Anlægsplan for eltransmission i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark"

Transkript

1 Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark

2 Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark 1

3 Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Den 8. december 2005 Dok. nr.: Reference: SRO Energinet.dk s bestyrelse har godkendt Anlægsplan 2006 på mødet den 8. december Forsidefoto: Ole Christiansen Layout og opsætning: Energinet.dk Kommunikationsafdeling Repro og tryk: Kerteminde Tryk ISSN: December

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Økonomi Rammer for anlægsplanen Regeringens handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur Transmissionsnettet i Danmark Plan- og dimensioneringsgrundlag Samarbejdet med regionale selskaber Afsluttede projekter, kv-kabellægning mellem Haverslev og Tinghøj Udskiftning af Oddesundkablerne Sikring af hovedstadens forsyning - etablering af en tværspændingstransformer i Lindevang Opgradering af Landerupgård-Hatting-Malling Indsløjfning af station Knabberup Mindre anlægsprojekter Supplerende 150 kv-hjælpeudstyr Saneringer Renoveringer Telekommunikation Igangværende projekter Transmissionsforbindelser Forsyning af Grønnegårdområdet Sikring af hovedstadens forsyning - etablering af en 132 kv-kabelforbindelse mellem Glentegård og Stasevang Kalundborgområdets forsyning Forbedring af 132 kv-nettet i Sydsjælland Flytning af 150 kv Fraugde-Svendborg Udbygning af 400 kv Vendsysselværket-Vester Hassing Opgradering af 150 kv Trige-Tange Stationer, transformere og kompensering Ombygning af Konti-Skan Ombygning af 150/60 kv-station Knabberup Synkroniseringsudstyr for 400/150 kv-transformere Reaktiv effekt øst for Storebælt Reaktiv effekt vest for Storebælt Etablering af ny 150/60 kv-station i Kærbybro Ombygning af 150/60 kv-station Ådalen Udbygning af station 150/60 kv Håndværkervej Online gasovervågning af transformere

5 5.3 Øvrige projekter Mindre udskiftninger af kontrolsystemer Forsyning af Læsø Mindre anlægsprojekter Saneringer Renoveringer Planlagte ny- og ombygninger, Transmissionsforbindelser Udskiftning af kontrolanlæg i Tjele, Skagerrak 1 og Ombygning af 400 kv Kassø-Revsing Tilslutning af havmøllepark Horns Rev B Tilslutning af havmøllepark Rødsand kv-forbindelse mellem Vestlolland og Stigsnæs Forstærkning af sundkrydsninger i Guldborgsund og Masnedsund Etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse Stationer, transformere og kompensering Ombygning af 150 kv-/60 kv-station Hatting Etablering af ny 150/60 kv-station i Ramme Transformerflytning fra Dyregård til Glentegård Ny 150/60 kv-transformer i Hatting Ny 132/10 kv-transformer i Haslev Ny 132/36 kv-transformer til nettilslutning af nye store vindmøller Reaktiv effekt vest for Storebælt Øvrige projekter Demonstrationsprojekt, 1 MW ellager Overspændingsbeskyttelse af 150/60 kv-transformere mod lynskade Beskyttelse mod piskninger Saneringer Sanering i Nørresundby Saneringer relateret til 400 kv Vendsysselværket-Trige Saneringer relateret til ombygning af 400 kv Kassø-Revsing Renoveringer Ledninger Stationsanlæg Telekommunikation Mulige nye projekter Transmissionsforbindelser Skagerrak 4 til Norge Alternativ til 132 kv-øresundskablerne Udskiftning af KONTEK-søkablerne i Storstrømmen og Østersøen Forøgelse af overføringskapaciteten på Tysklandsgrænsen KONTEK 2 til Tyskland Sydlig 400 kv-ring i Østdanmark kv-forbindelse mellem Asnæsværket og Kyndbyværket kv-kabelring i hovedstadsområdet Nettet på Vestkysten Opsamlingsnet for havmøller på Horns Rev Skovkrydsning ved Haslev

6 7.2 Stationer, transformere og kompensering /60 kv-transformer i Thyregod Ny 132/50 kv-transformer i Ringsted Ny 132/50 kv-transformer i station Lindevang Nyt 132/50 kv-transformeringspunkt syd for Holbæk Nyt 132/10 kv-transformeringspunkt ved Roskilde (Hedegård) Saneringer Saneringer omkring station Trige Saneringer i Aalborgområdet Saneringer Renoveringer Telekommunikation Bilag 1: Bilag 2: Illustration af eltransmissionsnettet i Danmark i 2005 og mulig netudvikling med en horisont på 10 år. Illustration af Energinet.dk's telenet i 2005 og mulig telenetudvikling med en horisont på 10 år. 5

7 6

8 1. Indledning Energinet.dk har ansvaret for den langsigtede planlægning af det overordnede el- og gastransmissionsnet i Danmark. Energinet.dk skal løbende vurdere behovet for en hensigtsmæssig udbygning af den overordnede el- og gasinfrastruktur i overensstemmelse med de gældende retningslinjer fra myndighederne. Planlægningen af elinfrastrukturen omfatter alle anlæg over 100 kv. Konkrete udbygningsprojekter skal inden påbegyndelse være belyst i en plan, som samtidigt skitserer det fremtidige behov for transmissionskapacitet. Det fremgår af Energistyrelsens notits af 17. maj 2005 om systemog anlægsplaner. Dette skal sikre en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning. I 2005 udarbejdede Energinet.dk bidrag til regeringens handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur. Efter aftale med Energistyrelsen blev systemplanen for 2005 i den forbindelse erstattet med et kort statusnotat, som danner udgangspunkt for arbejdet med en egentlig Systemplan Anlægsplan 2006 er Energinet.dk's første anlægsplan for eltransmissionsnettet og er dermed en første samlet oversigt over nyanlæg, saneringer og renoveringer med tilhørende investeringsoversigt for hele Danmark. Anlægsplanen rummer desuden en mere generel beskrivelse af mulige fremtidige anlægsprojekter. Anlægsplanen er sammen med den kommende Systemplan 2006 den overordnede ramme for de eltransmissionsanlæg, der skal bygges i Danmark. De strategiske og tekniske overvejelser bag større anlægsprojekter vil fremover fremgå af Energinet.dk's systemplaner. Anlægsplanen er skrevet i samarbejde med transmissionsselskaberne. For nyanlæg, saneringer og renoveringer angiver anlægsplanen investering, status og bygherre for de enkelte projekter. Energinet.dk's bestyrelse godkender den helhed, planen fremstiller, mens de enkelte projekter godkendes i bygherrens bestyrelse. Anlægsplanens økonomiske angivelser vil desuden danne baggrund for udarbejdelse af Energinet.dk's investerings- og finansieringsplan. Energinet.dk's system- og anlægsplaner udgør en del af grundlaget for Energistyrelsens tilsyn med Energinet.dk. Energistyrelsens tilsyn sker med udgangspunkt i Lov om Energinet Danmark, elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven. Energinet.dk's planer er desuden basis for Energistyrelsens vurdering af behovet for ny transmissionskapacitet på både overordnet niveau (Energinet.dk's anlæg) samt det regionale niveau (de regionale selskabers anlæg). Målgrupperne for Anlægsplan 2006 er net- og transmissionsselskaber samt centrale og lokale myndigheder. Læsevejledning Planen er opdelt i en generel del, en oversigt over afsluttede anlægsprojekter, igangværende anlægsprojekter samt en gennemgang af planlagte ny- og ombygninger i perioden Desuden beskrives eventuelle mulige anlægsprojekter i perioden fremover. Gennem anlægsplanens opbygning afspejles status for de enkelte anlæg, Tabel 1. Signaturforklaringer til anlægsplanens netillustrationer er vist på indersiden af omslaget. Projekterne er præciseret i tabeller, der angiver data for anlæggene og (når muligt) status for behandling ved Energistyrelsen, bygherre og amter. Her er mulige projekter undtaget. Bilag 1 illustrerer transmissionsnettet i Danmark i 2005, side 1, og en mulig netudbygning på længere sigt, side 2. Bilag 2 illustrerer Energinet.dk's telenet i 2005, side 1, og en mulig telenetudbygning på længere sigt, side 2. I Anlægsplan 2007 forventes det, at kortlægningen af telenettet bliver udvidet til også at dække telenet ejet af de regionale transmissionsselskaber. 7

9 Idefase Tekniske og økonomiske analyser belyses gennem et planlægningsprojekt. Projektet er her i perspektivfasen. Disse projekter er ikke godkendte og ikke nødvendigvis vurderet i forhold til den overordnede planlægning. Projekterne er beskrevet i kapitel 7, side 65. Planlagt projekt Resultatet af analyserne i idefasen kan være et beslutningsgrundlag, som skal under bestyrelsesbehandling hos bygherren. Hvis selskabet beslutter, at der skal arbejdes videre med projektet, er det fremover defineret som et planlagt projekt. Det samme er projekter, som myndighederne pålægger Energinet.dk at udføre. Et planlagt projekt er startskuddet for et anlægsforprojekt, hvor myndighedsarbejdet gennemføres og afsluttes. Det afsluttede anlægsforprojekt resulterer i, at alle relevante godkendelser foreligger. Afhængig af anlæggets art kan det være godkendelser i henhold til elloven, planloven og involverede bygherrers bestyrelser (anlægsbudgetter). Resultatet af anlægsforprojektet vurderes løbende op imod beslutningsgrundlaget. Det betyder, at en fornyet idefase kan blive nødvendig. Planlagte projekter er beskrevet i kapitel 6, side 46. Igangværende og afsluttet projekt Når alle relevante godkendelser foreligger, kan arbejdet med at detailprojektere, indkøbe, bygge og idriftsætte det fysiske anlæg gå i gang. Igangværende projekter er beskrevet i kapitel 5, side 29, og afsluttede projekter i kapitel 4, side 20. Tabel 1 Model for opdeling af projekter i Anlægsplan

10 2. Økonomi En samlet oversigt over investeringer i anlægsprojekter for Energinet.dk og de regionale transmissionsselskaber frem til 2012 ses i Tabel 2. Anlægsprojekterne er opdelt i: - Projekter, der er afsluttet i Igangværende projekter, hvor anlægsarbejdet enten er i gang eller snarest går i gang - Planlagte projekter, hvor godkendelser og tilladelser endnu ikke er på plads. Alle investeringer er opgjort i nutidskroner (prisniveau 2005). Anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2005, krævede en samlet investering på 200,0 mio. kr. fordelt med 42,6 mio. kr. på Energinet.dk og 157,4 mio. kr. på de regionale transmissionsselskaber. Det samlede investeringsbehov for igangværende og planlagte anlægsprojekter er opgjort til mio. kr. fordelt med mio. kr. til Energinet.dk og mio. kr. til de regionale transmissionsselskaber. Bygherre Afsluttede projekter Igangværende projekter Planlagte projekter Energinet.dk Fyns Net 150 kv NV Net Midtjyske Net Sydøstjyske Net Syd Net Vestjyske Net 150 kv SEAS-NVE Net SEAS Transmission NESA NET Frederiksberg Eltransmission KE Transmission Sum Tabel 2 Oversigt over de samlede afsluttede og forventede investeringer (i kr.) hos Energinet.dk og de regionale transmissionsselskaber. En separat oversigt over afsluttede projekter i 2005 ses i Tabel 3. 9

11 Afsluttede projekter ENDK FN NV MN SJN SN VN FE 132 kv Tværspændingstransformer i Lindevang kv Opgradering af Landerupgård-Hatting-Malling kv Udskiftning af Oddesundkabel system kv Forberedelse for udskift. af Oddesundkabel syst kv Indsløjfning af station Knabberup kv Sanering Fynsværket-Graderup, Stige kv Sanering Tange-Trige, Brokbakken kv Sanering Ravnshøj-Starbakke, Frederikshavn kv Berdebro/Ribe-Lykkegård v. Gredstedbro kv Haverslev-Thinghøj kv Videbæk-Idomlund kv Supplerende hjælpeudstyr kv Afbryder Enstedværket kv Mindre anlægsprojekter kv Ombygning af samleskinnebeskyttelse Hovegaard /150 kv Renoveringeringsprojekter Telekommunikation Tabel 3 Oversigt over investeringer (i kr.) i anlægsprojekter hos Energinet.dk og de regionale transmissionsselskaber, som er afsluttet i Det forventede fremtidige investeringsbehov knyttet til anlægsprojekter i de enkelte selskaber ses i Tabel 4 til Tabel 13. Energinet.dk's projekter Ultimo År År År År År Forv. Projekt kr SUM i drift status Ombygning af Konti-Skan IGV Udskiftning af Skagerrak kontrolanlæg IGV Vendsysselværket-Vester Hassing, Top IGV 400 kv-reaktor Askær IGV 400 kv-reaktor Fraugde IGV 400 kv-reaktor Idomlund IGV 400 kv-udskiftning af reaktor, Avedøre IGV 150 kv-reaktor Karlsgaarde IGV Mindre anlægsprojekter IGV Overtagelse af 20 kv-kabel til Læsø IGV* Renovering af ledningsnettet, Jylland-Fyn IGV* Renovering af fundamenter, Sjælland IGV* Online overvågning af gas i transformere IGV* Mindre udskiftning af kontrolsystemer IGV* Storebælt PL* 400 kv Kassø-Revsing PL 400 kv Fynsledningerne, omgalvanisering PL 150 kv-reaktor Struer PL Horns Rev B, ilandføringsdel PL Horns Rev B, luftlednings-/kabeldel på land PL Nye jordtråde, Aggersund, Landerupgård-Hatting PL Kombiledning, beskyttelse mod piskninger PL Rødsand 2, offshoreplatform, søkabel PL Samlede investeringer Tabel 4 Energinet.dk's forventede investeringsbehov (i kr.) i igangværende (IGV) og planlagte (PL) anlægsprojekter frem til Investeringsbeløbet "Ultimo 2005" dækker over forventede betalinger afholdt før den 31. december

12 Energinet.dk's projekter opdelt på kategorier Samlet kr. SUM Sum HVDC forbindelser Storebælt Ombygning af Konti-Skan Havmølleprojekter ilandføringsanlæg Horns Rev B, offshoreplatform, søkabel Rødsand 2, offshoreplatform, søkabel *) Nye transmissionsforbindelser Horns Rev B, luftlednings-/kabeldel på land *) kv Kassø-Revsing Vendsysselværket-Vester Hassing, Top Renoveringsprojekter Andre projekter Samlede investeringer *) Havmølleprojekterne omfatter også lednings- og stationsanlæg på land, som i større eller mindre grad integreres med anden nødvendig netudbygning. For Rødsand 2 er SEAS Transmission bygherre på øvrige 132 kv anlæg. For Horns Rev B er Energinet.dk bygherre på tilhørende landanlæg. Tabel 5 Energnet.dk's investeringsbehov i igangværende og planlagte anlægsprojekter opdelt på kategorier. For Energinet.dk's igangværende anlægsprojekter gælder, at nogle er godkendt på baggrund af separate indstillinger til bestyrelsen, mens andre er godkendt i forbindelse med den årlige budgetindstilling. Hvor der foreligger separate indstillinger, er anlægsbudgettet altid inklusive byggerenter. NV Nets projekter Investering Forv. Status kr. i drift 150/60 kv-ombygning st. Ådalen IGV 150/60 kv-udbygning st. Håndværkervej IGV 150 kv Hvorupgård-Skansen, Nørresundby PL 150 kv-renovering Jerslev-Bredkær PL 150 kv-renovering Hvorupgård-Vendsysselværket PL 150 kv-renovering Hvorupgård-Skansen PL 150 kv-renovering Vendsysselværket-Vester Hassing PL 150 kv Ferslev-Ådalen PL 150 kv Ferslev-Håndværkervej PL 150 kv Ådalen-Håndværkervej PL 150 kv-fasetråd Hvorupgaard-Nibstrup PL 150 kv -renovering af station Mosbæk PL 150 kv-fasetråd-frøstrup-nors-bedsted PL 150 kv-renovering af station-frøstrup PL 150 kv-udskiftning af distancerelæer PL Samlede investeringer Tabel 6 NV Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). 11

13 Midtjyske Nets projekter Investering Forv. Status kr. i drift 150 kv Katbjerg-Kærbybro IGV 150 kv-renovering Tange-Trige IGV 150/60 kv-station Kærbybro IGV 150/60 kv-kabelstation Katbjerg ombygning IGV 150 kv-felter synkronisering-for 400/150 kv transformer PL Udskiftning af fejlskrivere PL 150 kv Saneringer ved Trige PL 150 kv-renoveringer PL 150 kv Kabelhandlingsplan efter 2008 PL Samlede investeringer Tabel 7 Midtjyske Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). Sydøstjyske Nets projekter Investering Forv. Status kr. i drift 150 kv Skærbækværket-Knabberup-Hatting, demontage IGV 150 kv-station Knabberup, ombygning IGV 150/60 kv-transformer. 2 i station Hatting IGV 150/60 kv-station Hatting, ombygning, etape IGV 150 kv-opgradering Landerupgård-Malling IGV 150 kv-felter synkronisering-for 400/150 kv transformer PL 150 kv-halv to bryderfelt i Landerupgård PL 150 kv-felt-for ny 400 kv-transformer 2 i Landerupgård efter 2008 PL 150 kv Thyregod transformer PL 150 kv Skærbækværket-Tyrstrup, demontage PL 150 kv-renoveringer PL Samlede investeringer Tabel 8 Sydøstjyske Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). Syd Nets projekter Investering Forv. Status kr. i drift 150 kv-felter synkronisering-for 400/150 kv transformer PL 150/60 kv-overspændingsbeskyttelse PL 150 kv Enstedværket-Kassø, partiel PL 150 kv Enstedværket-Skærbækværket, demontage PL 150 kv-renoveringer PL Samlede investeringer Tabel 9 Syd Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). 12

14 Vestjyske Net Investering Forv. Status kr. i drift 150 kv Struer-Ramme PL 150 kv-felt Struer PL 150/60 kv-station Ramme PL Samlede investeringer Tabel 10 Vestjyske Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). SEAS-NVE Net Investering Forv. Status kr. i drift 132 kv Kalundborgområdets-forsyning (kabel+transformere) IGV 132 kv-kondensatorbatterier Hejninge, Asnæsværket IGV Samlede investeringer Tabel 11 SEAS-NVE Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). SEAS Transmission Investering Forv. Status kr. i drift 132 kv-st. Radsted, SVC-anlæg IGV Forbedring af 132 kv nettet i Sydsjælland IGV 132/10 kv-transformer, Haslev PL 132 kv-forbindelsen mellem Vestlolland-Stigsnæs PL 132 kv-netforstærkning, Guldborgsund og Masnedsund PL Netslutning Rødsand PL Samlede investeringer Tabel 12 SEAS Transmissions investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). NESA NET Investering Forv. Status kr. i drift 132 kv Grønnegård-Bagsværdgård-Ejbygård inkl. ombygning af st. Grønnegård til 132 kv IGV 132 kv Glentegård-Stasevang IGV 132/50 kv-transformer-flytning-fra Dyregård til Glentegård PL 132/36 kv-transformer, Kyndbyværket PL Samlede investeringer Tabel 13 NESA NETs investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til 2012 (i kr.). 13

15 14

16 3. Rammer for anlægsplanen 3.1 Regeringens handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur Regeringen udgav i juni 2005 "Energistrategi 2025", som indeholder "Perspektiver frem mod 2025" og "Handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur". Ifølge regeringens handlingsplan er der behov for, at udbygningen af elinfrastrukturen imødekommer elmarkedets behov for transmissionskapacitet og understøtter øget anvendelse af vedvarende energi. Langsigtede netstrukturer Handlingsplanen fastslår, at: "fremtidens infrastruktur skal tilrettelægges i en balance mellem hensynene til forsyningssikkerhed, økonomi, miljø og elmarkedets funktion. Udbygningen af elinfrastrukturen skal understøtte indpasning af mere vedvarende energi og skal ske under hensyntagen til landskabelige effekter. Særligt vil en fortsat udbygning med havmølleparker stille krav til elsystemet og infrastrukturen, når forsyningssikkerheden samtidig skal opretholdes på et højt niveau. Når transmissionsnettet forstærkes, sker det med tekniske løsninger, der har års levetid. Dagens beslutninger om infrastrukturinvesteringer skal være robuste over for de forskellige udviklinger, som ligger inden for de overordnede rammer, som udstikkes fra regeringen og Folketinget." Markedsfunktion og forsyningssikkerhed Både i nordisk og europæisk sammenhæng har det høj prioritet at sikre et effektivt, sikkert og velfungerende elmarked. EU har peget på en række konkrete transmissionsforbindelser, som bør etableres eller udbygges for at udvikle markedet og stimulere samhandelen over grænserne. Blandt disse er Storebæltsforbindelsen, Skagerrak 4, forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland samt de interne 400 kvforbindelser Kassø-Revsing og Revsing-Tjele. I Norden peger Nordel på, at der allerede i dag er effektunderskud i det nordiske område som helhed eksklusive importmuligheder og at dette effektunderskud må forventes at stige fremover (Nordel: "Prioriterede snit", juni 2004). Importmulighederne til Norden er desuden begrænset af flaskehalse internt i det nordiske transmissionsnet. Nordel anbefaler på den baggrund en forstærkning eller udbygning af en række forbindelser, for Danmarks vedkommende Storebælt og Skagerrak 4. I Danmark påpeger Energistyrelsen i sin basisfremskrivning af el- og fjernvarmeproduktionen for fra juni 2005, at: reservekapaciteten i Danmark vil kunne falde fra de nuværende ca. 80 % til ca. 30 % fra omkring Der skal derfor planlægges efter, at en fortsat høj forsyningssikkerhed opretholdes i en fremtidig situation med mere begrænset reservekapacitet. Dette kan blandt andet opnås med kraftigere transmissionsforbindelser, som vil gøre det muligt at udnytte den samlede reservekapacitet mere effektivt. Eftersom afbrydelser i elforsyningen har væsentlige økonomiske konsekvenser for samfundet, bør vigtige transmissionsanlæg ifølge handlingsplanen: så vidt muligt opbygges, så de er indbyrdes uafhængige og dermed mindre sårbare. Beredskabsmæssige hensyn skal generelt tages med i betragtning allerede på planlægningsstadiet for nye eltransmissionsanlæg med henblik på at mindske elsystemets sårbarhed og med henblik på at gøre det mere robust over for uforudsete hændelser. Fremtidig udbygning med havmølleparker Det forventes ifølge handlingsplanen, at: den vindkraftudbygning, der vil ske fremover, primært vil finde sted på havet. Vindkraftudbygningen har stor betydning for kravene til elsystemet og dermed for den samlede, langsigtede planlægning af eltransmissionsnettet. Regeringen lægger vægt på, at: de muligheder, der måtte være i det eksisterende net for med begrænsede tiltag at indpasse vedvarende energi, belyses fuldt ud og anvendes i størst muligt omfang. I den forbindelse bør der foretages en økonomisk afvejning af mulige kortvarige produktionsbegrænsninger på havmølleparkerne i specielle kritiske situationer i forhold til behovet for netinvesteringer. Et væsentligt element i Energinet.dk's langsigtede planlægning vil være, at: 15

17 - Klarlægge, på hvilke geografiske områder der kan udbygges med havmølleparker - Vurdere, hvor mange parker der er plads til i de enkelte områder - Eventuelt prioritere en rækkefølge for udbygning i de enkelte områder. Landskabelige hensyn kabler og luftledninger Med hensyn til etablering og sanering af højspændingsanlæg henviser handlingsplanen til de retningslinjer, som blev fastlagt af Miljø- og Energiministeriet i rapporten "Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg" fra I disse retningslinjer er der fastlagt principper for valg mellem luftledninger og jordkabler, som blandt andet indebærer, at: nye 400 kv-forbindelser som hovedregel etableres som luftledninger, når de fremføres i åbent land, og når det kan ske uden at komme i konflikt med særlige nationale naturinteresser. Ifølge disse principper kan 132/150 kv-anlæg ligeledes etableres som luftledninger, hvor det kan ske uden væsentlige konsekvenser i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturinteresser. I de senere år er der sket en øget anvendelse af 132/150 kv-kabler. Årsagen findes i udviklingen af 132/150 kv-kabelpriser, der har medført, at det i en række tilfælde, hvor der ikke har været behov for store overføringsevner, har vist sig fordelagtigt at anvende kabler til nye forbindelser frem for luftledninger. Samtidigt har en administrativ opfølgning af "Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg" medført flere tilladelser til kabellægning af 132/150 kv-luftledninger i bymæssige bebyggelser og særlige naturområder. Regeringen lægger vægt på, at: "nye 400 kv- og kombinerede /150 kv-forbindelser også fremover etableres som luftledninger i åbent land, når det kan ske uden at komme i konflikt med særlige nationale naturinteresser. I forbindelse med etablering af nye 400 kv-luftledninger skal der tilstræbes kompenserende kabellægninger på lavere spændingsniveauer, så det samlede luftledningsnet over 100 kv reduceres." Nye samarbejdsforbindelser Derudover anbefaler regeringen, at Energinet.dk: "indleder projekteringen af en elektrisk Storebæltsforbindelse med henblik på idriftsættelse i Regeringen vil afvente et bedre beslutningsgrundlag, før der træffes en eventuel beslutning om etablering af en ny Skagerrakforbindelse (Skagerrak 4). Regeringen støtter endvidere Energinet.dk's bestræbelser på at få etableret en konstruktiv dialog med det tyske systemansvar om opgradering af forbindelsen mellem Jylland og Slesvig-Holsten." Infrastrukturhandlingsplanen nævner en række andre større indenlandske netudbygninger, som er under overvejelse af Energinet.dk frem til Det gælder blandt andet: "ombygning af Kassø-Revsing, ilandføringsanlæg fra Horns Rev 2, netforstærkninger af hensyn til Horns Rev 2, ilandføringsanlæg fra Rødsand 2, netforstærkninger af hensyn til Rødsand 2 og forbedring af kabelforbindelsen mellem Sverige og Bornholm." 3.2 Transmissionsnettet i Danmark Transmissionsnettet i Danmark består af 132 kv, 150 kv, 220 kv og 400 kv AC- og DC-forbindelser, Bilag 1, side 1. Fra Jylland er der HVDC-forbindelser til Norge og Sverige med en kapacitet på henholdsvis MW og 740 MW. Der er 400 kv, 220 kv og 150 kv AC-forbindelser til Tyskland med en overføringskapacitet på MW. Forbindelsen til Tyskland udgør samtidig en vigtig forbindelse til det europæiske samarbejdsnet (UCTE). Overføringsevnen på Tysklandsforbindelsen til markedet er af flere årsager begrænset til at ligge mellem 800 MW i nordgående retning og MW i sydgående samt 150 MW til Flensborg. Forbindelsen fra Sjælland til Sverige består af fire vekselstrømsforbindelser med en samlet kapacitet på MW heraf to 400 kv-forbindelser og to 132 kv-forbindelser. Forbindelsen til Sverige udgør samtidig en forbindelse til det fælles nordiske elsystem. I praksis afhænger overføringsmulighederne mellem Sjælland og Sverige af forhold i de tilgrænsende net, og over- 16

18 føringen kan derfor være væsentligt lavere end de MW. HVDC-forbindelsen til Tyskland har en kapacitet på 600 MW. I Vestdanmark er 400 kv-nettet enten etableret som kombinerede luftledninger med 150 kv-ophæng eller som to- eller etsystemsledninger. Cirka halvdelen af 150 kvnettet består af tosystemsledninger, og resten er etsystemsledninger. 400 kv-nettet i Vestdanmark blev udbygget i 1960'erne og i 1970'erne. Det skete år tidligere end i Østdanmark. Udviklingen i 132 kv i Øst og 150 kv er forløbet nogenlunde parallelt. I Vestdanmark er der i store træk etableret en ringstruktur i 400 kvnettet. I Østdanmark er der på nuværende tidspunkt en 400 kvtosystemsluftledning tværs over Sjælland med afgreninger. Størstedelen af 132 kv-/150 kvtransmissionsnettet i Danmark er fra før 1970 og har i dag et stort renoveringsbehov. Dette forventes at lede til store udetider i denne del af ledningsnettet. I planlægningen af det fremtidige transmissionsnet skal der tages hensyn til dette. Opbygningen med ringstrukturer er en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre renoveringer uden risiko for driftssikkerheden. Det langsigtede transmissionsnet fremgår af Bilag 1, side Plan- og dimensioneringsgrundlag Forbrug og produktionskapacitet Grundlaget for planlægningen af transmissionsnettet er beskrevet i Energinet.dk's "Analyseforudsætninger 2005 Danmark" fra maj Heri er forudsætninger om produktionsapparatet beskrevet i detaljer. I det følgende gives en oversigt over produktion og forbrug i Danmark i 2005 og i Det målte og prognosticerede forbrug i Øst- og Vestdanmark fremgår af Tabel 14. Fra 2005 til 2012 forventes en stigning på 1,38 % i Østdanmark og 1,34 % pr. år i Vestdanmark. Elproduktionsanlæggene er opdelt i anlæg tilsluttet transmissionsnettet, kraftvarmeanlæg tilsluttet distributionsnettet og vindmøller i Tabel 15 for 1. januar 2005 og i Tabel 16 for ultimo De anlæg, der indgår, kan studeres i Energinet.dk's "Analyseforudsætninger 2005 Danmark". Andelen af produktionsanlæg tilsluttet på distributionsniveau er i dag betydeligt større i Vestdanmark end i Østdanmark. I Vestdanmark er 52 % af den samlede installerede produktionskapacitet tilsluttet distributionsnettet (kraftvarme og vindkraft på land/kystnært), mens andelen i Østdanmark er 23 %. Frem til og med 2012 forventes denne andel reduceret til 50 % i Vest og øget til 25 % i Øst. Det betyder, at transportmønsteret i de to områder er meget forskelligt. År Maks. forbrug i Maks. forbrug i Østdanmark Vestdanmark [MWh/h] [MWh/h] 2004 (målt) (prognose) (prognose) Tabel 14 Det målte forbrug (timeværdier) i 2004 samt prognoser for for bruget ultimo 2005 og 2012 i MWh/h. Østdanmark Vestdanmark [MW] [MW] Produktionskapacitet I transmissionsnet I distributionsnet Vind på land og kystnært Vind til havs Tabel 15 Produktionskapacitet pr. 1. januar 2005 i MW. Andelen af installeret vindkraft er også meget forskellig i de to områder. I 2005 omfatter det i Øst 14 % af den samlede installerede produktionskapacitet. Det tilsvarende tal for Vest er 32 %. Andelen af den installerede vindkraft forventes øget til henholdsvis 19 % og 37 % i Planlægning af transmissionsnettet Rapporten Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg (udgivet af Miljø- og Energiministeriet i 1995) er en vigtig ramme for planlægningen af transmissionsnettet i Danmark. Som det også fremgår af regeringens handlingsplan for den fremtidi- 17

19 Østdanmark Vestdanmark [MW] [MW] Produktionskapacitet I transmissionsnet I distributionsnet Vind på land og kystnært Vind til havs Tabel 16 Produktionskapacitet ultimo 2012 i MW. ge elinfrastruktur, har flere forhold ændret sig siden 1995, herunder indførelse af elmarkedet, reduktion i priser på kabler, øget fokus på beredskab og ny indtægtsrammeregulering af netselskaberne. Disse forhold vil derfor indgå med øget vægt i Energinet.dk's fremtidige planlægning. Planlægning af transmissionsnettet vil indgå som et væsentligt element i Energinet.dk's kommende systemplaner. Ifølge Energinet.dk's vedtægter, 5, er den overordnede ramme for etablering af nye anlæg og ændringer af eksisterende transmissionsnet: "Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i bestående net kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, herunder at udbygning af transmissionsnettet sker med sigte på øget forsyningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder eller indpasning af vedvarende energi, eller hvis projektet er nødvendigt til opfyldelse af pålæg efter lov om Energinet Danmark, 4, stk. 6. Udbygning af transmissionsnet skal forinden påbegyndelse være belyst i et projekt, som indeholder en nærmere beskrivelse af behovet, jf. stk. 1. Projektet skal indsendes til transport- og energiministeren, inden udbygning kan påbegyndes, hvis investeringen overstiger 100 mio. kr., og til Energistyrelsen, hvis investeringen er under 100 mio. kr. Henholdsvis transport- og energiministeren eller Energistyrelsen kan bestemme, at udbygning i henhold til stk. 1 skal forelægges henholdsvis ministeren eller Energistyrelsen til godkendelse. I forbindelse med godkendelse kan der fastsættes vilkår for udbygningen, herunder vedrørende bortskaffelse eller sanering af anlæg. Udbygning af transmissionsnet kan tidligst påbegyndes 6 uger efter, at et projekt er indsendt til henholdsvis transport- og energiministeren eller Energistyrelsen." Ved dimensionering af det overordnede transmissionsnet anvendes en række dimensioneringskriterier. Formålet er at sikre en høj forsyningssikkerhed for forbrugerne, men også at sikre en velfungerende markedsfunktion og en miljømæssig god udnyttelse af produktionsapparatet. Disse overordnede målsætninger for nettet er i grundtræk ens i Øst- og Vestdanmark. Beredskabshensyn i dimensioneringskriterierne vil fremover spille en væsentlig rolle. Der er grundlæggende forskelle i elsystemerne i Øst- og Vestdanmark. Østdanmark er sammenkoblet med det nordiske vekselstrømsnet, mens Vestdanmark er sammenkoblet med det kontinentale vekselstrømsnet. Det nordiske samarbejdssystem (Nordel) og det europæiske samarbejdssystem (UCTE) adskiller sig fra hinanden ved en række geografiske, historiske og forsyningsmæssige forskelle: - Nordel-systemet er energidimensioneret, mens UCTE-systemet er effektdimensioneret - Det europæiske og det nordiske system er ikke synkront sammenkoblede - Østdanmark og Vestdanmark har forskellige interne transportmønstre. Grundlæggende er dimensioneringspraksis i Øst- og Vestdanmark ens. Kriterierne for Østdanmark baserer sig på Nordels netdimensioneringsregler som en følge af vekselstrømsforbindelserne til Sverige. Regler og praksis er beskrevet mere detaljeret i Nordel-rekommandationen "Dimensioneringsregler för planering av det Nordiska överföringssystemet" udgivet af Nordel 1992 og i Elkraft Systems Transmissionsplan Vestdanmark anvender egne netdimensioneringsregler som følge af sammenkoblingen med det kontinentale UCTE-system. Reglerne er beskrevet i Eltra's Anlægsplan

20 3.4 Samarbejdet med regionale selskaber Det er de regionale transmissionsselskaber, der ejer størstedelen af 150 kv-nettet i Jylland og på Fyn samt 132 kv-nettet i Østdanmark. Som følge af elforsyningsloven stiller transmissionsselskaberne deres net drevet ved spændinger over 100 kv til rådighed for Energinet.dk. Dette inkluderer transformere, der forbinder transmissionsnettet til net med lavere spændinger (150/60-10 kv-, 132/50-10 kv-transformerne). Energinet.dk ejer 400 kv-transmissionsnettet samt alle vekselstrømsforbindelser til nabo-områderne og alle forbindelser for jævnstrøm over 100 kv. Energinet.dk ejer endvidere 150 kv-ilandføringsanlæggene for havmøllerne ved Horns Rev og alle kobbelbare anlæg til regulering af den reaktive effektbalance på 400 kv- og 150 kv-niveau. I forbindelse med dannelsen af Energinet.dk er der indledt drøftelser om, hvordan det fremtidige samarbejde mellem regionale transmissionsselskaber, netselskaber og Energinet.dk skal organiseres. Den geografiske fordeling af de regionale transmissionsselskaber i Danmark fremgår af Figur 1.For Midtjyske Net, Sydøstjyske Net og Syd Net er der oprettet et fælles operatørselskab N1, der varetager alle opgaver for de tre selskaber. NV Net A/S Midtjyske Net A/S Vestjyske Net 150 kv A/S Sydøstjyske Net A/S Nesa A/S Frederiksberg Eltransmission A/S KE Transmission A/S SEAS-NVE Net A/S Syd Net A/S FynsNet 150 kv A/S SEAS Transmission A/S ØSTKRAFT Net A/S Figur 1 Den geografiske ejerstruktur for regionale transmissionsselskaber i Danmark. 19

Anlægsrapport 2006. for el- og gastransmission i Danmark

Anlægsrapport 2006. for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Udgivet af Energinet.dk Rapporten

Læs mere

Udbygning af eltransmissionsnettet

Udbygning af eltransmissionsnettet Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 187 Offentligt Udbygning af eltransmissionsnettet - og kabel/luftledningsproblematikken ved nye 400 kv transmissionsanlæg Energipolitisk udvalg den 12. april

Læs mere

Anlægsrapport 2007. for el- og gastransmission i Danmark

Anlægsrapport 2007. for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2007 for el- og gastransmission i Danmark Indhold 1. Indledning... 7 2. Økonomi... 9 2.1 Eltransmission... 9 2.2 Gastransmission... 10 3. Rammer for anlægsrapporten... 11 3.1 El... 11 3.2

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt N O T AT 19. oktober 2015 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse til Han Herred-Thy-Struer kabellægning Energi-, Forsynings-

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen 132-150 kv kabelhandlingsplan /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen Disposition Baggrunden for arbejdet Eksempler på hvordan kabellægningen kan gennemføres Den politiske aftale Det igangværende samarbejde

Læs mere

Anlægsrapport 2011/12

Anlægsrapport 2011/12 Anlægsrapport 2011/12 For el- og gastransmission i Danmark Rammer og perspektiver for udvikling af el- og gastransmission Energinet.dk Anlægsrapport 2011/12 for el- og gastransmission i Danmark Rammer

Læs mere

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner 3. april 2008 Principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet Overordnede betragtninger - Udbygningen af elnettet skal ske gennem

Læs mere

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov 2. juni 2009 CHJ/CHJ 1. Baggrund 1.1 Politisk Energiforlig I februar 2008 blev der indgået et bredt politisk forlig vedrørende energipolitikken

Læs mere

OFFENTLIG UDGAVE. Business case kv-kabelhandlingsplan Indholdsfortegnelse. 30. juni 2014 JKE/DGR. 1. Indstilling...

OFFENTLIG UDGAVE. Business case kv-kabelhandlingsplan Indholdsfortegnelse. 30. juni 2014 JKE/DGR. 1. Indstilling... OFFENTLIG UDGAVE Business case 132-150 kv-kabelhandlingsplan 2014-2018 30. juni 2014 JKE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 2 3. Formål... 3 4. Beskrivelse af løsninger... 3 4.1

Læs mere

Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele

Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele Til Bestyrelsen Dette dokument er en tilrettet, offentlig udgave af dok. 2894/10 19. januar 2010 JKE-CHJ/DGR Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele Dok. 6431/10 (offentlig udgave

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt N O T AT 13. februar 2015 Ref. LWE/AHK J.nr: 2014/2049-0010 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse af omlægning af

Læs mere

Elementer i en infrastrukturhandlingsplan 2010 (baggrundsnotat)

Elementer i en infrastrukturhandlingsplan 2010 (baggrundsnotat) Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt Dato: 21. april 2005 Elementer i en infrastrukturhandlingsplan 2010 (baggrundsnotat) Eltra og Elkraft Systems Bidrag til den nationale

Læs mere

OFFENTLIG VERSION. Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området. Indholdsfortegnelse. 12. august 2013 JSA/DGR

OFFENTLIG VERSION. Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området. Indholdsfortegnelse. 12. august 2013 JSA/DGR OFFENTLIG VERSION Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området 12. august 2013 JSA/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger...

Læs mere

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia

Læs mere

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau?

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? N O T AT 18. januar 2012 J.nr. 3401/1001-3799 Ref. AHK Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? I forhandlingerne om finansieringsbehovet i regeringens energiudspil

Læs mere

Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/

Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/ Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 105 Offentligt Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/2049-0001 Side 1/6 Indstilling om tilladelse til etablering af ilandføringsanlæg for havmølleparken

Læs mere

Elinfrastrukturredegørelsen

Elinfrastrukturredegørelsen Elinfrastrukturredegørelsen En teknisk redegørelse om principper for den fremtidige udbygning og kabellægning i det overordnede elnet i Danmark Offentliggørelse 3. april 2008 1 Hovedkonklusion Udbygningen

Læs mere

Netudviklingsplan 2013

Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk maj 2013

Læs mere

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 4 Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg 29. september 2008 OBG/ANL Dok. 174741/07, Sag 07/2151 1/24 1. Indledning... 3 2. Planlægning med

Læs mere

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet?

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Vindmølleindustrien 23 maj 2007 Peter Jørgensen Planlægningsdirektør Energinetdk s rolle Hvad betyder + 3000 MW

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Infrastrukturtilstrækkelighed 1. Formål Dette dokument er et baggrundsnotat til Energinet.dk s el-forsynings- Sikkerheds-Redegørelse

Læs mere

Large-scale integration of wind power in Denmark from the TSO point of view - from 20 to 50 percent of wind energy

Large-scale integration of wind power in Denmark from the TSO point of view - from 20 to 50 percent of wind energy Large-scale integration of wind power in Denmark from the TSO point of view - from 20 to 50 percent of wind energy 3rd Workshop of RESPOND 10th of June Risø, Denmark Peter Børre Eriksen Antje Orths Energinetdk

Læs mere

Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark

Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark Skindbjerg Ådal, den 3. marts 2010 Energistyrelsen Amailiegade 44 1256 København K E-mail: ens@ens.dk Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark Indsigelse i anledning af Energinet.dks

Læs mere

Session 5: Market opportunities in a changing world

Session 5: Market opportunities in a changing world Session 5: Market opportunities in a changing world General Assembly, Brussels 26-27 October 2009 Inger Pihl Byriel, R&D Coordinator, Energinet.dk ipb@energinet.dk Energinet.dk in brief Independent public

Læs mere

Projekt HR3. Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark OFFENTLIG UDGAVE. 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS

Projekt HR3. Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark OFFENTLIG UDGAVE. 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS Projekt HR3 Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS Dok. 38530/13, Sag 12/899 1/15 Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 3 2. Resumé... 3 3. Baggrund og

Læs mere

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet.

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet. Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenå Dato: 13. august 2010 J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Ulla Visby/hc-d Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og

Læs mere

Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen

Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Retningslinjer for kabellægning

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg og Miljø- og Planlægningsudvalget

Folketingets Energipolitiske Udvalg og Miljø- og Planlægningsudvalget Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Energipolitiske Udvalg og Miljø- og Planlægningsudvalget Besvarelse af spørgsmål vedrørende luftledninger og kabler i transmissionsnettet

Læs mere

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16 Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark Offentlig udgave 7. maj 2009 WWI/JCH Dok. 40178/10 v1 1/16 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og indstilling... 3 1.1 Resumé... 3 1.2 Indstilling... 4

Læs mere

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 Overblik over netdimensioneringskriterier 2017 1/7 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger September 9 ISBN: 978-87-977-69-9 Indledning Måleenheden for magnetfelter er mikrotesla (µt). Der er foretaget beregninger for at demonstrere,

Læs mere

Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland

Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland Dagsorden Velkommen Hartvig Jensen, Endrup Lokalråd PoulJacob Vilhelmsen, Energinet.dk Rammer Hvem er Energinet.dk? COBRAcable projektet PoulJacob Vilhelmsen,

Læs mere

Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet

Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet Teknisk forskrift TF 5.2.1_vest 28. december 2005 Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet Forskriften er gældende fra den 1. januar 2006. Dokument nr. 187753 v6 Peer

Læs mere

Faktaoplysninger om stationerne. Bilstrup, Idomlund og Struer

Faktaoplysninger om stationerne. Bilstrup, Idomlund og Struer Faktaoplysninger om stationerne Bilstrup, Idomlund og Struer 1 Station Bilstrup Oversigtskort. Stationens placering. Foto. Kompenseringsspole Signatur: Rød Stationsområde Grøn Etablering af nyt felt Lilla

Læs mere

Decentrale kraftvarmeværker i fremtidens elsystem

Decentrale kraftvarmeværker i fremtidens elsystem Decentrale kraftvarmeværker i fremtidens elsystem - udvikling af Verdens bedste VE baserede elsystem, en del af det danske Smart Grid Koncept Carsten Strunge, M.Sc.E.E. Miljø, Forskning og Udvikling, Energinet.dk

Læs mere

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem-

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Energinet.dk info@enerqinet.dk Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- Ministeren førsel af forundersøgelser for storskala havmølleparker ved

Læs mere

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen Indblik Frederiksberg 17. oktober 2014 Danske el-net foran stor investeringspukkel Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen De danske elnet leverede i 2013 en rekordhøj stabilitet.

Læs mere

Anlægsplan. for transmissionssystemet

Anlægsplan. for transmissionssystemet Anlægsplan Anlægsplan 2003 for transmissionssystemet 1 Anlægsplan 2003 for transmissionssystemet Dato: 28. november 2003 Sagsnr.: 4945 Dok.nr.: 165979 v3 Reference: JKJ/RIH Eltra's bestyrelse har godkendt

Læs mere

Lidt om Energinet.dk. V/ Sektionschef Marian Kaagh. 13. Juni 2013 Temadag for vindmølleinteressenter

Lidt om Energinet.dk. V/ Sektionschef Marian Kaagh. 13. Juni 2013 Temadag for vindmølleinteressenter Lidt om Energinet.dk V/ Sektionschef Marian Kaagh 1 Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energi- og bygningsministeriet og med egen bestyrelse. Ejer

Læs mere

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Præsentation af Landsforeningen : Landsforeningen blev dannet den 10. april 2007 Foreningen repræsenterer folket - og folket vil ikke have højspændingsmaster,

Læs mere

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Hvad koster det? De ilandføringsinstallationer, som ENDK er ansvarlige for, er budgetteret til 1.534 mio. kr. i 2013-priser. Ilandføringsinstallationerne inkluderer

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Fremtidens TSO-udfordringer

Fremtidens TSO-udfordringer Fremtidens TSO-udfordringer READY Workshop - 5. november 2012 Netbelastninger Smart Grid-projekter og løsninger Sektionschef, Kim Behnke, Energinet.dk 1 Udfordringer for eltransmissionssystemet Elsystem

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

Elementer i en infrastrukturhandlingsplan 2010

Elementer i en infrastrukturhandlingsplan 2010 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt Planlægningsafdelingen Journalnr. 5140 Sagsnr. 2004100021 Reference: CHA Planlægning Dato: 21. april 2005 Sagsnr.:5815 Dok.nr.:

Læs mere

Elektrisk Storebæltsforbindelse. Forprojekt om etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse

Elektrisk Storebæltsforbindelse. Forprojekt om etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse Elektrisk Storebæltsforbindelse Forprojekt om etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse Hovedrapport 2005 Indhold 1 Baggrund... 3 2 Konklusion på analyser... 4 3 Storebæltsforbindelsen historisk...

Læs mere

Grid Development and Integration

Grid Development and Integration Grid Development and Integration EcoGrid - Kick-off May 15, 2007 Lars Højbjerg Nielsen, Head of Grid Planning, Energinet.dk 1 The Danish transmission grid and offshore windfarms Discussed Discussed Future

Læs mere

Netdimensioneringskriterier for net over 100 kv

Netdimensioneringskriterier for net over 100 kv Netdimensioneringskriterier for net over 100 kv Netdimensioneringskriterier for net over 100 kv Udgivet af Energinet.dk Rev. nr. 2 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Maj 2013

Læs mere

Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden

Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden Kim Behnke Energinet.dk Forsknings- og miljøchef kbe@energinet.dk Energiforliget 21. februar 2008, udvalgte punkter Vindkraften vil stige med 40 % frem til

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. VVM-redegørelse vedrørende Anholt Havmøllepark

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. VVM-redegørelse vedrørende Anholt Havmøllepark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Dato: Helle Carlsen - DAHL J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og har

Læs mere

Prioriterede Snit Fælles nordiske analyser af vigtige snit i Nordel-systemet Hovedrapport

Prioriterede Snit Fælles nordiske analyser af vigtige snit i Nordel-systemet Hovedrapport Dato: 11. juni 24 Prioriterede Snit Fælles nordiske analyser af vigtige snit i Nordel-systemet Hovedrapport Nordel Prioriterede Snit 24 i Indholdsfortegnelse Hovedrapport 1. Indledning...1 2. Energi- og

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale 1. Ejersnitflade mellem Energinet.dk og koncessionshaver 2. 6 figurer af platformen, herunder areal til koncessionshavers lavspændingsanlæg 3. Kort

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord Til Lemvig Kommune lemvig.kommune@lemvig.dk, teknik@lemvig.dk, Kirsten.eldon@lemvig.dk Att: Kirsten Eldon Struer Kommune teknisk@struer.dk, struer@struer.dk Holstebro Kommune kommunen@holstebro.dk, teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Vestjyske Net 150 kv A/S over Energitilsynet af 29. juni 2007 Ansøgning om forhøjelse af rådighedsbeløb

Vestjyske Net 150 kv A/S over Energitilsynet af 29. juni 2007 Ansøgning om forhøjelse af rådighedsbeløb (Elforsyning) Vestjyske Net 150 kv A/S over Energitilsynet af 29. juni 2007 Ansøgning om forhøjelse af rådighedsbeløb Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Elektrisk storebæltsforbindelse. Miljø og myndighed - bilagsrapport 2005- Anneksdel. Dok.nr. 241472

Elektrisk storebæltsforbindelse. Miljø og myndighed - bilagsrapport 2005- Anneksdel. Dok.nr. 241472 Elektrisk storebæltsforbindelse Miljø og myndighed - bilagsrapport 2005- Anneksdel Rapport nr. ENDK-#241472-v1-Elektrisk_Storebæltsforbindelse_-_Miljø_og_myndighed_-_Bilagsrapport_2005_- _Anneksdel.DOC

Læs mere

Kapitel 13. Magnetiske felter ved kabelanlæg

Kapitel 13. Magnetiske felter ved kabelanlæg Kapitel 13 Magnetiske felter ved kabelanlæg En vurdering af, hvor store magnetfelter der kan forventes ved nedgravede kabler, vil bygge på to forhold. Dels størrelsen af de strømme der løber i kablerne,

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1)

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1) BEK nr 891 af 17/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0088 Senere

Læs mere

RAPPORT REINVESTERINGS-, UDBYGNINGS- OG SANERINGSPLAN 2017 (RUS17)

RAPPORT REINVESTERINGS-, UDBYGNINGS- OG SANERINGSPLAN 2017 (RUS17) RAPPORT REINVESTERINGS-, UDBYGNINGS- OG SANERINGSPLAN 2017 (RUS17) Dok. 17/07706-1 Offentlig/Public Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan 2017 (RUS17) 2/90 Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan

Læs mere

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt.

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Kassø-Tjele: Fakta og baggrund 2. offentlighedsfase: 24. marts 2010-31. maj 2010. Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Den gamle 172 km lange ledning bliver

Læs mere

Celleregulator Fuldskala Test 2010

Celleregulator Fuldskala Test 2010 Celleregulator Fuldskala Test 2010 Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Trinity hotel og konferencecenter Fredericia Per Lund Denne præsentation Baggrund og introduktion 1. test. Markedsdrift

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Elektrisk storebæltsforbindelse. Miljø og myndighed. Bilagsrapport 2005

Elektrisk storebæltsforbindelse. Miljø og myndighed. Bilagsrapport 2005 Elektrisk storebæltsforbindelse Miljø og myndighed Bilagsrapport 2005 ENDK-#241473-v1-Elektrisk_storebæltsforbindelse_-_Miljø_og_myndighed_-_bilagsrapport_2005.DOC Dok. nr. 241473 Energinet.dk har i efteråret

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg Udgivet af Energinet.dk Rev. nr. 2 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000

Læs mere

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind?

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S Indpasning af vindkraft For Energistyrelsen og Skatteministeriet

Læs mere

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 Inger Pihl Byriel Forskningskoordinator Energinet.dk ipb@energinet.dk Uafhængighed h af fossile brændsler Hvad angår

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011 Maj 2011 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi Nyropsgade

Læs mere

Infoblade. om eltransmissionssystemet

Infoblade. om eltransmissionssystemet Infoblade om eltransmissionssystemet Infoblade om eltransmissionssystemet Indholdsfortegnelse: Nr. Infoblad 1 Elsystemet i Danmark 2 Elnettet i tal 3 Eltransmissionsnettets udvikling 4 Eltransmissionsteknologier

Læs mere

Beregningsmodeller for udligning

Beregningsmodeller for udligning NOTAT 02-001h Dok. ansvarlig: ROL Sekretær: sls Sagsnr: 10/34 Dok. nr: 2 11.1.2012 Beregningsmodeller for udligning I forbindelse med tilslutning af decentral produktion Gældende fra den 1.1.2012 for hele

Læs mere

Nordjurs Kommune. Sammenfattende redegørelse forbindelse med miljøvurdering

Nordjurs Kommune. Sammenfattende redegørelse forbindelse med miljøvurdering Nordjurs Kommune Kommuneplantillæg nr. 04 til Kommuneplan 2009 Ilandføringsanlæg til Anholt Havmøllepark Sammenfattende redegørelse forbindelse med miljøvurdering September 2010 Indhold Indledning...3

Læs mere

Fordeling af omkostninger til nettilslutning i VE udbud. Jan Vedde Oktober 2017

Fordeling af omkostninger til nettilslutning i VE udbud. Jan Vedde Oktober 2017 Fordeling af omkostninger til nettilslutning i VE udbud Jan Vedde Oktober 2017 Introduktion Ambition Betalingen for tilslutning af produktionsanlæg til det kollektive elnet er i den gældende lovgivning

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

Ejbygård Vejleå Faktaoplysninger om demontering og støj

Ejbygård Vejleå Faktaoplysninger om demontering og støj Ejbygård Vejleå Faktaoplysninger om demontering og støj 14-25113-1 /18. dec.. 2015 1 Sådan fjerner vi luftledninger Ved demontering af luftledningerne, slukkes der for luftledningsforbindelsen, og ledninger,

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Mere information. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk

Mere information. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk Mere information Du kan få mere at vide om Skagerrak 4-forbindelsen ved at gå ind på vores hjemmeside

Læs mere

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Netplanlægningsregler Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 1 Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Fuld kontrol med de reaktive forhold såvel statisk som dynamisk er af stor betydning

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø Til. Århus Kommune - post@aarhus.dk Kopi til: Miljøcenter Århus - Sune Ribergaard Henriksen, surhe@aar.mim.dk Århus Kommune - Henning Hermansen, he@aarhus.dk Århus Kommune - Ole Skou Rasmussen, osr@aarhus.dk

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Teknisk redegørelse om fremtidig udbygning og kabellægning i eltransmissionsnettet. April 2008

Teknisk redegørelse om fremtidig udbygning og kabellægning i eltransmissionsnettet. April 2008 Teknisk redegørelse om fremtidig udbygning og kabellægning i eltransmissionsnettet April 2008 ISBN nummer: 978-87-90707-61-3 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006 ENERGITILSYNET Bilag til Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 17. december 2007 12-12-2007 ENR 4/0720-0200-0065 /TNE,CJU Punkt B Benchmarking af kvalitet i levering

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Dato: Samlede høringskommentarer. Forslag til ændringer

Dato: Samlede høringskommentarer. Forslag til ændringer Dato: 07.07.2017 Samlede høringskommentarer Kommentarskema vedr.: TF 3.4.1 Elforbrugsanlæg tilsluttet over 100 kv - høringsrevision 1.3.A. Sagsnr. 17/03665 Nr. Afsnitnr. Linjenr. Figur/ tabel Kommentartype:

Læs mere