AALBORG KATEDRALSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KATEDRALSKOLE"

Transkript

1 AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde Side 8 8 gymnasiespor og 3 hf-spor MÅLSÆTNING 2: At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige Side 16 gymnasier og hf-kurser MÅLSÆTNING 3: At karakterniveauet ved eksamen ligger i den bedste tredjedel på Side 22 landsplan MÅLSÆTNING 4: At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet Side 29 MÅLSÆTNING 5: At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan Side 31 MÅLSÆTNING 6: At overgangsfrekvensen i forhold til videregående uddannelse ligger Side 36 i den bedste halvdel på landsplan MÅLSÆTNING 7: At arbejdsmiljøet er i den bedste halvdel blandt virksomheder Side 44 generelt MÅLSÆTNING 8: At hovedbygningen, 1.sal i administrationsbygningen og Side 49 naturfagsfløje renoveres MÅLSÆTNING 9: At der hvert år iværksættes et eller flere større udviklingsprojekter Side 51 MÅLSÆTNING 10: At der iværksættes initiativer til at styrke det eksterne samarbejde Side 59 MÅLSÆTNING 11: At der iværksættes initiativer, der styrker elevernes frivillige Side 60 aktiviteter 2

3 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING Aalborg Katedralskoles målsætning er: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige gymnasier og hf-kurser At karakterniveauet ved eksamen er i den bedste tredjedel på landsplan At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan At overgangsfrekvensen i forhold til videregående uddannelse ligger i den bedste halvdel på landsplan At arbejdsmiljøet er i den bedste halvdel blandt virksomheder generelt At hovedbygningen, 1.sal i administrationsbygningen og naturfagsfløjen renoveres At der hvert år iværksættes et eller flere større udviklingsprojekter At der iværksættes initiativer til at styrke det eksterne samarbejde At der iværksættes initiativer, der styrker elevernes frivillige aktiviteter 3

4 SAMMENFATNING MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde 8 gymnasiespor og 3 hfspor Aalborg Katedralskole lever op til målsætningen om at tiltrække ansøgere til 8 gymnasiespor og 3 hf-spor. Der er oprettet 9 gymnasieklasser og 3 hf-klasser i Skolens beliggenhed betyder, at ansøgerne til at opnå målsætningen ikke kan findes alene i nærmiljøet, og skolen er derfor afhængig af at kunne tiltrække elever, der kører forbi et andet gymnasium for at komme til Aalborg Katedralskole. Det betyder at søgningen til skolen vil svinge mere end for de øvrige gymnasier, og det er derfor væsentligt at fastholde fokus på et godt omdømme blandt nuværende og kommende elever. Over de nærmeste 5 år vil årgangene falde og i kombination med en øget kapacitet i Aalborgområdet må konkurrencen mellem gymnasierne forventes skærpet. MÅLSÆTNING 2: At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige gymnasier og hfkurser Aalborg Katedralskole opfylder generelt målsætningen om at ligge i toppen i forhold til skolerne i benchmark-samarbejdet i VISA. Undersøgelserne af elevtilfredsheden med undervisningsmiljøet har affødt en række ændringer, som i 2009 har givet sig udslag i højere grad af tilfredshed med områder, hvor skolen stod svagere. Omkring koordinering af skriftlige arbejder og elevernes arbejdsbelastninger er der fortsat behov for fokus. Der gennemføres i foråret 2010 en ny undersøgelse af undervisningsmiljøet på de 4 skoler i VISAsamarbejdet. 4

5 MÅLSÆTNING 3: At karakterniveauet ved eksamen ligger i den bedste tredjedel på landsplan Målsætningen i forhold til karakterniveau er opfyldt på gymnasiet, hvor skolen ligger i den bedste tredjedel. På hf er målsætningen endnu ikke opfyldt. Der er i 2009 sket et fald i karaktergennemsnit, men her skal man dog være opmærksom på at elevtallet på hf er begrænset, og det betyder at ganske få elever, der gennemfører med et dårligt resultat i stedet for at gå ude før eksamen trækker gennemsnittet ned. Samlet set er karakterniveauet tilfredsstillende og indikerer et højt fagligt niveau på skolen. MÅLSÆTNING 4: At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet Målet omkring fravær er ikke nået, men i 1g og 1hf er vi meget tæt på målet. I løbet af 2009/2010 er det målet at fastholde fremgangen fra 1g og 1hf. Så vi over tre år får nedsat fraværet til niveauet i målsætningen. I 2008/2009 har vi gennem indførelsen af Lectio som fraværsregistreringssystem fået overblik over det skriftlige fravær. I 2009/2010 vil der være fokus på at nedbringe det skriftlige fravær. MÅLSÆTNING 5: At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan Aalborg Katedralskole er i den situation at gennemførelsesprocenten på hf blandt landets tre bedste samtidig med at gennemførelsesprocenten på gymnasiet ligger under landsgennemsnittet. Der er i 2008/2009 gennemført en række initiativer til bekæmpelse af frafald, og frafaldet i gymnasiet er faldende, men ligger stadig på den forkerte side af målsætningen om at være i bedste halvdel. Der skal fortsat være fokus på frafaldsprocenterne i 2009/2010 gennem videreførelse af de iværksatte initiativer, og gennem fortsat drøftelse af årsagerne til frafaldet. 5

6 MÅLSÆTNING 6: At overgangsfrekvensen i forhold til videregående uddannelse ligger den bedste halvdel på landsplan Aalborg Katedralskole opfylder målsætningen om en overgangsfrekvens til videregående uddannelse over landsgennemsnittet på både gymnasiet og hf. Der er store udsving fra år til år og tallene stammer fra årgange, der har forladt skolen for flere år siden, men generelt når skolen målsætningen. Sammenlignet med de øvrige nordjyske gymnasier starter gymnasieeleverne fra Aalborg Katedralskole relativt sent på videregående uddannelse og overgangsfrekvensen i forhold til mellemlang og lang videregående uddannelse ligger lidt lavere end det nordjyske gennemsnit. Til gengæld starter hf-kursisterne fra Aalborg Katedralskole tidligere på en uddannelse end på de fleste andre skoler, og flere end landsgennemsnittet er i gang med en mellemlang videregående uddannelse efter 27 måneder. MÅLSÆTNING 7: At arbejdsmiljøet er i den bedste halvdel blandt virksomheder generelt Det er i skoleåret 2008/2009 lykkedes at gennemføre en væsentlig forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdet i arbejdsmiljøudvalget fortsætter i 2009/2010 med en ny arbejdsmiljøundersøgelse i foråret MÅLSÆTNING 8: At hovedbygningen, 1.sal i administrationsbygningen og naturfagsfløje renoveres Kvaliteten af undervisningslokalerne har de sidste 5 år taget et stort spring fremad, og renoveringen af hovedbygningen nærmer sig sin afslutning. Der er endnu ikke taget hul på renoveringen af 1. sal i administrationsbygningen og naturfagsfløjen. MÅLSÆTNING 9: At der hvert år iværksættes et eller flere større udviklingsprojekter 6

7 Der er i skoleåret 2008/2009 gennemført et stort antal større udviklingsprojekter selvstændigt og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Dermed er målsætningen opfyldt. Arbejdet videreføres i skoleåret 2009/2010. MÅLSÆTNING 10: At der iværksættes initiativer til at styrke det eksterne samarbejde Målsætningen om at styrke det eksterne samarbejde er blevet opfyldt gennem de gennemførte projekter. Arbejdet videreføres i 2009/2010 med særlig fokus på at styrke kontakten til erhvervslivet og uddannelsesinstituationer i forbindelse med den nye hf-fagpakke. MÅLSÆTNING 11: At der iværksættes initiativer, der styrker elevernes frivillige aktiviteter De frivillige aktiviteter har et højt niveau, og der er i årets løb sket en yderligere udvikling. Nyskabelserne i 2008/2009 har været kammerkoret, kemi for sjov og basketturneringen. Samtidig er en række af de øvrige aktiviteter intensiveret. F.eks. har bigbandet haft et af de mest aktive år i år. 7

8 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor Indikatorer for målopfyldelse Måles v.h.a. udvikling i ansøgertal. Målet er opnået, hvis der hvert år starter 224 gymnasieelever og 84 hf-kursister. Resultat Ansøgertallet for 2009 var 264 ansøgere til gymnasiet og 93 ansøgere til hf. Dermed opfylder vi målsætningen om at fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor. Der er i 2009 oprettet 9 gymnasieklasser og 3 hf-klasser. Nedenstående befolkningsfremskrivning viser at en opfyldelse af målsætningen om at fastholde ansøgere til 8 gymnasieklasser og 3 hf-klasser i de nærmeste år vil blive påvirket af de demografiske forhold. Antallet af 16-årige topper p.t. og vil falde med 15 % over de næste 10 år. Faldet i antal 16-årige vil med uændrede søgemønstre betyde et fald i ansøgertallet svarende til 1,6 klasse. I hele perioden vil der dog under uændrede vilkår være elever til at opfylde skolens målsætning om 8 gymnasieklasser og 3 hf-klasser. Nedgangen i antallet af 16-årige over de nærmeste år vil dog få betydning, da kapaciteten i Aalborg er blevet øget. I 2009 har Hasseris Gymnasium fået 6 nye klasseværelser og Aalborghus Gymnasium inddrager nye lejede lokaler. Der vil fremover være en større kapacitet til færre elever, og det kan betyde elevmangel på de gymnasier, der har øget kapaciteten. Resultatet vil være en hårdere konkurrence om eleverne. Prognoserne for hele Region Nordjylland viser et fald i antal 16-årige på i gennemsnit 1,5 % pr. år over de næste 10 år. Allerede år 2014 vil antallet af unge i Region Nordjylland være faldet med 10 %. Tilbagegangen på 10 % vil ramme alle Aalborgs nabokommuner med undtagelse af Brønderslev. Derfor vil nabogymnasierne i oplandet forventes at opleve tilbagegang over de 8

9 nærmeste år. Det vil ligeledes skærpe konkurrencen om eleverne. Samlet set vil konkurrencen om eleverne blive skærpet de nærmeste år både i Aalborg og i forhold til oplandsgymnasierne. Befolkningsfremskrivning årige i Aalborg Kommune Andel på Aalborg År Andel på Aalborg Antal 16-årige Katedralskole stx Katedralskole HF Anslået antal elever STX Anslået antal kursister HF Klassetal stx Klassetal HF Klassetal i alt % 4% ,0 3,0 12, % 4% ,7 3,1 11, % 4% ,9 3,1 12, % 4% ,8 3,1 11, % 4% ,6 3,0 11, % 4% ,2 2,9 11, % 4% ,3 2,9 11, % 4% ,9 2,8 10, % 4% ,1 2,8 11, % 4% ,9 2,8 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,8 2,8 10, % 4% ,8 2,7 10, % 4% ,0 2,8 10, % 4% ,9 2,8 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,0 2,8 10, % 4% ,8 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,8 2,7 10, % 4% ,9 2,8 10, % 4% ,0 2,8 10, % 4% ,1 2,8 10,9 9

10 % 4% ,2 2,9 11, % 4% ,2 2,9 11, % 4% ,3 2,9 11, % 4% ,4 2,9 11,3 De historiske tal for ansøgertallet til Aalborg Katedralskole viser en god søgning til skolen, men også store udsving. Den generelle tendens over tid har været tilbagegang for hf og fremgang for gymnasiet. Hovedtendenserne dækker dog over meget store udsving fra år til år. Gymnasiet har bevæget sig mellem 149 ansøgere for 12 år siden til 264 ansøgere i år, og hf har svinget mellem 75 ansøgere i 2005 og 204 ansøgere i Hovedtendenserne er landsdækkende, men de store udsving fra år til år er et særligt kendetegn for Aalborg Katedralskole. Skolens beliggenhed betyder, at det naturlige optageområde er begrænset. Mod nord bor kun få mennesker mellem skolen og Limfjorden. Mod øst er centrum, hvor der ligeledes bor få gymnasiesøgende unge. Mod syd og vest er afstanden til Aalborghus og Hasseris gymnasium mindre end 4 km. Der er kort sagt relativt få elever i skolens umiddelbare optageområde. Derfor kommer en stor del af eleverne fra områder, hvor afstanden til et konkurrerende gymnasium er kortere end afstanden til Aalborg Katedralskole. For mange elever er Aalborg Katedralskole et tilvalg frem for det nærmeste gymnasium. Skolen er derfor meget følsom overfor ændringer i stemninger blandt unge, og søgetallene for Aalborg Katedralskole vil derfor være udsat for større udsving end søgetallene for de fleste andre gymnasier. Vi er i højre grad end andre gymnasier afhængig af et godt image, da vi kun kan opretholde den nuværende størrelse, hvis der er elever, der er villige til at køre forbi et andet gymnasium for at komme på Aalborg Katedralskole Ansøgertal Aalborg Katedralskole År Gymnasium HF I alt gym+hf ?? ??

11 Nedenfor ses Aalborg Katedralskoles markedsandel i Aalborg. Aalborg Katedralskoles følsomhed i forhold til udsving i elevstemninger afspejles i de meget store udsving i den andel af de unge, som søger Aalborg Katedralskole. Andelen til de tre øvrige Aalborg-gymnasier ligger mere eller mindre konstante, medens Aalborg Katedralskoles andel gennem de seneste 15 år har svinget mellem 18 % 11

12 og 33 %. Andel af gymnasieeleverne i Aalborg (%) Nørresundby Hasseris Katedralskolen Aalborghus I 2008 lavede Region Nordjylland en GIS-analyse af fordeling af ansøgere på de enkelte skoler. Søgemønsteret i Aalborg er således at ansøgerne til Nørresundby, Hasseris og Aalborghus stort set alle bor så tæt på skolen, at skolen er nærmeste gymnasium. Søgemønsteret for Aalborg Katedralskole er anderledes. Her kommer ansøgerne spredt fra alle dele af Aalborg og fra store dele af oplandet helt til Hobro, Fjerritslev, Hals og Sæby. Aalborg Katedralskole har en anderledes profil, som betyder at den tiltrækker elever, der gerne cykler forbi et andet gymnasium for at komme på Aalborg Katedralskole. Det er en styrke, at skolen kan tiltrække elever fra et stort opland, men det giver som nævnt en sårbarhed, hvis historien om Aalborg Katedralskole bliver negativ blandt potentielle ansøgere. Nedenstående tabel viser elevernes begrundelse for at vælge Aalborg Katedralskole sammenlignet med 3 Benchmark-gymnasier. Undersøgelsen er gennemført i 2008 og 2009, og der er betydelige udsving mellem de to år, men tabellen kan alligevel give et fingerpeg om hvad der tiltrækker elever til skolen. 12

13 De områder, hvor Aalborg Katedralskole i højere grad end de tre øvrige skoler tiltrækker elever er: Ry for et godt socialt miljø Traditioner i familien Ry for et højt fagligt niveau Kammeraterne De områder, hvor Aalborg Katedralskole I mindre grad tiltrækker elever er Beliggenhed i forhold til bopæl Anbefaling fra studievejledere på folkeskolerne Vigtigste årsager til at vælge uddannelsen - 1. års elever Total Gymnasier Ikast - Struer 2008 Viby Aalborg Aalborg Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 59,60% 58,70% 55,90% 66,90% 56,90% 77,20% Gymnasiets linjer/studieretninger ,40% 65,30% 61,80% 57,60% 55,90% 54,30% Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 55,50% 54,50% 71,60% 66,90% 39,50% 50,00% Skolen har ry for at have at godt socialt miljø ,30% 41,30% 47,10% 38,80% 74,40% 41,80% Der er gode muligheder for videreuddannelse og beskæftigelse 48,10% 52,10% 47,10% 41,70% 50,80% 39,10% Skolen i mit område har et godt ry ,00% 33,10% 40,20% 19,40% 35,90% 38,00% Andet ,60% 24,00% 31,40% 34,50% 34,40% 36,40% Mine kammerater skulle også begynde/gik på gymnasiet 30,30% 28,90% 33,30% 22,30% 35,40% 36,40% Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau ,50% 24,80% 23,50% 12,20% 25,10% 27,20% Der er tradition i min familie for at gå på

14 gymnasiet 16,90% 9,90% 14,70% 13,70% 24,60% 16,80% Studievejlederen i min folkeskole anbefalede mig skolen 15,30% 24,80% 25,50% 19,40% 1,00% 15,80% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 12,40% 14,00% 3,90% 13,70% 14,90% 6,50% Præsentationskurser ,20% 6,60% 4,90% 7,20% 8,70% 5,40% Brobygningskursus ,00% 5,80% 1,00% 10,10% 3,10% 1,60% Skolens hjemmeside ,70% 5,00% 4,90% 4,30% 4,60% 0,50% Ser vi på skolens profil set med elevøjne, så kan valget af fag på A-niveau for studenterårgang 2008 måske give et fingerpeg. Sammenligner vi de 4 Aalborg-gymnaier, så ser billedet ud som vist på nedenstående tabel. Andel af studenterårgang 2008 med A-niveau i forskellige fagområder Hasseris Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium Naturvidenskab (biologi, fysik, kemi) Musik samfundsfag fremmedsprog (Fransk, Italiensk, Spansk, Tysk) Engelsk Matematik I ALT Ovenstående tabel viser i grove træk følgende profil for Aalborg-gymnasierne. Aalborghus er i dag stærkest på det naturvidenskabelige område. Hasseris er stærkest på det samfundsvidenskabelige område. Nørresundby er stærkest på det sproglige område og Aalborg Katedralskole er stærkest i forhold til musik og sprog. I forhold til musik var Aalborg Katedralskole i 2008 mellem 10 skoler med flest musik elever til studentereksamen.. 14

15 Initiativer I 2008/2009 er der gennemført 4 nye initiativer i forhold til at styrke ansøgertallet og styrke skolen image: Skolen har fået ny hjemmeside Skolens udadvendte pjecer produceres i dag professionelt udenfor skolen De tre gymnasier syd for fjorden har i samarbejde arrangeret orienteringsmøde for folkeskolens vejledere og andre interesserede. Skolens fysiske rammer er blevet renoveret for 3 mio kr. Konklusion Aalborg Katedralskole lever op til målsætningen om at tiltrække ansøgere til 8 gymnasiespor og 3 hf-spor. Der er oprettet 9 gymnasieklasser og 3 hf-klasser i Skolens beliggenhed betyder, at ansøgerne til at opnå målsætningen ikke kan findes alene i nærmiljøet, og skolen er derfor afhængig af at kunne tiltrække elever, der kører forbi et andet gymnasium for at komme til Aalborg Katedralskole. Det betyder at søgningen til skolen vil svinge mere end for de øvrige gymnasier, og det er derfor væsentligt at fastholde fokus på et godt omdømme blandt nuværende og kommende elever. Over de nærmeste 5 år vil årgangene falde og i kombination med en øget kapacitet i Aalborgområdet må konkurrencen mellem gymnasierne forventes skærpet. 15

16 MÅLSÆTNING 2: At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige gymnasier og hf-kurser Indikator for målopfyldelse Måles ved benchmarking i VISA-samarbejdet eller lignende samarbejder Resultat Som det fremgår ovenfor er elevtilfredshed en væsentlig parameter for Aalborg Katedralskole. Høj grad af elevtilfredshed er altid væsentlig, men p.g.a. at mange af Aalborg Katedralskoles ansøgere har valgt skolen frem for et gymnasium, der ligger tættere på, så er tilfredsheden en afgørende parameter for at opretholde søgningen til skolen. For at sikre kvaliteten indgår Aalborg Katedralskole i et benchmark-netværk med 3 øvrige gymnasier, der i fællesskab gennemfører tilfredshedsundersøgelser. Undersøgelsen gennemføres af Aspect R & D, der har stor erfaring med undersøgelser af elevernes undervisningsmiljø. Undersøgelsen er gennemført på alle 4 skoler i I 2009 har kun Aalborg Katedralskole gennemført undersøgelsen. Undersøgelserne er gennemført under så ensartede forhold som muligt på de 4 skoler. For at kunne lave en hurtig sammenligning er resultaterne indekserede, således at det bedste resultat får indekstal 100 og de øvrige gradueres i forhold til dette maksimum. Det generelle resultat er meget positivt. Den væsentligste parameter er elevernes generelle vurdering af skolen som helhed. Her lå Aalborg Katedralskole i 2008 i toppen med en karakter på 7,6. I 2009 er dette resultat øget til en karakter på 7,9. Det centrale formål for Aalborg Katedralskole er at levere undervisning. Derfor er vurderingen af den undervisning eleverne modtager en meget central parameter. Undervisningen vurderes begge år til 7,6 lige under Vibys 7,7. 16

17 En meget central parameter i forhold til at tiltrække elever er skolens sociale miljø, som eleverne vurderer helt i top. OVERORDNEDE VURDERINGER Karaktergennemsnit, 7-trinsskalaen Total Gymnasier Ikast - Struer 2008 Viby Aalborg Aalborg Base Skolen som helhed Den undervisning, du modtager Skolens sociale miljø Skolens indretning og udseende Uddannelsens administration Uddannelsens ledelse 7,3 7,3 7,2 7,1 7,6 7, ,4 7,4 6,9 7,7 7,6 7, ,5 8,3 8,7 8,3 8,7 9, ,3 5,4 7,1 4,7 7,3 7, ,1 6,4 6,7 5,8 5,7 6, ,2 6,3 6,3 6 6,1 6, Initiativer Det er altafgørende at de generelle vurderinger af skolen som helhed, undervisningen og det sociale miljø er i top. Skolen lever derfor i høj grad op til sin målsætning på dette punkt. Der er dog en række punkter, hvor elevvurderingen ligger under de øvrige skolers. En stor del af disse problemer kan ikke umiddelbart løses, da de hænger sammen med pladsforholdene på skolen. På 7 punkter har undersøgelsen dog vist forhold, hvor skolen ligger under de øvrige skoler, og hvor skolens rammer giver plads til en løsning. Det er Informationer fra skolen 17

18 Informationer fra elevrådet Undervisningsevaluering Undervisningsformen Variation i undervisningen Lærerens interesse for klassen Elevstress I forhold til informationer fra skolen har vi valgt at skifte en væsentlig del af informationsplatformen ud ved at indføre Lectio som skema og kalenderprogram. Programmet anvendes af mange gymnasier og har en langt mere brugervenlige fremtoning end det hidtidige system. Effekten har vist sig ved en øget tilfredshed med informationerne fra skolen. Elevrådet deltager hver gang der holdes møde i VISA-samarbejdet, og inspirationen herfra har styrket elevrådets arbejde, hvilket ses tydeligt af elevernes vurdering af informationerne fra elevrådet. Samlet har initiativerne fra elevrådet og indførelsen af Lectio betydet en væsentlig forbedring af tilfredsheden med informationsniveauet. Total Gymnasier Ikast - Struer 2008 Viby Aalborg Aalborg Base Den daglige information fra skolen Information fra elevråd eller lignende 54,4 51,2 63,1 60,6 46,9 55, ,8 29,3 61,5 47, , Den generelle vurdering af undervisningen på Aalborg Katedralskole er god, men undersøgelsen viser at Viby Gymnasium ligger væsentligt over Aalborg Katedralskole i forhold til elevtilfredshed med centrale punkter som Undervisningsevaluering 18

19 Undervisningsformen Variation i undervisningen Lærernes interesse for klassen Viby Gymnasium har for nogle år siden indført et system, der sikrer en systematisk evaluering af undervisningen på alle hold. Et sådant system findes ikke på de øvrige skoler Den systematiske evaluering på Viby viser sig selvfølgeligt ved at eleverne i Viby i højere grad føler at lærerne evaluerer undervisningen. Vore hypotese har imidlertid også været at Vibys gode resultater i forhold til tilfredsheden med undervisningsformen, variationen i undervisningen og lærernes interesse for klassen skyldes den systematiske evaluering. Ud fra denne hypotese har vi på Aalborg Katedralskole i efteråret 2008 indført et evalueringssystem svarende til Vibys. Systemet var ikke fuldt implementeret, da elevtilfredshedsundersøgelsen i 2009 blev gennemført, men resultaterne viser alligevel en stor effekt på de nævnte parametre. Det er lykkedes at øge elevtilfredsheden med undervisningsformen, variationen i undervisningen og lærernes interesse for klassen meget væsentligt, så niveauet nærmer sig niveauet i Viby. Det er forventningen at tilfredsheden kan matche Viby Gymnasium, når evalueringssystemet er fuldt implementeret. Total Gymnasier Andel som svarer "meget tilfreds" eller Ikast - Struer 2008 Viby Aalborg Aalborg 2009 "tilfreds" Undervisningens form Lærerne varierer undervisningsformerne Der er arbejdsro i klassen Lærerne interesserer sig for klassens samvær Evaluerer I undervisningen sammen med lærerne 64,7 66,3 66,7 73,1 57,1 62, ,1 57,2 59,2 69,6 50,6 60, ,2 47,7 55, ,2 54, , ,8 68,2 48,5 58, ,9 57,9 67,9 81,2 53,8 72, ,6 45,6 48,9 80,9 43,

20 undervisningen Det sidste punkt, hvor undersøgelsen viser forbedringspotentialer er i forhold til elev-stress. I forhold til undersøgelsen skal man dog være opmærksom på at den valgte metode til indeksering betyder, at små forskelle i niveau viser sig som store forskelle i indekstal. Uanset hvordan tallene læses viser de dog en stressbelastning i forhold til eleverne på Aalborg Katedralskole. Arbejdspresset er højt i gymnasiet. Det skolen kan gøre er bedst muligt at koordinere elevens arbejdspres, så arbejdet fordeles over året. Ikast-Brande Gymnasium er den skole, der har gjort mest for at koordinere elevernes skriftlige arbejde, og det viser sig som et positivt resultat i undersøgelsen. I forlængelse af erfaringerne fra Ikast-Brande Gymnasium har vi i år haft fokus på koordinering af det skriftlige arbejde. De enkelte klasseteams har gjort et godt arbejde med at sikre en fornuftig koordination, men resultatet viser at bestræbelserne endnu ikke har båret frugt. Opgaven er ikke enkel. Vore elever er mest presset af de skriftlige opgaver, men samtidig klarer de sig bedst til de skriftlige eksamener. Derfor er øvelsen at sikre en fornuftig arbejdsbelastning for eleverne samtidig med at det høje faglige niveau fastholdes. Andel som svarer "sjældent" eller "aldrig" Total Gymnasier Ikast - Struer 2008 Viby Aalborg Aalborg Base Føler du dig stresset pga. skolearbejde udenfor 16,1 18,8 18,9 16,5 12,4 10,9 eksamensperioden? Føler du dig stresset pga. skolearbejde i 18,6 19, ,7 16,6 16,7 eksamensperioden? Sker det, at I skal aflevere opgaver i flere fag 6,4 11,3 6,8 4,8 4,1 4,4 samtidigt? Sker det, at du ikke får lavet lektier og opgaver til 50,1 45,8 44,9 56,3 52,1 43,2 tiden? I forhold til skolens fysiske rammer er eleverne i høj grad tilfredse med udseende og indretning. Det er et væsentligt fokusområde at fastholde dette niveau gennem fortsat renovering af den gamle hovedbygning. 20

21 Konklusion Aalborg Katedralskole opfylder generelt målsætningen om at ligge i toppen i forhold til skolerne i benchmark-samarbejdet i VISA. Undersøgelserne af elevtilfredsheden med undervisningsmiljøet har affødt en række ændringer, som i 2009 har givet sig udslag i højere grad af tilfredshed med områder, hvor skolen stod svagere. Omkring koordinering af skriftlige arbejder og elevernes arbejdsbelastninger er der fortsat behov for fokus. Der gennemføres i foråret 2010 en ny undersøgelse af undervisningsmiljøet på de 4 skoler i VISAsamarbejdet. 21

22 MÅLSÆTNING 3 At karakterniveauet ved eksamen ligger i den bedste tredjedel på landsplan Indikator for målopfyldelse: Måles vha Undervisningsministeriets karakterstatistik Resultat Det gennemsnitlige eksamensresultat lå ved eksamen 2008 på 7,1 i gymnasiet. Det betyder at målsætningen om at være i den bedste tredjedel allerede er nået. Placeringen er væsentlig højere end tidligere, og det betyder at vi alt andet lige er kommet godt i gang med gymnasiereformen. Ser vi alene på eksamenskarakterer (excl. årskarakterer) lå vi i 2008 i den bedste femtedel med kun 19 (ud af 145) gymnasier med højere gennemsnit. Ved sommereksamen 2009 er karaktergennemsnittet steget til 7,3. Vi kender endnu ikke karakterniveauet på de øvrige gymnasier, men alt andet lige er det et højt niveau og endnu bedre end i På hf ligger skolerne i Nordjylland på sammen niveau med 5,8 eller 5,9. På landsplan ligger vore kursister midt i feltet. Her er målsætningen om at være i den bedste tredjedel ikke nået. I 2009 er karaktergennemsnittet på hf på 5,4. Det er under sidste års gennemsnit og formodentligt et stykke fra den bedste tredjedel. Til gengæld er gennemførelsesprocenten usædvanlig høj. Nedenfor ses gennemsnittet af eksamensresultaterne på de gymnasiale uddannelser i Aalborg ved sommereksamen

23 STX 2009 Aalborg Katedralskole 7,3 Hasseris Gymnasium 7,2 Aalborg Katedralskole 7,1 Aalborg Studenterkursus 6,6 Nørresundby Gymnasium og HF 6,3 Aalborghus Gymnasium 6,3 HTX Aalborg Tekniske Skole 6,4 HHX Aalborg Handelsskole 5,9 HF VUC Nordjylland 6,2 Aalborghus Gymnasium 5,9 Aalborg Katedralskole 5,8 Nørresundby Gymnasium og HF 5, Aalborg Katedralskole 5,4 Karaktergennemsnit for almen studieforberedelse og studieretningsprojekt Karaktererne i Almen Studieforberedelse viser stor spredning i Nordjylland med Morsø i toppen med 8,9 og Nørresundby i bunden med 7,0 i snit. Her placerer vi os flot i toppen med 8,5 i snit. På landsplan sniger vi os lige ind i top 20. Karaktergennemsnittet var i 2009 på 8,1. Almen studieforberedelse Morsø Gymnasium 8,9 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 8,8 Aalborg Katedralskole 8,5 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 8,5 Hasseris Gymnasium 8, Aalborg Katedralskole 8,1 Støvring Gymnasium 8,1 23

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for Region Nordjylland,

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 1 2012 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Skoleudvikling i Praksis SIP4 December 2014 1 AL(-U-V-A1 Kort om gymnasiet I alt ca. 1.785 elever i 67 klasser Ét handelsgymnasium i Aarhus tre

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 2009 stx, hhx htx og hf Dette er en særlig udgave, som kun medtager spørgsmål til stx, hhx, htx og 2-årigt hf på ungdomsuddannelser. Der

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE GUX Nuuk 53 lærere 10 spor i 2014 21 klasser 487 elever pr. 1. august 2014 GUX Aasiaat 35 lærere 9 spor i 2014 20 klasser 425 elever pr. 1. august

Læs mere

1220 København K 10.april 2015

1220 København K 10.april 2015 Styrelsen for undervisning og kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K 10.april 2015 Vedrørende Sags nr: 108.09M.271 Skolens har modtaget Kvalitetsstyrelsens svar på skolebesøget d.29.januar og

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Det bør du vide, inden dit barn begynder i gymnasiet

Det bør du vide, inden dit barn begynder i gymnasiet Det bør du vide, inden dit barn begynder i gymnasiet Hos mange unge er overgangen til ungdomsuddannelse en proces, der giver både inspiration og udfordringer. Nye lærere og klassekammerater, andre undervisningsformer,

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Plads til forskellighed Formålet med skolens fastholdelsestiltag er at sikre en stor gennemførelsesprocent fra skolestart på 1. år til dimissionen på 2. år. Skolens

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Incitamentsstrukturen i gymnasiet i relation til de videregående uddannelser 1

Incitamentsstrukturen i gymnasiet i relation til de videregående uddannelser 1 Incitamentsstrukturen i gymnasiet i relation til de videregående uddannelser 1 Karsten Albæk, lektor Økonomisk Institut, Københavns Universitet Paperversion af artikel i Samfundsøkonomen, juni 2002, p.

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013

Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013 Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få afsluttet byggesagen på bedst mulig vis

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere