i erhvervsdrivende selskaber m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i erhvervsdrivende selskaber m.v."

Transkript

1 Marts 2007 Kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v.

2 Redegørelse, Kommuners og amts-kommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Marts 2007 Spørgsmål og kommentarer til publikationen kan stiles til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade København V Telefon

3 Indholdsfortegnelse SAMMENDRAG INDLEDENDE BEMÆRKNINGER LOV NR. 384 AF 20. MAJ 1992 OM KOMMUNERS OG AMTSKOMMUNERS SAMARBEJDE MED AKTIESELSKABER M.V LOVENS MULIGHEDER ADMINISTRATIV PRAKSIS OG FORTOLKNING INDBERETTEDE L 384-SELSKABER Kommentarer Beskrivelse af de enkelte selskaber FREMTIDIG MULIGHED FOR KOMMUNER OG REGIONERS DELTAGELSE I SELSKABER Generelt Eksempler på aktivitetsområder for L 384-selskaber KOMMUNERNES REDEGØRELSER INDLEDENDE BEMÆRKNINGER INDHOLDET AF KOMMUNERNES REDEGØRELSER Virksomheder fordelt efter formål og selskabstype Virksomheder fordelt efter formålsgrupper og lovgrundlag Virksomheder fordelt efter formålsgrupper og omsætningstal Antal kommuner inden for et amt, der har ledelsesmæssig deltagelse i erhvervsdrivende virk somheder, fordelt efter formålsgrupper Afsluttende bemærkninger BILAG 1. OVERSIGT OVER KOMMUNER MED ANGIVELSE AF VIRKSOMHEDER DE DELTAGER I BILAG 2. OVERSIGT OVER VIRKSOMHEDER MED ANGIVELSE AF DELTAGENDE KOMMUNER BILAG 3. OVERSIGT OVER KOMMUNER DER DELTAGER I FÆLLESSKABER EFTER KOMMUNESTYRELSESLOVENS 60, MED ANGIVELSE AF FÆLLESSKABERNE BILAG 4. OVERSIGT OVER INDBERETTEDE FÆLLESSKABER DER ER OMFATTET AF KSL BILAG 5. LOVBEKENDTGØRELSE NR. 608 AF 28. JUNI 1996 (L 384) BILAG 6. BEKENDTGØRELSE NR. 800 AF 24. SEPTEMBER BILAG 7. LOV NR. 548 AF 8. JUNI BILAG 8. BEKENDTGØRELSE NR AF 11. DECEMBER Side

4

5 5 Sammendrag Det bør vedvarende overvejes, hvordan den offentlige opgaveløsning organiseres bedst muligt. En god offentlig-privat arbejdsdeling er vigtig, da den kan være med til at sikre konkurrence, innovation og effektivitet både i det offentlige og private. Mulighederne for et udviklende samarbejde mellem den private og den offentlige sektor bør løbende afprøves. Det kan blandt andet ske ved oprettelse af fælles offentligprivate aktieselskaber. I den forbindelse er det vigtigt, at det offentlige ikke kommer til at forvride konkurrencen på markedet. Lov nr. 384 af 20. maj 1992 om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. (lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996 kaldet L 384 ) giver mulighed for, at kommuner og private virksomheder kan samarbejde i selskabsform inden for visse områder. Indenfor lovens rammer kan kommuner og amtskommuner deltage i selskaber, hvis aktiviteter ligger uden for kommunalfuldmagtens område. Aktiviteterne skal bygge på enten videreudvikling af den kommunale know-how eller salg af varer og tjenesteydelser baseret på kommunal know-how til andre end kommuner. Nærværende redegørelse er den 14., som afgives til Folketingets Erhvervsudvalg. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra landets kommuner og amtskommuner og indeholder oplysninger om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsdrivende virksomheder (baseret på regnskabsåret 2005). Denne redegørelse er den sidste redegørelse udarbejdet med hjemmel i L 384. Den 6. juni 2006 vedtog Folketinget lov nr. 548, som samler kommuners og regioners erhvervsaktivitet i en lov. Lov nr. 548 af 8. juni 2006 dækker således udover L 384's område også lov nr. 378 af 14. juni 1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Lov 378, som blev administreret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, gav kommuner og amtskommuner hjemmel til at udføre opgaver for andre offentlig myndigheder uden, at det er et selskab som udfører opgaven. Med lov 548 blev de to love (lov 384 og lov 378) samlet i en lov for kommunal og regional erhvervsaktivitet. Vedtagelsen af den nye lov medfører visse regelforenklinger og lempelser. Således er begrænsning i indskuddet på maksimalt 10 mio. kr. nu fjernet, så det er op til kommunalbestyrelsen at overveje, hvor meget der bør indskydes i et fælles selskab. Med den nye lov blev der endvidere indført en række stramninger i forhold til de gældende regler. Der stilles således krav om privat deltagelse på minimum 25 % af såvel aktiekapital som stemmerettigheder.

6 Som yderligere krav er der indført en grænse for, hvor stor en del af selskabets omsætning, der må stamme fra andre end kommuner eller regioner. Lov nr. 548 af 8. juni 2006 er optrykt som bilag. Fremtidige redegørelser vil herefter blive udarbejdet med hjemmel i denne lov. Det fremgår af redegørelsen, at der er indberettet 252 virksomheder, som kommunerne og amtskommunerne deltager i finansielt eller ledelsesmæssigt. Heraf er de 12 selskaber omfattet af nævnte L 384, hvilket vil sige, at deres aktiviteter ligger uden for kommunalfuldmagten, og enten bygger på videreudvikling af kommunal know-how eller omfatter salg af varer og tjenesteydelser baseret på kommunal know-how til andre end kommuner. De såkaldte L 384-selskaber er nærmere omtalt i kap. 2. Redegørelsen for 2005 indeholdt oplysninger om 18 L 384-selskaber mod dette års 12 selskaber. Det fremgår endvidere af redegørelsen, at L 384-selskaberne driver aktivitet indenfor en bred vifte af områder. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afgiver løbende vejledende udtalelser om, hvorvidt konkrete projekter er omfattet af loven eller ej. På baggrund af antallet af henvendelser må der samlet siges at have været en interesse hos landets kommuner og amtskommuner for mulighederne i L 384. Det samlede antal på 252 virksomheder, som kommunerne og amtskommunerne deltager i finansielt eller ledelsesmæssigt, omfatter udover L 384-selskaberne også andre erhvervsdrivende virksomheder, hvori kommunerne deltager i henhold til lov om kommuners styrelse eller anden særlovgivning. Det samlede antal er faldet med 39 virksomheder i forhold til 2005-redegørelsen. Som den mest foretrukne selskabsform benytter kommunerne aktieselskaber. Herefter følger interessentskaber og andelsselskaber med begrænset ansvar (amba). Der er flest selskaber og virksomheder i formålsgrupperne: "Energi/varme/gas", "Renovation" og "Trafik". Størrelsen på virksomhedernes omsætning er relativt spredt. Loven giver mulighed for såvel finansiel som ledelsesmæssig deltagelse. Det fremgår af kommunernes redegørelse, at samtlige de omhandlede virksomheder har kommunal deltagelse i form af ledelsesrepræsentation fra en eller flere af de deltagende kommuner.

7 Der er derimod 37 kommuner, der ikke deltager finansielt i erhvervsdrivende virksomheder. Der er tale om en væsentlig stigning på dette punkt, idet der var 28 kommuner, der ikke deltog finansielt i redegørelsen. Der er ingen markant udvikling for så vidt angår virksomhedernes fordeling på selskabstype, aktivitetsområder eller med hensyn til deres omsætningsstørrelser.

8

9 Kapitel 1. Indledende bemærkninger 9 1. Indledende bemærkninger Nærværende redegørelse til Folketingets Erhvervsudvalg er den 14. i rækken af redegørelser, som er udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. (lov nr. 384 af 20. maj 1992 med senere ændringer, senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996). Som betegnelse for loven anvendes i det følgende "L 384". Lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996 og bekendtgørelse nr. 609 af 28. juni 1996 er ligeledes optrykt som bilag. I forbindelse med vedtagelsen af L 384 blev det fundet formålstjenligt, at der blev skabt et overblik over den samlede kommunale 1 deltagelse i erhvervsaktiviteter. For at skabe dette overblik blev det besluttet, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hvert år skulle udarbejde en redegørelse, som den foreliggende, til Folketingets Erhvervsudvalg. Redegørelsen indeholder ikke kun oplysninger om kommunernes deltagelse i selskaber omfattet af L 384, men også om kommunal erhvervsudøvelse på grundlag af andre særlove og lov om kommuners styrelse. I lighed med tidligere indeholder redegørelsen et kapitel med en omtale af de selskaber, der er omfattet af L 384 (kap. 2), og et kapitel med omtale af den samlede kommunale deltagelse i erhvervsdrivende virksomheder (kap. 3). Endvidere er redegørelsen bilagt oversigter over den kommunale deltagelse i erhvervsdrivende virksomheder og over kommunale fællesskaber efter lov om kommunernes styrelse, 60. Det bemærkes, at kun erhvervsdrivende virksomheder med en omsætning på henholdsvis over 1 mio. kroner (for virksomheder omfattet af L 384) og over 2 mio. kroner (for virksomheder der ikke er omfattet af L 384) har været omfattet af indberetningspligten. Det følger heraf, at blandt andet virksomheder, der endnu ikke har afsluttet den første regnskabsperiode, ikke er medtaget i redegørelsens statistiske materiale, uanset at der er foretaget indberetning for virksomheden. På samme måde er virksomheder, som har ophørt deres virskomhed inden udløb af regnskabsperioden ikke medtaget i denne redegørelse. Redegørelsen er blevet til på baggrund af oplysninger indberettet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af landets kommuner, samt oplysninger styrelsen er i besiddelse af som følge af dens funktion som registreringsmyndighed for aktie- og anpartsselskaber, virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt lov om erhvervsdrivende fonde. Styrelsen har som udgangspunkt lagt de indberettede oplysninger direkte til grund for udarbejdelsen af redegørelsen. Eventuelle mangelfulde eller forkerte oplysninger påvirker derfor redegørelsen direkte. For at sikre ensartethed i oplysningerne i kap. 2 er der dog med hensyn til 1 Såfremt andet ikke fremgår af sammenhængen, refererer begreberne kommuner, kommunal o.l. i denne redegørelse til såvel det primær- som det amtskommunale område.

10 Kapitel 1. Indledende bemærkninger 10 regnskabstal anvendt koncerntal, uanset at indberetningen er angivet med regnskabstal for modervirksomheden. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke har modtaget indberetninger fra følgende kommuner: Storstrøms Amt Vejle Amt Albertslund Kommune Gundsø Kommune Fuglebjerg Kommune Høng kommune Korsør Kommune Holeby Kommune Glamsbjerg Kommune Ryslinge Kommune Aarup Kommune Rødding Kommune Egtved Kommune Give Kommune Nørre-Snede Kommune Brande Kommune Midtdjurs Kommune Nørhald Kommune Brovst Kommune Nørager Kommune Sindal Kommune Aabybro Kommune Aars Kommune

11 Kapitel 2. L Lov nr. 384 af 20. maj 1992 om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. Denne redegørelse er den sidste redegørelse udarbejdet med hjemmel i L 384. Som tidligere nævnt vedtog Folketinget den 6. juni 2006 lov nr. 548, som samler kommuners og regioners erhvervsaktivitet i en lov. Lov nr. 548 af 8. juni 2006 dækker således udover L 384's område også lov nr. 378 af 14. juni 1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Lov 378, som blev administreret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, gav kommuner og amtskommuner hjemmel til at udføre opgaver for andre offentlig myndigheder uden, at det er et selskab som udfører opgaven..med lov 548 blev de to love (lov 384 og lov 378) samlet i en lov for kommunal og regional erhvervsaktivitet. Lov 548 trådte i kraft 1. januar Loven findes i bilag. 2.1 Lovens muligheder Ved forrige revision af lov 384 i juni 2005 blev der kun gennemført ændringer af formel eller præciserende karakter. Der var således ikke tale om ændringer i kommunernes adgang til at deltage i erhvervsdrivende selskaber, men alene at amtskommuner som følge af kommunalreformen blev skrevet ud af loven. Det er en betingelse for at oprette et selskab efter L 384, at selskabets aktiviteter er baseret på kommunal viden, som er oparbejdet ved løsning af kommunale opgaver. Den kommunale viden skal tage udgangspunkt i opgaver, som kommunen kan varetage efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler eller efter særlov (f.eks. lov om social service eller miljølovgivningen). Aktiviteterne skal bygge på enten videreudvikling af den kommunale know-how eller salg til andre end kommuner. Efter lovens 1 kan et selskab have aktiviteter, der bygger på videreudvikling af viden, som de deltagende kommuner har oparbejdet indenfor et bestemt område, der hidtil har været kommunalt drevet. Denne viden, produkter og tjenesteydelser skal forarbejdes og videreudvikles i selskabet med henblik på salg. Selskabet kan herudover sælge privat viden, som hænger sammen med den kommunale viden, samt produkter og tjenesteydelser afledt heraf. Efter 2 kan et selskab udover at forsyne kommunen med ydelser fremstille og afsætte varer og tjenesteydelser baseret på kommunal viden til andre end kommuner. Denne type selskaber må ikke forveksles med selskaber, som driver forsyningsvirksomhed i almindelig forstand (f.eks. el, varme m.v.).

12 Kapitel 2. L De generelle betingelser for kommunal deltagelse i et L 384-selskab er uændret siden 1992 og fremgår af lovens 3: a. Det samlede maksimum for kapitalindskud er i alt 10 mio. kr. pr. kommune. Grænsen er absolut. Det vil sige uafhængig af eksempelvis kommunens størrelse og hvor mange selskaber, kommunen deltager i. Indskuddets størrelse beregnes efter realværdien på indskudstidspunktet, og både indskud af kontanter og andre værdier (apportindskud) er omfattet af 10 mio. grænsen. Økonomi- og Erhvervsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra beløbsgrænsen under forudsætning af, at indskuddet ikke giver kommunen bestemmende indflydelse, se afs b. Kommunen må ikke gennem sit indskud opnå bestemmende indflydelse i selskabet, jf. afs c. Selskabsform: Aktieselskaber, anpartsselskaber samt virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder, kan anvendes til formål omfattet af L 384, 1 og 2. Kommunerne kan således kun vælge en selskabsform med begrænset ansvar til L 384-selskaber, hvilket betyder, at deltagerne, herunder kommunerne, alene kommer til at hæfte med deres indskud for selskabets forpligtigelser. De selskabsformer, der kan anvendes som ramme for et L 384-selskab, har alle pligt til at udarbejde årsregnskab i henhold til årsregnskabsloven 2. Selskabernes regnskaber er dermed offentligt tilgængelige gennem offentliggørelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. d. Selskabets vedtægter må ikke give andre end selskabsorganerne (typisk generalforsamling eller repræsentantskab) ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. 2.2 Administrativ praksis og fortolkning Den fortolkning, der er anvendt ved administration af loven, og som eksempelvis fremgår af de tidligere redegørelser, er fortsat gældende. Nedenfor omtales hovedtrækkene i den administrative praksis for udvalgte emner. Finansiel deltagelse 2 For selskaber omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder gælder dog bestemmelsen i årsregnskabslovens 4, jf. lov nr. 448 af 7. juni Denne bestemmelse undtager virksomheder fra pligten til at udarbejde regnskab efter årsregnskabsloven, såfremt virksomhederne ligger under nærmere fastsatte grænser for omsætning, balancesum og antal ansatte.

13 Kapitel 2. L Kommunernes finansielle deltagelse i L 384-selskaber knytter sig udelukkende til direkte kapitalindskud i selskaberne i form af aktie-, andels- eller anden selskabskapital. Kapitalindskuddet kan bestå i såvel kontanter som i andre værdier end kontanter (apportindskud). Med muligheden for at foretage indskud af andre værdier end kontanter kan kommunerne indskyde eksempelvis bygninger, maskiner og anlæg i selskabet. Hvis en kommunes finansielle deltagelse i et aktieselskab sker ved apportindskud, finder princippet i aktieselskabslovens 6 og 6 a anvendelse. Dette indebærer, at indskuddet skal vurderes af en uvildig vurderingsmand. Kommunalt indskud i form af f.eks. tilskud eller gaver er efter den anlagte fortolkning ikke omfattet af lovens bestemmelser om finansiel deltagelse. Tilsvarende gælder, når kommunen støtter ved hjælp af lån eller garantiforpligtelser, herunder underskudsdækning. At kommunal finansiel deltagelse i L 384-selskaber kun kan ske ved direkte indskud udelukker, at en kommune indirekte deltager i et L 384-selskab, f.eks. som interessent i et interessentskab, der er virksomhedsdeltager i L 384-selskabet. Der er i dette tilfælde ikke tale om, at kommunen deltager direkte i L 384-selskabet. Efter L 384 kan f.eks. to kommunale interessentskaber ikke sammen stifte et selskab. I stedet kan L 384 være grundlag for, at kommunerne bag de to kommunale interessentskaber selv stifter et selskab. Kravet om direkte indskud udelukker endvidere, at en kommune deltager i L 384-selskaber via et helejet kommunalt selskab eller et datterselskab til dette. Ledelsesmæssig deltagelse Den ledelsesmæssige deltagelse sker ved, at kommunen er repræsenteret i selskabets ledelsesorgan. Det skal bemærkes, at ledelsesrepræsentanterne ifølge lovens 3, stk. 7, skal vælges af selskabsorganerne, hvilket typisk er generalforsamlingen. Dette medfører, at kommunen ikke kan indskyde midler i et selskab og samtidig direkte udpege et antal medlemmer i ledelsen udenom generalforsamlingen. Bestemmende indflydelse Lovens 3, stk. 3 forhindrer, at en kommune opnår bestemmende indflydelse gennem sit indskud. Bestemmelsen bliver fortolket i overensstemmelse med aktieselskabsloven 2 således, at bestemmende indflydelse hverken kan opnås i kraft af aktiebesiddelse, stemmeflertal eller i kraft af en aktionæroverenskomst. Der er ikke noget til hinder for, at flere kommuner i alt kan besidde mere end 50% af stemmeretten i et selskab, forudsat at der ikke eksisterer en aftale eller lignende mellem kommunerne om stemmerettens udøvel-

14 Kapitel 2. L se, hvorved én kommune får den bestemmende indflydelse. Der er endvidere intet til hinder for, at for eksempel 2 kommuner hver ejer 50 pct. af et selskab. Virksomheder med begrænset ansvar Efter L 384 3, stk. 6, kan kommuner og amtskommuner deltage finansielt i aktieselskaber, anpartsselskaber og andre virksomheder med begrænset ansvar. Disse selskabsformer er typisk andelsselskaber og foreninger omfattet af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Bestemmelsen udelukker, at kommuner deltager i for eksempel interessentskaber og kommanditselskaber. Det fremgår endvidere af praksis, at kommuner heller ikke kan deltage i partnerselskaber/kommanditaktieselskaber, idet dette ikke er en virksomhedsform med begrænset ansvar, da komplementaren i selskabet hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser. Dispensationer fra loven I henhold til lovens 3, stk. 5, kan Økonomi- og Erhvervsministeren give dispensation fra maksimumgrænsen på 10 mio. kr. for den enkelte kommunes indskud. Ministeren har i disse tilfælde specielt lagt vægt på, hvorvidt det pågældende indskud, herunder indskuddets størrelse, var velbegrundet og hensigtsmæssigt. Siden lovens ikrafttrædelse i 1992 er der anmodet om og meddelt dispensation til 8 kommuner m.v. Senest har Hovedstadens Udviklingsråd i 2005 fået dispensation i forhold til deltagelse i Rejsekortet A/S. Styrelsen er endvidere i 2005 blevet anmodet om forhåndsgodkendelse til yderligere indskud i et selskab. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyste, at styrelsen ikke på forhånd kan give dispensation. En dispensation må gives ud fra en vurdering af et konkret behov for yderlige kapitalindskud. 2.3 Indberettede L 384-selskaber Dette afsnit indeholder en nærmere omtale af de selskaber, der i efteråret 2002, med hjemmel i L 384, 1 og 2, havde kommunal deltagelse (afs ) og en skematisk oversigt over visse nøgleoplysninger om de enkelte selskaber (afs ) Kommentarer Der er i 2006 indberettet 12 selskaber, som er omfattet af L 384. Til sammenligning blev i 2005 indberettet 18 selskaber. De 12 L 384-selskaber driver aktiviteter indenfor meget forskellige områder. En del af selskaberne varetager opgaver indenfor områder, hvor kommunerne traditionelt har varetaget opgaveløsningen, eksempelvis gen-

15 Kapitel 2. L brug og miljø. Men der er også selskaber, der driver aktiviteter indenfor, i kommunal sammenhæng, mere utraditionelle områder. For så vidt angår omsætningsstørrelsen, spænder L 384-selskaberne fra meget lave til meget store omsætningstal. Af de største kan nævnes Kommunekemi A/S med en koncernomsætning på 321 mio. kr. I 50 % af selskaberne er der indskudt under 5 mio. kr. af kommunerne (samlede kommunale indskud i det enkelte selskab). Der skal dog erindres om, at der for kommunalt indskud i L 384-selskaber gælder en øvre grænse for, hvor meget en kommune i alt kan indskyde i sådanne selskaber. Der kan som tidligere nævnt dispenseres fra maksimumgrænsen, men det er muligt, at begrænsningen kan være en forklarende årsag til tendensen for så vidt angår størrelsen af indskuddet. 2 selskaber er dannet alene mellem kommuner og amtskommuner, mens 10 selskaber har deltagelse af private virksomheder. Endelig er der i stort set alle selskaberne kommunale ledelsesrepræsentanter Beskrivelse af de enkelte selskaber Til de følgende skemaer skal bemærkes: Oplysningerne i skemaerne bygger på de oplysninger landets kommuner har indberettet til styrelsen i forbindelse med redegørelsen. Ved udarbejdelsen af redegørelsen har styrelsen som udgangspunkt lagt de indberettede oplysninger til grund. Dette gælder også vurderingen af, om en virksomhed er omfattet af 1 eller 2 i L 384. Styrelsen har således ikke foretaget vurdering af virksomhedernes status i forhold til loven. Det skal dog bemærkes, at med hensyn til oplysningerne om selskabets nettoomsætning og resultat er det oplysningerne for den samlede koncern, der er anført for at sikre ensartethed i oplysningerne, uanset at der i indberetningen er angivet regnskabstal for modervirksomheden. Punktet "Aktuelle regnskabsperiode" angiver, hvilket årsregnskab der er lagt til grund for de oplysninger, der anvendes. I punktet "Udvikling i årsregnskabet i forhold til seneste redegørelse" er der foretaget en sammenligning mellem selskabernes omsætning og overskud efter skat i den aktuelle regnskabsperiode og den regnskabsperiode, der dannede grundlag for redegørelsen fra marts 2006.

16 Kapitel 2. L I forhold til punkterne kapitalforhold og finansiel deltagelse, er selskabets aktiekapital noteret på baggrund af oplysninger hentet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregister. Oplysninger om finansiel deltagelse bygger på de oplysninger der er indberettet i forbindelse med redegørelsen. Uoverensstemmelser mellem disse tal kan skyldes overkurs m.v. Nr. 1 Navn: Lantmännen Analycen A/S (tidligere Analycen A/S) Adresse: c/o Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 4, Snoghøj, 7000 Fredericia CVR-nr.: Formål: Selskabets formål er at drive laboratorievirksomhed med kemiske og mikrobiologiske analyser, navnlig indenfor landbrug, levnedsmidler og miljøområdet samt yde rådgivning og anden virksomhed, som står i naturlig forbindelse hermed. Aktivitet i relation til L 384: Selskabet er omfattet af lovens 2. Aktuelle regnskabsperiode: 2005 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej Nettoomsætning/bruttofortjeneste (excl. evt. off. drifttilskud): Udvikling i regnskabet i forhold til seneste redegørelse: Nettoomsætningen udgør kr Seneste redegørelse omfatter regnskabsåret Sammenholdt med seneste redegørelse er selskabets nettoomsætning steget med ca. kr , og årets resultat er forbedret med ca. kr således, at underskuddet er reduceret til kr

17 Kapitel 2. L Deltagende kommuner: Assens, Middelfart, Nørre Åby, Børkop, Fredericia, Kolding, Lunderskov og Vamdrup kommuner. Ledelsesmæssig deltagelse/antal: Hver af kommunerne deltager med 1 ledelsesrepræsentant. Finansiel deltagelse: Assens Kommune har indskudt kr , Middelfart Kommune har indskudt kr , Nørre Åby Kommune har indskudt kr , Børkop Kommune har indskudt kr , Fredericia Kommune har indskudt kr , Kolding Kommune har indskudt kr , Lunderskov Kommune har indskudt kr og Vamdrup Kommune har indskudt kr I alt er der indskudt kr Privat deltagelse: Ja Nr. 2 Navn: Midtjysk Center For Videndeling A/S (tidligere Bjerringbro Egnens Uddannelsescenter A/S) Adresse: Baldersvej 10, 8850 Bjerringbro CVR-nr.: Formål: Selskabets formål er at fremme udvikling, videndeling, udbud og gennemførelse af uddannelsesmæssige aktiviteter, særlig med henblik på almen og erhvervsrettet videre- og efteruddannelse af enhver art. Selskabet skal yde bistand til iværksættervirksomheder, bl.a. gennem etablering af netværk til bestående virksomheder, samarbejde med andre

18 Kapitel 2. L iværksættervirksomheder og gennem udlejning af lokaler. Aktivitet i relation til L 384: Selskabet er omfattet af lovens 1. Aktuelle regnskabsperiode: 2005 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej Nettoomsætning/bruttofortjeneste (excl. evt. off. Driftstilskud): Nettoomsætning udgør kr Udvikling i regnskabet i forhold til seneste redegørelse: Seneste redegørelse omfatter regnskabsåret Sammenholdt med seneste redegørelse er selskabets nettoomsætning steget med kr , og årets resultat er faldet med kr til et overskud på kr Deltagende kommuner: Viborg Amt, Bjeringsbro, Hvorslev, Kjellerup kommuner. Ledelsesmæssig deltagelse/antal: For henholdsvis Viborg Amt og Bjeringsbro Kommune er der udpeget 1 ledelsesrepræsentant. Finansiel deltagelse: Viborg Amt har indskudt kr , Bjeringsbro Kommune har indskudt kr , Hvorslev Kommune har indskudt kr og Kjellerup Kommune har indskudt kr Privat deltagelse: Ja Nr. 3 Navn: Dansk Bibliotekscenter A/S

19 Kapitel 2. L Adresse: Tempovej 7-11, 2750 Ballerup CVR-nr.: Formål: Selskabets formål er at levere informationsservice til den samlede bibliotekssektor omfattende såvel forsknings- som folke- og skolebiblioteker, herunder at udføre den bibliografiske betjening af bibliotekerne, at varetage nationalbibliografiopgaven efter opdrag fra Kulturministeriet, at levere bibliografiske ydelser til bogbranchen samt anden efter bestyrelsens beslutning i naturlig forbindelse hermed stående virksomhed. Aktivitet i relation til L 384: Selskabet er omfattet af lovens 2 Aktuelle regnskabsperiode: 2005 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej Nettoomsætning/bruttofortjeneste (excl. evt. off. driftstilskud): Nettoomsætning udgør kr Udvikling i regnskabet i forhold til seneste redegørelse: Seneste redegørelse omfatter regnskabsåret Sammenholdt med seneste redegørelse er nettoomsætningen faldet med kr , og årets resultat er faldet med kr til et overskud på kr Deltagende kommuner: Juelsminde Kommune Ledelsesmæssig deltagelse/antal: For Juelsminde Kommune er udpeget 1 ledelsesrepræsentant. Finansiel deltagelse: Juelsminde Kommune har indskudt kr

20 Kapitel 2. L Privat deltagelse: Ja Nr. 4 Navn: Det Danske Madhus, Skive A/S Adresse: Møllegade 5, 7800 Skive CVR-nr.: Formål: Selskabets formål er: at producere og levere velsmagende og ernæringsrigtig mad på markedsvilkår -at producere og levere mad til kommuner efter retningslinierne i serviceloven at producere halvfabrikata af høj kvalitet på kommercielle vilkår til cateringmarked (offentlig forplejning, kantine, tog, bus og fly) at udvikle og optimere produktions- og distributionssystemer med baggrund i eksisterende know-how på Møllegården, Skive at forestå daglig udbringning af varm mad til kommunenspensionister. Aktivitet i relation til L 384: Selskabet er omfattet af lovens 1. Aktuelle regnskabsperiode: 2005 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej Nettoomsætning/bruttofortjeneste (excl. evt. off. drifttilskud): Bruttofortjenesten udgør kr

21 Kapitel 2. L Udvikling i regnskabet i forhold til seneste redegørelse: Seneste redegørelse omfattede selskabets første regnskabsår løbende fra 5. december 2003 til 31. december Sammen holdt med seneste redegørelse er selskabets bruttofortjeneste steget med kr , og årets resultat er forøget med kr til et overskud på kr Deltagende kommuner: Skive Kommune Ledelsesmæssig deltagelse/antal: For Skive Kommune er udpeget 2 ledelsesrepræsentant. Finansiel deltagelse: Skive Kommune har indskudt kr Privat deltagelse: Ja Nr. 5 Navn: Falck Hjælpemidler A/S (tidligere Nordsjællands Hjælpemiddelcenter A/S) Adresse: Gydevangen 42, 3450 Allerød CVR-nr.: Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor hjælpemiddelområdet og dermed beslægtet virksomhed. Aktivitet i relation til L 384: Selskabet er omfattet af lovens 2. Aktuelle regnskabsperiode: 2005 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej

22 Kapitel 2. L Nettoomsætning/bruttofortjeneste (excl. evt. off. drifttilskud): Bruttofortjeneste udgør kr Udvikling i regnskabet i forhold til seneste redegørelse: Seneste redegørelse er for regnskabsåret Sammenholdt med seneste redegørelse er bruttofortjenesten faldet med kr , og årets resultat er faldet med kr til et overskud på kr Deltagende kommuner: Frederiksborg Amt Ledelsesmæssig deltagelse/antal: For Frederiksborg Amt er udpeget 1 ledelsesrepræsentant. Finansiel deltagelse: Frederiksborg Amt har indskudt kr Privat deltagelse: Ja Nr. 6 Navn: Frederiksborg Linnedservice A/S Adresse: Gydebakken 16, 3310 Ølsted CVR-nr.: Formål: Selskabets formål er at udføre vaskerivirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Aktivitet i relation til L 384: Selskabet er omfattet af lovens 2. Aktuelle regnskabsperiode: 2005 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej

Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2009

Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2009 Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2009 Publikationen er gratis og kan downloades på www.eogs.dk Spørgsmål og kommentarer til publikationen kan stiles til

Læs mere

Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2008

Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2008 re de gøre l se omkommune rs ogre gi one rs de l t age l sei e rhv e rv sdri v e nde se l skabe rmv. Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2008 Publikationen

Læs mere

Erhvervsudvalget, Boligudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 53,L 46 - Bilag 4 Offentligt. Marts i erhvervsdrivende selskaber m.v.

Erhvervsudvalget, Boligudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 53,L 46 - Bilag 4 Offentligt. Marts i erhvervsdrivende selskaber m.v. Erhvervsudvalget, Boligudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 53,L 46 - Bilag 4 Offentligt Marts 2005 Kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. Indholdsfortegnelse SAMMENDRAG...

Læs mere

REDEGØRELSE. Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv.

REDEGØRELSE. Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv. REDEGØRELSE Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv. August 2014 Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2014 Publikationen er gratis

Læs mere

REDEGØRELSE. Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv.

REDEGØRELSE. Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv. REDEGØRELSE Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv. September 2012 Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2012 Publikationen er

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen 29. januar 2009 Sag /lje Deres ref. lp/lki/dor Sendt pr. mail Forespørgsel om regnskabsaflæggelse

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud.

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud. Resumé: På baggrund af en ansøgning om fritagelse for offentligt udbud har tilsynet rejst denne sag om lovligheden af Ry Kommunes deltagelse i Kildebjerg Ry A/S. Dette skyldes et ønske om, at afklare det

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22.

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22. Kendelse af 27. juni 2006 (J.nr. 2005-0002442). Fond pålagt at indsende ny revideret årsrapport da den offentliggjorte årsrapport ikke indeholdt revisionspåtegning underskrevet af en statsautoriseret eller

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 3. februar 2012 (J.nr. 2011-0024717) Styrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, den 31. august 2015 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten:

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten: 7.5.1. Indledning Københavns Kommune er repræsenteret i en lang række selskaber af vidt forskellig art både størrelsesmæssigt, opgavemæssigt og selskabsretligt. Nedenstående retningslinier omfatter selskaber,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed Diskussionspapir Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed 1. Indledning og baggrund Andelskasser har i henhold til lov om finansiel virksomhed lovbestemte

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 16 Bilag 8 Opkrævning og inddrivelse 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 3113527 1. Opkrævning...3

Læs mere

Kendelse af 29. april Ikke tilladelse til omlægning af regnskabsår. Årsregnskabslovens 3, stk. 1, 2. pkt.

Kendelse af 29. april Ikke tilladelse til omlægning af regnskabsår. Årsregnskabslovens 3, stk. 1, 2. pkt. Side 1 af 8 Kendelse af 29. april 1996. 95-58.524. Ikke tilladelse til omlægning af regnskabsår. Årsregnskabslovens 3, stk. 1, 2. pkt. (Connie Leth, Eskil Trolle og Vagn Joensen) Advokat A har på vegne

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere