Jordrystelserne i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordrystelserne i Danmark"

Transkript

1 Jordrystelserne i Danmark ved det skandinaviske Jordskælv den 23. Oktober 904. Af E. G. HARBOE. lotraks efter det skandinaviske Jordskælv den 23. Oktober 904 Kl. ca. Il72 h Fmd. paabegyndte Dansk geologisk Forening en Indsamling af Oplysninger om Jordskælvets Optræden i Danmark. Dels udstedte Foreningen gennem Aviserne Opraab om Indsendelse af Meddelelser om det og dels udsendte den Spørgeark til Udfyldelse. Disse indeholdt de følgende Spørgsmaal: ) Paa hvilket Sted gjordes Iagttagelsen? (I Byerne anføres Gade, Husnummer og Etage, paa Landet Byens, Sognets og Herredets Navn.) 2) Var Iagttageren i det Frie eller i Hus, og hvad var De beskæftiget med? Var der Ro omkring Dem? 3) Paa hvilken Dato og paa hvilket Klokkeslet mærkedes Fænomenet? (Klokkeslettet bedes anført saa nøjagtigt som muligt.) Hvorledes gaar Deres Ur i Forhold til et rigtigt gaaende? (f: Eks. Jernbaneur eller Normalur.) Hvis Fænomenet gentog sig, anføres saa vidt muligt det nøjagtige Klokkeslet for hvert enkelt. 4) Hvorledes mærkedes Jordskælvet? Som Stød eller Rystelse? Ledsagedes det af Lyd? 5) Hvorlænge varede hver Rystelse eller hver Lyd? Dansk geol. Foren. Bd

2 394 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt ) Fik Iagttageren noget bestemt Indtryk af, fra hvilken Retning Stødene eller Lyden kom? 7) Faldt ophængte Genstande ned, eller kom de i Svingning og i saa Fald, i hvad Retning svingede de? Gik Pendulure i staa, og i saa Fald, hvad Retning har Væggen, hvorpaa de hænge? Sprang Døre op eller i, eller slog Murene Revner? 8) Kom Vandet i Søer eller i Havet i Bevægelse, forsvandt Vandet i Kilder eller Brønde, eller brød der ny Kilder frem? Iagttoges der andre usædvanlige Fænomener? 9) Kan De meddele Adresser paa andre, der ere i Stand til at give paalidelige og nøjagtige Oplysninger? Resultatet af disse Anstrængelser var, at der til Foreningen indkom ca. 350 Meddelelser, hvoraf dog den største Del hidrørte fra Kjøbenhavn med nærmeste Omegn. Endelig foranstaltede Foreningen ogsaa en Indsamling af alle de Oplysninger, der fremkom om Jordskælvet i de forskellige danske Aviser. Hele det saaledes fremkomne Materiale har Foreningen i Forsommeren 909 velvilligt, i foreløbig ordnet Tilstand, overladt Forf. til Bearbejdelse og det er nu gengivet i det følgende. De originale, til Foreningen indgaaede Meddelelser, ere her samlede under»direkte Meddelelser«, hvor de efter Angivelsen af det paagældende Sted og, i Parenthes, af Meddeleren ere gengivne i en skematisk Form under Rubrikkerne: K: Klokkeslet. BA: Bevægelsens Art. BV:» Varighed. L: Lydfænomener. V: Virkninger. A: Anmærkninger. I: Intensitet efter Forf. Skøn.

3 Medd. fra Dansk geol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind 3.] 395 Hvor intet andet er bemærket under A, har Iagttageren befundet sig i Hus og i Ro. Avismeddelelserne egne sig ikke for en saa fuldstændig Gengivelse. Under»Avismeddelelser«er derfor kun givet kortfattede Uddrag af dem, for saa vidt som de give Oplysninger, der kunne supplere de direkte Meddelelser. Ved den under I: angivne Klassificering af Rystelsernes Styrke er der ikke udelukkende taget Hensyn til de Momenter, der ere anførte som betegnende for de forskellige Grader i den almindelig anvendte ROSSI-FOREL' ske Skala, fordi det har vist sig, at disse kunne fremkomme ved meget forskellige Rystelsesgrader. For Eksempel ses det meget hyppigt, at Standsning af Pendulure, der skulde karakterisere Intensiteten VI, kan forekomme endog ved helt ufølte Rystelser eller med andre Ord ved Intensitetsgraden I. Til yderligere Vejledning ved Klassificeringen er der derfor benyttet den umidddelbare, personlige Opfattelse af Rystelsens Styrke, saaledes som det er anvendt i den af afdøde Prof. A. CANCANI i 903 paa den 2. internationale, sejsinologiske Konferents i Strassburg i. E. foreslaaede FoREL-MERCALLi'ske Skala ). Naar der bortses fra, at der altsaa er anvendt forskellige Momenter til Karakterisering af de forskellige Grader og den sidstnævnte Skala er bleven forlænget med to Grader for de særlig voldsomme Rystelser, ere de to Skalaer indbyrdes ganske overensstemmende. De lyde saaledes som følger: Intensitet ROSSI-FOREL FOREL- MERCALLI I II Mikrosejsmisk, kunmærket af enkelte, øvede Iagttagere. Mærket af et lille Antal Personer i Ro. Instrumental Rystelse. Meget let. ') Beitr. z. Geophysik. Ergånzungsband II, Leipzig, 904, S *

4 396 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Olit nsitet Inte ROSSI-FOREL FoREL- MERCALLI III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mærket af flere Personer i Ro. Retning og Varighed kan bedømmes. Mærket af Personer i Bevægelse. Rystelse af Vinduer, Døre m. m. Knagen i Bjælkerne. Mærket almindeligt af hele Befolkningen. Rystelse af Møbler og Senge samt Anslag af enkelte Husklokker. Almindelig Opvaagnen af Sovende, almindeligt Anslag af Husklokker, Gyngen af Lysekroner, Standsning af Ure, synlig Gyngen af Træer og Buske. Enkelte Personer flygte ud i det Fri. Væltning af løse Genstande, Løsning af Forskalning paa Loft og Vægge, Anslag af Kirkeklokker, almindelig Skræk men ingen Beskadigelser. Omstyrtning af Skorstene og Revning af Mure. Delvis eller hel Ødelæggelse af enkelte Bygninger. \ Katastrofe. Let. Følelig eller middelmaadig. Temmelig stærk. Stærk. Meget stærk. Ødelæggende. Ruinerende. Meget ruinerende. Katastrofe. Stor Katastrofe. Oprindeligt benyttedes Betegnelserne»Stærk«og»Meget stærk«for henholdsvis Graderne V og VI, og disse Betegnelser synes ogsaa Forf. mere overensstemmende med den almindelige Opfattelse og hensigtsmæssigere, naar

5 Medd. fradanskgeol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind 3.] 397 man da for Graden VII benyttede Betegnelsen»Forskrækkelig«istedetfor»Meget stærk«. Direkte Meddelelser. Kjøbenhavn I. Det gamle Kjøbenhavn incl. Vestre Boulevard og Christianshavn. Nr.. Bredg. 42,n (Gehejmeetatsraadinde Elis. Hennings). K: 7s h. BA: 2 absolut stærke Stød i W-E-med et Par Sekunders Mellemrum. V: En Chaiselongue rystede og Gulvet ligesom bølgede. I: V. Nr.2. Bredg. 65,i" (Gross. Axel Petersen). K: Ca. llh 42 m. BA: Gyngende i W-E. V: Døre klaprede, Porcellain og Glas klirrede og et Blomsterstativ dinglede. A: Et nyt Stød kom i samme Retning '/» Minut senere. I: IV. J Nr. 3. Christiansborg Slots nordre Buegang, (Christine Tange-Jensen). K: Ca. /«. BA: Vandrette Smaastød. V: Kakkelovnen begyndte at drøne og en Figur paa den var ved at vælte. Alle Skilderierne paa en Væg klirrede og bevægede sig stødvist et Par Gange fremefter. I: IV. Nr. 4. Christianshavns Voldg. 7, IV (Lærer A.Larsen). K: llh 30>n efter Bev. BA: En halv Snes bløde Gyngninger eller Svingninger, hver enkelt paa 'A åls, voksende og aftagende jævnt. L: Ingen. V: Kun Avisen, som Medd. holdt i Hænderne, gjorde Bev. synlig. I: III. Nr.5. Citadellets Kirkeplads, (Overintendant Mikkelsen). K: Ca. 7» h. BA: Stærk Ryst. omtr. i N-S. BV: Nogle Sek. L: Som Rumsteren i Naboværelset. V: En høj Bogreol og en Kakkelovn saas at ryste i N-S. I: IV. Nr. 6. Cort Adelersg.,HI (Kommandør ST. P. Holm). K: Ca. llh 28m. BÅ: Svajende Bev. i Huset. BV: 4 å 5«. L: Ingen. V: Prismer paa Lamper klirrede, en Kakkelovn rystede og et i et Vindue hængende Billede kom i Svingning. I: IV. Nr. 7. Dronningens Tværgade 7, (A. Jessen). K: Ca. 7» h. BA: Vandret. BV; Ca. HK V: Et Flygel rystede efter dets Længde i E-W. Et Skrivebord med to Skabe svingede i NE-SW. Paa 2. Sal rystede en Seng i NNE-SSW og en Husklokke gav Lyd. A: Huset staar paa løs Grund og rystes, naar der rulles med Petroleumstønder i Gaarden. I: V. Nr. 8. Fredericiag., Rigsdags-Bogsamlingen (fhv. Rigsdagsmd. Fred. Bayer). K: Ca. 7«h. BA: Stærk Ryst. V: Et Bord rystede saa stærkt, at det endog vaklede: Medd. forskrækkedes. I: V.

6 398 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt; 904. Nr. 9. Fréderiksborgg. 22," (Elna Callesen). K: HVa". BA: Gyngen, vistnok fra E. L: Susen som fra en stærk, frembrydende Storm. V: Flaskerne i en Plat-de-ménage kom i en stærk, vedholdende Bevægelse. I: IV. Nr. 0. Frederiksg 2,v (Stud. jur. Harald Plum). K: Ca. h 30m. Amalienborg Slotsur slog Halv enten umiddel bart før eller umiddelbart efter. BA: Ryst. vistnok i N-S med eller 2 lodrette Bev. BV: Ca. 5s. V: Et stort Spejl bevægede sig synligt ind og ud mod Væggen. En Lampe kom i Svingning vistnok i N-S. A: 4 andre Personer i den samme Lejlighed mærkede Intet. I: III. Nr.. Frederikskirken i Bredg. (Lærerinde Sofie Funder). K: Ca. HVj h. BA: Ingen Bev. bemærket. L: Langvarig Klirren eller Raslen. :. Nr. 2. Halmtorvet," (Frk. Doris Høeg). K: Ca. 7» h. BA: Gyngen fra N. BV; Vistnok kun faa Sek. L: En stærk, buldrende Lyd gennem Skorstenen. V: Gardinerne bevægede sig som i stærk Gennemtræk. Kakkelovnen rystede. Medd. følte sig ilde tilpas. I: IV. Nr. 3. Hauserpl. 7,i (Frk. Edith Martensen). K: Ca. llvsh. BA: Ryst. BV: Nogle Sek. L: Ingen. V: Nogle Vaser paa et Chatol kom i Bev. I: III. Nr. 4. Hauserpl. 8," (Arkitekt Viggo Klein). K: llh 29m å Uh 297> m lige efter Rystelsens Ophør. BA: 2 lodrette Stød, det. kortere og stærkere, det 2. længere og svagere. V: En knagende Lyd ved Vinduerne. I: IV. Nr. 5. Havneg. 49," (Frk. Agnes Falck). K: 7s h præcis. Uret gik som Normaluret (det elektriske Gadeur?). BA: Stærk Ryst. L: Ingen. V: Et Vindue klirrede meget stærkt. Klaverlamperne, Blomsterne og Gardinerne bevægede sig i flere Minutter efter. Medd. blev underlig tilmode. I: V. Nr. 6. Klareboderne 5," (Frk. Alma Jensen). K: Ca. /«. BA: Vandret Ryst. i N-S. BV: Ca. Vi. V: Dørene rystede meget stærkt. Medd. fik stærk Kvalme. I: IV, Nr. 7. Kompagnistræde 3," (J. Andersen). BA: Først gyngende, omtr. i N-S, og derefter svingende i samme Retning. BV: 6 å 8 S. V: Medd. blev noget svimmel. A: En Person i Bevæg, mærkede Intet. I: III. Nr. 8. Kompagnistr.2," (Augusta Meyer). K: " 30m. BA: 3 stærke Stød. V: Et lille Bord bevægede sig gentagne Gange i S-N. Medd. blev svimmel. I: IV. Nr. 9. LI. Kannikestr. 4," (Fru A. Brønnum). K: 7a h + nogle Min. BA: Ca. 6 vandrette Bev. V: Vinduet klirrede og Potteplanters Blade bevægede sig. I: IV.

7 Medd.fraDanskgeol.Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind3.] 399 Nr. 20. LI. Strandstr. 20,"i (Etatsraad N. Frisenette). K: 7«h, efter et Skøn. BA: Gyngen, formentlig i E-W. ' BV: Kun nogle Sek. V: En Kakkelovn rystede med en knagende Lyd. I: III. Nr. 2. Løvstr., Bagb., : (Telegrafist Valdemar Munck). K: 2 h 30 m. Uret konfereret med Telefonstationens Normalur, men Medd. saa først eller 2>" efter Bev. paa sit Ur. BAT En langvarig Ryst. med lange Impulser, efterfulgt af 3 4 kortere eller svagere. BV: Ca. 2. L: Ingen. V: Stol og Bord rystede aldeles føleligt. De fleste tilstedeværende Funktionærer paa Statstelefon-Centralstationen synes at have mærket Bev. A: Timetallet 2 skal sikkert være. I: IV. Nr.22. Løvstr. 4, st. (Sofie Petersen). K: 7i h præcis. BA: 2 Gange Sittren og Gyngen med Is Mellemrum. L: Ingen. I: III. Nr. 23. Mikkelbryggersg. 8,l [ (Konditorarbejder M. Flittner). K: Vistnok h 20>«å h 30m. BA: 2 sukcessive Stød i en samlet Bølgebev.fra NW. BV: 5 å 20«. L: Ingen. I: III. Nr. 24. Ny Toldbodg. 5,v (Fru Holm). BA: Mindst 3 Stød med 2 S Mellemrum. V: Et temmelig stort Spejl paa Væggen dansede og forskubbede sig mod S. Væggens Retning var N-S. I: IV. Nr.25. Nørreg. 2,m (Cand. juris Stevns). K:"Ca.ll7«h efter Frue Kirkes Ur. V: En Dør sprang op. Nr. 26. Nørreg. 34, ni (Journalist E.M.Olsen). K: h 29m efter Raadhusuret. BA: Gyngende i E-W. BV: Ca. 2*. V: Reoler knagede, Ruderne klirrede og Fineringen paa et Skab sprang. I: IV. Nr. 27. Set. Annæg. 6," (Filehugger Jul. Frørup). K: 7«h præcis efter Vor Frelsers Kirkes Taarnur. BA: Svingninger i NE-SW. BV: 4 å 6*. I: III. Nr. 28. Set. Annæg. 7," (Valdemar Smidt). K: 7«h. BA: Et langt og 2s efter et ganske kort Stød. L: Ingen. V: En Hængelampe rørte sig ikke. Medd. følte sig usædvanlig træt og tung. I: II. Nr. 29. Set. Paulsg. 57, (Arbejdsm. Jørgen Rasmussen). K: h 28m efter Jernbanen. BV: 5s. V: Et Ur gik istaa og en Køkkenlampe faldt ned. I: V. Nr. 30. Set. Pederstr. 0,m. (S. Christensen). K: Ca. IV/IK BA: Gyngen vistnok i NW-SE. V: Endel Billeder paa en Væg klapprede ud fra denne, indtil å 2" paa 7* Al. Længde. I: V. Nr. 3. Skinderg. 32,ni (Otto Diemar). K: Ca. 7«h.

8 400 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt BA: Vandret Stød. L: En dump Lyd. V: Et meget stort Skilderi rystede frem og tilbage. I: III. Nr. 32. St. Kongensg. 63, i" (Gross. E. Warburg). K: h 28m. _ BA: Vandret Ryst. BV: 5 å 6*. L: Buldren i Etagen ovenover. I: III. Nr. 33. St. Kongensg. 66, (Fru Elisab. Quaade). K: h 29 "i præcis. Uret var den foregaaende Dag stillet af Urmageren. BA: Sittren i NW-SE. Kun Stød. BV: Ca. V s m. V: Medd. fik udpræget Søsygefornemmelse. I: III. Nr. 34. St. Kongensg. 08," (Prmrltnt. K. Schat-Petersen). K: Ca. h 35m. BA: 2 Sæt lodrette Bev., muligvis fra E, hvert paa 6 8 Stød og ca. 0s. I: IV. Nr. 35. St. Kongensg. paa Hjørnet af Set. Paulsg. (Laura Mehrn). K: Ca. li 35'«. BA: Stærk Ryst. BV: Vistnok l m. V: Hele Stuen med alle Møbler i den rystede. I: V. Nr.36. Stormg. 2,n (Augusta Paulli). BA: 2 sukcessive Ryst., den sidste maaske svagest. V: Smaasager paa et Skab rystede, saa de klirrede. I: III. Nr.37. Teglgaardstr. 3," (Fru Jensen). K: Noget over h. BA: Vandret. BV: 7«m. L: Ingen. V: Urtepotterne i Vinduet rystede stærkt. Skilderier paa en tværs paa Gaden stillet Væg klapprede stærkt ud fra Væggen. I: IV. Nr. 38. Toldbodg. 2 (Gross. Hans Holm). K: Omtr. 72 h, muligvis, faa Sek. før. BA: Betydelig bølgeformig Bev. i SW-NE. BV: 3 å 4'. - V: Ret stærk Bev. fremkom i en halvfyldt Vandkaraffel. I: IV. Nr. 39. Toldbodg. 5," (Klædehandler Pedersen Faxe). K: Ca. 7a h. BA: 2 vandrette Stød i.retning ud mod Gaden (WNW-ESE). BV: Kort. V: En Nernst-Lampe dinglede, nærmest i Retning lodret paa Gaden. I: III. Nr. 40. Tordenskjoldsg. 2,i" (Frk. Alice Hansen). K: 74h å 7a h. BA: Gyngende. V: En Vindueskrog sprang op. Nr. 4. Tordenskjoldsg. 3," (Skibsfører E. Holst). K: h 3 m efter Normaltid. BA: Bølgebev. i SW-NE. BV: Ca. 0 å 5 s. L: Ingen. V: En i en Vinduesfyldning ophængt Tavle slog haardt mod samme. I: III å IV. Nr. 42. Vestre Boulevard, Helmershus 4," (Theodor Hansen). BA: 2 vandrette Ryst. V: En Lysekrone svingede ca. 72". Gardinerne og Planterne bevægede sig stærkt. I: III. Nr. 43. Vestre Boulevard 45 (Ad. Clement). L: Ingen. V: En lille Hængelampe svingede i omtrent N-S. I: II. Nr..44. Vester Voldg., Vartov," (Md. Lyngbye), K:

9 Medd.fraDanskgeol.Forening. Nr. 6.København. 90. [Bind3]. 40 V» h præcis, da Ryst. var forbi. BA: Temmelig stærk Ryst. fra W. V: Billederne paa en Væg kom i stærk Bev. I: IV. Kjøbenhavn II. Mellem Kystbanen, Aaboulevarden Nordbanen samt Nørre og Østre Voldgade. Nr. 45. Aaboulevard 78, "I (Revisor Emil Olsen). K: h 29m. Uret var rigtigt gaaende. BÅ: 3 gyngende Bev. uden Stød. BV: Højst l m. L: Ingen. V: Blomster i Vinduet, kom i meget stærk Bev. I: IV. Nr. 46. Baggesens«. 8 (Forlægger H. C. Kyhn). K: /* *. BA: En meget stærk Gyngen uden skarp Ryst. BV: 3 4s. A: Bev. føltes navnlig i Husets øvre Etager. I: V. Nr. 47. Balders PI. I, (Kommunelærerinde E.Barfoed). K: HVah. BA: Gyngen i S-N. L: Ingen. V: Hængelampen kom i Svingning og Blomsternes Blade bevægede sig som i stærk Træk. I: IV. Nr. 48. Birkeg. 9A, (Fhv. Bogholder F. Bork). K: 7a h. Uret var stillet efter Urmager Ranchs Ur. BA: eller maaske 2 Ryst. i W-E. BV: Ca.Va. L: Ingen. V: Potteplanterne i Vinduet bevægede sig stærkt. Paa 4. Sal mærkedes Stødet endnu stærkere, Skilderier paa Væggen klapprede. I: IV. Nr. 49. Blaagaards PI.' 8, (Enkefru R. Hansen). K: Ca.ll'Ah BA: Stærk Ryst. i NE-SW el. omv. BV: Nogle Sek. L: Ingen. V: Alle hængende Genstande kom i Svingning. I: V. Nr. 50. Blegdamsvej 22,iv (Herm. Chr. Børs-Koefoed). BA: Ryst. BV: Ca. 20*. L: Ingen. V: En Lampe kom i Svingning, vistnok i W-E el. omv. I: III. Nr. 5. Blegdamsvej 36, i«(dr. phil. V. Pingel). K: h 29 m. Uret var nylig reguleret, men en Afvigelse paa indtil lm anser Medd. dog som meget mulig. BA: Ryst. I: III. Nr. 52. Classensg. 4, (Handskefbrkt. C. G. V. Danielsen). BA: Stærk Bølgen. BV: Ca. Vs*. L: Ingen. I: V. Nr. 53. Dosseringen 4, (E. Lilienberg). K: HVa*. BA: En let Skælven og derpaa en Bølge fra NE. BV: Et Par Sek. L: En dump, rullende Lyd som fra en Damptromle samtidig med Bev. V: En tung Kobbervase -paa en Kakkel- ' ovn klirrede, en Gaslysekrone samt et i Vinduet hængende Fuglebur sittrede og gyngede. Paa 3. Sal sprang en med en Krog lukket Dør op. Angst og Kvalme anfaldt Medd. I: IV. Nr Dosseringen 30, (Frk. Ida Kiellerup). K: h 28m rned indtil et Par Minutters Fejl. BA: Svingning frem Dansk geol. Foren. Bd

10 402 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt og tilbage, vistnok i SE-NW. V: En Gardinkappe fløj frem og tilbage. I: IV. Nr. 55. Dosseringen!) l,i (Landbrugsstud. Helga Schuster)., K: Ca. HVi h. BA: Mindst 3 sukcessive Ryst. BV: Ca. 5 å 30 s. L: Ingen. V: Palmer samt andre Planter og hængende Genstande kom i Svingning; mindre staaende Genstande dirrede stærkt. I: IV. Nr. 56. Elmeg. 5,n (Frk. Margr. Bruun). K: llvaa BA: Bølgende. V: Billederne paa Væggene bevægede sig stærkt, Lamperne ligesaa og en Palme paa et Stativ bevægede sig som i Blæst. Medd. fik Søsygefornemmelser og blev forskrækket. I: V. Nr. 57. Faaborgg. 3,iv (Fru Nanzy Germundsen). K: 7*h. BA: 5 6 vandrette Bev. i N-S. BV: Ca. I«. V: Hængelamper, Gardiner, Portierer og et Spejl kom i Svingninger. I: IV. Nr. 58. Faxeg. 3," (Docent J. P. J. Ravn). K: h 297*. Uret konfereredes ca. 5 Timer senere med to Normalure. BA: Stærk, vuggende. BV: Godt 0 s. L: Ingen. V: 2 Hængelamper kom i Svingning i W-E. Et Bogskab paa en Kommode knirkede meget højt, hvilket ifølge Undersøgelser kan tyde paa Stød fra W, men ikke fra E. I: V. Nr Frederiksborgg. 32, m (Boghandler M. Borgen). K: Ca. /.h. BA: En ikke ubetydelig Ryst. V: Et lille Porcellænsbillede klirrede ualmindeligt stærkt mod en Rude. - I: IV. Nr. 60. Frederiksborgg. 43, i" (Kapt. St. Hamann). K: Ca. 72h. BA: En svag Byst. med en lille Afbrydelse. BV: Knapt 0 s. I: II. Nr. 6. Frederiksborgg., Hjørnet af Nørre Farimagsg., i Apothekbygn.,l v (Havebrugskandidat Axel Fog). K: Ca. 7> h. BA: 2 å 3 Stød. V: Væggene svingede i N-S og Lampetter og andre Genstande kom i stærke Svingninger. I: IV. Nr. 62. Fælledvej 9, IV (Caroline Pontoppidan). K: Henad 7* h. BA: 2 stærke gyngende Bev. og derpaa en kortere og svagere. V: Efter de to første Stød forlod Medd. opskræmt Stuen. I: V. Nr. 63. Fælledvej 2,m (Stud. juris Erik Harboe). K: Ca. 7> h. BA: Ret regelmæssige Svingninger, vistnok i NW-SE. BV: Ca. 20 s. A: Medd. angiver, at Bev. ogsaa er følt Nørrebrog. 3 (Ing. Kr. Noe Harboe), Blaagaardsg. 4,iv (Fru Klingsey og Stud. L. Lange) og i Hjørring. I: III. Nr. 64. GI. Kalkbrænderivej 6,iv (Enkefru Charlotte

11 Medd. fradanskgeol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind 3]. 403 Marcussen). K: llvs h efter Jernbanens Ure. BA: 3 Gange en let Gyngen i N-S, nogle faa Sek. hver Gang. L: Dump Støj som ved Flytning af store Møbler. V: Hængelampen klirrede og svajede stærkt. A: Bev. ogsaa mærket i samme Gade Nr. 44,IV. I: III. Nr. 65. GI. Kalkbrænderivej 46, r (Arbejdsmd. C. N. Søderberg). K: V* å ll 3 A h.' BA: Først Gyngen i N-S og derpaa hurtige, lette Stød i kun faa Sek. BV: Ga. 2m. L: Ingen. V: Prismer paa en Lampet kom i Svingning og Bladene paa en Palme dirrede. En med begge Hænder holdt Avis svingede 2 3" i en halv Alens Afstand fra Hænderne. I: IV. Nr. 66. Gothersg. 35,"I (Frk. Olga Bryndum). Vistnok henad 7s h. BA: Let Gyngen. BV: Nogle faa Sek. L: Ingen. V: Vinduerne rystede. I: IV. Nr. 67. Gothersg. 35, (Konsulinde Helga Vidalin). K: Nogle Min. efter HVa h. BA: 2 sukcessive, pludselige og voldsomme Ryst. omtrent i NE-SW. V: En Lampe paa Bordet rystede stærkt og alle Skilderierne kom i Svingninger. Medd. fik Kvalme og Hovedsmerter. I: VI. Nr. 68. Gothersg. 43,iv (Billedhugger Jørgen Larsen). K: Ca. 72«. BA: Gyngen omtrent i NNE-SSW. BV: Ca. l in, men maaske mindre. V: En Hængelampe svingede, saa at dens Prismer raslede og en Palme rystede op og ned. I: IV. Nr.69. Gothersg. 65," (R. Polack). K: Henimod 2n. BA: Gyngen. L: Rullende Støj. V: Møbler, Lamper og Gaskroner bevægede sig. I: IV. Nr. 70. Griffenfeldtsg. 5,V (F. K. Petersen). K: Ca. h 40m. BA: En temmelig stærk og meget ubehagelig Skælven. BV: 74 å Va. V: Et i NE-SW svingende Pendul stødte flere Gange mod Urkassens Bagvæg. I: IV. Nr.7. Griffenfeldtsg. 8,v (Fotograf, Fru Hertha Pedersen). K: Ca. Il7s h. BA: Bølgende eller glidende i N-S uden Stød. BV: Et ØjeBlik. L: Ingen. I: III. Nr. 72. Griffenfeldtsg. 8,i» (Arkitekt og Tegnelærer P. Hassing). K: ll h 28 m. Uret gik efter Normaltid (de elektriske Gadeure?). BA: Ryst. i ca. 5 s, der efter 5 s fornyedes svagere, Retning SW-NE. L: Ingen. V: Et Bogskab svingede 0 frem og tilbage og nogle Potteplanter i Vinduet vibrerede stærkt. I: V. Nr. 73. Griffenfeldtsg. 8,iv (Wald. Wolff). K: 72 h, maaske et Par Min. over. V: Et stort Spisebord r3 r stede stærkt, et højt Stativ med Potteplanter truede med at vælte og Vandet i en Vandkaraffel skvulpede. I: IV. 30*

12 '404 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt Nr. 74. Griffenfeldtsg. 20,iv (Musiklærerinde - Math. Thaub). K: Ca. HVs h. BA: Gyngen som paa et Skib. BV: Ca. V2 m. L: Ingen. V: Genstande paa Væggen svingede og Smaaborde bevægede sig. A: Et Efterstød kom 5 m senere som en svag Ryst, der kunde hidrøre fra en tung Vogns Passage. I: IV. :.; - Nr. 75. Griffenfeldtsg. 35A,i" ( ). K: 7* å 72 h. BA: Stærk Gyngen i NW-SE. BV: Ca. 7> m. V: Knagen i Vindueskarmen, og et Glas, der stod i Vinduet, faldt ned. Medd. fik Kvalme og Person blev bange. I: V. Nr. 76. Guldbergsg. 9,iv (Pianofortearb. C. A. Grosseg). K: 74K BA: Ryst. i W-E. BV: Vistnok 7s m. L. Ingen. V: En Hængelampe kom i Svingning i W-E og et Skilderi paa Væggen klapprede. I: IV..Nr. 77. H. Lorentzensg. 3, IV (Overkontrollør O. P. Hansen). K: 7* å 7«h. BA: Ryst. fra S. "BV: Ca. 30«. V: Hængelampen og Uriodderne kom i Svingning.- I: IV. Nr. 78. Hobrog. 9,ni (Boghandlermedhj. Hugo Falkenberg). K: Ca. h 35m. BA: En ganske sagte, lodret Ryst. BV: Ca. 7*. V: Ingen. I: II. Nr.79. J.A. Schwartzg.29, (kgl. Translatør C. E. Kirkerup). K: 7sh Normaltid. BA: Svingning. BV: Ca. 0«. L: Ingen. V: En Dør sprang op paa. Sal. A: En svagere Ryst. paa ca. Is Varighed bemærket allerede Kl. 0 s. D. I: III. Nr. 80. Kalkbrænderivej 48,n (Cand.phil. Jens Harbou). K: Uh 25m (da en Hund viste særlig Uro). BA: Ryst. i 2 Afdelinger, svagest i Midten. V: En i E-W staaende, temmelig stor og tung Bogreol dirrede og vaklede ud og ind, saa at Medd. saa sig foranlediget til at holde paa den. Nogle mindre Billeder paa Væggen klapprede. I: V. Nr. 8. Kapelvej 7, IV (Cigarsorterer Aage Rasmussen). K: h 33 m. Uret gik nøjagtigt 30 Min. for stærkt efter et Normalur (Tiden turde derfor være at betragte som upaalidelig). BA: 3 å 4 vandrette Svingninger paa 72 s Periode i ENE-WSW. L: Ingen. A: Ogsaa følt Nøjsomhedsvej paa Østerbro 7, IV (Lærerinde, Fru Amberg). I: III. Nr Korsg. 7B.IV (A. Nielsen). K: 7> h. BA: 2 stærke Svingninger. V: Dørklokken ringede og Gulvet gyngede stærkt. I: V. Nr. 83. Linnésg. 4,iv (K. Konstantin Hansen). BA: En stærk Ryst. i S N. V: Bordtæppet og Potteplanterne viftede som i Trækvind og en Gyngestol kom i Bev. En Person talte om at søge ud af Huset. I: V. Nr. 84. Linnésg. 6B,i v (Enkefru Juliane Holstein).

13 Medd.fraDanskgeol.Forening.Nr.l6.Købenliavn.l90. [Bind3.] 405 Kf Ca. ll'/ah. BA: Stærke, gyngende Bev. L: Hul Buldren franeden. V: Urtepotterne i Vinduerne og et Bogskab vaklede. Dørene klapprede. Medd. fik Kvalme og Svimmelhed. A: Medd. syede paa Maskine. I: IV. Nr. 85. Linnésg. 22," (Forvalter W. J. Skjøt). K: Ca. Il7a h. BA: En fortsat Ryst. i W-E. BV: Ca. 7a m. V: Forskellige løststaaende Genstande paa et 4x2 Al. stort Arbejdsbord dirrede og rystede. I: IV..?:' "" - Nr. 86. Linnésgade 28,IV (Frk. M. Saxbeék). K: 7«h efter 3 Personers Ure, der i Reglen' daglig konfereres med Urmager Ranchs Ur. BA: Gyngen med 3 svage Hævninger, Retning E-W. V: Kopperne paa et Bord raslede og et Pendulur, hvis Pendul svingede i NE-SW, gik istaa. Et Egetræ udenfor Vinduerne.rystede i en Snes Sek. som i stærk Blæst. I: VI. Nr. 87. Livjægerallé28,iv (Prmrltnt. af Generalst. J. Koch). K: llh 29m 30s efter et Bornholmerur, der et Par Dage forinden var stillet efter et Normalur. BV: Ca. l m. V: Et Skrivebord, Gulvet og Ydervæggen bevægede sig kendeligt. I: IV. Nr. 88. Læssøesg. 7,iv (Musiklærerinde Thora Ottosen). K: 7«h. Uret gik som et Normalur. BA: Ryst. i nordvestlig Retning. BV: Nogle Sek, V: Alle Potteplanterne kom i stærk Svingning og et Flygel rystede. Medd. blev svimmel, I: V. Nr. 89. Marstrandsvej 9, n (Cand. theol. H. Bertelsen). K: Lidt over HV«h. BA: Ryst. i SSW-NNE. BV: 4 å 5*. L: Ingen. V: Medd. blev svimmel. I: III." Nr. 90. Mølleg. 25B,m (M. Tranekjær). K: å 2K BA: En stærk Ryst., vistnok i sydlig Retning. BV: Ca. 5 m. V: En Plante ved Vinduet og en Lampe paa Bordet kom i stærk Bev. ligesom ogsaa Kakkelovnen. Medd. blev meget forskrækket. A: (Den angivne Varighed er sikkert urigtig). I: V. Nr. 9. Nansensg. 37," (Cand. phil. Chr. Guldbjerg).. K: Ca. å 2h. BA: En fortsat'ryst. i NE-SW. BV: Ca. l m. L: Ingen. V: En temmelig stor Hængelampe kom i Svingning i NW-SE med 27«å 3" Udslag. En Dame fik et Ilde r befindende. I: III. Nr.92. Nordre Frihavnsvej 96, V (E. Blad). K: Lige før 7* h. BA: Ryst. BV: Vistnok '/* m. V: Billederne paa Væggen svingede 7* å */*". I: IH. Nr. 93. Nørre Allé," (Borgmester C. A. Tvermos). K: Ca. 7j h. BA: Nærmest som en stærk Ryst. BV: 5 å 0 s. V: Læsepulten paa en Sygeseng kom til at dirre stærkt. Medd. blev svimmel. I: V.

14 406 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt Nr.94. Nørre Allé.7," (Enkefru Henriette Buhring). K: " 30m efter Uret i Set. Johanneskirkens Taarn. BA: Et lodret Stød. L: Ingen. V: Portiererne bevægede sig og en Hængelampe kom til at svinge i N-S. I: III. Nr. 95. Nørrebrog. 49, iv (J.Magnussen). K: " 50. BA: Vuggende i N-S. V: Stiklingerne paa en stor Kaktus svajede frem og tilbage. A: (Tidsangivelsen er vistnok fejl). I: III. Nr. 96. Nørrefarimagsg.,n (Etatsraad Emil Holm). K: Ca. «3 m å ll"32m. Uret reguleret efter Raadhusuret. BA: Ryst., vistnok i E-W. BV: Ca. 20 å 3(R L: En svag, hul Lyd. V: Et Loft slog en Revne, saa at det kunde høres. Gardinerne og en Urtepotte i et Vindue kom i Svingning ligesom ogsaa et i en Kommode hængende Nøgleknippe. I: V. Nr. 97. Nørre Sideallé 2,i'i (Theodor Rasmussen). K: IIV2. BA: En blød, glidende eller vuggende Bev. i NW- SE med en lille Afbrydelse paa nogle Sek. BV: Ca.l2s. V: En Dør sprang op. Prismerne paa Lampetterne sloge sammen med stor Støj. Medd. fik Søsygefornemmelse. I: IV. Nr. 98. Nørre Søg. 9A,v (Louis Witzansky). K: Ca. llvi". BA: Gyngen. BV: Ca. "Am. V: Bladene i en opslaaet Bog bevægedes som af Gennemtræk, Planternes Blade bevægede sig og Fugleburet og Lamper klirrede. Medd. blev angst. I: V. Nr. 99. Nørre Søg. 43,u (Civilingeniør Nils Møller). K: llh 29ni å llh 30m. Raadhusuret slog umiddelbart efter Bev. BA: 2 sukcessive vandrette Ryst. i omtrent NNE-SSW, hver paa nogle faa Sek. L: Ingen. V: Et Skab og nogle Smaagenstande kom i Bev. I: IV. Nr. 00. Nørre Søg. 49,rv (Cand. theol. Valentiner Branth). K: å 2 h. BA: Først rystende, derpaa mere bølgende. BV: Ca. 30 s. V: En Figur paa en Kakkelovn klapprede '. frem og tilbage. I: III. Nr. 0. Odenseg., IV (Etatsraadinde Christensen). K: å 2h. BA: Ryst., vistnok i W-E. BV: Knapt lm. V: En Lampe paa et Bord hørtes at ryste. I: III. Nr. 02. Odenseg.,i v ( : ). BA: Flere haarde Stød franeden. L: Ingen. V: Et lille Bord, hvorpaa en Plante stod, rystede. I: III. Nr.03. Ole-Suhrsg. 6,HI (Stud. med. Otto Schumacher) K: lin 28 m efter et Normalur. BA: Uafbrudte, regelmæssige - Svingninger i NW-SE. BV: Over 5s. L: Ingen. I: III. Nr. 04. Ordrupg. I, (Kammerraadinde Louis Hjorslev). K: Ca. ll'/a". BA: 2 å 3 vandrette Bev. i W-E.. BV:

15 Medd. fra Danskgeol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind3.] 407 Vistnok et Par Sek. V: 2 Damer fik pludselig ondt. I: III. Nr. 05. Peter Fabers g. 39, v (Smedesvend Seier Beenfeldt). K: 2h 30m å 2h 3. BA: Gyngen i Vi å Vs«" og derpaa Dirren. BV: Ca. lm. L: Ingen. V: Loftspudset slog fine Revner. Et Vinduesskilderi slog mod Ruden, der vender mod NW, og flere hængende Genstande bevægede sig. A: (Tidsangivelsens Timetal er sikkert fejlt). I: IV. Nr. 06. Ravnsborgg. 7B,v (Einer Brandt). K: llh 30m å llh 37«m. Klokken var slaaet 7* h forinden Bev. og efter denne var den endnu ikke ll h 32 m. - BA: 8.å 9 regelmæssige, stærke Svingninger i NW-SE. BV: Ca. 0«. V: 2 Skilderier kom i Svingning i NW-SE. Medd. forhindredes i at skrive. I: IV. Nr.07. Ribeg. 2,iv (Prokurist, cand. phil. L.Wagner). BA: 2 Ryst. kort efter hinanden. BV: Ganske kort. L: Ingen. V: Klirren af Glas. I: III. Nr. 08. Rosendals Tværg., n (Tandlæge, Professor Haderup). K: Ca. HVah. BA: Flere stødformige Ryst. fra N. BV: Knapt lm. V: Gulvet knagede, en Lysekrone kom i tydelig Svingning og der fremkom en ret stærk Viften af Bladene paa en Palme. 2 Personer følte Svimmelhed. I: IV. Nr. 09. Rosenvængets Allé22, IV (Bog- og Papirhandler F. A. M. Bielefeldt). K: Ca. H7sh. BA: Gyngende med Ryst. 2 Gange, første Gang stærkest i ca. 72 m og anden Gang kortere. V: Ruderne og et Par Staalamper m. m. klirrede. I: IV. Nr. 0. Rømersg. 20,iv (A. V. Larsen). K: Lidt før llh 30m. Raadhusuret slog 7» h, da Bev. ophørte. BA: Ryst. BV: Mindre end l m. L: Stærkt Bulder. V: Duerne i et Dueslag forskrækkedes. Tagets Ryst. var synlig. I: IV. Nr.. Rømersg.2, m (Assistent Georg E.Petersen). K: Ca. llh 20m. Uret gaar udmærket. BA: En frygtelig Ryst. V: Medd. følte et frygteligt Ildebefindende. Alt rystede frem og tilbage. A: Medd. angiver, at Bev. ogsaa er mærket stærkt El meg. 4, iv (Fru Anna Petersen). I: V. Nr. 2. Rømersg. 25, v (Musiklærerinde Ida Hansen). K: Ca. 72 h. BA: Begyndte svagt, men blev efterhaanden overordentlig stærk og aftog derpaa. V: Knagen i Væggene. Alle Møbler og mindre Genstande kom i stærk Bev. I: VI. Nr. 3. Rørholmsg.,V (Fabrikarb. Th. Edv. Jensen). K: Ca. H7s h. BA: En rytmisk Vuggen eller Dirren i NE- SW. BV: Ca. 30s. L: Ingen. I: III. Nr. 4. Skovgaardsg. 3, (Stud.jur. Aksel G.U.Jørgensen). K: llh 29m eller llh 30m, efter Berigtigelse af Uret.

16 408 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt BA: Mange sukcessive vertikale Stød. L: Ingen. V: Petroleumen i en Lampebeholder kom i temmelig stærk Bev. A: Medd. opgiver, at Marstrandsg. 2,st. gik et i NW-SE svingende Ur istaa Kl. h 32, men Uret gik ikke ganske rigtigt. I: III. Nr. 5. Slagelseg. 7,m (Fru A. Schrøder). K: /*. BA: Gyngende. BV: Ca. lm. L: Ingen. V: Bladene paa nogle store Palmer bevægede sig stærkt og en Hængelampe kom i Svingning, medens en Lysekrone ikke bevægede sig. A: Bev. syntes ikke at forekomme i en Nabostue. I: III. Nr. 6. Slagelseg. 8, iv (Premrltnt. af Flaaden M. Bojesen). K: llh 297«m å llh 30 præcis for Bev. Ophør. BA: En særegen bølgende Ryst., svagest i Midten. BV: 0 å 5 s.. L: En svag Buldren. V: Gardinerne kom i Svingning og en Staalampe rystede stærkt. Flere af Genboerne aabnede. Vinduerne. A: Ryst. iagttoges ogsaa paa Set. Lucas Stiftelsen ved Johanneskirken. I: IV.. Nr. 7. Slotsg. 37,i«(Styrmand M. Nielsen). K: llh 39 m 30 s. Uret gik nøjagtigt efter Raadhusuret. BA: Bølgende i N-S. BV: Ca. 30 s. L: Ingen. V: En aabenstaaende Dør paa en i SE-NW stillet Væg kom i Svingning og ligesaa Blomsterne i Vinduet. A: (I Tidsangivelsen er der sikkert ved en Fejlskrift kommet til at staa 39m istedetfor 29 m ). I: IV. Nr. 8. Sortedams Dossering 95A,m (Cand. polyt. Karl Meyer). K: llh 28m. Uret gik vistnok for sent. BA: 2 stærke Ryst., forbundne ved en noget svagere. BV: 5 å 20 s. V: Et Bord svingede i NNW-SSE og et Blomsterglas truede med at falde. I: V. Nr. 9. Sortedamsg.," (E. Nygaard). K: llh 29m. BA: 2 Ryst. ni ed nogle Sek. Mellemrum, i NE-SW, den sidste maaske stærkest. V: Kakkelovnen rystede stærkt og lydeligt, en knagende Lyd i Bogskabene og i Gulvet og Gaskronen svingede temmelig betydeligt. Medd. belavede sig paa at forlade Huset. I: V. Nr. 20. Strandboulevard 28,st. (Cand. polyt. E Borch). K: Ca.'lVhK BA: 2å3 brat begyndende og endende Ryst. BV: 4 å 5 s. L: En dump Lyd som fra et meget tungt Køretøj. A: Bev. syntes ikke bemærket af flere Tilstedeværende. I: III. Nr. 2. Thorsg. 38,in (Paula Sørensen). K: Mellem og IT/ah. BA: Gyngen. BV: Is. V: Det knagede i en Dør og nogen Forskrækkelse foraarsagedes. A: (Den angivne Varighed er sikkert urigtig). I: V. Nr 22. Turesensg. 34,m (Wilh.Raether). K:llh27m. BA: Svag Gyngen i NW-SE. BV: Godt7«m. V: En Potteplante i Vinduet kom i svingende Bev.!" III.

17 Medd. fra Dansk geol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind 3.] 409 Nr. 23. Upsalag. 2," (Cand. pharm. G.F.Petersen). K: llh29m a llh 30'n efter Berigtigelse af Uret. BA: Først stærk, derpaa svagere og derefter igen stærk Gyngen. BV: lål'a". L: Ingen. V: Hængelampen kom i Svingning og en Potteplante paa et Stativ vaklede stærkt og flyttede sig et Stykke. I: V. Nr. 24. Upsalag. 20,iv (Grosserer G. Budde-Lund). K: llh 29m å llh 30m efter Ryst. Uret konfereret bagefter med Raadhusuret. Muligvis var der '" Afvigelse. BA: En stærk Ryst. BV: */* å 7> m. V. Et Par Vaser rystede stærkt og to Messingskjolde bragtes til at synge. I: V. Nr. 25. Vendersg.2,v (Arbejdsmd. Olsen). K: llh29m. BA: 2 sukcessive, gyngende Bev. i SSE-NNW. BV: 3 s. L: Knittrende Lyd som af Papir, der krammes sammen. V: 2 smaa Døre i et Panel under Vinduerne sprang op. A: Ryst. bemærket af 3 Personer. I: III. Nr. 26. Vendersg. 25,m (Gnrltolddirektør M. Rubin). BA: Ryst. som fra en tungt læsset.vogns Passage efterfulgt af en synlig Gyngen. BV: Ca. l m. L: Kniksende Lyd som fra Fjedre lige før Ryst. - I: III. Nr. 27. Vesselsg. 22D,v (Handskemager Carl Lehnert). K: Lidt over ll'/jh efter Reregning ifølge et ganske tarveligt men godt Vægur. BA: Pludselig men ikke stærk Gyngen. BV: Kortvarig, ca. l'/2 m (?). L: Samtidig Lyd som af stærk Blæst. I: III. Nr. 28. Wiedeweltsg. 5,n (Frk. Jensine Dahl). RV: Vistnok et Par Min. L: Ingen. V: En Sekretær rystede, saa at et Taffelur og Nipsgenstande paa den dansede. I: IV. Nr. 29. Willemoesg. 3,m (Fru L. Jørgensen). K: HVsh med indtil nogle Min. Fejl, da Uret gik 5 Min. for sent. BA: 2 stærke, stødvise Ryst., den sidste mest stødvis, med faa Sek. Mellemrum og en let, gyngende Bev. V: Metallaage og deslige paa en Køkkenvæg klapprede. I: V. Nr. 30. Willemoesg. 9,iv (Alice Ortmann). RA: Lange, stærke, bølgeformige Bev. i W-E. RV: Ca. lm. _ V: Intet væltede. I: V.. Nr. 3. Willemoesg. 6,iv (Fru Anna Kuhn). K: Ca. llh 30m. _ BA: 2 sukcessive Ryst. i N-S. RV: Ca. 7» m. V: Døre og Møbler rystede meget stærkt. I: V. Nr. 32. Ydunsg. 7,H (Kontorist R. Fessel). K: Ca.llVjh. BA: Nærmest bølgende i SSE-NNW i 4 Sæt. BV: Ca. 5s. L: Ingen. V: Ruderne - klirrede lidt og ligesaa nogle Glas i et Fuglebur. Mælken i et til 2'" fra Randen fyldt Glas skvulpede lidt over. I: IV.

18 40 E.G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d.23. Okt Nr. 33. Østerbrog. 6 A, iv (Frøknerne Volqvartz). K: llk 28m efter Supposition. BA: 3 Gange.gentagen Hævning og Frem- og Tilbagesvingning i SE-NW. el. ESE-WSW. BV: Henved 0 s. V: En let Knagen hørtes, et tungt Bogskab, fyldt med Bøger, svajede frem og tilbage paa ea ængstende Maade og en stor Plantes Blade bevægede sig som i Storm. Medd.'ne fik Søsygefornemmelse. I: V. Nr. 34. Østerbrog. 9,m (Tjenestepige Oline Hansen). K: Ca. ll'/jh. BA: Gyngende i N-S. V: Nogle Reoler slingrede, Billeder og mindre, hængende Genstande paa Væggene kom i Bev. og Gardinerne skælvede. I: IV. Nr. 35. Østerbrog. 22, iv (Kommandør G. Caroc). K: h 26m Os for Bev. Ophør. Medd. mener at være sikker paa Angivelsens Rigtighed. BA: Gyngende med lå 2" vandrette Bev. i N-S. BV: Henved lm. L: Ingen. I: IV. Nr. 36. Østerbrog. 24,M (Direktør Justus Nathansen). K: Ca. llva. BA: En stærk Ryst. i SE-NW.- BV: Ca.lOs. I: V. Nr. 37. Østerbrog. 50,HI (Skibsreder D. Torm). K: Faa Min. før HVa efter Normaluret paa Trianglen. BA: Gyngen, vistnok 3 lette, hurtig paa hinanden følgende Svingninger. BV: Ca. 0 s. L: Ingen. V: Bladene paa en stor Gruppe Planter samt nogle Smaating paa et lille Bord kom i stærk Bev., Køkkentøj paa Væggene raslede og Køkkenklokken gav Lyd. I: IV. Nr Øster Søg. 34, n (Soph. Nielsen). K: Ca. llv» h. BA: Ingen. V: Paa Sortedamssøens Overflade ganske tæt ved Fredensbro, hvor der jo kun er meget lidt Vand, viste der sig pludseligt en regnbuefarvet Plet paa ca. et Par Tommer i Tværmaal, som udvidede sig til en Størrelse af ca. 2" i Tværmaal, hvorefter der udenom samme dannede sig en skidengraa Ring paa ca. 4" Bredde. Efterat have været synlig i et Par Sek. trak det hele sig sammen igen og forsvandt. Et Øjeblik efter viste det samme Fænomen sig en halv Snes Al. længere borte og saaledes gentog det sig 5 å 6 Gange. Nr. 39. Øster Søg. 08,iv (Journalist H. Boesgaard- Rasmussen). K: ll h 26 å ^ 28m. Da hele Bev. var forbi, var Kl. Ilh28m efter Normalurene. BA: 2 Ryst., vistnok fra NW, den sidste længst og paa mindst 30 s. L: Ingen. V: En Hængelampe kom i Svingning, Smaating hoppede og Tallerkner i en Tallerkenrække klirrede. I: IV. Nr. 40. Østervold, Magnetisk Observatorium (Direktør Adam Paulsen). K: llh 29m, angivet ved de jordmagnetiske Registrationer.

19 Medd.fraDanskgeol.Forening.Nr.l6.København. 90. [Bind3.] 4 Kjøbenhavn III. Mellem Vestre Boulevard Aaboulevarden Nordbanen og en mod SW fra Nordbanens Overskæring med Nørrebrogade gaaende Linie. Nr. 4. Aaboulevard l,m (Murer Oluf Valdemar Olsen). K: Raadhusuret slog umiddelbart forinden Bev. HV2 h. BA: Ca. 5 å 6 stærke Svingninger i omtr. N-S el. omv. BV: Nogle faa Sek. V: Nogle Uriodder kom i Svingning. I: V. Nr. 42. Aag. 96,VI (Cand. mag. Nanna Lange). K: Ca.HVah. BA: 3 Ryst. i S-N, den 2. begyndte med et Stød, den sidste var svagest. L: En underlig dump Lyd lige før Ryst. V: En Væg svingede synligt i S-N. I: V. Nr.43. Absalonsg.24, v (Fhv. Detailhandler I. Johansen). K: Ca. 7a h. BA: 2 kort efter hinanden følgende, gyngende Bev. i W E el. omv. BV: 2 å3 s. V: Hængelamper og Blade paa Potteplanter svingede med 2 å 3" Udslag. I: IV. Nr. 44. Bakkegaards Allé 8,n (Maler Greve Harald Moltke). K: Ca. 7» h. BA: Gyngen og Ryst. i ca. 0s, derefter ca. 0 s Ro og dernæst 2 korte Stød med faa Sek. Mellemrum. L: Ingen. I: III. Nr. 45. Colbjørnsensg. 28," (Arkitekt H. Prahl). K: Ca. Il7s h. BA: En temmelig stærk Gyngen i SE-NW. L: Ingen. V: Gardinerne kom i temmelig stærk Bev. ligesom ogsaa en Lysekrone og en Hængelampe. Medd., der troede, at Huset sank, blev noget svimmel. I: IV. Nr. 46. Dannebrogsg. 45,rv (Malermester F. Jensen). K: llh 28m. BA: Gyngen som paa et Dampskib. BV: Ca. HK' V: Gardiner og Blomster svingede livligt. En Hængelampe svingede i E-W. I: IV. Nr. 47. Forchhammersvej 6,iv (Cand. mag. W. Thalbitzer). K: ållva h. BA: Et stærkt og et svagere Stød med Ryst. i N-S og maaske flere Stød. BV: Vs ål.- V: Forskellige Sager rystede stærkt, navnlig svajede nogle store Blade paa en Potteplante op og ned. I: IV. Nr. 48. Frederiksberg Have, paa en Bænk udfor Andebakkestien (Tjener Hans Nielsen). K: 3 A præcis. BA: 4 stærke Stød med ca. V» m Mellemrum og 3 svagere Stød med ca. l m Mellemrum, fra N. L: En meget svag, rullende Lyd. V: Vandet i Kanalen kom i en stærk Bev., der vedblev 37*m efter det sidste Stød. I: V. Nr. 49. Frederiksberg Slot, Chefslejligheden,! (Frk. Alice Harhoff). K: Slotsuret slog kort efter 7«h. BA: En tiltagende Sittren i SW-NE, der hørte brat op. BV: Ca. 7s m. L: Usikker. V: Det knagede allevegne i Stuen. Fløjdørene gave sig i Hængslerne. I en stor Kakkelovn raslede

20 42 Medd. fra Dansk geol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind 3.] det stærkt, rimeligvis ved at Kullene faldt sammen. Medd. havde en Følelse af Ubehag som under et stærkt Tordenvejr. :IV. Nr. 50. Frydendalsvej 0, i (Direktør Busse). K: h 28 m nøjagtigt efter Jernbanens Ure. BA: En Rystelse som under en stærk Storm men med dobbelt saa stor Amplitude, 5 å 8 Bev. med ca. «Periode fra N el. NNW til S. L: Ingen. I: IV. Nr. 5. GI. Carlsberg, Malteriets Taarnbygning, s *- (Laboratorieforstander N. Hjelte Clausen). K: Ca. 7«h.. BA: Gyngen. BV: Faa Sek. V: Nogle Potteplanter (Palmer) svingede op og ned nogen Tid efter. I: II. Nr. 52. GI. Kongevej 9,n (AxelThiess). K: 7*a 7i h. BA: Vandret Svingning i E-W. BV: Ca.'lO å 5s. L: Ingen. V: 2 Hængelamper kom i Svingning. Glas-og Porcellain vaklede og klirrede. I: IV.. Nr. 53. H. C. Ørsteds Vej 8, m (Frk. Elisabeth Nyholm). K: Ca. 7a. BA: Ryst foraarsaget af en rullende Bev. fra selve Jorden i S-N. V: Et tungt Spisebord svajede frem og tilbage i E-W. Medd. blev svimmel. I: IV. Nr. 54. Holger Danskes Vej 3B,' (Fru Anna Søndenbroe). K: Ca.ll7s h. BA: Ryst. BV: Ca. 7«m. V: Alt i Stuen sittrede stærkt, særlig rystede Potteplanterne og et Skrive-; bord. I: IV. Nr. 55. Hollændervej 5,m (Skolebestyrer L.Otterstrøm). K: llh 30m efter Skolens elektriske Normalur, da Bev. ophørte. BA:-En ejendommelig, rytmisk Vuggen i N-S. BV.- Noget over l m. V: Bladene paa nogle højtstaaende Viftepalmer vuggede. I: III. Nr. 56. Horterisiavej 3,i (OttoValentiner). BA: Baade slingrende og stødende i omtr. NW-SE. V: En Dør sprang op og et Billede paa Væggen klapprede. I: III. Nr. 57. Hostrups Allé 8, n (Kommunelærer Sophus Christensen). K:' 7«å 2^. BA: En lodret Gyngen eller Hoppen, 2 Gange med kort Mellemrum, hver Gang. i 8 å 0 s. V: Gardinerne svingede lidt frem og tilbage i SE-NW. I: III; Nr. 58. Hostrups Vej 2,iv (Kontorist Vald. Humle). K: Ca. lvhk -i BA: En Ryst. BV: Ca. 5*. L: Ingen. A: En ny Ryst. kom 5m senere. I: III. Nr. 59. Jacob D annefærds Vej, i (Kommunelærerinde Th. Jacobsen). K: å'2h. BA: En stærk Gyngen. BV: Ca. 5 s. V: Billeder paa Væggene og Hængelampen kom i Bev. i W el. NW-S el. SE el. omv. Medd. fik en Fornemmelse af Svimmelhed. I: IV. Nr. 60. Johannevej 4,n.(Fru Amalie Petersen). K:

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende.

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende. KATALOG til Auktionen paa Constantia Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11 over Bohatfe og JVIalemer tilhørende Dødsboerne efter fhv. Proprietær J. H. Holm, Grosserer F. M. Oppenheim og Prokurist

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1 Esbjerg Byråd 1898-1950 Fortegnelsen over Esbjerg Byråds sammensætning er udarbejdet på baggrund af valgresultaterne. Et byrådsmedlem behøver altså ikke sidde hele perioden ud. Hvis et medlem udtræder

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion FORTEGNELSE over M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion Tirsdagen den 28. Maj 1918 Formiddag Kl. 10 og følg. Dag i Niels Juelsgade Nr. 6 stuen - - Af Kataloget fremhæves: En stor Del udm. Møbler

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl.

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl. i KATALOG til Auktionen paa Gentofte Hotel Tirsdagen den 24. April 1917 Form. Kl. 11V2 orer Bohave m. v. tilhørende Dødsboerne efter Enkefru Jørgine Esche og Enkefru Emm y F. C. Hartmann, født Bu gel,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Efterslægt Rasmus Mortensen

Efterslægt Rasmus Mortensen Efterslægt Rasmus Mortensen 1. generation 1. Rasmus Mortensen blev født på en ukendt dato, døde før 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde, og blev begravet den 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde.

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

IWalefier fpa Dypehaveu

IWalefier fpa Dypehaveu Y Udstilling 588. af IWalefier fpa Dypehaveu og Omegn. Septbr. 1916. T % O, UDSTILLING AF M A L E R I E R FRA DYREHAVEN OG OMEGN KLAMBENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1916 KUNST TO Kl SAM l FORENINGEN DYREHAVENS

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold.

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE 7. udkast 1. INT. STUE. DAG BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. Han åbner en øl. Kapslen smider han i en skål, der tilsyneladende bliver

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj Mit første Indtryk af Askov. Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj skolen i Askov begyndte sin Virksomhed, kunde jeg have Lyst til at meddele mit første Indtryk af Byen Askov og

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen.

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen. I tyskernes lænker Forfatter, Christian Søndergaard beretter om et besøg i Gilleleje midt i november 1943, hvor han har en samtale med en kvinde, som havde været skjult på kirkeloftet. Teksten er et uddrag

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 ^smsacøp Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Lærerværelse:Emma Nielsen

Lærerværelse:Emma Nielsen Lærerværelse:Emma Nielsen Lister i vinduer tørres af Lamper og el lister tørres af Reol tømmes og tørres af (vask gulv under) Borde tørres af Computer tørres af Pudse vinduer indvendigt Fod lister tørres

Læs mere

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel Ungskytternes Divisionsturnering 0 og 5 meter riffel Resultatliste 0 / 0 5. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-605 Brøndby - Tlf. 6 66 - Fax 6 55 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: Harboe Water Games 2015 Stævne by: Slagelse Arrangør: Slagelse Svømmeklub

Seedede heat Stævne navn: Harboe Water Games 2015 Stævne by: Slagelse Arrangør: Slagelse Svømmeklub Side: 1 Dato: 25 juni 2015 Tid: 16:38:02 Seedede heat Stævne navn: Harboe Water Games 2015 Stævne by: Slagelse Arrangør: Slagelse Svømmeklub Løb 1, 200m Rygsvømning Damer Finaler (6) 184 2 Line Aarkrogh

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365 Kollaps Opgave #3 Mercedes-huset i Vejle Titel: Mercedes-huset i Vejle Afleveret: 2005.04.14 DTU-kursus: Studerende: 11961 - Konstruktionsdesign Teddy Olsen, s011271 Anders Løvschal, s022365 Opgaven At

Læs mere

Ver. 2. Gratis morgenkaffe/te til medfølgende forældre/leder. Billet til hallens sportscafe til alle spillere.

Ver. 2. Gratis morgenkaffe/te til medfølgende forældre/leder. Billet til hallens sportscafe til alle spillere. Ver. 2 Det er vigtigt at alle hjælper til, ved at være klar til kamp og selv om man har tabt, så være klar til at tælle. Du skal altid tælle den efterfølgende kamp på den bane du lige har spillet på. Til

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

Martin Nyrops tegninger af Rådhuset Oversigt over ikke detailregistrerede tegninger

Martin Nyrops tegninger af Rådhuset Oversigt over ikke detailregistrerede tegninger 1. Bygningstegninger UTOGRFEREDE TEGNINGER = lmindeligt hvidt papir B= Kalkérpapir C= Lærred I: Grundlægning II: Planer III: Facader og snit IV: tagværk V: Murværk, gulve, lofter m.m. VI: rkivreoler HÅNDTEGNINGER

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Sangbog. Junglegruppens. Caroline gi r os mad. Askfelt Børnehave. Caroline gi r os mad, Ost på brød og mælk i fad, Maden den bli r ekstra go

Sangbog. Junglegruppens. Caroline gi r os mad. Askfelt Børnehave. Caroline gi r os mad, Ost på brød og mælk i fad, Maden den bli r ekstra go Junglegruppens Sangbog Caroline gi r os mad Caroline gi r os mad, Ost på brød og mælk i fad, Maden den bli r ekstra go Når vi spiser den med ro. Værsgo. Askfelt Børnehave Hej hop og velkommen Røde, grønne,

Læs mere

HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN

HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN 543. HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN I ØREGAARD FOLKEPARK SOMMEREN 1918 AFHOLDES AF GENTOFTE KOMMUNE I FORBIND ELSE MED CHARLOTTENBORG-BILLEDHUGGERNES SAMMENSLUTNING PRIS: 25 ØRE Elegant farreskræderi @AS @A9

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere