Betænkning om en revision af folketingsvalgloven. Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om en revision af folketingsvalgloven. Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg"

Transkript

1 Betænkning om en revision af folketingsvalgloven Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg Betænkning nr. 893 København 1980

2 ISBN In 00-9 bet JJ FJ trykteknik a-s, København

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Udvalgets nedsættelse, kommissorium og sammensætning, Forløbet af udvalgsarbejdet Underudvalget vedrørende den fremtidige valglisteordning Valglovsudvalget Resumé 4 2. Valgret for danske statsborgere i udlandet Gældende ordning Almindeligt Kravet om fast bopæl Særlige regler for personer, ansat i den danske stat lo 2.2. Baggrunden for en ændring af reglerne om valgret for danske statsborgere i udlandet Udvalgets overvejelser Almindeligt Grundlovens bopælskriterium Interessekriterium, Skattepligtskriterium Åremålskriterium Udvalgets forslag Den fremtidige valglisteordning 2o 3.1. Almindeligt 2o 3.2. Gældende ordning 2o 3.3. Underudvalgets forslag Afskaffelse af de årlige valglister (Forslag I) Bibeholdelse af de årlige valglister (Forslag II) Underudvalgets sammenholdelse af de to forslag Valglovsudvalgets overvejelser og forslag...25 Side

4 3.5. Udlevering af valglister til de politiske partier Stemmeafgivning for søfolk på danske skibe i udenrigsfart 3o 4.1. Gældende bestemmelser 3o 4.2. Udvalgets overvejelser og forslag 3o 5. Andre spørgsmål Mandatfordelingen på stor- og amtskredse Valgbestyrelsens opgaver og medlemstal 4o Valgbestyrelsens opgaver 4o Valgbestyrelsernes medlemstal og sammensætning Tidspunktet for udpegning af udsendinge til valgbestyrelsen Opstillingsberettigede partier og kandidater Anmeldelsesfrister ved folketingsvalg Godkendelse af underskriftsformularer ved anmeldelse af nye partier Kandidatanmeldelsernes oplysninger om kandidat og stillere Partiernes beføjelser til at godkende kandidater Tilbagetrækning af kandidatanmeldelse m. v Oprettelse og nedlæggelse af afstemningsområder Valgets afholdelse Inhabilitetsregler for medlemmer af valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere Udpegning af formand for valgstyrerne Erstatning for dokumenteret mistet arbejdsfortjeneste til valgstyrere og tilforordnede vælgere Information om valgets afholdelse Anvendelse af valgkort Stemmesedler 61

5 Afstemningens gennemførelse på valgdagen Agitation på valgstedet Stemmeoptælling og opgørelse Redegørelsen for kasserede stemmesedler Den endelige opgørelse (fintællingen) Kassation af stemmesedler og valgkort Reglerne for omvalg Brevstemmeafgivning Brevstemmeafgivningens gennemførelse på offentlige helbredelses- og plejeinstitutioner Frankering af stemmeomslag Stemmeafgivning ved personligt fremmøde trods tidligere afgivet brevstemme Tidspunktet for åbning af brevstemmeomslag 7o 5.9. Ikke lovregulerede generelle problemstillinger 7o Afholdelse af lokale folkeafstemninger samtidigt med folketingsvalg m.v. 7o Dispensation fra arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser Lovudkast med bemærkninger 73 Bilag 1. "Redegørelse vedrørende den fremtidige valglisteordning, marts 1979" 2. Lov om valg til folketinget, lovbekendtgørelse nr. 237 af 29. maj 1978 samt lov nr. 483 af 27. september 1978.

6

7 - 1 - Kapitel 1. INDLEDNING 1.1. Udvalgets nedsættelse, kommissorium og sammensætning. Den 6. december 1978 nedsatte indenrigsministeriet et udvalg vedrørende en revision af lov om valg til folketinget og lov om kommunale valg. Udvalget fik følgende kommissorium: "Udvalget skal "behandle spørgsmålet om en revision af lov om valg til folketinget samt lov om kommunale valg og fremkomme med forslag herom. Lov om valg til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 237 af 29. maj 1978 med senere ændring, er fra 1953 og affattet i overensstemmelse med grundlovens 31, hvorefter folketingets medlemmer skal vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg, og således at der sikres en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne. Grundloven bestemmer endvidere, at valgets opgørelse skal ske efter forholdstalsvalgmåden i eller uden forbindelse med valg i enkeltmandskredse, og at der ved den stedlige mandatfordeling skal tages hensyn til indbyggertal, vælgertal og befolkningstæthed. Den nuværende valgmåde, der er fastlagt efter indgående drøftelser i forfatningskommissionen af 1946, findes i det store og hele at have fungeret tilfredsstillende, hvorfor der ikke ønskes principielle ændringer i valgmåden. Der ønskes ej heller ændringer i grundlaget for den stedlige mandatfordeling eller i reglerne om adgang til at deltage i fordelingen af tillægsmandaterne, ligesom der ikke ønskes ændringer i valgkredsinddelingen. Endelig bør de tekniske regler om valgets afholdelse ikke ændres på en sådan måde, at der sker indgreb i statsministerens mulighed for at udskrive nyvalg med ca. 3 ugers varsel. En række enkeltbestemmelser, hvoraf nogle bygger på tidligere valglove, er imidlertid ikke længere i takt med den udvikling, der har fundet sted i samfundet, hvorfor der ønskes foretaget en generel gennemgang af folketingsvalgloven med henblik på en ajourføring eller modernisering af de

8 - 2 - gældende regler. Lov om kommunale valg, jfr. lovbekendtgørelse nr. 596 af 1. december 1977 med senere ændring, er fra Også dennes bestemmelser om valgrettens udøvelse bygger i vidt omfang på regler i tidligere kommunale valglove, hvorfor det findes ønskeligt, at der foretages en gennemgang af denne lov. Da de næste kommunale valg imidlertid først skal afholdes i sidste halvdel af november måned 1981, ønskes gennemgangen af folketingsvalgloven tillagt prioritet, hvorfor det forventes, at udvalget afslutter denne gennemgang inden en gennemgang af den kommunale valglov foretages, og at spørgsmål om ændring af enkelte bestemmelser i den kommunale valglov kun tages under overvejelse i forbindelse med gennemgangen af folketingsvalgloven, i det omfang sådanne må anses som følgevirkninger af foreslåede ændringer i folketingsvalgloven. " Udvalget fik følgende sammensætning: Formand: Overpræsident J.H. Zeuthen, Københavns Overpræsidium. Konsulent i valgspørgsmål Vilh. Brockmeyer, Indenrigsministeriet. Professor, dr. jur. Bent Christensen, Københavns Universitet. Kontorchef Ruth Christensen, Statsministeriet. Direktør Kai Knudstrup, Københavns Kommune. Kommunaldirektør Gunnar Kraglund, Herning (udpeget efter indstilling af kommunaldirektørforeningen). Direktør Erling Krarup,. Kommunernes Landsforening. Som sekretærer for udvalget har fungeret fuldmægtig Erik Valgreen og fuldmægtig 0. Kopp Christensen, begge Indenrigsministeriet Forløbet af udvalgsarbejdet Underudvalget vedrørende den fremtidige valglisteordning. På valglovsudvalgets 1. møde den 19. december 1978 blev

9 - 3 - det besluttet at nedsætte et underudvalg med den opgave at beskrive nogle modeller for den fremtidige valglisteordning. Opgavebeskrivelsen for underudvalget fik følgende ordlyd: "Underudvalget vil få til opgave som grundlag for en stillingtagen i udvalget at fremkomme med en beskrivelse af en ordning, hvor valglisterne alene udarbejdes i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemning, og ikke som nu ved udarbejdelse af årlige valglister. Underudvalget bør herved særligt redegøre for spørgsmålet om tidsfristerne ved udskrivelse af valg samt de sikkerhedsmæssige aspekter. Endvidere bør underudvalget fremkomme med en beskrivelse af de ændringer i den nuværende valglisteordning, som udviklingen i CPR-systemet måtte give anledning til. Underudvalget forventes at afgive sin rapport til udvalget senest den 1. april 1979." Underudvalget fik følgende sammensætning: Udpeget af valglovsudvalget: Konsulent Vilh. Brockmeyer (formand) Kommunaldirektør G. Kraglund Udpeget af Københavns kommune: Kontorchef B. Norlin Udpeget af Kommunernes Landsforening: Kommunaldirektør H. Mayntzhusen, Odense Udpeget af Kommunedata I/S: Produktionsgruppeleder Kirsten Damm Udpeget af indenrigsministeriet, sekretariatet for personregistrering: Kontorchef S. Renstrup I underudvalgets møder har endvidere deltaget kontorchef E. Munch-Pedersen, Odense kommune. Sekretariatsfunktionerne for underudvalget er blevet varetaget af valglovsudvalgets sekretariat. Underudvalget har til valglovsudvalget afgivet "Rede-

10 - 4 - gørelse vedrørende den fremtidige valglisteordning, marts 1979", som i sin helhed er optaget som bilag til betænkningen Valglovsudvalget. Udvalget har i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende delbetænkning afholdt 9 møder Resumé. I kapitel 2 har udvalget foretaget en gennemgang af kravet om bopæl i riget, der som valgretsbetingelse er indeholdt i grundlovens 29, stk. 2, og som er gentaget i folketingsvalglovens 1. Der er endvidere redegjort for ændringen af folketingsvalgloven i 197o, hvorefter personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, og de med disse personer samlevende ægtefæller anses at have fast bopæl i riget. Udvalget har på grund af den øgede interesse for at udøve valgret, som er konstateret i større almindelighed fra danske statsborgere, bosat i udlandet, søgt at opstille kriterier for, hvilke andre persongrupper, end de af 197o-loven omfattede, der har bevaret en sådan tilknytning til det danske samfund, at bopæl i grundlovens forstand kan anses at foreligge. Udvalget har herved gennemgået andre lovgivningsområder, som er baseret på et bopælskriterium, men har fundet, at ingen af disse uden videre vil kunne anvendes som grundlag for valgret, omend de dog har vejledende betydning. Udvalget har herefter opstillet en liste over de hyppigst forekommende persongrupper, som under midlertidig ophold i udlandet i al fald må anses for at have en sådan tilknytning til det danske samfund, at bopælskravet er opfyldt. Denne opregning er ikke i forhold til grundlovens 29, stk. 2, udtryk for en udtømmende opregning af de danske statsborgere, der under ophold i udlandet kan anses for at have bopæl i riget. I lovforslaget har udvalget foreslået, at personer, der hører til de forannævnte kategorier, kan optages på valg-

11 5 listen i den kommune, hvori de sidst har været tilmeldt folkeregistret. Personer, der således ønsker sig optaget på valglisten, skal indgive skriftlig begæring herom til denne kommune. For personer, der inden for de sidste 4 år har haft ophold her i landet, sker optagelse i princippet ved kommunalbestyrelsens foranstaltning på grundlag af en skriftlig erklæring fra vælgeren om, at vedkommende under midlertidigt ophold i udlandet hører til en af de opregnede personkategorier. For personer, der ikke inden for de sidste 4 år har haft ophold her i landet, skal kommunalbestyrelsen videresende begæringen om optagelse på valglisten til et særligt nævn, der foreslås oprettet. Dette nævn vil herefter tage stilling til, om vedkommende kan optages på valglisten i den sidste opholdskommune. I kapitel 3 er gennemgået den gældende valglisteordning og fremsat forslag til en ændret ordning. Som grundlag herfor har udvalget haft en redegørelse af marts 1979 fra et underudvalg vedrørende den fremtidige valglisteordning, som udvalget nedsatte på sit første møde. Redegørelsen er optaget som bilag 1 til betænkningen. De gældende regler er baseret på bestemmelsen i folketingsvalglovens 1, stk. 3, som opretholdes uændret, og hvorefter optagelse på valglisten er en betingelse for udøvelse af valgret. Efter den eksisterende ordning sker udarbejdelse af valglisterne én gang årligt med gyldighed et år fra den 1. november. Forinden har valglisterne været fremlagt til offentligt eftersyn, og der er i forbindelse hermed i folketingsvalgloven foreskrevet en nærmere procedure for behandling af klager over valglisternes indhold. Efter ordningen skal der endvidere i kommunerne løbende føres tilflytterlister. I sin vurdering af den nuværende ordning har udvalget lagt til grund, dels at den tekniske udvikling har bevirket, at en del af forudsætningerne for ordningen ikke længere opfyldes, dels at den eksisterende ordning med offentlig fremlæggelse af valglisterne og den hertil knyttede klageadgang ikke i praksis benyttes af vælgerne. Udvalget har end-

12 - 6 - videre fundet, at uanset om valglisterne i fremtiden skal udarbejdes e'n gang årligt eller udarbejdelsen kun skal finde sted, når valg eller folkeafstemning er fastsat, bør valglisternes indhold baseres på oplysningerne i CPR, ligesom deres udarbejdelse bør finde sted med anvendelse af den datateknik^ der er opbygget i tilknytning til CPR. Efter en gennemgang af de forskellige muligheder har udvalget herefter fundet, at den model, som underudvalget i sin redegørelse har beskrevet som Forslag 1, og som indebærer en afskaffelse af de årligt udarbejdede valglister, udgør et tilstrækkelig sikkert grundlag for den fremtidige udarbejdelse af valglister, ligesom også statsministerens mulighed for med tilstrækkelig kort varsel at kunne udskrive nyvalg til folketinget tilgodeses, og udvalget har herefter udarbejdet sit lovforslag på grundlag af denne model. Efter forslaget påhviler det kommunalbestyrelsen, når valg er udskrevet, at der udarbejdes en valgliste over kommunens vælgere. Udarbejdelsen sker maskinelt via CPR. På valglisten optages vælgere, der senest 18.-dagen før valget har anmeldt flytning til kommunen. Vælgere, der inden for samme frist har anmeldt flytning inden for kommunen, skal optages på valglisten under den nye bopæl. Med henblik på at sikre vælgerne muligheden for at få rettet eventuelle fejl i valglisterne før valget har udvalget samtidig stillet forslag om, at udsendelse af valgkort gøres obligatorisk, og at kommunerne i forbindelse hermed forpligtes til i pressen at opfordre vælgere, der ikke har modtaget valgkort,eller som mener, at valgkortets indhold er fejlagtigt, til at gøre indsigelse til kommunen, som samtidig forpligtes til omgående at behandle indsigelsen. I kapitel 4 har udvalget gennemgået mulighederne for at forbedre adgangen for søfolk i udenrigsfart til at afgive stemme. Efter de gældende regler kan søfolk afgive stemme ombord på danske skibe i udenrigsfart de sidste 3 måneder før valgdagen. Denne adgang er imidlertid i et vist omfang illusorisk, idet folketingsvalg i almindelighed udskrives med et

13 - 7 - kortere varsel end. 4 uger, og det sker da også undertiden, at afgivne brevstemmer ikke når til Danmark i rette tid. Udvalget har efter en gennemgang af de forskellige muligheder stillet forslag om, at der indrømmes danske søfolk på danske skibe i udenrigsfart ret til at afgive brevstemme fra dagen efter et folketingsvalg med gyldighed for førstkommende folketingsvalg. Samtidig opretholdes den hidtidige adgang til at afgive brevstemme fra 3 måneder før valget også for de søfolk, der har benyttet sig af den nye ordning, således at der herved opnås en "fortrydelsesret" for disse vælgere. Udvalget har endvidere stillet forslag om, at en afgivet brevstemme ikke er til hinder for, at vælgeren afgiver stemme ved personligt fremmøde på valgdagen, således at den afgivne brevstemme samtidig annulleres. Forslaget, som omfatter alle, der har afgivet brevstemme, vil kunne få en særlig betydning for søfolk. I kapitel 5 har udvalget gennemgået en lang række andre spørgsmål vedrørende folketingsvalgloven. Der henvises herved til indholdsfortegnelsen og de enkelte afsnit i betænkningen. København, januar 198o Vilh. Brockmeyer Bent Christensen Ruth Christensen Kai Knudstrup G. Kraglund E. Krarup J.H. Zeuthen (formand) / E. Valgreen / 0. Kopp Christensen

14 - s - Kapitel 2. Valgret for danske statsborgere i udlandet Gældende ordning Almindeligt. Grundlovens 29, stk. 1, har følgende ordlyd: "Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og har opnået den i stk. 2 omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret." Folketingsvalglovens 1, som ændret senest ved lov nr. 483 af 27. september 1978 har følgende ordlyd: "Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Stk. 2. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, og de med disse personer samlevende ægtefæller anses at have fast bopæl i riget. Stk. 3«Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten." Kravet om fast bopæl. Det overvejende synspunkt i statsretlig teori har været, at for alle andre end de personer, der er omfattet af valglovens 1, stk. 2, beror afgørelsen af, hvorvidt vedkommende har "fast bopæl i riget" principielt på en konkret bedømmelse af n etop denne persons særlige tilknytning i forhold til riget. Grundloven og valgloven overlader det til de retsanvendende myndigheder at afgøre, hvorvidt kravet om fast bopæl er opfyldt, og dette beror i tvivlstilfælde på en samlet afvejelse af forskellige faktorer, varigheden af ophold i udlandet, grunden til ophold i udlandet, bevarelse af bolig her i landet, ægtefælle eller børn her i landet o.s.v.. I praksis foretages imidlertid kun yderst sjældent in-

15 - 9 - dividuel vurdering af, om fast bopæl foreligger, hvilket bl.a. hænger sammen med reglerne om optagelse på valglisten. Valglisterne føres af kommunerne og udarbejdes en gang hvert år med gyldighedsperiode fra 1. november oktober det følgende år. De udarbejdes på grundlag af kommunens folkeregister. I perioden fra skulle valglisterne udarbejdes på grundlag af den tidligere valgliste med udeladelse af døde og personer, som havde mistet valgretten, og med tilføjelse af en tillægsliste, omfattende personer, som i løbet af valglisteåret kunne forventes at opfylde valgretsbetingelserne i henseende til alder (samt tidligere bopæl). Dette system ændredes ved lov nr. 171 af 31. marts Herefter skulle folkeregistrene og ikke de gamle valglister danne grundlag for udarbejdelsen af valglisterne. Forud for denne ændring havde imidlertid et stadig større antal kommuner i praksis ladet valglisterne affatte på grundlag af folkeregistret. For en vælger, der er optaget på valglisten, er virkningen af udrejse, at den pågældende slettes af valglisten, når vedkommende enten til folkeregistret melder fraflytning til udlandet, eller det på anden måde konstateres, som oftest via skattevæsenet, at den pågældende har opgivet sin faste bopæl og er flyttet til udlandet, jfr. folketingsvalglovens lob samt lo, stk. 1, i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 416 af 25. august 1978 om optagelse på og slettelse af folketingsvalglisten ved flytning. En egentlig individuel vurdering af, om bopæl foreligger i grundlovens 29's forstand, foretages således ikke i praksis og er ikke blevet det i en meget lang årrække. Den meget summariske procedure, der gælder for optagelse i og slettelse af folkeregistret, er i næsten alle tilfælde afgørende for, om optagelse på eller slettelse af valglisten finder sted i tilfælde af flytning. Affattelsen af valglisterne på grundlag af folkeregistret har længe fundet sted, og den mulighed for at gøre indsigelser imod valglisterne, der er fastsat i folketingsvalgloven, er kun blevet benyttet i yderst sjældne tilfælde for så vidt angår spørgsmålet

16 -loom bopæl Særlige regler for personer, ansat i den danske stat. Med bestemmelsen i folketingsvalglovens 1, stk. 2, der indføjedes ved lov nr. 283 af lo. juni 197o, blev kredsen af danske statsborgere, der umiddelbart kan optages på valglisten, udvidet. Bestemmelsen gennemførtes efter forud afgivet responsum fra Det retsvidenskabelige institut ved Københavns universitet, i hvilket det udtales, at det efter forfatternes skøn ikke ville være i strid med grundlovens 29 at indføre en lovregel, hvorefter udenrigstjenestens udsendte medarbejdere tillagdes valgret, idet det understregedes, at udtalelsen alene tog sigte på udenrigstjenestens udsendte medarbejdere og deres familie, som har pligt til efter udenrigsministeriets bestemmelse at lade sig forflytte fra Danmark til udlandet og tilbage igen. I bemærkningerne til ændringsforslaget anførtes, at forslaget, udover personer, der er udsendt til tjeneste ved en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation, også omfattede personer, der af en statslig myndighed er beordret til tjeneste i udlandet ved en international organisation eller lignende. For de personer, der er omfattet af bestemmelsen i folketingsvalglovens 1, stk. 2, er fastsat særlige regler i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 398 af 2. september 197o om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der er beordret til tjeneste uden for riget. Disse vælgere optages på en særlig supplementsliste til valglisten i Københavns kommune. Optagelsen på listen er betinget af, at vælgeren har fremsat skriftlig begæring derom. Begæringen, der fremsendes gennem vedkommendes styrelse, skal af styrelsen være forsynet med attestation af, at vælgeren er beordret til tjeneste uden for riget, samt at den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne for valgret til folketinget. For selve stemmeafgivningen gælder de almindelige regler i folketingsvalglovens kapitel VI om brevstemmeafgivning i udlandet.

17 Baggrunden for en ændring af reglerne om valgret for danske statsborgere i udlandet. Siden begyndelsen af i960 -erne har der fra danske statsborgere, der er bosiddende i udlandet, kunnet konstateres en stærkt voksende interesse for at få tillagt valgret. I det første tiår har interessen navnlig givet sig udslag i henvendelser og forslag fra udenrigstjenestens personale, medens der fra begyndelsen af 7o -erne har været et stærkt stigende antal henvendelser fra enkeltpersoner og organisationer, der repræsenterer store dele af de meget forskellige kategorier af danskere, der bosætter sig i udlandet. Forstærkelsen af ønsket om at få adgang til at udøve valgret skal ses på baggrund af den øgede mobilitet over landegrænserne, der har udviklet sig, og navnlig i den heraf følgende tendens til, at danske statsborgere tager midlertidigt ophold i udlandet. En del danske statsborgere med midlertidigt ophold i udlandet er allerede omfattet af bestemmelsen i folketingsvalglovens 1, stk. 2. Det gælder først og fremmest de statsansatte, der af udenrigsministeriet og 3 essortministerierne er udsendt til de danske repræsentationer i udlandet. Dernæst statsansatte, der uden for repræsentationerne er udsendt for at gøre tjeneste ved en international organisation eller lignende. Også de af DANIDA udsendte kontraktansatte bistandseksperter samt de u-landsværnepligtige anses for omfattet af bestemmelsen. Den kreds af danske statsborgere, der tager ophold i udlandet, og som har tilkendegivet interesse for at få tillagt valgret, rækker imidlertid videre. Groft skitseret kan de inddeles i følgende grupper, for hvem det er karakteristisk, at de typisk vender tilbage efter en kortere eller længere årrækkes ophold i udlandet: a.. Personer, der er ansat af den danske stat, men ikke er beordret til tjeneste uden for riget og derfor ikke kan anses for omfattet af bestemmelsen i folketingsvalglovens 1, 2

18 stk. 2. Det drejer sig hovedsageligt om præster udsendt af Dansk Kirke i Udlandet, sømandspræster, danske lærere i Sydslesvig og ansatte ved dansk sundhedstjeneste i Sydslesvig samt ansatte ved danske institutter i udlandet. b. Personer, ansat i private virksomheder, der har hjemsted i Danmark, og af disse er udsendt til tjeneste i udlandet, f.eks. ansatte, der udstationeres til en filial eller datterselskab eller i forbindelse med gennemførelsen af projekter. Endvidere omfatter denne gruppe personer, der indenfor søfarten i udlandet udfører en række forskellige opgaver, der hyppigt varetages af danske statsborgere med midlertidigt ophold på stedet, eksempelvis opgaver vedrørende forhyring, søforsikring samt organisationsforhold. Det forekommer endvidere, at søfolk tager midlertidigt ophold i udlandet, når de er forhyret på skibe, der regelmæssigt anløber faste havne i udlandet. Også inden for luftfarten er det almindeligt, at der til udstationering er knyttet bopæl i udlandet. Endelig omfatter gruppen missionærer under det danske missionsselskab, privatansatte korrespondenter og journalister m.v.. c_. Personer, der er midlertidigt ansat i internationale organisationer eller i fremmed offentlig tjeneste. d. Personer, der tager midlertidig ansættelse i fremmed privat virksomhed. Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøj- e_. emed. f. Personer, der opholder sig midlertidigt i udlandet af helbredsmæssige grunde Udvalgets overvejelser Almindeligt. Udvalget finder, at der er gode grunde for at gennemføre en ændring af de gældende regler i folketingsvalgloven, således at danske statsborgere, der har ophold i udlandet,

19 i videre udstrækning end hidtil får mulighed for at afgive stemme ved danske valg. Valgtekniske og administrative hensyn taler for, at en udvidelse af retten for danske statsborgere i udlandet til at afgive stemme bør gennemføres derved, at det i folketingsvalgloven fastsættes, hvilke danske statsborgere i udlandet, der i al fald har en sådan tilknytning til det danske samfund, at de anses for i valgmæssig henseende at have fast bopæl her i riget, og at udøvelsen af valgretten fortsat gøres betinget af optagelse på valglisten. Det er herved forudsat, at adgangen til at blive optaget på valglisten alene får virkning for folketingsvalg og folkeafstemninger og eventuelt tillige for valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet i lighed med, hvad der gælder for - vælgere, der er omfattet af gældende lovs 1, stk. 2, og således ikke for valg til kommunale og amtskommunale råd, idet der hertil efter de gældende bestemmelser kræves bo-, pæl i vedkommende kommune/amtskommune. Lovgivningsmagten står imidlertid ikke frit med hensyn til at udvide valgretten for danske statsborgere i udlandet. En eventuel ordning må respektere de grænser, som grundlovens 29 fastsætter Grundlovens bopælskriterium. Også i de tidligere gældende grundlove har der været stillet krav om fast bopæl for at opnå valgret. Der findes imidlertid hverken i den nugældende eller i tidligere udformninger af grundloven bestemmelser, der nærmere præciserer, hvad der skal forstås ved udtrykket "fast bopæl i riget", ligesom der heller ikke i forarbejderne hertil ses at findes udtalelser, der på afgørende måde kan belyse bopælskravets nærmere indhold eller karakter. Der gælder i hvert fald den yderste grænse for lovgivningsmagtens kompetence, at der ikke vil kunne etableres en ordning, som indebærer, at indfødsretskravet og bopælskravet i grundlovens 29 falder sammen. Hvor grænsen for lovgivningsmagtens kompetence skal drages inden for denne grænse

20 se er tvivlsomt. Udvalget finder dog, at det ikke vil være i strid med bestemmelsen i grundlovens 29, såfremt der ved afgrænsningen i folketingsvalgloven af den personkreds, der i valglovsmæssig henseende kan anses for at have fast bopæl her i riget, benyttes et bopælsbegreb, der med hensyn til tilknytningsforhold ikke i det væsentlige adskiller sig fra, hvad der i almindelighed er gældende indenfor andre retsområder. Udvalget har derfor foretaget en undersøgelse af de bopælsbestemmelser, der benyttes i lovgivningen iøvrigt. Denne undersøgelse viser, at bopælsbegrebets indhold varierer i betydelig grad fra lovgivningsområde til lovgivningsområde. På grundlag af undersøgelsen har udvalget navnlig overvejet anvendelsen af bopælsbegrebet indenfor to lovgivningsområder, nemlig pensionslovgivningen og skattelovgivningen Interessekriterium. I pensionslovgivningen stilles krav om fast bopæl her i riget som betingelse for retten til at oppebære visse ydelser (folke-, invalide- og enkepension). Ved anvendelsen af disse bestemmelser sidestilles med bopæl her i riget ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed, som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab eller i øvrigt som beskæftiget i dansk intersse eller med henblik på uddannelse. Udvalget har overvejet, hvorvidt dette kriterium vil kunne benyttes til i folketingsvalgloven at afgrænse de danske statsborgere, der anses for at have fast bopæl her i riget og dermed kan blive optaget på valglisten. Et afgrænsningskriterium, der som det nævnte bygger på, om vedkommende er beskæftiget i dansk interesse, er ret vagt og vil kunne skabe en vis retsusikkerhed, bl.a. fordi det for en stor del af de danske statsborgere i udlandet, for hvem bestemmelsen kunne være relevant, ikke vil være muligt umiddelbart at kunne konstatere, om de opfylder betingelserne. Endvidere vil i disse tilfælde afgørelsen af, om optagelse på valglisten vil kunne finde sted, blive meget tids- og ressourcekrævende, fordi der i givet fald måtte kræ-

21 ves en omfattende oplysningsvirksomhed i forbindelse med indgivelse af begæring om optagelse på valglisten. Når udvalget ikke har kunnet anbefale anvendelsen af det nævnte kriterium,skyldes det tillige, at kriteriet indebærer, at persongrupper på tilfældig måde holdes udenfor adgangen til at blive optaget på valglisten, uanset at de i lige så høj grad som de grupper, der er medtaget, kan siges at have en nær tilknytning til det danske samfund Skattepligtskriterium. Anvendelsen af et skattepligtskriterium, således at valgret og fuld skattepligt er sammenfaldende, imødekommer det synspunkt, at personer, der ved betaling af skat bidrager til det danske samfunds fælles funktioner, også bør have adgang til at øve indflydelse på samfundets politiske beslutninger. Ifølge kildeskattelovens 1 er fuldt skattepligtige bl.a. personer, der l) har bopæl (bevaret bolig) her i landet, 2) personer, der inden for de sidste 4 år har haft bopæl her i landet, medmindre vedkommende godtgør at have været undergivet indkomstbeskatning til en fremmed stat eller Færøerne efter reglerne for derboende personer, og 3) danske statsborgere, som af den danske stat er udsendt til tjeneste udenfor riget, og som ikke er omfattet af de foran under l) og 2) nævnte bestemmelser, samt de med disse personer samlevende ægtefæller, når de pågældende er danske statsborgere, og de ikke er undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat efter reglerne for derboende personer. Anvendelse af et skattepligtskriterium vil nødvendiggøre, at der etableres en meget omfattende og omkostningskrævende indsats for at konstatere, om en person opfylder betingelserne for at være fuldt skattepligtig og dermed have valgret. Det må herved tages i betragtning, at selv om en person er fuldt skattepligtig, vil indholdet af de efterhånden talrige dobbeltbeskatningsoverenskomster kunne medføre, at beskatningen her i landet bortfalder. Endvidere vil ligningslovens lempelsesregler ligeledes kunne medføre en be-

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Brevstemmeafgivning. Betænkning fra det udvalg indenrigsministeren nedsatte den 21. februar 1984 vedrørende brevstemmeafgivning

Brevstemmeafgivning. Betænkning fra det udvalg indenrigsministeren nedsatte den 21. februar 1984 vedrørende brevstemmeafgivning Brevstemmeafgivning Betænkning fra det udvalg indenrigsministeren nedsatte den 21. februar 1984 vedrørende brevstemmeafgivning Betænkning nr. 1025 København 1984 ISBN 87-503-5274-1 In 00-58-bet. Eloni

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Økonomi- og Indenrigsministeriet valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 3 3 M O B I L 9 1 3 2 5 7 3 3 M P E D @ H U M A N

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Fællesstaben Byrådssekretariatet 15.09.06/JP/KDR Rev. 23.01.07 Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Formål: I notatet informeres om ny valgkredsinddeling og

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Folketingsvalget den 12. december 1990

Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december 1990 13. Januar 1996 IndenrigsMinisteriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K. 00.54 Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere