Jordrystelserne i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordrystelserne i Danmark"

Transkript

1 Jordrystelserne i Danmark ved det skandinaviske Jordskælv den 23. Oktober 904. Af E. G. HARBOE. lotraks efter det skandinaviske Jordskælv den 23. Oktober 904 Kl. ca. Il72 h Fmd. paabegyndte Dansk geologisk Forening en Indsamling af Oplysninger om Jordskælvets Optræden i Danmark. Dels udstedte Foreningen gennem Aviserne Opraab om Indsendelse af Meddelelser om det og dels udsendte den Spørgeark til Udfyldelse. Disse indeholdt de følgende Spørgsmaal: ) Paa hvilket Sted gjordes Iagttagelsen? (I Byerne anføres Gade, Husnummer og Etage, paa Landet Byens, Sognets og Herredets Navn.) 2) Var Iagttageren i det Frie eller i Hus, og hvad var De beskæftiget med? Var der Ro omkring Dem? 3) Paa hvilken Dato og paa hvilket Klokkeslet mærkedes Fænomenet? (Klokkeslettet bedes anført saa nøjagtigt som muligt.) Hvorledes gaar Deres Ur i Forhold til et rigtigt gaaende? (f: Eks. Jernbaneur eller Normalur.) Hvis Fænomenet gentog sig, anføres saa vidt muligt det nøjagtige Klokkeslet for hvert enkelt. 4) Hvorledes mærkedes Jordskælvet? Som Stød eller Rystelse? Ledsagedes det af Lyd? 5) Hvorlænge varede hver Rystelse eller hver Lyd? Dansk geol. Foren. Bd

2 394 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt ) Fik Iagttageren noget bestemt Indtryk af, fra hvilken Retning Stødene eller Lyden kom? 7) Faldt ophængte Genstande ned, eller kom de i Svingning og i saa Fald, i hvad Retning svingede de? Gik Pendulure i staa, og i saa Fald, hvad Retning har Væggen, hvorpaa de hænge? Sprang Døre op eller i, eller slog Murene Revner? 8) Kom Vandet i Søer eller i Havet i Bevægelse, forsvandt Vandet i Kilder eller Brønde, eller brød der ny Kilder frem? Iagttoges der andre usædvanlige Fænomener? 9) Kan De meddele Adresser paa andre, der ere i Stand til at give paalidelige og nøjagtige Oplysninger? Resultatet af disse Anstrængelser var, at der til Foreningen indkom ca. 350 Meddelelser, hvoraf dog den største Del hidrørte fra Kjøbenhavn med nærmeste Omegn. Endelig foranstaltede Foreningen ogsaa en Indsamling af alle de Oplysninger, der fremkom om Jordskælvet i de forskellige danske Aviser. Hele det saaledes fremkomne Materiale har Foreningen i Forsommeren 909 velvilligt, i foreløbig ordnet Tilstand, overladt Forf. til Bearbejdelse og det er nu gengivet i det følgende. De originale, til Foreningen indgaaede Meddelelser, ere her samlede under»direkte Meddelelser«, hvor de efter Angivelsen af det paagældende Sted og, i Parenthes, af Meddeleren ere gengivne i en skematisk Form under Rubrikkerne: K: Klokkeslet. BA: Bevægelsens Art. BV:» Varighed. L: Lydfænomener. V: Virkninger. A: Anmærkninger. I: Intensitet efter Forf. Skøn.

3 Medd. fra Dansk geol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind 3.] 395 Hvor intet andet er bemærket under A, har Iagttageren befundet sig i Hus og i Ro. Avismeddelelserne egne sig ikke for en saa fuldstændig Gengivelse. Under»Avismeddelelser«er derfor kun givet kortfattede Uddrag af dem, for saa vidt som de give Oplysninger, der kunne supplere de direkte Meddelelser. Ved den under I: angivne Klassificering af Rystelsernes Styrke er der ikke udelukkende taget Hensyn til de Momenter, der ere anførte som betegnende for de forskellige Grader i den almindelig anvendte ROSSI-FOREL' ske Skala, fordi det har vist sig, at disse kunne fremkomme ved meget forskellige Rystelsesgrader. For Eksempel ses det meget hyppigt, at Standsning af Pendulure, der skulde karakterisere Intensiteten VI, kan forekomme endog ved helt ufølte Rystelser eller med andre Ord ved Intensitetsgraden I. Til yderligere Vejledning ved Klassificeringen er der derfor benyttet den umidddelbare, personlige Opfattelse af Rystelsens Styrke, saaledes som det er anvendt i den af afdøde Prof. A. CANCANI i 903 paa den 2. internationale, sejsinologiske Konferents i Strassburg i. E. foreslaaede FoREL-MERCALLi'ske Skala ). Naar der bortses fra, at der altsaa er anvendt forskellige Momenter til Karakterisering af de forskellige Grader og den sidstnævnte Skala er bleven forlænget med to Grader for de særlig voldsomme Rystelser, ere de to Skalaer indbyrdes ganske overensstemmende. De lyde saaledes som følger: Intensitet ROSSI-FOREL FOREL- MERCALLI I II Mikrosejsmisk, kunmærket af enkelte, øvede Iagttagere. Mærket af et lille Antal Personer i Ro. Instrumental Rystelse. Meget let. ') Beitr. z. Geophysik. Ergånzungsband II, Leipzig, 904, S *

4 396 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Olit nsitet Inte ROSSI-FOREL FoREL- MERCALLI III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mærket af flere Personer i Ro. Retning og Varighed kan bedømmes. Mærket af Personer i Bevægelse. Rystelse af Vinduer, Døre m. m. Knagen i Bjælkerne. Mærket almindeligt af hele Befolkningen. Rystelse af Møbler og Senge samt Anslag af enkelte Husklokker. Almindelig Opvaagnen af Sovende, almindeligt Anslag af Husklokker, Gyngen af Lysekroner, Standsning af Ure, synlig Gyngen af Træer og Buske. Enkelte Personer flygte ud i det Fri. Væltning af løse Genstande, Løsning af Forskalning paa Loft og Vægge, Anslag af Kirkeklokker, almindelig Skræk men ingen Beskadigelser. Omstyrtning af Skorstene og Revning af Mure. Delvis eller hel Ødelæggelse af enkelte Bygninger. \ Katastrofe. Let. Følelig eller middelmaadig. Temmelig stærk. Stærk. Meget stærk. Ødelæggende. Ruinerende. Meget ruinerende. Katastrofe. Stor Katastrofe. Oprindeligt benyttedes Betegnelserne»Stærk«og»Meget stærk«for henholdsvis Graderne V og VI, og disse Betegnelser synes ogsaa Forf. mere overensstemmende med den almindelige Opfattelse og hensigtsmæssigere, naar

5 Medd. fradanskgeol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind 3.] 397 man da for Graden VII benyttede Betegnelsen»Forskrækkelig«istedetfor»Meget stærk«. Direkte Meddelelser. Kjøbenhavn I. Det gamle Kjøbenhavn incl. Vestre Boulevard og Christianshavn. Nr.. Bredg. 42,n (Gehejmeetatsraadinde Elis. Hennings). K: 7s h. BA: 2 absolut stærke Stød i W-E-med et Par Sekunders Mellemrum. V: En Chaiselongue rystede og Gulvet ligesom bølgede. I: V. Nr.2. Bredg. 65,i" (Gross. Axel Petersen). K: Ca. llh 42 m. BA: Gyngende i W-E. V: Døre klaprede, Porcellain og Glas klirrede og et Blomsterstativ dinglede. A: Et nyt Stød kom i samme Retning '/» Minut senere. I: IV. J Nr. 3. Christiansborg Slots nordre Buegang, (Christine Tange-Jensen). K: Ca. /«. BA: Vandrette Smaastød. V: Kakkelovnen begyndte at drøne og en Figur paa den var ved at vælte. Alle Skilderierne paa en Væg klirrede og bevægede sig stødvist et Par Gange fremefter. I: IV. Nr. 4. Christianshavns Voldg. 7, IV (Lærer A.Larsen). K: llh 30>n efter Bev. BA: En halv Snes bløde Gyngninger eller Svingninger, hver enkelt paa 'A åls, voksende og aftagende jævnt. L: Ingen. V: Kun Avisen, som Medd. holdt i Hænderne, gjorde Bev. synlig. I: III. Nr.5. Citadellets Kirkeplads, (Overintendant Mikkelsen). K: Ca. 7» h. BA: Stærk Ryst. omtr. i N-S. BV: Nogle Sek. L: Som Rumsteren i Naboværelset. V: En høj Bogreol og en Kakkelovn saas at ryste i N-S. I: IV. Nr. 6. Cort Adelersg.,HI (Kommandør ST. P. Holm). K: Ca. llh 28m. BÅ: Svajende Bev. i Huset. BV: 4 å 5«. L: Ingen. V: Prismer paa Lamper klirrede, en Kakkelovn rystede og et i et Vindue hængende Billede kom i Svingning. I: IV. Nr. 7. Dronningens Tværgade 7, (A. Jessen). K: Ca. 7» h. BA: Vandret. BV; Ca. HK V: Et Flygel rystede efter dets Længde i E-W. Et Skrivebord med to Skabe svingede i NE-SW. Paa 2. Sal rystede en Seng i NNE-SSW og en Husklokke gav Lyd. A: Huset staar paa løs Grund og rystes, naar der rulles med Petroleumstønder i Gaarden. I: V. Nr. 8. Fredericiag., Rigsdags-Bogsamlingen (fhv. Rigsdagsmd. Fred. Bayer). K: Ca. 7«h. BA: Stærk Ryst. V: Et Bord rystede saa stærkt, at det endog vaklede: Medd. forskrækkedes. I: V.

6 398 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt; 904. Nr. 9. Fréderiksborgg. 22," (Elna Callesen). K: HVa". BA: Gyngen, vistnok fra E. L: Susen som fra en stærk, frembrydende Storm. V: Flaskerne i en Plat-de-ménage kom i en stærk, vedholdende Bevægelse. I: IV. Nr. 0. Frederiksg 2,v (Stud. jur. Harald Plum). K: Ca. h 30m. Amalienborg Slotsur slog Halv enten umiddel bart før eller umiddelbart efter. BA: Ryst. vistnok i N-S med eller 2 lodrette Bev. BV: Ca. 5s. V: Et stort Spejl bevægede sig synligt ind og ud mod Væggen. En Lampe kom i Svingning vistnok i N-S. A: 4 andre Personer i den samme Lejlighed mærkede Intet. I: III. Nr.. Frederikskirken i Bredg. (Lærerinde Sofie Funder). K: Ca. HVj h. BA: Ingen Bev. bemærket. L: Langvarig Klirren eller Raslen. :. Nr. 2. Halmtorvet," (Frk. Doris Høeg). K: Ca. 7» h. BA: Gyngen fra N. BV; Vistnok kun faa Sek. L: En stærk, buldrende Lyd gennem Skorstenen. V: Gardinerne bevægede sig som i stærk Gennemtræk. Kakkelovnen rystede. Medd. følte sig ilde tilpas. I: IV. Nr. 3. Hauserpl. 7,i (Frk. Edith Martensen). K: Ca. llvsh. BA: Ryst. BV: Nogle Sek. L: Ingen. V: Nogle Vaser paa et Chatol kom i Bev. I: III. Nr. 4. Hauserpl. 8," (Arkitekt Viggo Klein). K: llh 29m å Uh 297> m lige efter Rystelsens Ophør. BA: 2 lodrette Stød, det. kortere og stærkere, det 2. længere og svagere. V: En knagende Lyd ved Vinduerne. I: IV. Nr. 5. Havneg. 49," (Frk. Agnes Falck). K: 7s h præcis. Uret gik som Normaluret (det elektriske Gadeur?). BA: Stærk Ryst. L: Ingen. V: Et Vindue klirrede meget stærkt. Klaverlamperne, Blomsterne og Gardinerne bevægede sig i flere Minutter efter. Medd. blev underlig tilmode. I: V. Nr. 6. Klareboderne 5," (Frk. Alma Jensen). K: Ca. /«. BA: Vandret Ryst. i N-S. BV: Ca. Vi. V: Dørene rystede meget stærkt. Medd. fik stærk Kvalme. I: IV, Nr. 7. Kompagnistræde 3," (J. Andersen). BA: Først gyngende, omtr. i N-S, og derefter svingende i samme Retning. BV: 6 å 8 S. V: Medd. blev noget svimmel. A: En Person i Bevæg, mærkede Intet. I: III. Nr. 8. Kompagnistr.2," (Augusta Meyer). K: " 30m. BA: 3 stærke Stød. V: Et lille Bord bevægede sig gentagne Gange i S-N. Medd. blev svimmel. I: IV. Nr. 9. LI. Kannikestr. 4," (Fru A. Brønnum). K: 7a h + nogle Min. BA: Ca. 6 vandrette Bev. V: Vinduet klirrede og Potteplanters Blade bevægede sig. I: IV.

7 Medd.fraDanskgeol.Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind3.] 399 Nr. 20. LI. Strandstr. 20,"i (Etatsraad N. Frisenette). K: 7«h, efter et Skøn. BA: Gyngen, formentlig i E-W. ' BV: Kun nogle Sek. V: En Kakkelovn rystede med en knagende Lyd. I: III. Nr. 2. Løvstr., Bagb., : (Telegrafist Valdemar Munck). K: 2 h 30 m. Uret konfereret med Telefonstationens Normalur, men Medd. saa først eller 2>" efter Bev. paa sit Ur. BAT En langvarig Ryst. med lange Impulser, efterfulgt af 3 4 kortere eller svagere. BV: Ca. 2. L: Ingen. V: Stol og Bord rystede aldeles føleligt. De fleste tilstedeværende Funktionærer paa Statstelefon-Centralstationen synes at have mærket Bev. A: Timetallet 2 skal sikkert være. I: IV. Nr.22. Løvstr. 4, st. (Sofie Petersen). K: 7i h præcis. BA: 2 Gange Sittren og Gyngen med Is Mellemrum. L: Ingen. I: III. Nr. 23. Mikkelbryggersg. 8,l [ (Konditorarbejder M. Flittner). K: Vistnok h 20>«å h 30m. BA: 2 sukcessive Stød i en samlet Bølgebev.fra NW. BV: 5 å 20«. L: Ingen. I: III. Nr. 24. Ny Toldbodg. 5,v (Fru Holm). BA: Mindst 3 Stød med 2 S Mellemrum. V: Et temmelig stort Spejl paa Væggen dansede og forskubbede sig mod S. Væggens Retning var N-S. I: IV. Nr.25. Nørreg. 2,m (Cand. juris Stevns). K:"Ca.ll7«h efter Frue Kirkes Ur. V: En Dør sprang op. Nr. 26. Nørreg. 34, ni (Journalist E.M.Olsen). K: h 29m efter Raadhusuret. BA: Gyngende i E-W. BV: Ca. 2*. V: Reoler knagede, Ruderne klirrede og Fineringen paa et Skab sprang. I: IV. Nr. 27. Set. Annæg. 6," (Filehugger Jul. Frørup). K: 7«h præcis efter Vor Frelsers Kirkes Taarnur. BA: Svingninger i NE-SW. BV: 4 å 6*. I: III. Nr. 28. Set. Annæg. 7," (Valdemar Smidt). K: 7«h. BA: Et langt og 2s efter et ganske kort Stød. L: Ingen. V: En Hængelampe rørte sig ikke. Medd. følte sig usædvanlig træt og tung. I: II. Nr. 29. Set. Paulsg. 57, (Arbejdsm. Jørgen Rasmussen). K: h 28m efter Jernbanen. BV: 5s. V: Et Ur gik istaa og en Køkkenlampe faldt ned. I: V. Nr. 30. Set. Pederstr. 0,m. (S. Christensen). K: Ca. IV/IK BA: Gyngen vistnok i NW-SE. V: Endel Billeder paa en Væg klapprede ud fra denne, indtil å 2" paa 7* Al. Længde. I: V. Nr. 3. Skinderg. 32,ni (Otto Diemar). K: Ca. 7«h.

8 400 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt BA: Vandret Stød. L: En dump Lyd. V: Et meget stort Skilderi rystede frem og tilbage. I: III. Nr. 32. St. Kongensg. 63, i" (Gross. E. Warburg). K: h 28m. _ BA: Vandret Ryst. BV: 5 å 6*. L: Buldren i Etagen ovenover. I: III. Nr. 33. St. Kongensg. 66, (Fru Elisab. Quaade). K: h 29 "i præcis. Uret var den foregaaende Dag stillet af Urmageren. BA: Sittren i NW-SE. Kun Stød. BV: Ca. V s m. V: Medd. fik udpræget Søsygefornemmelse. I: III. Nr. 34. St. Kongensg. 08," (Prmrltnt. K. Schat-Petersen). K: Ca. h 35m. BA: 2 Sæt lodrette Bev., muligvis fra E, hvert paa 6 8 Stød og ca. 0s. I: IV. Nr. 35. St. Kongensg. paa Hjørnet af Set. Paulsg. (Laura Mehrn). K: Ca. li 35'«. BA: Stærk Ryst. BV: Vistnok l m. V: Hele Stuen med alle Møbler i den rystede. I: V. Nr.36. Stormg. 2,n (Augusta Paulli). BA: 2 sukcessive Ryst., den sidste maaske svagest. V: Smaasager paa et Skab rystede, saa de klirrede. I: III. Nr.37. Teglgaardstr. 3," (Fru Jensen). K: Noget over h. BA: Vandret. BV: 7«m. L: Ingen. V: Urtepotterne i Vinduet rystede stærkt. Skilderier paa en tværs paa Gaden stillet Væg klapprede stærkt ud fra Væggen. I: IV. Nr. 38. Toldbodg. 2 (Gross. Hans Holm). K: Omtr. 72 h, muligvis, faa Sek. før. BA: Betydelig bølgeformig Bev. i SW-NE. BV: 3 å 4'. - V: Ret stærk Bev. fremkom i en halvfyldt Vandkaraffel. I: IV. Nr. 39. Toldbodg. 5," (Klædehandler Pedersen Faxe). K: Ca. 7a h. BA: 2 vandrette Stød i.retning ud mod Gaden (WNW-ESE). BV: Kort. V: En Nernst-Lampe dinglede, nærmest i Retning lodret paa Gaden. I: III. Nr. 40. Tordenskjoldsg. 2,i" (Frk. Alice Hansen). K: 74h å 7a h. BA: Gyngende. V: En Vindueskrog sprang op. Nr. 4. Tordenskjoldsg. 3," (Skibsfører E. Holst). K: h 3 m efter Normaltid. BA: Bølgebev. i SW-NE. BV: Ca. 0 å 5 s. L: Ingen. V: En i en Vinduesfyldning ophængt Tavle slog haardt mod samme. I: III å IV. Nr. 42. Vestre Boulevard, Helmershus 4," (Theodor Hansen). BA: 2 vandrette Ryst. V: En Lysekrone svingede ca. 72". Gardinerne og Planterne bevægede sig stærkt. I: III. Nr. 43. Vestre Boulevard 45 (Ad. Clement). L: Ingen. V: En lille Hængelampe svingede i omtrent N-S. I: II. Nr..44. Vester Voldg., Vartov," (Md. Lyngbye), K:

9 Medd.fraDanskgeol.Forening. Nr. 6.København. 90. [Bind3]. 40 V» h præcis, da Ryst. var forbi. BA: Temmelig stærk Ryst. fra W. V: Billederne paa en Væg kom i stærk Bev. I: IV. Kjøbenhavn II. Mellem Kystbanen, Aaboulevarden Nordbanen samt Nørre og Østre Voldgade. Nr. 45. Aaboulevard 78, "I (Revisor Emil Olsen). K: h 29m. Uret var rigtigt gaaende. BÅ: 3 gyngende Bev. uden Stød. BV: Højst l m. L: Ingen. V: Blomster i Vinduet, kom i meget stærk Bev. I: IV. Nr. 46. Baggesens«. 8 (Forlægger H. C. Kyhn). K: /* *. BA: En meget stærk Gyngen uden skarp Ryst. BV: 3 4s. A: Bev. føltes navnlig i Husets øvre Etager. I: V. Nr. 47. Balders PI. I, (Kommunelærerinde E.Barfoed). K: HVah. BA: Gyngen i S-N. L: Ingen. V: Hængelampen kom i Svingning og Blomsternes Blade bevægede sig som i stærk Træk. I: IV. Nr. 48. Birkeg. 9A, (Fhv. Bogholder F. Bork). K: 7a h. Uret var stillet efter Urmager Ranchs Ur. BA: eller maaske 2 Ryst. i W-E. BV: Ca.Va. L: Ingen. V: Potteplanterne i Vinduet bevægede sig stærkt. Paa 4. Sal mærkedes Stødet endnu stærkere, Skilderier paa Væggen klapprede. I: IV. Nr. 49. Blaagaards PI.' 8, (Enkefru R. Hansen). K: Ca.ll'Ah BA: Stærk Ryst. i NE-SW el. omv. BV: Nogle Sek. L: Ingen. V: Alle hængende Genstande kom i Svingning. I: V. Nr. 50. Blegdamsvej 22,iv (Herm. Chr. Børs-Koefoed). BA: Ryst. BV: Ca. 20*. L: Ingen. V: En Lampe kom i Svingning, vistnok i W-E el. omv. I: III. Nr. 5. Blegdamsvej 36, i«(dr. phil. V. Pingel). K: h 29 m. Uret var nylig reguleret, men en Afvigelse paa indtil lm anser Medd. dog som meget mulig. BA: Ryst. I: III. Nr. 52. Classensg. 4, (Handskefbrkt. C. G. V. Danielsen). BA: Stærk Bølgen. BV: Ca. Vs*. L: Ingen. I: V. Nr. 53. Dosseringen 4, (E. Lilienberg). K: HVa*. BA: En let Skælven og derpaa en Bølge fra NE. BV: Et Par Sek. L: En dump, rullende Lyd som fra en Damptromle samtidig med Bev. V: En tung Kobbervase -paa en Kakkel- ' ovn klirrede, en Gaslysekrone samt et i Vinduet hængende Fuglebur sittrede og gyngede. Paa 3. Sal sprang en med en Krog lukket Dør op. Angst og Kvalme anfaldt Medd. I: IV. Nr Dosseringen 30, (Frk. Ida Kiellerup). K: h 28m rned indtil et Par Minutters Fejl. BA: Svingning frem Dansk geol. Foren. Bd

10 402 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt og tilbage, vistnok i SE-NW. V: En Gardinkappe fløj frem og tilbage. I: IV. Nr. 55. Dosseringen!) l,i (Landbrugsstud. Helga Schuster)., K: Ca. HVi h. BA: Mindst 3 sukcessive Ryst. BV: Ca. 5 å 30 s. L: Ingen. V: Palmer samt andre Planter og hængende Genstande kom i Svingning; mindre staaende Genstande dirrede stærkt. I: IV. Nr. 56. Elmeg. 5,n (Frk. Margr. Bruun). K: llvaa BA: Bølgende. V: Billederne paa Væggene bevægede sig stærkt, Lamperne ligesaa og en Palme paa et Stativ bevægede sig som i Blæst. Medd. fik Søsygefornemmelser og blev forskrækket. I: V. Nr. 57. Faaborgg. 3,iv (Fru Nanzy Germundsen). K: 7*h. BA: 5 6 vandrette Bev. i N-S. BV: Ca. I«. V: Hængelamper, Gardiner, Portierer og et Spejl kom i Svingninger. I: IV. Nr. 58. Faxeg. 3," (Docent J. P. J. Ravn). K: h 297*. Uret konfereredes ca. 5 Timer senere med to Normalure. BA: Stærk, vuggende. BV: Godt 0 s. L: Ingen. V: 2 Hængelamper kom i Svingning i W-E. Et Bogskab paa en Kommode knirkede meget højt, hvilket ifølge Undersøgelser kan tyde paa Stød fra W, men ikke fra E. I: V. Nr Frederiksborgg. 32, m (Boghandler M. Borgen). K: Ca. /.h. BA: En ikke ubetydelig Ryst. V: Et lille Porcellænsbillede klirrede ualmindeligt stærkt mod en Rude. - I: IV. Nr. 60. Frederiksborgg. 43, i" (Kapt. St. Hamann). K: Ca. 72h. BA: En svag Byst. med en lille Afbrydelse. BV: Knapt 0 s. I: II. Nr. 6. Frederiksborgg., Hjørnet af Nørre Farimagsg., i Apothekbygn.,l v (Havebrugskandidat Axel Fog). K: Ca. 7> h. BA: 2 å 3 Stød. V: Væggene svingede i N-S og Lampetter og andre Genstande kom i stærke Svingninger. I: IV. Nr. 62. Fælledvej 9, IV (Caroline Pontoppidan). K: Henad 7* h. BA: 2 stærke gyngende Bev. og derpaa en kortere og svagere. V: Efter de to første Stød forlod Medd. opskræmt Stuen. I: V. Nr. 63. Fælledvej 2,m (Stud. juris Erik Harboe). K: Ca. 7> h. BA: Ret regelmæssige Svingninger, vistnok i NW-SE. BV: Ca. 20 s. A: Medd. angiver, at Bev. ogsaa er følt Nørrebrog. 3 (Ing. Kr. Noe Harboe), Blaagaardsg. 4,iv (Fru Klingsey og Stud. L. Lange) og i Hjørring. I: III. Nr. 64. GI. Kalkbrænderivej 6,iv (Enkefru Charlotte

11 Medd. fradanskgeol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind 3]. 403 Marcussen). K: llvs h efter Jernbanens Ure. BA: 3 Gange en let Gyngen i N-S, nogle faa Sek. hver Gang. L: Dump Støj som ved Flytning af store Møbler. V: Hængelampen klirrede og svajede stærkt. A: Bev. ogsaa mærket i samme Gade Nr. 44,IV. I: III. Nr. 65. GI. Kalkbrænderivej 46, r (Arbejdsmd. C. N. Søderberg). K: V* å ll 3 A h.' BA: Først Gyngen i N-S og derpaa hurtige, lette Stød i kun faa Sek. BV: Ga. 2m. L: Ingen. V: Prismer paa en Lampet kom i Svingning og Bladene paa en Palme dirrede. En med begge Hænder holdt Avis svingede 2 3" i en halv Alens Afstand fra Hænderne. I: IV. Nr. 66. Gothersg. 35,"I (Frk. Olga Bryndum). Vistnok henad 7s h. BA: Let Gyngen. BV: Nogle faa Sek. L: Ingen. V: Vinduerne rystede. I: IV. Nr. 67. Gothersg. 35, (Konsulinde Helga Vidalin). K: Nogle Min. efter HVa h. BA: 2 sukcessive, pludselige og voldsomme Ryst. omtrent i NE-SW. V: En Lampe paa Bordet rystede stærkt og alle Skilderierne kom i Svingninger. Medd. fik Kvalme og Hovedsmerter. I: VI. Nr. 68. Gothersg. 43,iv (Billedhugger Jørgen Larsen). K: Ca. 72«. BA: Gyngen omtrent i NNE-SSW. BV: Ca. l in, men maaske mindre. V: En Hængelampe svingede, saa at dens Prismer raslede og en Palme rystede op og ned. I: IV. Nr.69. Gothersg. 65," (R. Polack). K: Henimod 2n. BA: Gyngen. L: Rullende Støj. V: Møbler, Lamper og Gaskroner bevægede sig. I: IV. Nr. 70. Griffenfeldtsg. 5,V (F. K. Petersen). K: Ca. h 40m. BA: En temmelig stærk og meget ubehagelig Skælven. BV: 74 å Va. V: Et i NE-SW svingende Pendul stødte flere Gange mod Urkassens Bagvæg. I: IV. Nr.7. Griffenfeldtsg. 8,v (Fotograf, Fru Hertha Pedersen). K: Ca. Il7s h. BA: Bølgende eller glidende i N-S uden Stød. BV: Et ØjeBlik. L: Ingen. I: III. Nr. 72. Griffenfeldtsg. 8,i» (Arkitekt og Tegnelærer P. Hassing). K: ll h 28 m. Uret gik efter Normaltid (de elektriske Gadeure?). BA: Ryst. i ca. 5 s, der efter 5 s fornyedes svagere, Retning SW-NE. L: Ingen. V: Et Bogskab svingede 0 frem og tilbage og nogle Potteplanter i Vinduet vibrerede stærkt. I: V. Nr. 73. Griffenfeldtsg. 8,iv (Wald. Wolff). K: 72 h, maaske et Par Min. over. V: Et stort Spisebord r3 r stede stærkt, et højt Stativ med Potteplanter truede med at vælte og Vandet i en Vandkaraffel skvulpede. I: IV. 30*

12 '404 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt Nr. 74. Griffenfeldtsg. 20,iv (Musiklærerinde - Math. Thaub). K: Ca. HVs h. BA: Gyngen som paa et Skib. BV: Ca. V2 m. L: Ingen. V: Genstande paa Væggen svingede og Smaaborde bevægede sig. A: Et Efterstød kom 5 m senere som en svag Ryst, der kunde hidrøre fra en tung Vogns Passage. I: IV. :.; - Nr. 75. Griffenfeldtsg. 35A,i" ( ). K: 7* å 72 h. BA: Stærk Gyngen i NW-SE. BV: Ca. 7> m. V: Knagen i Vindueskarmen, og et Glas, der stod i Vinduet, faldt ned. Medd. fik Kvalme og Person blev bange. I: V. Nr. 76. Guldbergsg. 9,iv (Pianofortearb. C. A. Grosseg). K: 74K BA: Ryst. i W-E. BV: Vistnok 7s m. L. Ingen. V: En Hængelampe kom i Svingning i W-E og et Skilderi paa Væggen klapprede. I: IV..Nr. 77. H. Lorentzensg. 3, IV (Overkontrollør O. P. Hansen). K: 7* å 7«h. BA: Ryst. fra S. "BV: Ca. 30«. V: Hængelampen og Uriodderne kom i Svingning.- I: IV. Nr. 78. Hobrog. 9,ni (Boghandlermedhj. Hugo Falkenberg). K: Ca. h 35m. BA: En ganske sagte, lodret Ryst. BV: Ca. 7*. V: Ingen. I: II. Nr.79. J.A. Schwartzg.29, (kgl. Translatør C. E. Kirkerup). K: 7sh Normaltid. BA: Svingning. BV: Ca. 0«. L: Ingen. V: En Dør sprang op paa. Sal. A: En svagere Ryst. paa ca. Is Varighed bemærket allerede Kl. 0 s. D. I: III. Nr. 80. Kalkbrænderivej 48,n (Cand.phil. Jens Harbou). K: Uh 25m (da en Hund viste særlig Uro). BA: Ryst. i 2 Afdelinger, svagest i Midten. V: En i E-W staaende, temmelig stor og tung Bogreol dirrede og vaklede ud og ind, saa at Medd. saa sig foranlediget til at holde paa den. Nogle mindre Billeder paa Væggen klapprede. I: V. Nr. 8. Kapelvej 7, IV (Cigarsorterer Aage Rasmussen). K: h 33 m. Uret gik nøjagtigt 30 Min. for stærkt efter et Normalur (Tiden turde derfor være at betragte som upaalidelig). BA: 3 å 4 vandrette Svingninger paa 72 s Periode i ENE-WSW. L: Ingen. A: Ogsaa følt Nøjsomhedsvej paa Østerbro 7, IV (Lærerinde, Fru Amberg). I: III. Nr Korsg. 7B.IV (A. Nielsen). K: 7> h. BA: 2 stærke Svingninger. V: Dørklokken ringede og Gulvet gyngede stærkt. I: V. Nr. 83. Linnésg. 4,iv (K. Konstantin Hansen). BA: En stærk Ryst. i S N. V: Bordtæppet og Potteplanterne viftede som i Trækvind og en Gyngestol kom i Bev. En Person talte om at søge ud af Huset. I: V. Nr. 84. Linnésg. 6B,i v (Enkefru Juliane Holstein).

13 Medd.fraDanskgeol.Forening.Nr.l6.Købenliavn.l90. [Bind3.] 405 Kf Ca. ll'/ah. BA: Stærke, gyngende Bev. L: Hul Buldren franeden. V: Urtepotterne i Vinduerne og et Bogskab vaklede. Dørene klapprede. Medd. fik Kvalme og Svimmelhed. A: Medd. syede paa Maskine. I: IV. Nr. 85. Linnésg. 22," (Forvalter W. J. Skjøt). K: Ca. Il7a h. BA: En fortsat Ryst. i W-E. BV: Ca. 7a m. V: Forskellige løststaaende Genstande paa et 4x2 Al. stort Arbejdsbord dirrede og rystede. I: IV..?:' "" - Nr. 86. Linnésgade 28,IV (Frk. M. Saxbeék). K: 7«h efter 3 Personers Ure, der i Reglen' daglig konfereres med Urmager Ranchs Ur. BA: Gyngen med 3 svage Hævninger, Retning E-W. V: Kopperne paa et Bord raslede og et Pendulur, hvis Pendul svingede i NE-SW, gik istaa. Et Egetræ udenfor Vinduerne.rystede i en Snes Sek. som i stærk Blæst. I: VI. Nr. 87. Livjægerallé28,iv (Prmrltnt. af Generalst. J. Koch). K: llh 29m 30s efter et Bornholmerur, der et Par Dage forinden var stillet efter et Normalur. BV: Ca. l m. V: Et Skrivebord, Gulvet og Ydervæggen bevægede sig kendeligt. I: IV. Nr. 88. Læssøesg. 7,iv (Musiklærerinde Thora Ottosen). K: 7«h. Uret gik som et Normalur. BA: Ryst. i nordvestlig Retning. BV: Nogle Sek, V: Alle Potteplanterne kom i stærk Svingning og et Flygel rystede. Medd. blev svimmel, I: V. Nr. 89. Marstrandsvej 9, n (Cand. theol. H. Bertelsen). K: Lidt over HV«h. BA: Ryst. i SSW-NNE. BV: 4 å 5*. L: Ingen. V: Medd. blev svimmel. I: III." Nr. 90. Mølleg. 25B,m (M. Tranekjær). K: å 2K BA: En stærk Ryst., vistnok i sydlig Retning. BV: Ca. 5 m. V: En Plante ved Vinduet og en Lampe paa Bordet kom i stærk Bev. ligesom ogsaa Kakkelovnen. Medd. blev meget forskrækket. A: (Den angivne Varighed er sikkert urigtig). I: V. Nr. 9. Nansensg. 37," (Cand. phil. Chr. Guldbjerg).. K: Ca. å 2h. BA: En fortsat'ryst. i NE-SW. BV: Ca. l m. L: Ingen. V: En temmelig stor Hængelampe kom i Svingning i NW-SE med 27«å 3" Udslag. En Dame fik et Ilde r befindende. I: III. Nr.92. Nordre Frihavnsvej 96, V (E. Blad). K: Lige før 7* h. BA: Ryst. BV: Vistnok '/* m. V: Billederne paa Væggen svingede 7* å */*". I: IH. Nr. 93. Nørre Allé," (Borgmester C. A. Tvermos). K: Ca. 7j h. BA: Nærmest som en stærk Ryst. BV: 5 å 0 s. V: Læsepulten paa en Sygeseng kom til at dirre stærkt. Medd. blev svimmel. I: V.

14 406 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt Nr.94. Nørre Allé.7," (Enkefru Henriette Buhring). K: " 30m efter Uret i Set. Johanneskirkens Taarn. BA: Et lodret Stød. L: Ingen. V: Portiererne bevægede sig og en Hængelampe kom til at svinge i N-S. I: III. Nr. 95. Nørrebrog. 49, iv (J.Magnussen). K: " 50. BA: Vuggende i N-S. V: Stiklingerne paa en stor Kaktus svajede frem og tilbage. A: (Tidsangivelsen er vistnok fejl). I: III. Nr. 96. Nørrefarimagsg.,n (Etatsraad Emil Holm). K: Ca. «3 m å ll"32m. Uret reguleret efter Raadhusuret. BA: Ryst., vistnok i E-W. BV: Ca. 20 å 3(R L: En svag, hul Lyd. V: Et Loft slog en Revne, saa at det kunde høres. Gardinerne og en Urtepotte i et Vindue kom i Svingning ligesom ogsaa et i en Kommode hængende Nøgleknippe. I: V. Nr. 97. Nørre Sideallé 2,i'i (Theodor Rasmussen). K: IIV2. BA: En blød, glidende eller vuggende Bev. i NW- SE med en lille Afbrydelse paa nogle Sek. BV: Ca.l2s. V: En Dør sprang op. Prismerne paa Lampetterne sloge sammen med stor Støj. Medd. fik Søsygefornemmelse. I: IV. Nr. 98. Nørre Søg. 9A,v (Louis Witzansky). K: Ca. llvi". BA: Gyngen. BV: Ca. "Am. V: Bladene i en opslaaet Bog bevægedes som af Gennemtræk, Planternes Blade bevægede sig og Fugleburet og Lamper klirrede. Medd. blev angst. I: V. Nr. 99. Nørre Søg. 43,u (Civilingeniør Nils Møller). K: llh 29ni å llh 30m. Raadhusuret slog umiddelbart efter Bev. BA: 2 sukcessive vandrette Ryst. i omtrent NNE-SSW, hver paa nogle faa Sek. L: Ingen. V: Et Skab og nogle Smaagenstande kom i Bev. I: IV. Nr. 00. Nørre Søg. 49,rv (Cand. theol. Valentiner Branth). K: å 2 h. BA: Først rystende, derpaa mere bølgende. BV: Ca. 30 s. V: En Figur paa en Kakkelovn klapprede '. frem og tilbage. I: III. Nr. 0. Odenseg., IV (Etatsraadinde Christensen). K: å 2h. BA: Ryst., vistnok i W-E. BV: Knapt lm. V: En Lampe paa et Bord hørtes at ryste. I: III. Nr. 02. Odenseg.,i v ( : ). BA: Flere haarde Stød franeden. L: Ingen. V: Et lille Bord, hvorpaa en Plante stod, rystede. I: III. Nr.03. Ole-Suhrsg. 6,HI (Stud. med. Otto Schumacher) K: lin 28 m efter et Normalur. BA: Uafbrudte, regelmæssige - Svingninger i NW-SE. BV: Over 5s. L: Ingen. I: III. Nr. 04. Ordrupg. I, (Kammerraadinde Louis Hjorslev). K: Ca. ll'/a". BA: 2 å 3 vandrette Bev. i W-E.. BV:

15 Medd. fra Danskgeol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind3.] 407 Vistnok et Par Sek. V: 2 Damer fik pludselig ondt. I: III. Nr. 05. Peter Fabers g. 39, v (Smedesvend Seier Beenfeldt). K: 2h 30m å 2h 3. BA: Gyngen i Vi å Vs«" og derpaa Dirren. BV: Ca. lm. L: Ingen. V: Loftspudset slog fine Revner. Et Vinduesskilderi slog mod Ruden, der vender mod NW, og flere hængende Genstande bevægede sig. A: (Tidsangivelsens Timetal er sikkert fejlt). I: IV. Nr. 06. Ravnsborgg. 7B,v (Einer Brandt). K: llh 30m å llh 37«m. Klokken var slaaet 7* h forinden Bev. og efter denne var den endnu ikke ll h 32 m. - BA: 8.å 9 regelmæssige, stærke Svingninger i NW-SE. BV: Ca. 0«. V: 2 Skilderier kom i Svingning i NW-SE. Medd. forhindredes i at skrive. I: IV. Nr.07. Ribeg. 2,iv (Prokurist, cand. phil. L.Wagner). BA: 2 Ryst. kort efter hinanden. BV: Ganske kort. L: Ingen. V: Klirren af Glas. I: III. Nr. 08. Rosendals Tværg., n (Tandlæge, Professor Haderup). K: Ca. HVah. BA: Flere stødformige Ryst. fra N. BV: Knapt lm. V: Gulvet knagede, en Lysekrone kom i tydelig Svingning og der fremkom en ret stærk Viften af Bladene paa en Palme. 2 Personer følte Svimmelhed. I: IV. Nr. 09. Rosenvængets Allé22, IV (Bog- og Papirhandler F. A. M. Bielefeldt). K: Ca. H7sh. BA: Gyngende med Ryst. 2 Gange, første Gang stærkest i ca. 72 m og anden Gang kortere. V: Ruderne og et Par Staalamper m. m. klirrede. I: IV. Nr. 0. Rømersg. 20,iv (A. V. Larsen). K: Lidt før llh 30m. Raadhusuret slog 7» h, da Bev. ophørte. BA: Ryst. BV: Mindre end l m. L: Stærkt Bulder. V: Duerne i et Dueslag forskrækkedes. Tagets Ryst. var synlig. I: IV. Nr.. Rømersg.2, m (Assistent Georg E.Petersen). K: Ca. llh 20m. Uret gaar udmærket. BA: En frygtelig Ryst. V: Medd. følte et frygteligt Ildebefindende. Alt rystede frem og tilbage. A: Medd. angiver, at Bev. ogsaa er mærket stærkt El meg. 4, iv (Fru Anna Petersen). I: V. Nr. 2. Rømersg. 25, v (Musiklærerinde Ida Hansen). K: Ca. 72 h. BA: Begyndte svagt, men blev efterhaanden overordentlig stærk og aftog derpaa. V: Knagen i Væggene. Alle Møbler og mindre Genstande kom i stærk Bev. I: VI. Nr. 3. Rørholmsg.,V (Fabrikarb. Th. Edv. Jensen). K: Ca. H7s h. BA: En rytmisk Vuggen eller Dirren i NE- SW. BV: Ca. 30s. L: Ingen. I: III. Nr. 4. Skovgaardsg. 3, (Stud.jur. Aksel G.U.Jørgensen). K: llh 29m eller llh 30m, efter Berigtigelse af Uret.

16 408 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt BA: Mange sukcessive vertikale Stød. L: Ingen. V: Petroleumen i en Lampebeholder kom i temmelig stærk Bev. A: Medd. opgiver, at Marstrandsg. 2,st. gik et i NW-SE svingende Ur istaa Kl. h 32, men Uret gik ikke ganske rigtigt. I: III. Nr. 5. Slagelseg. 7,m (Fru A. Schrøder). K: /*. BA: Gyngende. BV: Ca. lm. L: Ingen. V: Bladene paa nogle store Palmer bevægede sig stærkt og en Hængelampe kom i Svingning, medens en Lysekrone ikke bevægede sig. A: Bev. syntes ikke at forekomme i en Nabostue. I: III. Nr. 6. Slagelseg. 8, iv (Premrltnt. af Flaaden M. Bojesen). K: llh 297«m å llh 30 præcis for Bev. Ophør. BA: En særegen bølgende Ryst., svagest i Midten. BV: 0 å 5 s.. L: En svag Buldren. V: Gardinerne kom i Svingning og en Staalampe rystede stærkt. Flere af Genboerne aabnede. Vinduerne. A: Ryst. iagttoges ogsaa paa Set. Lucas Stiftelsen ved Johanneskirken. I: IV.. Nr. 7. Slotsg. 37,i«(Styrmand M. Nielsen). K: llh 39 m 30 s. Uret gik nøjagtigt efter Raadhusuret. BA: Bølgende i N-S. BV: Ca. 30 s. L: Ingen. V: En aabenstaaende Dør paa en i SE-NW stillet Væg kom i Svingning og ligesaa Blomsterne i Vinduet. A: (I Tidsangivelsen er der sikkert ved en Fejlskrift kommet til at staa 39m istedetfor 29 m ). I: IV. Nr. 8. Sortedams Dossering 95A,m (Cand. polyt. Karl Meyer). K: llh 28m. Uret gik vistnok for sent. BA: 2 stærke Ryst., forbundne ved en noget svagere. BV: 5 å 20 s. V: Et Bord svingede i NNW-SSE og et Blomsterglas truede med at falde. I: V. Nr. 9. Sortedamsg.," (E. Nygaard). K: llh 29m. BA: 2 Ryst. ni ed nogle Sek. Mellemrum, i NE-SW, den sidste maaske stærkest. V: Kakkelovnen rystede stærkt og lydeligt, en knagende Lyd i Bogskabene og i Gulvet og Gaskronen svingede temmelig betydeligt. Medd. belavede sig paa at forlade Huset. I: V. Nr. 20. Strandboulevard 28,st. (Cand. polyt. E Borch). K: Ca.'lVhK BA: 2å3 brat begyndende og endende Ryst. BV: 4 å 5 s. L: En dump Lyd som fra et meget tungt Køretøj. A: Bev. syntes ikke bemærket af flere Tilstedeværende. I: III. Nr. 2. Thorsg. 38,in (Paula Sørensen). K: Mellem og IT/ah. BA: Gyngen. BV: Is. V: Det knagede i en Dør og nogen Forskrækkelse foraarsagedes. A: (Den angivne Varighed er sikkert urigtig). I: V. Nr 22. Turesensg. 34,m (Wilh.Raether). K:llh27m. BA: Svag Gyngen i NW-SE. BV: Godt7«m. V: En Potteplante i Vinduet kom i svingende Bev.!" III.

17 Medd. fra Dansk geol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind 3.] 409 Nr. 23. Upsalag. 2," (Cand. pharm. G.F.Petersen). K: llh29m a llh 30'n efter Berigtigelse af Uret. BA: Først stærk, derpaa svagere og derefter igen stærk Gyngen. BV: lål'a". L: Ingen. V: Hængelampen kom i Svingning og en Potteplante paa et Stativ vaklede stærkt og flyttede sig et Stykke. I: V. Nr. 24. Upsalag. 20,iv (Grosserer G. Budde-Lund). K: llh 29m å llh 30m efter Ryst. Uret konfereret bagefter med Raadhusuret. Muligvis var der '" Afvigelse. BA: En stærk Ryst. BV: */* å 7> m. V. Et Par Vaser rystede stærkt og to Messingskjolde bragtes til at synge. I: V. Nr. 25. Vendersg.2,v (Arbejdsmd. Olsen). K: llh29m. BA: 2 sukcessive, gyngende Bev. i SSE-NNW. BV: 3 s. L: Knittrende Lyd som af Papir, der krammes sammen. V: 2 smaa Døre i et Panel under Vinduerne sprang op. A: Ryst. bemærket af 3 Personer. I: III. Nr. 26. Vendersg. 25,m (Gnrltolddirektør M. Rubin). BA: Ryst. som fra en tungt læsset.vogns Passage efterfulgt af en synlig Gyngen. BV: Ca. l m. L: Kniksende Lyd som fra Fjedre lige før Ryst. - I: III. Nr. 27. Vesselsg. 22D,v (Handskemager Carl Lehnert). K: Lidt over ll'/jh efter Reregning ifølge et ganske tarveligt men godt Vægur. BA: Pludselig men ikke stærk Gyngen. BV: Kortvarig, ca. l'/2 m (?). L: Samtidig Lyd som af stærk Blæst. I: III. Nr. 28. Wiedeweltsg. 5,n (Frk. Jensine Dahl). RV: Vistnok et Par Min. L: Ingen. V: En Sekretær rystede, saa at et Taffelur og Nipsgenstande paa den dansede. I: IV. Nr. 29. Willemoesg. 3,m (Fru L. Jørgensen). K: HVsh med indtil nogle Min. Fejl, da Uret gik 5 Min. for sent. BA: 2 stærke, stødvise Ryst., den sidste mest stødvis, med faa Sek. Mellemrum og en let, gyngende Bev. V: Metallaage og deslige paa en Køkkenvæg klapprede. I: V. Nr. 30. Willemoesg. 9,iv (Alice Ortmann). RA: Lange, stærke, bølgeformige Bev. i W-E. RV: Ca. lm. _ V: Intet væltede. I: V.. Nr. 3. Willemoesg. 6,iv (Fru Anna Kuhn). K: Ca. llh 30m. _ BA: 2 sukcessive Ryst. i N-S. RV: Ca. 7» m. V: Døre og Møbler rystede meget stærkt. I: V. Nr. 32. Ydunsg. 7,H (Kontorist R. Fessel). K: Ca.llVjh. BA: Nærmest bølgende i SSE-NNW i 4 Sæt. BV: Ca. 5s. L: Ingen. V: Ruderne - klirrede lidt og ligesaa nogle Glas i et Fuglebur. Mælken i et til 2'" fra Randen fyldt Glas skvulpede lidt over. I: IV.

18 40 E.G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d.23. Okt Nr. 33. Østerbrog. 6 A, iv (Frøknerne Volqvartz). K: llk 28m efter Supposition. BA: 3 Gange.gentagen Hævning og Frem- og Tilbagesvingning i SE-NW. el. ESE-WSW. BV: Henved 0 s. V: En let Knagen hørtes, et tungt Bogskab, fyldt med Bøger, svajede frem og tilbage paa ea ængstende Maade og en stor Plantes Blade bevægede sig som i Storm. Medd.'ne fik Søsygefornemmelse. I: V. Nr. 34. Østerbrog. 9,m (Tjenestepige Oline Hansen). K: Ca. ll'/jh. BA: Gyngende i N-S. V: Nogle Reoler slingrede, Billeder og mindre, hængende Genstande paa Væggene kom i Bev. og Gardinerne skælvede. I: IV. Nr. 35. Østerbrog. 22, iv (Kommandør G. Caroc). K: h 26m Os for Bev. Ophør. Medd. mener at være sikker paa Angivelsens Rigtighed. BA: Gyngende med lå 2" vandrette Bev. i N-S. BV: Henved lm. L: Ingen. I: IV. Nr. 36. Østerbrog. 24,M (Direktør Justus Nathansen). K: Ca. llva. BA: En stærk Ryst. i SE-NW.- BV: Ca.lOs. I: V. Nr. 37. Østerbrog. 50,HI (Skibsreder D. Torm). K: Faa Min. før HVa efter Normaluret paa Trianglen. BA: Gyngen, vistnok 3 lette, hurtig paa hinanden følgende Svingninger. BV: Ca. 0 s. L: Ingen. V: Bladene paa en stor Gruppe Planter samt nogle Smaating paa et lille Bord kom i stærk Bev., Køkkentøj paa Væggene raslede og Køkkenklokken gav Lyd. I: IV. Nr Øster Søg. 34, n (Soph. Nielsen). K: Ca. llv» h. BA: Ingen. V: Paa Sortedamssøens Overflade ganske tæt ved Fredensbro, hvor der jo kun er meget lidt Vand, viste der sig pludseligt en regnbuefarvet Plet paa ca. et Par Tommer i Tværmaal, som udvidede sig til en Størrelse af ca. 2" i Tværmaal, hvorefter der udenom samme dannede sig en skidengraa Ring paa ca. 4" Bredde. Efterat have været synlig i et Par Sek. trak det hele sig sammen igen og forsvandt. Et Øjeblik efter viste det samme Fænomen sig en halv Snes Al. længere borte og saaledes gentog det sig 5 å 6 Gange. Nr. 39. Øster Søg. 08,iv (Journalist H. Boesgaard- Rasmussen). K: ll h 26 å ^ 28m. Da hele Bev. var forbi, var Kl. Ilh28m efter Normalurene. BA: 2 Ryst., vistnok fra NW, den sidste længst og paa mindst 30 s. L: Ingen. V: En Hængelampe kom i Svingning, Smaating hoppede og Tallerkner i en Tallerkenrække klirrede. I: IV. Nr. 40. Østervold, Magnetisk Observatorium (Direktør Adam Paulsen). K: llh 29m, angivet ved de jordmagnetiske Registrationer.

19 Medd.fraDanskgeol.Forening.Nr.l6.København. 90. [Bind3.] 4 Kjøbenhavn III. Mellem Vestre Boulevard Aaboulevarden Nordbanen og en mod SW fra Nordbanens Overskæring med Nørrebrogade gaaende Linie. Nr. 4. Aaboulevard l,m (Murer Oluf Valdemar Olsen). K: Raadhusuret slog umiddelbart forinden Bev. HV2 h. BA: Ca. 5 å 6 stærke Svingninger i omtr. N-S el. omv. BV: Nogle faa Sek. V: Nogle Uriodder kom i Svingning. I: V. Nr. 42. Aag. 96,VI (Cand. mag. Nanna Lange). K: Ca.HVah. BA: 3 Ryst. i S-N, den 2. begyndte med et Stød, den sidste var svagest. L: En underlig dump Lyd lige før Ryst. V: En Væg svingede synligt i S-N. I: V. Nr.43. Absalonsg.24, v (Fhv. Detailhandler I. Johansen). K: Ca. 7a h. BA: 2 kort efter hinanden følgende, gyngende Bev. i W E el. omv. BV: 2 å3 s. V: Hængelamper og Blade paa Potteplanter svingede med 2 å 3" Udslag. I: IV. Nr. 44. Bakkegaards Allé 8,n (Maler Greve Harald Moltke). K: Ca. 7» h. BA: Gyngen og Ryst. i ca. 0s, derefter ca. 0 s Ro og dernæst 2 korte Stød med faa Sek. Mellemrum. L: Ingen. I: III. Nr. 45. Colbjørnsensg. 28," (Arkitekt H. Prahl). K: Ca. Il7s h. BA: En temmelig stærk Gyngen i SE-NW. L: Ingen. V: Gardinerne kom i temmelig stærk Bev. ligesom ogsaa en Lysekrone og en Hængelampe. Medd., der troede, at Huset sank, blev noget svimmel. I: IV. Nr. 46. Dannebrogsg. 45,rv (Malermester F. Jensen). K: llh 28m. BA: Gyngen som paa et Dampskib. BV: Ca. HK' V: Gardiner og Blomster svingede livligt. En Hængelampe svingede i E-W. I: IV. Nr. 47. Forchhammersvej 6,iv (Cand. mag. W. Thalbitzer). K: ållva h. BA: Et stærkt og et svagere Stød med Ryst. i N-S og maaske flere Stød. BV: Vs ål.- V: Forskellige Sager rystede stærkt, navnlig svajede nogle store Blade paa en Potteplante op og ned. I: IV. Nr. 48. Frederiksberg Have, paa en Bænk udfor Andebakkestien (Tjener Hans Nielsen). K: 3 A præcis. BA: 4 stærke Stød med ca. V» m Mellemrum og 3 svagere Stød med ca. l m Mellemrum, fra N. L: En meget svag, rullende Lyd. V: Vandet i Kanalen kom i en stærk Bev., der vedblev 37*m efter det sidste Stød. I: V. Nr. 49. Frederiksberg Slot, Chefslejligheden,! (Frk. Alice Harhoff). K: Slotsuret slog kort efter 7«h. BA: En tiltagende Sittren i SW-NE, der hørte brat op. BV: Ca. 7s m. L: Usikker. V: Det knagede allevegne i Stuen. Fløjdørene gave sig i Hængslerne. I en stor Kakkelovn raslede

20 42 Medd. fra Dansk geol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind 3.] det stærkt, rimeligvis ved at Kullene faldt sammen. Medd. havde en Følelse af Ubehag som under et stærkt Tordenvejr. :IV. Nr. 50. Frydendalsvej 0, i (Direktør Busse). K: h 28 m nøjagtigt efter Jernbanens Ure. BA: En Rystelse som under en stærk Storm men med dobbelt saa stor Amplitude, 5 å 8 Bev. med ca. «Periode fra N el. NNW til S. L: Ingen. I: IV. Nr. 5. GI. Carlsberg, Malteriets Taarnbygning, s *- (Laboratorieforstander N. Hjelte Clausen). K: Ca. 7«h.. BA: Gyngen. BV: Faa Sek. V: Nogle Potteplanter (Palmer) svingede op og ned nogen Tid efter. I: II. Nr. 52. GI. Kongevej 9,n (AxelThiess). K: 7*a 7i h. BA: Vandret Svingning i E-W. BV: Ca.'lO å 5s. L: Ingen. V: 2 Hængelamper kom i Svingning. Glas-og Porcellain vaklede og klirrede. I: IV.. Nr. 53. H. C. Ørsteds Vej 8, m (Frk. Elisabeth Nyholm). K: Ca. 7a. BA: Ryst foraarsaget af en rullende Bev. fra selve Jorden i S-N. V: Et tungt Spisebord svajede frem og tilbage i E-W. Medd. blev svimmel. I: IV. Nr. 54. Holger Danskes Vej 3B,' (Fru Anna Søndenbroe). K: Ca.ll7s h. BA: Ryst. BV: Ca. 7«m. V: Alt i Stuen sittrede stærkt, særlig rystede Potteplanterne og et Skrive-; bord. I: IV. Nr. 55. Hollændervej 5,m (Skolebestyrer L.Otterstrøm). K: llh 30m efter Skolens elektriske Normalur, da Bev. ophørte. BA:-En ejendommelig, rytmisk Vuggen i N-S. BV.- Noget over l m. V: Bladene paa nogle højtstaaende Viftepalmer vuggede. I: III. Nr. 56. Horterisiavej 3,i (OttoValentiner). BA: Baade slingrende og stødende i omtr. NW-SE. V: En Dør sprang op og et Billede paa Væggen klapprede. I: III. Nr. 57. Hostrups Allé 8, n (Kommunelærer Sophus Christensen). K:' 7«å 2^. BA: En lodret Gyngen eller Hoppen, 2 Gange med kort Mellemrum, hver Gang. i 8 å 0 s. V: Gardinerne svingede lidt frem og tilbage i SE-NW. I: III; Nr. 58. Hostrups Vej 2,iv (Kontorist Vald. Humle). K: Ca. lvhk -i BA: En Ryst. BV: Ca. 5*. L: Ingen. A: En ny Ryst. kom 5m senere. I: III. Nr. 59. Jacob D annefærds Vej, i (Kommunelærerinde Th. Jacobsen). K: å'2h. BA: En stærk Gyngen. BV: Ca. 5 s. V: Billeder paa Væggene og Hængelampen kom i Bev. i W el. NW-S el. SE el. omv. Medd. fik en Fornemmelse af Svimmelhed. I: IV. Nr. 60. Johannevej 4,n.(Fru Amalie Petersen). K:

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog 1 Forlaget Sparekassen Thy/Knakken Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Af Clemmen Brunsgaard 2 Clemmen Brunsgaard: Krigsdagbog Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995.

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet)

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet) En smuk Nytaarsgave. Bestyrelsen for Børnehjemmet Børnely" i Nykøbing har haft den Glæde at modtage en smuk og kærkommen Nytaarsgave til Børnehjemmet, idet Ingeniør Pedersen, Lyngby, har sendt et stort

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Lene Puck Ishøy ~ENS HANSEN BDRGGARD EFTER 1870

Lene Puck Ishøy ~ENS HANSEN BDRGGARD EFTER 1870 Lene Puck Ishøy ~ENS HANSEN o BDRGGARD EFTER 1870 L-~T-1Z868-L8 NHSI Landbrugsforeningens mangeaarlge, ilnsete Forman

Læs mere

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten.

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten. Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012 Traadløst Nødraab fra Atlanten. En Kæmpedamper med 2300 Mennesker stødt sammen med et Isbjerg. Hjælp Tilkaldes.

Læs mere

Tell me the tales, that to me were so dear, long long ago long long ago. "Jorden bliver kold en Gang--ligesom Mennesket".

Tell me the tales, that to me were so dear, long long ago long long ago. Jorden bliver kold en Gang--ligesom Mennesket. Det Graa Hus Herman Bang (1857-1912) Til en ven Tell me the tales, that to me were so dear, long long ago long long ago. "Jorden bliver kold en Gang--ligesom Mennesket". I Hans Excellence rejste sig i

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt" N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af HARDSYSSELS AARBOG U Ol.. l\ l:: T Af HJ STOlUSK SAMFUND foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT 21. BIND KOJJt" N II AVN l J.0\1.1/ISSIU.\ /IO S 1'. fiaa Sf. ol

Læs mere

Ludvigsbakke 1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LUDVIGSBAKKE ***

Ludvigsbakke 1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LUDVIGSBAKKE *** Ludvigsbakke 1 Ludvigsbakke The Project Gutenberg EBook of Ludvigsbakke, by Herman Bang This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy

Læs mere

Un ivers ity of Toronto

Un ivers ity of Toronto ;(' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/spredtemindergenoogran AXEL GRANDJEAN SPREDTE MINDER GENNEM 70 (1847-1917) AAR KØBENHAVN

Læs mere

10 ÅRS ERINDRINGER FRA VALLENSBÆK I TIDEN 1928-1937 INDHOLDSFORTEGNELSE

10 ÅRS ERINDRINGER FRA VALLENSBÆK I TIDEN 1928-1937 INDHOLDSFORTEGNELSE 10 ÅRS ERINDRINGER FRA VALLENSBÆK I TIDEN 1928-1937 Forfatter er Vagn Aage Christensen født 1925, og søn af førstelærer ved Vallensbæk Skole (fra 1.8.1927 til sin død i 1937) Christen Mauritius Christensen

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907

Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907 Teatermuseet i Hofteatret 2015 / webtekst25 Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907 Transskriberet af Mikael Kristian Hansen Redaktionel forbemærkning

Læs mere

V i b r o p l e x - N ø g l e n.

V i b r o p l e x - N ø g l e n. E. D. R. optager som Medlemmer alle Kortbølgeinteresserede, saavel Sender= som Mod tageramatører. Kontingentet er Kr. 4.50 Kvartalet, i hvilket Beløb Tilsendelsen af Radio Magasinet og Foreningens Medlemsblad

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D JØRGEN FRIIS Slægten Simonsen fra Rugaard MED INDLEDNING af N IE L S F R I I S KØBENHAVN J. JØRGENSEN & CO. BOGTRYKKERI A/S 1958 F O R O R D»Slægten Simonsen

Læs mere

smaa romaner 1905-1927

smaa romaner 1905-1927 smaa romaner 1905-1927 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 1 07/02/11 19.11 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 2 07/02/11 19.11 danske klassikere Henrik Pontoppidan Smaa Romaner 1905-1927 tekstudgivelse, efterskrift

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1932 FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD CARL G. CHRISTENSEN,

Læs mere

Ved vejen. Herman Bang

Ved vejen. Herman Bang Herman Bang Table of Contents Ved vejen...1 Herman Bang...2 I. Stationsforstanderen skiftede Frakke til Toget. Satan til lidt Forslag i Tiden, sagde han og strakte Armene. Han havde blundet saa smaat over

Læs mere

Haabløse Slægter. Herman Bang. The Project Gutenberg EBook of Haabløse Slægter, by Herman Bang

Haabløse Slægter. Herman Bang. The Project Gutenberg EBook of Haabløse Slægter, by Herman Bang Haabløse Slægter Herman Bang The Project Gutenberg EBook of Haabløse Slægter, by Herman Bang This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may

Læs mere

MENNESKEAANDENS SEJRE

MENNESKEAANDENS SEJRE MENNESKEAANDENS SEJRE OPFINDELSERNES HISTORIE I OMRIDS AF POUL LA COUR OG HELGE HOLST»FREM«DET NORDISKE FORLAG ERNST BOJESEN 1904 INDLEDNING ILøbet af de sidste halvandet hundrede Aar er vort Herredømme

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

1898-21. 3uft - 1923

1898-21. 3uft - 1923 5 o r c x i t t x g C É D 1898-21. 3uft - 1923 v l ezei *J»G 'iz ' 86$ l V i V ] I % cm O % ø u m a i o g i q ø a g ^ ø u c r ø C j t t a g t f ^ % il *** o (PS K> AT UDARBEJDET AF MEDLEM AF BESTYRELSEN

Læs mere

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945.

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. af kriminalassistent Arnold Hagstrup, Løgstør December 1987 Som det er de fleste bekendt begyndte tyskerne at rykke

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Små livserindringer fortalt til mine børn og børnebørn

Små livserindringer fortalt til mine børn og børnebørn Små livserindringer fortalt til mine børn og børnebørn Poul Heegaard Fåvang, 11. februar 1945 1 Indhold 1 Første barndomstid i Fredericiagade 1 1.1 Fredericiagade 27....................................

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

Shellhuset 21. marts 1945. afjan Møgelbjerg

Shellhuset 21. marts 1945. afjan Møgelbjerg Shellhuset 21. marts 1945 afjan Møgelbjerg Shellhuset, 21. marts 1945 - den dag krigen kom til Danmark Shellhuset, 21. marts 1945 - den dag krigen kom til Danmark Af Jan Møgelbjerg Forlaget SØRVIS 1985

Læs mere