Kommende aktiviteter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommende aktiviteter:"

Transkript

1 ii::- Kommende aktiviteter:.*to * l"yy-'qry1r:: i Lgrdag den L4. oktober kl Afriggerfesti Indelukket. Sgndag den22. oktober kl Standerstrygningi Indelukket. Fredag den L. december kl Julebankoi Indelukket. Sgndag den 3. december kl Juletra i Indelukket. Husk tilmelding!. SMK - nyt, udkommerfire gange om dret, januar, april, juli, oktober og bliver sendtud til alle SMKs medlemmer.alle medlemmerkan.fd. indlcegmed i bladet. Det kan vue ris eller ros, der er mirskenoget du gerne vil kpbe eller srnlge,du har en god idd, det kantrtu:reen oltlevelse pd et eller andet duvil indvie os andre i. Kontakt mig pd bladet, stt vi kan fd netop dit indlrcg med. <Nyth Redaktor:Kire HiigbergTlf $

2 Udvalg Formand Benno Bechmann Tlf Nestformand Carl M6lgaard Trf privat.clk Kasserer Arne Sommer Tlf Sekretrer Ove Hoi Peterscn Tlf Btl Redaktgr / Webmaster KAre Hdgberg T l f Bestyrclscsmedlem PerNielscn Tlf.86l3t515l I Bestyrelsesmedlem Palle Christiansen Tlf Bestyrelses Suppleant PeterJohansen Tlf Bestyrelses suppleant HenryKnudsen T l f Revisor Karl Bramsen Tlf Revisor Olga Hug6y Tlf. 86 8l 3 I 9(r Lars Elmer Niels Just JensWiirtz Leif Thggersen Knud Jensen Johnny Lauridsen 40 t Benzin og Diesel: Niels Just Restaurant / Indelukket / Falckdag: Palle Christiansen Speedbid kursus: Palle Christiansen BIad: Kire Hogberg Internet: Kflre Hogberg Brosamarbejdet: Arne Sommer/ Carl Mglgaard Fyrmester: Per Nielsen Pinsetrref: Arne Sommer/Palle Christiansen Sankt Hans: Ove Per Nielsen Afriggerfest: Arne Sommer / Benno Bechmann Sejsgrunden: Ove Niels Just Himmelbjerggrunden: Kire Hogberg/Leif G. Th6gersen Kirsebrergrunden: Per Nielsen/ Knud Jensen Bygge og renovering: Benno Bechmann/ Arne Sommer Carl / Lats Elmer Fanebrere: Johnny Lauridsen/Leif G. Thpgersen Kapsejlads: JohnnYLauridsen Frikadelle konkurrence: PeterJohansen Juletrre / Fastelavn: JensWiirtz Julebanko: Carl Mplgaard Revisor suppleanter: Leif G. Th0gersen/ Jytte Nielsen

3 Formanden har ordet I SMK nyt Juli 2006 gnskede jeg alle en god lang sommer med sol og varne og mange gode er efterkommet det har vreret en fantastisk sommer. men ikke uden problemer. Den 4. Juli fik vi fra Ry Kommune brev om partshbring/varsling om pibud vedr. byggeri pfl Himmelbjerggrunden hvilket vil sige at vi fik pilud om at fjerne lreskuret. Dette var svaret pi den skrivelse vi fik fra Arhus Amt den 26. Oktober 2004, hvor der var en klage over opfgrelse af lreskur, toiletbygning, faste borde og baenke samt gyngestativ, pfl grunden. I forbindelse med kommunesammenlagningen hibede vi at sagen var glemt, men nej pibudet den 4. Juli 2006 var greldende, men vi kunne klage inden den 2. August Vi indsendte en klage hvor vi anf4rte at vi telte og plastichegn i mange farver placeret mod sgsiden, si de kunne yde le for dirligt vejr, i stedet var lreskuret opfprt, placeret og malet si det fuldstrndig falder i med naturen og ikke kan ses fra sosiden.yi flere argumenter for at vi kunne beholde lreskuret, og hibede pi forstielse og dispensation. Svaret kom i brev fra Ry Kommune den l4.september 2006, der kan ikke ydes dispensation og vi fik et endeligt pibud om at fierne lreskuret senest den 1. November Meget beklageligt, men vi mi rette os efter pibuddet og fjerne leskuret. I forbindelse med sagen blev det oplyst at der ikke var tilladelse til toilet og legeredskaber. Vi sendte en anspgning og har nu fiet tilladelsen. I forbindelse med den tragiske speedbidsulykke hvor en person blev drrebt ved Gravhoved den 1. Juli. var et af vore medlemmer den til at yde hjrelp. Det var anledning til at vi holdt et mgde med Falck og Politi for at blive orienteret om den greldende sgredningsplan for og hvordan den virker. Hvis der sker en ulykke og der rekvireres hjelp meddel bronummeret til alarmcentralen sfl ved Falck hvordan de nir frem. SMK udsender i foriret 2001 en kopi af med bronumre tilalle medlemmer, opbevar den i b8den. Silkeborg Motorbidklub, Ahave Alle 9 c, 8600 Silkeborg. Tlf Kontortid hver tirsdag til (Nov. dec. jan. feb. er kontoret lukket) Vigtig telefon numre: Alarmcentralen: Il2 Falck: Silkeborg Politi: Skanderborg Politi: Vandforurening, kontakt Beredskabsstationen: Amtsregistrering af bide. Ase Nielsen. Arhus Amt: Gesteregistrering af bide, Peter Thormann: l 19 Opsyn Indelukket: Speedbidskursus Der aftroldes et sidste kursus i 6r den. 14. og15. oktober i Sejshuset Pris kr Tilmelding kan ske hos Palle Christiansen tlf $TLKSBORG BYGSECENTEN Venlig hilsen Benno Bechmann 4 Kastaniehgj vej Silkeborg. Tlf Fax Bes6g vor hjemmeside - {

4 Andring af promillegrrense Den 1. juli 2006 tridte nye regler om en promillegrrense til sos i Danmark i kraft. Hvad er spiritussejlads? De nye regler betyder, at der gelder en promillegr nse pi 0,50 for al erhvervssejladsamt for sejlads med de st6rste og de hurtigste fritidsfafigjer. Reglerne galder for - erhvervssejlads, - med en lrengde pi 15 meter eller derover, - speedbide, der kan plane, samt - vandscootere og lignende. Herudover grelder et generelt forbud mod al sejlads, hvis man i Ovigt er si pivirket af alkohol eller rusmidler, at man er ude af stand til at f4re pi fuldt betryggende mide. Hvem grclder reglerne for? Alle, som fgrer skib eller arbejde om bord i en stilling af vresentlig betydning for sikkerheden, vil vare omfattet af reglerne. For erhvervssejlads betyder det, at hele driftsbesetningen navrgat/lrer, maskinmestre og skibsassistenter) normalt vil vrere omfattet. Pi passagerskibe vil inspektgrer, pursere og denere, som er udpeget til at varetage opgaver af vresentlig betydning for sikkerheden, tillige v&- re omfattet. Spiritusreglerne omfatter ogsfl personer, som ikke er pfl vagt, men som skal kunne trrede til for at sikkerhedsmressige opgaver, hvis det bliver ngdvendigt. Hvad sker der, hvis reglerne overtrcedes? Politiet kontrollerer overholdelsen af de nye regler og kan i den forbindelse lave Overtrredelse af reglerne medfprer bide hirde straffe (meget h6jeb4- der og frengsel) samt frakendelse af retten til sejlads. Sejles eksempelvis med en promille pi 1,00, vil vere en m6- neds nettoldrn.er promillen over 2,00, er straffen frngsel r20 dage. Hertil kommer frakendelse af retten til sejlads. Hvor kan jeg fd mere at vide? Du kan se loven - lov nr. 547 af 8. juni pi Retsinformations hjemmeside pfl adressen PA Sosportens Sikkerhedsrids hjemmeside pfl adressen findes mere information om spiritussejlads i relation til fritidssejlads. For yderligere information kontakt Anita Larsen, tlf.: r Rengoring af plastvinduer Undertegnede var ved Skyttehuset hvor mand og kone fra Ry som var ved at rcng4re deres plastvinduer, som foregik med petroleum pi en lille klud manden pi den ene side konen pfl den anden, p6 den mide kunne de se hvor paent det blev, hvorefter de pi samme mflde med en t6r klud, resultatet blev fantastisk flot, jeg har nu selv prqvet det med stor hreld, der er nok andre der kender til miden, men tror ogsi der er mange der ikke s8. derfor dette som jeg Onsker me komme i SMK nyt. Venlig Heinz Clausen Nflr et skib ligger i havn, vil hovedparten af besretningen ikke skulle kunne trrede til hele tiden. Det betyder, at personer, som ikke har opgaver af vrsentlig betydning for sikkerheden, mens skibet ligger i havn, ikke er omfattet af spiritusreglerne, nir skibet er i havn. 6

5 Bidpladsstigning pi 207o Det er kommunens oplreg til budgetforhandlingerne. Bestyrelsen reagerede meget hurtigt, da vi gennem dagspressen blev klar over. hvad der er i vente for en del af vore medlemmer. Bestyrelsen satte et lreserbrev i Midtjyllands Avis og sendte et brev til Fritids- og Kulturafdelingen. Andet sted i bladet kan du lrese - lreserbrevet. brevet til Fritids- os Kulturafdelingen samt svaret fra afdelingen. Carl Molgaard Malkekoen Bidepladser Bestyrelsen i Silkeborg Motorbddsklub skriver. N6r der er lavvande i Silkeborg Kommunes kasse, si henter kommunen selvfglgelig nogle af pengene hos bidepladslejerne, det mi vrere tankegangen hos Rye Rasmussen. I 1999 blev prisen p5 gruppe C pladser sat op fra kr tii kr. 3900, og samtidig blev der en pristalsregulering, som har gjort, at prisen i2006 er steget til kr Prisen i2001 har kommunen lagt op til skal vere kr. 5825, en stigning siden 1999 pi over lll%o. Argumentetfral4rn Rye Rasmussen var i 1999, at bfldefolket skulle betale markedsprisen for leje af bidepladser, og pristalsreguleringen skulle sikre, at vi ikke fremover ville opleve individuelle prisstigninger. Argumentet om, at vi skal betale markedsprisen har han brugt igen. JOrn Rye Rasmussen udtaler sig, som vinden blaeser til. En stigning i kommunens bidpladsleje, i et marked hvor der er mangel pfl bfldepladser, vil automatisk fi de private udlejeres priser til at stige, (som det skete i L999,) pfl den mflde kan spiralen fortsatte med at k6re i mange ir med det resultat, at det til sidst kun er de mest velbjergede, der har 8 rid til at have bid. Langt de fleste af bidfolket er ganske almindelige mennesker, som ikke legger beslag pi kommunale kroner, ja miske 96r de ikke engang til fodbold og har glede af de indirekte kroner Silkeborg kommune giver i tilskud til stadion, for slet ikke at tale om at fi glrde af hovsa lpsningsudgiften til vintermitter, som Jgrgen Rye Rasmussen fik fremtryllet. Kommunen giver tilskud, direkte og indirekte, til et hav af aktiviteter der er med til at borgerne holder sig i gang, er i form, og er aktive borgere i kommunen, og det synes vi i Silkeborg Motorbidklub er helt rigtigt. Vi i SMK holder os i form bl.a. ved at bruge og naturen, vi beder ikke om tilskud, vi beder kun om en anstandig behandling, og det fir vi ikke, nir kommunen efter vores bedste overbevisning har et driftsoverskud i 2007 pfi udlejning afbidepladserne i kr. Vi ved godt i Silkeborg Motorbidklub, at de tal kan anfregtes, det kan de, hvis vi ogsi skal betale for vedligeholdelsen af Indelukket. Langt de fleste der frerdes i Indelukket er borgere i kommunen, turister og gester i friluftsteateret, dem der har bideplads en forsvindende lille del af brugerne af Indelukket. Bestyrelsen i Silkeborg Motorbidklub vil indbyde Kultur - og Fritidsudvalget til et mgde, hvor vi vil lregge op til en diskussion om prisstigningernes berettigelse og evt. indgi konstruktivt i et samarbejde om at finde en del af pengene pi andre aktiviteter, som der ikke betales for, f.eks. bfldtrailernes brug af slabestedet og foreningers brug af friluftsteateret mv. CarlMolgaard 9

6 Silkeborg Kommune Sovej I 8600 Silkeborg att. Formanden for Kultur - og Fritidsudvalget JOrn Rye Rasmussen. Priser pi bfrdepladser Silkeborg Motorbidklub har fulgt debatten i dagspressen omkring den nye budgetrunde og har erfaret, at priserne pi bidepladslejen skal stige med ca.207o. Pi den baggrund og de udtalelser du er citeret for i dagspressen har vi d.d. sendt vedlagte lreserbrev til Middyllands Avis. Bestyrelsen i Silkeborg Motorbidklub anmoder om, at man ikke lregger sig fast pi de takster, der fremgir af takstoversigten som vedlagt. Mode Bestyrelsen foreslir i stedet for et mpde med Kultur - og Fritidsudvalget, hvor vi fir mulighed for at fremkomme med vore synspunkter. Det er vort hib, at vi kan nedsrett et hurtigt arbejdende udvalg, som skal komme med inspiration til brug af Indelukket herunder: o Finde alternative finansieringsmuligheder for nogle af de foresl6ede stigninger o Prisen pi de enkelte bidepladser, herunder en ny model for prisfastsrettelse o Retten til at anvende den lejede bideplads. r Prisen pfl gaestepladser o Havne faciliteter c Muligheden for at udvide antallet af bfldepladser r Brug af slrebestedet herunder evt. betaling. r Parkering af trailere o Fritidsteateret og betaling for brug af dette. Vi afventer Kultur - og Fritidsudvalgets tilbagemelding. Pi SMK's bestyrelses vegne Benno Bechmann Formand 16 Carl Molgaard Nrestformand I ) ) ) Svar fra Fritids- og Kulturafdelingen Fastsrettelse af priser pi bfldpladser m.m. Fritids- og Kulturafdelingen skal herved bekrrefte modtagelsen af foreningens brev samt lrserbrev forhbjelser af bidspladslejen. Brevet med bilagene er videresendtil Fritids- og Kulturudvalgets medlemmer til orientering. Silkeborg Motorbidklubs kommentarer til den foresl6ede forhpjelse af bidspladslejen tages til efter-retning. Med hensyn til forslaget om at aftrolde et mgde og nedsattelse af et udvalg, der skal komme med inspiration til brugen af Indelukket kan oplyses, at Fritids- og Kulturafdelingen af efter-iret vil pibegynde arbejdet med en helhedsplan for omrfldet. He lhedspl anen vil omfatte parkomridet, bidpl adserne, friluftsteatret, skovomridet, campingpladsen og adgangsveje. Helhedsplanen vil blive udarbejdet siledes, at der kan arbejdes med en etapevis gennemf6- relse. Indelukket er som bekendt i og mindre omfang omfattet af stovlovens bestemmelser. Hel-hedsplanen vil derfor blive udarbejdet under hensyntagen til de muligheder der ligger indenfor skovloven. I fprste omgang vil Silkeborg Statsskovdistrikt siledes blive inddraget i arbejdet. I lpbet af processen inddrages brugerne af Indelukket med henblik pi at relevante forhold. Fritids- og Kulturafdelingen vil derfor vende tilbage senere i forlgbet, nir det forberedende arbejde med helhedsplanen igangsrttes. Med venlig hilsen '#-i# i"1""*.i*''" 11

7 Historien bag t'mariannett rer, at bfldendengangkom til at hedde"arol".l ngde 9,64 m bredde2,48 m, dybde midtskibs fra drektil bund 1,19m, samt en brutto-tonnageph7,34 tons,som skal vere indhuggeti nedgangslugen forude. Pil dissebetingelserer Nationlitetsbevisetudstedtden 8. juni Men tilbagetil 1933.En tilsynsbogfra dengangafslgrer,at Arol"s ejer var en montpr Arthur Eilert Schibler,Kastrup.En halvdeksbfld med skrogmaterialei Kalmar fyr, eg og ask.,med en Ford motor,4 cyl.,4 takt, l5 hk.. Det var i sommeren1994.der var River-boataften i byen. Vi var ned i Indelukketfor at se og hgre bidene sejle forbi med mr-rsikombord. Vejret var fint, stemningenh4i og med lidt misundclsesi vi alle de mindre bflde fglge Hjejleflflden. Det er jo et betagendesyn at se de mangesmflbide fyldt mcd glade menneskersejle af sted.det kunne vi godt tanke os. Min bror Kai og jeg havdelrengetalt om at anskaffeos en bid. og tilfreldet villc, at vi pi denne aften fik gje pit en stor traebfld,som li og som var til salg!!! Den var godt nok stor, mindre kunne men der var noget serligt ved den bid, sfl vi ringedetil telefonnummeret,som stod p6 skiltet, og fik kontakt med ejeren,dan Larsen,i pvrigt nasten min nabo,som nu ville af med "Marianne". Vi fik en enige om pris og betingelser,skrev en aftale - og biden var vores. Dan Larsen havde kgbt biden af Erik pressefotografhans Jgrgensen,i fuet 1982 "Marianne" er bygget pi Kastrup Vrerft I 1933.Erik Jorgensenhar originalpapirernefra verftet fra dengang.vi har kopier af diversepapirerog det er godt nok interessantlesning, nir man fordyber sig lidt i dem. - Bygningsattesten, i parentes(bilbrev) afslg- t2 En fra StatensskibstilsynudstedtFartshjemmelforudsetter, at FartQjet holdes i forskriftmcessigforsvarlig Stand, samt at paatalte Mangler ajhjrclpesman har endvidere betinget sig, at FartQjet kan indtil den 27. Maj 1937 anvendestil IndskrrenketFart, dog ikke udover Linierne Skagen, Veri ga, Kalmar, Riigenwalde. Den 27. maj 1933er ifglge Lov af 29. Marts 1920 omtilsyn med Skihc af.slpret,at FplgendeMangler er paatalt ogforlangt afhjulpne: 'l?rytlanterne, I rqd, I grqn Sidelanternesamt I Ankerlanterne sknl I unskufjbs.2redningsbrelteranskaffes.navn og Hjemstedpaamalei I"urtQjet.En underskrift pi ovennevnte rnanglerer aftrjulpne!! Jeg har kopier af nogle hflndskrevnepapirer, som afslgrer, at "Arol" i 1934overgdrtil en hr. H. F. Tolderlund,Prnsto. Den blev sejlet fra Sundbyhavn til Prasto, hvor den omdobtestil "Jeni". - Sammeforir ombyttesde 2 styrbordstanke,a 38 liter, til en ny tank af kobber, der kunne rumme 90 liter. Senerepi iret optagesmotor for Vrerkstedog Baaden opmagasinerespaa Plads. Aret efter, i april 1935settes biden igen i vandetog den eftersetemotor isrettes. Novembersamme6r tagesbiden igen op p6 SejlklubsBfldplads.Motoren bragtestil Mekanikerfor Eftersynog Opbevaring.April 1936malesbfldenudvendigog spsettes.motoren isrettes. Alt det besvar med motorenmfl efterhindenhave veret nok for den gode hr. Tolderlund,for ifglge brev af 12. maj 1936 srelgesbiden til*

8 hr. fabrikantvaldemarleth for afttentning onsdagden 19. maj. - Bfldenmi igen skifte navn, nemlig til "Melodien". ansk Ly sfa rt Qjs- Cer tifikat er H alvdn ksmotorbdd M eiodi en " af Afd. V, for RegistreringsVejle, nu optageti Distrikt 9, som tilhgrendeovennevntenye ikkun bestemt til Lystfort, og ikke berettiget til noget som helst Handelsforetagende,Fragt- eller Passagerfart. Ifplge fra ejeren,hr. Christiansen,tillader Statsministerieti juni 1936,at "Melodien" fprer det ved allerhqjesteresolutionaf 15de August 1865approberedeFlag for danskelystyachter. Det er jo storeord og bestemmelservoresbid har veret udsatfor pi dette tidspunkt, men hvor er det spandendelrsning at dykke ned i disse gamle dokumenter. Men ifblge papirerne sker der ikke noget sarligt fgr l4 Biden har ikke veret brugt til sejladsunder krigen, men i 1946 settes den atter i at Maling og Motor- eftersyn er foretaget. Benzintankenbliver trykprqvet.motoren gdr fint og alt er i orden. - I oktober 1968srelgesbiden til bidebygger Victor Nielsen,Vejle. Denne foretageren renoveringi febr. 1969,hvor Baadenblev afbrrentfor gammel Maling, Skandcekog Agterkahyt skrabt i bund. Ny Pressenning til Kockpit lil'lcr at rnotoreni foriiret 1970bliver eftersetfor fprste gang sideninsllllttionon i 1961,bliver biden i november1970solgttil pressefotogrttl'ilttrts.ly)r14ensen, som altsi blev manden,der fik bfldentil Silkehorg-sttcnre, hvor den skal blive, i hvert fald si lenge vi har den.der skct cr dog et mindre ejerskifte,idet min bror Kai har solgt sin halvpirrttil rnin datterog svigerspn,karenog StenPape.De bor i Funder og har rnedderesto glade af "Marianne", som denjo altsi rru hcddcr.kai tager stadigdel i vedligeholdelsen.med hanskendskab til dc tokniskeinstallationer,stir han til ridighed, nir alt andetsvigter. Sortrbctaling stir "Marianne" til hansridighed, nir han vil give sin gskredsen sejltur. orrrgtrr l)or er ct i "Marianne"s historie.en periode,jeg ikke kln gl4reredefor. Den opstod ved en Regatteafteni 6ret eller rrri'rske lidt fgr? Jeg havdeb6denfyldt med glademennesker,16i havncn og ventedepi at Hjejlefliden dampedeaf, sfl vi kunne lreggetil lirr en stund,der var jo ikke plads andresteder.vi havdenetop en herrekom hen til mig og spurgte,om det var min bid. Det kunnejeg blot sigeja til. Han kendtebflden,det havdev ret hans onkels. Den havdesejletpi Limfjorden, haft hjemstedi Struerog havde blandt andetsejletmed de to kendteradiofolk, Bang og Olufsen.Manden fortalte, at hans onkel var omkommet ved fald fra biden under et uvejr. Endvidere kunne han fortrelle, at han havde fotos af bflden ftafc.r, den blev ombygget.disse fotos kunnejeg fi at se,hvis jeg ville komme til Brande, hvor han boede.jeg tog til Brande kort efter, fik kopier af billederne og kunne se, at det var "Marianne" - f4r og efter ombygningen. For at ffl alt dette bekreftet, har jeg for nylig vreret pfl rundtur i Brande for at opsporemanden, 15

9 men jeg vidste ikke, hvad han hed, eller nbjagtighvor han boede,s6 det lykkedes ikke at f5 kontakt. Det irriterer mig, for efter ovenstiende beskrivelseaf "Marianne"s historie,er det svert tidsmessigt at fi placeret, hvornir den kunne have vreretpi Limfiorden. Sifremt nogenkan give et praj om dette,vil jeg vere megettaknemlig. Jeg har ikke helt opgivet at finde den pigeldende person. Men "Marianne" er stadig vores bid. Jeg er stadig "Skraldemand" for bfldklubben,etjob,jeg nyder. Selvf6lgeliger det et stort spring fra bogtrykker til skraldemand,men jeg vil lade andre vurdere, om det er et spring opad eller nedad?? Jegfortsretter!!! Det er tilfredsstillendeat se,hvor pent der er pfl vore pladser,nrsten intet affald ligger spredt, si det drejer sig nesten kun om at tgmme poser.med hjelp fra gode vennerhar vi nogle fornpjelige ture, selv om det i hgjsesonengodt kan lgbe op i max 18 poserpfl en enkelt tur. - Godt vi har "Marianne" - hun klarer det!!! Viggo B4gedal "t =w*',,u *'./ ) '+)tii 5EJ5At'TO* & r/s fniarinecehter r r r,' 1.l. v,i gver,ldi:)g Jr}rl,1 "*UrSefO *S TLF. A6 84,64 lil MOB I tl 4? Bfi 4l F3.{ 86 *4 55 8r - REpAR.ATr0Fl/5SR\,1tCg K(it]/sar,G AF gilfr 8-AoE og aadmotortr #rnnffffifx rc'- gflf&r'llt{. Kommendeaktiviteter Afriggerfest 14. oktober Aftroldesi klubhuset,med mad og dans.en festlig og sjov aften,hvor vi mindes sommerensoplevelser.det er en aften, hvor alle medlemmer og more sig sammen. Standerstrygning 22. oktob er Sejlersasonener ved at slutte og standerenskal ned. Her syngervi SMKs standerned og slutter af med lidt til ganeni klubhuset. Julebanko 1. december Aftroldesi klubhuset,mgd op og fi en hyggelig aften,der er masseraf prremierbl.a. ender, kaffe og at spiseinden bankospillet, si ring til Peteri klubhusetpfl tlf Juletrre for born 3. december Aftroldesi klubhuset,med dansom juletrreet,julelege og godteposer til mfl gerne tage Deres foreldre og bedsteforeldre med. Husk! tilmelding til JensWi.irtzpi tlf eller pfl listen i klubhuset. 16 VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsotoften 6 - Tlf Ogsflnir biden skal sikkert p6land for vinteren - 17

10 Ahaveall 9 c,8600 Silkeborg,tlf IndelukketsSpisested, -d -"" \b R\a -"" ^t -; # #+ *ub *o oo*,etr}f\nff *h r\ {} -r tr,r# $ t--ili! sril: E:i lr : I L I" 9i! : le -*i : i fi$fi$gp'ffi'p Kaj Johansen D ir ktor M o b i l l E - m a i lk: a k j - k l i m a t e k n i k, d k Kt,**** H:-i,'lll"dmX.i"&lllilfl :iltj :hffixflffi : 8E82489S ffii til.snu4',lt ldili$d,tiwrtuel rwws.el-gaqrden-silksbotg.dk q $*rrs ri! r*a r{* &,feftil.w trl n# MOBETPOLSTRING I Ombetrefuing af hdfhynfer. I fuparation af fultecher. t,iitsferingaffunfer. v.'fanja trugfsang 21e, S{.otegafe 80oosifk"e6org. KinB frsten feti[6u [. Tl,,l,u.ti!,111,i foruforp r,,,". -w -% - l, ffih : L: Tlf l _* Drj" {\r t'd {\ {.\: "*E ". i 4 ;:' ^t{ l G l*-.s E E*{ '# ffis+ &!4.Et,g \ * \ti r5 q +q EF + qi! u3f S:l E tf $ E$E+ trl' *l 1S i6t { sds lu; Fr: *t u- h,e : ti Si iro ; b 4 "i$;it'; r: e-ti Sli 4e; q g \ti ler $ *. 4e "Ff.eEr cj +" Er l,fr E si i! isi i i:d: Egi-Ei E :#gi h g # *fr \it E TE re tl qa t+ -H c}{ E'sH'8, :ri{i,*f# r{ qi li* l{r q tr r) 7' q" t E SxS* lrt Fu(r\ S{ #E E": # EE.E : E f i + {r :- {}q i 1,'f* \-tr q :1 :\ Eie H#$E S{ t"lt.- Vi byggerpfl kvalitet-,g:q* "=-: Hr d,h # ' 5'8nf"rs it -EP E9 tf,$#firf+fr1 fiifiir'::i[ f*::rlit[h ;afl* imy##ilt q'r \+ rx &.E! 4 5 Boye Broer Bidebroer Flydebroer Bolvrerk se*=- XE b $-Ft *6-$ wlryfd, $,bi ilting,,dk j "Ef IE\ 6;'+ i9. ffis.{c Brue ffi*r "*a ;. d :E :i t :.E tw, r.t si LB 1Eb ErJ \ief t': }j Hi F*{flgj" * a.thd,.ie FsF rfi'j46trfie**er Ei3.rlis?5ir-lrl?'* -\:/ { iit HSF$xr+I ; IEE:E*'EE+*++ E'S *t+.ffeese Trf \i FJ ri,i f;!ie ffi.,-+gi+ir-r*ig G.E.3iEE 5*S=SE Lokal nrrhed oe individuelle forsikrinsslosninser Vi glader os til at vere din lokale forsikringspartner og ridgive om, hvordan du tbrsikrer dig, dit og dine.!,: l"u G+ t ' * sc il+ t e * r'ft FA E* tr#r,t_"i [fi E "g 4 qh *- F t *'r H:,s i 3j$*i Eg S r.s T{jg$j sfi"[ F[.s qeerfite T9

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk Kasserer Arne

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 4 2010 18. årgang < På vej hjem efter en god weekend på vandet > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk

Læs mere

2013 21. årgang < En super dag på bjerget >

2013 21. årgang < En super dag på bjerget > 4 2013 21. årgang < En super dag på bjerget > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf:

Læs mere

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId. 19.00,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil

Læs mere

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt.

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Vi har nu modtaget indkaldelse til stiftende generalforsamling til en andelsboligforening. Jeg synes, det gir for sterkt, der

Læs mere

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995. Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, 1995. Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl.

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Det Sker qffifis;,'ttt Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc - ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornojclig

Læs mere

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 Postbesgrget blad s7016, (824sAncl. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 EilJtS I 'TU / Efrlc fot folhet 0$ f00 ffriiolhct. Itt :f.. :..)^:. i'jf':'

Læs mere

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl.

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Det Sker t' l I0:)0() 24. mai, Motorsejlerkapsejlads.Vi msdes i Akrogen kl. 10.00 til skippermode, og hiber at se mange nye medlernmer. Alle kan deltage. 24. mzj,information

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Februar 1-2015 Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 30. årgang Nr. 9 November 2002 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 2 Redaktørens side Velkommen til dette nummer af Lundexpressen. Der er ikke kommet nogle opskrifter på julebag,

Læs mere