Anlægsplan for eltransmission i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark"

Transkript

1 Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark

2 Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark 1

3 Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Den 8. december 2005 Dok. nr.: Reference: SRO Energinet.dk s bestyrelse har godkendt Anlægsplan 2006 på mødet den 8. december Forsidefoto: Ole Christiansen Layout og opsætning: Energinet.dk Kommunikationsafdeling Repro og tryk: Kerteminde Tryk ISSN: December

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Økonomi Rammer for anlægsplanen Regeringens handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur Transmissionsnettet i Danmark Plan- og dimensioneringsgrundlag Samarbejdet med regionale selskaber Afsluttede projekter, kv-kabellægning mellem Haverslev og Tinghøj Udskiftning af Oddesundkablerne Sikring af hovedstadens forsyning - etablering af en tværspændingstransformer i Lindevang Opgradering af Landerupgård-Hatting-Malling Indsløjfning af station Knabberup Mindre anlægsprojekter Supplerende 150 kv-hjælpeudstyr Saneringer Renoveringer Telekommunikation Igangværende projekter Transmissionsforbindelser Forsyning af Grønnegårdområdet Sikring af hovedstadens forsyning - etablering af en 132 kv-kabelforbindelse mellem Glentegård og Stasevang Kalundborgområdets forsyning Forbedring af 132 kv-nettet i Sydsjælland Flytning af 150 kv Fraugde-Svendborg Udbygning af 400 kv Vendsysselværket-Vester Hassing Opgradering af 150 kv Trige-Tange Stationer, transformere og kompensering Ombygning af Konti-Skan Ombygning af 150/60 kv-station Knabberup Synkroniseringsudstyr for 400/150 kv-transformere Reaktiv effekt øst for Storebælt Reaktiv effekt vest for Storebælt Etablering af ny 150/60 kv-station i Kærbybro Ombygning af 150/60 kv-station Ådalen Udbygning af station 150/60 kv Håndværkervej Online gasovervågning af transformere

5 5.3 Øvrige projekter Mindre udskiftninger af kontrolsystemer Forsyning af Læsø Mindre anlægsprojekter Saneringer Renoveringer Planlagte ny- og ombygninger, Transmissionsforbindelser Udskiftning af kontrolanlæg i Tjele, Skagerrak 1 og Ombygning af 400 kv Kassø-Revsing Tilslutning af havmøllepark Horns Rev B Tilslutning af havmøllepark Rødsand kv-forbindelse mellem Vestlolland og Stigsnæs Forstærkning af sundkrydsninger i Guldborgsund og Masnedsund Etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse Stationer, transformere og kompensering Ombygning af 150 kv-/60 kv-station Hatting Etablering af ny 150/60 kv-station i Ramme Transformerflytning fra Dyregård til Glentegård Ny 150/60 kv-transformer i Hatting Ny 132/10 kv-transformer i Haslev Ny 132/36 kv-transformer til nettilslutning af nye store vindmøller Reaktiv effekt vest for Storebælt Øvrige projekter Demonstrationsprojekt, 1 MW ellager Overspændingsbeskyttelse af 150/60 kv-transformere mod lynskade Beskyttelse mod piskninger Saneringer Sanering i Nørresundby Saneringer relateret til 400 kv Vendsysselværket-Trige Saneringer relateret til ombygning af 400 kv Kassø-Revsing Renoveringer Ledninger Stationsanlæg Telekommunikation Mulige nye projekter Transmissionsforbindelser Skagerrak 4 til Norge Alternativ til 132 kv-øresundskablerne Udskiftning af KONTEK-søkablerne i Storstrømmen og Østersøen Forøgelse af overføringskapaciteten på Tysklandsgrænsen KONTEK 2 til Tyskland Sydlig 400 kv-ring i Østdanmark kv-forbindelse mellem Asnæsværket og Kyndbyværket kv-kabelring i hovedstadsområdet Nettet på Vestkysten Opsamlingsnet for havmøller på Horns Rev Skovkrydsning ved Haslev

6 7.2 Stationer, transformere og kompensering /60 kv-transformer i Thyregod Ny 132/50 kv-transformer i Ringsted Ny 132/50 kv-transformer i station Lindevang Nyt 132/50 kv-transformeringspunkt syd for Holbæk Nyt 132/10 kv-transformeringspunkt ved Roskilde (Hedegård) Saneringer Saneringer omkring station Trige Saneringer i Aalborgområdet Saneringer Renoveringer Telekommunikation Bilag 1: Bilag 2: Illustration af eltransmissionsnettet i Danmark i 2005 og mulig netudvikling med en horisont på 10 år. Illustration af Energinet.dk's telenet i 2005 og mulig telenetudvikling med en horisont på 10 år. 5

7 6

8 1. Indledning Energinet.dk har ansvaret for den langsigtede planlægning af det overordnede el- og gastransmissionsnet i Danmark. Energinet.dk skal løbende vurdere behovet for en hensigtsmæssig udbygning af den overordnede el- og gasinfrastruktur i overensstemmelse med de gældende retningslinjer fra myndighederne. Planlægningen af elinfrastrukturen omfatter alle anlæg over 100 kv. Konkrete udbygningsprojekter skal inden påbegyndelse være belyst i en plan, som samtidigt skitserer det fremtidige behov for transmissionskapacitet. Det fremgår af Energistyrelsens notits af 17. maj 2005 om systemog anlægsplaner. Dette skal sikre en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning. I 2005 udarbejdede Energinet.dk bidrag til regeringens handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur. Efter aftale med Energistyrelsen blev systemplanen for 2005 i den forbindelse erstattet med et kort statusnotat, som danner udgangspunkt for arbejdet med en egentlig Systemplan Anlægsplan 2006 er Energinet.dk's første anlægsplan for eltransmissionsnettet og er dermed en første samlet oversigt over nyanlæg, saneringer og renoveringer med tilhørende investeringsoversigt for hele Danmark. Anlægsplanen rummer desuden en mere generel beskrivelse af mulige fremtidige anlægsprojekter. Anlægsplanen er sammen med den kommende Systemplan 2006 den overordnede ramme for de eltransmissionsanlæg, der skal bygges i Danmark. De strategiske og tekniske overvejelser bag større anlægsprojekter vil fremover fremgå af Energinet.dk's systemplaner. Anlægsplanen er skrevet i samarbejde med transmissionsselskaberne. For nyanlæg, saneringer og renoveringer angiver anlægsplanen investering, status og bygherre for de enkelte projekter. Energinet.dk's bestyrelse godkender den helhed, planen fremstiller, mens de enkelte projekter godkendes i bygherrens bestyrelse. Anlægsplanens økonomiske angivelser vil desuden danne baggrund for udarbejdelse af Energinet.dk's investerings- og finansieringsplan. Energinet.dk's system- og anlægsplaner udgør en del af grundlaget for Energistyrelsens tilsyn med Energinet.dk. Energistyrelsens tilsyn sker med udgangspunkt i Lov om Energinet Danmark, elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven. Energinet.dk's planer er desuden basis for Energistyrelsens vurdering af behovet for ny transmissionskapacitet på både overordnet niveau (Energinet.dk's anlæg) samt det regionale niveau (de regionale selskabers anlæg). Målgrupperne for Anlægsplan 2006 er net- og transmissionsselskaber samt centrale og lokale myndigheder. Læsevejledning Planen er opdelt i en generel del, en oversigt over afsluttede anlægsprojekter, igangværende anlægsprojekter samt en gennemgang af planlagte ny- og ombygninger i perioden Desuden beskrives eventuelle mulige anlægsprojekter i perioden fremover. Gennem anlægsplanens opbygning afspejles status for de enkelte anlæg, Tabel 1. Signaturforklaringer til anlægsplanens netillustrationer er vist på indersiden af omslaget. Projekterne er præciseret i tabeller, der angiver data for anlæggene og (når muligt) status for behandling ved Energistyrelsen, bygherre og amter. Her er mulige projekter undtaget. Bilag 1 illustrerer transmissionsnettet i Danmark i 2005, side 1, og en mulig netudbygning på længere sigt, side 2. Bilag 2 illustrerer Energinet.dk's telenet i 2005, side 1, og en mulig telenetudbygning på længere sigt, side 2. I Anlægsplan 2007 forventes det, at kortlægningen af telenettet bliver udvidet til også at dække telenet ejet af de regionale transmissionsselskaber. 7

9 Idefase Tekniske og økonomiske analyser belyses gennem et planlægningsprojekt. Projektet er her i perspektivfasen. Disse projekter er ikke godkendte og ikke nødvendigvis vurderet i forhold til den overordnede planlægning. Projekterne er beskrevet i kapitel 7, side 65. Planlagt projekt Resultatet af analyserne i idefasen kan være et beslutningsgrundlag, som skal under bestyrelsesbehandling hos bygherren. Hvis selskabet beslutter, at der skal arbejdes videre med projektet, er det fremover defineret som et planlagt projekt. Det samme er projekter, som myndighederne pålægger Energinet.dk at udføre. Et planlagt projekt er startskuddet for et anlægsforprojekt, hvor myndighedsarbejdet gennemføres og afsluttes. Det afsluttede anlægsforprojekt resulterer i, at alle relevante godkendelser foreligger. Afhængig af anlæggets art kan det være godkendelser i henhold til elloven, planloven og involverede bygherrers bestyrelser (anlægsbudgetter). Resultatet af anlægsforprojektet vurderes løbende op imod beslutningsgrundlaget. Det betyder, at en fornyet idefase kan blive nødvendig. Planlagte projekter er beskrevet i kapitel 6, side 46. Igangværende og afsluttet projekt Når alle relevante godkendelser foreligger, kan arbejdet med at detailprojektere, indkøbe, bygge og idriftsætte det fysiske anlæg gå i gang. Igangværende projekter er beskrevet i kapitel 5, side 29, og afsluttede projekter i kapitel 4, side 20. Tabel 1 Model for opdeling af projekter i Anlægsplan

10 2. Økonomi En samlet oversigt over investeringer i anlægsprojekter for Energinet.dk og de regionale transmissionsselskaber frem til 2012 ses i Tabel 2. Anlægsprojekterne er opdelt i: - Projekter, der er afsluttet i Igangværende projekter, hvor anlægsarbejdet enten er i gang eller snarest går i gang - Planlagte projekter, hvor godkendelser og tilladelser endnu ikke er på plads. Alle investeringer er opgjort i nutidskroner (prisniveau 2005). Anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2005, krævede en samlet investering på 200,0 mio. kr. fordelt med 42,6 mio. kr. på Energinet.dk og 157,4 mio. kr. på de regionale transmissionsselskaber. Det samlede investeringsbehov for igangværende og planlagte anlægsprojekter er opgjort til mio. kr. fordelt med mio. kr. til Energinet.dk og mio. kr. til de regionale transmissionsselskaber. Bygherre Afsluttede projekter Igangværende projekter Planlagte projekter Energinet.dk Fyns Net 150 kv NV Net Midtjyske Net Sydøstjyske Net Syd Net Vestjyske Net 150 kv SEAS-NVE Net SEAS Transmission NESA NET Frederiksberg Eltransmission KE Transmission Sum Tabel 2 Oversigt over de samlede afsluttede og forventede investeringer (i kr.) hos Energinet.dk og de regionale transmissionsselskaber. En separat oversigt over afsluttede projekter i 2005 ses i Tabel 3. 9

11 Afsluttede projekter ENDK FN NV MN SJN SN VN FE 132 kv Tværspændingstransformer i Lindevang kv Opgradering af Landerupgård-Hatting-Malling kv Udskiftning af Oddesundkabel system kv Forberedelse for udskift. af Oddesundkabel syst kv Indsløjfning af station Knabberup kv Sanering Fynsværket-Graderup, Stige kv Sanering Tange-Trige, Brokbakken kv Sanering Ravnshøj-Starbakke, Frederikshavn kv Berdebro/Ribe-Lykkegård v. Gredstedbro kv Haverslev-Thinghøj kv Videbæk-Idomlund kv Supplerende hjælpeudstyr kv Afbryder Enstedværket kv Mindre anlægsprojekter kv Ombygning af samleskinnebeskyttelse Hovegaard /150 kv Renoveringeringsprojekter Telekommunikation Tabel 3 Oversigt over investeringer (i kr.) i anlægsprojekter hos Energinet.dk og de regionale transmissionsselskaber, som er afsluttet i Det forventede fremtidige investeringsbehov knyttet til anlægsprojekter i de enkelte selskaber ses i Tabel 4 til Tabel 13. Energinet.dk's projekter Ultimo År År År År År Forv. Projekt kr SUM i drift status Ombygning af Konti-Skan IGV Udskiftning af Skagerrak kontrolanlæg IGV Vendsysselværket-Vester Hassing, Top IGV 400 kv-reaktor Askær IGV 400 kv-reaktor Fraugde IGV 400 kv-reaktor Idomlund IGV 400 kv-udskiftning af reaktor, Avedøre IGV 150 kv-reaktor Karlsgaarde IGV Mindre anlægsprojekter IGV Overtagelse af 20 kv-kabel til Læsø IGV* Renovering af ledningsnettet, Jylland-Fyn IGV* Renovering af fundamenter, Sjælland IGV* Online overvågning af gas i transformere IGV* Mindre udskiftning af kontrolsystemer IGV* Storebælt PL* 400 kv Kassø-Revsing PL 400 kv Fynsledningerne, omgalvanisering PL 150 kv-reaktor Struer PL Horns Rev B, ilandføringsdel PL Horns Rev B, luftlednings-/kabeldel på land PL Nye jordtråde, Aggersund, Landerupgård-Hatting PL Kombiledning, beskyttelse mod piskninger PL Rødsand 2, offshoreplatform, søkabel PL Samlede investeringer Tabel 4 Energinet.dk's forventede investeringsbehov (i kr.) i igangværende (IGV) og planlagte (PL) anlægsprojekter frem til Investeringsbeløbet "Ultimo 2005" dækker over forventede betalinger afholdt før den 31. december

12 Energinet.dk's projekter opdelt på kategorier Samlet kr. SUM Sum HVDC forbindelser Storebælt Ombygning af Konti-Skan Havmølleprojekter ilandføringsanlæg Horns Rev B, offshoreplatform, søkabel Rødsand 2, offshoreplatform, søkabel *) Nye transmissionsforbindelser Horns Rev B, luftlednings-/kabeldel på land *) kv Kassø-Revsing Vendsysselværket-Vester Hassing, Top Renoveringsprojekter Andre projekter Samlede investeringer *) Havmølleprojekterne omfatter også lednings- og stationsanlæg på land, som i større eller mindre grad integreres med anden nødvendig netudbygning. For Rødsand 2 er SEAS Transmission bygherre på øvrige 132 kv anlæg. For Horns Rev B er Energinet.dk bygherre på tilhørende landanlæg. Tabel 5 Energnet.dk's investeringsbehov i igangværende og planlagte anlægsprojekter opdelt på kategorier. For Energinet.dk's igangværende anlægsprojekter gælder, at nogle er godkendt på baggrund af separate indstillinger til bestyrelsen, mens andre er godkendt i forbindelse med den årlige budgetindstilling. Hvor der foreligger separate indstillinger, er anlægsbudgettet altid inklusive byggerenter. NV Nets projekter Investering Forv. Status kr. i drift 150/60 kv-ombygning st. Ådalen IGV 150/60 kv-udbygning st. Håndværkervej IGV 150 kv Hvorupgård-Skansen, Nørresundby PL 150 kv-renovering Jerslev-Bredkær PL 150 kv-renovering Hvorupgård-Vendsysselværket PL 150 kv-renovering Hvorupgård-Skansen PL 150 kv-renovering Vendsysselværket-Vester Hassing PL 150 kv Ferslev-Ådalen PL 150 kv Ferslev-Håndværkervej PL 150 kv Ådalen-Håndværkervej PL 150 kv-fasetråd Hvorupgaard-Nibstrup PL 150 kv -renovering af station Mosbæk PL 150 kv-fasetråd-frøstrup-nors-bedsted PL 150 kv-renovering af station-frøstrup PL 150 kv-udskiftning af distancerelæer PL Samlede investeringer Tabel 6 NV Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). 11

13 Midtjyske Nets projekter Investering Forv. Status kr. i drift 150 kv Katbjerg-Kærbybro IGV 150 kv-renovering Tange-Trige IGV 150/60 kv-station Kærbybro IGV 150/60 kv-kabelstation Katbjerg ombygning IGV 150 kv-felter synkronisering-for 400/150 kv transformer PL Udskiftning af fejlskrivere PL 150 kv Saneringer ved Trige PL 150 kv-renoveringer PL 150 kv Kabelhandlingsplan efter 2008 PL Samlede investeringer Tabel 7 Midtjyske Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). Sydøstjyske Nets projekter Investering Forv. Status kr. i drift 150 kv Skærbækværket-Knabberup-Hatting, demontage IGV 150 kv-station Knabberup, ombygning IGV 150/60 kv-transformer. 2 i station Hatting IGV 150/60 kv-station Hatting, ombygning, etape IGV 150 kv-opgradering Landerupgård-Malling IGV 150 kv-felter synkronisering-for 400/150 kv transformer PL 150 kv-halv to bryderfelt i Landerupgård PL 150 kv-felt-for ny 400 kv-transformer 2 i Landerupgård efter 2008 PL 150 kv Thyregod transformer PL 150 kv Skærbækværket-Tyrstrup, demontage PL 150 kv-renoveringer PL Samlede investeringer Tabel 8 Sydøstjyske Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). Syd Nets projekter Investering Forv. Status kr. i drift 150 kv-felter synkronisering-for 400/150 kv transformer PL 150/60 kv-overspændingsbeskyttelse PL 150 kv Enstedværket-Kassø, partiel PL 150 kv Enstedværket-Skærbækværket, demontage PL 150 kv-renoveringer PL Samlede investeringer Tabel 9 Syd Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). 12

14 Vestjyske Net Investering Forv. Status kr. i drift 150 kv Struer-Ramme PL 150 kv-felt Struer PL 150/60 kv-station Ramme PL Samlede investeringer Tabel 10 Vestjyske Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). SEAS-NVE Net Investering Forv. Status kr. i drift 132 kv Kalundborgområdets-forsyning (kabel+transformere) IGV 132 kv-kondensatorbatterier Hejninge, Asnæsværket IGV Samlede investeringer Tabel 11 SEAS-NVE Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). SEAS Transmission Investering Forv. Status kr. i drift 132 kv-st. Radsted, SVC-anlæg IGV Forbedring af 132 kv nettet i Sydsjælland IGV 132/10 kv-transformer, Haslev PL 132 kv-forbindelsen mellem Vestlolland-Stigsnæs PL 132 kv-netforstærkning, Guldborgsund og Masnedsund PL Netslutning Rødsand PL Samlede investeringer Tabel 12 SEAS Transmissions investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). NESA NET Investering Forv. Status kr. i drift 132 kv Grønnegård-Bagsværdgård-Ejbygård inkl. ombygning af st. Grønnegård til 132 kv IGV 132 kv Glentegård-Stasevang IGV 132/50 kv-transformer-flytning-fra Dyregård til Glentegård PL 132/36 kv-transformer, Kyndbyværket PL Samlede investeringer Tabel 13 NESA NETs investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). 13

15 14

16 3. Rammer for anlægsplanen 3.1 Regeringens handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur Regeringen udgav i juni 2005 "Energistrategi 2025", som indeholder "Perspektiver frem mod 2025" og "Handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur". Ifølge regeringens handlingsplan er der behov for, at udbygningen af elinfrastrukturen imødekommer elmarkedets behov for transmissionskapacitet og understøtter øget anvendelse af vedvarende energi. Langsigtede netstrukturer Handlingsplanen fastslår, at: "fremtidens infrastruktur skal tilrettelægges i en balance mellem hensynene til forsyningssikkerhed, økonomi, miljø og elmarkedets funktion. Udbygningen af elinfrastrukturen skal understøtte indpasning af mere vedvarende energi og skal ske under hensyntagen til landskabelige effekter. Særligt vil en fortsat udbygning med havmølleparker stille krav til elsystemet og infrastrukturen, når forsyningssikkerheden samtidig skal opretholdes på et højt niveau. Når transmissionsnettet forstærkes, sker det med tekniske løsninger, der har års levetid. Dagens beslutninger om infrastrukturinvesteringer skal være robuste over for de forskellige udviklinger, som ligger inden for de overordnede rammer, som udstikkes fra regeringen og Folketinget." Markedsfunktion og forsyningssikkerhed Både i nordisk og europæisk sammenhæng har det høj prioritet at sikre et effektivt, sikkert og velfungerende elmarked. EU har peget på en række konkrete transmissionsforbindelser, som bør etableres eller udbygges for at udvikle markedet og stimulere samhandelen over grænserne. Blandt disse er Storebæltsforbindelsen, Skagerrak 4, forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland samt de interne 400 kvforbindelser Kassø-Revsing og Revsing-Tjele. I Norden peger Nordel på, at der allerede i dag er effektunderskud i det nordiske område som helhed eksklusive importmuligheder og at dette effektunderskud må forventes at stige fremover (Nordel: "Prioriterede snit", juni 2004). Importmulighederne til Norden er desuden begrænset af flaskehalse internt i det nordiske transmissionsnet. Nordel anbefaler på den baggrund en forstærkning eller udbygning af en række forbindelser, for Danmarks vedkommende Storebælt og Skagerrak 4. I Danmark påpeger Energistyrelsen i sin basisfremskrivning af el- og fjernvarmeproduktionen for fra juni 2005, at: reservekapaciteten i Danmark vil kunne falde fra de nuværende ca. 80 % til ca. 30 % fra omkring Der skal derfor planlægges efter, at en fortsat høj forsyningssikkerhed opretholdes i en fremtidig situation med mere begrænset reservekapacitet. Dette kan blandt andet opnås med kraftigere transmissionsforbindelser, som vil gøre det muligt at udnytte den samlede reservekapacitet mere effektivt. Eftersom afbrydelser i elforsyningen har væsentlige økonomiske konsekvenser for samfundet, bør vigtige transmissionsanlæg ifølge handlingsplanen: så vidt muligt opbygges, så de er indbyrdes uafhængige og dermed mindre sårbare. Beredskabsmæssige hensyn skal generelt tages med i betragtning allerede på planlægningsstadiet for nye eltransmissionsanlæg med henblik på at mindske elsystemets sårbarhed og med henblik på at gøre det mere robust over for uforudsete hændelser. Fremtidig udbygning med havmølleparker Det forventes ifølge handlingsplanen, at: den vindkraftudbygning, der vil ske fremover, primært vil finde sted på havet. Vindkraftudbygningen har stor betydning for kravene til elsystemet og dermed for den samlede, langsigtede planlægning af eltransmissionsnettet. Regeringen lægger vægt på, at: de muligheder, der måtte være i det eksisterende net for med begrænsede tiltag at indpasse vedvarende energi, belyses fuldt ud og anvendes i størst muligt omfang. I den forbindelse bør der foretages en økonomisk afvejning af mulige kortvarige produktionsbegrænsninger på havmølleparkerne i specielle kritiske situationer i forhold til behovet for netinvesteringer. Et væsentligt element i Energinet.dk's langsigtede planlægning vil være, at: 15

17 - Klarlægge, på hvilke geografiske områder der kan udbygges med havmølleparker - Vurdere, hvor mange parker der er plads til i de enkelte områder - Eventuelt prioritere en rækkefølge for udbygning i de enkelte områder. Landskabelige hensyn kabler og luftledninger Med hensyn til etablering og sanering af højspændingsanlæg henviser handlingsplanen til de retningslinjer, som blev fastlagt af Miljø- og Energiministeriet i rapporten "Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg" fra I disse retningslinjer er der fastlagt principper for valg mellem luftledninger og jordkabler, som blandt andet indebærer, at: nye 400 kv-forbindelser som hovedregel etableres som luftledninger, når de fremføres i åbent land, og når det kan ske uden at komme i konflikt med særlige nationale naturinteresser. Ifølge disse principper kan 132/150 kv-anlæg ligeledes etableres som luftledninger, hvor det kan ske uden væsentlige konsekvenser i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturinteresser. I de senere år er der sket en øget anvendelse af 132/150 kv-kabler. Årsagen findes i udviklingen af 132/150 kv-kabelpriser, der har medført, at det i en række tilfælde, hvor der ikke har været behov for store overføringsevner, har vist sig fordelagtigt at anvende kabler til nye forbindelser frem for luftledninger. Samtidigt har en administrativ opfølgning af "Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg" medført flere tilladelser til kabellægning af 132/150 kv-luftledninger i bymæssige bebyggelser og særlige naturområder. Regeringen lægger vægt på, at: "nye 400 kv- og kombinerede /150 kv-forbindelser også fremover etableres som luftledninger i åbent land, når det kan ske uden at komme i konflikt med særlige nationale naturinteresser. I forbindelse med etablering af nye 400 kv-luftledninger skal der tilstræbes kompenserende kabellægninger på lavere spændingsniveauer, så det samlede luftledningsnet over 100 kv reduceres." Nye samarbejdsforbindelser Derudover anbefaler regeringen, at Energinet.dk: "indleder projekteringen af en elektrisk Storebæltsforbindelse med henblik på idriftsættelse i Regeringen vil afvente et bedre beslutningsgrundlag, før der træffes en eventuel beslutning om etablering af en ny Skagerrakforbindelse (Skagerrak 4). Regeringen støtter endvidere Energinet.dk's bestræbelser på at få etableret en konstruktiv dialog med det tyske systemansvar om opgradering af forbindelsen mellem Jylland og Slesvig-Holsten." Infrastrukturhandlingsplanen nævner en række andre større indenlandske netudbygninger, som er under overvejelse af Energinet.dk frem til Det gælder blandt andet: "ombygning af Kassø-Revsing, ilandføringsanlæg fra Horns Rev 2, netforstærkninger af hensyn til Horns Rev 2, ilandføringsanlæg fra Rødsand 2, netforstærkninger af hensyn til Rødsand 2 og forbedring af kabelforbindelsen mellem Sverige og Bornholm." 3.2 Transmissionsnettet i Danmark Transmissionsnettet i Danmark består af 132 kv, 150 kv, 220 kv og 400 kv AC- og DC-forbindelser, Bilag 1, side 1. Fra Jylland er der HVDC-forbindelser til Norge og Sverige med en kapacitet på henholdsvis MW og 740 MW. Der er 400 kv, 220 kv og 150 kv AC-forbindelser til Tyskland med en overføringskapacitet på MW. Forbindelsen til Tyskland udgør samtidig en vigtig forbindelse til det europæiske samarbejdsnet (UCTE). Overføringsevnen på Tysklandsforbindelsen til markedet er af flere årsager begrænset til at ligge mellem 800 MW i nordgående retning og MW i sydgående samt 150 MW til Flensborg. Forbindelsen fra Sjælland til Sverige består af fire vekselstrømsforbindelser med en samlet kapacitet på MW heraf to 400 kv-forbindelser og to 132 kv-forbindelser. Forbindelsen til Sverige udgør samtidig en forbindelse til det fælles nordiske elsystem. I praksis afhænger overføringsmulighederne mellem Sjælland og Sverige af forhold i de tilgrænsende net, og over- 16

18 føringen kan derfor være væsentligt lavere end de MW. HVDC-forbindelsen til Tyskland har en kapacitet på 600 MW. I Vestdanmark er 400 kv-nettet enten etableret som kombinerede luftledninger med 150 kv-ophæng eller som to- eller etsystemsledninger. Cirka halvdelen af 150 kvnettet består af tosystemsledninger, og resten er etsystemsledninger. 400 kv-nettet i Vestdanmark blev udbygget i 1960'erne og i 1970'erne. Det skete år tidligere end i Østdanmark. Udviklingen i 132 kv i Øst og 150 kv er forløbet nogenlunde parallelt. I Vestdanmark er der i store træk etableret en ringstruktur i 400 kvnettet. I Østdanmark er der på nuværende tidspunkt en 400 kvtosystemsluftledning tværs over Sjælland med afgreninger. Størstedelen af 132 kv-/150 kvtransmissionsnettet i Danmark er fra før 1970 og har i dag et stort renoveringsbehov. Dette forventes at lede til store udetider i denne del af ledningsnettet. I planlægningen af det fremtidige transmissionsnet skal der tages hensyn til dette. Opbygningen med ringstrukturer er en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre renoveringer uden risiko for driftssikkerheden. Det langsigtede transmissionsnet fremgår af Bilag 1, side Plan- og dimensioneringsgrundlag Forbrug og produktionskapacitet Grundlaget for planlægningen af transmissionsnettet er beskrevet i Energinet.dk's "Analyseforudsætninger 2005 Danmark" fra maj Heri er forudsætninger om produktionsapparatet beskrevet i detaljer. I det følgende gives en oversigt over produktion og forbrug i Danmark i 2005 og i Det målte og prognosticerede forbrug i Øst- og Vestdanmark fremgår af Tabel 14. Fra 2005 til 2012 forventes en stigning på 1,38 % i Østdanmark og 1,34 % pr. år i Vestdanmark. Elproduktionsanlæggene er opdelt i anlæg tilsluttet transmissionsnettet, kraftvarmeanlæg tilsluttet distributionsnettet og vindmøller i Tabel 15 for 1. januar 2005 og i Tabel 16 for ultimo De anlæg, der indgår, kan studeres i Energinet.dk's "Analyseforudsætninger 2005 Danmark". Andelen af produktionsanlæg tilsluttet på distributionsniveau er i dag betydeligt større i Vestdanmark end i Østdanmark. I Vestdanmark er 52 % af den samlede installerede produktionskapacitet tilsluttet distributionsnettet (kraftvarme og vindkraft på land/kystnært), mens andelen i Østdanmark er 23 %. Frem til og med 2012 forventes denne andel reduceret til 50 % i Vest og øget til 25 % i Øst. Det betyder, at transportmønsteret i de to områder er meget forskelligt. År Maks. forbrug i Maks. forbrug i Østdanmark Vestdanmark [MWh/h] [MWh/h] 2004 (målt) (prognose) (prognose) Tabel 14 Det målte forbrug (timeværdier) i 2004 samt prognoser for for bruget ultimo 2005 og 2012 i MWh/h. Østdanmark Vestdanmark [MW] [MW] Produktionskapacitet I transmissionsnet I distributionsnet Vind på land og kystnært Vind til havs Tabel 15 Produktionskapacitet pr. 1. januar 2005 i MW. Andelen af installeret vindkraft er også meget forskellig i de to områder. I 2005 omfatter det i Øst 14 % af den samlede installerede produktionskapacitet. Det tilsvarende tal for Vest er 32 %. Andelen af den installerede vindkraft forventes øget til henholdsvis 19 % og 37 % i Planlægning af transmissionsnettet Rapporten Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg (udgivet af Miljø- og Energiministeriet i 1995) er en vigtig ramme for planlægningen af transmissionsnettet i Danmark. Som det også fremgår af regeringens handlingsplan for den fremtidi- 17

19 Østdanmark Vestdanmark [MW] [MW] Produktionskapacitet I transmissionsnet I distributionsnet Vind på land og kystnært Vind til havs Tabel 16 Produktionskapacitet ultimo 2012 i MW. ge elinfrastruktur, har flere forhold ændret sig siden 1995, herunder indførelse af elmarkedet, reduktion i priser på kabler, øget fokus på beredskab og ny indtægtsrammeregulering af netselskaberne. Disse forhold vil derfor indgå med øget vægt i Energinet.dk's fremtidige planlægning. Planlægning af transmissionsnettet vil indgå som et væsentligt element i Energinet.dk's kommende systemplaner. Ifølge Energinet.dk's vedtægter, 5, er den overordnede ramme for etablering af nye anlæg og ændringer af eksisterende transmissionsnet: "Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i bestående net kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, herunder at udbygning af transmissionsnettet sker med sigte på øget forsyningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder eller indpasning af vedvarende energi, eller hvis projektet er nødvendigt til opfyldelse af pålæg efter lov om Energinet Danmark, 4, stk. 6. Udbygning af transmissionsnet skal forinden påbegyndelse være belyst i et projekt, som indeholder en nærmere beskrivelse af behovet, jf. stk. 1. Projektet skal indsendes til transport- og energiministeren, inden udbygning kan påbegyndes, hvis investeringen overstiger 100 mio. kr., og til Energistyrelsen, hvis investeringen er under 100 mio. kr. Henholdsvis transport- og energiministeren eller Energistyrelsen kan bestemme, at udbygning i henhold til stk. 1 skal forelægges henholdsvis ministeren eller Energistyrelsen til godkendelse. I forbindelse med godkendelse kan der fastsættes vilkår for udbygningen, herunder vedrørende bortskaffelse eller sanering af anlæg. Udbygning af transmissionsnet kan tidligst påbegyndes 6 uger efter, at et projekt er indsendt til henholdsvis transport- og energiministeren eller Energistyrelsen." Ved dimensionering af det overordnede transmissionsnet anvendes en række dimensioneringskriterier. Formålet er at sikre en høj forsyningssikkerhed for forbrugerne, men også at sikre en velfungerende markedsfunktion og en miljømæssig god udnyttelse af produktionsapparatet. Disse overordnede målsætninger for nettet er i grundtræk ens i Øst- og Vestdanmark. Beredskabshensyn i dimensioneringskriterierne vil fremover spille en væsentlig rolle. Der er grundlæggende forskelle i elsystemerne i Øst- og Vestdanmark. Østdanmark er sammenkoblet med det nordiske vekselstrømsnet, mens Vestdanmark er sammenkoblet med det kontinentale vekselstrømsnet. Det nordiske samarbejdssystem (Nordel) og det europæiske samarbejdssystem (UCTE) adskiller sig fra hinanden ved en række geografiske, historiske og forsyningsmæssige forskelle: - Nordel-systemet er energidimensioneret, mens UCTE-systemet er effektdimensioneret - Det europæiske og det nordiske system er ikke synkront sammenkoblede - Østdanmark og Vestdanmark har forskellige interne transportmønstre. Grundlæggende er dimensioneringspraksis i Øst- og Vestdanmark ens. Kriterierne for Østdanmark baserer sig på Nordels netdimensioneringsregler som en følge af vekselstrømsforbindelserne til Sverige. Regler og praksis er beskrevet mere detaljeret i Nordel-rekommandationen "Dimensioneringsregler för planering av det Nordiska överföringssystemet" udgivet af Nordel 1992 og i Elkraft Systems Transmissionsplan Vestdanmark anvender egne netdimensioneringsregler som følge af sammenkoblingen med det kontinentale UCTE-system. Reglerne er beskrevet i Eltra's Anlægsplan

20 3.4 Samarbejdet med regionale selskaber Det er de regionale transmissionsselskaber, der ejer størstedelen af 150 kv-nettet i Jylland og på Fyn samt 132 kv-nettet i Østdanmark. Som følge af elforsyningsloven stiller transmissionsselskaberne deres net drevet ved spændinger over 100 kv til rådighed for Energinet.dk. Dette inkluderer transformere, der forbinder transmissionsnettet til net med lavere spændinger (150/60-10 kv-, 132/50-10 kv-transformerne). Energinet.dk ejer 400 kv-transmissionsnettet samt alle vekselstrømsforbindelser til nabo-områderne og alle forbindelser for jævnstrøm over 100 kv. Energinet.dk ejer endvidere 150 kv-ilandføringsanlæggene for havmøllerne ved Horns Rev og alle kobbelbare anlæg til regulering af den reaktive effektbalance på 400 kv- og 150 kv-niveau. I forbindelse med dannelsen af Energinet.dk er der indledt drøftelser om, hvordan det fremtidige samarbejde mellem regionale transmissionsselskaber, netselskaber og Energinet.dk skal organiseres. Den geografiske fordeling af de regionale transmissionsselskaber i Danmark fremgår af Figur 1.For Midtjyske Net, Sydøstjyske Net og Syd Net er der oprettet et fælles operatørselskab N1, der varetager alle opgaver for de tre selskaber. NV Net A/S Midtjyske Net A/S Vestjyske Net 150 kv A/S Sydøstjyske Net A/S Nesa A/S Frederiksberg Eltransmission A/S KE Transmission A/S SEAS-NVE Net A/S Syd Net A/S FynsNet 150 kv A/S SEAS Transmission A/S ØSTKRAFT Net A/S Figur 1 Den geografiske ejerstruktur for regionale transmissionsselskaber i Danmark. 19

Netudviklingsplan 2013

Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk maj 2013

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark Årsrapport 2009 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Påtegninger 7 Ledelsesberetning 13 Forord 13 El- og gasmarkedet 13 Samarbejde med

Læs mere

Årsrapport 2006. for Energinet.dk

Årsrapport 2006. for Energinet.dk Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 for Energinet.dk Hvem er Energinet.dk Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse 4 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El- og gastransmissionsnettets

Læs mere

Vladislav Akhmatov. Fysikundervisning. elforsyning

Vladislav Akhmatov. Fysikundervisning. elforsyning Vladislav Akhmatov Fysikundervisning G y m n a s i e s k o l e n elforsyning Indhold Forord 3 1. Introduktion 4 2. Elforsyningens struktur, kvalitet og mål 5 2.1. Forsyningssikkerhed 5 2.2. Leveringskvalitet

Læs mere

Årsrapport 2007. for Energinet.dk

Årsrapport 2007. for Energinet.dk Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 for Energinet.dk Videndeling, samarbejde og innovation Energinet.dk s nye hovedsæde Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelsen 5 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger

Læs mere

Forsyningssikkerhed i lokale net

Forsyningssikkerhed i lokale net Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Forsyningssikkerhed i lokale net Januar 2007 Indhold Resumé 1 1. Baggrund 3 2. Status

Læs mere

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer:

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Energinet.dk Ole Graabæk og Jan Havsager Forskningscenter

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger INDHOLD Forord af transport- og energiminister Flemming Hansen 1 Havvindmøllepolitik i Danmark 2 Status på vindmølleudbygningen i Danmark 3 Markedsbaserede

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 16. september 2014 CHR/CHR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Arbejdsgruppens leverancer er: Roadmap som skal udgøre en veldefineret drejebog for implementering

Læs mere

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035 April 2013 16. april 2013 CHR/CHR Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Økonomiske nøgletal... 3 3. Brændselspriser... 4 4. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44

Læs mere

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen OmEnergi Maj 2012 TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen Indhold Elforbindelser giver billigere VE... 4 Fart på ny el-infrastruktur

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 Til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 24. juli 2012 CHR/CHR 1. Indledning... 2 2. Beregningsperiode... 2 3. Økonomiske nøgletal... 2 4. Brændselspriser... 3 5. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Halvårsrapport 2009. Koncernregnskab

Halvårsrapport 2009. Koncernregnskab Halvårsrapport 2009 Koncernregnskab Indhold Hvad er Energinet.dk 1 Koncernoversigt 2 Hoved- og nøgletal 3 Påtegninger 5 Ledelsens beretning 9 Resultatopgørelse 23 Balance 24 Egenkapitalopgørelse 27 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene

Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene Februar 2004 Årgang 7 Nr. 2 magasinet Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene Tre danske ønsker opfyldt i europæisk transitordning

Læs mere

Nu skal elmarkedet vurderes time for time. Kontrol med gassen Fra Vejen overvåger Energinet.dk gastransmissionsnettet døgnet rundt Læs reportagen

Nu skal elmarkedet vurderes time for time. Kontrol med gassen Fra Vejen overvåger Energinet.dk gastransmissionsnettet døgnet rundt Læs reportagen 1 05 Konkurrencestyrelsens direktør Finn Lauritzen vandt første slag mod de store elproducenter: Nu skal elmarkedet vurderes time for time Kontrol med gassen Fra Vejen overvåger Energinet.dk gastransmissionsnettet

Læs mere

Bilagsrapport. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid

Bilagsrapport. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid Bilagsrapport Arbejdsgruppe 2 Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid I denne bilagsrapport oplistes et bruttokatalog over anbefalinger og virkemidler til fremme af et Smart Grid i Danmark.

Læs mere

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Netplanlægningsregler Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 1 Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Fuld kontrol med de reaktive forhold såvel statisk som dynamisk er af stor betydning

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

Indhold. Hvem er Energinet.dk. Mission. Vision. Hvem er Energinet.dk 1

Indhold. Hvem er Energinet.dk. Mission. Vision. Hvem er Energinet.dk 1 Halvårsrapport 2007 Indhold Hvem er Energinet.dk Hvem er Energinet.dk 1 Koncernoversigt 2 Hoved- og nøgletal 3 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 8 Ledelsens beretning 12 Finansiel beretning 15 Anvendt

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere