AALBORG KATEDRALSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KATEDRALSKOLE"

Transkript

1 AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde Side 8 8 gymnasiespor og 3 hf-spor MÅLSÆTNING 2: At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige Side 16 gymnasier og hf-kurser MÅLSÆTNING 3: At karakterniveauet ved eksamen ligger i den bedste tredjedel på Side 22 landsplan MÅLSÆTNING 4: At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet Side 29 MÅLSÆTNING 5: At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan Side 31 MÅLSÆTNING 6: At overgangsfrekvensen i forhold til videregående uddannelse ligger Side 36 i den bedste halvdel på landsplan MÅLSÆTNING 7: At arbejdsmiljøet er i den bedste halvdel blandt virksomheder Side 44 generelt MÅLSÆTNING 8: At hovedbygningen, 1.sal i administrationsbygningen og Side 49 naturfagsfløje renoveres MÅLSÆTNING 9: At der hvert år iværksættes et eller flere større udviklingsprojekter Side 51 MÅLSÆTNING 10: At der iværksættes initiativer til at styrke det eksterne samarbejde Side 59 MÅLSÆTNING 11: At der iværksættes initiativer, der styrker elevernes frivillige Side 60 aktiviteter 2

3 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING Aalborg Katedralskoles målsætning er: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige gymnasier og hf-kurser At karakterniveauet ved eksamen er i den bedste tredjedel på landsplan At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan At overgangsfrekvensen i forhold til videregående uddannelse ligger i den bedste halvdel på landsplan At arbejdsmiljøet er i den bedste halvdel blandt virksomheder generelt At hovedbygningen, 1.sal i administrationsbygningen og naturfagsfløjen renoveres At der hvert år iværksættes et eller flere større udviklingsprojekter At der iværksættes initiativer til at styrke det eksterne samarbejde At der iværksættes initiativer, der styrker elevernes frivillige aktiviteter 3

4 SAMMENFATNING MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde 8 gymnasiespor og 3 hfspor Aalborg Katedralskole lever op til målsætningen om at tiltrække ansøgere til 8 gymnasiespor og 3 hf-spor. Der er oprettet 9 gymnasieklasser og 3 hf-klasser i Skolens beliggenhed betyder, at ansøgerne til at opnå målsætningen ikke kan findes alene i nærmiljøet, og skolen er derfor afhængig af at kunne tiltrække elever, der kører forbi et andet gymnasium for at komme til Aalborg Katedralskole. Det betyder at søgningen til skolen vil svinge mere end for de øvrige gymnasier, og det er derfor væsentligt at fastholde fokus på et godt omdømme blandt nuværende og kommende elever. Over de nærmeste 5 år vil årgangene falde og i kombination med en øget kapacitet i Aalborgområdet må konkurrencen mellem gymnasierne forventes skærpet. MÅLSÆTNING 2: At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige gymnasier og hfkurser Aalborg Katedralskole opfylder generelt målsætningen om at ligge i toppen i forhold til skolerne i benchmark-samarbejdet i VISA. Undersøgelserne af elevtilfredsheden med undervisningsmiljøet har affødt en række ændringer, som i 2009 har givet sig udslag i højere grad af tilfredshed med områder, hvor skolen stod svagere. Omkring koordinering af skriftlige arbejder og elevernes arbejdsbelastninger er der fortsat behov for fokus. Der gennemføres i foråret 2010 en ny undersøgelse af undervisningsmiljøet på de 4 skoler i VISAsamarbejdet. 4

5 MÅLSÆTNING 3: At karakterniveauet ved eksamen ligger i den bedste tredjedel på landsplan Målsætningen i forhold til karakterniveau er opfyldt på gymnasiet, hvor skolen ligger i den bedste tredjedel. På hf er målsætningen endnu ikke opfyldt. Der er i 2009 sket et fald i karaktergennemsnit, men her skal man dog være opmærksom på at elevtallet på hf er begrænset, og det betyder at ganske få elever, der gennemfører med et dårligt resultat i stedet for at gå ude før eksamen trækker gennemsnittet ned. Samlet set er karakterniveauet tilfredsstillende og indikerer et højt fagligt niveau på skolen. MÅLSÆTNING 4: At fraværsprocenten er mindst 10 % under landsgennemsnittet Målet omkring fravær er ikke nået, men i 1g og 1hf er vi meget tæt på målet. I løbet af 2009/2010 er det målet at fastholde fremgangen fra 1g og 1hf. Så vi over tre år får nedsat fraværet til niveauet i målsætningen. I 2008/2009 har vi gennem indførelsen af Lectio som fraværsregistreringssystem fået overblik over det skriftlige fravær. I 2009/2010 vil der være fokus på at nedbringe det skriftlige fravær. MÅLSÆTNING 5: At gennemførelsesprocenten er i den bedste halvdel på landsplan Aalborg Katedralskole er i den situation at gennemførelsesprocenten på hf blandt landets tre bedste samtidig med at gennemførelsesprocenten på gymnasiet ligger under landsgennemsnittet. Der er i 2008/2009 gennemført en række initiativer til bekæmpelse af frafald, og frafaldet i gymnasiet er faldende, men ligger stadig på den forkerte side af målsætningen om at være i bedste halvdel. Der skal fortsat være fokus på frafaldsprocenterne i 2009/2010 gennem videreførelse af de iværksatte initiativer, og gennem fortsat drøftelse af årsagerne til frafaldet. 5

6 MÅLSÆTNING 6: At overgangsfrekvensen i forhold til videregående uddannelse ligger den bedste halvdel på landsplan Aalborg Katedralskole opfylder målsætningen om en overgangsfrekvens til videregående uddannelse over landsgennemsnittet på både gymnasiet og hf. Der er store udsving fra år til år og tallene stammer fra årgange, der har forladt skolen for flere år siden, men generelt når skolen målsætningen. Sammenlignet med de øvrige nordjyske gymnasier starter gymnasieeleverne fra Aalborg Katedralskole relativt sent på videregående uddannelse og overgangsfrekvensen i forhold til mellemlang og lang videregående uddannelse ligger lidt lavere end det nordjyske gennemsnit. Til gengæld starter hf-kursisterne fra Aalborg Katedralskole tidligere på en uddannelse end på de fleste andre skoler, og flere end landsgennemsnittet er i gang med en mellemlang videregående uddannelse efter 27 måneder. MÅLSÆTNING 7: At arbejdsmiljøet er i den bedste halvdel blandt virksomheder generelt Det er i skoleåret 2008/2009 lykkedes at gennemføre en væsentlig forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdet i arbejdsmiljøudvalget fortsætter i 2009/2010 med en ny arbejdsmiljøundersøgelse i foråret MÅLSÆTNING 8: At hovedbygningen, 1.sal i administrationsbygningen og naturfagsfløje renoveres Kvaliteten af undervisningslokalerne har de sidste 5 år taget et stort spring fremad, og renoveringen af hovedbygningen nærmer sig sin afslutning. Der er endnu ikke taget hul på renoveringen af 1. sal i administrationsbygningen og naturfagsfløjen. MÅLSÆTNING 9: At der hvert år iværksættes et eller flere større udviklingsprojekter 6

7 Der er i skoleåret 2008/2009 gennemført et stort antal større udviklingsprojekter selvstændigt og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Dermed er målsætningen opfyldt. Arbejdet videreføres i skoleåret 2009/2010. MÅLSÆTNING 10: At der iværksættes initiativer til at styrke det eksterne samarbejde Målsætningen om at styrke det eksterne samarbejde er blevet opfyldt gennem de gennemførte projekter. Arbejdet videreføres i 2009/2010 med særlig fokus på at styrke kontakten til erhvervslivet og uddannelsesinstituationer i forbindelse med den nye hf-fagpakke. MÅLSÆTNING 11: At der iværksættes initiativer, der styrker elevernes frivillige aktiviteter De frivillige aktiviteter har et højt niveau, og der er i årets løb sket en yderligere udvikling. Nyskabelserne i 2008/2009 har været kammerkoret, kemi for sjov og basketturneringen. Samtidig er en række af de øvrige aktiviteter intensiveret. F.eks. har bigbandet haft et af de mest aktive år i år. 7

8 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at skolen kan fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor Indikatorer for målopfyldelse Måles v.h.a. udvikling i ansøgertal. Målet er opnået, hvis der hvert år starter 224 gymnasieelever og 84 hf-kursister. Resultat Ansøgertallet for 2009 var 264 ansøgere til gymnasiet og 93 ansøgere til hf. Dermed opfylder vi målsætningen om at fastholde 8 gymnasiespor og 3 hf-spor. Der er i 2009 oprettet 9 gymnasieklasser og 3 hf-klasser. Nedenstående befolkningsfremskrivning viser at en opfyldelse af målsætningen om at fastholde ansøgere til 8 gymnasieklasser og 3 hf-klasser i de nærmeste år vil blive påvirket af de demografiske forhold. Antallet af 16-årige topper p.t. og vil falde med 15 % over de næste 10 år. Faldet i antal 16-årige vil med uændrede søgemønstre betyde et fald i ansøgertallet svarende til 1,6 klasse. I hele perioden vil der dog under uændrede vilkår være elever til at opfylde skolens målsætning om 8 gymnasieklasser og 3 hf-klasser. Nedgangen i antallet af 16-årige over de nærmeste år vil dog få betydning, da kapaciteten i Aalborg er blevet øget. I 2009 har Hasseris Gymnasium fået 6 nye klasseværelser og Aalborghus Gymnasium inddrager nye lejede lokaler. Der vil fremover være en større kapacitet til færre elever, og det kan betyde elevmangel på de gymnasier, der har øget kapaciteten. Resultatet vil være en hårdere konkurrence om eleverne. Prognoserne for hele Region Nordjylland viser et fald i antal 16-årige på i gennemsnit 1,5 % pr. år over de næste 10 år. Allerede år 2014 vil antallet af unge i Region Nordjylland være faldet med 10 %. Tilbagegangen på 10 % vil ramme alle Aalborgs nabokommuner med undtagelse af Brønderslev. Derfor vil nabogymnasierne i oplandet forventes at opleve tilbagegang over de 8

9 nærmeste år. Det vil ligeledes skærpe konkurrencen om eleverne. Samlet set vil konkurrencen om eleverne blive skærpet de nærmeste år både i Aalborg og i forhold til oplandsgymnasierne. Befolkningsfremskrivning årige i Aalborg Kommune Andel på Aalborg År Andel på Aalborg Antal 16-årige Katedralskole stx Katedralskole HF Anslået antal elever STX Anslået antal kursister HF Klassetal stx Klassetal HF Klassetal i alt % 4% ,0 3,0 12, % 4% ,7 3,1 11, % 4% ,9 3,1 12, % 4% ,8 3,1 11, % 4% ,6 3,0 11, % 4% ,2 2,9 11, % 4% ,3 2,9 11, % 4% ,9 2,8 10, % 4% ,1 2,8 11, % 4% ,9 2,8 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,8 2,8 10, % 4% ,8 2,7 10, % 4% ,0 2,8 10, % 4% ,9 2,8 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,0 2,8 10, % 4% ,8 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,7 2,7 10, % 4% ,8 2,7 10, % 4% ,9 2,8 10, % 4% ,0 2,8 10, % 4% ,1 2,8 10,9 9

10 % 4% ,2 2,9 11, % 4% ,2 2,9 11, % 4% ,3 2,9 11, % 4% ,4 2,9 11,3 De historiske tal for ansøgertallet til Aalborg Katedralskole viser en god søgning til skolen, men også store udsving. Den generelle tendens over tid har været tilbagegang for hf og fremgang for gymnasiet. Hovedtendenserne dækker dog over meget store udsving fra år til år. Gymnasiet har bevæget sig mellem 149 ansøgere for 12 år siden til 264 ansøgere i år, og hf har svinget mellem 75 ansøgere i 2005 og 204 ansøgere i Hovedtendenserne er landsdækkende, men de store udsving fra år til år er et særligt kendetegn for Aalborg Katedralskole. Skolens beliggenhed betyder, at det naturlige optageområde er begrænset. Mod nord bor kun få mennesker mellem skolen og Limfjorden. Mod øst er centrum, hvor der ligeledes bor få gymnasiesøgende unge. Mod syd og vest er afstanden til Aalborghus og Hasseris gymnasium mindre end 4 km. Der er kort sagt relativt få elever i skolens umiddelbare optageområde. Derfor kommer en stor del af eleverne fra områder, hvor afstanden til et konkurrerende gymnasium er kortere end afstanden til Aalborg Katedralskole. For mange elever er Aalborg Katedralskole et tilvalg frem for det nærmeste gymnasium. Skolen er derfor meget følsom overfor ændringer i stemninger blandt unge, og søgetallene for Aalborg Katedralskole vil derfor være udsat for større udsving end søgetallene for de fleste andre gymnasier. Vi er i højre grad end andre gymnasier afhængig af et godt image, da vi kun kan opretholde den nuværende størrelse, hvis der er elever, der er villige til at køre forbi et andet gymnasium for at komme på Aalborg Katedralskole Ansøgertal Aalborg Katedralskole År Gymnasium HF I alt gym+hf ?? ??

11 Nedenfor ses Aalborg Katedralskoles markedsandel i Aalborg. Aalborg Katedralskoles følsomhed i forhold til udsving i elevstemninger afspejles i de meget store udsving i den andel af de unge, som søger Aalborg Katedralskole. Andelen til de tre øvrige Aalborg-gymnasier ligger mere eller mindre konstante, medens Aalborg Katedralskoles andel gennem de seneste 15 år har svinget mellem 18 % 11

12 og 33 %. Andel af gymnasieeleverne i Aalborg (%) Nørresundby Hasseris Katedralskolen Aalborghus I 2008 lavede Region Nordjylland en GIS-analyse af fordeling af ansøgere på de enkelte skoler. Søgemønsteret i Aalborg er således at ansøgerne til Nørresundby, Hasseris og Aalborghus stort set alle bor så tæt på skolen, at skolen er nærmeste gymnasium. Søgemønsteret for Aalborg Katedralskole er anderledes. Her kommer ansøgerne spredt fra alle dele af Aalborg og fra store dele af oplandet helt til Hobro, Fjerritslev, Hals og Sæby. Aalborg Katedralskole har en anderledes profil, som betyder at den tiltrækker elever, der gerne cykler forbi et andet gymnasium for at komme på Aalborg Katedralskole. Det er en styrke, at skolen kan tiltrække elever fra et stort opland, men det giver som nævnt en sårbarhed, hvis historien om Aalborg Katedralskole bliver negativ blandt potentielle ansøgere. Nedenstående tabel viser elevernes begrundelse for at vælge Aalborg Katedralskole sammenlignet med 3 Benchmark-gymnasier. Undersøgelsen er gennemført i 2008 og 2009, og der er betydelige udsving mellem de to år, men tabellen kan alligevel give et fingerpeg om hvad der tiltrækker elever til skolen. 12

13 De områder, hvor Aalborg Katedralskole i højere grad end de tre øvrige skoler tiltrækker elever er: Ry for et godt socialt miljø Traditioner i familien Ry for et højt fagligt niveau Kammeraterne De områder, hvor Aalborg Katedralskole I mindre grad tiltrækker elever er Beliggenhed i forhold til bopæl Anbefaling fra studievejledere på folkeskolerne Vigtigste årsager til at vælge uddannelsen - 1. års elever Total Gymnasier Ikast - Struer 2008 Viby Aalborg Aalborg Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 59,60% 58,70% 55,90% 66,90% 56,90% 77,20% Gymnasiets linjer/studieretninger ,40% 65,30% 61,80% 57,60% 55,90% 54,30% Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 55,50% 54,50% 71,60% 66,90% 39,50% 50,00% Skolen har ry for at have at godt socialt miljø ,30% 41,30% 47,10% 38,80% 74,40% 41,80% Der er gode muligheder for videreuddannelse og beskæftigelse 48,10% 52,10% 47,10% 41,70% 50,80% 39,10% Skolen i mit område har et godt ry ,00% 33,10% 40,20% 19,40% 35,90% 38,00% Andet ,60% 24,00% 31,40% 34,50% 34,40% 36,40% Mine kammerater skulle også begynde/gik på gymnasiet 30,30% 28,90% 33,30% 22,30% 35,40% 36,40% Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau ,50% 24,80% 23,50% 12,20% 25,10% 27,20% Der er tradition i min familie for at gå på

14 gymnasiet 16,90% 9,90% 14,70% 13,70% 24,60% 16,80% Studievejlederen i min folkeskole anbefalede mig skolen 15,30% 24,80% 25,50% 19,40% 1,00% 15,80% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 12,40% 14,00% 3,90% 13,70% 14,90% 6,50% Præsentationskurser ,20% 6,60% 4,90% 7,20% 8,70% 5,40% Brobygningskursus ,00% 5,80% 1,00% 10,10% 3,10% 1,60% Skolens hjemmeside ,70% 5,00% 4,90% 4,30% 4,60% 0,50% Ser vi på skolens profil set med elevøjne, så kan valget af fag på A-niveau for studenterårgang 2008 måske give et fingerpeg. Sammenligner vi de 4 Aalborg-gymnaier, så ser billedet ud som vist på nedenstående tabel. Andel af studenterårgang 2008 med A-niveau i forskellige fagområder Hasseris Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium Naturvidenskab (biologi, fysik, kemi) Musik samfundsfag fremmedsprog (Fransk, Italiensk, Spansk, Tysk) Engelsk Matematik I ALT Ovenstående tabel viser i grove træk følgende profil for Aalborg-gymnasierne. Aalborghus er i dag stærkest på det naturvidenskabelige område. Hasseris er stærkest på det samfundsvidenskabelige område. Nørresundby er stærkest på det sproglige område og Aalborg Katedralskole er stærkest i forhold til musik og sprog. I forhold til musik var Aalborg Katedralskole i 2008 mellem 10 skoler med flest musik elever til studentereksamen.. 14

15 Initiativer I 2008/2009 er der gennemført 4 nye initiativer i forhold til at styrke ansøgertallet og styrke skolen image: Skolen har fået ny hjemmeside Skolens udadvendte pjecer produceres i dag professionelt udenfor skolen De tre gymnasier syd for fjorden har i samarbejde arrangeret orienteringsmøde for folkeskolens vejledere og andre interesserede. Skolens fysiske rammer er blevet renoveret for 3 mio kr. Konklusion Aalborg Katedralskole lever op til målsætningen om at tiltrække ansøgere til 8 gymnasiespor og 3 hf-spor. Der er oprettet 9 gymnasieklasser og 3 hf-klasser i Skolens beliggenhed betyder, at ansøgerne til at opnå målsætningen ikke kan findes alene i nærmiljøet, og skolen er derfor afhængig af at kunne tiltrække elever, der kører forbi et andet gymnasium for at komme til Aalborg Katedralskole. Det betyder at søgningen til skolen vil svinge mere end for de øvrige gymnasier, og det er derfor væsentligt at fastholde fokus på et godt omdømme blandt nuværende og kommende elever. Over de nærmeste 5 år vil årgangene falde og i kombination med en øget kapacitet i Aalborgområdet må konkurrencen mellem gymnasierne forventes skærpet. 15

16 MÅLSÆTNING 2: At elevtilfredsheden er blandt de bedste sammenlignet med øvrige gymnasier og hf-kurser Indikator for målopfyldelse Måles ved benchmarking i VISA-samarbejdet eller lignende samarbejder Resultat Som det fremgår ovenfor er elevtilfredshed en væsentlig parameter for Aalborg Katedralskole. Høj grad af elevtilfredshed er altid væsentlig, men p.g.a. at mange af Aalborg Katedralskoles ansøgere har valgt skolen frem for et gymnasium, der ligger tættere på, så er tilfredsheden en afgørende parameter for at opretholde søgningen til skolen. For at sikre kvaliteten indgår Aalborg Katedralskole i et benchmark-netværk med 3 øvrige gymnasier, der i fællesskab gennemfører tilfredshedsundersøgelser. Undersøgelsen gennemføres af Aspect R & D, der har stor erfaring med undersøgelser af elevernes undervisningsmiljø. Undersøgelsen er gennemført på alle 4 skoler i I 2009 har kun Aalborg Katedralskole gennemført undersøgelsen. Undersøgelserne er gennemført under så ensartede forhold som muligt på de 4 skoler. For at kunne lave en hurtig sammenligning er resultaterne indekserede, således at det bedste resultat får indekstal 100 og de øvrige gradueres i forhold til dette maksimum. Det generelle resultat er meget positivt. Den væsentligste parameter er elevernes generelle vurdering af skolen som helhed. Her lå Aalborg Katedralskole i 2008 i toppen med en karakter på 7,6. I 2009 er dette resultat øget til en karakter på 7,9. Det centrale formål for Aalborg Katedralskole er at levere undervisning. Derfor er vurderingen af den undervisning eleverne modtager en meget central parameter. Undervisningen vurderes begge år til 7,6 lige under Vibys 7,7. 16

17 En meget central parameter i forhold til at tiltrække elever er skolens sociale miljø, som eleverne vurderer helt i top. OVERORDNEDE VURDERINGER Karaktergennemsnit, 7-trinsskalaen Total Gymnasier Ikast - Struer 2008 Viby Aalborg Aalborg Base Skolen som helhed Den undervisning, du modtager Skolens sociale miljø Skolens indretning og udseende Uddannelsens administration Uddannelsens ledelse 7,3 7,3 7,2 7,1 7,6 7, ,4 7,4 6,9 7,7 7,6 7, ,5 8,3 8,7 8,3 8,7 9, ,3 5,4 7,1 4,7 7,3 7, ,1 6,4 6,7 5,8 5,7 6, ,2 6,3 6,3 6 6,1 6, Initiativer Det er altafgørende at de generelle vurderinger af skolen som helhed, undervisningen og det sociale miljø er i top. Skolen lever derfor i høj grad op til sin målsætning på dette punkt. Der er dog en række punkter, hvor elevvurderingen ligger under de øvrige skolers. En stor del af disse problemer kan ikke umiddelbart løses, da de hænger sammen med pladsforholdene på skolen. På 7 punkter har undersøgelsen dog vist forhold, hvor skolen ligger under de øvrige skoler, og hvor skolens rammer giver plads til en løsning. Det er Informationer fra skolen 17

18 Informationer fra elevrådet Undervisningsevaluering Undervisningsformen Variation i undervisningen Lærerens interesse for klassen Elevstress I forhold til informationer fra skolen har vi valgt at skifte en væsentlig del af informationsplatformen ud ved at indføre Lectio som skema og kalenderprogram. Programmet anvendes af mange gymnasier og har en langt mere brugervenlige fremtoning end det hidtidige system. Effekten har vist sig ved en øget tilfredshed med informationerne fra skolen. Elevrådet deltager hver gang der holdes møde i VISA-samarbejdet, og inspirationen herfra har styrket elevrådets arbejde, hvilket ses tydeligt af elevernes vurdering af informationerne fra elevrådet. Samlet har initiativerne fra elevrådet og indførelsen af Lectio betydet en væsentlig forbedring af tilfredsheden med informationsniveauet. Total Gymnasier Ikast - Struer 2008 Viby Aalborg Aalborg Base Den daglige information fra skolen Information fra elevråd eller lignende 54,4 51,2 63,1 60,6 46,9 55, ,8 29,3 61,5 47, , Den generelle vurdering af undervisningen på Aalborg Katedralskole er god, men undersøgelsen viser at Viby Gymnasium ligger væsentligt over Aalborg Katedralskole i forhold til elevtilfredshed med centrale punkter som Undervisningsevaluering 18

19 Undervisningsformen Variation i undervisningen Lærernes interesse for klassen Viby Gymnasium har for nogle år siden indført et system, der sikrer en systematisk evaluering af undervisningen på alle hold. Et sådant system findes ikke på de øvrige skoler Den systematiske evaluering på Viby viser sig selvfølgeligt ved at eleverne i Viby i højere grad føler at lærerne evaluerer undervisningen. Vore hypotese har imidlertid også været at Vibys gode resultater i forhold til tilfredsheden med undervisningsformen, variationen i undervisningen og lærernes interesse for klassen skyldes den systematiske evaluering. Ud fra denne hypotese har vi på Aalborg Katedralskole i efteråret 2008 indført et evalueringssystem svarende til Vibys. Systemet var ikke fuldt implementeret, da elevtilfredshedsundersøgelsen i 2009 blev gennemført, men resultaterne viser alligevel en stor effekt på de nævnte parametre. Det er lykkedes at øge elevtilfredsheden med undervisningsformen, variationen i undervisningen og lærernes interesse for klassen meget væsentligt, så niveauet nærmer sig niveauet i Viby. Det er forventningen at tilfredsheden kan matche Viby Gymnasium, når evalueringssystemet er fuldt implementeret. Total Gymnasier Andel som svarer "meget tilfreds" eller Ikast - Struer 2008 Viby Aalborg Aalborg 2009 "tilfreds" Undervisningens form Lærerne varierer undervisningsformerne Der er arbejdsro i klassen Lærerne interesserer sig for klassens samvær Evaluerer I undervisningen sammen med lærerne 64,7 66,3 66,7 73,1 57,1 62, ,1 57,2 59,2 69,6 50,6 60, ,2 47,7 55, ,2 54, , ,8 68,2 48,5 58, ,9 57,9 67,9 81,2 53,8 72, ,6 45,6 48,9 80,9 43,

20 undervisningen Det sidste punkt, hvor undersøgelsen viser forbedringspotentialer er i forhold til elev-stress. I forhold til undersøgelsen skal man dog være opmærksom på at den valgte metode til indeksering betyder, at små forskelle i niveau viser sig som store forskelle i indekstal. Uanset hvordan tallene læses viser de dog en stressbelastning i forhold til eleverne på Aalborg Katedralskole. Arbejdspresset er højt i gymnasiet. Det skolen kan gøre er bedst muligt at koordinere elevens arbejdspres, så arbejdet fordeles over året. Ikast-Brande Gymnasium er den skole, der har gjort mest for at koordinere elevernes skriftlige arbejde, og det viser sig som et positivt resultat i undersøgelsen. I forlængelse af erfaringerne fra Ikast-Brande Gymnasium har vi i år haft fokus på koordinering af det skriftlige arbejde. De enkelte klasseteams har gjort et godt arbejde med at sikre en fornuftig koordination, men resultatet viser at bestræbelserne endnu ikke har båret frugt. Opgaven er ikke enkel. Vore elever er mest presset af de skriftlige opgaver, men samtidig klarer de sig bedst til de skriftlige eksamener. Derfor er øvelsen at sikre en fornuftig arbejdsbelastning for eleverne samtidig med at det høje faglige niveau fastholdes. Andel som svarer "sjældent" eller "aldrig" Total Gymnasier Ikast - Struer 2008 Viby Aalborg Aalborg Base Føler du dig stresset pga. skolearbejde udenfor 16,1 18,8 18,9 16,5 12,4 10,9 eksamensperioden? Føler du dig stresset pga. skolearbejde i 18,6 19, ,7 16,6 16,7 eksamensperioden? Sker det, at I skal aflevere opgaver i flere fag 6,4 11,3 6,8 4,8 4,1 4,4 samtidigt? Sker det, at du ikke får lavet lektier og opgaver til 50,1 45,8 44,9 56,3 52,1 43,2 tiden? I forhold til skolens fysiske rammer er eleverne i høj grad tilfredse med udseende og indretning. Det er et væsentligt fokusområde at fastholde dette niveau gennem fortsat renovering af den gamle hovedbygning. 20

21 Konklusion Aalborg Katedralskole opfylder generelt målsætningen om at ligge i toppen i forhold til skolerne i benchmark-samarbejdet i VISA. Undersøgelserne af elevtilfredsheden med undervisningsmiljøet har affødt en række ændringer, som i 2009 har givet sig udslag i højere grad af tilfredshed med områder, hvor skolen stod svagere. Omkring koordinering af skriftlige arbejder og elevernes arbejdsbelastninger er der fortsat behov for fokus. Der gennemføres i foråret 2010 en ny undersøgelse af undervisningsmiljøet på de 4 skoler i VISAsamarbejdet. 21

22 MÅLSÆTNING 3 At karakterniveauet ved eksamen ligger i den bedste tredjedel på landsplan Indikator for målopfyldelse: Måles vha Undervisningsministeriets karakterstatistik Resultat Det gennemsnitlige eksamensresultat lå ved eksamen 2008 på 7,1 i gymnasiet. Det betyder at målsætningen om at være i den bedste tredjedel allerede er nået. Placeringen er væsentlig højere end tidligere, og det betyder at vi alt andet lige er kommet godt i gang med gymnasiereformen. Ser vi alene på eksamenskarakterer (excl. årskarakterer) lå vi i 2008 i den bedste femtedel med kun 19 (ud af 145) gymnasier med højere gennemsnit. Ved sommereksamen 2009 er karaktergennemsnittet steget til 7,3. Vi kender endnu ikke karakterniveauet på de øvrige gymnasier, men alt andet lige er det et højt niveau og endnu bedre end i På hf ligger skolerne i Nordjylland på sammen niveau med 5,8 eller 5,9. På landsplan ligger vore kursister midt i feltet. Her er målsætningen om at være i den bedste tredjedel ikke nået. I 2009 er karaktergennemsnittet på hf på 5,4. Det er under sidste års gennemsnit og formodentligt et stykke fra den bedste tredjedel. Til gengæld er gennemførelsesprocenten usædvanlig høj. Nedenfor ses gennemsnittet af eksamensresultaterne på de gymnasiale uddannelser i Aalborg ved sommereksamen

23 STX 2009 Aalborg Katedralskole 7,3 Hasseris Gymnasium 7,2 Aalborg Katedralskole 7,1 Aalborg Studenterkursus 6,6 Nørresundby Gymnasium og HF 6,3 Aalborghus Gymnasium 6,3 HTX Aalborg Tekniske Skole 6,4 HHX Aalborg Handelsskole 5,9 HF VUC Nordjylland 6,2 Aalborghus Gymnasium 5,9 Aalborg Katedralskole 5,8 Nørresundby Gymnasium og HF 5, Aalborg Katedralskole 5,4 Karaktergennemsnit for almen studieforberedelse og studieretningsprojekt Karaktererne i Almen Studieforberedelse viser stor spredning i Nordjylland med Morsø i toppen med 8,9 og Nørresundby i bunden med 7,0 i snit. Her placerer vi os flot i toppen med 8,5 i snit. På landsplan sniger vi os lige ind i top 20. Karaktergennemsnittet var i 2009 på 8,1. Almen studieforberedelse Morsø Gymnasium 8,9 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 8,8 Aalborg Katedralskole 8,5 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 8,5 Hasseris Gymnasium 8, Aalborg Katedralskole 8,1 Støvring Gymnasium 8,1 23

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN UNGDOMSUDDANNELSERNES UDFORDRINGER UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN BAGGRUNDSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Et udfordret ungdomsuddannelsessystem kræver nye løsninger 6 Udfordringer i overblik 8 Reformer

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere