Koncernrisikorapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernrisikorapport 2014"

Transkript

1 Koncernrisikorapport 2014 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr København

2 Koncernrisikorapport 2014 for Arbejdernes Landsbank

3 Indhold Risikostyring Den overordnede risikostyring 04 Ledelseserklæring 06 Organisationsdiagram for styring af risici 07 Rapporteringsoversigt 08 Kapital og solvensbehov Kapitalgrundlag 09 Kapitalkrav (8 pct.) 10 Solvensbehov 10 Kontracyklisk buffer 12 Indfasning af CRD IV 12 Gearingsgrad 12 Konsolidering 12 Eksponeringsklasser 13 Kreditrisiko Kreditrisiko på kundeudlån i banken 16 Største kundekreditrisici 18 Kundekreditrisici fordelt på segmenter 20 Systemer til risikorapportering, -måling og -overvågning 26 Politikker til afdækning og reduktion af kunderisici 27 Kreditrisiko på kreditinstitutter 31 Nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier 32 Modpartsrisiko 34 ECAI 35 Markeds- og likviditetsrisici Markedsrisiko 36 Renterisiko uden for handelsbeholdningen 38 Aktier mv. uden for handelsbeholdningen 38 Likviditetsrisiko 39 Behæftede aktiver 39 Øvrige risici Operationel risiko 41 Forretningsrisiko 42 Ejendomsrisiko 42 Aflønningspolitik 42

4 Den overordnede risikostyring Koncernen skal ifølge CRR-forordningen artikel 435 stk. 1 offentliggøre Strategier og procedurer, som ligger til grund for risikostyringen. Strukturen og tilrettelæggelsen af risikostyringen. Omfanget og arten af risikostyringen. Politikker for afdækning og reduktion af risiko samt procedurer til overvågning af afdæknings- og reduktionsmekanismernes effektivitet. Formålet med koncernrisikorapporten er således at give et indblik i Arbejdernes Landsbanks interne risikostyring og koncernens måde at betragte og håndtere risiko på i den bagvedliggende risikoorganisation. Arbejdernes Landsbanks strategi i relation til risikotagning er, at koncernen skal forblive en stærk finansiel enhed for både bankens ejere og bankens kunder, og der lægges vægt på, at banken er bevidst om og har styr på risici, som koncernen er eksponeret overfor. Den overordnede struktur for risikostyring i Arbejdernes Landsbank tager sit udgangspunkt i følgende: Bestyrelsens givne instrukser, bl.a. Instruks for arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og direktionen i A/S Arbejdernes Landsbank med tilhørende Instruks for rapportering til bestyrelsen i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank. Det af bestyrelsen nedsatte revisions- og risikoudvalg, som vurderer om de interne kontrol-, revisions-, risikoog sikkerhedssystemer fungerer effektivt. Direktions- og bestyrelsesmøder, hvor retningslinjer for konkrete forretningsmæssige beslutninger lægges, ligesom der på disse møder løbende foretages en vurdering af øvrige risici, som banken er under påvirkning af. Møder i Balancestyrings- og risikoudvalget, hvor risikoaspekter diskuteres. De frekvente rapporteringer på resultat, forretningsområder, nøgletal og relevante risikomål. Banken har en risikoansvarlig enhed (All Risk) i regi af Økonomiområdet, som har til formål at sikre, at ledelsen modtager relevant risikoinformation på alle bankens forretningsområder. Funktionen skal sikre, at rapporteringen sker på et ensartet grundlag, samtidigt og frekvent. handlekraft til korrektion af forretningsudviklingen, dersom dette er påkrævet, men også som sikring af, at de påtagede risici er i overensstemmelse med vedtagede beslutninger. Styringen af risici på de vigtige forretningsområder Kredit og Beholdninger/Likviditet sker i tæt dialog med de enheder, hvor bankforretningerne styres. Bankens afdeling for Kreditrisikoanalyse følger løbende op på garantier, lån og kreditter i bankens filialnet, udarbejder risikoanalyser samt forestår udvikling og vedligeholdelse af værktøjer til kreditovervågning. Intern risikostyring og kontrol i regi af bankens Likviditets- og Finansområde (LIFI) foretager en løbende overvågning af, om banken overholder 152 i lov om finansiel virksomhed, som angiver en række krav til bankens likviditet, herunder stresstests. Herudover sker der overvågning af efterlevelsen af udarbejdede instrukser og retningslinjer omfattende modparts- og markedsrisici. Der sker en månedlig/kvartalsvis rapportering til bestyrelsen om omfanget af de i perioden påtagede risici. Intern risikostyring og kontrol samt Kreditrisikoanalyse refererer direkte til bankens direktion. Kreditafdelingen sikrer, at såvel kreditstrategi som kreditpolitik efterleves, og forestår filialkontakten samt kreditrådgivningen i relation til behandling af enkeltsager. LIFI sikrer, at investeringsstrategien og likviditetspolitikken efterleves, og forestår filialkontakt samt rådgivning på komplicerede forretninger. Den operationelle risiko er forankret i de enkelte forretningsenheder med henblik på at sikre, at procedurer og foranstaltninger udøves i umiddelbar forlængelse af konstatering af begivenheder, som kan udløse eller har udløst operationel risiko. Banken har systemer til at opsamle risiko begivenheder af operationel karakter, som ud over rapportering til ledelsesformål anvendes til en kontinuerlig forbedring af procedurer og beredskabsplaner. Bankens Økonomiområde følger op på den driftsøkonomiske udvikling af de forretningsmæssige beslutninger. Bankens funding sikres fortrinsvis ved indlån, som fortsat er større end vores udlån. For at opfylde vores ønsker om at have en tilfredsstillende overdækning på de i lov om finansiel virksomhed nævnte likviditetskrav søges bankens funding suppleret med likviditet fra inden- og udenlandske samarbejdspartnere. Med udgangspunkt i en systematisk rapportering af risici på relevante forretningsområder sikres den nødvendige I den udstrækning, der overvejes eksponering på nye områder, drøftes arten og størrelsen heraf i ledelsen, før Arbejdernes Landsbank 04

5 indstilling til bestyrelsen om enten indgåelse af konkrete forretninger eller tilretning af tidligere udfærdigede instrukser finder sted. Det tilstræbes at opretholde tidssvarende IT-systemer for at kunne understøtte risikostyringen og kvantificere størrelsen af de risici, som koncernen til enhver tid er påvirket af. Vurdering af koncernens risici sker løbende i forbindelse med den månedlige All Risk rapportering og ved udarbejdelse af forslag til bankens bestyrelse om årsbudget, solvensbehov samt fastlæggelse af niveau for tilstrækkelig kapital. Arbejdernes Landsbank 05

6 Ledelseserklæring I henhold til CRR-forordningen artikel 435 stk. 1 har Aktieselskabet Arbejdernes Landsbanks bestyrelse og direktion den 17. februar 2015 godkendt følgende erklæringer: Det er bestyrelsens vurdering, at bankens og koncernens risikostyringsordninger er tilstrækkelige og giver sikkerhed for, at de indførte risikostyringssystemer er tilstrækkelige i forhold til bankens og koncernens profil og strategi. Det er bestyrelsens vurdering, at nedenstående beskrivelse af bankens og koncernens overordnede risikoprofil i tilknytning til forretningsstrategi, forretningsmodel samt nøgletal, giver et relevant og dækkende billede af risikoforvaltningen, herunder af, hvordan risikoprofil og den risikotolerance, som bestyrelsen har fastsat, påvirker hinanden. Det er koncernens målsætning, at den solvensmæssige overdækning på såvel bank- og koncernniveau i forhold til de opgjorte solvensbehov skal udgøre mindst 2,5 procentpoint + det indfasningskrav, som gælder for kapitalbevaringsbufferen frem mod 2019, dvs. overdækning på 5,0 procentpoint i Aktuelt udgør overdækningen 6,2 procentpoint. Den af bestyrelsen besluttede maksimale risikotolerance styres via de fastsatte grænser i de enkelte politikker. Derudover forholder bestyrelsen sig til de grænser, der er gældende i tilsynsdiamanten, jf. nedenstående tabel, der dels viser tilsynsdiamantens maksimalt tilladte grænseværdier samt bankens aktuelle tal for disse grænseværdier. Tabel 1 Finanstilsynets pejlemærker pr Bestyrelsens vurdering er foretaget på baggrund af den af bestyrelsen vedtagne forretningsmodel og strategi, materiale og rapporteringer forelagt for bestyrelsen af bankens direktion, intern revision, bankens risikoansvarlige og complianceansvarlige samt på grundlag af evt. af bestyrelsen indhentede supplerende oplysninger eller redegørelser. En gennemgang af forretningsmodel og politikker viser, at forretningsmodellens overordnede krav til de enkelte risikoområder fuldt og dækkende udmøntes i de enkelte politikkers mere specificerede grænser. En gennemgang af bestyrelsens retningslinjer til direktionen og videregivne beføjelser viser, at de fastsatte grænser i de enkelte politikker fuldt og dækkende udmøntes i de underliggende retningslinjer til direktionen og videregivne beføjelser, samt at de reelle risici ligger inden for grænserne, fastsat i de enkelte politikker og i videregivne beføjelser. Tilsynsdiamant Bankens opfyldelse Udlånsvækst < 20 pct. 0,9 pct. Store eksponeringer < 125 pct. 20,7 pct. Likviditetsoverdækning > 50 pct. 229,9 pct. Stabil funding < 1 0,6 Ejendomseksponering < 25 pct. 8,7 pct. Oplysningsforpligtelser vedr. ledelsessystemer, jf. CRRforordningen artikel 435, stk. 2, pkt. a.-d. er beskrevet i årsrapporten side og på bankens hjemmeside. Det er således bestyrelsens vurdering, at der er overensstemmelse mellem forretningsmodel, politikker, retningslinjer og de reelle risici inden for de enkelte aktivitetsområder. Koncernens forretningsstrategi udspringer af vores vision og værdigrundlag med et mål om inden for vores markedsområde at være en stærk og attraktiv samarbejdspartner for private og erhvervsvirksomheder. Koncernen ønsker en lønsom indtjening baseret på en prissætning af udbudte produkter, som afspejler den risiko og den kapitalbinding, som koncernen påtager sig sammen med en helhedsvurdering af forretningsomfanget med kunder og modparter. Koncernen ønsker at opretholde en passende robust kapitalbase, som understøtter forretningsmodellen. Arbejdernes Landsbank 06

7 Organisationsdiagram for styring af risici Figur 1 Revisions- og Risikoudvalg BESTYRELSE Intern revision All Risk Compliance DIREKTION Kontrolfunktion - Kreditrisikoanalyse - LIFI Intern risikostyring og kontrol Kredit Økonomi LIFI Filialer/Pantebrev Handelsområde/Portefølje/Pantebrev Arbejdernes Landsbank 07

8 Rapporteringsoversigt Bestyrelsen modtager løbende rapportering på alle de væsentlige risikoområder. Årlig frekvent rapportering/godkendelse Individuel solvensbehov Vurdering og godkendelse af model for beregning af solvensbehov. Risikopolitikker Gennemgang af risikopolitikker på de enkelte risikoområder (kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko) og vurdering af behovet for tilpasninger. Beredskabsplaner Gennemgang af beredskabsplaner (kapitalbevaringsplaner, solvensforbedringsplaner og genopretningsplan). Opgørelse og vurdering af likviditetsposition og likviditetsrisici Samlet opgørelse og vurdering af likviditetsposition og likviditetsrisici. Direktionens risikoredegørelse Samlet risikoredegørelse for bankens risikohæftede aktiviteter på tværs af risikoområder og organisatoriske enheder. Opfølgning på årets risikohandlingsplan samt gennemgang af næste års handlingsplan. Compliance Redegørelse om compliancefunktionens arbejde og koncernens generelle compliance (halvårligt). IT-risiko Gennemgang og opfølgning på bankens IT-sikkerhed og stabilitet på koncernens IT-systemer, herunder outsourcede IT-løsninger. Årsbudget Gennem udarbejdelse af koncernens budget afdækkes de forretningsmæsige og strategiske risici. Kvartalsvis/månedlig frekvent rapportering/godkendelse Individuelt solvensbehov Vurdering af risikoprofil og opgørelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag. Solvens og kapital Solvens- og kapitalopgørelse (månedligt). Fremskrivninger Fremskrivning af bankens kapital, solvens og indtjening under forskellige makroøkonomiske scenarier. Kreditrisici Analyse af udviklingen i udlån og garantier fordelt på ratingkoder, størrelse, kundesegmenter, overtræk mv. Vurdering af nyudlån i kvartalet Vurdering af sammensætning af obligationsbeholningen fordelt på ratings, udstederkategorier, valuta og værdiansættelsesmetoder (månedligt). Markedsrisici Udvikling i rente-, aktie og valutakursrisici set i forhold til rammer og investeringsstrategi (månedligt). Vurdering af bankens beholdning af aktier uden for handelsbeholdningen (månedligt). Likviditetsrisici Udvikling i overdækningen i forhold til 152 i Lov om finansiel virksomhed (månedligt). Analyse af likviditeten på kort og lang sigt, herunder likividtetsstrestest. Operationel risiko Gennemgang og vurdering af enkeltstående hændelser med værdimæssig betydning på mere end 0,1 pct. af bankens egenkapital. Tilsynsdiamanten Udvikling i bankens nøgletal i forhold til grænserne i Tilsynsdiamenten. Arbejdernes Landsbank 08

9 Kapitalgrundlag Tabel 2 Opgørelse af koncernens kapitalgrundlag pr kr. Aktiekapital Reserve efter indre værdis metode Opskrivningshenlæggelser Overført overskud fra tidligere år Foreslået udbytte Immaterielle aktiver Fradrag for forsigtig værdiansættelse Kapitalinstrumenter i finansielle enheder < 10 pct Kapitalinstrumenter i finansielle enheder < 10 pct Egentlig kernekapital Udstedt hybrid kernekapital Egen beholdning af udstedt hybrid kernekapital -50 Kapitalinstrumenter i finansielle enheder < 10 pct Kapitalinstrumenter i finansielle enheder > 10 pct Kernekapital Supplerende kapital 0 Kapitalgrundlag Koncernens kapitalsammensætning består udelukkende af kernekapital, hvoraf den egentlige kernekapital udgør 93 pct. Koncernens opskrivningshenlæggelser på 263,6 mio. kr. kan henføres til værdistigninger på bankens domicilejendomme. Tabel 3 Udstedt hybrid kernekapital pr Type Hybrid kapital Hovedstol (1.000 kr.) Egenbeholdning (1.000 kr.) 50 Bogført værdi (1.000 kr.) Valuta Rentesats DKK CIBOR-6M + 6,75 pct. Modtaget 2011 Forfald Uendelig Mulighed for førtidsindfrielse Rentesats herefter CIBOR-6M + 6,75 pct. Rente til efterstillet kapital (1.000 kr.) Efterstillede kapitalindskud som medregnes ved opgørelse af kernekapitalen/kapitalgrundlaget (1.000 kr.) Type Hybrid kapital Hovedstol (1.000 kr.) Egenbeholdning (1.000 kr.) 0 Bogført værdi (1.000 kr.) Valuta Rentesats DKK 9,059 pct. Modtaget 2014 Forfald Uendelig Mulighed for førtidsindfrielse Rentesats herefter CIBOR-6M + 7,25 pct. Rente til efterstillet kapital (1.000 kr.) Efterstillede kapitalindskud som medregnes ved opgørelse af kernekapitalen/kapitalgrundlaget (1.000 kr.) Koncernens fradrag under Kapitalandele > 10 pct. i finansielle enheder udgjorde 200,7 mio. kr. efter regulering for bundgrænse og overgangsordninger og kan primært henføres til bankens ejerandel af LR Realkredit, som ultimo 2014 udgjorde 360,5 mio. kr., og ALKA, som ultimo 2014 udgjorde 763,3 mio. kr. I forbindelse med udstedelse af hybrid kapital for 429 mio. kr. i 2014 indfriede banken et ansvarligt lån på 328 mio. kr., der ikke opfyldte kravene i CRR-forordningen til efterstillet kapital, der kan indgå som en del af kapitalgrundlaget. Banken har udstedt hybrid kernekapital for 829 mio. kr., hvoraf 0,05 mio. kr. fortsat er i bankens egenbeholdning. Den hybride kernekapital opfylder kravene i CRR-forordningen artikel Arbejdernes Landsbank 09

10 Kapitalkrav (8 pct.) Koncernens kapitalprocent er ultimo 2014 på 15,6 mod 14,9 ultimo Der stilles desuden krav til sammensætningen af kapitalen, idet hybrid kernekapital og supplerende kapital i 2014 maksimalt må udgøre henholdsvis 1,5 og 2,5 procentpoint af solvenskravet på 8 pct. Koncernen benytter følgende metoder ved opgørelse af solvensprocenten: Standardmetoden for opgørelse af kreditrisiko Standardmetoden for opgørelse af markedsrisiko Markedsværdimetoden for opgørelse af modpartsrisiko Basisindikatormetoden for opgørelse af operationel risiko Sikkerheder i form af værdipapirer efter den udbyggede metode Sikkerheder i form af pant i fast ejendom og kontant indlån i banken Tabel 5 Kapitalsammensætning i forhold til minimumskrav pr Faktisk Minimumskrav Minimumskapital Overskydende kapital Egentlig kernekapital ,0 pct Kernekapital ,5 pct Kapitalgrundlag ,0 pct Individuelt solvensbehov 9,4 pct Tabel 4 Kapitalkrav (8 pct.) pr kr. Poster med kreditrisiko mv. Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer ved misligholdelse Aktieeksponeringer Andre poster CVA-risiko I alt poster med kreditrisiko mv Poster med markedsrisiko Gældsinstrumenter, specifik risiko Gældsinstrumenter, renterisiko Positionsrisiko for aktier Valutakursrisiko I alt poster med markedsrisiko Operationel risiko I alt kapitalkrav Kapitalgrundlag til opfyldelse af kapitalkravet Tabellen bekræfter, at koncernen har en solid overdækning af egentlig kernekapital og kernekapital i forhold til minimumskravene. Solvensbehov Model I Arbejdernes Landsbank fastsættes et individuelt solvensbehov for såvel koncernen som banken. Der anvendes 8+-modellen, hvor der tages udgangspunkt i, at minimumskapitalkravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (Søjle 1-kravet) antages at dække de normale risici. Derudover beregnes supplerende kapitalbehov for risikoområder, som vurderes ikke at være omfattet af 8 pct. kravet. Det samlede kapitalbehov fremkommer ved at addere kapitalbehovet efter 8 pct. og de supplerende kapitalbehov. Modellen tager udgangspunkt i Finanstilsynets vejledning om tilstrækkelig kapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Kapitalkravet efter sølje I (8 pct. af de vægtede poster) udgjorde 2.315,7 mio. kr. ultimo 2014 mod 2.143,4 mio. kr. året før. Solvensbehovet beregnes som det samlede kapitalbehov i procent af de vægtede poster opgjort efter bestemmelserne i CRR-forordningen. I henhold til CRR-forordningen opgør banken både vægtede poster for koncernen og banken. Koncernens vægtede poster anvendes i beregningen af solvensbehovet. Arbejdernes Landsbank 10

11 Tilstrækkelig kapital og solvensbehov Bankens og koncernens solvensbehov opgjort efter 124, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed er på 9,4 pct. Efter denne bestemmelse udgør det tilstrækkelige kapitalgrundlag 2.726,0 mio. kr. Opgørelsen af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov kan specificeres på følgende kategorier: Tabel 6 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr kr. Pct. Kapital til dækning af kreditrisiko ,4 Kapital til dækning af markedsrisiko ,0 Kapital til dækning af operationel risiko ,0 Kapital til dækning af øvrige risici 0 0,0 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag/ solvensbehov ,4 Den samlede risikoeksponering Kapital til dækning af operationel risiko Kapital til dækning af operationel risiko svarer til solvenskravet efter Basisindikatormetoden i CRR-forordningen artikel Koncernen foretager egne beregninger af den operationelle risiko, blandt andet baseret på historiske tab. Disse beregninger viser en betydeligt lavere risiko end solvenskravet. Kapital til øvrige risici Kapital til dækning af øvrige risici dækker over vurderinger af kapitalkrav til indtjeningsniveau, vækst i udlån og øvrige forhold, herunder lovmæssige krav. Proces Vurdering af solvensbehov er integreret i bankens almindelige budgetproces, hvor bestyrelsen årligt godkender koncernbudgettet og solvensbehovet. Herudover foretages kvartalsvise justeringer og tilpasninger af budget og solvensbehov, der ligeledes forelægges bestyrelsen. Udarbejdelse af årsbudget og solvensbehov samt de kvartalsvise justeringer foregår som en koordineret proces i koncernen med økonomiområdet, herunder all risk rapporteringsfunktionen som den samlende enhed. Kapital til dækning af kreditrisiko Kapital til dækning af kreditrisiko opgøres som 8 pct. af de risikoeksponeringer, der relaterer sig til kreditrisiko plus supplerende kapital til dækning af følgende særlige risici: Koncentrationsrisiko på store eksponeringer 25 pct.-grænsen for store eksponeringer Kunder med finansielle problemer Tilgodehavender i kreditinstitutter Koncentrationsrisiko på brancher Koncentration af sikkerheder Geografisk koncentration Solvenskrav Loven fastslår, at koncernen som minimum skal have en kapital, der svarer til det mindste af lovens minimumskrav til kapital svarende til 8 pct. af den samlede risikoeksponering (kapitalkravet) eller det af bestyrelsen fastlagte individuelle solvensbehov. Koncernen har opgjort det individuelle solvensbehov til 9,4 pct., der således bliver grundlaget for kravene til størrelsen af koncernens kapital. Kapital til dækning af markedsrisiko Kapital til dækning af markedsrisiko opgøres som 8 pct. af de risikoeksponeringer, der relaterer sig til markedsrisiko plus supplerende kapital til dækning af følgende særlige risici: Renterisiko uden for handelsbeholdningen Likviditetsrisici Markedsrisici, som overstiger de udstukne benchmarks i Finanstilsynets vejledning Arbejdernes Landsbank 11

12 Kontracyklisk buffer Koncernen Arbejdernes Landsbanks har ud over Danmark alene krediteksponeringer mod Storbritannien, som overstiger 2 pct. af de samlede krediteksponeringer, der er grænseværdien for afsættelse af kapital til kontracyklisk buffer. Den gældende kontracykliske buffersats for Danmark og Storbritannien andrager 0 pct., og det kontracykliske bufferkrav udgør som følge heraf 0,0 pct. Den væsentligste årsag til reduktionen i kapitalprocenterne kan henføres til opgørelsen af kapitalgrundlaget, herunder især fradragsregler for kapitalandele i forsikringsselskaber, mens ændringer i opgørelse af den samlede risikoeksponering er af mindre betydning. Banken har foretaget fremskrivninger under forskellige makroøkonomiske scenarier, hvilket kombineret med kapitalbevaringsplaner og solvensforbedringsplaner bekræfter, at banken har den fornødne finansielle styrke i forhold til egne fastsatte mål for solvensoverdækning. Tabel 7 Landefordeling af krediteksponeringer pr Gearingsgrad Danmark Storbritannien Forenede Arabiske Emirater Italien Norge Frankrig Holland Tyskland Belgien Sverige USA Finland Spanien Øvrige lande 85,4 pct. 2,3 pct. 1,3 pct. 1,3 pct. 1,3 pct. 1,1 pct. 1,1 pct. 1,0 pct. 0,9 pct. 0,7 pct. 0,7 pct. 0,7 pct. 0,7 pct. 1,4 pct. Koncernen Arbejdernes Landsbank forholder sig løbende til gearingsrisiko og tilpasser risikoen, så banken er velkapitaliseret og samtidig kan præstere en passende forrentning af egenkapitalen. Gearingsrisiko er defineret i CRR-forordningen og kan tidligst blive et Søjle 1 krav i Koncernens gearingsgrad ultimo 2014 er opgjort til 10,3 pct. under reglerne for overgangsordning. Under reglerne for fuldindfasning er koncernens gearingsgrad 8,8 pct. Konsolidering A/S Arbejdernes Landsbank Konsolideringen omfatter dattervirksomhederne Indfasning af CRD IV Koncernen har foretaget en vurdering af konsekvenserne ved fuld indfasning af CRD IV reglerne, hvor især kravene til kapital og kvaliteten af kapitalen skærpes i perioden frem til Konsekvenserne kan illustreres ved at placere bankens nuværende kapital og risikovægtede aktiver i det setup, som vil gælde i 2015 samt i 2019, hvor direktivet er fuldt indfaset. Tabel 8 Indfasning af CRD IV reglerne Egentlig kernekapitalprocent 14,0 pct. 13,2 pct. 11,1 pct. Kernekapitalprocent 15,6 pct. 13,8 pct. 13,7 pct. Kapitalprocent 15,6 pct. 13,8 pct. 13,7 pct. AL Finans A/S Handels ApS Panoptikon, der begge er 100 pct. ejede af moderselskabet A/S Arbejdernes Landsbank. Der er ikke forskelle i konsolideringsgrundlaget til regnskabsmæssige formål og konsolidering i henhold til CRR-forordningen. Datterselskabernes aktivitet er baseret på funding i moderselskabet. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA er associeret virksomhed og indgår ikke i konsolideringen, men fratrækkes i kapitalgrundlaget efter reglerne CRR-forordningen artikel 36, stk. 1 (i). Arbejdernes Landsbank 12

13 Eksponeringsklasser Eksponeringsklasser opgjort efter standardmetoden for kreditrisiko i henhold til CRR-forordningen artikel Eksponeringerne er opgjort efter nedskrivninger og før hensyntagen til virkninger af kreditrisikoreduktion. Tabel 9 Udvikling og gennemsnit for eksponeringer med kreditrisiko Gennemsnit Status Status Status Status kr kr kr kr kr. Eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer ved misligholdelse Aktieeksponeringer Andre poster I alt poster med kreditrisiko Tabel 10 Balanceførte eksponeringer *) fordelt på restløbetid pr Anfordring 0-3 mdr. 3 mdr. - 1 år 1-5 år Over 5 år kr kr kr kr kr. Eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer ved misligholdelse Aktieeksponeringer Andre poster I alt balanceførte poster *) Balanceførte poster er defineret i henhold til Standardmetoden i CRR-forordningen Arbejdernes Landsbank 13

14 Tabel 11 Branchefordeling af eksponeringer med kreditrisiko pr Centralregeringer og centralbanker Institutter Selskaber Detail Pant i fast ejd. Misligholdt Aktier Andre poster I alt Heraf kr kr kr kr kr kr kr kr kr. SMV Branche f ordeling af eksponeringskategorier Offentlige myndigheder Erhverv Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Heraf SMV Private Andre poster I alt Arbejdernes Landsbank 14

15 Tabel 12 Kreditrisikoreduktion og garantistillelse for eksponeringer med kreditrisiko pr Sikkerhedernes justerede værdi Anvendt garantistillelse kr kr. Kreditrisikoreduktion og anvendt garantistillelse Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer ved misligholdelse I alt poster med kreditrisiko Tabel 13 Eksponeringer med modpartsrisiko pr kr. Eksponeringer med modpartsrisiko Valutakontrakter Terminer/futures Optioner Valutaswaps 945 Rentekontrakter Terminer/futures Renteswaps og swaptioner Aktiekontrakter Optioner 603 I alt Arbejdernes Landsbank 15

16 Kreditrisiko på kundeudlån i banken Kreditrisiko er risikoen for, at en modpart som følge af manglende evne eller vilje helt eller delvist misligholder sine betalingsforpligtelser. Risikoen dækker hele spektret fra, at en kunde ikke betaler til tiden til, at en kunde ultimativt erklæres konkurs. Ved ethvert udlån må banken overveje kundens evne til at overholde sine betalingsforpligtelser. Bankens politik er at indgå udlånsaftaler med kunder, hvor der er evne og vilje til at servicere udlånene. Kreditrisikoen er den største risikopost i bankens risikoopgørelse og udgør ultimo pct. af bankens solvenskrav (68 pct. ultimo 2013). Det er således her, at banken har reserveret mest kapital til at imødekomme uforudsete tab. Boniteten af bankens udlånsportefølje vurderes fortsat som tilfredsstillende bl.a. grundet stor spredning. I det følgende beskrives bankens praksis på Kreditområdet samt udlånsporteføljens sammensætning. Strategier og procedurer for styring af kreditrisici på kundeudlån Banken yder alle former for rådgivning om lån, kreditter og garantier til privatkunder, foreninger samt mindre og mellemstore danske virksomheder. Banken har i dag et stort privatkundesegment og ønsker med Vision 2015 at skabe bæredygtig vækst især inden for erhvervskundeområdet. For at yde den bedste rådgivning er det i alle kundeforhold vigtigt, at banken har god indsigt i kundernes samlede økonomi. Indsigt i kundernes økonomi er samtidig en forudsætning for at kunne vurdere risikoen i den enkelte eksponering. Bankens kunder er primært bosiddende i Danmark, idet 98 pct. af bankens eksponeringer er til kunder med bopæl i Danmark. Den maksimale eksponering eksklusive handelsbeholdningen i et enkelt andet land er på ½ pct. Bankens praksis på Kreditområdet følger retningslinjerne i bankens kreditpolitik og bankens uddybning af kreditpolitikken til måling, styring og rapportering af kreditrisici. Uddybning af kreditpolitikken fungerer som bindeled mellem bankens kreditpolitik og forretningsgange og giver en uddybende behandling af enkeltområder inden for bankens kreditpolitiske tilgang til kundeeksponeringer, brancher og porteføljens sammensætning. Bankens låne- og kredittilsagn gives på et grundlag, hvor det kan vurderes, om kunden har økonomisk evne og vilje til at kunne tilbagebetale fordringen. Afgivelsen af lånetilsagn er begrænset ved bevillingsbeføjelser dokumenteret i den enkelte medarbejders bevillingsinstruks for de respektive udlånsområder. Bevillingskompetencerne er opbygget hierarkisk således, at større eksponeringer altid skal godkendes af bankens centrale kreditområde og/eller bankens ledelse. Banken har siden 2010 anvendt en egenudviklet ratingmodel til at understøtte vurderingen af kreditrisikoen i den enkelte kundeeksponering. Modellen forbedres løbende, da det er vigtigt, at den er så retvisende og anvendelig som muligt. Ratingklasserne er objektive kreditværdighedsklasser, der i den løbende eksponeringsovervågning benyttes som styringsværktøj. Ratingen anvendes som indikation af i hvilket omfang, banken ønsker at udvide eksponeringen med den pågældende kunde. Ratingen er baseret på kundens betalingsadfærd og økonomiske nøgletal. Rating på klasserne er forenelige med Finanstilsynets bonitetsklasser. Ratingklasserne går fra 1-10, hvor rating 1 er den bedste, og rating 10 er den dårligste. Ratingklasse 1-4 tildeles kunder med eksponeringer af god/normal bonitet. Ratingklasse 5-6 tildeles kunder med eksponeringer, der har visse svaghedstegn. Ratingklasse 7-8 tildeles kunder med eksponeringer, hvor der er fokus på afvikling og reducering af risiko. Ratingklasse 9-10 tildeles kunder med forringet betalingsevne. Disse kunder er overvejende individuelt nedskrevet. Uanset kundens ratingklasse vil den enkelte kreditafgørelse, hvad enten der er tale om nyudlån eller revurdering af et eksisterende udlån, altid baseres på bankens samlede vurdering af kunden. En individuel kreditvurdering vil derfor altid bestå af en objektiv del og en subjektiv del. Beslutningsgrundlaget afhænger af lånetype, størrelse og kompleksitet. Risikobilledet Eurozonens økonomi skuffede i 2014 efter en ellers god start på året. Afmatningen i løbet af foråret skyldes den geopolitiske uro, der påvirkede både virksomheder og borgere i eurozonen og medvirkede til, at erhvervslivet holdt sig tilbage med investeringerne. Bankerne har fortsat svære tider. Men seneste udlånsundersøgelse fra ECB viste, at bankernes kreditvilkår over for kunderne er blevet lempet i løbet af året, og derudover viste undersøgelsen også en beskeden stigning i låneefterspørgslen. Dansk økonomi viste fremgang i 2014 efter to år med tilbagegang. Fremgangen var dog mere beskeden i Arbejdernes Landsbank 16

17 forhold til forventningerne primo året. Årsagen skyldes i høj grad den skuffende vækst i Europa. Væksten for 2014 voksede med 1 pct. Til trods for den svage vækst er beskæftigelsen steget pænt, og bruttoledigheden er faldet gennem Det kan være disse forhold, der er medvirkende til det høje niveau for den danske forbrugertillid. Den positive udvikling på boligmarkedet har nu bredt sig uden for de store byer. Dog er der stadig større områder af Danmark, hvor boligmarkedet står i stampe. Tvangsauktioner er på laveste niveau i seks år, og den nedadgående tendens understøttes af, at boligejerne i stigende grad overholder deres forpligtigelser på boliglån. Eurozonens økonomi i 2015 ventes i store træk at fortsætte i samme spor som 2014, det vil sige i moderat tempo. De væsentligste drivkræfter for en fremgang i 2015 er de lave energipriser og lav inflation, der øger købekraften samt den historisk lave rente. I Danmark er der et godt afsæt for yderligere økonomisk vækst. Konkurrenceevnen er forbedret gennem flere år med lave lønstigninger, og boligmarkedet har fundet et mere stabilt leje og nyder godt af det meget lave renteniveau. Derudover forventer banken et positivt bidrag til væksten fra den lave pris på olie. Hertil kommer, at beskæftigelsen og husholdningernes indkomster er steget, hvilket formentlig vil løfte privatforbruget i Banken forventer en samlet vækst på 1,5 pct. i Det er bankens forventning, at forholdene vil påvirke bankens udlånsportefølje positivt i 2015, så der vil være en generel forbedring at spore i forhold til Bankens samlede eksponering udtrykt ved bruttoudlån og garantier, som angivet i årsregnskabet for 2014, er steget med ca. 1,5 mia. kr. i forhold til ultimo Udlån til private er forøget i 2014, men specielt garantier er forøget i 2014 for både privat og erhverv. Forøgelsen i garantier skyldes en kombination af enkelte større garantistillelser i forbindelse med byggeprojekter og en betydelig stigning i ejendomshandler og omprioriteringer. Nettoudlån og garantier ultimo 2014 er ligeledes forøget som følge af den øgede bruttoeksponering. Dog mere begrænset, hvilket kan tilskrives øgede nedskrivninger og hensættelser i 2014 jf. Tabel 14. Nedskrivningerne er højere end forventet, hvor Finanstilsynets inspektion i foråret har medført tilretninger på udvalgte kunder og kundegrupper. Tabel 14 Bankens udlån og garantier før og efter nedskrivninger fordelt på hovedkundesegmenter Privat Erhverv I alt kr kr kr kr. Udlån og garantier Udlån før nedskrivninger Garantier før hensættelser I alt udlån og garantier før nedskrivninger mv Individuelle nedskrivninger på udlån Gruppevise nedskrivninger på udlån Individuelle hensættelser på garantier Gruppevise hensættelser på garantier I alt udlån og garantier efter nedskrivninger mv Note: Tallene er eksklusive udlån til kreditinstitutter. Opdelingen i kundesegmenterne Privat og Erhverv følger bankens interne kundegruppering. Erhverv er inklusive foreninger. Arbejdernes Landsbank 17

18 Bankens portefølje kan overordnet deles op i hovedsegmenterne Privat og Erhverv, hvor opdelingen følger bankens egen opdeling. De samlede bruttoudlån og garantier vurderes til fortsat at have en tilfredsstillende bonitet og en pæn risikospredning, hvor 68 pct. af bruttoudlån og garantier ligger i ratingklasse 1-4, hvilket er på niveau med ultimo 2013, jf. Tabel 15 og 16. Historisk set har bankens privatportefølje været relativ stor i forhold til erhvervsporteføljen. Ultimo 2014 udgør privatporteføljen stort set uændret 60 pct. af det samlede udlån. Betragtes privat- og erhvervsporteføljerne hver for sig, har begge porteføljer en pæn risikospredning, hvor 68 pct. af bruttoudlån og garantier fortsat ligger i ratingklasse 1-4 jf. Tabel 15 og 16. Udviklingen i ratingklasserne viser en mindre forskydning fra de bedre ratingklasser til ratingklasse 5-6. Forskydningen skyldes overvejene en tilpasning til Finanstilsynets opstrammende tilgang til placering i bonitetsklasser og ikke et ændret risikobillede af bankens samlede udlån. Bankens udlånsportefølje beskrives nærmere nedenfor, mens nedskrivninger og hensættelser er beskrevet i afsnittet Nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier på side 32. Tabel 16 Bankens udlån og garantier fordelt på ratingklasser 2013 Privat Erhverv Ialt kr kr kr. Rating I alt Note: Opgørelsen er baseret på bruttoudlån og garantier. Opdelingen i kundesegmenterne Privat og Erhverv følger bankens interne kundegruppering. Tallene er eksklusive udlån til kreditinstitutter. Største kundekreditrisici Tabel 15 Bankens udlån og garantier fordelt på ratingklasser 2014 Privat Erhverv Banken kr kr kr. Rating I alt Banken har fokus på at undgå risikokoncentrationer, og det er koncernens kreditpolitik at minimere risikoen på store enkelteksponeringer. Nøgletallet Summen af store eksponeringer dvs. summen af konsoliderede eksponeringer efter fradrag, som er større end eller lig med 10 pct. af kapitalgrundlaget på koncernniveau, er opgjort til 20,8 pct. af kapitalgrundlaget ultimo 2014 eksklusive udlån til kreditinstitutter. Det svarer til en samlet eksponering på ca. 0,9 mia. kr., hvilket er en betydelig reduktion i forhold til ultimo 2013 jf. Figur 2, side 19. Reduktionen for så vidt angår udlån til kredi t - institutter skyldes ændrede regler for risikoreducerende foranstaltninger med virkning fra Summen af store eksponeringer ekskl. kreditinstitutter, der efter fradrag enkeltvis overstiger 10 pct. af bankens kapitalgrundlag, er i 2014 reduceret til én eksponering, der udgør 17,5 pct. af koncernens kapitalgrundlag. Note: Opgørelsen er baseret på bruttoudlån og garantier. Opdelingen i kundesegmenterne Privat og Erhverv følger bankens interne kundegruppering. Tallene er eksklusive udlån til kreditinstitutter. Eksponeringerne ligger i intervallet pct. af koncernens kapitalgrundlag og er etableret efter en nøje vurdering af, at der foreligger en tilfredsstillende risiko og sikkerhedsstillelse. For yderligere omtale af kreditinstitutter, se afsnittet Kreditrisiko på kreditinstitutter på side 31. Arbejdernes Landsbank 18

19 Figur 2 Udvikling i nøgletallet Summen af store eksponeringer Pct. af kapitalgrundlaget Totalt Øvrige Kreditinstitutter Note: Tallene er opgjort på baggrund af de indberettede værdier for koncernen for konsoliderede eksponeringer efter fradrag, der er større end eller lig med 10 pct. af kapitalgrundlaget og følger den til enhver tid gældende lovgivning. Der er ændrede regler for risikoreducerende foranstaltninger med virkning fra Eksponeringer over 10 mio. kr. Konsoliderede eksponeringer over 10 mio. kr. eksklusive kreditinstitutter og udlån til bankens datterselskaber udgør 22 pct. af de samlede bruttoudlån og garantier ultimo 2014, hvilket er på niveau med ultimo Udlånet er fordelt på 112 konsoliderede kunder. Eksponeringsintervallet over 100 mio. kr. udgør den største andel og udgør ca. 14 pct. af bankens samlede udlånsportefølje, jf. Tabel 17. Værdiforringelsen på konsoliderede eksponeringer over 10 mio. kr. stammer overvejende fra individuelle nedskrivninger på allerede kendte risici. Restancer på konsoliderede eksponeringer er halveret i forhold til ultimo 2013 og udgør i alt 16 pct. af bankens samlede restancer ultimo Dette er en forbedring på 7 procentpoint i forhold til ultimo Fordelingen af bruttoudlån og garantier, nedskrivninger og restancer på konsoliderede eksponeringer større end 10 mio. kr. er vist i Tabel 17. Tabel 17 Bruttoudlån og garantier, nedskrivninger og restancer fordelt på konsoliderede eksponeringer over 10 mio. kr. Bruttoudlån og garantier Nedskrivninger på udlån Restancer Antal konsoliderede kunder kr kr kr kr. Konsoliderede eksponeringsintervaller, ultimo mio. kr mio. kr mio. kr >100 mio. kr I alt Note: Nedskrivninger indeholder summen af individuelle og gruppevise nedskrivninger og hensættelser. Restancer er opgjort som i årsregnskabets noter side 59. Tallene er eksklusive udlån til kreditinstitutter og eksklusive udlån til bankens datterselsskaber. Arbejdernes Landsbank 19

20 Bankens store eksponeringer er koncentreret i brancherne Finansiering og forsikring, Fast ejendom og Øvrige erhverv jf. Tabel 18. Det bemærkes, at bankens eksponering mod større andelsboligforeninger indgår i kategorien Fast ejendom. 52 pct. af udlånsporteføljen af konsoliderede eksponeringer over 10 mio. kr. tilhører enkeltkunder i ratingklasse 1-4, og således vurderes boniteten af porteføljen samlet set som tilfredsstillende jf. Tabel 18. Tabel 18 Konsoliderede eksponeringer over 10 mio. kr. fordelt på brancher og ratingklasser Rating 1-4 Rating 5-6 Rating 7-10 I alt kr kr kr kr. Branchefordeling, ultimo 2014 Offentlige myndigheder Erhverv Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt Note: Opgørelsen er baseret på bruttoudlån og garantier. Branchefordelingen følger 93 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. og er tildelt enkeltkunder, der indgår i konsoliderede eksponeringer > 10 mio. kr. CPR-kunder med branchekode klassificeres under brancherne for Erhverv, hvorfor tabellen ikke kan sammenlignes med bankens interne kundegruppering i Privat og Erhverv. Tallene er eksklusive udlån til kreditinstitutter og eksklusive udlån til bankens datterselskaber. Kundekreditrisici fordelt på segmenter Den samlede kreditrisiko styres efter politikker og rammer, der er vedtaget og fastlagt af bankens bestyrelse og direktion. Bankens kreditområde fastlægger gennem forretningsgange og bevillingsinstrukser, hvorledes politikker og rammer for risiko og sikkerhedsstillelse skal implementeres i den daglige kreditstyring. Kreditbeføjelser er uddelegeret, så de fleste beslutninger for privatkunder kan træffes i den enkelte filial. Større og særligt komplicerede kreditforhold håndteres i tæt samarbejde med Kreditområdet. Figur 3 på side 21 viser bankens eksponering på de væsentligste kundesegmenter målt på bruttoudlån og garantier ultimo Banken er kendetegnet ved at have en lavere andel af Erhvervskunder, en højere andel af Privatkunder med andelsbolig samt en højere andel af Foreninger mv. end sammenlignelige banker. Porteføljefordelingen er stort set uændret i forhold til ultimo Privatkunder Eksponeringer mod Private er karakteriseret ved en betydelig spredning og væsentlig sikkerhedsdækning jf. Tabel 19 og 20. Det betyder, at enkeltstående tab kan anses for ubetydelige, medmindre der på samme tid er tale om et stort antal, som eksempelvis kan indtræffe i forbindelse med alvorlig økonomisk recession. Arbejdernes Landsbank 20

Koncernrisikorapport A K T I E S E L S K A B E T. CVR-nr. 31 46 70 12, København

Koncernrisikorapport A K T I E S E L S K A B E T. CVR-nr. 31 46 70 12, København Koncernrisikorapport 2012 A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Arbejdernes Landsbank Koncernrisikorapport 2012 01 Indhold Den overordnede risikostyring 02 Kreditrisiko på kundeudlån

Læs mere

Koncernrisikorapport 2013

Koncernrisikorapport 2013 Koncernrisikorapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Indhold Den overordnede risikostyring 3 Organisationsdiagram for styring af risici 4 Kreditrisiko på kundeudlån

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 2014 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde 11 3. Kapitalgrundlag 11 4. Kapitalkrav 11 5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 13

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

RISIKORAPPORT 2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 RISIKORAPPORT 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse FORORD 4 RISIKOORGANISATION 5 Bestyrelsen 5 Risiko- og revisionsudvalget 5 Direktionen 6 Investeringskomiteen 6 Compliancefunktionen 7

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav)

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) LOLLANDS BANK Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) 1 Indhold 1. Baggrund for krav om offentliggørelse af søjle III-oplysninger m.m.... 3 1.1 Krav til udformning af offentliggørelsespolitik, -form,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Risikoredegørelse 2013

Risikoredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Risikoredegørelse Indledning... 3 1. Anvendelsesområde... 3 2. Målsætninger og risikopolitikker... 4 2.1 Kreditrisici... 4 2.2 Markedsrisici... 5 2.3 Operationelle risici... 7 2.4 Likviditets-

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke finansielle modparter... 6 Kreditpolitik... 6 Opfølgning og styring...

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med 2007. Oplysningsforpligtelsen

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere