Jordrystelserne i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordrystelserne i Danmark"

Transkript

1 Jordrystelserne i Danmark ved det skandinaviske Jordskælv den 23. Oktober 904. Af E. G. HARBOE. lotraks efter det skandinaviske Jordskælv den 23. Oktober 904 Kl. ca. Il72 h Fmd. paabegyndte Dansk geologisk Forening en Indsamling af Oplysninger om Jordskælvets Optræden i Danmark. Dels udstedte Foreningen gennem Aviserne Opraab om Indsendelse af Meddelelser om det og dels udsendte den Spørgeark til Udfyldelse. Disse indeholdt de følgende Spørgsmaal: ) Paa hvilket Sted gjordes Iagttagelsen? (I Byerne anføres Gade, Husnummer og Etage, paa Landet Byens, Sognets og Herredets Navn.) 2) Var Iagttageren i det Frie eller i Hus, og hvad var De beskæftiget med? Var der Ro omkring Dem? 3) Paa hvilken Dato og paa hvilket Klokkeslet mærkedes Fænomenet? (Klokkeslettet bedes anført saa nøjagtigt som muligt.) Hvorledes gaar Deres Ur i Forhold til et rigtigt gaaende? (f: Eks. Jernbaneur eller Normalur.) Hvis Fænomenet gentog sig, anføres saa vidt muligt det nøjagtige Klokkeslet for hvert enkelt. 4) Hvorledes mærkedes Jordskælvet? Som Stød eller Rystelse? Ledsagedes det af Lyd? 5) Hvorlænge varede hver Rystelse eller hver Lyd? Dansk geol. Foren. Bd

2 394 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt ) Fik Iagttageren noget bestemt Indtryk af, fra hvilken Retning Stødene eller Lyden kom? 7) Faldt ophængte Genstande ned, eller kom de i Svingning og i saa Fald, i hvad Retning svingede de? Gik Pendulure i staa, og i saa Fald, hvad Retning har Væggen, hvorpaa de hænge? Sprang Døre op eller i, eller slog Murene Revner? 8) Kom Vandet i Søer eller i Havet i Bevægelse, forsvandt Vandet i Kilder eller Brønde, eller brød der ny Kilder frem? Iagttoges der andre usædvanlige Fænomener? 9) Kan De meddele Adresser paa andre, der ere i Stand til at give paalidelige og nøjagtige Oplysninger? Resultatet af disse Anstrængelser var, at der til Foreningen indkom ca. 350 Meddelelser, hvoraf dog den største Del hidrørte fra Kjøbenhavn med nærmeste Omegn. Endelig foranstaltede Foreningen ogsaa en Indsamling af alle de Oplysninger, der fremkom om Jordskælvet i de forskellige danske Aviser. Hele det saaledes fremkomne Materiale har Foreningen i Forsommeren 909 velvilligt, i foreløbig ordnet Tilstand, overladt Forf. til Bearbejdelse og det er nu gengivet i det følgende. De originale, til Foreningen indgaaede Meddelelser, ere her samlede under»direkte Meddelelser«, hvor de efter Angivelsen af det paagældende Sted og, i Parenthes, af Meddeleren ere gengivne i en skematisk Form under Rubrikkerne: K: Klokkeslet. BA: Bevægelsens Art. BV:» Varighed. L: Lydfænomener. V: Virkninger. A: Anmærkninger. I: Intensitet efter Forf. Skøn.

3 Medd. fra Dansk geol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind 3.] 395 Hvor intet andet er bemærket under A, har Iagttageren befundet sig i Hus og i Ro. Avismeddelelserne egne sig ikke for en saa fuldstændig Gengivelse. Under»Avismeddelelser«er derfor kun givet kortfattede Uddrag af dem, for saa vidt som de give Oplysninger, der kunne supplere de direkte Meddelelser. Ved den under I: angivne Klassificering af Rystelsernes Styrke er der ikke udelukkende taget Hensyn til de Momenter, der ere anførte som betegnende for de forskellige Grader i den almindelig anvendte ROSSI-FOREL' ske Skala, fordi det har vist sig, at disse kunne fremkomme ved meget forskellige Rystelsesgrader. For Eksempel ses det meget hyppigt, at Standsning af Pendulure, der skulde karakterisere Intensiteten VI, kan forekomme endog ved helt ufølte Rystelser eller med andre Ord ved Intensitetsgraden I. Til yderligere Vejledning ved Klassificeringen er der derfor benyttet den umidddelbare, personlige Opfattelse af Rystelsens Styrke, saaledes som det er anvendt i den af afdøde Prof. A. CANCANI i 903 paa den 2. internationale, sejsinologiske Konferents i Strassburg i. E. foreslaaede FoREL-MERCALLi'ske Skala ). Naar der bortses fra, at der altsaa er anvendt forskellige Momenter til Karakterisering af de forskellige Grader og den sidstnævnte Skala er bleven forlænget med to Grader for de særlig voldsomme Rystelser, ere de to Skalaer indbyrdes ganske overensstemmende. De lyde saaledes som følger: Intensitet ROSSI-FOREL FOREL- MERCALLI I II Mikrosejsmisk, kunmærket af enkelte, øvede Iagttagere. Mærket af et lille Antal Personer i Ro. Instrumental Rystelse. Meget let. ') Beitr. z. Geophysik. Ergånzungsband II, Leipzig, 904, S *

4 396 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Olit nsitet Inte ROSSI-FOREL FoREL- MERCALLI III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mærket af flere Personer i Ro. Retning og Varighed kan bedømmes. Mærket af Personer i Bevægelse. Rystelse af Vinduer, Døre m. m. Knagen i Bjælkerne. Mærket almindeligt af hele Befolkningen. Rystelse af Møbler og Senge samt Anslag af enkelte Husklokker. Almindelig Opvaagnen af Sovende, almindeligt Anslag af Husklokker, Gyngen af Lysekroner, Standsning af Ure, synlig Gyngen af Træer og Buske. Enkelte Personer flygte ud i det Fri. Væltning af løse Genstande, Løsning af Forskalning paa Loft og Vægge, Anslag af Kirkeklokker, almindelig Skræk men ingen Beskadigelser. Omstyrtning af Skorstene og Revning af Mure. Delvis eller hel Ødelæggelse af enkelte Bygninger. \ Katastrofe. Let. Følelig eller middelmaadig. Temmelig stærk. Stærk. Meget stærk. Ødelæggende. Ruinerende. Meget ruinerende. Katastrofe. Stor Katastrofe. Oprindeligt benyttedes Betegnelserne»Stærk«og»Meget stærk«for henholdsvis Graderne V og VI, og disse Betegnelser synes ogsaa Forf. mere overensstemmende med den almindelige Opfattelse og hensigtsmæssigere, naar

5 Medd. fradanskgeol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind 3.] 397 man da for Graden VII benyttede Betegnelsen»Forskrækkelig«istedetfor»Meget stærk«. Direkte Meddelelser. Kjøbenhavn I. Det gamle Kjøbenhavn incl. Vestre Boulevard og Christianshavn. Nr.. Bredg. 42,n (Gehejmeetatsraadinde Elis. Hennings). K: 7s h. BA: 2 absolut stærke Stød i W-E-med et Par Sekunders Mellemrum. V: En Chaiselongue rystede og Gulvet ligesom bølgede. I: V. Nr.2. Bredg. 65,i" (Gross. Axel Petersen). K: Ca. llh 42 m. BA: Gyngende i W-E. V: Døre klaprede, Porcellain og Glas klirrede og et Blomsterstativ dinglede. A: Et nyt Stød kom i samme Retning '/» Minut senere. I: IV. J Nr. 3. Christiansborg Slots nordre Buegang, (Christine Tange-Jensen). K: Ca. /«. BA: Vandrette Smaastød. V: Kakkelovnen begyndte at drøne og en Figur paa den var ved at vælte. Alle Skilderierne paa en Væg klirrede og bevægede sig stødvist et Par Gange fremefter. I: IV. Nr. 4. Christianshavns Voldg. 7, IV (Lærer A.Larsen). K: llh 30>n efter Bev. BA: En halv Snes bløde Gyngninger eller Svingninger, hver enkelt paa 'A åls, voksende og aftagende jævnt. L: Ingen. V: Kun Avisen, som Medd. holdt i Hænderne, gjorde Bev. synlig. I: III. Nr.5. Citadellets Kirkeplads, (Overintendant Mikkelsen). K: Ca. 7» h. BA: Stærk Ryst. omtr. i N-S. BV: Nogle Sek. L: Som Rumsteren i Naboværelset. V: En høj Bogreol og en Kakkelovn saas at ryste i N-S. I: IV. Nr. 6. Cort Adelersg.,HI (Kommandør ST. P. Holm). K: Ca. llh 28m. BÅ: Svajende Bev. i Huset. BV: 4 å 5«. L: Ingen. V: Prismer paa Lamper klirrede, en Kakkelovn rystede og et i et Vindue hængende Billede kom i Svingning. I: IV. Nr. 7. Dronningens Tværgade 7, (A. Jessen). K: Ca. 7» h. BA: Vandret. BV; Ca. HK V: Et Flygel rystede efter dets Længde i E-W. Et Skrivebord med to Skabe svingede i NE-SW. Paa 2. Sal rystede en Seng i NNE-SSW og en Husklokke gav Lyd. A: Huset staar paa løs Grund og rystes, naar der rulles med Petroleumstønder i Gaarden. I: V. Nr. 8. Fredericiag., Rigsdags-Bogsamlingen (fhv. Rigsdagsmd. Fred. Bayer). K: Ca. 7«h. BA: Stærk Ryst. V: Et Bord rystede saa stærkt, at det endog vaklede: Medd. forskrækkedes. I: V.

6 398 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt; 904. Nr. 9. Fréderiksborgg. 22," (Elna Callesen). K: HVa". BA: Gyngen, vistnok fra E. L: Susen som fra en stærk, frembrydende Storm. V: Flaskerne i en Plat-de-ménage kom i en stærk, vedholdende Bevægelse. I: IV. Nr. 0. Frederiksg 2,v (Stud. jur. Harald Plum). K: Ca. h 30m. Amalienborg Slotsur slog Halv enten umiddel bart før eller umiddelbart efter. BA: Ryst. vistnok i N-S med eller 2 lodrette Bev. BV: Ca. 5s. V: Et stort Spejl bevægede sig synligt ind og ud mod Væggen. En Lampe kom i Svingning vistnok i N-S. A: 4 andre Personer i den samme Lejlighed mærkede Intet. I: III. Nr.. Frederikskirken i Bredg. (Lærerinde Sofie Funder). K: Ca. HVj h. BA: Ingen Bev. bemærket. L: Langvarig Klirren eller Raslen. :. Nr. 2. Halmtorvet," (Frk. Doris Høeg). K: Ca. 7» h. BA: Gyngen fra N. BV; Vistnok kun faa Sek. L: En stærk, buldrende Lyd gennem Skorstenen. V: Gardinerne bevægede sig som i stærk Gennemtræk. Kakkelovnen rystede. Medd. følte sig ilde tilpas. I: IV. Nr. 3. Hauserpl. 7,i (Frk. Edith Martensen). K: Ca. llvsh. BA: Ryst. BV: Nogle Sek. L: Ingen. V: Nogle Vaser paa et Chatol kom i Bev. I: III. Nr. 4. Hauserpl. 8," (Arkitekt Viggo Klein). K: llh 29m å Uh 297> m lige efter Rystelsens Ophør. BA: 2 lodrette Stød, det. kortere og stærkere, det 2. længere og svagere. V: En knagende Lyd ved Vinduerne. I: IV. Nr. 5. Havneg. 49," (Frk. Agnes Falck). K: 7s h præcis. Uret gik som Normaluret (det elektriske Gadeur?). BA: Stærk Ryst. L: Ingen. V: Et Vindue klirrede meget stærkt. Klaverlamperne, Blomsterne og Gardinerne bevægede sig i flere Minutter efter. Medd. blev underlig tilmode. I: V. Nr. 6. Klareboderne 5," (Frk. Alma Jensen). K: Ca. /«. BA: Vandret Ryst. i N-S. BV: Ca. Vi. V: Dørene rystede meget stærkt. Medd. fik stærk Kvalme. I: IV, Nr. 7. Kompagnistræde 3," (J. Andersen). BA: Først gyngende, omtr. i N-S, og derefter svingende i samme Retning. BV: 6 å 8 S. V: Medd. blev noget svimmel. A: En Person i Bevæg, mærkede Intet. I: III. Nr. 8. Kompagnistr.2," (Augusta Meyer). K: " 30m. BA: 3 stærke Stød. V: Et lille Bord bevægede sig gentagne Gange i S-N. Medd. blev svimmel. I: IV. Nr. 9. LI. Kannikestr. 4," (Fru A. Brønnum). K: 7a h + nogle Min. BA: Ca. 6 vandrette Bev. V: Vinduet klirrede og Potteplanters Blade bevægede sig. I: IV.

7 Medd.fraDanskgeol.Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind3.] 399 Nr. 20. LI. Strandstr. 20,"i (Etatsraad N. Frisenette). K: 7«h, efter et Skøn. BA: Gyngen, formentlig i E-W. ' BV: Kun nogle Sek. V: En Kakkelovn rystede med en knagende Lyd. I: III. Nr. 2. Løvstr., Bagb., : (Telegrafist Valdemar Munck). K: 2 h 30 m. Uret konfereret med Telefonstationens Normalur, men Medd. saa først eller 2>" efter Bev. paa sit Ur. BAT En langvarig Ryst. med lange Impulser, efterfulgt af 3 4 kortere eller svagere. BV: Ca. 2. L: Ingen. V: Stol og Bord rystede aldeles føleligt. De fleste tilstedeværende Funktionærer paa Statstelefon-Centralstationen synes at have mærket Bev. A: Timetallet 2 skal sikkert være. I: IV. Nr.22. Løvstr. 4, st. (Sofie Petersen). K: 7i h præcis. BA: 2 Gange Sittren og Gyngen med Is Mellemrum. L: Ingen. I: III. Nr. 23. Mikkelbryggersg. 8,l [ (Konditorarbejder M. Flittner). K: Vistnok h 20>«å h 30m. BA: 2 sukcessive Stød i en samlet Bølgebev.fra NW. BV: 5 å 20«. L: Ingen. I: III. Nr. 24. Ny Toldbodg. 5,v (Fru Holm). BA: Mindst 3 Stød med 2 S Mellemrum. V: Et temmelig stort Spejl paa Væggen dansede og forskubbede sig mod S. Væggens Retning var N-S. I: IV. Nr.25. Nørreg. 2,m (Cand. juris Stevns). K:"Ca.ll7«h efter Frue Kirkes Ur. V: En Dør sprang op. Nr. 26. Nørreg. 34, ni (Journalist E.M.Olsen). K: h 29m efter Raadhusuret. BA: Gyngende i E-W. BV: Ca. 2*. V: Reoler knagede, Ruderne klirrede og Fineringen paa et Skab sprang. I: IV. Nr. 27. Set. Annæg. 6," (Filehugger Jul. Frørup). K: 7«h præcis efter Vor Frelsers Kirkes Taarnur. BA: Svingninger i NE-SW. BV: 4 å 6*. I: III. Nr. 28. Set. Annæg. 7," (Valdemar Smidt). K: 7«h. BA: Et langt og 2s efter et ganske kort Stød. L: Ingen. V: En Hængelampe rørte sig ikke. Medd. følte sig usædvanlig træt og tung. I: II. Nr. 29. Set. Paulsg. 57, (Arbejdsm. Jørgen Rasmussen). K: h 28m efter Jernbanen. BV: 5s. V: Et Ur gik istaa og en Køkkenlampe faldt ned. I: V. Nr. 30. Set. Pederstr. 0,m. (S. Christensen). K: Ca. IV/IK BA: Gyngen vistnok i NW-SE. V: Endel Billeder paa en Væg klapprede ud fra denne, indtil å 2" paa 7* Al. Længde. I: V. Nr. 3. Skinderg. 32,ni (Otto Diemar). K: Ca. 7«h.

8 400 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt BA: Vandret Stød. L: En dump Lyd. V: Et meget stort Skilderi rystede frem og tilbage. I: III. Nr. 32. St. Kongensg. 63, i" (Gross. E. Warburg). K: h 28m. _ BA: Vandret Ryst. BV: 5 å 6*. L: Buldren i Etagen ovenover. I: III. Nr. 33. St. Kongensg. 66, (Fru Elisab. Quaade). K: h 29 "i præcis. Uret var den foregaaende Dag stillet af Urmageren. BA: Sittren i NW-SE. Kun Stød. BV: Ca. V s m. V: Medd. fik udpræget Søsygefornemmelse. I: III. Nr. 34. St. Kongensg. 08," (Prmrltnt. K. Schat-Petersen). K: Ca. h 35m. BA: 2 Sæt lodrette Bev., muligvis fra E, hvert paa 6 8 Stød og ca. 0s. I: IV. Nr. 35. St. Kongensg. paa Hjørnet af Set. Paulsg. (Laura Mehrn). K: Ca. li 35'«. BA: Stærk Ryst. BV: Vistnok l m. V: Hele Stuen med alle Møbler i den rystede. I: V. Nr.36. Stormg. 2,n (Augusta Paulli). BA: 2 sukcessive Ryst., den sidste maaske svagest. V: Smaasager paa et Skab rystede, saa de klirrede. I: III. Nr.37. Teglgaardstr. 3," (Fru Jensen). K: Noget over h. BA: Vandret. BV: 7«m. L: Ingen. V: Urtepotterne i Vinduet rystede stærkt. Skilderier paa en tværs paa Gaden stillet Væg klapprede stærkt ud fra Væggen. I: IV. Nr. 38. Toldbodg. 2 (Gross. Hans Holm). K: Omtr. 72 h, muligvis, faa Sek. før. BA: Betydelig bølgeformig Bev. i SW-NE. BV: 3 å 4'. - V: Ret stærk Bev. fremkom i en halvfyldt Vandkaraffel. I: IV. Nr. 39. Toldbodg. 5," (Klædehandler Pedersen Faxe). K: Ca. 7a h. BA: 2 vandrette Stød i.retning ud mod Gaden (WNW-ESE). BV: Kort. V: En Nernst-Lampe dinglede, nærmest i Retning lodret paa Gaden. I: III. Nr. 40. Tordenskjoldsg. 2,i" (Frk. Alice Hansen). K: 74h å 7a h. BA: Gyngende. V: En Vindueskrog sprang op. Nr. 4. Tordenskjoldsg. 3," (Skibsfører E. Holst). K: h 3 m efter Normaltid. BA: Bølgebev. i SW-NE. BV: Ca. 0 å 5 s. L: Ingen. V: En i en Vinduesfyldning ophængt Tavle slog haardt mod samme. I: III å IV. Nr. 42. Vestre Boulevard, Helmershus 4," (Theodor Hansen). BA: 2 vandrette Ryst. V: En Lysekrone svingede ca. 72". Gardinerne og Planterne bevægede sig stærkt. I: III. Nr. 43. Vestre Boulevard 45 (Ad. Clement). L: Ingen. V: En lille Hængelampe svingede i omtrent N-S. I: II. Nr..44. Vester Voldg., Vartov," (Md. Lyngbye), K:

9 Medd.fraDanskgeol.Forening. Nr. 6.København. 90. [Bind3]. 40 V» h præcis, da Ryst. var forbi. BA: Temmelig stærk Ryst. fra W. V: Billederne paa en Væg kom i stærk Bev. I: IV. Kjøbenhavn II. Mellem Kystbanen, Aaboulevarden Nordbanen samt Nørre og Østre Voldgade. Nr. 45. Aaboulevard 78, "I (Revisor Emil Olsen). K: h 29m. Uret var rigtigt gaaende. BÅ: 3 gyngende Bev. uden Stød. BV: Højst l m. L: Ingen. V: Blomster i Vinduet, kom i meget stærk Bev. I: IV. Nr. 46. Baggesens«. 8 (Forlægger H. C. Kyhn). K: /* *. BA: En meget stærk Gyngen uden skarp Ryst. BV: 3 4s. A: Bev. føltes navnlig i Husets øvre Etager. I: V. Nr. 47. Balders PI. I, (Kommunelærerinde E.Barfoed). K: HVah. BA: Gyngen i S-N. L: Ingen. V: Hængelampen kom i Svingning og Blomsternes Blade bevægede sig som i stærk Træk. I: IV. Nr. 48. Birkeg. 9A, (Fhv. Bogholder F. Bork). K: 7a h. Uret var stillet efter Urmager Ranchs Ur. BA: eller maaske 2 Ryst. i W-E. BV: Ca.Va. L: Ingen. V: Potteplanterne i Vinduet bevægede sig stærkt. Paa 4. Sal mærkedes Stødet endnu stærkere, Skilderier paa Væggen klapprede. I: IV. Nr. 49. Blaagaards PI.' 8, (Enkefru R. Hansen). K: Ca.ll'Ah BA: Stærk Ryst. i NE-SW el. omv. BV: Nogle Sek. L: Ingen. V: Alle hængende Genstande kom i Svingning. I: V. Nr. 50. Blegdamsvej 22,iv (Herm. Chr. Børs-Koefoed). BA: Ryst. BV: Ca. 20*. L: Ingen. V: En Lampe kom i Svingning, vistnok i W-E el. omv. I: III. Nr. 5. Blegdamsvej 36, i«(dr. phil. V. Pingel). K: h 29 m. Uret var nylig reguleret, men en Afvigelse paa indtil lm anser Medd. dog som meget mulig. BA: Ryst. I: III. Nr. 52. Classensg. 4, (Handskefbrkt. C. G. V. Danielsen). BA: Stærk Bølgen. BV: Ca. Vs*. L: Ingen. I: V. Nr. 53. Dosseringen 4, (E. Lilienberg). K: HVa*. BA: En let Skælven og derpaa en Bølge fra NE. BV: Et Par Sek. L: En dump, rullende Lyd som fra en Damptromle samtidig med Bev. V: En tung Kobbervase -paa en Kakkel- ' ovn klirrede, en Gaslysekrone samt et i Vinduet hængende Fuglebur sittrede og gyngede. Paa 3. Sal sprang en med en Krog lukket Dør op. Angst og Kvalme anfaldt Medd. I: IV. Nr Dosseringen 30, (Frk. Ida Kiellerup). K: h 28m rned indtil et Par Minutters Fejl. BA: Svingning frem Dansk geol. Foren. Bd

10 402 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt og tilbage, vistnok i SE-NW. V: En Gardinkappe fløj frem og tilbage. I: IV. Nr. 55. Dosseringen!) l,i (Landbrugsstud. Helga Schuster)., K: Ca. HVi h. BA: Mindst 3 sukcessive Ryst. BV: Ca. 5 å 30 s. L: Ingen. V: Palmer samt andre Planter og hængende Genstande kom i Svingning; mindre staaende Genstande dirrede stærkt. I: IV. Nr. 56. Elmeg. 5,n (Frk. Margr. Bruun). K: llvaa BA: Bølgende. V: Billederne paa Væggene bevægede sig stærkt, Lamperne ligesaa og en Palme paa et Stativ bevægede sig som i Blæst. Medd. fik Søsygefornemmelser og blev forskrækket. I: V. Nr. 57. Faaborgg. 3,iv (Fru Nanzy Germundsen). K: 7*h. BA: 5 6 vandrette Bev. i N-S. BV: Ca. I«. V: Hængelamper, Gardiner, Portierer og et Spejl kom i Svingninger. I: IV. Nr. 58. Faxeg. 3," (Docent J. P. J. Ravn). K: h 297*. Uret konfereredes ca. 5 Timer senere med to Normalure. BA: Stærk, vuggende. BV: Godt 0 s. L: Ingen. V: 2 Hængelamper kom i Svingning i W-E. Et Bogskab paa en Kommode knirkede meget højt, hvilket ifølge Undersøgelser kan tyde paa Stød fra W, men ikke fra E. I: V. Nr Frederiksborgg. 32, m (Boghandler M. Borgen). K: Ca. /.h. BA: En ikke ubetydelig Ryst. V: Et lille Porcellænsbillede klirrede ualmindeligt stærkt mod en Rude. - I: IV. Nr. 60. Frederiksborgg. 43, i" (Kapt. St. Hamann). K: Ca. 72h. BA: En svag Byst. med en lille Afbrydelse. BV: Knapt 0 s. I: II. Nr. 6. Frederiksborgg., Hjørnet af Nørre Farimagsg., i Apothekbygn.,l v (Havebrugskandidat Axel Fog). K: Ca. 7> h. BA: 2 å 3 Stød. V: Væggene svingede i N-S og Lampetter og andre Genstande kom i stærke Svingninger. I: IV. Nr. 62. Fælledvej 9, IV (Caroline Pontoppidan). K: Henad 7* h. BA: 2 stærke gyngende Bev. og derpaa en kortere og svagere. V: Efter de to første Stød forlod Medd. opskræmt Stuen. I: V. Nr. 63. Fælledvej 2,m (Stud. juris Erik Harboe). K: Ca. 7> h. BA: Ret regelmæssige Svingninger, vistnok i NW-SE. BV: Ca. 20 s. A: Medd. angiver, at Bev. ogsaa er følt Nørrebrog. 3 (Ing. Kr. Noe Harboe), Blaagaardsg. 4,iv (Fru Klingsey og Stud. L. Lange) og i Hjørring. I: III. Nr. 64. GI. Kalkbrænderivej 6,iv (Enkefru Charlotte

11 Medd. fradanskgeol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind 3]. 403 Marcussen). K: llvs h efter Jernbanens Ure. BA: 3 Gange en let Gyngen i N-S, nogle faa Sek. hver Gang. L: Dump Støj som ved Flytning af store Møbler. V: Hængelampen klirrede og svajede stærkt. A: Bev. ogsaa mærket i samme Gade Nr. 44,IV. I: III. Nr. 65. GI. Kalkbrænderivej 46, r (Arbejdsmd. C. N. Søderberg). K: V* å ll 3 A h.' BA: Først Gyngen i N-S og derpaa hurtige, lette Stød i kun faa Sek. BV: Ga. 2m. L: Ingen. V: Prismer paa en Lampet kom i Svingning og Bladene paa en Palme dirrede. En med begge Hænder holdt Avis svingede 2 3" i en halv Alens Afstand fra Hænderne. I: IV. Nr. 66. Gothersg. 35,"I (Frk. Olga Bryndum). Vistnok henad 7s h. BA: Let Gyngen. BV: Nogle faa Sek. L: Ingen. V: Vinduerne rystede. I: IV. Nr. 67. Gothersg. 35, (Konsulinde Helga Vidalin). K: Nogle Min. efter HVa h. BA: 2 sukcessive, pludselige og voldsomme Ryst. omtrent i NE-SW. V: En Lampe paa Bordet rystede stærkt og alle Skilderierne kom i Svingninger. Medd. fik Kvalme og Hovedsmerter. I: VI. Nr. 68. Gothersg. 43,iv (Billedhugger Jørgen Larsen). K: Ca. 72«. BA: Gyngen omtrent i NNE-SSW. BV: Ca. l in, men maaske mindre. V: En Hængelampe svingede, saa at dens Prismer raslede og en Palme rystede op og ned. I: IV. Nr.69. Gothersg. 65," (R. Polack). K: Henimod 2n. BA: Gyngen. L: Rullende Støj. V: Møbler, Lamper og Gaskroner bevægede sig. I: IV. Nr. 70. Griffenfeldtsg. 5,V (F. K. Petersen). K: Ca. h 40m. BA: En temmelig stærk og meget ubehagelig Skælven. BV: 74 å Va. V: Et i NE-SW svingende Pendul stødte flere Gange mod Urkassens Bagvæg. I: IV. Nr.7. Griffenfeldtsg. 8,v (Fotograf, Fru Hertha Pedersen). K: Ca. Il7s h. BA: Bølgende eller glidende i N-S uden Stød. BV: Et ØjeBlik. L: Ingen. I: III. Nr. 72. Griffenfeldtsg. 8,i» (Arkitekt og Tegnelærer P. Hassing). K: ll h 28 m. Uret gik efter Normaltid (de elektriske Gadeure?). BA: Ryst. i ca. 5 s, der efter 5 s fornyedes svagere, Retning SW-NE. L: Ingen. V: Et Bogskab svingede 0 frem og tilbage og nogle Potteplanter i Vinduet vibrerede stærkt. I: V. Nr. 73. Griffenfeldtsg. 8,iv (Wald. Wolff). K: 72 h, maaske et Par Min. over. V: Et stort Spisebord r3 r stede stærkt, et højt Stativ med Potteplanter truede med at vælte og Vandet i en Vandkaraffel skvulpede. I: IV. 30*

12 '404 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt Nr. 74. Griffenfeldtsg. 20,iv (Musiklærerinde - Math. Thaub). K: Ca. HVs h. BA: Gyngen som paa et Skib. BV: Ca. V2 m. L: Ingen. V: Genstande paa Væggen svingede og Smaaborde bevægede sig. A: Et Efterstød kom 5 m senere som en svag Ryst, der kunde hidrøre fra en tung Vogns Passage. I: IV. :.; - Nr. 75. Griffenfeldtsg. 35A,i" ( ). K: 7* å 72 h. BA: Stærk Gyngen i NW-SE. BV: Ca. 7> m. V: Knagen i Vindueskarmen, og et Glas, der stod i Vinduet, faldt ned. Medd. fik Kvalme og Person blev bange. I: V. Nr. 76. Guldbergsg. 9,iv (Pianofortearb. C. A. Grosseg). K: 74K BA: Ryst. i W-E. BV: Vistnok 7s m. L. Ingen. V: En Hængelampe kom i Svingning i W-E og et Skilderi paa Væggen klapprede. I: IV..Nr. 77. H. Lorentzensg. 3, IV (Overkontrollør O. P. Hansen). K: 7* å 7«h. BA: Ryst. fra S. "BV: Ca. 30«. V: Hængelampen og Uriodderne kom i Svingning.- I: IV. Nr. 78. Hobrog. 9,ni (Boghandlermedhj. Hugo Falkenberg). K: Ca. h 35m. BA: En ganske sagte, lodret Ryst. BV: Ca. 7*. V: Ingen. I: II. Nr.79. J.A. Schwartzg.29, (kgl. Translatør C. E. Kirkerup). K: 7sh Normaltid. BA: Svingning. BV: Ca. 0«. L: Ingen. V: En Dør sprang op paa. Sal. A: En svagere Ryst. paa ca. Is Varighed bemærket allerede Kl. 0 s. D. I: III. Nr. 80. Kalkbrænderivej 48,n (Cand.phil. Jens Harbou). K: Uh 25m (da en Hund viste særlig Uro). BA: Ryst. i 2 Afdelinger, svagest i Midten. V: En i E-W staaende, temmelig stor og tung Bogreol dirrede og vaklede ud og ind, saa at Medd. saa sig foranlediget til at holde paa den. Nogle mindre Billeder paa Væggen klapprede. I: V. Nr. 8. Kapelvej 7, IV (Cigarsorterer Aage Rasmussen). K: h 33 m. Uret gik nøjagtigt 30 Min. for stærkt efter et Normalur (Tiden turde derfor være at betragte som upaalidelig). BA: 3 å 4 vandrette Svingninger paa 72 s Periode i ENE-WSW. L: Ingen. A: Ogsaa følt Nøjsomhedsvej paa Østerbro 7, IV (Lærerinde, Fru Amberg). I: III. Nr Korsg. 7B.IV (A. Nielsen). K: 7> h. BA: 2 stærke Svingninger. V: Dørklokken ringede og Gulvet gyngede stærkt. I: V. Nr. 83. Linnésg. 4,iv (K. Konstantin Hansen). BA: En stærk Ryst. i S N. V: Bordtæppet og Potteplanterne viftede som i Trækvind og en Gyngestol kom i Bev. En Person talte om at søge ud af Huset. I: V. Nr. 84. Linnésg. 6B,i v (Enkefru Juliane Holstein).

13 Medd.fraDanskgeol.Forening.Nr.l6.Købenliavn.l90. [Bind3.] 405 Kf Ca. ll'/ah. BA: Stærke, gyngende Bev. L: Hul Buldren franeden. V: Urtepotterne i Vinduerne og et Bogskab vaklede. Dørene klapprede. Medd. fik Kvalme og Svimmelhed. A: Medd. syede paa Maskine. I: IV. Nr. 85. Linnésg. 22," (Forvalter W. J. Skjøt). K: Ca. Il7a h. BA: En fortsat Ryst. i W-E. BV: Ca. 7a m. V: Forskellige løststaaende Genstande paa et 4x2 Al. stort Arbejdsbord dirrede og rystede. I: IV..?:' "" - Nr. 86. Linnésgade 28,IV (Frk. M. Saxbeék). K: 7«h efter 3 Personers Ure, der i Reglen' daglig konfereres med Urmager Ranchs Ur. BA: Gyngen med 3 svage Hævninger, Retning E-W. V: Kopperne paa et Bord raslede og et Pendulur, hvis Pendul svingede i NE-SW, gik istaa. Et Egetræ udenfor Vinduerne.rystede i en Snes Sek. som i stærk Blæst. I: VI. Nr. 87. Livjægerallé28,iv (Prmrltnt. af Generalst. J. Koch). K: llh 29m 30s efter et Bornholmerur, der et Par Dage forinden var stillet efter et Normalur. BV: Ca. l m. V: Et Skrivebord, Gulvet og Ydervæggen bevægede sig kendeligt. I: IV. Nr. 88. Læssøesg. 7,iv (Musiklærerinde Thora Ottosen). K: 7«h. Uret gik som et Normalur. BA: Ryst. i nordvestlig Retning. BV: Nogle Sek, V: Alle Potteplanterne kom i stærk Svingning og et Flygel rystede. Medd. blev svimmel, I: V. Nr. 89. Marstrandsvej 9, n (Cand. theol. H. Bertelsen). K: Lidt over HV«h. BA: Ryst. i SSW-NNE. BV: 4 å 5*. L: Ingen. V: Medd. blev svimmel. I: III." Nr. 90. Mølleg. 25B,m (M. Tranekjær). K: å 2K BA: En stærk Ryst., vistnok i sydlig Retning. BV: Ca. 5 m. V: En Plante ved Vinduet og en Lampe paa Bordet kom i stærk Bev. ligesom ogsaa Kakkelovnen. Medd. blev meget forskrækket. A: (Den angivne Varighed er sikkert urigtig). I: V. Nr. 9. Nansensg. 37," (Cand. phil. Chr. Guldbjerg).. K: Ca. å 2h. BA: En fortsat'ryst. i NE-SW. BV: Ca. l m. L: Ingen. V: En temmelig stor Hængelampe kom i Svingning i NW-SE med 27«å 3" Udslag. En Dame fik et Ilde r befindende. I: III. Nr.92. Nordre Frihavnsvej 96, V (E. Blad). K: Lige før 7* h. BA: Ryst. BV: Vistnok '/* m. V: Billederne paa Væggen svingede 7* å */*". I: IH. Nr. 93. Nørre Allé," (Borgmester C. A. Tvermos). K: Ca. 7j h. BA: Nærmest som en stærk Ryst. BV: 5 å 0 s. V: Læsepulten paa en Sygeseng kom til at dirre stærkt. Medd. blev svimmel. I: V.

14 406 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt Nr.94. Nørre Allé.7," (Enkefru Henriette Buhring). K: " 30m efter Uret i Set. Johanneskirkens Taarn. BA: Et lodret Stød. L: Ingen. V: Portiererne bevægede sig og en Hængelampe kom til at svinge i N-S. I: III. Nr. 95. Nørrebrog. 49, iv (J.Magnussen). K: " 50. BA: Vuggende i N-S. V: Stiklingerne paa en stor Kaktus svajede frem og tilbage. A: (Tidsangivelsen er vistnok fejl). I: III. Nr. 96. Nørrefarimagsg.,n (Etatsraad Emil Holm). K: Ca. «3 m å ll"32m. Uret reguleret efter Raadhusuret. BA: Ryst., vistnok i E-W. BV: Ca. 20 å 3(R L: En svag, hul Lyd. V: Et Loft slog en Revne, saa at det kunde høres. Gardinerne og en Urtepotte i et Vindue kom i Svingning ligesom ogsaa et i en Kommode hængende Nøgleknippe. I: V. Nr. 97. Nørre Sideallé 2,i'i (Theodor Rasmussen). K: IIV2. BA: En blød, glidende eller vuggende Bev. i NW- SE med en lille Afbrydelse paa nogle Sek. BV: Ca.l2s. V: En Dør sprang op. Prismerne paa Lampetterne sloge sammen med stor Støj. Medd. fik Søsygefornemmelse. I: IV. Nr. 98. Nørre Søg. 9A,v (Louis Witzansky). K: Ca. llvi". BA: Gyngen. BV: Ca. "Am. V: Bladene i en opslaaet Bog bevægedes som af Gennemtræk, Planternes Blade bevægede sig og Fugleburet og Lamper klirrede. Medd. blev angst. I: V. Nr. 99. Nørre Søg. 43,u (Civilingeniør Nils Møller). K: llh 29ni å llh 30m. Raadhusuret slog umiddelbart efter Bev. BA: 2 sukcessive vandrette Ryst. i omtrent NNE-SSW, hver paa nogle faa Sek. L: Ingen. V: Et Skab og nogle Smaagenstande kom i Bev. I: IV. Nr. 00. Nørre Søg. 49,rv (Cand. theol. Valentiner Branth). K: å 2 h. BA: Først rystende, derpaa mere bølgende. BV: Ca. 30 s. V: En Figur paa en Kakkelovn klapprede '. frem og tilbage. I: III. Nr. 0. Odenseg., IV (Etatsraadinde Christensen). K: å 2h. BA: Ryst., vistnok i W-E. BV: Knapt lm. V: En Lampe paa et Bord hørtes at ryste. I: III. Nr. 02. Odenseg.,i v ( : ). BA: Flere haarde Stød franeden. L: Ingen. V: Et lille Bord, hvorpaa en Plante stod, rystede. I: III. Nr.03. Ole-Suhrsg. 6,HI (Stud. med. Otto Schumacher) K: lin 28 m efter et Normalur. BA: Uafbrudte, regelmæssige - Svingninger i NW-SE. BV: Over 5s. L: Ingen. I: III. Nr. 04. Ordrupg. I, (Kammerraadinde Louis Hjorslev). K: Ca. ll'/a". BA: 2 å 3 vandrette Bev. i W-E.. BV:

15 Medd. fra Danskgeol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind3.] 407 Vistnok et Par Sek. V: 2 Damer fik pludselig ondt. I: III. Nr. 05. Peter Fabers g. 39, v (Smedesvend Seier Beenfeldt). K: 2h 30m å 2h 3. BA: Gyngen i Vi å Vs«" og derpaa Dirren. BV: Ca. lm. L: Ingen. V: Loftspudset slog fine Revner. Et Vinduesskilderi slog mod Ruden, der vender mod NW, og flere hængende Genstande bevægede sig. A: (Tidsangivelsens Timetal er sikkert fejlt). I: IV. Nr. 06. Ravnsborgg. 7B,v (Einer Brandt). K: llh 30m å llh 37«m. Klokken var slaaet 7* h forinden Bev. og efter denne var den endnu ikke ll h 32 m. - BA: 8.å 9 regelmæssige, stærke Svingninger i NW-SE. BV: Ca. 0«. V: 2 Skilderier kom i Svingning i NW-SE. Medd. forhindredes i at skrive. I: IV. Nr.07. Ribeg. 2,iv (Prokurist, cand. phil. L.Wagner). BA: 2 Ryst. kort efter hinanden. BV: Ganske kort. L: Ingen. V: Klirren af Glas. I: III. Nr. 08. Rosendals Tværg., n (Tandlæge, Professor Haderup). K: Ca. HVah. BA: Flere stødformige Ryst. fra N. BV: Knapt lm. V: Gulvet knagede, en Lysekrone kom i tydelig Svingning og der fremkom en ret stærk Viften af Bladene paa en Palme. 2 Personer følte Svimmelhed. I: IV. Nr. 09. Rosenvængets Allé22, IV (Bog- og Papirhandler F. A. M. Bielefeldt). K: Ca. H7sh. BA: Gyngende med Ryst. 2 Gange, første Gang stærkest i ca. 72 m og anden Gang kortere. V: Ruderne og et Par Staalamper m. m. klirrede. I: IV. Nr. 0. Rømersg. 20,iv (A. V. Larsen). K: Lidt før llh 30m. Raadhusuret slog 7» h, da Bev. ophørte. BA: Ryst. BV: Mindre end l m. L: Stærkt Bulder. V: Duerne i et Dueslag forskrækkedes. Tagets Ryst. var synlig. I: IV. Nr.. Rømersg.2, m (Assistent Georg E.Petersen). K: Ca. llh 20m. Uret gaar udmærket. BA: En frygtelig Ryst. V: Medd. følte et frygteligt Ildebefindende. Alt rystede frem og tilbage. A: Medd. angiver, at Bev. ogsaa er mærket stærkt El meg. 4, iv (Fru Anna Petersen). I: V. Nr. 2. Rømersg. 25, v (Musiklærerinde Ida Hansen). K: Ca. 72 h. BA: Begyndte svagt, men blev efterhaanden overordentlig stærk og aftog derpaa. V: Knagen i Væggene. Alle Møbler og mindre Genstande kom i stærk Bev. I: VI. Nr. 3. Rørholmsg.,V (Fabrikarb. Th. Edv. Jensen). K: Ca. H7s h. BA: En rytmisk Vuggen eller Dirren i NE- SW. BV: Ca. 30s. L: Ingen. I: III. Nr. 4. Skovgaardsg. 3, (Stud.jur. Aksel G.U.Jørgensen). K: llh 29m eller llh 30m, efter Berigtigelse af Uret.

16 408 E. G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d. 23. Okt BA: Mange sukcessive vertikale Stød. L: Ingen. V: Petroleumen i en Lampebeholder kom i temmelig stærk Bev. A: Medd. opgiver, at Marstrandsg. 2,st. gik et i NW-SE svingende Ur istaa Kl. h 32, men Uret gik ikke ganske rigtigt. I: III. Nr. 5. Slagelseg. 7,m (Fru A. Schrøder). K: /*. BA: Gyngende. BV: Ca. lm. L: Ingen. V: Bladene paa nogle store Palmer bevægede sig stærkt og en Hængelampe kom i Svingning, medens en Lysekrone ikke bevægede sig. A: Bev. syntes ikke at forekomme i en Nabostue. I: III. Nr. 6. Slagelseg. 8, iv (Premrltnt. af Flaaden M. Bojesen). K: llh 297«m å llh 30 præcis for Bev. Ophør. BA: En særegen bølgende Ryst., svagest i Midten. BV: 0 å 5 s.. L: En svag Buldren. V: Gardinerne kom i Svingning og en Staalampe rystede stærkt. Flere af Genboerne aabnede. Vinduerne. A: Ryst. iagttoges ogsaa paa Set. Lucas Stiftelsen ved Johanneskirken. I: IV.. Nr. 7. Slotsg. 37,i«(Styrmand M. Nielsen). K: llh 39 m 30 s. Uret gik nøjagtigt efter Raadhusuret. BA: Bølgende i N-S. BV: Ca. 30 s. L: Ingen. V: En aabenstaaende Dør paa en i SE-NW stillet Væg kom i Svingning og ligesaa Blomsterne i Vinduet. A: (I Tidsangivelsen er der sikkert ved en Fejlskrift kommet til at staa 39m istedetfor 29 m ). I: IV. Nr. 8. Sortedams Dossering 95A,m (Cand. polyt. Karl Meyer). K: llh 28m. Uret gik vistnok for sent. BA: 2 stærke Ryst., forbundne ved en noget svagere. BV: 5 å 20 s. V: Et Bord svingede i NNW-SSE og et Blomsterglas truede med at falde. I: V. Nr. 9. Sortedamsg.," (E. Nygaard). K: llh 29m. BA: 2 Ryst. ni ed nogle Sek. Mellemrum, i NE-SW, den sidste maaske stærkest. V: Kakkelovnen rystede stærkt og lydeligt, en knagende Lyd i Bogskabene og i Gulvet og Gaskronen svingede temmelig betydeligt. Medd. belavede sig paa at forlade Huset. I: V. Nr. 20. Strandboulevard 28,st. (Cand. polyt. E Borch). K: Ca.'lVhK BA: 2å3 brat begyndende og endende Ryst. BV: 4 å 5 s. L: En dump Lyd som fra et meget tungt Køretøj. A: Bev. syntes ikke bemærket af flere Tilstedeværende. I: III. Nr. 2. Thorsg. 38,in (Paula Sørensen). K: Mellem og IT/ah. BA: Gyngen. BV: Is. V: Det knagede i en Dør og nogen Forskrækkelse foraarsagedes. A: (Den angivne Varighed er sikkert urigtig). I: V. Nr 22. Turesensg. 34,m (Wilh.Raether). K:llh27m. BA: Svag Gyngen i NW-SE. BV: Godt7«m. V: En Potteplante i Vinduet kom i svingende Bev.!" III.

17 Medd. fra Dansk geol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind 3.] 409 Nr. 23. Upsalag. 2," (Cand. pharm. G.F.Petersen). K: llh29m a llh 30'n efter Berigtigelse af Uret. BA: Først stærk, derpaa svagere og derefter igen stærk Gyngen. BV: lål'a". L: Ingen. V: Hængelampen kom i Svingning og en Potteplante paa et Stativ vaklede stærkt og flyttede sig et Stykke. I: V. Nr. 24. Upsalag. 20,iv (Grosserer G. Budde-Lund). K: llh 29m å llh 30m efter Ryst. Uret konfereret bagefter med Raadhusuret. Muligvis var der '" Afvigelse. BA: En stærk Ryst. BV: */* å 7> m. V. Et Par Vaser rystede stærkt og to Messingskjolde bragtes til at synge. I: V. Nr. 25. Vendersg.2,v (Arbejdsmd. Olsen). K: llh29m. BA: 2 sukcessive, gyngende Bev. i SSE-NNW. BV: 3 s. L: Knittrende Lyd som af Papir, der krammes sammen. V: 2 smaa Døre i et Panel under Vinduerne sprang op. A: Ryst. bemærket af 3 Personer. I: III. Nr. 26. Vendersg. 25,m (Gnrltolddirektør M. Rubin). BA: Ryst. som fra en tungt læsset.vogns Passage efterfulgt af en synlig Gyngen. BV: Ca. l m. L: Kniksende Lyd som fra Fjedre lige før Ryst. - I: III. Nr. 27. Vesselsg. 22D,v (Handskemager Carl Lehnert). K: Lidt over ll'/jh efter Reregning ifølge et ganske tarveligt men godt Vægur. BA: Pludselig men ikke stærk Gyngen. BV: Kortvarig, ca. l'/2 m (?). L: Samtidig Lyd som af stærk Blæst. I: III. Nr. 28. Wiedeweltsg. 5,n (Frk. Jensine Dahl). RV: Vistnok et Par Min. L: Ingen. V: En Sekretær rystede, saa at et Taffelur og Nipsgenstande paa den dansede. I: IV. Nr. 29. Willemoesg. 3,m (Fru L. Jørgensen). K: HVsh med indtil nogle Min. Fejl, da Uret gik 5 Min. for sent. BA: 2 stærke, stødvise Ryst., den sidste mest stødvis, med faa Sek. Mellemrum og en let, gyngende Bev. V: Metallaage og deslige paa en Køkkenvæg klapprede. I: V. Nr. 30. Willemoesg. 9,iv (Alice Ortmann). RA: Lange, stærke, bølgeformige Bev. i W-E. RV: Ca. lm. _ V: Intet væltede. I: V.. Nr. 3. Willemoesg. 6,iv (Fru Anna Kuhn). K: Ca. llh 30m. _ BA: 2 sukcessive Ryst. i N-S. RV: Ca. 7» m. V: Døre og Møbler rystede meget stærkt. I: V. Nr. 32. Ydunsg. 7,H (Kontorist R. Fessel). K: Ca.llVjh. BA: Nærmest bølgende i SSE-NNW i 4 Sæt. BV: Ca. 5s. L: Ingen. V: Ruderne - klirrede lidt og ligesaa nogle Glas i et Fuglebur. Mælken i et til 2'" fra Randen fyldt Glas skvulpede lidt over. I: IV.

18 40 E.G. HARBOE: Jordrystelserne i Danmark d.23. Okt Nr. 33. Østerbrog. 6 A, iv (Frøknerne Volqvartz). K: llk 28m efter Supposition. BA: 3 Gange.gentagen Hævning og Frem- og Tilbagesvingning i SE-NW. el. ESE-WSW. BV: Henved 0 s. V: En let Knagen hørtes, et tungt Bogskab, fyldt med Bøger, svajede frem og tilbage paa ea ængstende Maade og en stor Plantes Blade bevægede sig som i Storm. Medd.'ne fik Søsygefornemmelse. I: V. Nr. 34. Østerbrog. 9,m (Tjenestepige Oline Hansen). K: Ca. ll'/jh. BA: Gyngende i N-S. V: Nogle Reoler slingrede, Billeder og mindre, hængende Genstande paa Væggene kom i Bev. og Gardinerne skælvede. I: IV. Nr. 35. Østerbrog. 22, iv (Kommandør G. Caroc). K: h 26m Os for Bev. Ophør. Medd. mener at være sikker paa Angivelsens Rigtighed. BA: Gyngende med lå 2" vandrette Bev. i N-S. BV: Henved lm. L: Ingen. I: IV. Nr. 36. Østerbrog. 24,M (Direktør Justus Nathansen). K: Ca. llva. BA: En stærk Ryst. i SE-NW.- BV: Ca.lOs. I: V. Nr. 37. Østerbrog. 50,HI (Skibsreder D. Torm). K: Faa Min. før HVa efter Normaluret paa Trianglen. BA: Gyngen, vistnok 3 lette, hurtig paa hinanden følgende Svingninger. BV: Ca. 0 s. L: Ingen. V: Bladene paa en stor Gruppe Planter samt nogle Smaating paa et lille Bord kom i stærk Bev., Køkkentøj paa Væggene raslede og Køkkenklokken gav Lyd. I: IV. Nr Øster Søg. 34, n (Soph. Nielsen). K: Ca. llv» h. BA: Ingen. V: Paa Sortedamssøens Overflade ganske tæt ved Fredensbro, hvor der jo kun er meget lidt Vand, viste der sig pludseligt en regnbuefarvet Plet paa ca. et Par Tommer i Tværmaal, som udvidede sig til en Størrelse af ca. 2" i Tværmaal, hvorefter der udenom samme dannede sig en skidengraa Ring paa ca. 4" Bredde. Efterat have været synlig i et Par Sek. trak det hele sig sammen igen og forsvandt. Et Øjeblik efter viste det samme Fænomen sig en halv Snes Al. længere borte og saaledes gentog det sig 5 å 6 Gange. Nr. 39. Øster Søg. 08,iv (Journalist H. Boesgaard- Rasmussen). K: ll h 26 å ^ 28m. Da hele Bev. var forbi, var Kl. Ilh28m efter Normalurene. BA: 2 Ryst., vistnok fra NW, den sidste længst og paa mindst 30 s. L: Ingen. V: En Hængelampe kom i Svingning, Smaating hoppede og Tallerkner i en Tallerkenrække klirrede. I: IV. Nr. 40. Østervold, Magnetisk Observatorium (Direktør Adam Paulsen). K: llh 29m, angivet ved de jordmagnetiske Registrationer.

19 Medd.fraDanskgeol.Forening.Nr.l6.København. 90. [Bind3.] 4 Kjøbenhavn III. Mellem Vestre Boulevard Aaboulevarden Nordbanen og en mod SW fra Nordbanens Overskæring med Nørrebrogade gaaende Linie. Nr. 4. Aaboulevard l,m (Murer Oluf Valdemar Olsen). K: Raadhusuret slog umiddelbart forinden Bev. HV2 h. BA: Ca. 5 å 6 stærke Svingninger i omtr. N-S el. omv. BV: Nogle faa Sek. V: Nogle Uriodder kom i Svingning. I: V. Nr. 42. Aag. 96,VI (Cand. mag. Nanna Lange). K: Ca.HVah. BA: 3 Ryst. i S-N, den 2. begyndte med et Stød, den sidste var svagest. L: En underlig dump Lyd lige før Ryst. V: En Væg svingede synligt i S-N. I: V. Nr.43. Absalonsg.24, v (Fhv. Detailhandler I. Johansen). K: Ca. 7a h. BA: 2 kort efter hinanden følgende, gyngende Bev. i W E el. omv. BV: 2 å3 s. V: Hængelamper og Blade paa Potteplanter svingede med 2 å 3" Udslag. I: IV. Nr. 44. Bakkegaards Allé 8,n (Maler Greve Harald Moltke). K: Ca. 7» h. BA: Gyngen og Ryst. i ca. 0s, derefter ca. 0 s Ro og dernæst 2 korte Stød med faa Sek. Mellemrum. L: Ingen. I: III. Nr. 45. Colbjørnsensg. 28," (Arkitekt H. Prahl). K: Ca. Il7s h. BA: En temmelig stærk Gyngen i SE-NW. L: Ingen. V: Gardinerne kom i temmelig stærk Bev. ligesom ogsaa en Lysekrone og en Hængelampe. Medd., der troede, at Huset sank, blev noget svimmel. I: IV. Nr. 46. Dannebrogsg. 45,rv (Malermester F. Jensen). K: llh 28m. BA: Gyngen som paa et Dampskib. BV: Ca. HK' V: Gardiner og Blomster svingede livligt. En Hængelampe svingede i E-W. I: IV. Nr. 47. Forchhammersvej 6,iv (Cand. mag. W. Thalbitzer). K: ållva h. BA: Et stærkt og et svagere Stød med Ryst. i N-S og maaske flere Stød. BV: Vs ål.- V: Forskellige Sager rystede stærkt, navnlig svajede nogle store Blade paa en Potteplante op og ned. I: IV. Nr. 48. Frederiksberg Have, paa en Bænk udfor Andebakkestien (Tjener Hans Nielsen). K: 3 A præcis. BA: 4 stærke Stød med ca. V» m Mellemrum og 3 svagere Stød med ca. l m Mellemrum, fra N. L: En meget svag, rullende Lyd. V: Vandet i Kanalen kom i en stærk Bev., der vedblev 37*m efter det sidste Stød. I: V. Nr. 49. Frederiksberg Slot, Chefslejligheden,! (Frk. Alice Harhoff). K: Slotsuret slog kort efter 7«h. BA: En tiltagende Sittren i SW-NE, der hørte brat op. BV: Ca. 7s m. L: Usikker. V: Det knagede allevegne i Stuen. Fløjdørene gave sig i Hængslerne. I en stor Kakkelovn raslede

20 42 Medd. fra Dansk geol. Forening. Nr. 6. København. 90. [Bind 3.] det stærkt, rimeligvis ved at Kullene faldt sammen. Medd. havde en Følelse af Ubehag som under et stærkt Tordenvejr. :IV. Nr. 50. Frydendalsvej 0, i (Direktør Busse). K: h 28 m nøjagtigt efter Jernbanens Ure. BA: En Rystelse som under en stærk Storm men med dobbelt saa stor Amplitude, 5 å 8 Bev. med ca. «Periode fra N el. NNW til S. L: Ingen. I: IV. Nr. 5. GI. Carlsberg, Malteriets Taarnbygning, s *- (Laboratorieforstander N. Hjelte Clausen). K: Ca. 7«h.. BA: Gyngen. BV: Faa Sek. V: Nogle Potteplanter (Palmer) svingede op og ned nogen Tid efter. I: II. Nr. 52. GI. Kongevej 9,n (AxelThiess). K: 7*a 7i h. BA: Vandret Svingning i E-W. BV: Ca.'lO å 5s. L: Ingen. V: 2 Hængelamper kom i Svingning. Glas-og Porcellain vaklede og klirrede. I: IV.. Nr. 53. H. C. Ørsteds Vej 8, m (Frk. Elisabeth Nyholm). K: Ca. 7a. BA: Ryst foraarsaget af en rullende Bev. fra selve Jorden i S-N. V: Et tungt Spisebord svajede frem og tilbage i E-W. Medd. blev svimmel. I: IV. Nr. 54. Holger Danskes Vej 3B,' (Fru Anna Søndenbroe). K: Ca.ll7s h. BA: Ryst. BV: Ca. 7«m. V: Alt i Stuen sittrede stærkt, særlig rystede Potteplanterne og et Skrive-; bord. I: IV. Nr. 55. Hollændervej 5,m (Skolebestyrer L.Otterstrøm). K: llh 30m efter Skolens elektriske Normalur, da Bev. ophørte. BA:-En ejendommelig, rytmisk Vuggen i N-S. BV.- Noget over l m. V: Bladene paa nogle højtstaaende Viftepalmer vuggede. I: III. Nr. 56. Horterisiavej 3,i (OttoValentiner). BA: Baade slingrende og stødende i omtr. NW-SE. V: En Dør sprang op og et Billede paa Væggen klapprede. I: III. Nr. 57. Hostrups Allé 8, n (Kommunelærer Sophus Christensen). K:' 7«å 2^. BA: En lodret Gyngen eller Hoppen, 2 Gange med kort Mellemrum, hver Gang. i 8 å 0 s. V: Gardinerne svingede lidt frem og tilbage i SE-NW. I: III; Nr. 58. Hostrups Vej 2,iv (Kontorist Vald. Humle). K: Ca. lvhk -i BA: En Ryst. BV: Ca. 5*. L: Ingen. A: En ny Ryst. kom 5m senere. I: III. Nr. 59. Jacob D annefærds Vej, i (Kommunelærerinde Th. Jacobsen). K: å'2h. BA: En stærk Gyngen. BV: Ca. 5 s. V: Billeder paa Væggene og Hængelampen kom i Bev. i W el. NW-S el. SE el. omv. Medd. fik en Fornemmelse af Svimmelhed. I: IV. Nr. 60. Johannevej 4,n.(Fru Amalie Petersen). K:

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Sagnet om Sorte Hans

Sagnet om Sorte Hans Sagnet om Sorte Hans Vidste I, at der engang her på dette sted lå et hus? Hvis vi i morgen, når der er lyst, går lidt ind i træerne der, så vil I kunne se nogle sten, som udgør ruinerne af, hvad der var

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Da Charlotte Ekberg først så billeder. Fra det orker vi ikke til total- renovering

Da Charlotte Ekberg først så billeder. Fra det orker vi ikke til total- renovering 8 Living Bolig SØNDAG DEN 1. SEPTEMBER 2013 Parret har ladet en af de oprindelige vægge stå tilbage til at indramme stuen. De holder sig til den minimalistiske stil og køber deres møbler i Roskilde Designcenter

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Mælk på kontoret 5.00 Pigeløn 30.00 Konehjælp 3.75 Koksmand 5.00. Tyende

Mælk på kontoret 5.00 Pigeløn 30.00 Konehjælp 3.75 Koksmand 5.00. Tyende Januar 1919 Ført af Ejnar Forbrug Bemærkninger 1500.00 Løn Krigsforsikringen 1. Livsforsikring 1025.00 Ulykkesforsikring 223.00 Forelæsninger 6.00 Sanatorieforeningen 5.20 Husholdningen 187.39 Tyende Pigeløn

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 15. december

JULEPOSTHUSET. 15. december JULEPOSTHUSET afs.15 - side 1 JULEPOSTHUSET 15. december LYD: CLS POSTHUS KLIK FRA EL-KONTAKT STOL VÆLTER BRAG (NOGET FALDER PÅ GULVET) MIAUV FRA KAT BORNHOLMERUR TIKKER KNIRKENDE DØR POSTHUSDØR KLEMTER

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kapitel 46, Oh hellige byrokratius:

Kapitel 46, Oh hellige byrokratius: Kapitel 46, Oh hellige byrokratius: 269 Udskrevet: 06. Juni 1974 blev jeg udskrevet. Jeg henvendte mig i Sygekassen i Odensegade på Østerbro. De kendte ikke noget til mig, for Korsør Kommune havde ikke

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

MARTS UDSTILLINGEN 1920

MARTS UDSTILLINGEN 1920 MARTS UDSTILLINGEN 1920 A A R H U S F O R E N I N G E N M O D E R N E K U N S T A ABEN7.-21.MARTS HVERDAG 10-& KATALOG 50 ØRE DELTAGERNE i MARTSUDSTILLINGEN AARHUS 1920 SIEGFRIEDE BILLE, Bredgade 70, Kbhvn.

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

INDRETNINGSTANKER... REOLER

INDRETNINGSTANKER... REOLER INDRETNINGSTANKER... REOLER Kommunernes Skolebiblioteksforening, 2005 FORORD Af Maria Eriksen, Kommunikations- og administrationsmedarbejder og Karin Gaardsted, Udviklingschef Kommunernes Skolebiblioteksforening

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns)

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Det bliver regnvejr Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Han svingede op over fortovet uden at stå af og pressede knallerten pludseligt hårdt det sidste stykke op ad fliserne i 5 indkørslen for at få en opbremsning,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Udpegningsberettigede + bestyrelse til Agenda 21 center på Indre Nørrebro

Udpegningsberettigede + bestyrelse til Agenda 21 center på Indre Nørrebro Udpegningsberettigede + bestyrelse til Agenda 21 center på Indre Nørrebro 28-mar-06 Udpegningsberettiget forening/org. Udpegningsberettiget: Kriterier for udpegning: Udpeget: 3 Andelsforeningen Jo Jo Bestyrelsen

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Ikke nok kraft på radiatorene så vi aldrig kommer over 19-20 grader om. hentes i Edvard Thomsens vej 5 D 1 sal

Ikke nok kraft på radiatorene så vi aldrig kommer over 19-20 grader om. hentes i Edvard Thomsens vej 5 D 1 sal 23 1 th 29381373 Alle radiatorer 439 DTEK Ikke nok kraft på radiatorene så vi aldrig kommer over 19-20 grader om vinteren skrivelse af 04.10.2011+ 20 gr. Er OK. Ved besigtigelse af lejlighed mellem Pihl

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere