Kommende aktiviteter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommende aktiviteter:"

Transkript

1 ii::- Kommende aktiviteter:.*to * l"yy-'qry1r:: i Lgrdag den L4. oktober kl Afriggerfesti Indelukket. Sgndag den22. oktober kl Standerstrygningi Indelukket. Fredag den L. december kl Julebankoi Indelukket. Sgndag den 3. december kl Juletra i Indelukket. Husk tilmelding!. SMK - nyt, udkommerfire gange om dret, januar, april, juli, oktober og bliver sendtud til alle SMKs medlemmer.alle medlemmerkan.fd. indlcegmed i bladet. Det kan vue ris eller ros, der er mirskenoget du gerne vil kpbe eller srnlge,du har en god idd, det kantrtu:reen oltlevelse pd et eller andet duvil indvie os andre i. Kontakt mig pd bladet, stt vi kan fd netop dit indlrcg med. <Nyth Redaktor:Kire HiigbergTlf $

2 Udvalg Formand Benno Bechmann Tlf Nestformand Carl M6lgaard Trf privat.clk Kasserer Arne Sommer Tlf Sekretrer Ove Hoi Peterscn Tlf Btl Redaktgr / Webmaster KAre Hdgberg T l f Bestyrclscsmedlem PerNielscn Tlf.86l3t515l I Bestyrelsesmedlem Palle Christiansen Tlf Bestyrelses Suppleant PeterJohansen Tlf Bestyrelses suppleant HenryKnudsen T l f Revisor Karl Bramsen Tlf Revisor Olga Hug6y Tlf. 86 8l 3 I 9(r Lars Elmer Niels Just JensWiirtz Leif Thggersen Knud Jensen Johnny Lauridsen 40 t Benzin og Diesel: Niels Just Restaurant / Indelukket / Falckdag: Palle Christiansen Speedbid kursus: Palle Christiansen BIad: Kire Hogberg Internet: Kflre Hogberg Brosamarbejdet: Arne Sommer/ Carl Mglgaard Fyrmester: Per Nielsen Pinsetrref: Arne Sommer/Palle Christiansen Sankt Hans: Ove Per Nielsen Afriggerfest: Arne Sommer / Benno Bechmann Sejsgrunden: Ove Niels Just Himmelbjerggrunden: Kire Hogberg/Leif G. Th6gersen Kirsebrergrunden: Per Nielsen/ Knud Jensen Bygge og renovering: Benno Bechmann/ Arne Sommer Carl / Lats Elmer Fanebrere: Johnny Lauridsen/Leif G. Thpgersen Kapsejlads: JohnnYLauridsen Frikadelle konkurrence: PeterJohansen Juletrre / Fastelavn: JensWiirtz Julebanko: Carl Mplgaard Revisor suppleanter: Leif G. Th0gersen/ Jytte Nielsen

3 Formanden har ordet I SMK nyt Juli 2006 gnskede jeg alle en god lang sommer med sol og varne og mange gode er efterkommet det har vreret en fantastisk sommer. men ikke uden problemer. Den 4. Juli fik vi fra Ry Kommune brev om partshbring/varsling om pibud vedr. byggeri pfl Himmelbjerggrunden hvilket vil sige at vi fik pilud om at fjerne lreskuret. Dette var svaret pi den skrivelse vi fik fra Arhus Amt den 26. Oktober 2004, hvor der var en klage over opfgrelse af lreskur, toiletbygning, faste borde og baenke samt gyngestativ, pfl grunden. I forbindelse med kommunesammenlagningen hibede vi at sagen var glemt, men nej pibudet den 4. Juli 2006 var greldende, men vi kunne klage inden den 2. August Vi indsendte en klage hvor vi anf4rte at vi telte og plastichegn i mange farver placeret mod sgsiden, si de kunne yde le for dirligt vejr, i stedet var lreskuret opfprt, placeret og malet si det fuldstrndig falder i med naturen og ikke kan ses fra sosiden.yi flere argumenter for at vi kunne beholde lreskuret, og hibede pi forstielse og dispensation. Svaret kom i brev fra Ry Kommune den l4.september 2006, der kan ikke ydes dispensation og vi fik et endeligt pibud om at fierne lreskuret senest den 1. November Meget beklageligt, men vi mi rette os efter pibuddet og fjerne leskuret. I forbindelse med sagen blev det oplyst at der ikke var tilladelse til toilet og legeredskaber. Vi sendte en anspgning og har nu fiet tilladelsen. I forbindelse med den tragiske speedbidsulykke hvor en person blev drrebt ved Gravhoved den 1. Juli. var et af vore medlemmer den til at yde hjrelp. Det var anledning til at vi holdt et mgde med Falck og Politi for at blive orienteret om den greldende sgredningsplan for og hvordan den virker. Hvis der sker en ulykke og der rekvireres hjelp meddel bronummeret til alarmcentralen sfl ved Falck hvordan de nir frem. SMK udsender i foriret 2001 en kopi af med bronumre tilalle medlemmer, opbevar den i b8den. Silkeborg Motorbidklub, Ahave Alle 9 c, 8600 Silkeborg. Tlf Kontortid hver tirsdag til (Nov. dec. jan. feb. er kontoret lukket) Vigtig telefon numre: Alarmcentralen: Il2 Falck: Silkeborg Politi: Skanderborg Politi: Vandforurening, kontakt Beredskabsstationen: Amtsregistrering af bide. Ase Nielsen. Arhus Amt: Gesteregistrering af bide, Peter Thormann: l 19 Opsyn Indelukket: Speedbidskursus Der aftroldes et sidste kursus i 6r den. 14. og15. oktober i Sejshuset Pris kr Tilmelding kan ske hos Palle Christiansen tlf $TLKSBORG BYGSECENTEN Venlig hilsen Benno Bechmann 4 Kastaniehgj vej Silkeborg. Tlf Fax Bes6g vor hjemmeside - {

4 Andring af promillegrrense Den 1. juli 2006 tridte nye regler om en promillegrrense til sos i Danmark i kraft. Hvad er spiritussejlads? De nye regler betyder, at der gelder en promillegr nse pi 0,50 for al erhvervssejladsamt for sejlads med de st6rste og de hurtigste fritidsfafigjer. Reglerne galder for - erhvervssejlads, - med en lrengde pi 15 meter eller derover, - speedbide, der kan plane, samt - vandscootere og lignende. Herudover grelder et generelt forbud mod al sejlads, hvis man i Ovigt er si pivirket af alkohol eller rusmidler, at man er ude af stand til at f4re pi fuldt betryggende mide. Hvem grclder reglerne for? Alle, som fgrer skib eller arbejde om bord i en stilling af vresentlig betydning for sikkerheden, vil vare omfattet af reglerne. For erhvervssejlads betyder det, at hele driftsbesetningen navrgat/lrer, maskinmestre og skibsassistenter) normalt vil vrere omfattet. Pi passagerskibe vil inspektgrer, pursere og denere, som er udpeget til at varetage opgaver af vresentlig betydning for sikkerheden, tillige v&- re omfattet. Spiritusreglerne omfatter ogsfl personer, som ikke er pfl vagt, men som skal kunne trrede til for at sikkerhedsmressige opgaver, hvis det bliver ngdvendigt. Hvad sker der, hvis reglerne overtrcedes? Politiet kontrollerer overholdelsen af de nye regler og kan i den forbindelse lave Overtrredelse af reglerne medfprer bide hirde straffe (meget h6jeb4- der og frengsel) samt frakendelse af retten til sejlads. Sejles eksempelvis med en promille pi 1,00, vil vere en m6- neds nettoldrn.er promillen over 2,00, er straffen frngsel r20 dage. Hertil kommer frakendelse af retten til sejlads. Hvor kan jeg fd mere at vide? Du kan se loven - lov nr. 547 af 8. juni pi Retsinformations hjemmeside pfl adressen PA Sosportens Sikkerhedsrids hjemmeside pfl adressen findes mere information om spiritussejlads i relation til fritidssejlads. For yderligere information kontakt Anita Larsen, tlf.: r Rengoring af plastvinduer Undertegnede var ved Skyttehuset hvor mand og kone fra Ry som var ved at rcng4re deres plastvinduer, som foregik med petroleum pi en lille klud manden pi den ene side konen pfl den anden, p6 den mide kunne de se hvor paent det blev, hvorefter de pi samme mflde med en t6r klud, resultatet blev fantastisk flot, jeg har nu selv prqvet det med stor hreld, der er nok andre der kender til miden, men tror ogsi der er mange der ikke s8. derfor dette som jeg Onsker me komme i SMK nyt. Venlig Heinz Clausen Nflr et skib ligger i havn, vil hovedparten af besretningen ikke skulle kunne trrede til hele tiden. Det betyder, at personer, som ikke har opgaver af vrsentlig betydning for sikkerheden, mens skibet ligger i havn, ikke er omfattet af spiritusreglerne, nir skibet er i havn. 6

5 Bidpladsstigning pi 207o Det er kommunens oplreg til budgetforhandlingerne. Bestyrelsen reagerede meget hurtigt, da vi gennem dagspressen blev klar over. hvad der er i vente for en del af vore medlemmer. Bestyrelsen satte et lreserbrev i Midtjyllands Avis og sendte et brev til Fritids- og Kulturafdelingen. Andet sted i bladet kan du lrese - lreserbrevet. brevet til Fritids- os Kulturafdelingen samt svaret fra afdelingen. Carl Molgaard Malkekoen Bidepladser Bestyrelsen i Silkeborg Motorbddsklub skriver. N6r der er lavvande i Silkeborg Kommunes kasse, si henter kommunen selvfglgelig nogle af pengene hos bidepladslejerne, det mi vrere tankegangen hos Rye Rasmussen. I 1999 blev prisen p5 gruppe C pladser sat op fra kr tii kr. 3900, og samtidig blev der en pristalsregulering, som har gjort, at prisen i2006 er steget til kr Prisen i2001 har kommunen lagt op til skal vere kr. 5825, en stigning siden 1999 pi over lll%o. Argumentetfral4rn Rye Rasmussen var i 1999, at bfldefolket skulle betale markedsprisen for leje af bidepladser, og pristalsreguleringen skulle sikre, at vi ikke fremover ville opleve individuelle prisstigninger. Argumentet om, at vi skal betale markedsprisen har han brugt igen. JOrn Rye Rasmussen udtaler sig, som vinden blaeser til. En stigning i kommunens bidpladsleje, i et marked hvor der er mangel pfl bfldepladser, vil automatisk fi de private udlejeres priser til at stige, (som det skete i L999,) pfl den mflde kan spiralen fortsatte med at k6re i mange ir med det resultat, at det til sidst kun er de mest velbjergede, der har 8 rid til at have bid. Langt de fleste af bidfolket er ganske almindelige mennesker, som ikke legger beslag pi kommunale kroner, ja miske 96r de ikke engang til fodbold og har glede af de indirekte kroner Silkeborg kommune giver i tilskud til stadion, for slet ikke at tale om at fi glrde af hovsa lpsningsudgiften til vintermitter, som Jgrgen Rye Rasmussen fik fremtryllet. Kommunen giver tilskud, direkte og indirekte, til et hav af aktiviteter der er med til at borgerne holder sig i gang, er i form, og er aktive borgere i kommunen, og det synes vi i Silkeborg Motorbidklub er helt rigtigt. Vi i SMK holder os i form bl.a. ved at bruge og naturen, vi beder ikke om tilskud, vi beder kun om en anstandig behandling, og det fir vi ikke, nir kommunen efter vores bedste overbevisning har et driftsoverskud i 2007 pfi udlejning afbidepladserne i kr. Vi ved godt i Silkeborg Motorbidklub, at de tal kan anfregtes, det kan de, hvis vi ogsi skal betale for vedligeholdelsen af Indelukket. Langt de fleste der frerdes i Indelukket er borgere i kommunen, turister og gester i friluftsteateret, dem der har bideplads en forsvindende lille del af brugerne af Indelukket. Bestyrelsen i Silkeborg Motorbidklub vil indbyde Kultur - og Fritidsudvalget til et mgde, hvor vi vil lregge op til en diskussion om prisstigningernes berettigelse og evt. indgi konstruktivt i et samarbejde om at finde en del af pengene pi andre aktiviteter, som der ikke betales for, f.eks. bfldtrailernes brug af slabestedet og foreningers brug af friluftsteateret mv. CarlMolgaard 9

6 Silkeborg Kommune Sovej I 8600 Silkeborg att. Formanden for Kultur - og Fritidsudvalget JOrn Rye Rasmussen. Priser pi bfrdepladser Silkeborg Motorbidklub har fulgt debatten i dagspressen omkring den nye budgetrunde og har erfaret, at priserne pi bidepladslejen skal stige med ca.207o. Pi den baggrund og de udtalelser du er citeret for i dagspressen har vi d.d. sendt vedlagte lreserbrev til Middyllands Avis. Bestyrelsen i Silkeborg Motorbidklub anmoder om, at man ikke lregger sig fast pi de takster, der fremgir af takstoversigten som vedlagt. Mode Bestyrelsen foreslir i stedet for et mpde med Kultur - og Fritidsudvalget, hvor vi fir mulighed for at fremkomme med vore synspunkter. Det er vort hib, at vi kan nedsrett et hurtigt arbejdende udvalg, som skal komme med inspiration til brug af Indelukket herunder: o Finde alternative finansieringsmuligheder for nogle af de foresl6ede stigninger o Prisen pi de enkelte bidepladser, herunder en ny model for prisfastsrettelse o Retten til at anvende den lejede bideplads. r Prisen pfl gaestepladser o Havne faciliteter c Muligheden for at udvide antallet af bfldepladser r Brug af slrebestedet herunder evt. betaling. r Parkering af trailere o Fritidsteateret og betaling for brug af dette. Vi afventer Kultur - og Fritidsudvalgets tilbagemelding. Pi SMK's bestyrelses vegne Benno Bechmann Formand 16 Carl Molgaard Nrestformand I ) ) ) Svar fra Fritids- og Kulturafdelingen Fastsrettelse af priser pi bfldpladser m.m. Fritids- og Kulturafdelingen skal herved bekrrefte modtagelsen af foreningens brev samt lrserbrev forhbjelser af bidspladslejen. Brevet med bilagene er videresendtil Fritids- og Kulturudvalgets medlemmer til orientering. Silkeborg Motorbidklubs kommentarer til den foresl6ede forhpjelse af bidspladslejen tages til efter-retning. Med hensyn til forslaget om at aftrolde et mgde og nedsattelse af et udvalg, der skal komme med inspiration til brugen af Indelukket kan oplyses, at Fritids- og Kulturafdelingen af efter-iret vil pibegynde arbejdet med en helhedsplan for omrfldet. He lhedspl anen vil omfatte parkomridet, bidpl adserne, friluftsteatret, skovomridet, campingpladsen og adgangsveje. Helhedsplanen vil blive udarbejdet siledes, at der kan arbejdes med en etapevis gennemf6- relse. Indelukket er som bekendt i og mindre omfang omfattet af stovlovens bestemmelser. Hel-hedsplanen vil derfor blive udarbejdet under hensyntagen til de muligheder der ligger indenfor skovloven. I fprste omgang vil Silkeborg Statsskovdistrikt siledes blive inddraget i arbejdet. I lpbet af processen inddrages brugerne af Indelukket med henblik pi at relevante forhold. Fritids- og Kulturafdelingen vil derfor vende tilbage senere i forlgbet, nir det forberedende arbejde med helhedsplanen igangsrttes. Med venlig hilsen '#-i# i"1""*.i*''" 11

7 Historien bag t'mariannett rer, at bfldendengangkom til at hedde"arol".l ngde 9,64 m bredde2,48 m, dybde midtskibs fra drektil bund 1,19m, samt en brutto-tonnageph7,34 tons,som skal vere indhuggeti nedgangslugen forude. Pil dissebetingelserer Nationlitetsbevisetudstedtden 8. juni Men tilbagetil 1933.En tilsynsbogfra dengangafslgrer,at Arol"s ejer var en montpr Arthur Eilert Schibler,Kastrup.En halvdeksbfld med skrogmaterialei Kalmar fyr, eg og ask.,med en Ford motor,4 cyl.,4 takt, l5 hk.. Det var i sommeren1994.der var River-boataften i byen. Vi var ned i Indelukketfor at se og hgre bidene sejle forbi med mr-rsikombord. Vejret var fint, stemningenh4i og med lidt misundclsesi vi alle de mindre bflde fglge Hjejleflflden. Det er jo et betagendesyn at se de mangesmflbide fyldt mcd glade menneskersejle af sted.det kunne vi godt tanke os. Min bror Kai og jeg havdelrengetalt om at anskaffeos en bid. og tilfreldet villc, at vi pi denne aften fik gje pit en stor traebfld,som li og som var til salg!!! Den var godt nok stor, mindre kunne men der var noget serligt ved den bid, sfl vi ringedetil telefonnummeret,som stod p6 skiltet, og fik kontakt med ejeren,dan Larsen,i pvrigt nasten min nabo,som nu ville af med "Marianne". Vi fik en enige om pris og betingelser,skrev en aftale - og biden var vores. Dan Larsen havde kgbt biden af Erik pressefotografhans Jgrgensen,i fuet 1982 "Marianne" er bygget pi Kastrup Vrerft I 1933.Erik Jorgensenhar originalpapirernefra verftet fra dengang.vi har kopier af diversepapirerog det er godt nok interessantlesning, nir man fordyber sig lidt i dem. - Bygningsattesten, i parentes(bilbrev) afslg- t2 En fra StatensskibstilsynudstedtFartshjemmelforudsetter, at FartQjet holdes i forskriftmcessigforsvarlig Stand, samt at paatalte Mangler ajhjrclpesman har endvidere betinget sig, at FartQjet kan indtil den 27. Maj 1937 anvendestil IndskrrenketFart, dog ikke udover Linierne Skagen, Veri ga, Kalmar, Riigenwalde. Den 27. maj 1933er ifglge Lov af 29. Marts 1920 omtilsyn med Skihc af.slpret,at FplgendeMangler er paatalt ogforlangt afhjulpne: 'l?rytlanterne, I rqd, I grqn Sidelanternesamt I Ankerlanterne sknl I unskufjbs.2redningsbrelteranskaffes.navn og Hjemstedpaamalei I"urtQjet.En underskrift pi ovennevnte rnanglerer aftrjulpne!! Jeg har kopier af nogle hflndskrevnepapirer, som afslgrer, at "Arol" i 1934overgdrtil en hr. H. F. Tolderlund,Prnsto. Den blev sejlet fra Sundbyhavn til Prasto, hvor den omdobtestil "Jeni". - Sammeforir ombyttesde 2 styrbordstanke,a 38 liter, til en ny tank af kobber, der kunne rumme 90 liter. Senerepi iret optagesmotor for Vrerkstedog Baaden opmagasinerespaa Plads. Aret efter, i april 1935settes biden igen i vandetog den eftersetemotor isrettes. Novembersamme6r tagesbiden igen op p6 SejlklubsBfldplads.Motoren bragtestil Mekanikerfor Eftersynog Opbevaring.April 1936malesbfldenudvendigog spsettes.motoren isrettes. Alt det besvar med motorenmfl efterhindenhave veret nok for den gode hr. Tolderlund,for ifglge brev af 12. maj 1936 srelgesbiden til*

8 hr. fabrikantvaldemarleth for afttentning onsdagden 19. maj. - Bfldenmi igen skifte navn, nemlig til "Melodien". ansk Ly sfa rt Qjs- Cer tifikat er H alvdn ksmotorbdd M eiodi en " af Afd. V, for RegistreringsVejle, nu optageti Distrikt 9, som tilhgrendeovennevntenye ikkun bestemt til Lystfort, og ikke berettiget til noget som helst Handelsforetagende,Fragt- eller Passagerfart. Ifplge fra ejeren,hr. Christiansen,tillader Statsministerieti juni 1936,at "Melodien" fprer det ved allerhqjesteresolutionaf 15de August 1865approberedeFlag for danskelystyachter. Det er jo storeord og bestemmelservoresbid har veret udsatfor pi dette tidspunkt, men hvor er det spandendelrsning at dykke ned i disse gamle dokumenter. Men ifblge papirerne sker der ikke noget sarligt fgr l4 Biden har ikke veret brugt til sejladsunder krigen, men i 1946 settes den atter i at Maling og Motor- eftersyn er foretaget. Benzintankenbliver trykprqvet.motoren gdr fint og alt er i orden. - I oktober 1968srelgesbiden til bidebygger Victor Nielsen,Vejle. Denne foretageren renoveringi febr. 1969,hvor Baadenblev afbrrentfor gammel Maling, Skandcekog Agterkahyt skrabt i bund. Ny Pressenning til Kockpit lil'lcr at rnotoreni foriiret 1970bliver eftersetfor fprste gang sideninsllllttionon i 1961,bliver biden i november1970solgttil pressefotogrttl'ilttrts.ly)r14ensen, som altsi blev manden,der fik bfldentil Silkehorg-sttcnre, hvor den skal blive, i hvert fald si lenge vi har den.der skct cr dog et mindre ejerskifte,idet min bror Kai har solgt sin halvpirrttil rnin datterog svigerspn,karenog StenPape.De bor i Funder og har rnedderesto glade af "Marianne", som denjo altsi rru hcddcr.kai tager stadigdel i vedligeholdelsen.med hanskendskab til dc tokniskeinstallationer,stir han til ridighed, nir alt andetsvigter. Sortrbctaling stir "Marianne" til hansridighed, nir han vil give sin gskredsen sejltur. orrrgtrr l)or er ct i "Marianne"s historie.en periode,jeg ikke kln gl4reredefor. Den opstod ved en Regatteafteni 6ret eller rrri'rske lidt fgr? Jeg havdeb6denfyldt med glademennesker,16i havncn og ventedepi at Hjejlefliden dampedeaf, sfl vi kunne lreggetil lirr en stund,der var jo ikke plads andresteder.vi havdenetop en herrekom hen til mig og spurgte,om det var min bid. Det kunnejeg blot sigeja til. Han kendtebflden,det havdev ret hans onkels. Den havdesejletpi Limfjorden, haft hjemstedi Struerog havde blandt andetsejletmed de to kendteradiofolk, Bang og Olufsen.Manden fortalte, at hans onkel var omkommet ved fald fra biden under et uvejr. Endvidere kunne han fortrelle, at han havde fotos af bflden ftafc.r, den blev ombygget.disse fotos kunnejeg fi at se,hvis jeg ville komme til Brande, hvor han boede.jeg tog til Brande kort efter, fik kopier af billederne og kunne se, at det var "Marianne" - f4r og efter ombygningen. For at ffl alt dette bekreftet, har jeg for nylig vreret pfl rundtur i Brande for at opsporemanden, 15

9 men jeg vidste ikke, hvad han hed, eller nbjagtighvor han boede,s6 det lykkedes ikke at f5 kontakt. Det irriterer mig, for efter ovenstiende beskrivelseaf "Marianne"s historie,er det svert tidsmessigt at fi placeret, hvornir den kunne have vreretpi Limfiorden. Sifremt nogenkan give et praj om dette,vil jeg vere megettaknemlig. Jeg har ikke helt opgivet at finde den pigeldende person. Men "Marianne" er stadig vores bid. Jeg er stadig "Skraldemand" for bfldklubben,etjob,jeg nyder. Selvf6lgeliger det et stort spring fra bogtrykker til skraldemand,men jeg vil lade andre vurdere, om det er et spring opad eller nedad?? Jegfortsretter!!! Det er tilfredsstillendeat se,hvor pent der er pfl vore pladser,nrsten intet affald ligger spredt, si det drejer sig nesten kun om at tgmme poser.med hjelp fra gode vennerhar vi nogle fornpjelige ture, selv om det i hgjsesonengodt kan lgbe op i max 18 poserpfl en enkelt tur. - Godt vi har "Marianne" - hun klarer det!!! Viggo B4gedal "t =w*',,u *'./ ) '+)tii 5EJ5At'TO* & r/s fniarinecehter r r r,' 1.l. v,i gver,ldi:)g Jr}rl,1 "*UrSefO *S TLF. A6 84,64 lil MOB I tl 4? Bfi 4l F3.{ 86 *4 55 8r - REpAR.ATr0Fl/5SR\,1tCg K(it]/sar,G AF gilfr 8-AoE og aadmotortr #rnnffffifx rc'- gflf&r'llt{. Kommendeaktiviteter Afriggerfest 14. oktober Aftroldesi klubhuset,med mad og dans.en festlig og sjov aften,hvor vi mindes sommerensoplevelser.det er en aften, hvor alle medlemmer og more sig sammen. Standerstrygning 22. oktob er Sejlersasonener ved at slutte og standerenskal ned. Her syngervi SMKs standerned og slutter af med lidt til ganeni klubhuset. Julebanko 1. december Aftroldesi klubhuset,mgd op og fi en hyggelig aften,der er masseraf prremierbl.a. ender, kaffe og at spiseinden bankospillet, si ring til Peteri klubhusetpfl tlf Juletrre for born 3. december Aftroldesi klubhuset,med dansom juletrreet,julelege og godteposer til mfl gerne tage Deres foreldre og bedsteforeldre med. Husk! tilmelding til JensWi.irtzpi tlf eller pfl listen i klubhuset. 16 VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsotoften 6 - Tlf Ogsflnir biden skal sikkert p6land for vinteren - 17

10 Ahaveall 9 c,8600 Silkeborg,tlf IndelukketsSpisested, -d -"" \b R\a -"" ^t -; # #+ *ub *o oo*,etr}f\nff *h r\ {} -r tr,r# $ t--ili! sril: E:i lr : I L I" 9i! : le -*i : i fi$fi$gp'ffi'p Kaj Johansen D ir ktor M o b i l l E - m a i lk: a k j - k l i m a t e k n i k, d k Kt,**** H:-i,'lll"dmX.i"&lllilfl :iltj :hffixflffi : 8E82489S ffii til.snu4',lt ldili$d,tiwrtuel rwws.el-gaqrden-silksbotg.dk q $*rrs ri! r*a r{* &,feftil.w trl n# MOBETPOLSTRING I Ombetrefuing af hdfhynfer. I fuparation af fultecher. t,iitsferingaffunfer. v.'fanja trugfsang 21e, S{.otegafe 80oosifk"e6org. KinB frsten feti[6u [. Tl,,l,u.ti!,111,i foruforp r,,,". -w -% - l, ffih : L: Tlf l _* Drj" {\r t'd {\ {.\: "*E ". i 4 ;:' ^t{ l G l*-.s E E*{ '# ffis+ &!4.Et,g \ * \ti r5 q +q EF + qi! u3f S:l E tf $ E$E+ trl' *l 1S i6t { sds lu; Fr: *t u- h,e : ti Si iro ; b 4 "i$;it'; r: e-ti Sli 4e; q g \ti ler $ *. 4e "Ff.eEr cj +" Er l,fr E si i! isi i i:d: Egi-Ei E :#gi h g # *fr \it E TE re tl qa t+ -H c}{ E'sH'8, :ri{i,*f# r{ qi li* l{r q tr r) 7' q" t E SxS* lrt Fu(r\ S{ #E E": # EE.E : E f i + {r :- {}q i 1,'f* \-tr q :1 :\ Eie H#$E S{ t"lt.- Vi byggerpfl kvalitet-,g:q* "=-: Hr d,h # ' 5'8nf"rs it -EP E9 tf,$#firf+fr1 fiifiir'::i[ f*::rlit[h ;afl* imy##ilt q'r \+ rx &.E! 4 5 Boye Broer Bidebroer Flydebroer Bolvrerk se*=- XE b $-Ft *6-$ wlryfd, $,bi ilting,,dk j "Ef IE\ 6;'+ i9. ffis.{c Brue ffi*r "*a ;. d :E :i t :.E tw, r.t si LB 1Eb ErJ \ief t': }j Hi F*{flgj" * a.thd,.ie FsF rfi'j46trfie**er Ei3.rlis?5ir-lrl?'* -\:/ { iit HSF$xr+I ; IEE:E*'EE+*++ E'S *t+.ffeese Trf \i FJ ri,i f;!ie ffi.,-+gi+ir-r*ig G.E.3iEE 5*S=SE Lokal nrrhed oe individuelle forsikrinsslosninser Vi glader os til at vere din lokale forsikringspartner og ridgive om, hvordan du tbrsikrer dig, dit og dine.!,: l"u G+ t ' * sc il+ t e * r'ft FA E* tr#r,t_"i [fi E "g 4 qh *- F t *'r H:,s i 3j$*i Eg S r.s T{jg$j sfi"[ F[.s qeerfite T9

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter:

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter: , - Ti:'':-:, Ei--..,,,'Wdb., Kommende aktiviteter: Sondag den 25. februar kl. 14.00 Fastelavnsfestfor borni Indelukket. Husk! tilmelding til JensWtirtz pfl tlf. 86 85 13 25. wl;:ii' i}ffi{s *ilt*,fel*

Læs mere

\rht'' B PP. Kommende aktiviteter: Alle der har en bid med mulighed for at stege en frikadelle kan vrere med i dysten.

\rht'' B PP. Kommende aktiviteter: Alle der har en bid med mulighed for at stege en frikadelle kan vrere med i dysten. ]ffl.',,,"@,,* t'r.i.a' "**'i'*',t-$ilimhrr*' * l---*" **WW#WW-"" " ''Ws*rt,. DA*MAR* a B PP Kommende aktiviteter: \rht'' - *ill I ' Fl;"w il "lne*i.w ilri+lls,, Lgrdag den 18. august kt. 17.00 Frikadellekonkurrence

Læs mere

\tt. Kommende aktiviteter: < Et stort trce, vceltetle i Intlelwkket untler stor"nten ) Redaktgr: Kfire Hiigberg Tlf. 86 80 08 58-25 85 11 40 ^_O= q'

\tt. Kommende aktiviteter: < Et stort trce, vceltetle i Intlelwkket untler stornten ) Redaktgr: Kfire Hiigberg Tlf. 86 80 08 58-25 85 11 40 ^_O= q' ...,'rsu-k; Kommende aktiviteter: :-:F ;':':r${cisirll}sr'' uu.ilg' "; Sgndag den 13. februar kl. 14.00 Fastelavnfor born i klubhuset Husk! tihnelding til JensWiirtz pi tlf. 86 85 l3 25. Fredag den 11.

Læs mere

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. >

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > 3 2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

Oveark til Kryds 8. bolle 81

Oveark til Kryds 8. bolle 81 Oveark til Kryds 8. bolle 81 B1 HUSKat verballed er det safllme som subjekt er det samme som grundled. udsagnsled, 09 Sadan: Lise gav mig skiorten. (4 led) XO Prav nu selv. Skriv selv antal Sat bolle (O)

Læs mere

Jubilreum2009 Seside5ibladet

Jubilreum2009 Seside5ibladet ffiyr '" ** B PPrrnl[,rFtPl.: Kommende aktiviteter: Jubilreum2009 Seside5ibladet Frikadelle konkurrence Lgrdagd.29 augustkl. 17.00 Himmelbjerggrunden Standerstrygning Sgndagd.18oktoberkl. 10.00 Indelukket

Læs mere

* ff:sry-t"_.. Kommende aktiviteter: < 60 drs fbclselur.fbires Rcdaktor:Kire HiigbergTlf. 86 80 08 58-25 85 ll 40 driver@wetrspeed.dk. Il!

* ff:sry-t_.. Kommende aktiviteter: < 60 drs fbclselur.fbires Rcdaktor:Kire HiigbergTlf. 86 80 08 58-25 85 ll 40 driver@wetrspeed.dk. Il! t@]wli@i.--, 1 "-. '**l'*:",.11.*.1y,.'j.,. Fif: tr ti I Il! tr Kommende aktiviteter: * ff:sry-t"_.. Lordag den 20. august kl. 17.00 Frikadellckonkurencep& Hi mrnelbjerggrunden. Lordag clen27. august kl.

Læs mere

Facit B1. Kryds &. bolle BI, FACIT. Find led. Han var gnaven. (3) Vi moder kl. 8:30. (3) Hallen har en tennisbane. (3) Per fik en flaske vin.

Facit B1. Kryds &. bolle BI, FACIT. Find led. Han var gnaven. (3) Vi moder kl. 8:30. (3) Hallen har en tennisbane. (3) Per fik en flaske vin. Kryds &. blle BI, FACIT Facit B1 Find led. Set blle (O) under verballed, kryds () under subjekt, g stregl under andre led. HUSKaL verballed er det sartlme sm udsagnsled, g subj ekt er det santme sm grundled.

Læs mere

%,* Kommende aktiviteter: Lgrd.ag den 19. august kl. 17.00 Frikadellekonkurrencepi Himmelbjerggrunden.

%,* Kommende aktiviteter: Lgrd.ag den 19. august kl. 17.00 Frikadellekonkurrencepi Himmelbjerggrunden. :flff!*.@*tu 1}',,t %,* -l;;lw'- Kommende aktvteter: Lgrd.ag den 19. augut kl. 17.00 Frkadellekonkurrencep Hmmelbjerggrunden. Fredag den 15. eptember kl. 18.30 Jazzog pnng ndelukket. Huk tlmeldng!. SMK

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

100 års jubilæumstidsskrift

100 års jubilæumstidsskrift Silkeborg Motorbådklub 100 års jubilæumstidsskrift SMK 100 år. Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk 4 afsnit af jubilæumsskrift 1999-2009 SMK`S 100 ÅRS JUBILÆUMSFEST Fredag

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

{l^\l. Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET. Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev.

{l^\l. Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET. Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev. i {l^\l Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET Sag 642/7-136 MKI/MKI Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev Klageemne: Nrcvnets sagkyndige: Kgb af ring

Læs mere

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling E14a.4t4,t /4... DEN GLEMTE INDVANDRING Svenskere pi Amager gennem 350 Ar Det er som regel kun den hollandske

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

ffieq Kommende aktiviteter: Se mere pi www.s-m-k.dk Sondagd. 13. april Standerhej

ffieq Kommende aktiviteter: Se mere pi www.s-m-k.dk Sondagd. 13. april Standerhej :r#f _ *' ***'"r ' Wfi* Wry,.*SWWflW ffir",.,' r",.- l:ir* ffieq Kommende aktiviteter:,"*,,' J ;..'.""9m **"., Se mere pi www.s-m-k.dk Sondagd. 13. april Standerhej sningi Indeh-rkl

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

.4ugusf. Redaktor: Kire Htigbergtlf. 86 80 08 58-25 85 ll 40 driver@webspeed.dk

.4ugusf. Redaktor: Kire Htigbergtlf. 86 80 08 58-25 85 ll 40 driver@webspeed.dk i.!i..ti i.. Poqtbes0rget blad (8245ARC.).4ugusf ' j-l?. Komnaende aktiviteter Lordag den 14. august kl. 17.00 Frikadellekonkunence,HimnrcIb.jc lg gnrrrt lcn. tsr\.q,., Lgrdag den 4. september kl. 19.00

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Kære allesammen velkommen til denne ordinære generalforsamling anno 2014 og dette er anden gang jeg beretter til generalforsamlingen. Det betyder også at min formandsperiode udløber

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Dagsorden og referat, møde nr. 1, tirsdag 19.04.2011 (+ forts. mandag 02.05.2011)

Dagsorden og referat, møde nr. 1, tirsdag 19.04.2011 (+ forts. mandag 02.05.2011) - Dato: Tirsdag den 19. april 2011 (opr. og start) + fortsættelse: Mandag den 2. maj 2011, begge dage kl. 19:00 Sted: Hos Finn Hjortholm Bestyrelse: Finn Hjortholm, Ann Larsen, Kirstine Pepping, Linda

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

SMK-Nyt Www.s-m-k.dk. 3 2011 19. årgang. < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden >

SMK-Nyt Www.s-m-k.dk. 3 2011 19. årgang. < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden > SMK-Nyt Www.s-m-k.dk 3 2011 19. årgang < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 8682 0882 britex@email.dk Næstformand

Læs mere

0.-"\ L. FonenucERsryRErsEN. AFGORELSE FRA FORB RUGERKLAGEN,lE VNET. Klager: - - - Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvei l5 2730 Herlev

0.-\ L. FonenucERsryRErsEN. AFGORELSE FRA FORB RUGERKLAGEN,lE VNET. Klager: - - - Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvei l5 2730 Herlev FonenucERsryRErsEN 0.-"\ L AFGORELSE FRA FORB RUGERKLAGEN,lE VNET Sag 642/1-l19 KAMP/KAMP Klager: - - - Indklagede:, Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvei l5 2730 Herlev Klageemne: Annullation af auktionskgb

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

c) Finn Eriksen, som blev valgt for 2 ttr i2012, har meddelt, at han onsker at stoppe som bestyrelsesmedlem.

c) Finn Eriksen, som blev valgt for 2 ttr i2012, har meddelt, at han onsker at stoppe som bestyrelsesmedlem. .'l.ii-'-111, I I ifl 1'jj'1 11,i1 i rjrl ii,!, Referat af generalforsamli ng 25. Novem be r 2013 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlsbne ir 3) Fremleggelse

Læs mere

2015 23. årgang < Julebanko i Klubhuset >

2015 23. årgang < Julebanko i Klubhuset > 1 2015 23. årgang < Julebanko i Klubhuset > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012.

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. I skal have et par ord med på vejen i anledning af at vi er samlet her i aften - - Og det ér jo fordi vi i morgen, d. 3. juni 2012 fylder 25 år. Se

Læs mere

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer)

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer) Gemte Stemmer - http://gemtestemmer.dk/ Vi var opfordret til at deltage i projekt Gemte Stemmer af Sidsel Overgaard (Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Første udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om den nye lejelov... 1 Lone får 10.000 kr. retur for trappevask... 2 Ny pjece om den nye lejelov... 5 Kursus om den nye lejelov Beboerrepræsentanter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Standerhejsning lørdag den 19. marts:

ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Standerhejsning lørdag den 19. marts: ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Juni 2016 Nr. 2 Standerhejsning lørdag den 19. marts: Vores formand Marianne Hørup holdt standerhejsningstalen. 2. Et fåtal af de mange medlemmer, der deltog. Rochef Hanne

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2010 18. årgang. < Indelukket i vinterdragt >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 1 2010 18. årgang. < Indelukket i vinterdragt > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 1 2010 18. årgang < Indelukket i vinterdragt > Formand Carl Mølgaard Tlf. 86 82 53 60 carl.m@fiberpost.dk Næstformand & Sekretær Ove Høi Petersen Tlf. 86 82 27 88 connel@webspeed.dk

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

DnrATr LsYN ET. Troels Olivero Henningsens,4'116 33 2900 Hellerup. Vedrorende din henvendelse til Datatilsynet

DnrATr LsYN ET. Troels Olivero Henningsens,4'116 33 2900 Hellerup. Vedrorende din henvendelse til Datatilsynet DnrATr LsYN ET :lt: rt,, '11jlr.,.,,...:i,ir:.r..,,,,,.,; :ll,l i!'' Troels Olivero Henningsens,4'116 33 2900 Hellerup zo. oktober zou Datatitsynet Borgergade 28, 5. r3oo Kobenhavn K CVR-nr. l:-8837-29

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012.

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Atter er vi i gang med at gennemgå afdelingsbestyrelsens protokol, for at kunne berette om hvad der er sket i perioden fra den 20. september

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Tlf. 9892 6333 Fax. 9890 9848 Giro 104 1207 CVR-nr. 1892 8817 Arsenalvej 20 9800 Hjørring II NORDJYLLAND E-mail: bonord@bonord.dk Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Mødet påbegyndt: Mødet afsluttet: Mødested:

Læs mere

I alt 51 medlemmer, incl. bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem ved mødets start.

I alt 51 medlemmer, incl. bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem ved mødets start. REFERAT Emne: Årsmøde Tid: Torsdag 17. marts 2016 kl. 19.00 Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28 A, 8240 Risskov Referent: Maja Dyremose Kopi til: Bestyrelsen, kontoret, Tove Jørvang og Børge Olesen til elektronisk

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2015 13. Årgang M e d l e m s b l a d Nyrenoveret Ferguson Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt Viborg d. 20 januar 2016 Til Folketingets Restudvalg Vedr. Høringssvar om den ændrede Knivlov Kære medlemmer af Retsudvalget Jeg er helt klar over at denne

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Fremmødt: Bethina, William, Bjarne Andreasen, Pauli, Gunner M, Leif C, Jan Lundkvist, Max Mortensen, Niels Erik Graversen, Troels Christensen, Eva Christensen,

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 02. NovemberOktober, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen

Læs mere

Boligselskabet brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 08.04.07. Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.04.07 kl. 18.30 22.

Boligselskabet brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 08.04.07. Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.04.07 kl. 18.30 22. DIRIGENT: SVEND ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., David, Karin, Pia K., Svend Erik, Sussie, Aase. Afbud fra Mads. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Ingen bemærkninger,

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

FoneRucERsryRELsEN AFGORELSE FRA F O RB RU GERKLA GEN,1E VNET. ti.'.,c5 {, Klager:

FoneRucERsryRELsEN AFGORELSE FRA F O RB RU GERKLA GEN,1E VNET. ti.'.,c5 {, Klager: ! :.:t FoneRucERsryRELsEN ti.'.,c5 {, AFGORELSE FRA F O RB RU GERKLA GEN,1E VNET Heidi Kjar Nielsen Klager: Indklagede: Admin strationssel skabetaf 3. marts 2001 C/O Olivero Henningsens Alle 33 2900 Hellerup

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

2015 23. årgang < Vinderne af frikadelle konkurrencen >

2015 23. årgang < Vinderne af frikadelle konkurrencen > 2015 23. årgang < Vinderne af frikadelle konkurrencen > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Peter Johansen Tlf. 8685 5688 peanna@live.dk Næstformand Jesper

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - www.abast.dk Kontortid: Mandag - onsdag -fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administntor Advokat Ole

Læs mere

JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017

JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017 JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017 Errindlev købmandshandel Stor tilslutning til Klovneløbet Søndag d. 21/5 skete der en hel del i Errindlev Der var serie 2-fodboldkamp,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc rolkeskolens algangsprove: Hrople[TllgsnrnEsqe! - r Uilrer MaJ-JUlll zuu I Som bilag til dette opgavesat vedlegges et svarark.'seopgave 1 og 3. >>Gratntflag.=

Læs mere

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer?

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer? and? Fx: mand, sand, land, vand, tand 5 1 5 1 sko? Fx: lo, ko, ro, bro, glo, gro 5 2 5 2 mus? Fx: lus, hus, sus, krus 5 3 5 3 hat? Fx: nat, kat, ladt, klat, fladt 5 4 5 4 hår? Fx: år, lår, får, mår, tår,

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

Fremtiden for din idræt. DAI Idrætsforum 2013. Dansk Arbejder Idrætsforbund - en verden af gode oplevelser. 20. - 21.

Fremtiden for din idræt. DAI Idrætsforum 2013. Dansk Arbejder Idrætsforbund - en verden af gode oplevelser. 20. - 21. DAI Idrætsforum 2013 Fremtiden for din idræt Dansk Arbejder Idrætsforbund - en verden af gode oplevelser 20. - 21. september 2013 Dalum Landbrugsskole Landbrugsvej 65 5260 Odense Velkommen til Idrætsforum

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

SsllerodKommune. TekniskForvaltning,

SsllerodKommune. TekniskForvaltning, SsllerodKommune TekniskForvaltning, august1998 llovedregel For de fleste af kommunens byomrflder gelder, at der langs veje og stier skal plantes levende hegn i form afhrkke eller buske, hvis man snsker

Læs mere

til Ældrerådets 3. ordinære møde tirsdag den 2. februar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken

til Ældrerådets 3. ordinære møde tirsdag den 2. februar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken REFERAT til Ældrerådets 3. ordinære møde tirsdag den 2. februar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken Til stede Jan Radzewicz (JR) Poul L. Ellekrog (PE) Carl Aksel Kragh Sørensen (CA) Kate

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel.

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Tekster: Gal 2,16-21, Luk 10,23-37 Salmer: 8 kl 9.00 i Lihme 747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Elmquist)

Læs mere