DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest"

Transkript

1 DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2012

2 DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2012 Udgiver Herning Kommune Planafdelingen, By, Erhverv og Kultur kontaktperson: Joan Berentzen Udarbejdet af: COWI A/S kontaktperson Henrik Søe Lysgaard i samarbejde med Region Midtjylland kontaktperson Michael Hyllegaard Projektillustrationer: CuraVita Kortgrundlag: DDOland 2010 COWI KMS

3 Indledning 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé Projektbeskrivelse Planforhold Landskab og visuelle konsekvenser Kulturmiljø og arkitektonisk kulturarv Trafik Trafikstøj Helikopterstøj Togstøj Virksomhedsstøj Klima og luftkvalitet Jordforurening Spildevand og overfladevand Vandmiljø Grundvand Råstoffer og affald Risikovirksomhed Flora og fauna Mennesker og samfund Alternativer 30 3 Teknisk beskrivelse af projektet og 0-alternativ Projektet Alternativer Kilder 45 4 Projektområdet Projektområdets omgivelser Kilder 48 5 Planforhold VVM-reglerne Planlagte infrastrukturanlæg Kommuneplanen Lokalplan Samlet vurdering Kilder 57 6 Landskab og visuelle konsekvenser Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger 64 VVM for DNV-Gødstrup.

4 2 Indledning 6.6 Overvågning Konklusion Kilder 65 7 Kulturmiljø og arkitektonisk kulturarv Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder 74 8 Trafik Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder 86 9 Trafikstøj Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Konklusion Kilder Helikopterstøj Grundlag - helikopterflyvning DNV-Gødstrup Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Togstøj Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Virksomhedsstøj Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger 122 VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup VVM for DNV- Gødstrup

5 Indledning Overvågning Konklusion Kilder Klima og luftkvalitet Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Jordforurening Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Spildevand og overfladevand Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Vandmiljø Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Grundvand Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Råstoffer og affald Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet 188 VVM for DNV-Gødstrup.

6 4 Indledning 18.5 Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Risikovirksomhed Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Flora og fauna Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Mennesker og samfund Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder 210 VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup VVM for DNV- Gødstrup

7 Indledning 5 1 Indledning Baggrund Region Midtjylland har i samarbejde med staten besluttet at der skal opføres et nyt hospital i Vestjylland. DNV-Gødstrup skal betjene den vestlige del af Region Midtjylland, som omfatter kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer, det vil sige et samlet optageområde på km 2 eller ca indbyggere i Dertil kommer at akutbetjeningen kan betjene et større område. 1 Det nye hospital samler alle somatiske og psykiatriske funktioner fra den nuværende Hospitalsenheden Vest samt de tilgrænsende psykiatriske funktioner. Derudover indgår en forskningsenhed/cfu i hospitalsbygningen. Placeringen af det nye hospital er fastlagt af Region Midtjylland på baggrund af et omfattende analyse- og udredningsarbejde i Herning Kommune vedtog i 2010 Lokalplan nr. 54.OF1.1 og Kommuneplantillæg nr. 30 med rammer for hospitalets placering og udformning på grunden. Som led i vedtagelsen af planerne blev der gennemført miljøvurdering i medfør af Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer). Region Midtjylland har i september 2011 på baggrund af udbud og projektkonkurrence valgt at realisere projektet fra CuraVita. VVM og miljørapport Herning Kommune har vurderet, at projektet for DNV-Gødstrup er omfattet af VVM-pligt i kraft af anlæggelsen af en helikopterlandingsplads som en del af hospitalet, og da der er tale om et betydeligt bygge- og anlægsarbejde. 1 Region Midtjylland, Det Nye hospital i Vest - DNV-Gødstrup, Programgrundlag nov VVM for DNV-Gødstrup.

8 6 Indledning Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVMredegørelse, et tilhørende tillæg til kommuneplanen og en VVM-tilladelse. Kommuneplantillægget omfattes endvidere af lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), og det derfor valgt at samle VVMredegørelsen og miljørapport i ét dokument, da der indholdsmæssigt er store sammenfald mellem de to regelsæt. Formålet med VVM'en og miljørapporten er at vurdere - og om muligt undgå, mindske eller kompensere for - miljømæssige konsekvenser ved projektet. Redegørelsen skal bidrage til at informere og inddrage offentligheden i beslutningsprocessen. VVM-redegørelsen og miljørapporten offentliggøres sammen med Kommuneplantillæg nr. 66, og er udarbejdet af COWI i samarbejde med Herning Kommune og Region Midtjylland. Der arbejdes sideløbende med anlæggelse af nye infrastrukturanlæg omkring hospitalet i form af Vestre Omfartsvej, forlængelse af Vesterholmvej og etablering af en station på jernbanen mellem Herning og Struer. Disse anlægsprojekter er ikke en del af hospitalsprojektet og dermed ikke omfattet af denne VVMredegørelse, men omfattes af særskilte VVM-processer. VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

9 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 7 2 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 2.1 Projektbeskrivelse Projektområde Projektområdet for DNV-Gødstrup omfatter et 36 ha stort areal vest for Gødstrup svarende til areal omfattet af lokalplan nr. 54.OF1.1. Arealet afgrænses af jernbanen mellem Herning og Struer, Gødstrupvej og den planlagte forlængelse af Vesterholmvej. Områdets vestlige afgrænsning forløber omtrent i den nordsydgående del af Næstholtvej. Den planlagte Vestre Omfartsvej vil forløbe vest for området. Figur Projektområdets placering ved Herning by. COWI, DDOLand, Helhedsplan Som grundlag for planlægningen af DNV-Gødstrup er der foretaget beregninger af det fremtidige behov for behandlingskapacitet og de heraf følgende dimensioner for det nye hospital. På baggrund heraf skitserer projektets helhedsplan en VVM for DNV-Gødstrup.

10 8 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé bebyggelse på m 2, hvoraf der foreløbigt realiseres ca m 2. Lokalplanen for området muliggør ca m 2. Projektets bebyggelse opføres med en gennemgående base i 2-3 etager, mens sengeafdelingerne placeres i 4 T-formede voluminer i varierende højde på 6-10 etager. De fire sengeafdelinger vil indeholde afsnit for henholdsvis akut, thorax, kirurgi og kræft. Disse bygninger har en højde på op til knapt 50 m. Der udføres et kælderniveau under dele af bebyggelsen. Kælderniveauet er ikke fuldt udnyttet, bl.a. fordi teknikrum placeres på etage 3, og da parkeringspladser etableres på terræn. Forsyningsbyen til tekniske anlæg, køkken og apotek mv. etableres ved adgangsvejen fra forlængelsen af Vesterholmvej, og udføres i 1 etage, der fremtræder under terrænniveau. Det vil sige at tagfladen, der beklædes med græs og rummer helikopterlandingsplads, ligger i niveau med indgangen til akutmodtagelsen. Figur Helhedsplan for DNV-Gødstrup og disponeringen af arealet. CuraVita, Jan I fuld drift vil hospitalet være arbejdsplads for over ansatte. Der forventes årligt over ambulante behandlinger, over indlæggelser og over besøgende. Hertil er bl.a. knyttet sygetransporter, udrykningskørsler og helikopterflyvninger, samt varekørsler til hospitalets mangeartede funktioner. VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

11 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 9 Anlægsperioden for det samlede byggeri vil strække sig over 8 år og opdeles i 2 etaper. Hospitalets 1. etape forventes at stå færdig i 2016 og 2. etape i Planforhold Projektet for DNV-Gødstrup stemmer overens med kommuneplanens visioner og mål for Hernings udvikling som kraftcenter og med planlægningen for den nye bydel Helstrup. Projektet stemmer også overens med hovedlinjerne i rammerne for anvendelse og bebyggelse, og for intentionerne i Herning Kommunes Højhuspolitik. Projektet for DNV-Gødstrup stemmer overens med lokalplan 54.OF1.1 i forhold til 1 of 3 om formål og anvendelse. I lokalplanens 4 om vej- sti- og parkeringsforhold fastlægges vejbetjeningen til at ske fra følgende offentlige veje: Vestre Omfartsvej, forlængelsen af Vesterholmvej og Gødstrupvej. Der etableres ikke direkte vejadgang fra Vestre Omfartsvej til hospitalet. Men da lokalplanen også giver mulighed for vejadgang fra forlængelsen af Vesterholmvej og Gødstrupvej vurderes det, at projektet er i overensstemmelse med lokalplanen. I forhold til bebyggelsens omfang, placering, udformning og fremtræden vurderes projektet at være i overensstemmelse med lokalplanen. I byggesagsbehandlingen af det færdige projekt vil Herning Kommune sikre, at det opførte byggeri er i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. Projektet for DNV-Gødstrup har i sig selv afledte konsekvenser for den kommende byplanlægning, idet hospitalet placeres som den første større funktion i planlægningen for den nye bydel Helstrup. Dertil kommer at projektet har medført den igangsatte planlægning for de nødvendige infrastrukturanlæg i området, dvs. forlængelsen af Vesterholmvej, Vestre Omfartsvej og ny station på jernbanen mellem Herning og Struer. Hospitalet inkl. helikopterlandingspladsen og de nye infrastrukturanlæg vil udgøre forudsætninger for den fremtidige planlægning, og til en vis grad resultere i bindinger med hensyn til at disponere fremtidige anvendelser, bl.a. med hensyn til at opnå en hensigtsmæssig trafikafvikling og at undgå støjgener. 2.3 Landskab og visuelle konsekvenser Projektområdet berører ikke fredede arealer eller kommuneplanlagte landskabsområder. I projektområdets sydøstlige del ligger en gravhøj, der er omfattet af 100 m fortidsmindebeskyttelseslinje i medfør af naturbeskyttelseslovens 18. Denne beskrives nærmere i kapitel om kulturmiljø og arkitektonisk arv. Derudover omfatter projektområdet ikke arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer. VVM for DNV-Gødstrup.

12 10 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé De mest karakteristiske landskabselementer i nærheden af projektområdet er ådalen omkring Herningsholm Å, Gødstrup Sø og landsbyen Gødstrup. DNV-Gødstrup vil fremstå synligt i landskabet set fra alle sider omkring projektområdet. Hospitalets samlede bygningskompleks vil udgøre et betydeligt orienterings- og tyngdepunkt i Hernings vestlige byprofil og understrege en betydende regional funktion ved overordnede trafikale forbindelser. Bebyggelsens skala og højde på op til 50 m afviger betydeligt fra det nuværende landskabsområde, der overvejende er et åbent landbrugsområde med spredte gårde, læhegn og småskove. Anlægget vurderes ikke at indvirke negativt på fredningen af Gødstrup Sø, der har til formål at sikre og udvikle søen og dens omgivelsers rekreative kvaliteter, herunder bl.a. at udvikle støttepunkter for friluftslivet. Figur Visualisering set i fugleperspektiv fra nordvest med Herning By i baggrunden og Gødstrup Sø til venstre i billedet. CuraVita, aug Der er i projektet indarbejdet en række foranstaltninger, der styrker den landskabelige tilpasning. Bebyggelsens horisontale linjer, store flader med grønne tage og begrønninger af facaden medvirker til at tilpasse den store bebyggelsesvolumen til det omgivende landskab, således at bebyggelsens kontrasterende skala og højde i forhold til omgivelserne afbødes. Bebyggelsens placering betyder, at den hovedsageligt vil kaste skygger inden for projektområdet. Skyggerne vil ikke påvirke ejendomme uden for projektområdet i væsentlig grad. På den baggrund vurderes skyggevirkningerne af projektet ikke at medføre væsentlige konsekvenser for omgivelserne. I projektet er der taget højde for de interne skyggevirkninger ved at placere den højeste bygning med sengeafsnit mod nord, så bygningen ikke kaster slagskygge på de øvrige bygninger. Gårdhaverne i bebyggelsen har gode sollysforhold i sommerhalvåret, samt forårs- og efterårsmånederne. VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

13 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 11 Under anlægsfasen vil området fremstå som byggeplads i en del år. Det medfører at hospitalets fremtoning vil være præget af byggemateriel, kraner og stilladser, der i væsentligt omfang vil være synligt fra et større område. Hospitalet vil på sigt indgå i sammenhæng med den omkringliggende fremtidige byudvikling i bydelen Helstrup, og med tiden ændre områdets samlede fremtoning, der må forventes at ændre landskabsindvirkningen betydeligt. Området vil herved ændre sig fra et forholdsvist åbent landskabsområde med spredte landbrugsbebyggelser til et tættere bebygget byområde. 2.4 Kulturmiljø og arkitektonisk kulturarv Opførelsen af hospitalet vil medføre en ændring af områdets fremtræden som åbent landskabsrum med landbrugsdrift og spredte bebyggelser i det åbne land vest for landbybebyggelsen i Gødstrup. Projektet vurderes ikke at medføre negativ påvirkning af bevaringsværdige bymiljøer eller sammenhænge. Projektområdet ligger udenfor værdifulde kulturmiljøer, kirkebyggelinjer og kirkeindsigtsområder. Afstanden til omkringliggende kirker er relativt stor og de fleste kirker ligger i bymæssig bebyggelse, så der vurderes ikke at ske forringelser af indsigten til kirker. Projektet medfører ingen væsentlige konsekvenser for kulturmiljø og arkitektonisk arv. Den fredede gravhøj i det sydøstlige hjørne friholdes og vil indgå som landskabselement i hospitalets grønne friarealer. Tilstandsændringer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen på 100 m fra gravhøjen forudsætter dispensation fra Herning Kommune. Eksisterende bygninger i området er enten nedrevet eller nedrives. Dog har Region Midtjylland bevaret dele af ladebygning på Næstholtvej 11, der agtes anvendt som "Innovationsstald", med henblik på at etablere forsøgsopbygning af hospitalsrum og -afsnit inden implementering. Derudover vil Region Midtjylland vurdere, om ejendommens stuehus kan bevares og anvendes til nye formål. Herning Museum har gennemført forundersøgelser i projektområdet, og har kortlagt spor og gjort fund fra bl.a. bronzealder og jernalder. Et undersøgelsesområde blev udskilt til nærmere undersøgelser, som skal gennemføres inden byggeri og anlæg i området påbegyndes. Resten af det undersøgte areal inden for projektområdet kræver ikke yderligere undersøgelser. Med de gennemførte og planlagte undersøgelser vurderes det, at alle arkæologiske anlægsspor er opmålt og registreret og alle oldtidsfund er sikret før anlægsarbejdet igangsættes. 2.5 Trafik Der er foretaget vurderinger af de trafikale forhold omkring DNV-Gødstrup med udgangspunkt i at forlængelsen af Vesterholmvej og den vestlige omfartsvej begge er realiserede. Den overordnede vejbetjening af hospitalet i projektet sker VVM for DNV-Gødstrup.

14 12 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé via Gødstrupvej og forlængelsen af Vesterholmvej. Der forventes ikke som forudsat i plangrundlaget adgang til den Vestre Omfartsvej. De nye vejanlæg skal både kunne betjene hospitalet og en fremtidig byudvikling ved Helstrup. Ligeledes etableres en jernbanestation ved hospitalet. Disse anlæg VVM-vurderes separat. Det nye hospital forventes af skabe en daglig trafik på ca biler/døgn (ÅDT). Fordelt på brugere kan ca biler/døgn relateres til ikke-akut patienttransport, ca biler/døgn til personale, ca biler/døgn til besøgende og ca. 300 biler/døgn til ambulancekørsel og varetransport. På baggrund af den forventede gode kollektiv trafikforsyning til området med jernbanestation, busruter og cykelstier til Herning, forudsættes det, at 1/4 af de ansatte på hospitalet bruger anden transport end bil til og fra arbejde. Ud over trafik til det nye hospital er der forudsat biler i døgnet fra det planlagte byområde syd for hospitalet. Trafikken til og fra hospitalet forventes at fordele sig med ca biler/døgn via adgangsvejen fra Gødstrupvej og ca biler/døgn via adgangsvejen fra forlængelsen af Vesterholmvej. Etablering af DNV-Gødstrup vil have en væsentlig påvirkning af de trafikale forhold i området. Det vurderes dog, at med de planlagte udbygninger af vejnettet i særskilte projekter og med de anviste afværgeforanstaltninger omkring vejadgange mv. vil trafikken kunne afvikles hensigtsmæssigt og forsvarligt. Fra Gødstrupvej bliver der vejadgang til hospitalets hovedindgang på bygningens nordside, og særskilt vejadgang til psykiatrien. Tilslutningen til Gødstrupvej sker i et 3-benet vigepligtsreguleret kryds i en afstand af minimum 50 m fra baneoverskæringen. For at sikre den venstresvingende trafik indtil hospitalet udvides Gødstrupvej med en venstresvingsbane. Midtersporet anvendes som venstresvingsbane for både trafik til psykiatrien og for trafik til p-pladserne ved hovedindgangen. Krydset Gødstrupvej/ forlængelsen af Vesterholmvej signalreguleres for at give mulighed for at prioritere udrykningskøretøjer og for at sikre den store andel svingende trafikanter til hospitalet. Fra forlængelsen af Vesterholmvej etableres adgang via rundkørsel i projektområdets sydvestlige hjørne. Fra rundkørslen bliver der et ben til personaleparkering, varemodtagelse og affaldshåndtering. Som et 2. ben i rundkørslen anlægges adgangsvej til selvhenvendelser til akutmodtagelsen. Der er yderligere mulighed for at videreføre vejen som busvej til hospitalets nordside, og vejen får som sidevej en ny tilkørselsvej til ejendommene vest for hospitalet. Rundkørslen er med til at sikre den svingende trafik ind til hospitalet og danner samtidig en naturlig overgang fra den højklassede vestlige omfartsvej uden krydsende trafikanter til forlængelsen af Vesterholmvej, der har karakter af en VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

15 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 13 almindelig 2-sporet landevej. Der etableres særskilte ambulanceveje fra forlængelsen af Vesterholmvej til akutmodtagelsen på hospitalets sydside. Figur Principiel skitse af vejadgange og parkeringspladser til DNV-Gødstrup. CuraVita, Jan Trafikstøj Der er gennemført beregninger og vurderinger af de støjmæssige virkninger som trafikken på vejene omkring hospitalet afstedkommer. Hovedparten af hospitalets bygninger vil med den planlagte placering være beliggende i støjzonen fra 53 db til 58 db. Dele af de sydvendte facader vil blive påvirket lige omkring eller lidt over grænseværdien på 58 db. Psykiatrien i hospitalets østligste del, nærmest Gødstrupvej, ligger placeret hvor støjbelastningen på facaden er beregnet til db. Afhængigt af om de nærmeste bygningsafsnit skal anvendes til støjfølsom anvendelse, kan det her være nødvendigt at foretage støjmæssige afværgeforanstaltninger for at afskærme mod støjen. VVM for DNV-Gødstrup.

16 14 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé En støjvold, der afgrænser p-pladserne ud mod Gødstrupvej vil dæmpe vejtrafikstøjen i forhold til hospitalets østligste del, psykiatrien. Med en vold på 3 meters højde vil støjen blive dæmpet 2-4 db på den østligste facade. Støjbelastningen i stueetagen vil herved ligge under grænseværdien, mens den på de øvrige etager er overskredet med 1-2 db. En højere vold vil kun medføre marginalt øget støjdæmpning, da støjen fra forlængelsen af Vesterholmvej syd for området influerer i støjen. Støjvolden vil ligeledes dæmpe støj fra parkeringsoperationer i forhold til de nærliggende beboelser øst for Gødstrupvej. Støjvolden kan udformes ved brug af overskudsjord fra byggefasen og udformes med beplantninger i sammenhæng med de grønne arealers udtryk. Derudover kan vejstøjen nedbringes ved at udforme facaden som dobbeltfacade, med lydisolerende vinduer, eller man kan undlade at placere sove- og opholdsrum i nærmeste facader mod Gødstrupvej. Ved boligerne langs Gødstrupvej, øst for hospitalet, stiger støjbelastningen væsentligt som følge af den forøgede trafik til hospitalet. Grænseværdien på 58 db vil ikke være overholdt ved 5-10 boliger nær projektområdet. I anlægsfasen vil der ske en betydelig tilkørsel af materialer til byggepladsen. Tilkørsel af materialer til byggepladsen skal ske via rute Sindingvej - Bjalderbækvej - Vildbjergvej - Gødstrupvej, med indkørsel til byggepladsen fra Gødstrupvej. Beboere langs disse veje vil opleve en øget vejtrafikstøj i anlægsfasen. Tilkørselsruten er dog valgt således, at antallet af tilstødende ejendomme er meget få. Den fremtidige vejtrafikstøj langs vejene i området afledt af trafik til hospitalets drift vil gradvist stige efterhånden som hospitalets funktioner tages i anvendelse. Trafikmængden på Vestre Omfartsvej og forlængelsen af Vesterholmvej betyder ligeledes en forøgelse af støjniveauet i området. Disse projekter omfattes af særskilte VVM'er. 2.7 Helikopterstøj Der er foretaget beregning af de støjmæssige forhold i forbindelse med fremtidig beflyvning af en helikopterlandingsplads placeret ved DNV-Gødstrup. Før helikopterflyvepladsen anlægges, skal Trafikstyrelsen godkende ansøgning om pladsens indretning og meddele etableringstilladelse. Pladsens indretning skal ske efter Trafikstyrelsens anvisninger med baggrund i bekendtgørelse 3-8 "Bestemmelser om indretning og drift af helikopterflyvepladser". Det forudsættes, at der vil forekomme 1 ind- og udflyvning om dagen, eller 720 flyvninger om året, dvs. 360 starter og 360 landinger. Der forventes hovedsageligt flyvninger med letvægts akutlægehelikoptere af typen EC135. I mere sjældne tilfælde svarende til 40 af de 720 flyvninger, f.eks. ved større flytninger, katastrofer eller evt. mangel på helikopterkapacitet, indsættes Forsvarets noget VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

17 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 15 større helikoptere af typen Agusta Westland EH-101, der er dimensionsgivende for helikopterplatformens udformning. Figur Fotos af helikoptertyperne EC 135 (t.v.) og EH 101 (t.h.) Helikopterlandingspladsen placeres ved akutmodtagelsen på hospitalsbygningens sydside. Platformen placeres på tag over servicebyen, der ligger under terræn og beklædes med grønt tag, således at pladsen fremtræder som på terræn. Trafikstyrelsen stiller krav om minimum 2 ind- og udflyvningskorridorer, som skal ligge retningsforskudt minimum 150 grader. Ind- og udflyvning forudsættes at foregå i en 30 graders sektor omkring to flyveveje: øst (117 grader) og vest (297 grader). Valget af ind- og udflyvningskorridorer er sket under hensyntagen til hospitalets bygninger nord for landingspladsen, til fremtidige byvækstarealer syd for Vesterholmvej samt til vindretningerne. Indflyvningen til landing på helikopterplatformen antages at begynde i en afstand af 1-2 km fra platformen. Der vil ikke forekomme helikopterstøj før hospitalets akutfunktioner er etableret og i drift. Akutfunktionerne anlægges som 1. etape, der forventes afsluttet med udgangen af Den væsentligste støjkilde i forbindelse med helikopterens drift er fra ind- og udflyvningerne, der vil påvirke et større område. Helikopteren vil derudover forårsage mere lokalt støj i forbindelse med nedlukning og opstart af motoren på landingspladsen. Ambulanceflyvning er undtaget fra Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra flyvepladser og kan således ikke karakteriseres som hverken almen flyveplads eller lufthavn. Hvis støjudbredelsen fra helikopterflyvepladsen vurderes i forhold til de mest restriktive grænseværdier for almene flyvepladser viser beregningerne, at der ikke vil ske støjbelastning over den vejledende grænseværdi på L den 45 db af hverken Gødstrup landsby, boligområderne i Tørring og Herning eller af det fredede, rekreative område ved Gødstrup Sø. Ingen ejendomme i det åbne land belastes af støj over grænseværdien på L den 50 db. Et mindre areal syd for den planlagte forlængelse af Vesterholmvej belastes af støj over grænseværdien for støjfølsomme formål på L den 45 db. Arealet strækker sig op til 170 m syd for vejens planlagte forløb ind i arealerne, der forventes at indgå i planlægningen af den fremtidige bydel ved Helstrup. Dette areal nær- VVM for DNV-Gødstrup.

18 16 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé mest Vesterholmvej kan derfor ikke anvendes til fremtidige boliger, plejehjem, rekreative formål og lignende af hensyn til belastningen af helikopterstøj. Grænseværdien for erhvervsformål er ikke overskredet. Det ses af beregningerne, at hospitalets bygninger vil blive belastet af støj over grænseværdien på 45 db på facaderne, og for nogle dele af sengeafdelingerne, der betragtes som støjfølsomme formål, vil det være op til 60 db på facaden. Undersøgelser viser, at støj fra nødvendige og samfundsnyttige hændelser som fx ambulancekørsel eller ambulanceflyvning opfattes mindre generende end tilsvarende unødvendige hændelser. Dette vil især gøre sig gældende for indlagte patienter på DNV-Gødstrup. Jævnfør Miljøstyrelsens vejledning bør maksimalværdien af det A-vægtede støjniveau, for starter og landinger, ikke overstige 70 db om natten for almenflyvepladser og 80 db for lufthavne og flyvepladser. Beregningerne af maksimalværdien af støjen viser, at L Amax 80 db kun er overskredet ved forholdsvis få boliger i det åbne land og ved Gødstrup landsby, mens grænseværdien på 70 db, for almenflyvepladser, er overskredet i byområdet omkring indflyvningskorridoren, omfattende mange boliger. Maksimalværdien af støjen er beregnet på baggrund af den mest støjende helikoptertype, som er militærets EH101. Da denne kun forventes brugt sjældent og ved særlige lejligheder, ca. 20 gange pr. år, og højest ca. 4 gange om natten, vil den beregnede maksimalværdi af støjen kun blive sjældent forekommende. Det kan således konkluderes, at helikopteraktiviteten vil give anledning til kortvarig, kraftig støjpåvirkning, som overstiger de vejledende støjgrænser for almene flyvepladsers påvirkning af boligområder. Men da ambulanceflyvningen er undtaget fra de almindelige støjreguleringsregler og ambulanceflyvning er forbundet med nødsituationer findes den kortvarige, kraftige støjpåvirkning at være acceptabel. 2.8 Togstøj Der er gennemført beregninger af togstøj ud fra forventning om, at BaneDanmark etablerer en station på jernbanen mellem Herning og Struer ud for hospitalets grund. Anlægget af jernbanestationen ved Gødstrup er ikke en del af hospitalsprojektet, men da de afledte støjpåvirkninger vil have konsekvenser for hospitalets drift, er dette belyst i denne VVM. Der er foretaget støjberegninger ud fra en mulig forventning om, at frekvensen på strækningen Herning-Gødstrup kan udvides til 2 gange i timen, idet toget fra Århus kan fortsætte til Gødstrup og derefter returnere til Herning. Resultaterne viser at, i projektområdet er grænseværdierne for L den og L max overholdt i en afstand på 45 meter fra spormidten. Der er ikke særlige behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektet, da disse er indarbejdet i lokalplanen for projektet, ved at der er indlagt en vis afstand mellem jernbanen og byggefeltet, således at støjen fra togene overholder grænseværdierne på de VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

19 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 17 væsentlige dele af projektområdet, dvs. inden for byggefeltet. I projektet etableres der ikke støjfølsom arealanvendelse i umiddelbar nærhed af jernbanen. Såfremt nogle tog ikke stopper på stationen, er det beregnet, at grænseværdien for maksimalværdien også er overholdt i projektområdet ved afstand til jernbanen på minimum 45 meter. Der er ikke foretaget beregning af den gennemsnitlige døgnværdi L den for situation hvor nogle af togene standser og andre ikke gør, da der ikke foreligger en fordeling mellem antallet af standsende og ikke standsende tog. Ved boligerne nær Gødstrup sø vil passagehastigheden af togene være lavere for tog der standser ved hospitalet. Støjbelastningen i nærmeste omgivelser af projektområdet vil dog ikke ændre sig væsentligt, da lavere kørehastigheder vil modsvares af flere togpassager. 2.9 Virksomhedsstøj Støjpåvirkningerne fra hospitalsdriften reguleres efter miljøbeskyttelsesloven og de af Miljøstyrelsen fastsatte grænseværdier for virksomhedsstøj. Hospitalet indeholder en række tekniske anlæg, som er potentielt støjende. Det drejer sig om nødstrømsanlæg, ilttanke, ventilation mv. Det skal ved placering af disse vurderes om afstande til nærmeste boliger og afstande til områder og bygninger for støjfølsom anvendelse på hospitalet er tilstrækkelige. Den væsentligste støjkilde i forhold til omgivelserne vurderes at være støjen fra parkeringsoperationer af de dagligt biler, der forventes at køre til hospitalet. Der er gennemført beregninger af støjen, der stammer fra parkeringsoperationer fordelt på parkeringsområderne. Beregningerne viser, at i dagperioden, hvor den største trafik foregår, vil grænseværdien være overholdt ved projektområdets grænse. I aften- og natperioden, hvor der gælder lavere grænseværdier, vil der være overskridelse på op til 5 db ved beboelsesejendommene Gødstrupvej 60 og 62, der ligger nærmest indkørslen til hospitalet. Selvom der isoleret set er tale om en overskridelse af støjgrænsen over for disse boliger, vil boligerne først og fremmest være belastet af støj fra vejtrafik på Gødstrupvej, idet denne støj er tættest og højere end støjen fra parkeringsoperationer. Det vurderes, at ved at opføre en støjvold på 3 meter, der afgrænser p- pladserne ud mod Gødstrupvej ud for boligerne, vil det være muligt at dæmpe virksomhedsstøjens bidrag på boligerne, og samtidig dæmpe vejtrafikstøjen på hospitalets østligste facader ved psykiatrien. Volden kan udformes ved brug af overskudsjord fra byggefasen og udformes med beplantninger i sammenhæng med de grønne arealers udtryk. På grund af adgangsvejen til hospitalet og dermed "huller" i volden, vil det dog næppe være muligt at nedbringe virksomhedsstøjen helt ved de to boliger. VVM for DNV-Gødstrup.

20 18 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé På baggrund af ovenstående vurderes støj fra parkeringsoperationer ikke at have væsentlig indvirkning på omgivelserne. Hospitalets øvrige støjkilder som ventilation og tekniske anlæg mv. vil sandsynligvis kunne placeres i tilstrækkelig afstand til nærmeste boliger således, at eventuelt behov for støjafskærmning kan klares lokalt ved de enkelte anlæg. Samtidig skal de placeres og udformes, så der ikke sker unødig genevirkning for hospitalets brugere, især sove- og opholdsrum. Der kan i anlægsfasen forventes byggepladsstøj fra entreprenørmaskiner, byggeaktiviteter og transport af materialer til og fra byggepladsen. Støjende byggeog anlægsarbejder skal anmeldes til Herning Kommune, jf. reglerne i bekendtgørelse nr af 14/ om miljøregulering af visse aktiviteter. Af hensyn til belastningen af omkringliggende ejendomme mv, kan Herning Kommune fastsætte vilkår for aktiviteten, herunder pladsens indretning, støjafskærmning samt regulering over døgnet/ugen Klima og luftkvalitet Hospitalet opføres i medfør af lokalplanens krav som lavenergibebyggelse i henhold til bygningsreglementets energirammer herfor, hvilket reducerer energiforbruget med 25 % i forhold til standardkravet. Dette sikres gennem bygningens materialer og isolering mv, og medvirker til at reducere bygningens CO 2 bidrag. Derudover vil bæredygtige tiltag blive indarbejdet i videst mulig omfang gennem en konkretisering af projektet. Hospitalet i drift medfører luftemissioner i form af primært ventilationsafkast, punktudsug og øget trafik i området. Det vurderes, at luftkvaliteten ikke påvirkes negativt som følge af hospitalsdriften. Sygehusapoteket forventes at fremstille lægemiddel og vil derfor være godkendelsespligtig virksomhed. De nærmere forhold omkring filtrering af punktudsug reguleres i miljøgodkendelsen for apoteket, således at gældende grænseværdier vil blive overholdt. DNV-Gødstrup er en miljøfølsom anvendelse svarende til beboelser, og det kan påvirke driftsvilkårene for omkringliggende landbrug i forbindelse med udbringning af gylle og udvidelsesmuligheder. Ligeledes vil opførelsen af hospitalet påvirke driftsvilkårene for korn- og foderstofvirksomheden Hedegaard Agro, der ligger ca. 550 m nordvest for projektområdet. Ifølge beregninger vil lugtkoncentrationen overskrides på de øvre etager fra 33 meters højde og op i 10 etagers bygningen, der skal rumme patienthotellet. Da bygningen er vestvendt vil den skærme de andre høje bygninger for afkastet fra Hedegaard Agro. Problemstillingen med lugtemission fra Hedegaard Agro i receptorhøjder over 33 m i projektområdet, kan løses med en forhøjelse af den 45 m høje skorsten. Herning Kommune kan regulere dette vilkår gennem virksomhedens miljøgodkendelse. I 2012 udløber retsbeskyttelsen af miljøgodkendelsen, hvorefter den tages op til revision. VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Copyright Billund Kommune KMS COWI Kortdata er kun vejledende Forslag Oktober 2013 Tillæg nr.

Læs mere

Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning Tillæg 6 - til Kommuneplan 2009-2021 med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Til myndigheder, foreninger og Indsigere til planforslag

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27.

Læs mere

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV Aalborg Lufthavn Januar 2013 UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV PROJEKT Aalborg Lufthavn Projekt nr. 208116 Version 1 Version 2, Endelig Dokument nr. 125841504 Udarbejdet af LGO, MDS

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2008 J.nr.: NKN-33-00820 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 2010 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 I henhold til 23 c i lov om planlægning (LBK nr. 1027 af 20. oktober 2008) ændres rammer for lokalplanlægningen for bydelen Østerbro som følger: Ændringer af

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 4-9-101 for Aalborg Portland

Miljøvurdering af lokalplan 4-9-101 for Aalborg Portland Aalborg Kommune Udarbejdet af COWI A/S Miljøvurdering af lokalplan 4-9-101 for Aalborg Portland Version 1.0 1 Juni 2008 Indledning Denne miljørapport er udarbejdet i tilknytning til en lokalplan for Aalborg

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere