DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest"

Transkript

1 DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2012

2 DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2012 Udgiver Herning Kommune Planafdelingen, By, Erhverv og Kultur kontaktperson: Joan Berentzen Udarbejdet af: COWI A/S kontaktperson Henrik Søe Lysgaard i samarbejde med Region Midtjylland kontaktperson Michael Hyllegaard Projektillustrationer: CuraVita Kortgrundlag: DDOland 2010 COWI KMS

3 Indledning 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé Projektbeskrivelse Planforhold Landskab og visuelle konsekvenser Kulturmiljø og arkitektonisk kulturarv Trafik Trafikstøj Helikopterstøj Togstøj Virksomhedsstøj Klima og luftkvalitet Jordforurening Spildevand og overfladevand Vandmiljø Grundvand Råstoffer og affald Risikovirksomhed Flora og fauna Mennesker og samfund Alternativer 30 3 Teknisk beskrivelse af projektet og 0-alternativ Projektet Alternativer Kilder 45 4 Projektområdet Projektområdets omgivelser Kilder 48 5 Planforhold VVM-reglerne Planlagte infrastrukturanlæg Kommuneplanen Lokalplan Samlet vurdering Kilder 57 6 Landskab og visuelle konsekvenser Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger 64 VVM for DNV-Gødstrup.

4 2 Indledning 6.6 Overvågning Konklusion Kilder 65 7 Kulturmiljø og arkitektonisk kulturarv Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder 74 8 Trafik Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder 86 9 Trafikstøj Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Konklusion Kilder Helikopterstøj Grundlag - helikopterflyvning DNV-Gødstrup Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Togstøj Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Virksomhedsstøj Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger 122 VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup VVM for DNV- Gødstrup

5 Indledning Overvågning Konklusion Kilder Klima og luftkvalitet Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Jordforurening Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Spildevand og overfladevand Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Vandmiljø Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Grundvand Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Råstoffer og affald Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet 188 VVM for DNV-Gødstrup.

6 4 Indledning 18.5 Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Risikovirksomhed Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Flora og fauna Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder Mennesker og samfund Grundlag Eksisterende forhold Vurdering af projektet Vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger Overvågning Konklusion Kilder 210 VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup VVM for DNV- Gødstrup

7 Indledning 5 1 Indledning Baggrund Region Midtjylland har i samarbejde med staten besluttet at der skal opføres et nyt hospital i Vestjylland. DNV-Gødstrup skal betjene den vestlige del af Region Midtjylland, som omfatter kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer, det vil sige et samlet optageområde på km 2 eller ca indbyggere i Dertil kommer at akutbetjeningen kan betjene et større område. 1 Det nye hospital samler alle somatiske og psykiatriske funktioner fra den nuværende Hospitalsenheden Vest samt de tilgrænsende psykiatriske funktioner. Derudover indgår en forskningsenhed/cfu i hospitalsbygningen. Placeringen af det nye hospital er fastlagt af Region Midtjylland på baggrund af et omfattende analyse- og udredningsarbejde i Herning Kommune vedtog i 2010 Lokalplan nr. 54.OF1.1 og Kommuneplantillæg nr. 30 med rammer for hospitalets placering og udformning på grunden. Som led i vedtagelsen af planerne blev der gennemført miljøvurdering i medfør af Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer). Region Midtjylland har i september 2011 på baggrund af udbud og projektkonkurrence valgt at realisere projektet fra CuraVita. VVM og miljørapport Herning Kommune har vurderet, at projektet for DNV-Gødstrup er omfattet af VVM-pligt i kraft af anlæggelsen af en helikopterlandingsplads som en del af hospitalet, og da der er tale om et betydeligt bygge- og anlægsarbejde. 1 Region Midtjylland, Det Nye hospital i Vest - DNV-Gødstrup, Programgrundlag nov VVM for DNV-Gødstrup.

8 6 Indledning Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVMredegørelse, et tilhørende tillæg til kommuneplanen og en VVM-tilladelse. Kommuneplantillægget omfattes endvidere af lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), og det derfor valgt at samle VVMredegørelsen og miljørapport i ét dokument, da der indholdsmæssigt er store sammenfald mellem de to regelsæt. Formålet med VVM'en og miljørapporten er at vurdere - og om muligt undgå, mindske eller kompensere for - miljømæssige konsekvenser ved projektet. Redegørelsen skal bidrage til at informere og inddrage offentligheden i beslutningsprocessen. VVM-redegørelsen og miljørapporten offentliggøres sammen med Kommuneplantillæg nr. 66, og er udarbejdet af COWI i samarbejde med Herning Kommune og Region Midtjylland. Der arbejdes sideløbende med anlæggelse af nye infrastrukturanlæg omkring hospitalet i form af Vestre Omfartsvej, forlængelse af Vesterholmvej og etablering af en station på jernbanen mellem Herning og Struer. Disse anlægsprojekter er ikke en del af hospitalsprojektet og dermed ikke omfattet af denne VVMredegørelse, men omfattes af særskilte VVM-processer. VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

9 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 7 2 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 2.1 Projektbeskrivelse Projektområde Projektområdet for DNV-Gødstrup omfatter et 36 ha stort areal vest for Gødstrup svarende til areal omfattet af lokalplan nr. 54.OF1.1. Arealet afgrænses af jernbanen mellem Herning og Struer, Gødstrupvej og den planlagte forlængelse af Vesterholmvej. Områdets vestlige afgrænsning forløber omtrent i den nordsydgående del af Næstholtvej. Den planlagte Vestre Omfartsvej vil forløbe vest for området. Figur Projektområdets placering ved Herning by. COWI, DDOLand, Helhedsplan Som grundlag for planlægningen af DNV-Gødstrup er der foretaget beregninger af det fremtidige behov for behandlingskapacitet og de heraf følgende dimensioner for det nye hospital. På baggrund heraf skitserer projektets helhedsplan en VVM for DNV-Gødstrup.

10 8 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé bebyggelse på m 2, hvoraf der foreløbigt realiseres ca m 2. Lokalplanen for området muliggør ca m 2. Projektets bebyggelse opføres med en gennemgående base i 2-3 etager, mens sengeafdelingerne placeres i 4 T-formede voluminer i varierende højde på 6-10 etager. De fire sengeafdelinger vil indeholde afsnit for henholdsvis akut, thorax, kirurgi og kræft. Disse bygninger har en højde på op til knapt 50 m. Der udføres et kælderniveau under dele af bebyggelsen. Kælderniveauet er ikke fuldt udnyttet, bl.a. fordi teknikrum placeres på etage 3, og da parkeringspladser etableres på terræn. Forsyningsbyen til tekniske anlæg, køkken og apotek mv. etableres ved adgangsvejen fra forlængelsen af Vesterholmvej, og udføres i 1 etage, der fremtræder under terrænniveau. Det vil sige at tagfladen, der beklædes med græs og rummer helikopterlandingsplads, ligger i niveau med indgangen til akutmodtagelsen. Figur Helhedsplan for DNV-Gødstrup og disponeringen af arealet. CuraVita, Jan I fuld drift vil hospitalet være arbejdsplads for over ansatte. Der forventes årligt over ambulante behandlinger, over indlæggelser og over besøgende. Hertil er bl.a. knyttet sygetransporter, udrykningskørsler og helikopterflyvninger, samt varekørsler til hospitalets mangeartede funktioner. VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

11 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 9 Anlægsperioden for det samlede byggeri vil strække sig over 8 år og opdeles i 2 etaper. Hospitalets 1. etape forventes at stå færdig i 2016 og 2. etape i Planforhold Projektet for DNV-Gødstrup stemmer overens med kommuneplanens visioner og mål for Hernings udvikling som kraftcenter og med planlægningen for den nye bydel Helstrup. Projektet stemmer også overens med hovedlinjerne i rammerne for anvendelse og bebyggelse, og for intentionerne i Herning Kommunes Højhuspolitik. Projektet for DNV-Gødstrup stemmer overens med lokalplan 54.OF1.1 i forhold til 1 of 3 om formål og anvendelse. I lokalplanens 4 om vej- sti- og parkeringsforhold fastlægges vejbetjeningen til at ske fra følgende offentlige veje: Vestre Omfartsvej, forlængelsen af Vesterholmvej og Gødstrupvej. Der etableres ikke direkte vejadgang fra Vestre Omfartsvej til hospitalet. Men da lokalplanen også giver mulighed for vejadgang fra forlængelsen af Vesterholmvej og Gødstrupvej vurderes det, at projektet er i overensstemmelse med lokalplanen. I forhold til bebyggelsens omfang, placering, udformning og fremtræden vurderes projektet at være i overensstemmelse med lokalplanen. I byggesagsbehandlingen af det færdige projekt vil Herning Kommune sikre, at det opførte byggeri er i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. Projektet for DNV-Gødstrup har i sig selv afledte konsekvenser for den kommende byplanlægning, idet hospitalet placeres som den første større funktion i planlægningen for den nye bydel Helstrup. Dertil kommer at projektet har medført den igangsatte planlægning for de nødvendige infrastrukturanlæg i området, dvs. forlængelsen af Vesterholmvej, Vestre Omfartsvej og ny station på jernbanen mellem Herning og Struer. Hospitalet inkl. helikopterlandingspladsen og de nye infrastrukturanlæg vil udgøre forudsætninger for den fremtidige planlægning, og til en vis grad resultere i bindinger med hensyn til at disponere fremtidige anvendelser, bl.a. med hensyn til at opnå en hensigtsmæssig trafikafvikling og at undgå støjgener. 2.3 Landskab og visuelle konsekvenser Projektområdet berører ikke fredede arealer eller kommuneplanlagte landskabsområder. I projektområdets sydøstlige del ligger en gravhøj, der er omfattet af 100 m fortidsmindebeskyttelseslinje i medfør af naturbeskyttelseslovens 18. Denne beskrives nærmere i kapitel om kulturmiljø og arkitektonisk arv. Derudover omfatter projektområdet ikke arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer. VVM for DNV-Gødstrup.

12 10 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé De mest karakteristiske landskabselementer i nærheden af projektområdet er ådalen omkring Herningsholm Å, Gødstrup Sø og landsbyen Gødstrup. DNV-Gødstrup vil fremstå synligt i landskabet set fra alle sider omkring projektområdet. Hospitalets samlede bygningskompleks vil udgøre et betydeligt orienterings- og tyngdepunkt i Hernings vestlige byprofil og understrege en betydende regional funktion ved overordnede trafikale forbindelser. Bebyggelsens skala og højde på op til 50 m afviger betydeligt fra det nuværende landskabsområde, der overvejende er et åbent landbrugsområde med spredte gårde, læhegn og småskove. Anlægget vurderes ikke at indvirke negativt på fredningen af Gødstrup Sø, der har til formål at sikre og udvikle søen og dens omgivelsers rekreative kvaliteter, herunder bl.a. at udvikle støttepunkter for friluftslivet. Figur Visualisering set i fugleperspektiv fra nordvest med Herning By i baggrunden og Gødstrup Sø til venstre i billedet. CuraVita, aug Der er i projektet indarbejdet en række foranstaltninger, der styrker den landskabelige tilpasning. Bebyggelsens horisontale linjer, store flader med grønne tage og begrønninger af facaden medvirker til at tilpasse den store bebyggelsesvolumen til det omgivende landskab, således at bebyggelsens kontrasterende skala og højde i forhold til omgivelserne afbødes. Bebyggelsens placering betyder, at den hovedsageligt vil kaste skygger inden for projektområdet. Skyggerne vil ikke påvirke ejendomme uden for projektområdet i væsentlig grad. På den baggrund vurderes skyggevirkningerne af projektet ikke at medføre væsentlige konsekvenser for omgivelserne. I projektet er der taget højde for de interne skyggevirkninger ved at placere den højeste bygning med sengeafsnit mod nord, så bygningen ikke kaster slagskygge på de øvrige bygninger. Gårdhaverne i bebyggelsen har gode sollysforhold i sommerhalvåret, samt forårs- og efterårsmånederne. VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

13 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 11 Under anlægsfasen vil området fremstå som byggeplads i en del år. Det medfører at hospitalets fremtoning vil være præget af byggemateriel, kraner og stilladser, der i væsentligt omfang vil være synligt fra et større område. Hospitalet vil på sigt indgå i sammenhæng med den omkringliggende fremtidige byudvikling i bydelen Helstrup, og med tiden ændre områdets samlede fremtoning, der må forventes at ændre landskabsindvirkningen betydeligt. Området vil herved ændre sig fra et forholdsvist åbent landskabsområde med spredte landbrugsbebyggelser til et tættere bebygget byområde. 2.4 Kulturmiljø og arkitektonisk kulturarv Opførelsen af hospitalet vil medføre en ændring af områdets fremtræden som åbent landskabsrum med landbrugsdrift og spredte bebyggelser i det åbne land vest for landbybebyggelsen i Gødstrup. Projektet vurderes ikke at medføre negativ påvirkning af bevaringsværdige bymiljøer eller sammenhænge. Projektområdet ligger udenfor værdifulde kulturmiljøer, kirkebyggelinjer og kirkeindsigtsområder. Afstanden til omkringliggende kirker er relativt stor og de fleste kirker ligger i bymæssig bebyggelse, så der vurderes ikke at ske forringelser af indsigten til kirker. Projektet medfører ingen væsentlige konsekvenser for kulturmiljø og arkitektonisk arv. Den fredede gravhøj i det sydøstlige hjørne friholdes og vil indgå som landskabselement i hospitalets grønne friarealer. Tilstandsændringer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen på 100 m fra gravhøjen forudsætter dispensation fra Herning Kommune. Eksisterende bygninger i området er enten nedrevet eller nedrives. Dog har Region Midtjylland bevaret dele af ladebygning på Næstholtvej 11, der agtes anvendt som "Innovationsstald", med henblik på at etablere forsøgsopbygning af hospitalsrum og -afsnit inden implementering. Derudover vil Region Midtjylland vurdere, om ejendommens stuehus kan bevares og anvendes til nye formål. Herning Museum har gennemført forundersøgelser i projektområdet, og har kortlagt spor og gjort fund fra bl.a. bronzealder og jernalder. Et undersøgelsesområde blev udskilt til nærmere undersøgelser, som skal gennemføres inden byggeri og anlæg i området påbegyndes. Resten af det undersøgte areal inden for projektområdet kræver ikke yderligere undersøgelser. Med de gennemførte og planlagte undersøgelser vurderes det, at alle arkæologiske anlægsspor er opmålt og registreret og alle oldtidsfund er sikret før anlægsarbejdet igangsættes. 2.5 Trafik Der er foretaget vurderinger af de trafikale forhold omkring DNV-Gødstrup med udgangspunkt i at forlængelsen af Vesterholmvej og den vestlige omfartsvej begge er realiserede. Den overordnede vejbetjening af hospitalet i projektet sker VVM for DNV-Gødstrup.

14 12 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé via Gødstrupvej og forlængelsen af Vesterholmvej. Der forventes ikke som forudsat i plangrundlaget adgang til den Vestre Omfartsvej. De nye vejanlæg skal både kunne betjene hospitalet og en fremtidig byudvikling ved Helstrup. Ligeledes etableres en jernbanestation ved hospitalet. Disse anlæg VVM-vurderes separat. Det nye hospital forventes af skabe en daglig trafik på ca biler/døgn (ÅDT). Fordelt på brugere kan ca biler/døgn relateres til ikke-akut patienttransport, ca biler/døgn til personale, ca biler/døgn til besøgende og ca. 300 biler/døgn til ambulancekørsel og varetransport. På baggrund af den forventede gode kollektiv trafikforsyning til området med jernbanestation, busruter og cykelstier til Herning, forudsættes det, at 1/4 af de ansatte på hospitalet bruger anden transport end bil til og fra arbejde. Ud over trafik til det nye hospital er der forudsat biler i døgnet fra det planlagte byområde syd for hospitalet. Trafikken til og fra hospitalet forventes at fordele sig med ca biler/døgn via adgangsvejen fra Gødstrupvej og ca biler/døgn via adgangsvejen fra forlængelsen af Vesterholmvej. Etablering af DNV-Gødstrup vil have en væsentlig påvirkning af de trafikale forhold i området. Det vurderes dog, at med de planlagte udbygninger af vejnettet i særskilte projekter og med de anviste afværgeforanstaltninger omkring vejadgange mv. vil trafikken kunne afvikles hensigtsmæssigt og forsvarligt. Fra Gødstrupvej bliver der vejadgang til hospitalets hovedindgang på bygningens nordside, og særskilt vejadgang til psykiatrien. Tilslutningen til Gødstrupvej sker i et 3-benet vigepligtsreguleret kryds i en afstand af minimum 50 m fra baneoverskæringen. For at sikre den venstresvingende trafik indtil hospitalet udvides Gødstrupvej med en venstresvingsbane. Midtersporet anvendes som venstresvingsbane for både trafik til psykiatrien og for trafik til p-pladserne ved hovedindgangen. Krydset Gødstrupvej/ forlængelsen af Vesterholmvej signalreguleres for at give mulighed for at prioritere udrykningskøretøjer og for at sikre den store andel svingende trafikanter til hospitalet. Fra forlængelsen af Vesterholmvej etableres adgang via rundkørsel i projektområdets sydvestlige hjørne. Fra rundkørslen bliver der et ben til personaleparkering, varemodtagelse og affaldshåndtering. Som et 2. ben i rundkørslen anlægges adgangsvej til selvhenvendelser til akutmodtagelsen. Der er yderligere mulighed for at videreføre vejen som busvej til hospitalets nordside, og vejen får som sidevej en ny tilkørselsvej til ejendommene vest for hospitalet. Rundkørslen er med til at sikre den svingende trafik ind til hospitalet og danner samtidig en naturlig overgang fra den højklassede vestlige omfartsvej uden krydsende trafikanter til forlængelsen af Vesterholmvej, der har karakter af en VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

15 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 13 almindelig 2-sporet landevej. Der etableres særskilte ambulanceveje fra forlængelsen af Vesterholmvej til akutmodtagelsen på hospitalets sydside. Figur Principiel skitse af vejadgange og parkeringspladser til DNV-Gødstrup. CuraVita, Jan Trafikstøj Der er gennemført beregninger og vurderinger af de støjmæssige virkninger som trafikken på vejene omkring hospitalet afstedkommer. Hovedparten af hospitalets bygninger vil med den planlagte placering være beliggende i støjzonen fra 53 db til 58 db. Dele af de sydvendte facader vil blive påvirket lige omkring eller lidt over grænseværdien på 58 db. Psykiatrien i hospitalets østligste del, nærmest Gødstrupvej, ligger placeret hvor støjbelastningen på facaden er beregnet til db. Afhængigt af om de nærmeste bygningsafsnit skal anvendes til støjfølsom anvendelse, kan det her være nødvendigt at foretage støjmæssige afværgeforanstaltninger for at afskærme mod støjen. VVM for DNV-Gødstrup.

16 14 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé En støjvold, der afgrænser p-pladserne ud mod Gødstrupvej vil dæmpe vejtrafikstøjen i forhold til hospitalets østligste del, psykiatrien. Med en vold på 3 meters højde vil støjen blive dæmpet 2-4 db på den østligste facade. Støjbelastningen i stueetagen vil herved ligge under grænseværdien, mens den på de øvrige etager er overskredet med 1-2 db. En højere vold vil kun medføre marginalt øget støjdæmpning, da støjen fra forlængelsen af Vesterholmvej syd for området influerer i støjen. Støjvolden vil ligeledes dæmpe støj fra parkeringsoperationer i forhold til de nærliggende beboelser øst for Gødstrupvej. Støjvolden kan udformes ved brug af overskudsjord fra byggefasen og udformes med beplantninger i sammenhæng med de grønne arealers udtryk. Derudover kan vejstøjen nedbringes ved at udforme facaden som dobbeltfacade, med lydisolerende vinduer, eller man kan undlade at placere sove- og opholdsrum i nærmeste facader mod Gødstrupvej. Ved boligerne langs Gødstrupvej, øst for hospitalet, stiger støjbelastningen væsentligt som følge af den forøgede trafik til hospitalet. Grænseværdien på 58 db vil ikke være overholdt ved 5-10 boliger nær projektområdet. I anlægsfasen vil der ske en betydelig tilkørsel af materialer til byggepladsen. Tilkørsel af materialer til byggepladsen skal ske via rute Sindingvej - Bjalderbækvej - Vildbjergvej - Gødstrupvej, med indkørsel til byggepladsen fra Gødstrupvej. Beboere langs disse veje vil opleve en øget vejtrafikstøj i anlægsfasen. Tilkørselsruten er dog valgt således, at antallet af tilstødende ejendomme er meget få. Den fremtidige vejtrafikstøj langs vejene i området afledt af trafik til hospitalets drift vil gradvist stige efterhånden som hospitalets funktioner tages i anvendelse. Trafikmængden på Vestre Omfartsvej og forlængelsen af Vesterholmvej betyder ligeledes en forøgelse af støjniveauet i området. Disse projekter omfattes af særskilte VVM'er. 2.7 Helikopterstøj Der er foretaget beregning af de støjmæssige forhold i forbindelse med fremtidig beflyvning af en helikopterlandingsplads placeret ved DNV-Gødstrup. Før helikopterflyvepladsen anlægges, skal Trafikstyrelsen godkende ansøgning om pladsens indretning og meddele etableringstilladelse. Pladsens indretning skal ske efter Trafikstyrelsens anvisninger med baggrund i bekendtgørelse 3-8 "Bestemmelser om indretning og drift af helikopterflyvepladser". Det forudsættes, at der vil forekomme 1 ind- og udflyvning om dagen, eller 720 flyvninger om året, dvs. 360 starter og 360 landinger. Der forventes hovedsageligt flyvninger med letvægts akutlægehelikoptere af typen EC135. I mere sjældne tilfælde svarende til 40 af de 720 flyvninger, f.eks. ved større flytninger, katastrofer eller evt. mangel på helikopterkapacitet, indsættes Forsvarets noget VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

17 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 15 større helikoptere af typen Agusta Westland EH-101, der er dimensionsgivende for helikopterplatformens udformning. Figur Fotos af helikoptertyperne EC 135 (t.v.) og EH 101 (t.h.) Helikopterlandingspladsen placeres ved akutmodtagelsen på hospitalsbygningens sydside. Platformen placeres på tag over servicebyen, der ligger under terræn og beklædes med grønt tag, således at pladsen fremtræder som på terræn. Trafikstyrelsen stiller krav om minimum 2 ind- og udflyvningskorridorer, som skal ligge retningsforskudt minimum 150 grader. Ind- og udflyvning forudsættes at foregå i en 30 graders sektor omkring to flyveveje: øst (117 grader) og vest (297 grader). Valget af ind- og udflyvningskorridorer er sket under hensyntagen til hospitalets bygninger nord for landingspladsen, til fremtidige byvækstarealer syd for Vesterholmvej samt til vindretningerne. Indflyvningen til landing på helikopterplatformen antages at begynde i en afstand af 1-2 km fra platformen. Der vil ikke forekomme helikopterstøj før hospitalets akutfunktioner er etableret og i drift. Akutfunktionerne anlægges som 1. etape, der forventes afsluttet med udgangen af Den væsentligste støjkilde i forbindelse med helikopterens drift er fra ind- og udflyvningerne, der vil påvirke et større område. Helikopteren vil derudover forårsage mere lokalt støj i forbindelse med nedlukning og opstart af motoren på landingspladsen. Ambulanceflyvning er undtaget fra Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra flyvepladser og kan således ikke karakteriseres som hverken almen flyveplads eller lufthavn. Hvis støjudbredelsen fra helikopterflyvepladsen vurderes i forhold til de mest restriktive grænseværdier for almene flyvepladser viser beregningerne, at der ikke vil ske støjbelastning over den vejledende grænseværdi på L den 45 db af hverken Gødstrup landsby, boligområderne i Tørring og Herning eller af det fredede, rekreative område ved Gødstrup Sø. Ingen ejendomme i det åbne land belastes af støj over grænseværdien på L den 50 db. Et mindre areal syd for den planlagte forlængelse af Vesterholmvej belastes af støj over grænseværdien for støjfølsomme formål på L den 45 db. Arealet strækker sig op til 170 m syd for vejens planlagte forløb ind i arealerne, der forventes at indgå i planlægningen af den fremtidige bydel ved Helstrup. Dette areal nær- VVM for DNV-Gødstrup.

18 16 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé mest Vesterholmvej kan derfor ikke anvendes til fremtidige boliger, plejehjem, rekreative formål og lignende af hensyn til belastningen af helikopterstøj. Grænseværdien for erhvervsformål er ikke overskredet. Det ses af beregningerne, at hospitalets bygninger vil blive belastet af støj over grænseværdien på 45 db på facaderne, og for nogle dele af sengeafdelingerne, der betragtes som støjfølsomme formål, vil det være op til 60 db på facaden. Undersøgelser viser, at støj fra nødvendige og samfundsnyttige hændelser som fx ambulancekørsel eller ambulanceflyvning opfattes mindre generende end tilsvarende unødvendige hændelser. Dette vil især gøre sig gældende for indlagte patienter på DNV-Gødstrup. Jævnfør Miljøstyrelsens vejledning bør maksimalværdien af det A-vægtede støjniveau, for starter og landinger, ikke overstige 70 db om natten for almenflyvepladser og 80 db for lufthavne og flyvepladser. Beregningerne af maksimalværdien af støjen viser, at L Amax 80 db kun er overskredet ved forholdsvis få boliger i det åbne land og ved Gødstrup landsby, mens grænseværdien på 70 db, for almenflyvepladser, er overskredet i byområdet omkring indflyvningskorridoren, omfattende mange boliger. Maksimalværdien af støjen er beregnet på baggrund af den mest støjende helikoptertype, som er militærets EH101. Da denne kun forventes brugt sjældent og ved særlige lejligheder, ca. 20 gange pr. år, og højest ca. 4 gange om natten, vil den beregnede maksimalværdi af støjen kun blive sjældent forekommende. Det kan således konkluderes, at helikopteraktiviteten vil give anledning til kortvarig, kraftig støjpåvirkning, som overstiger de vejledende støjgrænser for almene flyvepladsers påvirkning af boligområder. Men da ambulanceflyvningen er undtaget fra de almindelige støjreguleringsregler og ambulanceflyvning er forbundet med nødsituationer findes den kortvarige, kraftige støjpåvirkning at være acceptabel. 2.8 Togstøj Der er gennemført beregninger af togstøj ud fra forventning om, at BaneDanmark etablerer en station på jernbanen mellem Herning og Struer ud for hospitalets grund. Anlægget af jernbanestationen ved Gødstrup er ikke en del af hospitalsprojektet, men da de afledte støjpåvirkninger vil have konsekvenser for hospitalets drift, er dette belyst i denne VVM. Der er foretaget støjberegninger ud fra en mulig forventning om, at frekvensen på strækningen Herning-Gødstrup kan udvides til 2 gange i timen, idet toget fra Århus kan fortsætte til Gødstrup og derefter returnere til Herning. Resultaterne viser at, i projektområdet er grænseværdierne for L den og L max overholdt i en afstand på 45 meter fra spormidten. Der er ikke særlige behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektet, da disse er indarbejdet i lokalplanen for projektet, ved at der er indlagt en vis afstand mellem jernbanen og byggefeltet, således at støjen fra togene overholder grænseværdierne på de VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

19 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 17 væsentlige dele af projektområdet, dvs. inden for byggefeltet. I projektet etableres der ikke støjfølsom arealanvendelse i umiddelbar nærhed af jernbanen. Såfremt nogle tog ikke stopper på stationen, er det beregnet, at grænseværdien for maksimalværdien også er overholdt i projektområdet ved afstand til jernbanen på minimum 45 meter. Der er ikke foretaget beregning af den gennemsnitlige døgnværdi L den for situation hvor nogle af togene standser og andre ikke gør, da der ikke foreligger en fordeling mellem antallet af standsende og ikke standsende tog. Ved boligerne nær Gødstrup sø vil passagehastigheden af togene være lavere for tog der standser ved hospitalet. Støjbelastningen i nærmeste omgivelser af projektområdet vil dog ikke ændre sig væsentligt, da lavere kørehastigheder vil modsvares af flere togpassager. 2.9 Virksomhedsstøj Støjpåvirkningerne fra hospitalsdriften reguleres efter miljøbeskyttelsesloven og de af Miljøstyrelsen fastsatte grænseværdier for virksomhedsstøj. Hospitalet indeholder en række tekniske anlæg, som er potentielt støjende. Det drejer sig om nødstrømsanlæg, ilttanke, ventilation mv. Det skal ved placering af disse vurderes om afstande til nærmeste boliger og afstande til områder og bygninger for støjfølsom anvendelse på hospitalet er tilstrækkelige. Den væsentligste støjkilde i forhold til omgivelserne vurderes at være støjen fra parkeringsoperationer af de dagligt biler, der forventes at køre til hospitalet. Der er gennemført beregninger af støjen, der stammer fra parkeringsoperationer fordelt på parkeringsområderne. Beregningerne viser, at i dagperioden, hvor den største trafik foregår, vil grænseværdien være overholdt ved projektområdets grænse. I aften- og natperioden, hvor der gælder lavere grænseværdier, vil der være overskridelse på op til 5 db ved beboelsesejendommene Gødstrupvej 60 og 62, der ligger nærmest indkørslen til hospitalet. Selvom der isoleret set er tale om en overskridelse af støjgrænsen over for disse boliger, vil boligerne først og fremmest være belastet af støj fra vejtrafik på Gødstrupvej, idet denne støj er tættest og højere end støjen fra parkeringsoperationer. Det vurderes, at ved at opføre en støjvold på 3 meter, der afgrænser p- pladserne ud mod Gødstrupvej ud for boligerne, vil det være muligt at dæmpe virksomhedsstøjens bidrag på boligerne, og samtidig dæmpe vejtrafikstøjen på hospitalets østligste facader ved psykiatrien. Volden kan udformes ved brug af overskudsjord fra byggefasen og udformes med beplantninger i sammenhæng med de grønne arealers udtryk. På grund af adgangsvejen til hospitalet og dermed "huller" i volden, vil det dog næppe være muligt at nedbringe virksomhedsstøjen helt ved de to boliger. VVM for DNV-Gødstrup.

20 18 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé På baggrund af ovenstående vurderes støj fra parkeringsoperationer ikke at have væsentlig indvirkning på omgivelserne. Hospitalets øvrige støjkilder som ventilation og tekniske anlæg mv. vil sandsynligvis kunne placeres i tilstrækkelig afstand til nærmeste boliger således, at eventuelt behov for støjafskærmning kan klares lokalt ved de enkelte anlæg. Samtidig skal de placeres og udformes, så der ikke sker unødig genevirkning for hospitalets brugere, især sove- og opholdsrum. Der kan i anlægsfasen forventes byggepladsstøj fra entreprenørmaskiner, byggeaktiviteter og transport af materialer til og fra byggepladsen. Støjende byggeog anlægsarbejder skal anmeldes til Herning Kommune, jf. reglerne i bekendtgørelse nr af 14/ om miljøregulering af visse aktiviteter. Af hensyn til belastningen af omkringliggende ejendomme mv, kan Herning Kommune fastsætte vilkår for aktiviteten, herunder pladsens indretning, støjafskærmning samt regulering over døgnet/ugen Klima og luftkvalitet Hospitalet opføres i medfør af lokalplanens krav som lavenergibebyggelse i henhold til bygningsreglementets energirammer herfor, hvilket reducerer energiforbruget med 25 % i forhold til standardkravet. Dette sikres gennem bygningens materialer og isolering mv, og medvirker til at reducere bygningens CO 2 bidrag. Derudover vil bæredygtige tiltag blive indarbejdet i videst mulig omfang gennem en konkretisering af projektet. Hospitalet i drift medfører luftemissioner i form af primært ventilationsafkast, punktudsug og øget trafik i området. Det vurderes, at luftkvaliteten ikke påvirkes negativt som følge af hospitalsdriften. Sygehusapoteket forventes at fremstille lægemiddel og vil derfor være godkendelsespligtig virksomhed. De nærmere forhold omkring filtrering af punktudsug reguleres i miljøgodkendelsen for apoteket, således at gældende grænseværdier vil blive overholdt. DNV-Gødstrup er en miljøfølsom anvendelse svarende til beboelser, og det kan påvirke driftsvilkårene for omkringliggende landbrug i forbindelse med udbringning af gylle og udvidelsesmuligheder. Ligeledes vil opførelsen af hospitalet påvirke driftsvilkårene for korn- og foderstofvirksomheden Hedegaard Agro, der ligger ca. 550 m nordvest for projektområdet. Ifølge beregninger vil lugtkoncentrationen overskrides på de øvre etager fra 33 meters højde og op i 10 etagers bygningen, der skal rumme patienthotellet. Da bygningen er vestvendt vil den skærme de andre høje bygninger for afkastet fra Hedegaard Agro. Problemstillingen med lugtemission fra Hedegaard Agro i receptorhøjder over 33 m i projektområdet, kan løses med en forhøjelse af den 45 m høje skorsten. Herning Kommune kan regulere dette vilkår gennem virksomhedens miljøgodkendelse. I 2012 udløber retsbeskyttelsen af miljøgodkendelsen, hvorefter den tages op til revision. VVM fo VVM for DNV-Gødstrup r DNV-Gødstru VVM for DNV-Gødstrup

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde OF1 Hospitalsområde ved Gødstrup Fremlægges fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(begge dage incl.) 1. Tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015 Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) 26. marts 2015 Lovens formål og bestemmelser Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Loven har et meget bredt

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Regionplan 2005. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Tillæg nr. 45. DGI-by ved Nørregade i Herning, Herning Kommune. Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005

Regionplan 2005. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Tillæg nr. 45. DGI-by ved Nørregade i Herning, Herning Kommune. Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005 Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Regionplan 2005 Tillæg nr. 45 Herning Kommune December 2006 Side 12 Øvrige miljømæssige konsekvenser nordlige del af området er der ikke kortlagt jordforurening, men den

Læs mere

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling Odder Kommune Planafdeling Rådhusgade 3 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fornyet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 24 d Torrild by, Torrild Sagens baggrund I forbindelse

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Etablering af nyt testbaneanlæg Virksomheden ønsker at etablere et nyt testbaneanlæg til afprøvning af nye hydrauliske, mekaniske og elektroniske

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere