DANSK SEJLUNION. Generalforsamling Indkaldelse og dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SEJLUNION. Generalforsamling 2010. Indkaldelse og dagsorden"

Transkript

1 DANSK SEJLUNION Generalforsamling 2010 Indkaldelse og dagsorden

2 Brøndby, den 19. februar 2010 Indkaldelse til Dansk Sejlunions Generalforsamling 2010 Dansk Sejlunion afholder sin Generalforsamling 2010: Lørdag den 20. marts 2010, kl på Best Western Nyborg Strand Østersøvej Nyborg Webside: med følgende dagsorden i henhold til DS' vedtægter 6. Alt materiale gøres iht. DS vedtægter tilgængeligt på: DS vedtægter (komplet) kan downloades herfra: DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent Herunder konstatering af registrerede stemmer og valg af stemmetællere. 2. Årsberetning Årsberetning den til udsendt sammen med dagsorden. 2.1 Formandens kommentarer til årsberetningen (mundtligt). 3. Årsrapport den til Årsrapport den til gøres iht. DS vedtægter tilgængelig på sejlsport.dk senest d. 10 marts Budgetorientering Budget 2009 og driftsprognose 2010 gøres iht. DS vedtægter tilgængelig på sejlsport.dk senest d. 10. marts Forelæggelse af hovedlinier for unionens virksomhed i det kommende år (handlingsprogram) 6. Forslag fra bestyrelsen (herunder fastsættelse af kontingent) 6.1 DS Kapsejladslicens bilag 6.2 Medlemsklubbernes kontingent - bilag 6.3 Valg af bestyrelsesmedlemmer bilag 6.4 DS vedtægter Tillæg VI Procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer bilag 6.5 Igangsætning af strategiarbejde baseret på fokusgrupper - bilag

3 7. Indkomne forslag (jf. 10) 7.1 Direkte valg af bestyrelsesmedlemmer Aarhus Sejlklub, Hellerup Sejlklub, Marselisborg Sejlklub, Sejlklubben Bugten Aarhus og Vedbæk Sejlklub bilag 7.2 Afskaffelse af regioner og kredse Aarhus Sejlklub, Hellerup Sejlklub, Marselisborg Sejlklub, Sejlklubben Bugten Aarhus og Vedbæk Sejlklub bilag 7.3 Iværksættelse af strategiarbejde Aarhus Sejlklub, Hellerup Sejlklub og Vedbæk Sejlklub bilag 8. Valg af formand (jf. 13) Jf. DS vedtægter skal foretages valg af formand i lige år. Følgende kandidater er indstillet: Hans Natorp, Dragør indstillet af Dragør Sejlklub og Sønderborg Yacht Club Hans Vengberg, Kolding indstillet af Fredericia Motorbådsklub, Flensborg Yacht Club, Fåborg Sejlklub, Kolding Bådelaug, Kolding Sejlklub, Lemvig Sejlklub, Sejlklubben Nautilus Hvalpsund, Sillerslev Bådelaug og Skærbæk Bådeklub Bilag: Person- og kompetenceprofil for kandidaterne. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant (jf. 13) Jf. DS vedtægter skal foretages følgende valg til bestyrelsen: Et medlem vælges på ulige årstal for en 2-årig periode En suppleant vælges for ét år ad gangen. Følgende kandidater er indstillet som bestyrelsesmedlem: Jesper Baungaard, Aabenraa indstillet af Aabenraa Sejl Club Klaus Bentzen, Bogense indstillet af Bogense Sejlklub Elsebeth Borch, Sletten indstillet af Sletten Bådeklub Jytte Ransborg, Skive (genvalg) - indstillet af Lemvig Sejlklub, Ringkøbing Sejlklub, Skive Windsurfing Klub, Struer Sejlklub og Virksund Sejlklub Følgende kandidater er indstillet som suppleant: Elsebeth Borch, Sletten indstillet af Sletten Bådeklub Per Risvang, Århus indstillet af Århus Sejlklub Bilag: Person- og kompetenceprofil for kandidaterne. 10. Valg af medlemmer til Ordensudvalget (jf. 15 B) JF. DS vedtægter skal foretages valg af medlemmer til Ordensudvalget for 2 år ad gangen. Ordensudvalgets medlemmer blev valgt i Dvs. valg i ulige år.

4 11. Valg af 2 interne revisorer (jf. 18) Jf. DS vedtægter skal årligt foretages valg af Interne Revisorer. Dansk Sejlunions bestyrelse foreslår: H.C. Hansen, København - genvalg Jørgen Meyer, Kolding genvalg 12. Eventuelt Med venlige sejlerhilsner DANSK SEJLUNION Dan Ibsen Generalsekretær

5 Bilag til: Dansk Sejlunions Generalforsamling 2010 Pkt. 6.1 DS Kapsejladslicens Forslagsstilller: Dansk Sejlunions bestyrelse Jævnfør beslutning på Generalforsamling 2009 nedsatte Dansk Sejlunions bestyrelse en særlig, bredt sammensat arbejdsgruppe, som skulle gennemarbejde bestyrelsens rapport fra 2009 og fremlægge en rapport for Generalforsamling Denne rapport forefindes vedlagt i form af 2 bilag: Beslutningsforslag fra Dansk Sejlunions bestyrelse til Generalforsamling 2010 vedrørende DS kapsejladslicens Målesystemer/handicapsystemer for kapsejlads med uens både DS/di

6 Bilag til: Dansk Sejlunions Generalforsamling 2010 Pkt. 6.1 DS kapsejladslicens Beslutningsforslag fra Dansk Sejlunions bestyrelse til Generalforsamling 2010 vedrørende DS kapsejladslicens. Forslaget er udarbejdet af projektgruppen DS-Kapsejladslicens: Henrik Balle, Tejn Sejlklub. Klaus Bentzen, Bogense Sejlklub. Poul Fribo, Gråsten Sejlklub. Henning Gudmand-Høyer, Vedbæk Sejlklub. Christina Nielsen, Sejlklubben Sundet. Thorkild Pedersen, Hellerup Sejlklub. Per Risvang, Århus Sejlklub. Gunner Juul-Nyholm, Sejlklubben Lynetten. Søren Overgaard, DS bestyrelse. Jimmy Harder, DS næstformand Det nuværende målebrevssystem moderniseres til et DS-kapsejladslicens system. Det er et mål, at flere skal ud at sejle kapsejlads på fair vilkår. Dansk Sejlunion skal i samarbejde med klubber, klasseorganisationer og andre interessenter skabe grundlaget for fair sejlads. En kapsejlende båd sejler efter DS kapsejladsregler, den arrangerende klubs bestemmelser og har DS - licens. DS og medlemsklubberne skal fortsat overholde de internationale forpligtelser i forhold til ISAF. Tiltag: 1. Papirudgaven af målebrevet bortfalder, og målebrevet gøres rent digitalt i løbet af Det bliver muligt at printe en papirudgave fra websejler.dk efter behov. 2. For både, der sejler internationalt bliver det muligt at få attesteret en papirudgave. 3. Det bliver muligt at aktivere sit målebrev ved betaling for kapsejladslicens via såvel netbank som PBS. 4. Websejler.dk viser fortsat en båds data inklusiv de beregnede LYS og TA værdier. 5. Det skal fremgå utvetydigt for alle på websejler.dk om en båd har betalt årsafgift, dvs. har DS kapsejladslicens. 6. Kapsejladsarrangører kan fortsat downloade samtlige relevante data på tilmeldte både med licens til brug i gængse beregningssoftware som fx Sailwave.com og Excel ark. 7. Kapsejladsarrangører skal kunne downloade relevante data ved at uploade en forespørgsel på basis af certifikatnumre. 8. DS kapsejladsregler sendes fortsat ud i papirformat hvert fjerde år. 9. DS ændrer sin software og arbejdsgange, så det understøtter målsætning og tiltag. Begrundelse: A: Nej til politiske måleregler: DS skal arbejde for, at der til stadighed er en erfaringsbaseret måleregel (LYS), samt en teknisk måleregel DH (Dansk Handicap) baseret på en båds fysiske mål og viden om de aeroog hydrodynamiske principper, der påvirker båden. DS skal fortsat have en teknisk funktion, der udvikler og opretholder en høj standard i udviklingen af DH målereglen. DS skal ikke arbejde for politiske måleregler. En politisk måleregel er en regel, hvor en gruppe, eller organisation tildeler både måltal efter skøn eller ikke-offentligt tilgængelige kriterier. En politisk måleregel kalder på korruption og nepotisme og modarbejder fair play. B: Grundelementerne i en modernisering er digitalisering og øget funktionalitet for sejlere og kapsejladsarrangører. Vi bevæger os fra en opfattelse af, at vi betaler for et målebrev til, at vi betaler for adgangen til en række services. Betalingen for licens giver hermed sejleren og arrangerende klubber mv. adgang til services, der rækker ud over selve målebrevet. Ejeren betaler altså ikke kun for sit målebrev, men for

7 adgangen til services fra Dansk Sejlunion. I konsekvens heraf introduceres en DS - licensordning, hvor bådejeren betaler en licens for adgang til disse services, inklusiv målebrev. En bådejer betaler en årlig licens for at båden kan kapsejle uafhængig af frekvensen i målebrevsopdateringen. DS - Kapsejladslicens følger båden, med ejer som ansvarshavende person. Bådførerens ansvar er reguleret jf ISAF og DS kapsejladsbestemmelser. C: Ved betaling for DS kapsejladslicens får sejleren adgang til følgende services: 1. Adgang til at sejle kapsejlads reguleret efter DS kapsejladsregler og handicap. 2. Rettighed til protestbehandling og DS juridiske system, således som de fremgår af kapsejladsreglerne. 3. Målebrevet kan downloades og anvendes som dokumentation ved kapsejladser. 4. Ejeren får adgang til råd og vejledning om praktisk måling og tolkning af regler hos DS tekniske afdeling. 5. Ejeren modtager DS kapsejladsregler i papirformat. D: Gratis services for alle sejlere er: 1. At man kan se måledata og handicap samt licensstatus på websejler.dk. 2. At man på websejler.dk kan gennemføre testberegning med andre måledata og se hvilken effekt det får på handicappet. E: Finansiering Licensordningen er brugerfinansieret med hovedvægten på en årlig afgift. Projektgruppen anslår 2010 niveauet med ca. 200 kr. pr år er passende. Følgende tiltag anbefales: F1: Fokus på sejl og sejlknapper - holdninger og tiltag. Fair sejlads forudsætter, at bådføreren ikke anvender sejl, der overskrider målebrevets maksimalværdier. 1. Klub- og klassemålere måler sejl og isætter sejlknapper, som dokumentation for at sejlet overholder målebrevets værdier for sejlet. 2. Sejleren kan alternativt bede sejlmageren om at isætte sejlknap. 3. Bådfører er jf. kapsejladsreglerne fortsat ansvarlig for at grej, båd og sejl overholder målebrevets data for bådens dimensioner. 4. DS igangsætter fra og med 2010 flere kontrolmålinger ved stævner jf. målekontrolregulativet F2. Provenufordelingen mellem DS og sejlmagerne: Mange sejlere anfører, at det er vanskeligt at forstå, at sejlmageren skal tjene på at kontrollere sit eget arbejde og udfærdige et enkelt certifikat. Derfor skal DS igangsætte følgende tiltag: 1. Økonomien i sejlknapordningen skal efterses med henblik på, at flytte provenu fra sejlmagerne til DS. Der skal indføres en pristalsreguleret maksimalpris for islåen af sejlknap. 2. Sejlerens udgift til sejlknap skal fastholdes i forhold til det nuværende niveau, men der skal arbejdes for en mere ligelig fordeling af provenuet mellem DS, klubberne og sejlmagerne. 3. Målere, bådejere og protestkomitéer skal indberette fejl i forbindelse med sejlknapperne til DS. Enkel indberetningsprocedure skal fremgå af DS hjemmeside. G: Kapsejladsvenlig sejlklub. 1. DS skal udvikle en certificeringsordning for kapsejladsvenlige sejlklubber efter samme koncept som Ungdomsvenlig Sejlklub. Den endelige udformning af konceptet udarbejdes i samarbejde med kapsejladsledergruppen og i overensstemmelse med DS politik. 2. I 2011 skal øget breddekapsejlads være et prioriteringspunkt og rulles ud i klubberne med certificeringsordningen som omdrejningspunkt. 3. Samtidig justeres DS informationsmateriale om kapsejlads, så det henvender sig til relevante målgrupper. Der skal være særligt fokus på målgruppen breddekapsejlads, så den kan støtte målsætningen om at flere sejler kapsejlads. Materialet skal være informativt og pædagogisk tidssvarende.

8 H: Hvem er omfattet af DS kapsejladslicens? 1. Alle både, som hidtil har indgået i den 2-årige fornyelsesprocedure, dvs. a. DH/LYS målebreve b. Kølbådsklassebeviser (entype kølbåde) I: Hvem er ikke omfattet af DS kapsejladslicens? 2. Alle jolle og katamaran klasser som DS administrerer, som indtil nu kun får udstedt et klassebevis, når en båd nyregistreres eller skifter ejer: 3. Optimist, Europe, Zoom 8, 405, 420, 470, OK, Contender, Pirat, Tornado, Flying Dutchman, Int. - dvs. eksklusive alle selvadministrerende klasser samt Manufacturers One Design Classes (uden måling/klassebeviser): a. Laser, Hobie klasserne, RS klasserne, 29er, 49er, 505, Snipe, Wayfarer, osv; Alle disse klasser har aldrig tidligere været registreret hos Dansk Sejlunion b. Flerskrogsbåde med målebreve, som indgår i et selvadministreret handicap system. c. Windsurfing generelt har ingen discipliner eller klasser Klassebeviser, da de er Manufacturers One Design Classes DS bestyrelse

9 Målesystemer/handicapsystemer for kapsejlads med uens både. [DS Licensgruppe] [Gunner Juul-Nyholm, Søren Overgaard v

10 Målesystemer Målesystemer, handicapsystemer tjener til ved kapsejlads mellem uens både at neutralisere forskelle mellem forskellige bådes fartpotentialer således, at den korrigerede præstation giver et udtryk for besætningernes dygtighed. Det overordnede mål med ethvert handicapsystem er altså at skabe lige muligheder for at alle både kan vinde kapsejladser indenfor det pågældende handicapsystem. Hovedspørgsmålene om et system er desuden: Er det retfærdigt nok? Kan det fås billigere? Formålet med denne gennemgang er ikke at give et komplet overblik over alle aspekter, der kunne påvirke valget af handicapsystem for kapsejlads, men kun at omtale det nødvendige for at kunne vurdere perspektivet ifm med kapsejlads i Danmark. I kapsejladser med forskellige både er der tre instanser indblandet i at anvende handicap: Systemadministrationen, der fastsætter handicap og regler for deres brug. Arrangøren, der arrangerer kapsejladsen og anvender handicappet. Sejleren, som skal have en følelse af, at handicappene er fair. For at fremme brugervenligheden, både for arrangør og sejler, anvender de fleste systemer et 1-tals handicap, som bruges uanset vindstyrken, eller sågar baneformen. 1-tals systemer er således kun præcise ved netop den valgte vindstyrke, fordi bådenes fartpotentialer ikke varierer ens med vindstyrken. Dette forringer selvsagt troværdigheden af de korrigerede resultater, men set over en sæson jævner det sig nok, siger man. Ikke alle sejlere mener, at det er godt nok, og det er kimen til megen diskussion. Hvem kan efter sejladsen reelt huske de forskelligheder i vinden, som de forskellige både oplevede? Og er den forklaring nok? To hovedkategorier for handicap: De systemer, der bruges rundt om i verden i dag, falder indenfor to hovedkategorier: 1. Dem som forsøger at handicappe både ved at iagttage bådenes aktuelle fartpræstationer. 2. Dem som tager mål og bruger formler til at forudsige bådenes optimale fart. Dette er naturligvis to meget forenklede synsvinkler. Den første kategori, den iagttagende, forventes at kunne handicappe en hvilken som helst båd fair. Kapsejladsresultater analyseres og handicappene justeres så alle både har en rimelig mulighed for at vinde. De personer, der fastsætter handicap i iagttage systemer, skal lægge sig i selen for at skelne mellem hvad der er bådens reelle opnåede fart og hvad der skyldes besætningens dygtighed. Dette forhold kan på afstand let få en båd til at se bedre eller værre ud end den i virkeligheden er. Handicappet fastsættes regionalt eller lokalt, og vurderingens baggrund er erfaringsmæssigt noget varierende. Der er en tendens til at tildele alle både indenfor samme bådtype samme handicap. Desuagtet ses ofte variationer for samme bådtype i LYS, fx mellem norsk og svensk LYS, 10% er ikke sjældent. - Endvidere tager LYS ikke hensyn til banens form. Man kan evt. udvide et iagttage system til også at indbefatte besætningens dygtighed, således at alle, ligesom i golf har lige stor mulighed for at vinde, dvs. foruden båden, får besætningen et handicap. I den anden kategori, den forudsigende, måles de parametre (længde, vægt, sejlareal, stabilitet ), der anses for vigtige og der benyttes formler eller VPP-kerner (VPP: Velocity Prediction Program, komplekse Edb-programmer) til at beregne måletal. Det at kunne forudsige sejlbådes fartpotentialer nøjagtigt er særdeles komplekst. Og uanset hvilket

11 sæt af målinger og formler der benyttes, skal man ikke forvente at alle både behandles lige fair skønt det ofte er det erklærede mål. Det er fx endnu ikke muligt at omsætte ethvert bådskrogs linier til det præcise strømningsflow ved enhver kurs. Men passer vinden til beregningens forudsætninger, får man ganske fair handicapping. To hovedprincipper for anvendelse af handicap: Tid på tid (ToT, Time on Time). Båden tildeles et tidskorrektionstal (LYS, TCC) der anvendes som dens relative hurtighed. Arrangøren ganger sejltiden fx med LYS, herved fås præmietiden. Båden med den mindste præmietid er vinder. ToT tager nogen højde for variationer i vindstyrke og strøm. Ved større vindvariationer har de hurtige eller de langsomme både en markant fordel. Man siger, at det udjævner sig over sæsonen. LYS og TCC tildeles af en komité, og arrangøren kan ikke kompensere for vindhastigheden eller baneformen (1-tals system). Til gengæld kan komitéen kompensere for en båds særheder. Tid på distance (ToD, Time on Distance). Bådens fart (Time Allowance (TA), sekunder pr.sømil) beregnes for en bestemt baneform og vindstyrke. Arrangøren ganger distancen med differencen mellem den højeste TA i løbet og bådens TA, herved fås respit tillægget, som lægges til sejltiden for at få præmietiden. Båden med den mindste præmietid er vinder. ToD er noget følsom overfor variationer i vindstyrken. Men vindstille har ingen betydning, da det blot er en pause i sejladsen. Ved større vindvariationer har de hurtige eller de langsomme både også her en fordel. TA afhænger naturligvis af både vindstyrken og baneformen. TA burde derfor beregnes for enhver kombination af vindstyrke og kurs. De fleste ToD systemer beregner dog kun TA værdier på enkelte baneformer ved sæsonens middelvind, i DH 6 m/s da denne vindhastighed svarer godt til middelvinden i sommerhalvåret i Danmark. Man siger, at forskellen i bådtypernes potentialer ved afvigende vindstyrker udjævner sig over sæsonen. Der er en tendens til, at iagttagende systemer anvender ToT, da systemet umiddelbart indbyder hertil. Ligeledes tager de forudsigende systemer udgangspunkt i ToD, idet de jo udregner den forventede sejltid pr. sømil. Men ToD kan her uden de store vanskeligheder også omsættes til ToT. Har man i disse to systemer flere handicap tal til rådighed med flere kombinationer af vindstyrke og baneformer og er systemkomitéen og arrangøren parat til at benytte dem, kan både ToT- og ToDsystemerne i nogen grad tilpasses den aktuelle kapsejlads, med bedre præcision til følge. Kompleksitet. Ved overvejelse af et system er der en række praktiske ting, der skal tages hensyn til. Kan sejleren forholdsvis nemt vurdere fartforskelle ved forskellige handicap tal? Hvor meget skal jeg give ham? Er det simpelt også for den lille klub at lave resultatberegninger? Hvor kompleks og dyr er målingen? Hvor retfærdigt er handicappet?

12 De aktuelle systemer. Målesystemer er udviklet igennem mere end 150 år. De iagttagende systemer blev centraliseret til en vis grad, men ToT systemerne PHRF (Performance Handicap Racing Fleet ) i Amerika og LYS er stadig lokalt præget. ToD systemet, IMS (International Measurement System), opstod som reaktion herpå, på grundlag af teorier fra MIT universitetet (Massachusetts Institute of Technology) som den ultimative forudsigende model med udgangspunkt i avanceret aero- og hydrodynamiske teorier. Det nødvendiggjorde en detaljeret opmåling af skrog og rig for at beregne strømningerne i vandet og luften omkring båden. PHRF og IMS kan siges at være yderpunkterne, dog således, at med IMS kan arrangøren tilpasse beregningerne til kapsejladsens vindstyrke, og til en vis grad banens form. Erfaringsmæssigt har det været så besværligt og dyrt, at IMS nu har tabt pusten, men VPP-kernen benyttes stadig i ORCi og ORC Club (Offshore Racing Congress) systemerne. RORC (Royal Ocean Racing Club) i Storbritannien har så udviklet IRC (ToT) på basis af Channel Handicap, som oprindeligt var baseret på IOR, men nu bygger på en VPP-kerne, hvor resultatet er tilføjet en subjektiv og hemmelig vurdering af den enkelte båd. I realiteten er kun disse systemer aktuelle i vort geografiske område: LYS, IRC og DH. LYS (Lidingø Yard Stick, senere ændret til Leading Yard Stick) administreres hovedsagelig i Sverige (www.ssf.se/tk/lys/info.asp ), men med selvstændige komitéer i Norge og Finland. Det er et rendyrket iagttagende system, hvor mange både gratis kan benytte den årligt reviderede tabel med standard LYS tal for de mest almindelige bådtyper, så længe de overholder forudsætningerne for det tildelte LYS tal. Men alligevel skal mange bådejere selv måle deres egen båd op (39 mål), sende et måleskema ind, og få tildelt et specielt LYS tal, når deres båd ikke er i overensstemmelse med forudsætningerne for standard LYS tallet. Første målebrev koster 300 Skr, og det skal fornys hvert år med en fornyelsesafgift på 200 Skr. Kan man ikke selv måle båden op, skal måleren have 300 Skr/t, typisk to timer. - Systemet er det enkleste at bruge for arrangøren og sejlerne, men er ret groft, da LYS tallet kun er med to decimaler, dvs. mindste inkrement i LYS tallet er ca. 1%. Princippet er praktisk talt altid ToT. - Administrationsarbejdet omfatter årlig fornyelse af målerbrev samt et omfattende arbejde med at indsamle kapsejladsresultater og vurdere samt fastsætte nye eller ændrede båd data. Da fastsættelsen af LYS sker ud fra bådtypens kapsejladsresultater er der en betydelig usikkerhed forbundet med det, idet det er usikkert at sammenfatte resultater med forskellige vindforhold til noget statistisk relevant. Læg hertil, at faktorer som besætningens kunnen, vindvariationer og held ikke kendes, men ikke kan trækkes ud af vurderingen. IRC Administreres af RORC i Storbritannien (iflg. Wikipedia er IRC ikke en forkortelse for noget, men IR skulle stå for International Rule, flere oplysninger kan ses på ), og er en blanding af iagttagende og forudsigende systemer. Grundlæggende anvendes bådens måledata til (forudsigelse) beregning af en Time Allowance (TA) værdi vha. en VPP-kerne, der til stadighed raffineres. Oveni lægges en (iagttagende) subjektiv vurdering af den indflydelse, som særheder for pågældende bådtype måtte have, og man når frem til en Time Correction Coefficient (TCC). Både VPP beregningen og vurderingen er hemmelig for at forebygge konstruktion til reglens svagheder. IRC er typisk en forudsigende metode, idet TCC jo er en omregning til ToT ved anvendelse af den beregnede ToD værdi. IRC bliver derfor med TCC nem at anvende for brugerne, om end med de begrænsninger overfor vindstyrker og baneformer, som 1-tals systemer har. - Det er normalt tilstrækkeligt, at bådejeren selv måler sin båd op efter et skema, men visse kapsejladser kræver et endorsed målebrev, dvs. at båden skal måles af en af de 30 officielle målere (300 kr/t + transport). Hvis der mangler data, indsætter RORC selv en rimelig

13 værdi. - Udstedelse af målerbrev koster 99 kr/m, dvs. 990 kr. for en 10 m båd. Den årlige fornyelsesafgift er 68 kr/m, dvs. 680 kr for en 10 m båd. - Administrationsarbejdet omfatter udsendelsen af det årlige målebrev, samt drift og fornyelse af VPP maskinen, som vi kender det fra DH. RORC tilbyder andre landes sejlmyndigheder at anvende IRC, og i mangel af bedres havelse er der omkring 30 lande, det benyttes i, i alt ca både på verdensplan, heraf knap 1800 i UK, 750 i Frankrig og 550 i Spanien. Dansk Handicap (DH) DH er udviklet af Dansk Sejlunion på basis af en tidlig model af IMS VPP-kernen, og udvikles/forfines til stadighed med nyeste universitetsforskning, på linie med IMS og IRC. DH er et rent forudsigende 1-tals system for enkeltskrogs kølbåde. DH ejes og forvaltes af DS, og selvom beregningsdelen af kommercielle grunde er hemmelig, kan man via Internettet på hjemmesiden se de officielle handicaps og selv foretage testberegninger og se resultaterne for enhver båd, hvis data ligger i DS båddatabase, eller indtastes. Dette giver fuld gennemsigtighed i funktionen, og er enestående for handicap systemer i hele verden. Grundlaget for DH fremgår af DH håndbogen på DH benytter ikke så mange mål på skroget som IMS og derfor ikke helt så præcis, men til gengæld kan almindelige klubmålere nemt udføre målingen. - DH udregner TA for en generel bane (gennemsnittet af en cirkel og en 6-benet trekant bane) samt TAUD for en op/ned bane, begge med og uden spiler, men kun i middelvind (6 m/s). Bådens data kontrolleres af en klubmåler, som indberetter dem elektronisk via Data omsættes efter en validering til et målebrev hos DS, som tilsender bådejeren målebrevet. - DH er grundlæggende et ToD, men også et LYS-tal anføres på målerbrevet. Imidlertid har DH potentiale til et flertals system, idet det kan udvikles til også at kunne beregne TA mv. ved fx svag vind (3 m/s), mellem vind (6 m/s) og frisk vind (10 m/s), samt baneformer, der er almindeligt anvendte. En sådan tilpasning til faktiske kapsejladsforhold kunne give en bedre retfærdighedsfølelse. DH er obligatorisk for kapsejlads i DK, og har i øjeblikket ca både med aktivt målerbrev/klassebevis. DH benyttes desuden i et vist omfang i Sverige og Tyskland. Sammenfatning. LYS 1. Sejler, anvendelighed Sejleren kan umiddelbart korrigere sin egen eller en konkurrents tid med det simple LYS tal. 2. Arrangør, anvendelighed Arrangøren kan med en simpel lommeregner korrigere sejltider til præmietider. Men resultatlisterne printes jo bekvemt ud fra simple regneark. 3. Systemadministration Systemkomitéen skal for specielle bådtyper omsætte det manuelt udfyldte måleskema til et LYS tal, formentlig ved sammenligning med andre både. Målebrevet skal udfyldes og tilsendes ejeren. LYS tabellen for de almindelige bådtyper skal også revideres. Hvert år. 4. Målingen Kan udføres af bådejeren. Kvaliteten er vel god nok? Båden skal ikke vejes! 5. Præcision Dårlig, da grundlaget, dvs. vindstyrke og baneform ikke er defineret. Desuden er LYS tallet omkring 1,00 med to decimaler, dvs. ca. 1% opløsning (fx fra 1,03 til 1,04), svarende til ca. et minut for en aftenkapsejlads mellem LYS tallenes spring. 6. Udviklingspotentiale Ukendt. Tvivlsomt.

14 7. Pris Brugeren: I Sverige, startpris: 300 Skr. Årligt: 200 Skr. I DK er LYS inkluderet på DH målebrevet og koster ikke ekstra. IRC 1. Sejler, anvendelighed Som for LYS 2. Arrangør, anvendelighed Som for LYS 3. Systemadministration Systemkomitéen skal indtaste data i det manuelt udfyldte måleskema, som så beregnes til et TCC tal som korrigeres ved en subjektiv men kyndig vurdering, formentlig ved sammenligning med andre både. Målebrevet skal udfyldes og tilsendes ejeren. Hvert år. Vedligeholdelse og udvikling af VPP kernen er afgørende for at rumme bådenes teknologiske udvikling. 4 Målingen I princippet kan ejeren selv måle sin båd op og indsende det udfyldte måleskema. Alligevel har RORC ca. 30 uddannede målere i UK. Visse kapsejladser kræver målingen foretaget af en måler (300 kr/t + transport). 5. Præcision Dårlig, da grundlaget, dvs. vindstyrke og baneform ikke er defineret. TCC opgives med tre decimaler, dvs. opløsningen er ca. 1/10%, eller omkring 7 sekunder for en aftenkapsejlads. 6. Udviklingspotentiale Betydeligt, men kun ved RORC foranstaltning. 7. Pris Brugeren: Startpris: typisk 1000 kr. Årligt: typisk 700 kr. DH Dansk Handicap 1. Sejler, anvendelighed Næsten så god som LYS. 2. Arrangør, anvendelighed Principielt er en lommeregner tilstrækkelig, men de fleste klubber anvender regneark eller sejladsberegningsprogrammer, da de alligevel skal printe resultatlister ud. - Arrangøren skal desuden vælge om TA eller TAUD passer bedst på baneformen. 3. Systemadministration Kan i princippet indskrænkes til overvågning af et maskinelt genereret målebrev, og afsendelsen heraf til ejeren. - Vedligeholdelse og udvikling af VPP kernen er afgørende for at rumme bådenes teknologiske udvikling. DS gør løbende brug af div. aktivt kapsejlende skibsingeniører mv. og nyeste litteratur om aero- og hydrodynamiske forhold. 4. Målingen En klubmåler skal måle båden første gang, eller ved ændringer. De fleste klubmålere gør det gratis, men nogle tager op til 100 kr/t. Hertil er der udgifter til kranløft. - DS genererer standardiserede skrogmåledata (inkl. bådens vægt) for de mest almindelige bådtyper for at reducere omfanget af målingen. 5. Præcision Ret god, hvis vinden og banetypen passer til TA eller TAUD. TA opgives med ca. 1/100%, eller en opløsning på under 1 sekund for en aftenkapsejlads. 6. Udviklingspotentiale Betydeligt, idet DS ejer og administrerer DH systemet. Det kan derfor tilpasses så det bedst rammer det gennemsnitlige behov for klubbernes kapsejladser. 7. Pris Brugeren: 188 kr/år.

15 Bilag til: Dansk Sejlunions Generalforsamling 2010 Pkt. 6.2 Medlemsklubbernes kontingent Forslagsstiller: Dansk Sejlunions bestyrelse Forslag At klubbernes kontingent per medlem til Dansk Sejlunion, pt. 76,- kr., ændres til nyt kontingent for år 2011 i alt 81,- kr. Bestyrelsens begrundelse for forslaget Generelt er aktivitetsniveauet på et højt niveau indenfor alle Dansk Sejlunions kerneområder, og bestyrelsen lægger op til, at niveauet i 2011 vil være mindst på niveau med 2009 og Forslaget vedr. kontingent for 2011 tager højde for: Ad1: 1) + 3 kr. til delvis dækning af omkostnings- og lønstigninger i relation til budget ) + 2 kr. til dækning af øgede transportomkostninger til frivillige i DS arbejde, idet bestyrelsen har besluttet at hæve taksten for kørselsgodtgørelse fra statens lave takst 1,90 kr. til statens høje takst 3,56 kr. Den delvise dækning af omkostnings- og lønstigninger i relation til budget for 2009 svarer til tidligere års kontingentstigning. M.h.p. at fastholde aktivitetsniveauet er det nødvendigt med en årlig regulering af kontingentet på 3-4 % for at tage højde for omkostningsstigninger på aktiviteter samt driften. Aflønning af medarbejderstaben er en relativt tungtvejende faktor i budgettet og udgør i alt ca. 30 % af det samlede udgiftsbudget på ca. 34 mio. kr. Budgetterne tager i de kommende år højde for mulige gennemsnitlige lønstigninger på op til 3-4 %, og dette vil i væsentlig grad være dækket ind via kontingentstigningen samt forventet tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund. Ad.2: Dansk Sejlunion betaler kørselsgodtgørelse til alle frivillige som varetager og udfører opgaver for Dansk Sejlunion, herunder undervisere og instruktører på kurser/seminarer, arbejdsgrupper, projektgrupper, udvalg, dommere m.fl. som repræsenterer Dansk Sejlunion ved stævner samt bestyrelse. DIF samt de fleste andre større idrætsforbund anvender tillige statens høje takst for kørselsgodtgørelse. Den samlede meromkostning for alle frivillige, som udfører opgaver for Dansk Sejlunion, vil med det nuværende aktivitetsniveau beløbe sig til ca kr DS Bestyrelse

16 Bilag til: Dansk Sejlunions Generalforsamling 2010 Pkt. 6.3 Valg af bestyrelsesmedlemmer Forslagsstiller: Dansk Sejlunions bestyrelse Forslag GÆLDENDE VEDTÆGTER BESTYRELSENS FORSLAG 5 INDDELING I KREDSE OG REGIONER Dansk Sejlunion er geografisk inddelt i 13 kredse, som følger: Nordøstjysk kreds: (omfattende østkysten af Jylland nord for Grenaa og østligste del af Limfjorden) Limfjordskredsen: (omfattende vestligste del af Limfjorden og vestkysten af Jylland til syd for Ringkøbing). Østjyllandkredsen: (omfattende det østlige Jylland fra nord for Grenaa til syd for Vejle). Lillebæltkredsen: (omfattende området i Jylland fra syd for Vejle til nord for Haderslev inkl. Esbjerg og Fanø samt Nordvestfyn fra Odense Fjord ekskl. Odense til syd for Assens). Lillebælt Sydkreds: (omfattende Sønderjylland). Fynskredsen: (omfattende Fyn med omliggende øer eksklusive Nordvestfyn som nævnt under Lillebæltkredsen). Isefjordkredsen: (omfattende Isefjord og Roskilde Fjord området samt Nordvestsjælland til syd for Kalundborg). 5 INDDELING I KREDSE OG REGIONER Dansk Sejlunion er geografisk inddelt i 5 regioner, som følger: Region 1: Omfattende Nordjylland fra og inklusiv Vejle til og inklusiv Ringkøbing. Region 2: Omfattende Sydjylland fra Vejle til Ringkøbing, samt Fyn og omliggende øer. Region 3: Omfattende Sydsjælland fra Sjællandsbroen til og inklusiv Mullerup. Region 4: Omfatter Østdanmark fra og inklusiv Sjællandsbroen til Hellerup samt Bornholm. Region 5: Omfattende Nordsjælland fra og inklusiv Hellerup til Mullerup. Adresseliste over medlemsklubberne med angivelse af regionstilhørsforhold gøres tilgængelig via elektroniske medier (hjemmeside, etc.) Regionerne danner valgforbund m.h.p. valg af en repræsentant til Dansk Sejlunions bestyrelse jf. 13. Opstilling og valg sker jf. Tillæg VI, Procedure for valg af Dansk Sejlunions bestyrelsesmedlemmer. Sundkredsen: (omfattende Nordsjælland til syd for Hellerup, men ekskl. Isefjord og Roskilde Fjord området). (NOTE: Alt andet inkl. vedr. kredsene udgår.) Svanemøllekredsen: (omfattende Svanemølleområdet samt nordlige del af Københavns Havn). Østersøkredsen: (omfattende Amager, Bornholm og Peblingesøen samt sydlige del af Københavns Havn). Køge Bugt Kredsen: (omfattende området fra Sjællandsbroen til nord for Stevns fyr). Sydstævnekredsen: (omfattende Sydsjælland og Lolland - Falster fra syd for Stevns fyr til nord for Mullerup). Kongelig Dansk Yachtklub (KDY): har endvidere status som en selvstændig kreds. Adresseliste over medlemsklubberne med angivelse af kredstilhørsforhold gøres tilgængelig via elektroniske medier (hjemmeside, etc.)

17 Eventuel ændring af en klubs kredstilhørsforhold kan kun ske med bestyrelsens godkendelse efter derom fremsat skriftlig begæring bilagt udtalelser fra de i forbindelse hermed berørte kredsbestyrelser. For hver kreds vælger de til kredsen hørende klubber en kredsbestyrelse, bestående af en formand og mindst to medlemmer. Kredsen udfærdiger selv sine vedtægter, der vil være at forelægge bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen kan forlange, at kredsens vedtægter ændres som af bestyrelsen bestemt, og som det er nødvendigt for at bringe kredsens vedtægter i overensstemmelse med Dansk Sejlunions vedtægter, regler, bestemmelser m.v. Kredsbestyrelsen repræsenterer Dansk Sejlunion i den pågældende kreds. Det påhviler kredsbestyrelsen at varetage kredsens anliggender samt søge at fremme samarbejdet mellem kredsens enkelte medlemsklubber mest muligt. Dansk Sejlunions regionsstruktur fastlægges som følger: Region 1: Nordøstjysk Kreds, Limfjordskredsen og Østjyllandkredsen Region 2: Lillebæltkredsen, Lillebælt Sydkreds og Fynskredsen Region 3: Sydstævnekredsen og Køge Bugt Kredsen Region 4: Isefjordkredsen og Sundkredsen Region 5: Kongelig Dansk Yachtklub, Svanemøllekredsen og Østersøkredsen Regionerne danner valgforbund m.h.p. valg af en repræsentant til Dansk Sejlunions bestyrelse jf. 13. Opstilling og valg sker jf. Tillæg VI, Procedure for valg af Dansk Sejlunions bestyrelsesmedlemmer. Kredsene kan i fællesskab beslutte om løsning af opgaver indenfor sin respektive region. 9 REPRÆSENTATION PÅ GENERALFORSAMLINGEN Stemmeret på Generalforsamlingen har alle klubber, som ikke er i kontingentrestance. Til at repræsentere klubberne og afgive stemme på Generalforsamlingen sender hver af klubberne indtil 3 delegerede, af hvilke den ene skal have mandat til at afgive klubbens stemmer. Er en klub forhindret i at sende en delegeret til Generalforsamlingen, kan den ved skriftlig fuldmagt, indsendt senest 7 dage inden Generalforsamlingen til Dansk Sejlunions sekretariat, overdrage sin stemmeret og sit stemmetal til en delegeret fra en anden klub indenfor samme kreds, jf. 5. Hvis denne dag er en lørdag eller søndag, skal fuldmagten være modtaget den følgende mandag. Fuldmagten skal være modtaget senest kl Bestyrelsen kan til Generalforsamlingen tilkalde sagkyndige, som kan deltage i forhandlinger, men ikke i afstemninger. Hver klasseorganisation for internationalt, skandinavisk eller nationalt godkendte klasser samt nationale standardklasser kan repræsenteres på Generalforsamlingen af indtil 2 medlemmer, der dog ikke har stemmeret. Pressen og sejlunionens ansatte har adgang til at overvære Generalforsamlingen, medmindre Generalforsamlingen beslutter andet. 9 REPRÆSENTATION PÅ GENERALFORSAMLINGEN Stemmeret på Generalforsamlingen har alle klubber, som ikke er i kontingentrestance. Til at repræsentere klubberne og afgive stemme på Generalforsamlingen sender hver af klubberne indtil 3 delegerede, af hvilke den ene skal have mandat til at afgive klubbens stemmer. Er en klub forhindret i at sende en delegeret til Generalforsamlingen, kan den ved skriftlig fuldmagt, indsendt senest 7 dage inden Generalforsamlingen til Dansk Sejlunions sekretariat, overdrage sin stemmeret og sit stemmetal til en delegeret fra en anden klub indenfor samme kreds region, jf. 5. Hvis denne dag er en lørdag eller søndag, skal fuldmagten være modtaget den følgende mandag. Fuldmagten skal være modtaget senest kl Bestyrelsen kan til Generalforsamlingen tilkalde sagkyndige, som kan deltage i forhandlinger, men ikke i afstemninger. Hver klasseorganisation for internationalt, skandinavisk eller nationalt godkendte klasser samt nationale standardklasser kan repræsenteres på Generalforsamlingen af indtil 2 medlemmer, der dog ikke har stemmeret. Pressen og sejlunionens ansatte har adgang til at overvære Generalforsamlingen, medmindre Generalforsamlingen beslutter andet.

18 13 VALG TIL BESTYRELSEN Tre af bestyrelsens medlemmer vælges på Generalforsamlingen. Formanden og ét bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal. Et bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Valgene finder sted for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted tre gange. Valg af én suppleant til bestyrelsen sker på Generalforsamlingen for ét år ad gangen. Indstillinger fra medlemsklubber til valg eller genvalg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleant skal være skriftligt motiverede og skal indeholde personog kompetenceprofil. Sådanne indstillinger skal være Dansk Sejlunion i hænde jvf. 10 Forslag til Generalforsamlingen og udsendes jvf. 6 Generalforsamlingen. Hver af de 5 Regioner (jvf. 5) vælger ét bestyrelsesmedlem. Valgene finder sted for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted tre gange. Nyvalgte medlemmer af bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter Generalforsamlingen. Følgende Regioner vælger bestyrelsesmedlem med tiltrædelse på lige årstal: Region 1 Region 4 Følgende Regioner vælger bestyrelsesmedlem med tiltrædelse på ulige årstal: Region 2 Region 3 Region 5 13 VALG TIL BESTYRELSEN Mindst tre af bestyrelsens medlemmer vælges på Generalforsamlingen. Formanden og ét bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal. Et bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Berstyrelsesmedlemmer der overføres fra regionerne vælges i de årstal regionsvalgene foreskriver. Valgene finder sted for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted tre gange. Valg af én to suppleanter til bestyrelsen sker på Generalforsamlingen for ét år ad gangen. Såfremt der i en region ikke er valgt en suppleant, indtræder en suppleant valgt på generalforsamlingen. Indstillinger fra medlemsklubber til valg eller genvalg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleant skal være skriftligt motiverede og skal indeholde personog kompetenceprofil. Sådanne indstillinger skal være Dansk Sejlunion i hænde jvf. 10 Forslag til Generalforsamlingen og udsendes jvf. 6 Generalforsamlingen. Hver af de 5 Regioner (jvf. 5) vælger ét bestyrelsesmedlem. Valgene finder sted for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted tre gange. Nyvalgte medlemmer af bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter Generalforsamlingen. Følgende Regioner vælger bestyrelsesmedlem med tiltrædelse på lige årstal: Region 1 Region 4 Følgende Regioner vælger bestyrelsesmedlem med tiltrædelse på ulige årstal: Region 2 Region 3 Region 5 Ønsker en region ikke at opstille en kandidat til bestyrelsen, eller opnår en regionskandidat ikke valg overgår bestyrelsesposten til direkte valg på generalforsamlingen for valgperioden. Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælges en suppleant for hvert medlem. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald fungerer suppleanten i hans sted. Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter aktivt medlemskab af en klub under Dansk Sejlunion. Personen bør så vidt muligt ikke være klubformand. Opstilling og valg sker jf. Tillæg VI, Procedure for valg af Dansk Sejlunions bestyrelsesmedlemmer. Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælges en suppleant for hvert medlem. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald fungerer suppleanten i hans sted. Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter aktivt medlemskab af en klub under Dansk Sejlunion. Personen bør så vidt muligt ikke være klubformand. Opstilling og valg sker jf. Tillæg VI, Procedure for valg af Dansk Sejlunions bestyrelsesmedlemmer. TILLÆG VI: PROCEDURE FOR VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 1. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer - regionsvalg 1.1 Valgbarhed Alle aktive medlemmer af en Dansk Sejlunion medlemsklub er opstillingsberettigede jf. vedtægterne 13 og Opstillingsprocedure Kandidater skal indstilles til Dansk Sejlunions sekretariat. Indstilling afgives skriftligt og underskrives af kandidaten, såvel som den indstillende klubs formand. Som bilag til indstillingen skal foreligge en person- og kompetenceprofil. TILLÆG VI: PROCEDURE FOR VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 1. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer - regionsvalg 1.1 Valgbarhed Alle aktive medlemmer af en Dansk Sejlunion medlemsklub er opstillingsberettigede jf. vedtægterne 13 og Opstillingsprocedure Kandidater skal indstilles til Dansk Sejlunions sekretariat. Indstilling afgives skriftligt og underskrives af kandidaten og mindst 3 klubbers formænd. Som bilag til indstillingen skal foreligge en person- og kompetenceprofil.

19 1.2.2 Kandidater skal indstilles af en klub i den pågældende region. Der er ingen begrænsning på antallet af kandidater, som kan opstilles Kandidater skal indstilles af en klub i den pågældende region. Der er ingen begrænsning på antallet af kandidater, som kan opstilles For at opnå valg skal der afgives mindst 10 % af stemmerne i den pågældende region Såfremt der ikke bliver afgivet antal stemmer jf , overgår regionens bestyrelsespost til direkte valg efter retningslinierne i 3 nedenfor. 1.3 Tidsplan og valgprocedure for indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer fra regioner Tidsplanen for regionale valg er følgende: 1. oktober 31. oktober: Indkaldelse af kandidater fra klubberne i regionen ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. 1. november 15. januar: Offentliggørelse af kandidater ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. Præsentation af kandidater sker i perioden frem til 15. januar. (*1) 15. januar 31. januar: Stemmeafgivelse via Dansk Sejlunion med password beskyttet adgang. Ønsker man at afgive stemme pr. brev, kan stemmeseddel rekvireres hos Dansk Sejlunions sekretariat. En klub kan kun stemme på kandidater i den region, klubben tilhører. 1. februar 7. februar: Optælling og offentliggørelse af valgresultat. Alle resultater offentliggøres, stemmetal offentliggøres ikke ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. 8. februar 14. februar: Ved stemmelighed mellem kandidater gennemføres omvalg. I tilfælde af stemmelighed efter anden valgrunde afgøres valget ved lodtrækning. Denne procedure må maksimalt tage 7 dage ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat Valgproceduren og afstemningsresultatet overvåges og godkendes af enten en intern revisor eller formanden for Ordensudvalget, ligesom eventuelle lodtrækninger foretages af disse Som suppleant vælges den kandidat, der opnår næstflest stemmer i den pågældende region. Skulle denne få forfald, eller ønske at frasige sig hvervet, vil den, der herefter har opnået flest stemmer, blive suppleant. Ved stemmelighed blandt suppleanter afgøres valget ved lodtrækning. 1.3 Tidsplan og valgprocedure for indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer fra regioner Tidsplanen for regionale valg er følgende: 1. oktober 31. oktober: Indkaldelse af kandidater fra klubberne i regionen ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. 1. november 15. januar: Offentliggørelse af kandidater ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. Præsentation af kandidater sker i perioden frem til 15. januar. (*1) 15. januar 31. januar: Stemmeafgivelse via Dansk Sejlunion med password beskyttet adgang. Ønsker man at afgive stemme pr. brev, kan stemmeseddel rekvireres hos Dansk Sejlunions sekretariat. En klub kan kun stemme på kandidater i den region, klubben tilhører. 1. februar 7. februar: Optælling og offentliggørelse af valgresultat. Alle resultater offentliggøres, stemmetal offentliggøres ikke ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. 8. februar 14. februar: Ved stemmelighed mellem kandidater gennemføres omvalg. I tilfælde af stemmelighed efter anden valgrunde afgøres valget ved lodtrækning. Denne procedure må maksimalt tage 7 dage ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat Valgproceduren og afstemningsresultatet overvåges og godkendes af enten en intern revisor eller formanden for Ordensudvalget, ligesom eventuelle lodtrækninger foretages af disse Som suppleant vælges den kandidat, der opnår næstflest stemmer i den pågældende region. Skulle denne få forfald, eller ønske at frasige sig hvervet, vil den, der herefter har opnået flest stemmer, blive suppleant. Ved stemmelighed blandt suppleanter afgøres valget ved lodtrækning Såfremt der ikke vælges en kandidat i regionen bortfalder pladsen som regionssuppleant ligeledes. (*1) note: Chatforum kan eventuelt tages i brug af kandidaterne til en mere aktiv dialog med medlemmer. 2. Valg af formand 2.1 Valgbarhed Alle aktive medlemmer af en Dansk Sejlunion medlemsklub er opstillingsberettigede jvf. vedtægterne 13 og Kandidater skal indstilles til Dansk Sejlunions sekretariat jvf. Vedtægterne 10 og 13. Indstilling afgives skriftligt og underskrives af kandidaten, såvel som den indstillende klubs formand. Som bilag til indstillingen skal foreligge en person- og kompetenceprofil. Kandidaten må ikke være valgt som bestyrelsesmedlem fra en region. (*1) note: Chatforum kan eventuelt tages i brug af kandidaterne til en mere aktiv dialog med medlemmer. 2. Valg af formand 2.1 Valgbarhed Alle aktive medlemmer af en Dansk Sejlunion medlemsklub er opstillingsberettigede jvf. vedtægterne 13 og Kandidater skal indstilles til Dansk Sejlunions sekretariat jvf. Vedtægterne 10 og 13. Indstilling afgives skriftligt og underskrives af kandidaten, såvel som den indstillende klubs formand. Som bilag til indstillingen skal foreligge en person- og kompetenceprofil. Kandidaten må ikke være valgt som bestyrelsesmedlem fra en region. Hvis kandidaten er valgt som bestyrelsesmedlem fra en region, indtræder suppleanten jf Såfremt der ikke er valgt en suppleant i regionen, foranstalter DS sekretariat umiddelbart efter generalforsamlingen nyvalg i regionen og proceduren afvikles indenfor maksimalt 6 uger.

20 2.2 Tidsplan og valgprocedure for indstilling og valg af formand Tidsplanen for valg af formand er følgende: Senest 15. januar: Indkaldelse af kandidater ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. Senest 5 uger inden Generalforsamlingen: Navne på kandidater skal være Dansk Sejlunion i hænde senest 5 uger før Generalforsamlingen, bilagt en person- og kompetenceprofil, jf. 10 og 13. Profilen skal anføre organisatorisk, såvel som sejlsportsmæssig erfaring, erhvervsmæssig kompetence samt fritidsinteresser Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed mellem kandidater, foretages der omvalg mellem disse. Såfremt der stadig er stemmelighed, fortsætter omvalget, til der er valgt en formand Såfremt den valgte er regionssuppleant, skal denne frasige sig dette hverv Kandidater, som ikke opnår valg som formand, kan vælges til øvrige bestyrelsesposter, hvis kandidaten er indstillet som angivet i procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer på Generalforsamlingen jf. vedtægternes 10 og Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 3.1 Valgbarhed Alle aktive medlemmer af en Dansk Sejlunion medlemsklub er opstillingsberettigede jvf. vedtægterne 13 og Kandidater skal indstilles til Dansk Sejlunions sekretariat jvf. vedtægterne 10 og 13. Indstilling afgives skriftligt og underskrives af kandidaten, såvel som den indstillende klubs formand. Som bilag til indstillingen skal foreligge en person- og kompetenceprofil. Kandidaten må ikke være valgt som bestyrelsesmedlem fra en region. Der er ingen begrænsning på antallet af kandidater, som kan opstilles Såfremt den valgte kandidat er regionssuppleant, skal denne frasige sig dette hverv. 3.2 Tidsplan og valgprocedure for indstilling og valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen Tidsplanen for valg af bestyrelsesmedlemmer på Generalforsamlingen er følgende: Senest 15. januar: Indkaldelse af forslag til kandidater ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. Senest 5 uger inden Generalforsamlingen: Navne på kandidater skal være Dansk Sejlunion i hænde sammen med person- og kompetenceprofil senest 5 uger før Generalforsamlingen, bilagt en person- og kompetenceprofil, jf. 10 og 13. Profilen skal anføre organisatorisk, såvel som sejlsportsmæssig erfaring, erhvervsmæssig kompetence samt fritidsinteresser Kandidater vælges direkte på Generalforsamlingen jf. vedtægter 13. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed mellem kandidater foretages der omvalg mellem disse. Opnår ingen kandidat herved flertal, afgøres valget ved lodtrækning De kandidater, der ikke opnår valg til en bestyrelsespost, kan opstilles som suppleant på Generalforsamlingen. En person kan tillige jf. 10 og 13 være opstillet som suppleant. Ved stemmelighed mellem suppleanter, afgøres valget ved lodtrækning. Suppleanten vælges for et år ad gangen. 2.2 Tidsplan og valgprocedure for indstilling og valg af formand Tidsplanen for valg af formand er følgende: Senest 15. januar: Indkaldelse af kandidater ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. Senest 5 uger inden Generalforsamlingen: Navne på kandidater skal være Dansk Sejlunion i hænde senest 5 uger før Generalforsamlingen, bilagt en person- og kompetenceprofil, jf. 10 og 13. Profilen skal anføre organisatorisk, såvel som sejlsportsmæssig erfaring, erhvervsmæssig kompetence samt fritidsinteresser Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed mellem kandidater, foretages der omvalg mellem disse. Såfremt der stadig er stemmelighed, fortsætter omvalget, til der er valgt en formand Såfremt den valgte er regionssuppleant, skal denne frasige sig dette hverv Kandidater, som ikke opnår valg som formand, kan vælges til øvrige bestyrelsesposter, hvis kandidaten er indstillet som angivet i procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer på Generalforsamlingen jf. vedtægternes 10 og Direkte valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 3.1 Valgbarhed Alle aktive medlemmer af en Dansk Sejlunion medlemsklub er opstillingsberettigede jvf. vedtægterne 13 og Kandidater skal indstilles til Dansk Sejlunions sekretariat jvf. vedtægterne 10 og 13. Indstilling afgives skriftligt og underskrives af kandidaten, såvel som den indstillende klubs formand. Som bilag til indstillingen skal foreligge en person- og kompetenceprofil. Kandidaten må ikke være valgt som bestyrelsesmedlem fra en region. Der er ingen begrænsning på antallet af kandidater, som kan opstilles Såfremt den valgte kandidat er regionssuppleant, skal denne frasige sig dette hverv. 3.2 Tidsplan og valgprocedure for indstilling og valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen Tidsplanen for valg af bestyrelsesmedlemmer på Generalforsamlingen er følgende: Senest 15. januar: Indkaldelse af forslag til kandidater ansvarlig Dansk Sejlunions sekretariat. Senest 5 uger inden Generalforsamlingen: Navne på kandidater skal være Dansk Sejlunion i hænde sammen med person- og kompetenceprofil senest 5 uger før Generalforsamlingen, bilagt en person- og kompetenceprofil, jf. 10 og 13. Profilen skal anføre organisatorisk, såvel som sejlsportsmæssig erfaring, erhvervsmæssig kompetence samt fritidsinteresser Kandidater vælges direkte på Generalforsamlingen jf. vedtægter 13. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed mellem kandidater foretages der omvalg mellem disse. Opnår ingen kandidat herved flertal, afgøres valget ved lodtrækning De kandidater, der ikke opnår valg til en bestyrelsespost, kan opstilles som suppleant på Generalforsamlingen. En person kan tillige jf. 10 og 13 være opstillet som suppleant. Ved stemmelighed mellem suppleanter, afgøres valget ved lodtrækning. Suppleanten vælges for et år ad gangen.

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG AF ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 I. INDLEDNING 4 1. UDVALGETS KOMMISSORIUM 4 2. UDVALGETS SAMMENSÆTNING 7 3. UDVALGETS ARBEJDE 8 II. RESUMÉ 9 III. ADVOKATSAMFUNDETS

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE TARUP SKOLE, ODENSE 10. MARTS 2012 [Skriv tekst] Indhold PROGRAM... 3 GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 3 DELEGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 4 DAGSORDEN... 5 Pkt. 1 VALG

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense

Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense STIKORDSREFERAT Mødet er ikke båndet. Dette referat er således alene baseret på notater af stikord fra mødet. Derfor kan der være

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere