ld invest holding a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ld invest holding a/s"

Transkript

1 årsrapport 2010 ld invest holding a/s

2 DENNE SIDE ER BLANK

3 Indhold PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 5 den uafhængige revisors påtegning 6 LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 8 Hoved- og nøgletal koncern 9 vigtige begivenheder 10 forretningsområdernes udvikling 13 ledelse og ejerforhold m.v. 20 regnskabsberetning 23 De finansielle markeder 27 ledelseshverv 29 årsregnskab resultatopgørelse 32 Balance 33 Egenkapitalopgørelse koncern 35 Egenkapitalopgørelse moderselskab 36 Noter 38 information om kapitalforhold og risici 61 (Ej revideret)

4 4 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 DENNE SIDE ER BLANK

5 påtegninger 5 PÅTEGNINGer ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for LD Invest Holding A/S for perioden 1. januar december Bestyrelsen og direktionen erklærer, at det er vores opfattelse, at: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og virksomhedens vedtægter. Årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af virksomhedens og koncernens aktiviteter for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden henholdsvis koncernen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. DIREKTION København, den 4. marts 2011 Jeppe Christiansen Administrerende direktør henrik Parkhøi Direktør Steffen Stæhr Økonomidirektør BESTYRELSE København, den 4. marts 2011 Tommy Pedersen Formand Peter Damgaard Jensen Næstformand Hans Jensen gert Kristiansen ruth Schade Klaus Bentin ken Bamberg Ernstsen morten Rask Nymark Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent:

6 6 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 den uafhængige revisors påtegning TIL AKTIONÆRERNE I LD INVEST holding A/s Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for LD Invest Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010, side Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed, og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskab og årsregnskab på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

7 påtegninger 7 Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 4. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Gunslev statsaut. revisor Anja Bjørnholt Lüthcke statsaut. revisor

8 8 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 ledelsesberetning selskabsoplysninger LD Invest holding A/S Vendersgade København K Telefon Telefax CVR-nr Hjemstedskommune: København BESTYRELSE Tommy Pedersen, formand Peter Damgaard Jensen, næstformand Hans Jensen Gert Kristiansen Ruth Schade Klaus Bentin (medarbejdervalgt) Ken Bamberg Ernstsen (medarbejdervalgt) Morten Rask Nymark (medarbejdervalgt) DIREKTION Jeppe Christiansen Henrik Parkhøi Steffen Stæhr REVISOR KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Direktion LD Invest A/S Direktør Henrik parkhøi, Økonomidirektør steffen Stæhr, adm. direktør jeppe christiansen

9 ledelsesberetning 9 hoved- og nøgletal koncern Resultatopgørelse kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer (21) Udgifter til personale og administration ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 21 8 (1.250) Årets resultat balance Egenkapital Aktiver i alt nøgletal m.v. Egenkapitalforrentning før skat 22,1 % 27,2 % 32,1 % 23,9 % 11,1 % Egenkapitalforrentning efter skat 16,6 % 20,4 % 23,8 % 17,9 % 7,9 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,23 1,27 1,25 1,18 1,06 Omkostningsprocent 81,0 % 79,0 % 80,0 % 84,7 % 94,2 % Kernekapitalprocent 41,2 % 43,2 % 42,8 % 40,1 % 171,8 % Solvensprocent 56,8 % 62,4 % 65,5 % 67,5 % 312,6 % Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 7,10 7,79 8,19 8,43 39,08 Nøgletallene er udarbejdet i henhold til Finanstilsynets definitioner.

10 10 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 vigtige begivenheder Året 2010 Koncernen har i 2010 haft en positiv udvikling i forretningsomfanget og et tilfredsstillende resultat. Følgende hovedpunkter kan fremhæves: Resultatet før skat udgjorde 42,1 mio. kr. i 2010 mod 43,7 mio. kr. i Resultatet før skat, korrigeret for performancerelaterede poster, udgjorde 28,6 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. i Koncernens egenkapital ultimo 2010 var 205,0 mio. kr., og den gennemsnitlige forrentning blev 22,1 pct. før skat. Koncernens basiskapital er i 2010 steget med 31,0 mio. kr. til 294,1 mio. kr. ultimo. LD Invest Asset Management har fortsat tidligere års fremgang med tilgang af nye kunder samt en fortsat udvidelse af forretningsomfanget med eksisterende kunder. Der er i 2010 solgt mandater for cirka 5 mia. kr. Investeringsforeningen LD Invest fik for andet år i træk højeste rating hos Morningstar og har i samtlige måneder af 2010 været den investeringsforening i Danmark med højeste rating hos Morningstar. Koncernen vandt i slutningen af 2010 investeringsmandater for cirka 14 mia. kr., som Lønmodtagernes Dyrtidsfond havde sendt i EU-udbud. LD Invest Formueforvaltning har haft en positiv udvikling med tilgang af nye kunder og stigende formue under forvaltning. LD Invest Markets har udviklet sig som forventet og har blandt andet medvirket ved to aktieemissioner i form af forhåndstilsagn. LD Invest Equity har gennemført flere succesfulde exits samt foretaget nyinvesteringer, på trods af at markedet for investeringer i unoterede aktier fortsat har været vanskeligt. LD Invest Vietnam K/S, som koncernen er rådgiver for, har gennemført to investeringer i Koncernen er i andet halvår 2010 blevet rådgiver for en ny private equity-fond inden for mikrofinansiering. Fonden har foretaget sin første investering. Resultatet før skat forventes for 2011 at blive i niveauet mio. kr., idet der ikke er budgetteret med performancerelaterede honorarer.

11 Ledelsesberetning 11 koncernens udvikling siden etableringen Koncernen har siden etableringen i maj 2005 udviklet sig hurtigere end forventet. LD Invest Markets forestår børshandel og yder rådgivning om aktieinvesteringer samt udarbejder rådgivningsmateriale. Koncernen overvejer løbende produktudbuddet samt de serviceydelser, som tilbydes kunderne. Der er i 2010 etableret et nyt forretningsområde under navnet LD Invest International, således at der i dag er fem forretningsområder i koncernen, der komplementerer hinanden. LD Invest Formueforvaltning yder rådgivning om aktivallokering samt kapitalforvaltning for formuende kunder. I tilknytning hertil ydes administration af selskaber, der har aktiviteter relateret til koncernens virke. LD Invest Asset Management yder rådgivning om aktivallokering samt børsnoteret kapitalforvaltning for professionelle storkunder og institutionelle investorer. LD Invest Equity yder investeringsrådgivning af private equity-fondene LD Equity 1, 2 og 3 samt andre porteføljer af unoterede aktier. Koncernen har i dag mere end 70 storkunder, herunder investorer i de fem private equity-fonde, der rådgives. Der er blandt andet indgået aftaler om investeringsrådgivning med en lang række pensionskasser, fonde, virksomheder og investeringsforeninger herunder Investeringsforeningen LD Invest. Den positive tilgang af kunder har medført, at forretningsomfanget er flerdoblet siden etableringen i LD Invest International yder investeringsrådgivning af private equity-fonden LD Invest Vietnam samt en ny mikrofinansieringsfond etableret i Den samlede formue under forvaltning udgjorde cirka 37 mia. kr. ultimo 2010, inklusive den del af formuen fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond fra EUudbuddet, som koncernen har vundet. resultatudvikling resultat før skat EGENkapitalforrentning Forrentning efter skat kr % 20% 15% 10% 5% %

12 12 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 Koncernen beskæftiger i dag 82 medarbejdere, hvilket er mere end en fordobling siden etableringen. Den positive udvikling har medført, at koncernen har afsluttet, hvad der betragtes som etableringsfasen, og påbegyndt en ny fase med primær fokus på vækst og udvikling. netto rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter kr I begyndelsen af andet halvår 2010 begyndte koncernen at rådgive en nyetableret fond, der foretager private equity-investeringer inden for mikrofinansiering. Dette er den anden fond, som koncernen rådgiver, der foretager direkte investeringer i udlandet. Der er i denne forbindelse på det personalemæssige område foretaget ansættelse af erfarne medarbejdere med de fornødne kompetencer milepæle 20. maj 2005 Finanstilsynets tilladelse modtages. Opstart af aktiviteter Maj 2005 Asset managementaftale mellem LD Invest A/S og LD underskrevet Juli 2005 marts 2006 januar 2007 April 2009 Etablering af Etablering af overgivelse af Etablering af private equity- private equity- rådgivningsaktiviteter forretningsområdet fonden LD Equity 2 fonden LD Equity 1 m.v. fra Dansk Formueforvaltning Erhvervsinvestering December 2005 november 2006 Maj 2007 december 2008 Juni 2009 oktober 2010 Etablering af Etablering af Etablering af Investeringsforeningen Etablering af private Etablering af private Investerings- forretningsområdet private equity-fonden LD Invest bliver equity-fonden equity-fond inden foreningen LD Invest Markets LD Equity 3 ratet af Morningstar LD Invest Vietnam for mikrofinansiering for første gang

13 Ledelsesberetning 13 forretningsområdernes udvikling investeringsfilosofi Fokus er på langsigtede investeringer til gavn for vores kunder, fordi den kortsigtede udvikling er drevet af uforudsigelige stemningsskift uden for vores kontrol. LD invest asset management LD Invest Asset Management tilbyder såvel strategisk som taktisk rådgivning om portefølje- og investeringsbeslutninger samt børsnoteret kapitalforvaltning til større professionelle kunder og institutionelle investorer. Rådgivningen bygger på en langsigtet strategi baseret på analyser af strukturelle forhold og scenarier for de globale finansmarkeder. Nøglebegreber i strategien er risikospredning og risikoanalyse, hvilket også kommer til udtryk i afdækningen af nye temaer på finansmarkederne. LD Invest Asset Management har i 2010 oplevet kundetilgang samt udvidet forretningsomfanget med eksisterende kunder. Produkterne har generelt haft en god performance i forhold til benchmark, hvilket har medført, at forretningsområdet har modtaget performance fee for alle de kundeaftaler, som giver mulighed herfor. Ved udgangen af året ophørte den 5-årige rådgivningsaftale med Lønmodtagernes Dyrtidsfond om investeringsrådgivning af Den Professionelle Forening LD. Efter at have udbudt aftalen i EU-udbud har LD Invest Asset Management vundet tre aftaler om investeringsrådgivning for Den Professionelle Forening LD for et samlet beløb på cirka 14 mia. kr. LD Invest Asset Management er herudover blevet tildelt rammekontrakter på yderligere to mandater. Mandaterne blev vundet i konkurrence med omkring 100 forskellige investeringsrådgivere fra hele verden. Den samlede formue under forvaltning i LD Invest Asset Management udgjorde 28 mia. kr. ultimo 2010 mod 55 mia. kr. ultimo Ophøret af rådgivningsaftalen med LD har medført en nettoreduktion i formue under forvaltning på cirka 35 mia. kr., mens øvrige aftaler er steget med 8 mia. kr. i Investeringsforeningen ld invest LD Invest Asset Management er investeringsrådgiver

14 14 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 Danmarks hurtigst voksende investeringsforening tager markedsandele Den samlede formue i danske investeringsforeninger voksede med 23 pct. i 2010, mens formuen i Investeringsforeningen LD Invest voksede med 114 pct. Det gør foreningen til Danmarks hurtigst voksende foran nummer to og tre, der begge voksede 60 til 70 pct. LD Invest fylder stadig mere blandt danske investeringsforeninger, og foreningens salg i 2010 svarede til 6,1 pct. af det samlede nettosalg blandt alle de danske investeringsforeninger, som henvender sig til private investorer. Målt på formue har det flyttet foreningen fra en markedsandel på 0,5 pct. til 0,9 pct. af den samlede formue i detailafdelinger. Inden for globale aktier (afdeling Aktier og Value Aktier) og blandede afdelinger (Pension og Kontra) er foreningens markedsandel betydeligt højere. for Investeringsforeningen LD Invest, som består af ni afdelinger. Investeringsforeningen LD Invest fik generelt gode afkast i Sammenlignet med afdelingernes officielle sammenligningsindeks har tre af foreningens fire aktivt forvaltede aktieafdelinger givet merperformance. Set i forhold til afdelingernes Morningstar Kategori har alle afdelinger haft merperformance på 3 og 5 års sigt. Morningstar er et internationalt analysehus, der vurderer afkast og risiko i investeringsforeninger og andre fonde. De gode afkast i 2010 og tidligere år betød, at Investeringsforeningen ved udgangen af året havde seks afdelinger med en Morningstar Rating på fem LD INVEST asset management cheføkonom Arvid Stentoft jakobsen, obligationschef peter mosbæk, aktiechef henrik ekman

15 Ledelsesberetning 15 stjerner: LD Invest Aktier, LD Invest Value Aktier, LD Invest Danske Obligationer, LD Invest Obligationer, LD Invest Pension og LD Invest Kontra. Fem stjerner er det højst mulige og betyder, at afdelingen er blandt de ti procent bedste i sin kategori i Europa. Afdeling Danske Aktier og Europa Aktieindeks blev begge ratet med fire stjerner, mens afdeling Miljø & Klima rates første gang i december 2011, hvor afdelingen får 36 måneders historik. Gennem 2009 og 2010 har Investeringsforeningen LD Invest ligget som nummer et på Morningstars liste over de bedste danske investeringsforeninger. På baggrund af resultaterne opnået i årene 2006 til 2010 blev to af foreningens afdelinger kåret med en Morningstar Fund Award, som betyder, at Morningstar bedømmer afdelingen som den bedste i sin kategori på det danske marked. I kategorien Aktier Global Large Cap blev LD Invest Aktier kåret som den bedste afdeling med en Morningstar Fund Award, mens LD Invest Danske Obligationer tilsvarende blev kåret som den bedste i kategorien Obligationer DKK Øvrige. LD Invest Danske Obligationer er ligeledes blevet hædret med en Lipper Fund Award 2011 som bedste afdeling inden for danske obligationer i Norden på baggrund af resultaterne i årene 2006 til Lipper Fund Awards uddeles af Thomson Reuters, der er et ledende selskab inden for finansiel information. Performance AFKAST I PROCENT siden start ift. Morningstar kategori Perfor Afkast mance 3 år 5 år Danske Aktier 41,8 4,0 (47,7) 47,4 26,1 43,4 +14,3 +1,1 +11,6 Europa Aktieindeks 1) -- (4,4) (38,3) 25,9 7,6 (18,0) +8,2 +4,2 -- Aktier 7,5 4,0 (29,3) 30,1 24,4 27,8 +27,2 +24,2 +26,4 Value Aktier 8,7 (0,4) (36,2) 42,3 25,5 23,2 +22,7 +22,7 +22,3 Miljø & Klima 2) (11,4) 41,4 5,5 38,6 +2, Danske Obligationer 1,1 1,9 7,9 6,3 5,6 24,7 +0,7 +4,1 +5,9 Obligationer 1,3 1,6 4,5 9,8 6,3 25,5 +1,6 +10,5 +16,2 Pension 3,3 2,2 (7,9) 12,6 13,3 24, ,6 +19,5 Kontra 3) 2,2 1,1 21,7 8,6 12,3 53, ,5 -- Noter: Regnskabsåret 2006 omfatter perioden til Afdelingerne Pension og Kontra har ikke noget sammenligningsindeks. Performance siden start er i forhold til den enkelte afdelings sammenligningsindeks. To afdelinger har ikke sammenligningsindeks. Performance i forhold til Morningstar Kategori er beregnet ud fra den sammenlignelige kategori hos (og data fra) Morningstar, der omfatter sammenlignelige afdelinger i Europa. 1) Afkast i 2007 vedrører perioden til ) Afkast i 2008 vedrører perioden til ) Afkast i 2006 vedrører perioden til

16 16 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 Udvikling i formue og medlemstal Formue, mia. kr. (v.s.) medlemstal (h.s.) kr. 5, , For de tre investeringsfonde investeres der i danske virksomheder (private equity), og de adskiller sig fra de fleste andre private equity-fonde i Danmark ved at fokusere på små og mellemstore virksomheder og ved ikke nødvendigvis at skulle eje en aktiemajoritet. LD Equity-fondene kan investere i alle størrelseskategorier af virksomheder, men fokuserer på virksomheder med en omsætning på op til mio. kr. inden for industri, handel, service, miljø/energi og teknologi. 3,0 2,0 1,0 0, Der arbejdes ud fra en række investeringskriterier, hvor der er mulighed for, at LD Invest Equity kan skabe værdi. Udgangspunktet er, at der skal være et betydeligt potentiale for operationel og industriel værdiskabelse med en stærk, men samtidig forandringsparat ledelse og organisation. Virksomhederne skal være fokuseret på kompetencer, der skaber en konkurrencemæssig fordel i markedet, og der skal være enighed om en solid og gennemtænkt strategi og forretningsplan blandt ejere og ledelse. Medlemstallet i Investeringsforeningen LD Invest fortsatte gennem hele 2010 den vækst, der blev grundlagt i Foreningen bød i 2010 således mere end nye medlemmer velkommen, og ved udgangen af 2010 havde foreningen medlemmer i foreningens ni afdelinger. Den store tilgang af medlemmer har sammen med gode investeringsafkast gjort, at foreningen i 2010 kunne lægge 2,3 mia. kr. til formuen og ved årets udgang repræsenterer en samlet formue på 4,4 mia. kr. De enkelte afdelinger i foreningen er dermed blevet væsentlig større og havde ved udgangen af 2010 formuer på mellem 150 mio. kr. og mio. kr. Den store stigning i såvel medlemstal som formue vidner om, at foreningen er på rette vej i sit arbejde med at opbygge sin position som en uafhængig investeringsforening med fokus på kvalitet og tryghed for medlemmerne. Ld invest equity LD Invest Equity rådgiver primært om investeringer i unoterede aktier. Forretningsområdet varetager dels investeringerne via rådgivningsaftaler med investeringsfondene LD Equity 1, 2 og 3 og dels via forvaltningsmandater for eksterne storkunder. LD Invest Equity har i 2010 gennemført to succesfulde salg af porteføljevirksomheder. LD Invest Equity har oplevet en øget interesse for porteføljevirksomhederne. Der blev i slutningen af året indgået aftale om salg af en tredje virksomhed, som afventer konkurrencemyndighedernes godkendelse. LD Invest Equity har i året rådgivet om køb af tre nye porteføljevirksomheder, ligesom der er gennemført tilkøb til nogle af porteføljevirksomhederne. En ny fond forventes at have første closing i LD Invest Equity møder positive tilkendegivelser blandt potentielle investorer, men markedet for fundraising er stadig vanskeligt. Managing partner Lars Tønnesen er stoppet ved udgangen af Lars Tønnesen afløses som managing partner af Erik Holm, der samtidig indtræder i direktionen i Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S og LD Invest Holding A/S. Erik Holm har 25 års erfaring både operationelt og finansielt fra betydelige danske midcapselskaber og har deltaget i mere end 25 virksomhedshandler. Erik Holm har siden 2006 været medlem af investeringskomiteen for LD Equity 1 K/S og forventes at tiltræde senest den 1. april 2011.

17 Ledelsesberetning 17 LD INVEST equity partner niels toft, partner jan hove sørensen, partner niels retbøll LD Invest Equity efterkommer Finanstilsynets påbud I slutningen af 2008 rettede selskabet henvendelse til Finanstilsynet med et ønske om at få klarhed over Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S arbejdsgange i relation til kapitalfondene forvaltet af LD Invest Equity. Henvendelsen til Finanstilsynet skete på baggrund af en afgørelse, som Finanstilsynet havde truffet i en anden sag. Denne tidligere afgørelse skabte tvivl om, hvilke ydelser et fondsmæglerselskab må yde til sine kunder i forbindelse med rådgivning om investering i unoterede værdipapirer samt kravene til den nærmere tilrettelæggelse heraf. Finanstilsynet har i 2010 gennemgået LD Invests Equitys arbejdsgange på området og har truffet en afgørelse, der indeholder fire påbud, hvoraf det ene omhandler en tekst på selskabets hjemmeside, som Finanstilsynet ønskede tilrettet. Teksten er nu ændret. De tre andre påbud omhandler forhold relateret til de ydelser, LD Invest Equity leverer til kunder i forbindelse med rådgivning om investeringer i unoterede værdipapirer. Påbuddene omhandler præcisering af interne forretningsgange vedrørende medarbejderes påtagelse af bestyrelseshverv, præcisering af kundernes mulighed for at afgive generelle fuldmagter til LD Invest Equity samt præcisering af, hvilke ydelser LD Invest Equity kan yde til sine kunder i forbindelse med indgåelse af aftale- og selskabsretlige dokumenter. Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S er tilfreds med, at der nu er skabt klarhed på området, og har efterkommet påbuddene fra Finanstilsynet. En del af medarbejderne i LD Invest Equity er dobbeltansat i LDE Management ApS. En tilsvarende del af honorarindtægterne og omkostningerne vil ligeledes aflejres i LDE Management ApS og ikke i fondsmæglerselskabet med regnskabsmæssig effekt fra Ændringerne får ikke betydning for forretningsaktiviteterne.

18 18 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 ld invest INternational Koncernen begyndte for første gang at rådgive en fond, som foretager direkte investeringer i udlandet, i andet halvår LD Invest Holding A/S ejer 40 pct. af ME Vietnam Management Consultancy LLC, der er konsulent for Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S vedrørende private equity-investeringer i Vietnam. Domingo Alonso blev i foråret 2010 ansat som ny general director, og kontoret består nu af fire medarbejdere. Med den udvikling, der er, forventes aktivitetsomfanget at blive øget over de næste år. Fonden har foretaget de første to investeringer i I andet halvår 2010 startede rådgivningen af en ny fond, som ligeledes skal foretage investeringer i udlandet inden for mikrofinansiering. Der er ansat personale med mangeårige kompetencer inden for dette forretningsområde. Koncernen har allerede rådgivet fonden om den første investering, som blev gennemført i slutningen af Koncernens stigende rådgivningsomfang om investeringer i udlandet er baggrunden for, at de internationale aktiviteter nu er udskilt i et selvstændigt forretningsområde under navnet LD Invest International. Aktivitetsniveauet forventes at stige yderligere i 2011, og der forventes at blive rådgivet om flere investeringer i begge fonde i ld invest markets Som handelsberettiget medlem på Nasdaq OMX-børsen handler LD Invest Markets såvel danske som udenlandske aktier. Forretningsområdet servicerer professionelle investorer. LD Invest Markets tilbyder professionel rådgivning, der bygger på mange års erfaring inden for investeringsrådgivning og værdipapirhandel med en konkurrencedygtig prisstruktur. Der tilbydes en professionel rådgivning om aktieinvesteringer med udgangspunkt i kundens profil og behov. Dette understøttes af grundige analyser, høj faglig kompetence og en høj service. Der lægges stor vægt på langvarige kunderelationer ved at samarbejde med og skabe værdi for kunden. LD INVEST markets chef for markets peter busk, chef for handel Lars kjestrup, chefanalytiker brian børsting

19 Ledelsesberetning 19 Aktiviteterne er i året blevet udbygget. Der er indgået yderligere en pengeinstitutaftale om udarbejdelse af rådgivningsmateriale m.v. I 2010 har LD Invest Markets deltaget i to aktieemissioner ved at afgive bindende forhåndstilsagn for en del af emissionerne. Kunderne får adgang til analyser og andet rådgivningsmateriale om udviklingen på de finansielle markeder. Gennem aftaler med større internationale investeringsbanker kan LD Invest Markets også tilbyde rådgivning og børshandel med udenlandske aktier. Som en del af rådgivningen formidles der information om Investeringsforeningen LD Invests afdelinger. LD Invest Markets er tillige prisstiller i samtlige afdelinger i Investeringsforeningen LD Invest. LD Invest formueforvaltning LD Invest Formueforvaltning yder rådgivning til formuende kunder om aktivallokering samt kapitalforvaltning af børsnoterede produkter. Nøglebegreber er en stringent investeringsproces med solid fokus på risikostyring og en langsigtet formueopsparing for kunderne. LD Invest Formueforvaltning komplementerer selskabets øvrige forretningsområder, og der trækkes på de kapitalforvaltnings- og analysekompetencer, der eksisterer i selskabet, til brug i rådgivningen af kunderne. Forretningsområdet har i året haft en positiv udvikling. Der har været en god nettotilgang af nye kundeaftaler samt en vækst i formue under forvaltning på mere end 90 pct. Den positive udvikling i forretningsområdet forventes at fortsætte i de kommende år. Performanceafhængigt forvaltningshonorar og incitamentsordning i private equity-fondene Som det er branchekutyme, er der mellem koncernen og kunderne, herunder også investorerne i LD Equity-fondene, indgået en aftale om performanceafhængigt forvaltningshonorar. Ordningerne går typisk ud på, at koncernen ud over det faste honorar efter aftale modtager yderligere honorar, hvis der opnås et merafkast i den enkelte fond. Der vil typisk være tale om 20 pct. af den del af afkastet af investeringerne, som overstiger en aftalt hurdle rate på 8 pct. i gennemsnitligt årligt afkast over den enkelte fonds eller kontrakts samlede levetid. Som en del af aftalerne om fondene har koncernen forpligtet sig til at anvende mindst 50 pct. af det performanceafhængige forvaltningshonorar på en incitamentsordning til de LD Invest Equity-medarbejdere, der arbejder med investeringerne. Udbetalingstidspunktet fra fondene til koncernen varierer. Udbetaling fra incitamentsordningen til LD Invest Equity-medarbejderne kan, som udgangspunkt, tidligst ske ved den enkelte fonds udløb. For LD Equity 1 beregnes det performanceafhængige forvaltningshonorar hver for sig for de to delporteføljer for henholdsvis børsnoterede og ikke-børsnoterede aktier med hver sine målepunkter. Endelig opgørelse af størrelsen af de eventuelle performanceafhængige forvaltningshonorarer kan først ske, når samtlige investeringer i den enkelte fond er afhændet. Der kan således ske reguleringer i såvel opad- som nedadgående retning i hele fondens levetid afhængigt af investeringsafkastet. Da der derfor ikke er sikkerhed for, at oparbejdede performanceafhængige forvaltningshonorarer faktisk kommer til udbetaling til selskabet, optages disse som et eventualaktiv. I regnskabets note 16 er størrelsen af det ikke-realiserede performanceafhængige forvaltningshonorar efter reservation af incitamentsforpligtelser og skat m.v. oplyst.

20 20 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 ledelse og ejerforhold m.v. Ledelsesforhold Som følge af at LD Invest Holding A/S ejer datterselskabet Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S 100 pct., er bestyrelserne i de to selskaber identiske. Bestyrelsen består af otte medlemmer, hvoraf tre er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. På en ekstraordinær generalforsamling i fjerde kvartal 2010 blev Jens Kampmann i bestyrelsen erstattet af direktør i PKA A/S Peter Damgaard Jensen, som følge af at pensionsselskaber administreret af PKA A/S købte en større andel i LD Invest Holding A/S. Peter Damgaard Jensen blev ved samme lejlighed konstitueret som næstformand. I forbindelse med at medarbejderrepræsentant Bente Anderskouv Sørensen opsagde sin stilling, udtrådte Bente Anderskouv Sørensen af bestyrelsen i fjerde kvartal og blev erstattet af suppleant Ken Bamberg Ernstsen. Et bestyrelsesmedlem er frem til 30. juni 2010 honoreret med kr. årligt. Fra andet halvår 2010 er dette ændret til kr. årligt. Næstformanden modtager halvanden gang bestyrelseshonorar, og formanden tre gange bestyrelseshonorar. Bestyrelseshonorarerne afholdes af fondsmæglerselskabet. Direktionen i LD Invest Holding A/S består af Jeppe Christiansen, Henrik Parkhøi og Steffen Stæhr. Henrik Parkhøi blev den 8. december 2010 registreret som direktør i LD Invest Holding A/S, således at direktionen er identisk med direktionen i datterselskabet Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S. Direktionen i de to selskaber vil blive udvidet med yderligere et medlem, idet Erik Holm indtræder i direktionen den 1. april Direktionens og bestyrelsens ledelseshverv fremgår af afsnittet Ledelseshverv. Ejerforhold Koncernen har siden sin etablering været et datterselskab til Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Allerede i forbindelse med opstart af aktiviteterne i maj 2005 har målet været, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond med årene skulle nedbringe sin ejerandel i LD Invest Holding A/S. Med virkning fra medio 2010 solgte Lønmodtagernes Dyrtidsfond sammen med FIH Erhvervsbank A/S cirka 20 pct. af aktierne til pensionskasser administreret af PKA A/S samt til Pædagogernes Pensionskasse (PBU). LD Invest Holding A/S er ikke længere et datterselskab til Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PÅTEGNINGER HA LV ÅRS RAPP ORT 2015 1

PÅTEGNINGER HA LV ÅRS RAPP ORT 2015 1 PÅTEGNINGER HALVÅRSRAPPORT 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal koncern 4 Vigtige begivenheder 6 Forretningsområdernes udvikling 9 Koncern- og ledelsesforhold m.v. 18 Regnskabsberetning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 18 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 18 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 18 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2008

FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2008 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2008 I bestyrelsen R~lL K F. ~deriksen O For. and ~) t~~4- e ~1JJ:A, /,- tt.!k Æ Henrik Knudtzon cav~e~sen V ~ c Anders Jakobsen ~~ Lars Gudman Petersen KPMG

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Finanskalender 2011 for Investeringsforeningen LD Invest

INDHOLDSFORTEGNELSE. Finanskalender 2011 for Investeringsforeningen LD Invest f ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Ledelsespåtegning 4 De uafhængige revisorers påtegning 5 Foreningens ledelsesberetning 6 Finansmarkederne 14 Afkastprofil og særlige risici 17 Ledelsens øvrige

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Supplerende/korrigerede regnskabsinformation

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere