DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest"

Transkript

1 DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2012

2 DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2012 Udgiver Herning Kommune Planafdelingen, By, Erhverv og Kultur kontaktperson: Joan Berentzen Udarbejdet af: COWI A/S kontaktperson Henrik Søe Lysgaard i samarbejde med Region Midtjylland kontaktperson Michael Hyllegaard Projektillustrationer: CuraVita Kortgrundlag: DDOland 2010 COWI KMS

3 Indledning 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé Projektbeskrivelse Planforhold Landskab og visuelle konsekvenser Kulturmiljø og arkitektonisk kulturarv Trafik Trafikstøj Helikopterstøj Togstøj Virksomhedsstøj Klima og luftkvalitet Jordforurening Spildevand og overfladevand Vandmiljø Grundvand Råstoffer og affald Risikovirksomhed Flora og fauna Mennesker og samfund Alternativer 30 3 Teknisk beskrivelse af projektet og 0-alternativ Projektet Alternativer Kilder 45 4 Projektområdet Projektområdets omgivelser Kilder 48 5 Planforhold VVM-reglerne Planlagte infrastrukturanlæg Kommuneplanen Lokalplan Samlet vurdering Kilder 57 6 Landskab og visuelle konsekvenser Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger 64 VVM for DNV-Gødstrup.

4 2 Indledning 6.6 Overvågning Konklusion Kilder 65 7 Kulturmiljø og arkitektonisk kulturarv Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder 74 8 Trafik Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder 86 9 Trafikstøj Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Konklusion Kilder Helikopterstøj Grundlag - helikopterflyvning DNV-Gødstrup Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Togstøj Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Virksomhedsstøj Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger 122 VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup VVM for DNV- Gødstrup

5 Indledning Overvågning Konklusion Kilder Klima og luftkvalitet Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Jordforurening Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Spildevand og overfladevand Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Vandmiljø Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Grundvand Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Råstoffer og affald Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet 188 VVM for DNV-Gødstrup.

6 4 Indledning 18.5 Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Risikovirksomhed Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Flora og fauna Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Mennesker og samfund Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder 210 VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup VVM for DNV- Gødstrup

7 Indledning 5 1 Indledning Baggrund Region Midtjylland har i samarbejde med staten besluttet at der skal opføres et nyt hospital i Vestjylland. DNV-Gødstrup skal betjene den vestlige del af Region Midtjylland, som omfatter kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer, det vil sige et samlet optageområde på km 2 eller ca indbyggere i Dertil kommer at akutbetjeningen kan betjene et større område. 1 Det nye hospital samler alle somatiske og psykiatriske funktioner fra den nuværende Hospitalsenheden Vest samt de tilgrænsende psykiatriske funktioner. Derudover indgår en forskningsenhed/cfu i hospitalsbygningen. Placeringen af det nye hospital er fastlagt af Region Midtjylland på baggrund af et omfattende analyse- og udredningsarbejde i Herning Kommune vedtog i 2010 Lokalplan nr. 54.OF1.1 og Kommuneplantillæg nr. 30 med rammer for hospitalets placering og udformning på grunden. Som led i vedtagelsen af planerne blev der gennemført miljøvurdering i medfør af Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer). Region Midtjylland har i september 2011 på baggrund af udbud og projektkonkurrence valgt at realisere projektet fra CuraVita. VVM og miljørapport Herning Kommune har vurderet, at projektet for DNV-Gødstrup er omfattet af VVM-pligt i kraft af anlæggelsen af en helikopterlandingsplads som en del af hospitalet, og da der er tale om et betydeligt bygge- og anlægsarbejde. 1 Region Midtjylland, Det Nye hospital i Vest - DNV-Gødstrup, Programgrundlag nov VVM for DNV-Gødstrup.

8 6 Indledning Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVMredegørelse, et tilhørende tillæg til kommuneplanen og en VVM-tilladelse. Kommuneplantillægget omfattes endvidere af lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), og det derfor valgt at samle VVMredegørelsen og miljørapport i ét dokument, da der indholdsmæssigt er store sammenfald mellem de to regelsæt. Formålet med VVM'en og miljørapporten er at vurdere - og om muligt undgå, mindske eller kompensere for - miljømæssige konsekvenser ved projektet. Redegørelsen skal bidrage til at informere og inddrage offentligheden i beslutningsprocessen. VVM-redegørelsen og miljørapporten offentliggøres sammen med Kommuneplantillæg nr. 66, og er udarbejdet af COWI i samarbejde med Herning Kommune og Region Midtjylland. Der arbejdes sideløbende med anlæggelse af nye infrastrukturanlæg omkring hospitalet i form af Vestre Omfartsvej, forlængelse af Vesterholmvej og etablering af en station på jernbanen mellem Herning og Struer. Disse anlægsprojekter er ikke en del af hospitalsprojektet og dermed ikke omfattet af denne VVMredegørelse, men omfattes af særskilte VVM-processer. VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

9 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 7 2 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 2.1 Projektbeskrivelse Projektområde Projektområdet for DNV-Gødstrup omfatter et 36 ha stort areal vest for Gødstrup svarende til areal omfattet af lokalplan nr. 54.OF1.1. Arealet afgrænses af jernbanen mellem Herning og Struer, Gødstrupvej og den planlagte forlængelse af Vesterholmvej. Områdets vestlige afgrænsning forløber omtrent i den nordsydgående del af Næstholtvej. Den planlagte Vestre Omfartsvej vil forløbe vest for området. Figur Projektområdets placering ved Herning by. COWI, DDOLand, Helhedsplan Som grundlag for planlægningen af DNV-Gødstrup er der foretaget beregninger af det fremtidige behov for behandlingskapacitet og de heraf følgende dimensioner for det nye hospital. På baggrund heraf skitserer projektets helhedsplan en VVM for DNV-Gødstrup.

10 8 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé bebyggelse på m 2, hvoraf der foreløbigt realiseres ca m 2. Lokalplanen for området muliggør ca m 2. Projektets bebyggelse opføres med en gennemgående base i 2-3 etager, mens sengeafdelingerne placeres i 4 T-formede voluminer i varierende højde på 6-10 etager. De fire sengeafdelinger vil indeholde afsnit for henholdsvis akut, thorax, kirurgi og kræft. Disse bygninger har en højde på op til knapt 50 m. Der udføres et kælderniveau under dele af bebyggelsen. Kælderniveauet er ikke fuldt udnyttet, bl.a. fordi teknikrum placeres på etage 3, og da parkeringspladser etableres på terræn. Forsyningsbyen til tekniske anlæg, køkken og apotek mv. etableres ved adgangsvejen fra forlængelsen af Vesterholmvej, og udføres i 1 etage, der fremtræder under terrænniveau. Det vil sige at tagfladen, der beklædes med græs og rummer helikopterlandingsplads, ligger i niveau med indgangen til akutmodtagelsen. Figur Helhedsplan for DNV-Gødstrup og disponeringen af arealet. CuraVita, Jan I fuld drift vil hospitalet være arbejdsplads for over ansatte. Der forventes årligt over ambulante behandlinger, over indlæggelser og over besøgende. Hertil er bl.a. knyttet sygetransporter, udrykningskørsler og helikopterflyvninger, samt varekørsler til hospitalets mangeartede funktioner. VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

11 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 9 Anlægsperioden for det samlede byggeri vil strække sig over 8 år og opdeles i 2 etaper. Hospitalets 1. etape forventes at stå færdig i 2016 og 2. etape i Planforhold Projektet for DNV-Gødstrup stemmer overens med kommuneplanens visioner og mål for Hernings udvikling som kraftcenter og med planlægningen for den nye bydel Helstrup. Projektet stemmer også overens med hovedlinjerne i rammerne for anvendelse og bebyggelse, og for intentionerne i Herning Kommunes Højhuspolitik. Projektet for DNV-Gødstrup stemmer overens med lokalplan 54.OF1.1 i forhold til 1 of 3 om formål og anvendelse. I lokalplanens 4 om vej- sti- og parkeringsforhold fastlægges vejbetjeningen til at ske fra følgende offentlige veje: Vestre Omfartsvej, forlængelsen af Vesterholmvej og Gødstrupvej. Der etableres ikke direkte vejadgang fra Vestre Omfartsvej til hospitalet. Men da lokalplanen også giver mulighed for vejadgang fra forlængelsen af Vesterholmvej og Gødstrupvej vurderes det, at projektet er i overensstemmelse med lokalplanen. I forhold til bebyggelsens omfang, placering, udformning og fremtræden vurderes projektet at være i overensstemmelse med lokalplanen. I byggesagsbehandlingen af det færdige projekt vil Herning Kommune sikre, at det opførte byggeri er i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. Projektet for DNV-Gødstrup har i sig selv afledte konsekvenser for den kommende byplanlægning, idet hospitalet placeres som den første større funktion i planlægningen for den nye bydel Helstrup. Dertil kommer at projektet har medført den igangsatte planlægning for de nødvendige infrastrukturanlæg i området, dvs. forlængelsen af Vesterholmvej, Vestre Omfartsvej og ny station på jernbanen mellem Herning og Struer. Hospitalet inkl. helikopterlandingspladsen og de nye infrastrukturanlæg vil udgøre forudsætninger for den fremtidige planlægning, og til en vis grad resultere i bindinger med hensyn til at disponere fremtidige anvendelser, bl.a. med hensyn til at opnå en hensigtsmæssig trafikafvikling og at undgå støjgener. 2.3 Landskab og visuelle konsekvenser Projektområdet berører ikke fredede arealer eller kommuneplanlagte landskabsområder. I projektområdets sydøstlige del ligger en gravhøj, der er omfattet af 100 m fortidsmindebeskyttelseslinje i medfør af naturbeskyttelseslovens 18. Denne beskrives nærmere i kapitel om kulturmiljø og arkitektonisk arv. Derudover omfatter projektområdet ikke arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer. VVM for DNV-Gødstrup.

12 10 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé De mest karakteristiske landskabselementer i nærheden af projektområdet er ådalen omkring Herningsholm Å, Gødstrup Sø og landsbyen Gødstrup. DNV-Gødstrup vil fremstå synligt i landskabet set fra alle sider omkring projektområdet. Hospitalets samlede bygningskompleks vil udgøre et betydeligt orienterings- og tyngdepunkt i Hernings vestlige byprofil og understrege en betydende regional funktion ved overordnede trafikale forbindelser. Bebyggelsens skala og højde på op til 50 m afviger betydeligt fra det nuværende landskabsområde, der overvejende er et åbent landbrugsområde med spredte gårde, læhegn og småskove. Anlægget vurderes ikke at indvirke negativt på fredningen af Gødstrup Sø, der har til formål at sikre og udvikle søen og dens omgivelsers rekreative kvaliteter, herunder bl.a. at udvikle støttepunkter for friluftslivet. Figur Visualisering set i fugleperspektiv fra nordvest med Herning By i baggrunden og Gødstrup Sø til venstre i billedet. CuraVita, aug Der er i projektet indarbejdet en række foranstaltninger, der styrker den landskabelige tilpasning. Bebyggelsens horisontale linjer, store flader med grønne tage og begrønninger af facaden medvirker til at tilpasse den store bebyggelsesvolumen til det omgivende landskab, således at bebyggelsens kontrasterende skala og højde i forhold til omgivelserne afbødes. Bebyggelsens placering betyder, at den hovedsageligt vil kaste skygger inden for projektområdet. Skyggerne vil ikke påvirke ejendomme uden for projektområdet i væsentlig grad. På den baggrund vurderes skyggevirkningerne af projektet ikke at medføre væsentlige konsekvenser for omgivelserne. I projektet er der taget højde for de interne skyggevirkninger ved at placere den højeste bygning med sengeafsnit mod nord, så bygningen ikke kaster slagskygge på de øvrige bygninger. Gårdhaverne i bebyggelsen har gode sollysforhold i sommerhalvåret, samt forårs- og efterårsmånederne. VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

13 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 11 Under anlægsfasen vil området fremstå som byggeplads i en del år. Det medfører at hospitalets fremtoning vil være præget af byggemateriel, kraner og stilladser, der i væsentligt omfang vil være synligt fra et større område. Hospitalet vil på sigt indgå i sammenhæng med den omkringliggende fremtidige byudvikling i bydelen Helstrup, og med tiden ændre områdets samlede fremtoning, der må forventes at ændre landskabsindvirkningen betydeligt. Området vil herved ændre sig fra et forholdsvist åbent landskabsområde med spredte landbrugsbebyggelser til et tættere bebygget byområde. 2.4 Kulturmiljø og arkitektonisk kulturarv Opførelsen af hospitalet vil medføre en ændring af områdets fremtræden som åbent landskabsrum med landbrugsdrift og spredte bebyggelser i det åbne land vest for landbybebyggelsen i Gødstrup. Projektet vurderes ikke at medføre negativ påvirkning af bevaringsværdige bymiljøer eller sammenhænge. Projektområdet ligger udenfor værdifulde kulturmiljøer, kirkebyggelinjer og kirkeindsigtsområder. Afstanden til omkringliggende kirker er relativt stor og de fleste kirker ligger i bymæssig bebyggelse, så der vurderes ikke at ske forringelser af indsigten til kirker. Projektet medfører ingen væsentlige konsekvenser for kulturmiljø og arkitektonisk arv. Den fredede gravhøj i det sydøstlige hjørne friholdes og vil indgå som landskabselement i hospitalets grønne friarealer. Tilstandsændringer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen på 100 m fra gravhøjen forudsætter dispensation fra Herning Kommune. Eksisterende bygninger i området er enten nedrevet eller nedrives. Dog har Region Midtjylland bevaret dele af ladebygning på Næstholtvej 11, der agtes anvendt som "Innovationsstald", med henblik på at etablere forsøgsopbygning af hospitalsrum og -afsnit inden implementering. Derudover vil Region Midtjylland vurdere, om ejendommens stuehus kan bevares og anvendes til nye formål. Herning Museum har gennemført forundersøgelser i projektområdet, og har kortlagt spor og gjort fund fra bl.a. bronzealder og jernalder. Et undersøgelsesområde blev udskilt til nærmere undersøgelser, som skal gennemføres inden byggeri og anlæg i området påbegyndes. Resten af det undersøgte areal inden for projektområdet kræver ikke yderligere undersøgelser. Med de gennemførte og planlagte undersøgelser vurderes det, at alle arkæologiske anlægsspor er opmålt og registreret og alle oldtidsfund er sikret før anlægsarbejdet igangsættes. 2.5 Trafik Der er foretaget vurderinger af de trafikale forhold omkring DNV-Gødstrup med udgangspunkt i at forlængelsen af Vesterholmvej og den vestlige omfartsvej begge er realiserede. Den overordnede vejbetjening af hospitalet i projektet sker VVM for DNV-Gødstrup.

14 12 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé via Gødstrupvej og forlængelsen af Vesterholmvej. Der forventes ikke som forudsat i plangrundlaget adgang til den Vestre Omfartsvej. De nye vejanlæg skal både kunne betjene hospitalet og en fremtidig byudvikling ved Helstrup. Ligeledes etableres en jernbanestation ved hospitalet. Disse anlæg VVM-vurderes separat. Det nye hospital forventes af skabe en daglig trafik på ca biler/døgn (ÅDT). Fordelt på brugere kan ca biler/døgn relateres til ikke-akut patienttransport, ca biler/døgn til personale, ca biler/døgn til besøgende og ca. 300 biler/døgn til ambulancekørsel og varetransport. På baggrund af den forventede gode kollektiv trafikforsyning til området med jernbanestation, busruter og cykelstier til Herning, forudsættes det, at 1/4 af de ansatte på hospitalet bruger anden transport end bil til og fra arbejde. Ud over trafik til det nye hospital er der forudsat biler i døgnet fra det planlagte byområde syd for hospitalet. Trafikken til og fra hospitalet forventes at fordele sig med ca biler/døgn via adgangsvejen fra Gødstrupvej og ca biler/døgn via adgangsvejen fra forlængelsen af Vesterholmvej. Etablering af DNV-Gødstrup vil have en væsentlig påvirkning af de trafikale forhold i området. Det vurderes dog, at med de planlagte udbygninger af vejnettet i særskilte projekter og med de anviste afværgeforanstaltninger omkring vejadgange mv. vil trafikken kunne afvikles hensigtsmæssigt og forsvarligt. Fra Gødstrupvej bliver der vejadgang til hospitalets hovedindgang på bygningens nordside, og særskilt vejadgang til psykiatrien. Tilslutningen til Gødstrupvej sker i et 3-benet vigepligtsreguleret kryds i en afstand af minimum 50 m fra baneoverskæringen. For at sikre den venstresvingende trafik indtil hospitalet udvides Gødstrupvej med en venstresvingsbane. Midtersporet anvendes som venstresvingsbane for både trafik til psykiatrien og for trafik til p-pladserne ved hovedindgangen. Krydset Gødstrupvej/ forlængelsen af Vesterholmvej signalreguleres for at give mulighed for at prioritere udrykningskøretøjer og for at sikre den store andel svingende trafikanter til hospitalet. Fra forlængelsen af Vesterholmvej etableres adgang via rundkørsel i projektområdets sydvestlige hjørne. Fra rundkørslen bliver der et ben til personaleparkering, varemodtagelse og affaldshåndtering. Som et 2. ben i rundkørslen anlægges adgangsvej til selvhenvendelser til akutmodtagelsen. Der er yderligere mulighed for at videreføre vejen som busvej til hospitalets nordside, og vejen får som sidevej en ny tilkørselsvej til ejendommene vest for hospitalet. Rundkørslen er med til at sikre den svingende trafik ind til hospitalet og danner samtidig en naturlig overgang fra den højklassede vestlige omfartsvej uden krydsende trafikanter til forlængelsen af Vesterholmvej, der har karakter af en VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

15 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 13 almindelig 2-sporet landevej. Der etableres særskilte ambulanceveje fra forlængelsen af Vesterholmvej til akutmodtagelsen på hospitalets sydside. Figur Principiel skitse af vejadgange og parkeringspladser til DNV-Gødstrup. CuraVita, Jan Trafikstøj Der er gennemført beregninger og vurderinger af de støjmæssige virkninger som trafikken på vejene omkring hospitalet afstedkommer. Hovedparten af hospitalets bygninger vil med den planlagte placering være beliggende i støjzonen fra 53 db til 58 db. Dele af de sydvendte facader vil blive påvirket lige omkring eller lidt over grænseværdien på 58 db. Psykiatrien i hospitalets østligste del, nærmest Gødstrupvej, ligger placeret hvor støjbelastningen på facaden er beregnet til db. Afhængigt af om de nærmeste bygningsafsnit skal anvendes til støjfølsom anvendelse, kan det her være nødvendigt at foretage støjmæssige afværgeforanstaltninger for at afskærme mod støjen. VVM for DNV-Gødstrup.

16 14 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé En støjvold, der afgrænser p-pladserne ud mod Gødstrupvej vil dæmpe vejtrafikstøjen i forhold til hospitalets østligste del, psykiatrien. Med en vold på 3 meters højde vil støjen blive dæmpet 2-4 db på den østligste facade. Støjbelastningen i stueetagen vil herved ligge under grænseværdien, mens den på de øvrige etager er overskredet med 1-2 db. En højere vold vil kun medføre marginalt øget støjdæmpning, da støjen fra forlængelsen af Vesterholmvej syd for området influerer i støjen. Støjvolden vil ligeledes dæmpe støj fra parkeringsoperationer i forhold til de nærliggende beboelser øst for Gødstrupvej. Støjvolden kan udformes ved brug af overskudsjord fra byggefasen og udformes med beplantninger i sammenhæng med de grønne arealers udtryk. Derudover kan vejstøjen nedbringes ved at udforme facaden som dobbeltfacade, med lydisolerende vinduer, eller man kan undlade at placere sove- og opholdsrum i nærmeste facader mod Gødstrupvej. Ved boligerne langs Gødstrupvej, øst for hospitalet, stiger støjbelastningen væsentligt som følge af den forøgede trafik til hospitalet. Grænseværdien på 58 db vil ikke være overholdt ved 5-10 boliger nær projektområdet. I anlægsfasen vil der ske en betydelig tilkørsel af materialer til byggepladsen. Tilkørsel af materialer til byggepladsen skal ske via rute Sindingvej - Bjalderbækvej - Vildbjergvej - Gødstrupvej, med indkørsel til byggepladsen fra Gødstrupvej. Beboere langs disse veje vil opleve en øget vejtrafikstøj i anlægsfasen. Tilkørselsruten er dog valgt således, at antallet af tilstødende ejendomme er meget få. Den fremtidige vejtrafikstøj langs vejene i området afledt af trafik til hospitalets drift vil gradvist stige efterhånden som hospitalets funktioner tages i anvendelse. Trafikmængden på Vestre Omfartsvej og forlængelsen af Vesterholmvej betyder ligeledes en forøgelse af støjniveauet i området. Disse projekter omfattes af særskilte VVM'er. 2.7 Helikopterstøj Der er foretaget beregning af de støjmæssige forhold i forbindelse med fremtidig beflyvning af en helikopterlandingsplads placeret ved DNV-Gødstrup. Før helikopterflyvepladsen anlægges, skal Trafikstyrelsen godkende ansøgning om pladsens indretning og meddele etableringstilladelse. Pladsens indretning skal ske efter Trafikstyrelsens anvisninger med baggrund i bekendtgørelse 3-8 "Bestemmelser om indretning og drift af helikopterflyvepladser". Det forudsættes, at der vil forekomme 1 ind- og udflyvning om dagen, eller 720 flyvninger om året, dvs. 360 starter og 360 landinger. Der forventes hovedsageligt flyvninger med letvægts akutlægehelikoptere af typen EC135. I mere sjældne tilfælde svarende til 40 af de 720 flyvninger, f.eks. ved større flytninger, katastrofer eller evt. mangel på helikopterkapacitet, indsættes Forsvarets noget VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

17 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 15 større helikoptere af typen Agusta Westland EH-101, der er dimensionsgivende for helikopterplatformens udformning. Figur Fotos af helikoptertyperne EC 135 (t.v.) og EH 101 (t.h.) Helikopterlandingspladsen placeres ved akutmodtagelsen på hospitalsbygningens sydside. Platformen placeres på tag over servicebyen, der ligger under terræn og beklædes med grønt tag, således at pladsen fremtræder som på terræn. Trafikstyrelsen stiller krav om minimum 2 ind- og udflyvningskorridorer, som skal ligge retningsforskudt minimum 150 grader. Ind- og udflyvning forudsættes at foregå i en 30 graders sektor omkring to flyveveje: øst (117 grader) og vest (297 grader). Valget af ind- og udflyvningskorridorer er sket under hensyntagen til hospitalets bygninger nord for landingspladsen, til fremtidige byvækstarealer syd for Vesterholmvej samt til vindretningerne. Indflyvningen til landing på helikopterplatformen antages at begynde i en afstand af 1-2 km fra platformen. Der vil ikke forekomme helikopterstøj før hospitalets akutfunktioner er etableret og i drift. Akutfunktionerne anlægges som 1. etape, der forventes afsluttet med udgangen af Den væsentligste støjkilde i forbindelse med helikopterens drift er fra ind- og udflyvningerne, der vil påvirke et større område. Helikopteren vil derudover forårsage mere lokalt støj i forbindelse med nedlukning og opstart af motoren på landingspladsen. Ambulanceflyvning er undtaget fra Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra flyvepladser og kan således ikke karakteriseres som hverken almen flyveplads eller lufthavn. Hvis støjudbredelsen fra helikopterflyvepladsen vurderes i forhold til de mest restriktive grænseværdier for almene flyvepladser viser beregningerne, at der ikke vil ske støjbelastning over den vejledende grænseværdi på L den 45 db af hverken Gødstrup landsby, boligområderne i Tørring og Herning eller af det fredede, rekreative område ved Gødstrup Sø. Ingen ejendomme i det åbne land belastes af støj over grænseværdien på L den 50 db. Et mindre areal syd for den planlagte forlængelse af Vesterholmvej belastes af støj over grænseværdien for støjfølsomme formål på L den 45 db. Arealet strækker sig op til 170 m syd for vejens planlagte forløb ind i arealerne, der forventes at indgå i planlægningen af den fremtidige bydel ved Helstrup. Dette areal nær- VVM for DNV-Gødstrup.

18 16 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé mest Vesterholmvej kan derfor ikke anvendes til fremtidige boliger, plejehjem, rekreative formål og lignende af hensyn til belastningen af helikopterstøj. Grænseværdien for erhvervsformål er ikke overskredet. Det ses af beregningerne, at hospitalets bygninger vil blive belastet af støj over grænseværdien på 45 db på facaderne, og for nogle dele af sengeafdelingerne, der betragtes som støjfølsomme formål, vil det være op til 60 db på facaden. Undersøgelser viser, at støj fra nødvendige og samfundsnyttige hændelser som fx ambulancekørsel eller ambulanceflyvning opfattes mindre generende end tilsvarende unødvendige hændelser. Dette vil især gøre sig gældende for indlagte patienter på DNV-Gødstrup. Jævnfør Miljøstyrelsens vejledning bør maksimalværdien af det A-vægtede støjniveau, for starter og landinger, ikke overstige 70 db om natten for almenflyvepladser og 80 db for lufthavne og flyvepladser. Beregningerne af maksimalværdien af støjen viser, at L Amax 80 db kun er overskredet ved forholdsvis få boliger i det åbne land og ved Gødstrup landsby, mens grænseværdien på 70 db, for almenflyvepladser, er overskredet i byområdet omkring indflyvningskorridoren, omfattende mange boliger. Maksimalværdien af støjen er beregnet på baggrund af den mest støjende helikoptertype, som er militærets EH101. Da denne kun forventes brugt sjældent og ved særlige lejligheder, ca. 20 gange pr. år, og højest ca. 4 gange om natten, vil den beregnede maksimalværdi af støjen kun blive sjældent forekommende. Det kan således konkluderes, at helikopteraktiviteten vil give anledning til kortvarig, kraftig støjpåvirkning, som overstiger de vejledende støjgrænser for almene flyvepladsers påvirkning af boligområder. Men da ambulanceflyvningen er undtaget fra de almindelige støjreguleringsregler og ambulanceflyvning er forbundet med nødsituationer findes den kortvarige, kraftige støjpåvirkning at være acceptabel. 2.8 Togstøj Der er gennemført beregninger af togstøj ud fra forventning om, at BaneDanmark etablerer en station på jernbanen mellem Herning og Struer ud for hospitalets grund. Anlægget af jernbanestationen ved Gødstrup er ikke en del af hospitalsprojektet, men da de afledte støjpåvirkninger vil have konsekvenser for hospitalets drift, er dette belyst i denne VVM. Der er foretaget støjberegninger ud fra en mulig forventning om, at frekvensen på strækningen Herning-Gødstrup kan udvides til 2 gange i timen, idet toget fra Århus kan fortsætte til Gødstrup og derefter returnere til Herning. Resultaterne viser at, i projektområdet er grænseværdierne for L den og L max overholdt i en afstand på 45 meter fra spormidten. Der er ikke særlige behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektet, da disse er indarbejdet i lokalplanen for projektet, ved at der er indlagt en vis afstand mellem jernbanen og byggefeltet, således at støjen fra togene overholder grænseværdierne på de VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

19 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 17 væsentlige dele af projektområdet, dvs. inden for byggefeltet. I projektet etableres der ikke støjfølsom arealanvendelse i umiddelbar nærhed af jernbanen. Såfremt nogle tog ikke stopper på stationen, er det beregnet, at grænseværdien for maksimalværdien også er overholdt i projektområdet ved afstand til jernbanen på minimum 45 meter. Der er ikke foretaget beregning af den gennemsnitlige døgnværdi L den for situation hvor nogle af togene standser og andre ikke gør, da der ikke foreligger en fordeling mellem antallet af standsende og ikke standsende tog. Ved boligerne nær Gødstrup sø vil passagehastigheden af togene være lavere for tog der standser ved hospitalet. Støjbelastningen i nærmeste omgivelser af projektområdet vil dog ikke ændre sig væsentligt, da lavere kørehastigheder vil modsvares af flere togpassager. 2.9 Virksomhedsstøj Støjpåvirkningerne fra hospitalsdriften reguleres efter miljøbeskyttelsesloven og de af Miljøstyrelsen fastsatte grænseværdier for virksomhedsstøj. Hospitalet indeholder en række tekniske anlæg, som er potentielt støjende. Det drejer sig om nødstrømsanlæg, ilttanke, ventilation mv. Det skal ved placering af disse vurderes om afstande til nærmeste boliger og afstande til områder og bygninger for støjfølsom anvendelse på hospitalet er tilstrækkelige. Den væsentligste støjkilde i forhold til omgivelserne vurderes at være støjen fra parkeringsoperationer af de dagligt biler, der forventes at køre til hospitalet. Der er gennemført beregninger af støjen, der stammer fra parkeringsoperationer fordelt på parkeringsområderne. Beregningerne viser, at i dagperioden, hvor den største trafik foregår, vil grænseværdien være overholdt ved projektområdets grænse. I aften- og natperioden, hvor der gælder lavere grænseværdier, vil der være overskridelse på op til 5 db ved beboelsesejendommene Gødstrupvej 60 og 62, der ligger nærmest indkørslen til hospitalet. Selvom der isoleret set er tale om en overskridelse af støjgrænsen over for disse boliger, vil boligerne først og fremmest være belastet af støj fra vejtrafik på Gødstrupvej, idet denne støj er tættest og højere end støjen fra parkeringsoperationer. Det vurderes, at ved at opføre en støjvold på 3 meter, der afgrænser p- pladserne ud mod Gødstrupvej ud for boligerne, vil det være muligt at dæmpe virksomhedsstøjens bidrag på boligerne, og samtidig dæmpe vejtrafikstøjen på hospitalets østligste facader ved psykiatrien. Volden kan udformes ved brug af overskudsjord fra byggefasen og udformes med beplantninger i sammenhæng med de grønne arealers udtryk. På grund af adgangsvejen til hospitalet og dermed "huller" i volden, vil det dog næppe være muligt at nedbringe virksomhedsstøjen helt ved de to boliger. VVM for DNV-Gødstrup.

20 18 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé På baggrund af ovenstående vurderes støj fra parkeringsoperationer ikke at have væsentlig indvirkning på omgivelserne. Hospitalets øvrige støjkilder som ventilation og tekniske anlæg mv. vil sandsynligvis kunne placeres i tilstrækkelig afstand til nærmeste boliger således, at eventuelt behov for støjafskærmning kan klares lokalt ved de enkelte anlæg. Samtidig skal de placeres og udformes, så der ikke sker unødig genevirkning for hospitalets brugere, især sove- og opholdsrum. Der kan i anlægsfasen forventes byggepladsstøj fra entreprenørmaskiner, byggeaktiviteter og transport af materialer til og fra byggepladsen. Støjende byggeog anlægsarbejder skal anmeldes til Herning Kommune, jf. reglerne i bekendtgørelse nr af 14/ om miljøregulering af visse aktiviteter. Af hensyn til belastningen af omkringliggende ejendomme mv, kan Herning Kommune fastsætte vilkår for aktiviteten, herunder pladsens indretning, støjafskærmning samt regulering over døgnet/ugen Klima og luftkvalitet Hospitalet opføres i medfør af lokalplanens krav som lavenergibebyggelse i henhold til bygningsreglementets energirammer herfor, hvilket reducerer energiforbruget med 25 % i forhold til standardkravet. Dette sikres gennem bygningens materialer og isolering mv, og medvirker til at reducere bygningens CO 2 bidrag. Derudover vil bæredygtige tiltag blive indarbejdet i videst mulig omfang gennem en konkretisering af projektet. Hospitalet i drift medfører luftemissioner i form af primært ventilationsafkast, punktudsug og øget trafik i området. Det vurderes, at luftkvaliteten ikke påvirkes negativt som følge af hospitalsdriften. Sygehusapoteket forventes at fremstille lægemiddel og vil derfor være godkendelsespligtig virksomhed. De nærmere forhold omkring filtrering af punktudsug reguleres i miljøgodkendelsen for apoteket, således at gældende grænseværdier vil blive overholdt. DNV-Gødstrup er en miljøfølsom anvendelse svarende til beboelser, og det kan påvirke driftsvilkårene for omkringliggende landbrug i forbindelse med udbringning af gylle og udvidelsesmuligheder. Ligeledes vil opførelsen af hospitalet påvirke driftsvilkårene for korn- og foderstofvirksomheden Hedegaard Agro, der ligger ca. 550 m nordvest for projektområdet. Ifølge beregninger vil lugtkoncentrationen overskrides på de øvre etager fra 33 meters højde og op i 10 etagers bygningen, der skal rumme patienthotellet. Da bygningen er vestvendt vil den skærme de andre høje bygninger for afkastet fra Hedegaard Agro. Problemstillingen med lugtemission fra Hedegaard Agro i receptorhøjder over 33 m i projektområdet, kan løses med en forhøjelse af den 45 m høje skorsten. Herning Kommune kan regulere dette vilkår gennem virksomhedens miljøgodkendelse. I 2012 udløber retsbeskyttelsen af miljøgodkendelsen, hvorefter den tages op til revision. VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

Tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Retningslinjer for etablering af DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest Fremlagt fra 14.03 2012 til 16.05 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Retningslinjer for etablering af DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest Fremlægges fra 14.03 2012 til 16.05 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup

Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup Bilag 2 Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup Indsigelsernes hovedpunkter og Forvaltningens kommentarer til dem er beskrevet i nedenstående

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring om Forslag

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. UDKAST Miljøscreening af regnvandsbassin ved Teglværksvej Nørre Snede Nord - Tillæg nr. 8 til Ikast Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 03-07-2013

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur Planens navn Lokalplan 630 for et område til boliger og serviceerhverv ved Ørbækvej Planens fakta: Der planlægges for et 0,7 ha stort område ved Ørbækvej i Svendborgs østlige del. Området planlægges til

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Nyt vejanlæg til betjening af boligområdet

Læs mere

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup Basisoplysninger Tekst Kommunens vurdering Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Lovliggørelse af eksisterende kantsikring ved Hopballe Mølle Lovliggørende vandløbsregulering i Grejs Å ved Hopballevej 56,

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Bilag 5. Matr.nr.: 6gr Vejby By, Vejby Gribskov Kommune

Bilag 5. Matr.nr.: 6gr Vejby By, Vejby Gribskov Kommune Bilag 5 Basisoplysninger Denne anmeldelse vedrører en ny placering af en tidligere anmeldt mast ved Vejby Station. Pga. stor lokal modstand mod at opføre en mast ved stationen, er det pga. nyt beregningsgrundlag

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K.

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K. Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest.

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. BILAG 3 Debat DNV - 1 - Viborg Stiftsøvrighed Side 1 af 3 VIBORG STIFTSØVRIGHED

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på plan(erne) Sag nr. EMN-201404480 Tillæg 6 til Spildevandsplan 2011 2021 for Silkeborg Kommune Sagsbehandler LS Beskrivelse af planen, formål og omfang

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40.

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40. Tihøje 60,6 ha Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Debatoplæg Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Indkaldelse af forslag og idéer LEGO parkeringshus KIRKBI A/S har søgt Billund Kommune

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende flagstang med en ny flagstang med integrerede antenner. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Telenor A/S,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Højkol Bæk Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Silkeborg

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning Anmeldeskema Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Spejderlejren 2017 finder af sted på Kær Vestermark. Lejren vil betyde en kraftig stigning i trafikken

Læs mere

Den eksisterende fælleskloak i Sneppevej og dele af Søndergade i Frederikshavn by udskiftes til separatkloak.

Den eksisterende fælleskloak i Sneppevej og dele af Søndergade i Frederikshavn by udskiftes til separatkloak. Bilag 3 Screening efter VVM-reglerne Forøgelse af eksisterende regnvandsudløb ved Søsportshavnen VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Den eksisterende

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 6 BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder Parker, græsarealer, støjvolde, stier, skov, hegn, mark, herunder adgang til

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Sammenfatning Forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej giver mulighed for etablering af en bebyggelse i

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Kværndrup Vandværk Formand Arne Svendsen Nyborgvej Kværndrup Tlf.:

Kværndrup Vandværk Formand Arne Svendsen Nyborgvej Kværndrup   Tlf.: Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter iht. VVM-bekendtgørelsens 19 (LBK nr. 448 af 10/05/2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning.

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse fremgår af kort og bevoksningsliste Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Nordrup Menighedsråd Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE STAUNING LUFTHAVN BEREGNING AF FLYSTØJ ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjberegning

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af ressourcecenter i de eksisterende bygninger på Ole Rømers vej 7-9 i Sengeløse.

Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af ressourcecenter i de eksisterende bygninger på Ole Rømers vej 7-9 i Sengeløse. Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan nr. 7.32 for et område ved Ole Rømers vej 7-9 (tidligere Eslau) i Sengeløse samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere