Kommende aktiviteter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommende aktiviteter:"

Transkript

1 ii::- Kommende aktiviteter:.*to * l"yy-'qry1r:: i Lgrdag den L4. oktober kl Afriggerfesti Indelukket. Sgndag den22. oktober kl Standerstrygningi Indelukket. Fredag den L. december kl Julebankoi Indelukket. Sgndag den 3. december kl Juletra i Indelukket. Husk tilmelding!. SMK - nyt, udkommerfire gange om dret, januar, april, juli, oktober og bliver sendtud til alle SMKs medlemmer.alle medlemmerkan.fd. indlcegmed i bladet. Det kan vue ris eller ros, der er mirskenoget du gerne vil kpbe eller srnlge,du har en god idd, det kantrtu:reen oltlevelse pd et eller andet duvil indvie os andre i. Kontakt mig pd bladet, stt vi kan fd netop dit indlrcg med. <Nyth Redaktor:Kire HiigbergTlf $

2 Udvalg Formand Benno Bechmann Tlf Nestformand Carl M6lgaard Trf privat.clk Kasserer Arne Sommer Tlf Sekretrer Ove Hoi Peterscn Tlf Btl Redaktgr / Webmaster KAre Hdgberg T l f Bestyrclscsmedlem PerNielscn Tlf.86l3t515l I Bestyrelsesmedlem Palle Christiansen Tlf Bestyrelses Suppleant PeterJohansen Tlf Bestyrelses suppleant HenryKnudsen T l f Revisor Karl Bramsen Tlf Revisor Olga Hug6y Tlf. 86 8l 3 I 9(r Lars Elmer Niels Just JensWiirtz Leif Thggersen Knud Jensen Johnny Lauridsen 40 t Benzin og Diesel: Niels Just Restaurant / Indelukket / Falckdag: Palle Christiansen Speedbid kursus: Palle Christiansen BIad: Kire Hogberg Internet: Kflre Hogberg Brosamarbejdet: Arne Sommer/ Carl Mglgaard Fyrmester: Per Nielsen Pinsetrref: Arne Sommer/Palle Christiansen Sankt Hans: Ove Per Nielsen Afriggerfest: Arne Sommer / Benno Bechmann Sejsgrunden: Ove Niels Just Himmelbjerggrunden: Kire Hogberg/Leif G. Th6gersen Kirsebrergrunden: Per Nielsen/ Knud Jensen Bygge og renovering: Benno Bechmann/ Arne Sommer Carl / Lats Elmer Fanebrere: Johnny Lauridsen/Leif G. Thpgersen Kapsejlads: JohnnYLauridsen Frikadelle konkurrence: PeterJohansen Juletrre / Fastelavn: JensWiirtz Julebanko: Carl Mplgaard Revisor suppleanter: Leif G. Th0gersen/ Jytte Nielsen

3 Formanden har ordet I SMK nyt Juli 2006 gnskede jeg alle en god lang sommer med sol og varne og mange gode er efterkommet det har vreret en fantastisk sommer. men ikke uden problemer. Den 4. Juli fik vi fra Ry Kommune brev om partshbring/varsling om pibud vedr. byggeri pfl Himmelbjerggrunden hvilket vil sige at vi fik pilud om at fjerne lreskuret. Dette var svaret pi den skrivelse vi fik fra Arhus Amt den 26. Oktober 2004, hvor der var en klage over opfgrelse af lreskur, toiletbygning, faste borde og baenke samt gyngestativ, pfl grunden. I forbindelse med kommunesammenlagningen hibede vi at sagen var glemt, men nej pibudet den 4. Juli 2006 var greldende, men vi kunne klage inden den 2. August Vi indsendte en klage hvor vi anf4rte at vi telte og plastichegn i mange farver placeret mod sgsiden, si de kunne yde le for dirligt vejr, i stedet var lreskuret opfprt, placeret og malet si det fuldstrndig falder i med naturen og ikke kan ses fra sosiden.yi flere argumenter for at vi kunne beholde lreskuret, og hibede pi forstielse og dispensation. Svaret kom i brev fra Ry Kommune den l4.september 2006, der kan ikke ydes dispensation og vi fik et endeligt pibud om at fierne lreskuret senest den 1. November Meget beklageligt, men vi mi rette os efter pibuddet og fjerne leskuret. I forbindelse med sagen blev det oplyst at der ikke var tilladelse til toilet og legeredskaber. Vi sendte en anspgning og har nu fiet tilladelsen. I forbindelse med den tragiske speedbidsulykke hvor en person blev drrebt ved Gravhoved den 1. Juli. var et af vore medlemmer den til at yde hjrelp. Det var anledning til at vi holdt et mgde med Falck og Politi for at blive orienteret om den greldende sgredningsplan for og hvordan den virker. Hvis der sker en ulykke og der rekvireres hjelp meddel bronummeret til alarmcentralen sfl ved Falck hvordan de nir frem. SMK udsender i foriret 2001 en kopi af med bronumre tilalle medlemmer, opbevar den i b8den. Silkeborg Motorbidklub, Ahave Alle 9 c, 8600 Silkeborg. Tlf Kontortid hver tirsdag til (Nov. dec. jan. feb. er kontoret lukket) Vigtig telefon numre: Alarmcentralen: Il2 Falck: Silkeborg Politi: Skanderborg Politi: Vandforurening, kontakt Beredskabsstationen: Amtsregistrering af bide. Ase Nielsen. Arhus Amt: Gesteregistrering af bide, Peter Thormann: l 19 Opsyn Indelukket: Speedbidskursus Der aftroldes et sidste kursus i 6r den. 14. og15. oktober i Sejshuset Pris kr Tilmelding kan ske hos Palle Christiansen tlf $TLKSBORG BYGSECENTEN Venlig hilsen Benno Bechmann 4 Kastaniehgj vej Silkeborg. Tlf Fax Bes6g vor hjemmeside - {

4 Andring af promillegrrense Den 1. juli 2006 tridte nye regler om en promillegrrense til sos i Danmark i kraft. Hvad er spiritussejlads? De nye regler betyder, at der gelder en promillegr nse pi 0,50 for al erhvervssejladsamt for sejlads med de st6rste og de hurtigste fritidsfafigjer. Reglerne galder for - erhvervssejlads, - med en lrengde pi 15 meter eller derover, - speedbide, der kan plane, samt - vandscootere og lignende. Herudover grelder et generelt forbud mod al sejlads, hvis man i Ovigt er si pivirket af alkohol eller rusmidler, at man er ude af stand til at f4re pi fuldt betryggende mide. Hvem grclder reglerne for? Alle, som fgrer skib eller arbejde om bord i en stilling af vresentlig betydning for sikkerheden, vil vare omfattet af reglerne. For erhvervssejlads betyder det, at hele driftsbesetningen navrgat/lrer, maskinmestre og skibsassistenter) normalt vil vrere omfattet. Pi passagerskibe vil inspektgrer, pursere og denere, som er udpeget til at varetage opgaver af vresentlig betydning for sikkerheden, tillige v&- re omfattet. Spiritusreglerne omfatter ogsfl personer, som ikke er pfl vagt, men som skal kunne trrede til for at sikkerhedsmressige opgaver, hvis det bliver ngdvendigt. Hvad sker der, hvis reglerne overtrcedes? Politiet kontrollerer overholdelsen af de nye regler og kan i den forbindelse lave Overtrredelse af reglerne medfprer bide hirde straffe (meget h6jeb4- der og frengsel) samt frakendelse af retten til sejlads. Sejles eksempelvis med en promille pi 1,00, vil vere en m6- neds nettoldrn.er promillen over 2,00, er straffen frngsel r20 dage. Hertil kommer frakendelse af retten til sejlads. Hvor kan jeg fd mere at vide? Du kan se loven - lov nr. 547 af 8. juni pi Retsinformations hjemmeside pfl adressen PA Sosportens Sikkerhedsrids hjemmeside pfl adressen findes mere information om spiritussejlads i relation til fritidssejlads. For yderligere information kontakt Anita Larsen, tlf.: r Rengoring af plastvinduer Undertegnede var ved Skyttehuset hvor mand og kone fra Ry som var ved at rcng4re deres plastvinduer, som foregik med petroleum pi en lille klud manden pi den ene side konen pfl den anden, p6 den mide kunne de se hvor paent det blev, hvorefter de pi samme mflde med en t6r klud, resultatet blev fantastisk flot, jeg har nu selv prqvet det med stor hreld, der er nok andre der kender til miden, men tror ogsi der er mange der ikke s8. derfor dette som jeg Onsker me komme i SMK nyt. Venlig Heinz Clausen Nflr et skib ligger i havn, vil hovedparten af besretningen ikke skulle kunne trrede til hele tiden. Det betyder, at personer, som ikke har opgaver af vrsentlig betydning for sikkerheden, mens skibet ligger i havn, ikke er omfattet af spiritusreglerne, nir skibet er i havn. 6

5 Bidpladsstigning pi 207o Det er kommunens oplreg til budgetforhandlingerne. Bestyrelsen reagerede meget hurtigt, da vi gennem dagspressen blev klar over. hvad der er i vente for en del af vore medlemmer. Bestyrelsen satte et lreserbrev i Midtjyllands Avis og sendte et brev til Fritids- og Kulturafdelingen. Andet sted i bladet kan du lrese - lreserbrevet. brevet til Fritids- os Kulturafdelingen samt svaret fra afdelingen. Carl Molgaard Malkekoen Bidepladser Bestyrelsen i Silkeborg Motorbddsklub skriver. N6r der er lavvande i Silkeborg Kommunes kasse, si henter kommunen selvfglgelig nogle af pengene hos bidepladslejerne, det mi vrere tankegangen hos Rye Rasmussen. I 1999 blev prisen p5 gruppe C pladser sat op fra kr tii kr. 3900, og samtidig blev der en pristalsregulering, som har gjort, at prisen i2006 er steget til kr Prisen i2001 har kommunen lagt op til skal vere kr. 5825, en stigning siden 1999 pi over lll%o. Argumentetfral4rn Rye Rasmussen var i 1999, at bfldefolket skulle betale markedsprisen for leje af bidepladser, og pristalsreguleringen skulle sikre, at vi ikke fremover ville opleve individuelle prisstigninger. Argumentet om, at vi skal betale markedsprisen har han brugt igen. JOrn Rye Rasmussen udtaler sig, som vinden blaeser til. En stigning i kommunens bidpladsleje, i et marked hvor der er mangel pfl bfldepladser, vil automatisk fi de private udlejeres priser til at stige, (som det skete i L999,) pfl den mflde kan spiralen fortsatte med at k6re i mange ir med det resultat, at det til sidst kun er de mest velbjergede, der har 8 rid til at have bid. Langt de fleste af bidfolket er ganske almindelige mennesker, som ikke legger beslag pi kommunale kroner, ja miske 96r de ikke engang til fodbold og har glede af de indirekte kroner Silkeborg kommune giver i tilskud til stadion, for slet ikke at tale om at fi glrde af hovsa lpsningsudgiften til vintermitter, som Jgrgen Rye Rasmussen fik fremtryllet. Kommunen giver tilskud, direkte og indirekte, til et hav af aktiviteter der er med til at borgerne holder sig i gang, er i form, og er aktive borgere i kommunen, og det synes vi i Silkeborg Motorbidklub er helt rigtigt. Vi i SMK holder os i form bl.a. ved at bruge og naturen, vi beder ikke om tilskud, vi beder kun om en anstandig behandling, og det fir vi ikke, nir kommunen efter vores bedste overbevisning har et driftsoverskud i 2007 pfi udlejning afbidepladserne i kr. Vi ved godt i Silkeborg Motorbidklub, at de tal kan anfregtes, det kan de, hvis vi ogsi skal betale for vedligeholdelsen af Indelukket. Langt de fleste der frerdes i Indelukket er borgere i kommunen, turister og gester i friluftsteateret, dem der har bideplads en forsvindende lille del af brugerne af Indelukket. Bestyrelsen i Silkeborg Motorbidklub vil indbyde Kultur - og Fritidsudvalget til et mgde, hvor vi vil lregge op til en diskussion om prisstigningernes berettigelse og evt. indgi konstruktivt i et samarbejde om at finde en del af pengene pi andre aktiviteter, som der ikke betales for, f.eks. bfldtrailernes brug af slabestedet og foreningers brug af friluftsteateret mv. CarlMolgaard 9

6 Silkeborg Kommune Sovej I 8600 Silkeborg att. Formanden for Kultur - og Fritidsudvalget JOrn Rye Rasmussen. Priser pi bfrdepladser Silkeborg Motorbidklub har fulgt debatten i dagspressen omkring den nye budgetrunde og har erfaret, at priserne pi bidepladslejen skal stige med ca.207o. Pi den baggrund og de udtalelser du er citeret for i dagspressen har vi d.d. sendt vedlagte lreserbrev til Middyllands Avis. Bestyrelsen i Silkeborg Motorbidklub anmoder om, at man ikke lregger sig fast pi de takster, der fremgir af takstoversigten som vedlagt. Mode Bestyrelsen foreslir i stedet for et mpde med Kultur - og Fritidsudvalget, hvor vi fir mulighed for at fremkomme med vore synspunkter. Det er vort hib, at vi kan nedsrett et hurtigt arbejdende udvalg, som skal komme med inspiration til brug af Indelukket herunder: o Finde alternative finansieringsmuligheder for nogle af de foresl6ede stigninger o Prisen pi de enkelte bidepladser, herunder en ny model for prisfastsrettelse o Retten til at anvende den lejede bideplads. r Prisen pfl gaestepladser o Havne faciliteter c Muligheden for at udvide antallet af bfldepladser r Brug af slrebestedet herunder evt. betaling. r Parkering af trailere o Fritidsteateret og betaling for brug af dette. Vi afventer Kultur - og Fritidsudvalgets tilbagemelding. Pi SMK's bestyrelses vegne Benno Bechmann Formand 16 Carl Molgaard Nrestformand I ) ) ) Svar fra Fritids- og Kulturafdelingen Fastsrettelse af priser pi bfldpladser m.m. Fritids- og Kulturafdelingen skal herved bekrrefte modtagelsen af foreningens brev samt lrserbrev forhbjelser af bidspladslejen. Brevet med bilagene er videresendtil Fritids- og Kulturudvalgets medlemmer til orientering. Silkeborg Motorbidklubs kommentarer til den foresl6ede forhpjelse af bidspladslejen tages til efter-retning. Med hensyn til forslaget om at aftrolde et mgde og nedsattelse af et udvalg, der skal komme med inspiration til brugen af Indelukket kan oplyses, at Fritids- og Kulturafdelingen af efter-iret vil pibegynde arbejdet med en helhedsplan for omrfldet. He lhedspl anen vil omfatte parkomridet, bidpl adserne, friluftsteatret, skovomridet, campingpladsen og adgangsveje. Helhedsplanen vil blive udarbejdet siledes, at der kan arbejdes med en etapevis gennemf6- relse. Indelukket er som bekendt i og mindre omfang omfattet af stovlovens bestemmelser. Hel-hedsplanen vil derfor blive udarbejdet under hensyntagen til de muligheder der ligger indenfor skovloven. I fprste omgang vil Silkeborg Statsskovdistrikt siledes blive inddraget i arbejdet. I lpbet af processen inddrages brugerne af Indelukket med henblik pi at relevante forhold. Fritids- og Kulturafdelingen vil derfor vende tilbage senere i forlgbet, nir det forberedende arbejde med helhedsplanen igangsrttes. Med venlig hilsen '#-i# i"1""*.i*''" 11

7 Historien bag t'mariannett rer, at bfldendengangkom til at hedde"arol".l ngde 9,64 m bredde2,48 m, dybde midtskibs fra drektil bund 1,19m, samt en brutto-tonnageph7,34 tons,som skal vere indhuggeti nedgangslugen forude. Pil dissebetingelserer Nationlitetsbevisetudstedtden 8. juni Men tilbagetil 1933.En tilsynsbogfra dengangafslgrer,at Arol"s ejer var en montpr Arthur Eilert Schibler,Kastrup.En halvdeksbfld med skrogmaterialei Kalmar fyr, eg og ask.,med en Ford motor,4 cyl.,4 takt, l5 hk.. Det var i sommeren1994.der var River-boataften i byen. Vi var ned i Indelukketfor at se og hgre bidene sejle forbi med mr-rsikombord. Vejret var fint, stemningenh4i og med lidt misundclsesi vi alle de mindre bflde fglge Hjejleflflden. Det er jo et betagendesyn at se de mangesmflbide fyldt mcd glade menneskersejle af sted.det kunne vi godt tanke os. Min bror Kai og jeg havdelrengetalt om at anskaffeos en bid. og tilfreldet villc, at vi pi denne aften fik gje pit en stor traebfld,som li og som var til salg!!! Den var godt nok stor, mindre kunne men der var noget serligt ved den bid, sfl vi ringedetil telefonnummeret,som stod p6 skiltet, og fik kontakt med ejeren,dan Larsen,i pvrigt nasten min nabo,som nu ville af med "Marianne". Vi fik en enige om pris og betingelser,skrev en aftale - og biden var vores. Dan Larsen havde kgbt biden af Erik pressefotografhans Jgrgensen,i fuet 1982 "Marianne" er bygget pi Kastrup Vrerft I 1933.Erik Jorgensenhar originalpapirernefra verftet fra dengang.vi har kopier af diversepapirerog det er godt nok interessantlesning, nir man fordyber sig lidt i dem. - Bygningsattesten, i parentes(bilbrev) afslg- t2 En fra StatensskibstilsynudstedtFartshjemmelforudsetter, at FartQjet holdes i forskriftmcessigforsvarlig Stand, samt at paatalte Mangler ajhjrclpesman har endvidere betinget sig, at FartQjet kan indtil den 27. Maj 1937 anvendestil IndskrrenketFart, dog ikke udover Linierne Skagen, Veri ga, Kalmar, Riigenwalde. Den 27. maj 1933er ifglge Lov af 29. Marts 1920 omtilsyn med Skihc af.slpret,at FplgendeMangler er paatalt ogforlangt afhjulpne: 'l?rytlanterne, I rqd, I grqn Sidelanternesamt I Ankerlanterne sknl I unskufjbs.2redningsbrelteranskaffes.navn og Hjemstedpaamalei I"urtQjet.En underskrift pi ovennevnte rnanglerer aftrjulpne!! Jeg har kopier af nogle hflndskrevnepapirer, som afslgrer, at "Arol" i 1934overgdrtil en hr. H. F. Tolderlund,Prnsto. Den blev sejlet fra Sundbyhavn til Prasto, hvor den omdobtestil "Jeni". - Sammeforir ombyttesde 2 styrbordstanke,a 38 liter, til en ny tank af kobber, der kunne rumme 90 liter. Senerepi iret optagesmotor for Vrerkstedog Baaden opmagasinerespaa Plads. Aret efter, i april 1935settes biden igen i vandetog den eftersetemotor isrettes. Novembersamme6r tagesbiden igen op p6 SejlklubsBfldplads.Motoren bragtestil Mekanikerfor Eftersynog Opbevaring.April 1936malesbfldenudvendigog spsettes.motoren isrettes. Alt det besvar med motorenmfl efterhindenhave veret nok for den gode hr. Tolderlund,for ifglge brev af 12. maj 1936 srelgesbiden til*

8 hr. fabrikantvaldemarleth for afttentning onsdagden 19. maj. - Bfldenmi igen skifte navn, nemlig til "Melodien". ansk Ly sfa rt Qjs- Cer tifikat er H alvdn ksmotorbdd M eiodi en " af Afd. V, for RegistreringsVejle, nu optageti Distrikt 9, som tilhgrendeovennevntenye ikkun bestemt til Lystfort, og ikke berettiget til noget som helst Handelsforetagende,Fragt- eller Passagerfart. Ifplge fra ejeren,hr. Christiansen,tillader Statsministerieti juni 1936,at "Melodien" fprer det ved allerhqjesteresolutionaf 15de August 1865approberedeFlag for danskelystyachter. Det er jo storeord og bestemmelservoresbid har veret udsatfor pi dette tidspunkt, men hvor er det spandendelrsning at dykke ned i disse gamle dokumenter. Men ifblge papirerne sker der ikke noget sarligt fgr l4 Biden har ikke veret brugt til sejladsunder krigen, men i 1946 settes den atter i at Maling og Motor- eftersyn er foretaget. Benzintankenbliver trykprqvet.motoren gdr fint og alt er i orden. - I oktober 1968srelgesbiden til bidebygger Victor Nielsen,Vejle. Denne foretageren renoveringi febr. 1969,hvor Baadenblev afbrrentfor gammel Maling, Skandcekog Agterkahyt skrabt i bund. Ny Pressenning til Kockpit lil'lcr at rnotoreni foriiret 1970bliver eftersetfor fprste gang sideninsllllttionon i 1961,bliver biden i november1970solgttil pressefotogrttl'ilttrts.ly)r14ensen, som altsi blev manden,der fik bfldentil Silkehorg-sttcnre, hvor den skal blive, i hvert fald si lenge vi har den.der skct cr dog et mindre ejerskifte,idet min bror Kai har solgt sin halvpirrttil rnin datterog svigerspn,karenog StenPape.De bor i Funder og har rnedderesto glade af "Marianne", som denjo altsi rru hcddcr.kai tager stadigdel i vedligeholdelsen.med hanskendskab til dc tokniskeinstallationer,stir han til ridighed, nir alt andetsvigter. Sortrbctaling stir "Marianne" til hansridighed, nir han vil give sin gskredsen sejltur. orrrgtrr l)or er ct i "Marianne"s historie.en periode,jeg ikke kln gl4reredefor. Den opstod ved en Regatteafteni 6ret eller rrri'rske lidt fgr? Jeg havdeb6denfyldt med glademennesker,16i havncn og ventedepi at Hjejlefliden dampedeaf, sfl vi kunne lreggetil lirr en stund,der var jo ikke plads andresteder.vi havdenetop en herrekom hen til mig og spurgte,om det var min bid. Det kunnejeg blot sigeja til. Han kendtebflden,det havdev ret hans onkels. Den havdesejletpi Limfjorden, haft hjemstedi Struerog havde blandt andetsejletmed de to kendteradiofolk, Bang og Olufsen.Manden fortalte, at hans onkel var omkommet ved fald fra biden under et uvejr. Endvidere kunne han fortrelle, at han havde fotos af bflden ftafc.r, den blev ombygget.disse fotos kunnejeg fi at se,hvis jeg ville komme til Brande, hvor han boede.jeg tog til Brande kort efter, fik kopier af billederne og kunne se, at det var "Marianne" - f4r og efter ombygningen. For at ffl alt dette bekreftet, har jeg for nylig vreret pfl rundtur i Brande for at opsporemanden, 15

9 men jeg vidste ikke, hvad han hed, eller nbjagtighvor han boede,s6 det lykkedes ikke at f5 kontakt. Det irriterer mig, for efter ovenstiende beskrivelseaf "Marianne"s historie,er det svert tidsmessigt at fi placeret, hvornir den kunne have vreretpi Limfiorden. Sifremt nogenkan give et praj om dette,vil jeg vere megettaknemlig. Jeg har ikke helt opgivet at finde den pigeldende person. Men "Marianne" er stadig vores bid. Jeg er stadig "Skraldemand" for bfldklubben,etjob,jeg nyder. Selvf6lgeliger det et stort spring fra bogtrykker til skraldemand,men jeg vil lade andre vurdere, om det er et spring opad eller nedad?? Jegfortsretter!!! Det er tilfredsstillendeat se,hvor pent der er pfl vore pladser,nrsten intet affald ligger spredt, si det drejer sig nesten kun om at tgmme poser.med hjelp fra gode vennerhar vi nogle fornpjelige ture, selv om det i hgjsesonengodt kan lgbe op i max 18 poserpfl en enkelt tur. - Godt vi har "Marianne" - hun klarer det!!! Viggo B4gedal "t =w*',,u *'./ ) '+)tii 5EJ5At'TO* & r/s fniarinecehter r r r,' 1.l. v,i gver,ldi:)g Jr}rl,1 "*UrSefO *S TLF. A6 84,64 lil MOB I tl 4? Bfi 4l F3.{ 86 *4 55 8r - REpAR.ATr0Fl/5SR\,1tCg K(it]/sar,G AF gilfr 8-AoE og aadmotortr #rnnffffifx rc'- gflf&r'llt{. Kommendeaktiviteter Afriggerfest 14. oktober Aftroldesi klubhuset,med mad og dans.en festlig og sjov aften,hvor vi mindes sommerensoplevelser.det er en aften, hvor alle medlemmer og more sig sammen. Standerstrygning 22. oktob er Sejlersasonener ved at slutte og standerenskal ned. Her syngervi SMKs standerned og slutter af med lidt til ganeni klubhuset. Julebanko 1. december Aftroldesi klubhuset,mgd op og fi en hyggelig aften,der er masseraf prremierbl.a. ender, kaffe og at spiseinden bankospillet, si ring til Peteri klubhusetpfl tlf Juletrre for born 3. december Aftroldesi klubhuset,med dansom juletrreet,julelege og godteposer til mfl gerne tage Deres foreldre og bedsteforeldre med. Husk! tilmelding til JensWi.irtzpi tlf eller pfl listen i klubhuset. 16 VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsotoften 6 - Tlf Ogsflnir biden skal sikkert p6land for vinteren - 17

10 Ahaveall 9 c,8600 Silkeborg,tlf IndelukketsSpisested, -d -"" \b R\a -"" ^t -; # #+ *ub *o oo*,etr}f\nff *h r\ {} -r tr,r# $ t--ili! sril: E:i lr : I L I" 9i! : le -*i : i fi$fi$gp'ffi'p Kaj Johansen D ir ktor M o b i l l E - m a i lk: a k j - k l i m a t e k n i k, d k Kt,**** H:-i,'lll"dmX.i"&lllilfl :iltj :hffixflffi : 8E82489S ffii til.snu4',lt ldili$d,tiwrtuel rwws.el-gaqrden-silksbotg.dk q $*rrs ri! r*a r{* &,feftil.w trl n# MOBETPOLSTRING I Ombetrefuing af hdfhynfer. I fuparation af fultecher. t,iitsferingaffunfer. v.'fanja trugfsang 21e, S{.otegafe 80oosifk"e6org. KinB frsten feti[6u [. Tl,,l,u.ti!,111,i foruforp r,,,". -w -% - l, ffih : L: Tlf l _* Drj" {\r t'd {\ {.\: "*E ". i 4 ;:' ^t{ l G l*-.s E E*{ '# ffis+ &!4.Et,g \ * \ti r5 q +q EF + qi! u3f S:l E tf $ E$E+ trl' *l 1S i6t { sds lu; Fr: *t u- h,e : ti Si iro ; b 4 "i$;it'; r: e-ti Sli 4e; q g \ti ler $ *. 4e "Ff.eEr cj +" Er l,fr E si i! isi i i:d: Egi-Ei E :#gi h g # *fr \it E TE re tl qa t+ -H c}{ E'sH'8, :ri{i,*f# r{ qi li* l{r q tr r) 7' q" t E SxS* lrt Fu(r\ S{ #E E": # EE.E : E f i + {r :- {}q i 1,'f* \-tr q :1 :\ Eie H#$E S{ t"lt.- Vi byggerpfl kvalitet-,g:q* "=-: Hr d,h # ' 5'8nf"rs it -EP E9 tf,$#firf+fr1 fiifiir'::i[ f*::rlit[h ;afl* imy##ilt q'r \+ rx &.E! 4 5 Boye Broer Bidebroer Flydebroer Bolvrerk se*=- XE b $-Ft *6-$ wlryfd, $,bi ilting,,dk j "Ef IE\ 6;'+ i9. ffis.{c Brue ffi*r "*a ;. d :E :i t :.E tw, r.t si LB 1Eb ErJ \ief t': }j Hi F*{flgj" * a.thd,.ie FsF rfi'j46trfie**er Ei3.rlis?5ir-lrl?'* -\:/ { iit HSF$xr+I ; IEE:E*'EE+*++ E'S *t+.ffeese Trf \i FJ ri,i f;!ie ffi.,-+gi+ir-r*ig G.E.3iEE 5*S=SE Lokal nrrhed oe individuelle forsikrinsslosninser Vi glader os til at vere din lokale forsikringspartner og ridgive om, hvordan du tbrsikrer dig, dit og dine.!,: l"u G+ t ' * sc il+ t e * r'ft FA E* tr#r,t_"i [fi E "g 4 qh *- F t *'r H:,s i 3j$*i Eg S r.s T{jg$j sfi"[ F[.s qeerfite T9

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. >

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > 3 2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

* ff:sry-t"_.. Kommende aktiviteter: < 60 drs fbclselur.fbires Rcdaktor:Kire HiigbergTlf. 86 80 08 58-25 85 ll 40 driver@wetrspeed.dk. Il!

* ff:sry-t_.. Kommende aktiviteter: < 60 drs fbclselur.fbires Rcdaktor:Kire HiigbergTlf. 86 80 08 58-25 85 ll 40 driver@wetrspeed.dk. Il! t@]wli@i.--, 1 "-. '**l'*:",.11.*.1y,.'j.,. Fif: tr ti I Il! tr Kommende aktiviteter: * ff:sry-t"_.. Lordag den 20. august kl. 17.00 Frikadellckonkurencep& Hi mrnelbjerggrunden. Lordag clen27. august kl.

Læs mere

Jubilreum2009 Seside5ibladet

Jubilreum2009 Seside5ibladet ffiyr '" ** B PPrrnl[,rFtPl.: Kommende aktiviteter: Jubilreum2009 Seside5ibladet Frikadelle konkurrence Lgrdagd.29 augustkl. 17.00 Himmelbjerggrunden Standerstrygning Sgndagd.18oktoberkl. 10.00 Indelukket

Læs mere

SMK-Nyt Www.s-m-k.dk. 3 2011 19. årgang. < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden >

SMK-Nyt Www.s-m-k.dk. 3 2011 19. årgang. < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden > SMK-Nyt Www.s-m-k.dk 3 2011 19. årgang < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 8682 0882 britex@email.dk Næstformand

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

.4ugusf. Redaktor: Kire Htigbergtlf. 86 80 08 58-25 85 ll 40 driver@webspeed.dk

.4ugusf. Redaktor: Kire Htigbergtlf. 86 80 08 58-25 85 ll 40 driver@webspeed.dk i.!i..ti i.. Poqtbes0rget blad (8245ARC.).4ugusf ' j-l?. Komnaende aktiviteter Lordag den 14. august kl. 17.00 Frikadellekonkunence,HimnrcIb.jc lg gnrrrt lcn. tsr\.q,., Lgrdag den 4. september kl. 19.00

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk Kasserer Arne

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 ved Cornelia Kaas, direktionssekretrer og webmaster hos Lykkeberg A/S.. Hvad er en saltsild? o Hvad er forskellen

Læs mere

2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket >

2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket > 1 2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf:

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2012 20. årgang. < Mon der kommer sne igen i år >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2012 20. årgang. < Mon der kommer sne igen i år > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 1 2012 20. årgang < Mon der kommer sne igen i år > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 8682 0882 kasserer@s-m-k.dk Næstformand

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

2013 21. årgang < En super dag på bjerget >

2013 21. årgang < En super dag på bjerget > 4 2013 21. årgang < En super dag på bjerget > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL Afbud: llse B. Jacobsen, Helle H. Poulsen og Annette Brylle Hansen 4 t. 2. Godkendelse af dagsorden Siden sidst. blev godkendt efter at datoen blev rettet til tirsdag

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Vi vil igen placere Danmark d6r, hvor vi hsrer hjemme: Pi forstepladsen. Vi vil tage ansvar i Europa. For vrkst og for en strerk europrisk stemme i

Vi vil igen placere Danmark d6r, hvor vi hsrer hjemme: Pi forstepladsen. Vi vil tage ansvar i Europa. For vrkst og for en strerk europrisk stemme i Statsminister Helle Thorning-schmidts tale ved Folketingets flbning tirsdag den 4. oktober 20ll Det talte ord grelder Danmark har fiet en ny regering. En regering, der vil bruge det enestflende ved Danmark

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2.

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2. AAGE JENSEN RADGIVENDE INGENI0R F.R.I.. Bakkevaenget 75 A 8600 Silkeborg Telefon: 8680 5704 Mobil: 2673 5704 MODTAGET Struer Kommune // aa j Telefax: 8680 5705 Bankkonfo 9762-823 1346 1 1 1111 I Mitt ^TH/'/'TT

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 4 2010 18. årgang < På vej hjem efter en god weekend på vandet > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.13. december 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet d.13.12.2012, kl.15.00. Formøde afholdes kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

SMK-Nyt. 2 2012 20. årgang. < Spørgelyst på generalforsamlingen >

SMK-Nyt. 2 2012 20. årgang. < Spørgelyst på generalforsamlingen > SMK-Nyt 2 2012 20. årgang < Spørgelyst på generalforsamlingen > Formand Carl Mølgaard Tlf. 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Vi har klaret krisen bedre end frygtet.

Vi har klaret krisen bedre end frygtet. Statsminister Lars Lskke Rasmussens tale ved Folketingets fibning tirsdag den 5. oktober 2010 Det talte ord grelder For to ir siden truede den globale finanskrise med at valte Danmark. Nu er vi ved at

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Forud for m@det var udsendt indkaldelse til beboerne samt dagsorden for irsmgdet. Ejendommens

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Side 1 af 5 Godkendelse af dagsorden Der er afbud fra Annette Brylle Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Siden sidst Invitation til drsmode i Lolland Falsters

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003,

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995 I MilftfrRr Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, 200 4, 2005, 200 6, 2007, 2 0 08, 2009, 2010, 20L3 0g 20t4 Kapitel l: Navn

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Kommende aktiviteter:

Kommende aktiviteter: S&*'* -" rhs' Postbes6rgetblad (8245ARC.) :is," Kommende aktiviteter: L6rdag den24. maj k.09.00 Falck / Markedsdag (ndelukket) L6dag den 24. maj kl. 10.00 Unibank.Motorseilerkapsejlads.t Akrogent Lgrdag

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond s1 Fondens navn er "sadelmager- og Tapetsererlauget i Kobenhavns Stiftelse og Legatfond". Fondens hjemsted er Ksbenhavn Kommune.

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Korrektion til indkaldelse

Korrektion til indkaldelse QVORTRUP ADMINISTRATION A/S Til medlemmerne af ejerforeningen Kaj Plads 24 Den 15. juni 2010 6782 JAH/us Korrektion til indkaldelse Omberammelse l&9r.: Ejeforeningen Kaj Plads 24 I forbindelse med vor

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager:

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager: FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET Sag 08Y0{596 Martine Kkling Klager: Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum Indklagede: YouSee A/S (tidligere TDC Kabel TV AiS) Strandlodsvej

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere