Betænkning om en revision af folketingsvalgloven. Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om en revision af folketingsvalgloven. Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg"

Transkript

1 Betænkning om en revision af folketingsvalgloven Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg Betænkning nr. 893 København 1980

2 ISBN In 00-9 bet JJ FJ trykteknik a-s, København

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Udvalgets nedsættelse, kommissorium og sammensætning, Forløbet af udvalgsarbejdet Underudvalget vedrørende den fremtidige valglisteordning Valglovsudvalget Resumé 4 2. Valgret for danske statsborgere i udlandet Gældende ordning Almindeligt Kravet om fast bopæl Særlige regler for personer, ansat i den danske stat lo 2.2. Baggrunden for en ændring af reglerne om valgret for danske statsborgere i udlandet Udvalgets overvejelser Almindeligt Grundlovens bopælskriterium Interessekriterium, Skattepligtskriterium Åremålskriterium Udvalgets forslag Den fremtidige valglisteordning 2o 3.1. Almindeligt 2o 3.2. Gældende ordning 2o 3.3. Underudvalgets forslag Afskaffelse af de årlige valglister (Forslag I) Bibeholdelse af de årlige valglister (Forslag II) Underudvalgets sammenholdelse af de to forslag Valglovsudvalgets overvejelser og forslag...25 Side

4 3.5. Udlevering af valglister til de politiske partier Stemmeafgivning for søfolk på danske skibe i udenrigsfart 3o 4.1. Gældende bestemmelser 3o 4.2. Udvalgets overvejelser og forslag 3o 5. Andre spørgsmål Mandatfordelingen på stor- og amtskredse Valgbestyrelsens opgaver og medlemstal 4o Valgbestyrelsens opgaver 4o Valgbestyrelsernes medlemstal og sammensætning Tidspunktet for udpegning af udsendinge til valgbestyrelsen Opstillingsberettigede partier og kandidater Anmeldelsesfrister ved folketingsvalg Godkendelse af underskriftsformularer ved anmeldelse af nye partier Kandidatanmeldelsernes oplysninger om kandidat og stillere Partiernes beføjelser til at godkende kandidater Tilbagetrækning af kandidatanmeldelse m. v Oprettelse og nedlæggelse af afstemningsområder Valgets afholdelse Inhabilitetsregler for medlemmer af valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere Udpegning af formand for valgstyrerne Erstatning for dokumenteret mistet arbejdsfortjeneste til valgstyrere og tilforordnede vælgere Information om valgets afholdelse Anvendelse af valgkort Stemmesedler 61

5 Afstemningens gennemførelse på valgdagen Agitation på valgstedet Stemmeoptælling og opgørelse Redegørelsen for kasserede stemmesedler Den endelige opgørelse (fintællingen) Kassation af stemmesedler og valgkort Reglerne for omvalg Brevstemmeafgivning Brevstemmeafgivningens gennemførelse på offentlige helbredelses- og plejeinstitutioner Frankering af stemmeomslag Stemmeafgivning ved personligt fremmøde trods tidligere afgivet brevstemme Tidspunktet for åbning af brevstemmeomslag 7o 5.9. Ikke lovregulerede generelle problemstillinger 7o Afholdelse af lokale folkeafstemninger samtidigt med folketingsvalg m.v. 7o Dispensation fra arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser Lovudkast med bemærkninger 73 Bilag 1. "Redegørelse vedrørende den fremtidige valglisteordning, marts 1979" 2. Lov om valg til folketinget, lovbekendtgørelse nr. 237 af 29. maj 1978 samt lov nr. 483 af 27. september 1978.

6

7 - 1 - Kapitel 1. INDLEDNING 1.1. Udvalgets nedsættelse, kommissorium og sammensætning. Den 6. december 1978 nedsatte indenrigsministeriet et udvalg vedrørende en revision af lov om valg til folketinget og lov om kommunale valg. Udvalget fik følgende kommissorium: "Udvalget skal "behandle spørgsmålet om en revision af lov om valg til folketinget samt lov om kommunale valg og fremkomme med forslag herom. Lov om valg til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 237 af 29. maj 1978 med senere ændring, er fra 1953 og affattet i overensstemmelse med grundlovens 31, hvorefter folketingets medlemmer skal vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg, og således at der sikres en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne. Grundloven bestemmer endvidere, at valgets opgørelse skal ske efter forholdstalsvalgmåden i eller uden forbindelse med valg i enkeltmandskredse, og at der ved den stedlige mandatfordeling skal tages hensyn til indbyggertal, vælgertal og befolkningstæthed. Den nuværende valgmåde, der er fastlagt efter indgående drøftelser i forfatningskommissionen af 1946, findes i det store og hele at have fungeret tilfredsstillende, hvorfor der ikke ønskes principielle ændringer i valgmåden. Der ønskes ej heller ændringer i grundlaget for den stedlige mandatfordeling eller i reglerne om adgang til at deltage i fordelingen af tillægsmandaterne, ligesom der ikke ønskes ændringer i valgkredsinddelingen. Endelig bør de tekniske regler om valgets afholdelse ikke ændres på en sådan måde, at der sker indgreb i statsministerens mulighed for at udskrive nyvalg med ca. 3 ugers varsel. En række enkeltbestemmelser, hvoraf nogle bygger på tidligere valglove, er imidlertid ikke længere i takt med den udvikling, der har fundet sted i samfundet, hvorfor der ønskes foretaget en generel gennemgang af folketingsvalgloven med henblik på en ajourføring eller modernisering af de

8 - 2 - gældende regler. Lov om kommunale valg, jfr. lovbekendtgørelse nr. 596 af 1. december 1977 med senere ændring, er fra Også dennes bestemmelser om valgrettens udøvelse bygger i vidt omfang på regler i tidligere kommunale valglove, hvorfor det findes ønskeligt, at der foretages en gennemgang af denne lov. Da de næste kommunale valg imidlertid først skal afholdes i sidste halvdel af november måned 1981, ønskes gennemgangen af folketingsvalgloven tillagt prioritet, hvorfor det forventes, at udvalget afslutter denne gennemgang inden en gennemgang af den kommunale valglov foretages, og at spørgsmål om ændring af enkelte bestemmelser i den kommunale valglov kun tages under overvejelse i forbindelse med gennemgangen af folketingsvalgloven, i det omfang sådanne må anses som følgevirkninger af foreslåede ændringer i folketingsvalgloven. " Udvalget fik følgende sammensætning: Formand: Overpræsident J.H. Zeuthen, Københavns Overpræsidium. Konsulent i valgspørgsmål Vilh. Brockmeyer, Indenrigsministeriet. Professor, dr. jur. Bent Christensen, Københavns Universitet. Kontorchef Ruth Christensen, Statsministeriet. Direktør Kai Knudstrup, Københavns Kommune. Kommunaldirektør Gunnar Kraglund, Herning (udpeget efter indstilling af kommunaldirektørforeningen). Direktør Erling Krarup,. Kommunernes Landsforening. Som sekretærer for udvalget har fungeret fuldmægtig Erik Valgreen og fuldmægtig 0. Kopp Christensen, begge Indenrigsministeriet Forløbet af udvalgsarbejdet Underudvalget vedrørende den fremtidige valglisteordning. På valglovsudvalgets 1. møde den 19. december 1978 blev

9 - 3 - det besluttet at nedsætte et underudvalg med den opgave at beskrive nogle modeller for den fremtidige valglisteordning. Opgavebeskrivelsen for underudvalget fik følgende ordlyd: "Underudvalget vil få til opgave som grundlag for en stillingtagen i udvalget at fremkomme med en beskrivelse af en ordning, hvor valglisterne alene udarbejdes i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemning, og ikke som nu ved udarbejdelse af årlige valglister. Underudvalget bør herved særligt redegøre for spørgsmålet om tidsfristerne ved udskrivelse af valg samt de sikkerhedsmæssige aspekter. Endvidere bør underudvalget fremkomme med en beskrivelse af de ændringer i den nuværende valglisteordning, som udviklingen i CPR-systemet måtte give anledning til. Underudvalget forventes at afgive sin rapport til udvalget senest den 1. april 1979." Underudvalget fik følgende sammensætning: Udpeget af valglovsudvalget: Konsulent Vilh. Brockmeyer (formand) Kommunaldirektør G. Kraglund Udpeget af Københavns kommune: Kontorchef B. Norlin Udpeget af Kommunernes Landsforening: Kommunaldirektør H. Mayntzhusen, Odense Udpeget af Kommunedata I/S: Produktionsgruppeleder Kirsten Damm Udpeget af indenrigsministeriet, sekretariatet for personregistrering: Kontorchef S. Renstrup I underudvalgets møder har endvidere deltaget kontorchef E. Munch-Pedersen, Odense kommune. Sekretariatsfunktionerne for underudvalget er blevet varetaget af valglovsudvalgets sekretariat. Underudvalget har til valglovsudvalget afgivet "Rede-

10 - 4 - gørelse vedrørende den fremtidige valglisteordning, marts 1979", som i sin helhed er optaget som bilag til betænkningen Valglovsudvalget. Udvalget har i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende delbetænkning afholdt 9 møder Resumé. I kapitel 2 har udvalget foretaget en gennemgang af kravet om bopæl i riget, der som valgretsbetingelse er indeholdt i grundlovens 29, stk. 2, og som er gentaget i folketingsvalglovens 1. Der er endvidere redegjort for ændringen af folketingsvalgloven i 197o, hvorefter personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, og de med disse personer samlevende ægtefæller anses at have fast bopæl i riget. Udvalget har på grund af den øgede interesse for at udøve valgret, som er konstateret i større almindelighed fra danske statsborgere, bosat i udlandet, søgt at opstille kriterier for, hvilke andre persongrupper, end de af 197o-loven omfattede, der har bevaret en sådan tilknytning til det danske samfund, at bopæl i grundlovens forstand kan anses at foreligge. Udvalget har herved gennemgået andre lovgivningsområder, som er baseret på et bopælskriterium, men har fundet, at ingen af disse uden videre vil kunne anvendes som grundlag for valgret, omend de dog har vejledende betydning. Udvalget har herefter opstillet en liste over de hyppigst forekommende persongrupper, som under midlertidig ophold i udlandet i al fald må anses for at have en sådan tilknytning til det danske samfund, at bopælskravet er opfyldt. Denne opregning er ikke i forhold til grundlovens 29, stk. 2, udtryk for en udtømmende opregning af de danske statsborgere, der under ophold i udlandet kan anses for at have bopæl i riget. I lovforslaget har udvalget foreslået, at personer, der hører til de forannævnte kategorier, kan optages på valg-

11 5 listen i den kommune, hvori de sidst har været tilmeldt folkeregistret. Personer, der således ønsker sig optaget på valglisten, skal indgive skriftlig begæring herom til denne kommune. For personer, der inden for de sidste 4 år har haft ophold her i landet, sker optagelse i princippet ved kommunalbestyrelsens foranstaltning på grundlag af en skriftlig erklæring fra vælgeren om, at vedkommende under midlertidigt ophold i udlandet hører til en af de opregnede personkategorier. For personer, der ikke inden for de sidste 4 år har haft ophold her i landet, skal kommunalbestyrelsen videresende begæringen om optagelse på valglisten til et særligt nævn, der foreslås oprettet. Dette nævn vil herefter tage stilling til, om vedkommende kan optages på valglisten i den sidste opholdskommune. I kapitel 3 er gennemgået den gældende valglisteordning og fremsat forslag til en ændret ordning. Som grundlag herfor har udvalget haft en redegørelse af marts 1979 fra et underudvalg vedrørende den fremtidige valglisteordning, som udvalget nedsatte på sit første møde. Redegørelsen er optaget som bilag 1 til betænkningen. De gældende regler er baseret på bestemmelsen i folketingsvalglovens 1, stk. 3, som opretholdes uændret, og hvorefter optagelse på valglisten er en betingelse for udøvelse af valgret. Efter den eksisterende ordning sker udarbejdelse af valglisterne én gang årligt med gyldighed et år fra den 1. november. Forinden har valglisterne været fremlagt til offentligt eftersyn, og der er i forbindelse hermed i folketingsvalgloven foreskrevet en nærmere procedure for behandling af klager over valglisternes indhold. Efter ordningen skal der endvidere i kommunerne løbende føres tilflytterlister. I sin vurdering af den nuværende ordning har udvalget lagt til grund, dels at den tekniske udvikling har bevirket, at en del af forudsætningerne for ordningen ikke længere opfyldes, dels at den eksisterende ordning med offentlig fremlæggelse af valglisterne og den hertil knyttede klageadgang ikke i praksis benyttes af vælgerne. Udvalget har end-

12 - 6 - videre fundet, at uanset om valglisterne i fremtiden skal udarbejdes e'n gang årligt eller udarbejdelsen kun skal finde sted, når valg eller folkeafstemning er fastsat, bør valglisternes indhold baseres på oplysningerne i CPR, ligesom deres udarbejdelse bør finde sted med anvendelse af den datateknik^ der er opbygget i tilknytning til CPR. Efter en gennemgang af de forskellige muligheder har udvalget herefter fundet, at den model, som underudvalget i sin redegørelse har beskrevet som Forslag 1, og som indebærer en afskaffelse af de årligt udarbejdede valglister, udgør et tilstrækkelig sikkert grundlag for den fremtidige udarbejdelse af valglister, ligesom også statsministerens mulighed for med tilstrækkelig kort varsel at kunne udskrive nyvalg til folketinget tilgodeses, og udvalget har herefter udarbejdet sit lovforslag på grundlag af denne model. Efter forslaget påhviler det kommunalbestyrelsen, når valg er udskrevet, at der udarbejdes en valgliste over kommunens vælgere. Udarbejdelsen sker maskinelt via CPR. På valglisten optages vælgere, der senest 18.-dagen før valget har anmeldt flytning til kommunen. Vælgere, der inden for samme frist har anmeldt flytning inden for kommunen, skal optages på valglisten under den nye bopæl. Med henblik på at sikre vælgerne muligheden for at få rettet eventuelle fejl i valglisterne før valget har udvalget samtidig stillet forslag om, at udsendelse af valgkort gøres obligatorisk, og at kommunerne i forbindelse hermed forpligtes til i pressen at opfordre vælgere, der ikke har modtaget valgkort,eller som mener, at valgkortets indhold er fejlagtigt, til at gøre indsigelse til kommunen, som samtidig forpligtes til omgående at behandle indsigelsen. I kapitel 4 har udvalget gennemgået mulighederne for at forbedre adgangen for søfolk i udenrigsfart til at afgive stemme. Efter de gældende regler kan søfolk afgive stemme ombord på danske skibe i udenrigsfart de sidste 3 måneder før valgdagen. Denne adgang er imidlertid i et vist omfang illusorisk, idet folketingsvalg i almindelighed udskrives med et

13 - 7 - kortere varsel end. 4 uger, og det sker da også undertiden, at afgivne brevstemmer ikke når til Danmark i rette tid. Udvalget har efter en gennemgang af de forskellige muligheder stillet forslag om, at der indrømmes danske søfolk på danske skibe i udenrigsfart ret til at afgive brevstemme fra dagen efter et folketingsvalg med gyldighed for førstkommende folketingsvalg. Samtidig opretholdes den hidtidige adgang til at afgive brevstemme fra 3 måneder før valget også for de søfolk, der har benyttet sig af den nye ordning, således at der herved opnås en "fortrydelsesret" for disse vælgere. Udvalget har endvidere stillet forslag om, at en afgivet brevstemme ikke er til hinder for, at vælgeren afgiver stemme ved personligt fremmøde på valgdagen, således at den afgivne brevstemme samtidig annulleres. Forslaget, som omfatter alle, der har afgivet brevstemme, vil kunne få en særlig betydning for søfolk. I kapitel 5 har udvalget gennemgået en lang række andre spørgsmål vedrørende folketingsvalgloven. Der henvises herved til indholdsfortegnelsen og de enkelte afsnit i betænkningen. København, januar 198o Vilh. Brockmeyer Bent Christensen Ruth Christensen Kai Knudstrup G. Kraglund E. Krarup J.H. Zeuthen (formand) / E. Valgreen / 0. Kopp Christensen

14 - s - Kapitel 2. Valgret for danske statsborgere i udlandet Gældende ordning Almindeligt. Grundlovens 29, stk. 1, har følgende ordlyd: "Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og har opnået den i stk. 2 omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret." Folketingsvalglovens 1, som ændret senest ved lov nr. 483 af 27. september 1978 har følgende ordlyd: "Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Stk. 2. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, og de med disse personer samlevende ægtefæller anses at have fast bopæl i riget. Stk. 3«Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten." Kravet om fast bopæl. Det overvejende synspunkt i statsretlig teori har været, at for alle andre end de personer, der er omfattet af valglovens 1, stk. 2, beror afgørelsen af, hvorvidt vedkommende har "fast bopæl i riget" principielt på en konkret bedømmelse af n etop denne persons særlige tilknytning i forhold til riget. Grundloven og valgloven overlader det til de retsanvendende myndigheder at afgøre, hvorvidt kravet om fast bopæl er opfyldt, og dette beror i tvivlstilfælde på en samlet afvejelse af forskellige faktorer, varigheden af ophold i udlandet, grunden til ophold i udlandet, bevarelse af bolig her i landet, ægtefælle eller børn her i landet o.s.v.. I praksis foretages imidlertid kun yderst sjældent in-

15 - 9 - dividuel vurdering af, om fast bopæl foreligger, hvilket bl.a. hænger sammen med reglerne om optagelse på valglisten. Valglisterne føres af kommunerne og udarbejdes en gang hvert år med gyldighedsperiode fra 1. november oktober det følgende år. De udarbejdes på grundlag af kommunens folkeregister. I perioden fra skulle valglisterne udarbejdes på grundlag af den tidligere valgliste med udeladelse af døde og personer, som havde mistet valgretten, og med tilføjelse af en tillægsliste, omfattende personer, som i løbet af valglisteåret kunne forventes at opfylde valgretsbetingelserne i henseende til alder (samt tidligere bopæl). Dette system ændredes ved lov nr. 171 af 31. marts Herefter skulle folkeregistrene og ikke de gamle valglister danne grundlag for udarbejdelsen af valglisterne. Forud for denne ændring havde imidlertid et stadig større antal kommuner i praksis ladet valglisterne affatte på grundlag af folkeregistret. For en vælger, der er optaget på valglisten, er virkningen af udrejse, at den pågældende slettes af valglisten, når vedkommende enten til folkeregistret melder fraflytning til udlandet, eller det på anden måde konstateres, som oftest via skattevæsenet, at den pågældende har opgivet sin faste bopæl og er flyttet til udlandet, jfr. folketingsvalglovens lob samt lo, stk. 1, i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 416 af 25. august 1978 om optagelse på og slettelse af folketingsvalglisten ved flytning. En egentlig individuel vurdering af, om bopæl foreligger i grundlovens 29's forstand, foretages således ikke i praksis og er ikke blevet det i en meget lang årrække. Den meget summariske procedure, der gælder for optagelse i og slettelse af folkeregistret, er i næsten alle tilfælde afgørende for, om optagelse på eller slettelse af valglisten finder sted i tilfælde af flytning. Affattelsen af valglisterne på grundlag af folkeregistret har længe fundet sted, og den mulighed for at gøre indsigelser imod valglisterne, der er fastsat i folketingsvalgloven, er kun blevet benyttet i yderst sjældne tilfælde for så vidt angår spørgsmålet

16 -loom bopæl Særlige regler for personer, ansat i den danske stat. Med bestemmelsen i folketingsvalglovens 1, stk. 2, der indføjedes ved lov nr. 283 af lo. juni 197o, blev kredsen af danske statsborgere, der umiddelbart kan optages på valglisten, udvidet. Bestemmelsen gennemførtes efter forud afgivet responsum fra Det retsvidenskabelige institut ved Københavns universitet, i hvilket det udtales, at det efter forfatternes skøn ikke ville være i strid med grundlovens 29 at indføre en lovregel, hvorefter udenrigstjenestens udsendte medarbejdere tillagdes valgret, idet det understregedes, at udtalelsen alene tog sigte på udenrigstjenestens udsendte medarbejdere og deres familie, som har pligt til efter udenrigsministeriets bestemmelse at lade sig forflytte fra Danmark til udlandet og tilbage igen. I bemærkningerne til ændringsforslaget anførtes, at forslaget, udover personer, der er udsendt til tjeneste ved en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation, også omfattede personer, der af en statslig myndighed er beordret til tjeneste i udlandet ved en international organisation eller lignende. For de personer, der er omfattet af bestemmelsen i folketingsvalglovens 1, stk. 2, er fastsat særlige regler i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 398 af 2. september 197o om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der er beordret til tjeneste uden for riget. Disse vælgere optages på en særlig supplementsliste til valglisten i Københavns kommune. Optagelsen på listen er betinget af, at vælgeren har fremsat skriftlig begæring derom. Begæringen, der fremsendes gennem vedkommendes styrelse, skal af styrelsen være forsynet med attestation af, at vælgeren er beordret til tjeneste uden for riget, samt at den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne for valgret til folketinget. For selve stemmeafgivningen gælder de almindelige regler i folketingsvalglovens kapitel VI om brevstemmeafgivning i udlandet.

17 Baggrunden for en ændring af reglerne om valgret for danske statsborgere i udlandet. Siden begyndelsen af i960 -erne har der fra danske statsborgere, der er bosiddende i udlandet, kunnet konstateres en stærkt voksende interesse for at få tillagt valgret. I det første tiår har interessen navnlig givet sig udslag i henvendelser og forslag fra udenrigstjenestens personale, medens der fra begyndelsen af 7o -erne har været et stærkt stigende antal henvendelser fra enkeltpersoner og organisationer, der repræsenterer store dele af de meget forskellige kategorier af danskere, der bosætter sig i udlandet. Forstærkelsen af ønsket om at få adgang til at udøve valgret skal ses på baggrund af den øgede mobilitet over landegrænserne, der har udviklet sig, og navnlig i den heraf følgende tendens til, at danske statsborgere tager midlertidigt ophold i udlandet. En del danske statsborgere med midlertidigt ophold i udlandet er allerede omfattet af bestemmelsen i folketingsvalglovens 1, stk. 2. Det gælder først og fremmest de statsansatte, der af udenrigsministeriet og 3 essortministerierne er udsendt til de danske repræsentationer i udlandet. Dernæst statsansatte, der uden for repræsentationerne er udsendt for at gøre tjeneste ved en international organisation eller lignende. Også de af DANIDA udsendte kontraktansatte bistandseksperter samt de u-landsværnepligtige anses for omfattet af bestemmelsen. Den kreds af danske statsborgere, der tager ophold i udlandet, og som har tilkendegivet interesse for at få tillagt valgret, rækker imidlertid videre. Groft skitseret kan de inddeles i følgende grupper, for hvem det er karakteristisk, at de typisk vender tilbage efter en kortere eller længere årrækkes ophold i udlandet: a.. Personer, der er ansat af den danske stat, men ikke er beordret til tjeneste uden for riget og derfor ikke kan anses for omfattet af bestemmelsen i folketingsvalglovens 1, 2

18 stk. 2. Det drejer sig hovedsageligt om præster udsendt af Dansk Kirke i Udlandet, sømandspræster, danske lærere i Sydslesvig og ansatte ved dansk sundhedstjeneste i Sydslesvig samt ansatte ved danske institutter i udlandet. b. Personer, ansat i private virksomheder, der har hjemsted i Danmark, og af disse er udsendt til tjeneste i udlandet, f.eks. ansatte, der udstationeres til en filial eller datterselskab eller i forbindelse med gennemførelsen af projekter. Endvidere omfatter denne gruppe personer, der indenfor søfarten i udlandet udfører en række forskellige opgaver, der hyppigt varetages af danske statsborgere med midlertidigt ophold på stedet, eksempelvis opgaver vedrørende forhyring, søforsikring samt organisationsforhold. Det forekommer endvidere, at søfolk tager midlertidigt ophold i udlandet, når de er forhyret på skibe, der regelmæssigt anløber faste havne i udlandet. Også inden for luftfarten er det almindeligt, at der til udstationering er knyttet bopæl i udlandet. Endelig omfatter gruppen missionærer under det danske missionsselskab, privatansatte korrespondenter og journalister m.v.. c_. Personer, der er midlertidigt ansat i internationale organisationer eller i fremmed offentlig tjeneste. d. Personer, der tager midlertidig ansættelse i fremmed privat virksomhed. Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøj- e_. emed. f. Personer, der opholder sig midlertidigt i udlandet af helbredsmæssige grunde Udvalgets overvejelser Almindeligt. Udvalget finder, at der er gode grunde for at gennemføre en ændring af de gældende regler i folketingsvalgloven, således at danske statsborgere, der har ophold i udlandet,

19 i videre udstrækning end hidtil får mulighed for at afgive stemme ved danske valg. Valgtekniske og administrative hensyn taler for, at en udvidelse af retten for danske statsborgere i udlandet til at afgive stemme bør gennemføres derved, at det i folketingsvalgloven fastsættes, hvilke danske statsborgere i udlandet, der i al fald har en sådan tilknytning til det danske samfund, at de anses for i valgmæssig henseende at have fast bopæl her i riget, og at udøvelsen af valgretten fortsat gøres betinget af optagelse på valglisten. Det er herved forudsat, at adgangen til at blive optaget på valglisten alene får virkning for folketingsvalg og folkeafstemninger og eventuelt tillige for valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet i lighed med, hvad der gælder for - vælgere, der er omfattet af gældende lovs 1, stk. 2, og således ikke for valg til kommunale og amtskommunale råd, idet der hertil efter de gældende bestemmelser kræves bo-, pæl i vedkommende kommune/amtskommune. Lovgivningsmagten står imidlertid ikke frit med hensyn til at udvide valgretten for danske statsborgere i udlandet. En eventuel ordning må respektere de grænser, som grundlovens 29 fastsætter Grundlovens bopælskriterium. Også i de tidligere gældende grundlove har der været stillet krav om fast bopæl for at opnå valgret. Der findes imidlertid hverken i den nugældende eller i tidligere udformninger af grundloven bestemmelser, der nærmere præciserer, hvad der skal forstås ved udtrykket "fast bopæl i riget", ligesom der heller ikke i forarbejderne hertil ses at findes udtalelser, der på afgørende måde kan belyse bopælskravets nærmere indhold eller karakter. Der gælder i hvert fald den yderste grænse for lovgivningsmagtens kompetence, at der ikke vil kunne etableres en ordning, som indebærer, at indfødsretskravet og bopælskravet i grundlovens 29 falder sammen. Hvor grænsen for lovgivningsmagtens kompetence skal drages inden for denne grænse

20 se er tvivlsomt. Udvalget finder dog, at det ikke vil være i strid med bestemmelsen i grundlovens 29, såfremt der ved afgrænsningen i folketingsvalgloven af den personkreds, der i valglovsmæssig henseende kan anses for at have fast bopæl her i riget, benyttes et bopælsbegreb, der med hensyn til tilknytningsforhold ikke i det væsentlige adskiller sig fra, hvad der i almindelighed er gældende indenfor andre retsområder. Udvalget har derfor foretaget en undersøgelse af de bopælsbestemmelser, der benyttes i lovgivningen iøvrigt. Denne undersøgelse viser, at bopælsbegrebets indhold varierer i betydelig grad fra lovgivningsområde til lovgivningsområde. På grundlag af undersøgelsen har udvalget navnlig overvejet anvendelsen af bopælsbegrebet indenfor to lovgivningsområder, nemlig pensionslovgivningen og skattelovgivningen Interessekriterium. I pensionslovgivningen stilles krav om fast bopæl her i riget som betingelse for retten til at oppebære visse ydelser (folke-, invalide- og enkepension). Ved anvendelsen af disse bestemmelser sidestilles med bopæl her i riget ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed, som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab eller i øvrigt som beskæftiget i dansk intersse eller med henblik på uddannelse. Udvalget har overvejet, hvorvidt dette kriterium vil kunne benyttes til i folketingsvalgloven at afgrænse de danske statsborgere, der anses for at have fast bopæl her i riget og dermed kan blive optaget på valglisten. Et afgrænsningskriterium, der som det nævnte bygger på, om vedkommende er beskæftiget i dansk interesse, er ret vagt og vil kunne skabe en vis retsusikkerhed, bl.a. fordi det for en stor del af de danske statsborgere i udlandet, for hvem bestemmelsen kunne være relevant, ikke vil være muligt umiddelbart at kunne konstatere, om de opfylder betingelserne. Endvidere vil i disse tilfælde afgørelsen af, om optagelse på valglisten vil kunne finde sted, blive meget tids- og ressourcekrævende, fordi der i givet fald måtte kræ-

21 ves en omfattende oplysningsvirksomhed i forbindelse med indgivelse af begæring om optagelse på valglisten. Når udvalget ikke har kunnet anbefale anvendelsen af det nævnte kriterium,skyldes det tillige, at kriteriet indebærer, at persongrupper på tilfældig måde holdes udenfor adgangen til at blive optaget på valglisten, uanset at de i lige så høj grad som de grupper, der er medtaget, kan siges at have en nær tilknytning til det danske samfund Skattepligtskriterium. Anvendelsen af et skattepligtskriterium, således at valgret og fuld skattepligt er sammenfaldende, imødekommer det synspunkt, at personer, der ved betaling af skat bidrager til det danske samfunds fælles funktioner, også bør have adgang til at øve indflydelse på samfundets politiske beslutninger. Ifølge kildeskattelovens 1 er fuldt skattepligtige bl.a. personer, der l) har bopæl (bevaret bolig) her i landet, 2) personer, der inden for de sidste 4 år har haft bopæl her i landet, medmindre vedkommende godtgør at have været undergivet indkomstbeskatning til en fremmed stat eller Færøerne efter reglerne for derboende personer, og 3) danske statsborgere, som af den danske stat er udsendt til tjeneste udenfor riget, og som ikke er omfattet af de foran under l) og 2) nævnte bestemmelser, samt de med disse personer samlevende ægtefæller, når de pågældende er danske statsborgere, og de ikke er undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat efter reglerne for derboende personer. Anvendelse af et skattepligtskriterium vil nødvendiggøre, at der etableres en meget omfattende og omkostningskrævende indsats for at konstatere, om en person opfylder betingelserne for at være fuldt skattepligtig og dermed have valgret. Det må herved tages i betragtning, at selv om en person er fuldt skattepligtig, vil indholdet af de efterhånden talrige dobbeltbeskatningsoverenskomster kunne medføre, at beskatningen her i landet bortfalder. Endvidere vil ligningslovens lempelsesregler ligeledes kunne medføre en be-

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3.

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen)

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen) Vejledning nr. 10724 af 5. oktober 2015 om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser,

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17.

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. Ministerialtidende 2009 Udgivet den 10. september 2009 21. august 2009. Nr. 70. Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. november 2009 (Til alle kommunalbestyrelser, regionsråd,

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

VALGRETSNÆVNET BERETNING 2000-2006 UDLANDSDANSKERES VALGRET

VALGRETSNÆVNET BERETNING 2000-2006 UDLANDSDANSKERES VALGRET VALGRETSNÆVNET BERETNING 2000-2006 UDLANDSDANSKERES VALGRET Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Betænkning om en revision af Lov om kommunale valg og Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet

Betænkning om en revision af Lov om kommunale valg og Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet Betænkning om en revision af Lov om kommunale valg og Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg BETÆNKNING NR. 903 København 1980

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Ny folketingsvalglov. Delbetænkning fra Indenrigsministeriets valglovsudvalg af 1983

Ny folketingsvalglov. Delbetænkning fra Indenrigsministeriets valglovsudvalg af 1983 Ny folketingsvalglov Delbetænkning fra Indenrigsministeriets valglovsudvalg af 1983 BETÆNKNING NR. 1084 1986 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledning 7 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Valgoverblik valgforsamling

Valgoverblik valgforsamling Valgoverblik valgforsamling Opgaverne er sorteret i farver alt efter hvem, der har opgaven. Valgbestyrelsens opgaver er mokka, menighedsrådets opgaver er turkise og kandidaternes og stillernes opgaver

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne -- AKT 235871 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev - KB ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 4 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til Til lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd LBK nr 772 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58724/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 VEJ nr 9458 af 29/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09335 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg 2015/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og indenrigsmin., j. nr. 2015-6028 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Søfartsstyrelsen Kontoret for søfarende og fiskere KSF@dma.dk Cc: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at ændre folketingsvalgloven således

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Statsretlig vurdering af muligheden for nedsættelse af alderen for valgret til folketinget til 16 år m.v.

Statsretlig vurdering af muligheden for nedsættelse af alderen for valgret til folketinget til 16 år m.v. Kommunaludvalget 2008-09 B 13 Bilag 1 Offentligt Statsretlig vurdering af muligheden for nedsættelse af alderen for valgret til folketinget til 16 år m.v. 20-11-2008 Af professor, dr.jur. Michael H. Jensen

Læs mere

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«.

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPMP/NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07004 Doknr. 124989 Dato 13-09-2013 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg FORSVARSMINISTEREN 8 Maj 2015 Folketingets Forsvarsudvalg har den 18. marts 2015

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag -- AKT 235876 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 2 - alle valgbestyrelser ] -- Til alle valgbestyrelser cc.: KL, DSt 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk

Læs mere

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Christine Boeskov Koordineret med Sagsnr. 2016-558 Doknr. 341282 Dato 24-06-2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2015-6028 Doknr. 299200 Dato 18-12-2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Tekst der tilføjes i forretningsordenen er markeret med blåt Tekst der slettes i forretningsordenen er markeret med rødt Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere