbt,."

12 r. Den si(bte her ul Landet, n Hll' Tid i)fnuø frul'digl'!llrd ' KOl1~llll'l1t I. Inollll1od r~t(' Delens m I' lu lu \I : ti (',~Olll Iwhndt FI'{).~t. :\13n.l;"(' har hj('lgl'\ (>1 TI)J) fo!lr('s ih'r{'~ 1H1II!{1' E Il ~ 1-,'t'J PH Ingl'll Ilwd wlllerl' 1'1' hl It':'!" ha I' \ 1'1 t~l(' K r., ~;If1 lllll' "Ig al III :-ila t... tilpi"(' ('UI'r- 1~1t'1 l', tlrug. lol't'nlngen, U,ftU'up. Valg var Genvalg. Uo ø.llge Nye MørklægnJngsvagter i Nors-Tved. Nors-Tved Sognernad har '!lom!'iioi klægnlllgsvligtcr fm J. NO'l'cm\x>r Cor Nors v. Havreland udpeget Mlut. Andcl"Scn og Nicis Kjær Andc1'C8SCn, for Nor!! ø. HUVl'cland Robert JCSp("f!len Ol;' C hr. M. Pedersen, fo\' Nors Kil'kcby Chl". Poulsen op: Martin TolbpI, (ar liinding N, Chl\ NIelsen og J. Nic. Nielsen, fol' VOITi1\~ And. Bjerregaard o~ And. l~røkj.,lr, (ot' Tved Huvrelnnd Jen, Sung og Ghr. l\i Nit>l... cn, (or Sønt!cl'by Karl Lar!!cn Ol!' Tøml't'r Hans Pedc1'8en, fol' Nordby Ghr. JCI\"en, Lnnggnnrd, og AI"'. Jelll!(>n og (Ol' Ballel'um Chr. Ghl i- 1iten... en, Mart. Nielscn og Jens Lynge. Harring SlagSlrup Sygekasse ~Ulldt (il'lwrnlrors. I.o\ft('l<" 1<'ur IIl<lIHIl'l1, \1 UI'('r X n r g tl a I' d, :Sundh~. rl't!i'scjm(i! for dl' nh' r l'llt,t'l!'t.'i". Eflpr 1'11 Ilt'l Ih'hlll liltmntltt'... V('(I- I\ ('~n" kal US[ hvor: 101\'11>; IIk nor lar Kr., dl'n ni" Til Sogaa Ejendo Nurm F.jl'rell. f'olgl hl nici! r r \Iflft 1;; korn. ml'!lf(l\j! \ Nnbl't' C. Gh

13 IPge en- Ull11l'rIlHgeISe,,. Por Inllltet tys. I en HlolHlom I ProdllrlkHgadc I Thln'ed hru'lujtl' dl'r senl ""rdug AllclI fultit Blus I I3ntnlcn, lill'ns (Jlldl'thnclI H'oll IllIbol1. Bn forbi IJII~H"rolllh' UllIllOhfll' ::lugl'li, (lg tin vii 1111 IlIldl' ell Bøde. 80 Atu. HholllllKnr.J, l111l. A Il,\ r"" II ' hnll", Iylll,u I Mnlll"", d, II 'l l!. Ollloh",, HO 1\111. 1\1111'-/1\(\11,,I"r I 'l!. 1\," IlIn V t fiil lll'l'v", "V. "Ir 1\,,11<111< ,-. ogo, ""nn<, vi'd Hn,...,., ILlootL.... I I,J, U_I~.iI_. f hjjf'-'~ Prlheds Væn ikke belød II siden hed Il( Sprllfubrlker I~cle Lundbr ktlbc I'n Mil Korn og Klir 1\1 dl'r Milt. K~. M,'d ddll' MIII. liøu~ 0ll, o~ It'v,' AIIII'1 P 4tl, hvo' <It'! 1\1 \11' \' 111\'1 SVII Fod

14 ...,. _~,,11'... _ ~ )"....., \1_.. ' l",ti... ~... tu J o. sld.t. Mohikan.l'tl.....,~... ri!1\olu ~ ".~I,.,.,... 11,,... l.-.d ",.. h.&"~ l'f bk... twd ""'.11 ~\I... t,,"h ;:i.t.tilrzlluo """ S1JoII.'.' ~_ d~ ; ~,,II h. F...a "... IS. \,.hii _II... "' Il..,.. ~. S,\ Ih'I Ir 1, t... ~.. \'. I..... ~,. 'M'.'."f... I Ih- 1"ki 1,1. l..., ~"_w.h' r"l>~ l' \0 ' ~...,t,.,. ' R.. \'4011: L... I. -;;: It _o,......' '" n "'",),>t "' _n "''#Ik.a.~. I ::i-404"t...,, "utor...."l4',.., -.,!l7a1~ ':" o.. _ic'l #(1"'... t' UH.".' _ S,h... t~..... """ o~ o.. "f. lu "\N!k"-=..., t"n t ~_-l"'n l'jt R"".., 'U>II:'tI,...-.tI"'t tlu.. I'~I r\l~ ''''("1.f l,..u.j',.,~",1 UI«"~ "'\<et ",l1li' 1,..,,1.. A.bu,.('I\ ~t.. ",pl.. ( s.u",.,. ',.:' Oh',,,. 'J.;>...-c-<~I~t' O.. ~,,,<r', o.> b*n "ti... \I.. IIl' lu to.'-...rtt.._ $-llt.)q!'nz->'", $-,.abn.lstf-j.. Iw,,~a ~ IOli.. 1 1_ '... Ker....u ti u","".. S)~... ft1 ~.. CIt ~'Io," '.Hh... ' ~f" "'_ hi _"'~... "'...,... t H... hh""... H! W. U.,... I P... ~ l"lth.17. J~... "n.....e~ ~,... ' ~.. " 1 8.&J"'~ \I..~u"iII"',(I ti.., H,.,. \.;&.,,",,1.~, I.n.. '."",J~ ~'t'" ll"jh~'jal '-l. dl 0iI: d"'o..z I ra:""- T'l th'i"".:.1"\101. ~. f'\a,ltn..'c,... ""- '..... ~ ~ \... "".. Jt d..."'.- ",t ',y..._.. _ ~... "'" Il' I -c.t.. ttflr..,,~*" Ol l' D.~~ l'';!'',.. _ l4.y""i.ttnljco O.ti :s1l.a4tk. ".1 ~.DJ.$ fy~ldul I lu'..!' "1V'N k:tu.\i"<,:'- H.lI'dc>:'altl'o)"tr ~t ~., I "" t\c'\ $('rtr SlaJ.s:l ~l:ton;je:o ~li; Alllh, '~lhll,.,-<"lm' kltt.l. a' t.t\iu'~c" II'HH, ~'l lok betlwort'f 1"1!' 1:Il~lJtt øt l... " S"l.-.t.~.'CI'I J- N,'yN Old 1t.,1..!,. nn.-ul ".I K' I~ Ko.... "' C'r.,.1. Ii.. [)ri l...ruqqtt'{ \j~ht'\ b'l"ii<.'1 D.!r t, t-1\\!:1\,1 \ li" l.gtol t'untn( I ~ t«-,,t./\'0'\)(1'1 ~t"qt...c"{ ::>;n ti u t>. I 11I '" 111>.,lu.j:)ltJ'tfnft. tør H.,1'Idt'ltn t.. naivt' h.lt' c.qt" It ().ai'lilul" :;;'to..t4l-, Iv,.mt siu "C' ~... t' v«,,,,t na ","tt rwt({ l Hf'MN..J '" l.\.ikt.tio\~i\ n I..tC' tt"lu.1'c'(i, ( ti~t~ tw' ;lc'u I.t VI und. b.. vc' $t:ttljlc't ~~Q '.,.'C':;"" J~ i '''\<'Øll-(" o~ Jru' Iysk-t HW'I 'hht." s.."'.'... tø.t Jul I 1\>1.',,",,''''«~. (kile' $I.t~$. lft(r.1 ~.In h&.! nl. "'a l\. lto hl K'!\.'\. I CU",tO nj b"'.lj.,-1 1IIJf'},"t'1 S!~rkt FW'S'J.r lu.r bar li.. '!t'.:>tiit"i~'t'1 cl l" I p\'( tl,(utr<-i L.nM $Olll;Czt: '$1;:0.";!~t b.auu a~~, IIW'~ filb,,',... H~' c '- ".. ti..,'~,t'" ND,"'4f al h... 1 II...r oj Hr P"kø., Ht'Jl.ltH', H-ctg,(n I."i! Pr.n- t3~~li'auu,"hcf, ~u..se I $!t"l~ ;';1i.it: lh'im~ UNl'I' l!j.l-i:,(r' p-u l'\1i!~(n, ()Itl (o,)ll.lpj...( bi'!~ j ('. si n'(f~<t "t.turb-t:h5 \. t'-%'t~oi( S<'-I A \'~I:n t«~t:c{ ':». Jto IN U... j "rll'f'!ff- I L Hk,\fhl'\.Ii;:fl ea. ct'{ $Uh' tko, Sl...c\r111.""S Oot'-n lrult\"c ~"j.t<l.!\ml'!tl' t)r,ir,. ~.. ~ I;,k-t ~"'\'",to'tdf>li\\<rf. Ch~'>,,':\ la.11' ::;'!'U."I~ l'i: b:l"ii-.\\({ii(1~"!a:'lkf, t>ui ho:~... 11'»-<:1 l'+: I )!1\(,l\Jco Nn' P~'Ik. «IJJ.(' III! ptit'f't" ~.Il. d~ It'.~ $o.u 1Ili'-t:t't.'1"0 Ifbl tt Ui'I. ill Stlun " '$o On: ff Ul ul~'-l1 :J.J[,,j<,,. ~ t'r.a l'u:l (D;!tlU l DaiClIDJ.\ (\lt'1). <" I."r,!!tf,. Midi." B-i'fl.'l "fi~n lut ut"q $.... irt>{i"t':n n~tt' fro, ~t D.t[!11":t~1. h.tf nt>~ -W0l b(:~( Ch-l.tt~ I "'ft~ II.lt'J ~l\ SIØUllq:t. sn~ i '-< [Uf tr P\llt, ~"1lI; b..' l'dt,\"~. ),1 O..."ttl:l~ $ol)"! ~ ~'':: &-!"!::C-DJ~~N C"f _/turtlt:.j!!.at gtr~t.t.n..j..~ F""lb~'; I I~_ l \.l.r ;,:!~ $.unmt Fo,1l~ Ul Il.r~l t"mt~ lu. C("l\ NHI..!t' f,'ft'1.l S \'~ ~ ~ l.,:.a::rtjc (!t', a' «l [)..alului", _ U:.!C!' ~)"It~ $'''': l)~ 'J.,Js :ln,... -t:~'>i til.it hlur..t',..., R_il. R.(\ Il"h..:.~ tf'j;..\\~"(..-\. \Il:,et1,~,.", ~"...\,U! \NI., I :::::«~\1,)I""ff ~.'l'ot.-:w..'~n< \\.«:tioi", r>ff,::' lo",".. ~~.,... ~)o\1 H,3,.\-.\>- "I ).: F'"". Fitml t\ "f\\ljj1im.ldhy Sll~t1(ruJ ba: ~'IJI li\lj~ {:\<-l ~,,)('tlu. ('!' ~t..,.\ ~~<".I A (~K"~tf'l afl~u.~ f(>i'('lf 1- t... NftC ~('J $);,--.! l' " ( Sl~tn l" ('rl-.) J e ~ S$>.ll«i.dn,ltt C'1. [)(I \--edt... ~ C'$ at ~ \lc B: «,.1.1 -t:",oanudu,$;,t(1\'l:4:i'yaf,11tl'$");:c ~ehr(<<"'li<:t ct \"t-mlla.".t 1.'; \) t' f'l:'n~, \,1 lie hn,-ji'!-..hi.!ct'("$, flt IIl;.ih)~);'t-l. \~:' 't' SI.. hs\'ue namllal ~ l\t~ I.' A~'IM\K\r,(t mi'jm,\t' al>" u;'~ l 'e'u tirlt 4on01 ~ t Ul>' \ ell('llu,nu~~(n, fluui',.t M' en ua ~l, \ l t!-\:\c.rjcl R~j\l;"\N'. Il'",.n~- Od 'a. 8a\h.(l~ "::i!.an.fn" ~t'dt too.trn.,"«:l'ij.,jer Jrl'l.)lrj:: i'nd r,u.h,) dt - re. r ":~'~TSj,; 111$\ tul, ~If"'et'l$ HO'f"«fM "t ()(- I -.r-fl.'"t-dt!\ci"$.."'ltt \"l~ K F_ U,\\ li $....liter k->l\'tu '~l' f'i,j('f's l~l l.u, J(' af.. bjotl\l, y,mij\:. ~\ ~cjc~ ('n~r An J I DI $,,~nll1':: h'et 1\1 I\r ~~""'t: t. a nmut! n,'.;rt _ 1", t I.a~.~t('r(' Hd r~,.. U\1C'ttUC(j Jt Ul e:j ni $1 at'l." N I~"" I;t(" ",,-(,-0 \l $>.,. N <'IH'm r.t-t ~ a \,,1 ( s D.'Icd $rd \"'~"J(': F... r D.1<l..!um J~I'I troi."ilt- un.ir SfØ->,I~.\\~b '''I\tft' H.\'J\(', L $k I1tt~, p, N. C-ht l:.h"n hl' t'(n.«'~i(', nl('\,j(' \U l.!.(' M. ~t". p, (,' P(.tt'f~l'n, Htt rll; ('tul tt:jtt'1. {'ti Inu..:'le S~'\ Nn, ~1('1'~t'Ll "8 Abr. P'\'U1SC'1. F"'t y,jh ~' Chl Pt-dt'l$l'a. Joh~ th:htl~\.:, -et 4t-.~t."t' roll't~~. H.al'$n'.,l Cl1r Nlt'l$('n. l\ A lljnmal ha.r i. ~~1,'\.111 pi ~\ ~t N"'~Uld (I t:,,-~"l> J~~thC'n al t~el\m~$ma-:f. Rt.-*,ult.t.t('l t-~i'\-, FN OIWl'r: ~lt'1s.\\(li{('ns~a. al Un.!rt ila.1,~ t-i~" tt11('hll"l." '" E.l\. N' ('h('n il";' (' JC'l':.tn. ~altt.it'h' FN Sindrup Chr, Sfo.rtn~(,I\. P"ul Han$('t'I,.0\111. Ol~en A ".:!('tst-u, FeH Plaru,,! t u,j\' 1.If~l'n, Sendt'llSu,u! (I): Chr, l\l('h{'n. ('t< fh, Filt SIl'I<!nSbVIM1; Jat"llt'l Ht~t l>c,'h i't: C.I-lr. L~rst'l\. U..,rtul..,!ilf.' t... h A.r~(';dt'rp.artt y,'!:1y 61tl;:ttl(!ilt>I$\ 11'11-: an Ao);_or.J ti! :;-1-'... For ~~. ~. '.Ier tr«-tte. R~.i.,~ ~!lt Nt 11>',-U'. t'_~~",to.4,~h ~eil.l(' llltl i{... mtuunt~~,tauh l", C" rlllll'~~llln [lu ~~l ~r,.1tf ~, ~ i;e~ ~'P\.llIiN i B(oddum \' uh Srar('l.;II>~t' lil Lldl\1lfl('fn(' HJ ( Slr.mlN o,1r 'tf, li~

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til MørklægnIngen begynder l Alten Klo 17,30 0/1 varer til KJ. 8,45 f'ærdsejslygterne tændes 11,18, Ol!' slukke. 9,13. 5000 Kr. Indbrud bos Murernes Fagforening i Tbisted. Murernes Fagforening i Thisted er

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

,,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li...

,,,,, <\10'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ .,. .. .. r,., .\,Lal.fn ~..,J ,,,.~. f'r jw,i , n~,,~..., cl IH.,I., Ul ø, hl... r'r li... Riller. Den store øvelse l Luftværns. Thisted. Fer. r.. (j.n li 'on'... 11~.l l paa Ell' lalm_ r.wn s n. -11M e. rur~l dp ur ~~ J~ U e' \ul~hm fle. ~ ru. ;~\'!l~ ' Hnln~. \. f. t 1\.11- T. d. 11 lil. d

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere

~r".. u,,~ru I) "IIIII'~I.~~I fi'" "h,ln "., """".",,1,. .,.""'" "lir u,... Ktltlll KI"'" Nuw.'")''' I,,'.", I,,,,,

~r.. u,,~ru I) IIIII'~I.~~I fi' h,ln ., .,,1,. .,.' lir u,... Ktltlll KI' Nuw.')''' I,,'., I,,,,, Marine,evy ~r".. u,,~ru ) "'~.~~ f'" "h,ln "., """".",,1,..,.""'" "lir u,... Ktltlll K"'" Nuw.'")''',,'.",,,,,, lic. d"r sidder lmn Aml,., ""U' h~1 ",,,,, tlk'~'uk," "' "'" j~.~ ~." Mlslaake. " "" ",r..".,.1.

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

H.. ossr fs.r..,..r.vd... rn. J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe? raad det sidste KommuligninRen nderskrilt, - Arbejd.! ecloges. Kaffebord Medlemgneraadsde Medarbejdet kke med e Tid. tlluerende ngen. Pol- Tvivlen. vind mel- Marked'- 1 R.hr, rogaard, i Træet lokale i

Læs mere

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd" (lenntunde, de, hor IIIhtrt

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd (lenntunde, de, hor IIIhtrt " ~ " 1.1" "r tnttil ' V ~.r vi ckcndtgørclsc om Mlcvcrlng ttyg~c Vaabcn og Ammunition. l Ml"r " i 2 mldll}/'lldlp.lov Nr. 2111 kl J. Mo! HJ4) b 1tm JUlltlTt11.tMlnt hbr'vc rula"h O; mtt 1. (1hvor 1101'

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres.

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres. ~ \ - Nylaarsulykke med Sprængstof. Ea Dreoi' fik SD hølre Hasod serni læderet. umuligt af konstatere om re eller rite Fingre Var revel bort Thi~ted 3.20. Anlr. Struer 505. Paa S'rækniflj:!en Skive Ol)'ngø'l'

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE 1982 'AVv".J. ~~CJh( C~ 1 42~ 4dl~, GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE Bereh1.ing Beretning om skoleåret 1981-82 80. 80. SKOLEÅR Erling Erling Frederiksen 1982 1982 MrDnYSK MIDllYSK BOGTRYK GRINDSTED Skolens

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl

Læs mere

Brande Hotel. ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken

Brande Hotel. ,- ' n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken J'r ) Brande Hotel ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ y~,' - 0-; oy-t' >I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl. 15. - I den store Sal spiller

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere