ld invest holding a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ld invest holding a/s"

Transkript

1 årsrapport 2010 ld invest holding a/s

2 DENNE SIDE ER BLANK

3 Indhold PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 5 den uafhængige revisors påtegning 6 LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 8 Hoved- og nøgletal koncern 9 vigtige begivenheder 10 forretningsområdernes udvikling 13 ledelse og ejerforhold m.v. 20 regnskabsberetning 23 De finansielle markeder 27 ledelseshverv 29 årsregnskab resultatopgørelse 32 Balance 33 Egenkapitalopgørelse koncern 35 Egenkapitalopgørelse moderselskab 36 Noter 38 information om kapitalforhold og risici 61 (Ej revideret)

4 4 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 DENNE SIDE ER BLANK

5 påtegninger 5 PÅTEGNINGer ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for LD Invest Holding A/S for perioden 1. januar december Bestyrelsen og direktionen erklærer, at det er vores opfattelse, at: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og virksomhedens vedtægter. Årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af virksomhedens og koncernens aktiviteter for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden henholdsvis koncernen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. DIREKTION København, den 4. marts 2011 Jeppe Christiansen Administrerende direktør henrik Parkhøi Direktør Steffen Stæhr Økonomidirektør BESTYRELSE København, den 4. marts 2011 Tommy Pedersen Formand Peter Damgaard Jensen Næstformand Hans Jensen gert Kristiansen ruth Schade Klaus Bentin ken Bamberg Ernstsen morten Rask Nymark Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent:

6 6 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 den uafhængige revisors påtegning TIL AKTIONÆRERNE I LD INVEST holding A/s Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for LD Invest Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010, side Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed, og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskab og årsregnskab på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

7 påtegninger 7 Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 4. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Gunslev statsaut. revisor Anja Bjørnholt Lüthcke statsaut. revisor

8 8 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 ledelsesberetning selskabsoplysninger LD Invest holding A/S Vendersgade København K Telefon Telefax CVR-nr Hjemstedskommune: København BESTYRELSE Tommy Pedersen, formand Peter Damgaard Jensen, næstformand Hans Jensen Gert Kristiansen Ruth Schade Klaus Bentin (medarbejdervalgt) Ken Bamberg Ernstsen (medarbejdervalgt) Morten Rask Nymark (medarbejdervalgt) DIREKTION Jeppe Christiansen Henrik Parkhøi Steffen Stæhr REVISOR KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Direktion LD Invest A/S Direktør Henrik parkhøi, Økonomidirektør steffen Stæhr, adm. direktør jeppe christiansen

9 ledelsesberetning 9 hoved- og nøgletal koncern Resultatopgørelse kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer (21) Udgifter til personale og administration ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 21 8 (1.250) Årets resultat balance Egenkapital Aktiver i alt nøgletal m.v. Egenkapitalforrentning før skat 22,1 % 27,2 % 32,1 % 23,9 % 11,1 % Egenkapitalforrentning efter skat 16,6 % 20,4 % 23,8 % 17,9 % 7,9 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,23 1,27 1,25 1,18 1,06 Omkostningsprocent 81,0 % 79,0 % 80,0 % 84,7 % 94,2 % Kernekapitalprocent 41,2 % 43,2 % 42,8 % 40,1 % 171,8 % Solvensprocent 56,8 % 62,4 % 65,5 % 67,5 % 312,6 % Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 7,10 7,79 8,19 8,43 39,08 Nøgletallene er udarbejdet i henhold til Finanstilsynets definitioner.

10 10 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 vigtige begivenheder Året 2010 Koncernen har i 2010 haft en positiv udvikling i forretningsomfanget og et tilfredsstillende resultat. Følgende hovedpunkter kan fremhæves: Resultatet før skat udgjorde 42,1 mio. kr. i 2010 mod 43,7 mio. kr. i Resultatet før skat, korrigeret for performancerelaterede poster, udgjorde 28,6 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. i Koncernens egenkapital ultimo 2010 var 205,0 mio. kr., og den gennemsnitlige forrentning blev 22,1 pct. før skat. Koncernens basiskapital er i 2010 steget med 31,0 mio. kr. til 294,1 mio. kr. ultimo. LD Invest Asset Management har fortsat tidligere års fremgang med tilgang af nye kunder samt en fortsat udvidelse af forretningsomfanget med eksisterende kunder. Der er i 2010 solgt mandater for cirka 5 mia. kr. Investeringsforeningen LD Invest fik for andet år i træk højeste rating hos Morningstar og har i samtlige måneder af 2010 været den investeringsforening i Danmark med højeste rating hos Morningstar. Koncernen vandt i slutningen af 2010 investeringsmandater for cirka 14 mia. kr., som Lønmodtagernes Dyrtidsfond havde sendt i EU-udbud. LD Invest Formueforvaltning har haft en positiv udvikling med tilgang af nye kunder og stigende formue under forvaltning. LD Invest Markets har udviklet sig som forventet og har blandt andet medvirket ved to aktieemissioner i form af forhåndstilsagn. LD Invest Equity har gennemført flere succesfulde exits samt foretaget nyinvesteringer, på trods af at markedet for investeringer i unoterede aktier fortsat har været vanskeligt. LD Invest Vietnam K/S, som koncernen er rådgiver for, har gennemført to investeringer i Koncernen er i andet halvår 2010 blevet rådgiver for en ny private equity-fond inden for mikrofinansiering. Fonden har foretaget sin første investering. Resultatet før skat forventes for 2011 at blive i niveauet mio. kr., idet der ikke er budgetteret med performancerelaterede honorarer.

11 Ledelsesberetning 11 koncernens udvikling siden etableringen Koncernen har siden etableringen i maj 2005 udviklet sig hurtigere end forventet. LD Invest Markets forestår børshandel og yder rådgivning om aktieinvesteringer samt udarbejder rådgivningsmateriale. Koncernen overvejer løbende produktudbuddet samt de serviceydelser, som tilbydes kunderne. Der er i 2010 etableret et nyt forretningsområde under navnet LD Invest International, således at der i dag er fem forretningsområder i koncernen, der komplementerer hinanden. LD Invest Formueforvaltning yder rådgivning om aktivallokering samt kapitalforvaltning for formuende kunder. I tilknytning hertil ydes administration af selskaber, der har aktiviteter relateret til koncernens virke. LD Invest Asset Management yder rådgivning om aktivallokering samt børsnoteret kapitalforvaltning for professionelle storkunder og institutionelle investorer. LD Invest Equity yder investeringsrådgivning af private equity-fondene LD Equity 1, 2 og 3 samt andre porteføljer af unoterede aktier. Koncernen har i dag mere end 70 storkunder, herunder investorer i de fem private equity-fonde, der rådgives. Der er blandt andet indgået aftaler om investeringsrådgivning med en lang række pensionskasser, fonde, virksomheder og investeringsforeninger herunder Investeringsforeningen LD Invest. Den positive tilgang af kunder har medført, at forretningsomfanget er flerdoblet siden etableringen i LD Invest International yder investeringsrådgivning af private equity-fonden LD Invest Vietnam samt en ny mikrofinansieringsfond etableret i Den samlede formue under forvaltning udgjorde cirka 37 mia. kr. ultimo 2010, inklusive den del af formuen fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond fra EUudbuddet, som koncernen har vundet. resultatudvikling resultat før skat EGENkapitalforrentning Forrentning efter skat kr % 20% 15% 10% 5% %

12 12 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 Koncernen beskæftiger i dag 82 medarbejdere, hvilket er mere end en fordobling siden etableringen. Den positive udvikling har medført, at koncernen har afsluttet, hvad der betragtes som etableringsfasen, og påbegyndt en ny fase med primær fokus på vækst og udvikling. netto rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter kr I begyndelsen af andet halvår 2010 begyndte koncernen at rådgive en nyetableret fond, der foretager private equity-investeringer inden for mikrofinansiering. Dette er den anden fond, som koncernen rådgiver, der foretager direkte investeringer i udlandet. Der er i denne forbindelse på det personalemæssige område foretaget ansættelse af erfarne medarbejdere med de fornødne kompetencer milepæle 20. maj 2005 Finanstilsynets tilladelse modtages. Opstart af aktiviteter Maj 2005 Asset managementaftale mellem LD Invest A/S og LD underskrevet Juli 2005 marts 2006 januar 2007 April 2009 Etablering af Etablering af overgivelse af Etablering af private equity- private equity- rådgivningsaktiviteter forretningsområdet fonden LD Equity 2 fonden LD Equity 1 m.v. fra Dansk Formueforvaltning Erhvervsinvestering December 2005 november 2006 Maj 2007 december 2008 Juni 2009 oktober 2010 Etablering af Etablering af Etablering af Investeringsforeningen Etablering af private Etablering af private Investerings- forretningsområdet private equity-fonden LD Invest bliver equity-fonden equity-fond inden foreningen LD Invest Markets LD Equity 3 ratet af Morningstar LD Invest Vietnam for mikrofinansiering for første gang

13 Ledelsesberetning 13 forretningsområdernes udvikling investeringsfilosofi Fokus er på langsigtede investeringer til gavn for vores kunder, fordi den kortsigtede udvikling er drevet af uforudsigelige stemningsskift uden for vores kontrol. LD invest asset management LD Invest Asset Management tilbyder såvel strategisk som taktisk rådgivning om portefølje- og investeringsbeslutninger samt børsnoteret kapitalforvaltning til større professionelle kunder og institutionelle investorer. Rådgivningen bygger på en langsigtet strategi baseret på analyser af strukturelle forhold og scenarier for de globale finansmarkeder. Nøglebegreber i strategien er risikospredning og risikoanalyse, hvilket også kommer til udtryk i afdækningen af nye temaer på finansmarkederne. LD Invest Asset Management har i 2010 oplevet kundetilgang samt udvidet forretningsomfanget med eksisterende kunder. Produkterne har generelt haft en god performance i forhold til benchmark, hvilket har medført, at forretningsområdet har modtaget performance fee for alle de kundeaftaler, som giver mulighed herfor. Ved udgangen af året ophørte den 5-årige rådgivningsaftale med Lønmodtagernes Dyrtidsfond om investeringsrådgivning af Den Professionelle Forening LD. Efter at have udbudt aftalen i EU-udbud har LD Invest Asset Management vundet tre aftaler om investeringsrådgivning for Den Professionelle Forening LD for et samlet beløb på cirka 14 mia. kr. LD Invest Asset Management er herudover blevet tildelt rammekontrakter på yderligere to mandater. Mandaterne blev vundet i konkurrence med omkring 100 forskellige investeringsrådgivere fra hele verden. Den samlede formue under forvaltning i LD Invest Asset Management udgjorde 28 mia. kr. ultimo 2010 mod 55 mia. kr. ultimo Ophøret af rådgivningsaftalen med LD har medført en nettoreduktion i formue under forvaltning på cirka 35 mia. kr., mens øvrige aftaler er steget med 8 mia. kr. i Investeringsforeningen ld invest LD Invest Asset Management er investeringsrådgiver

14 14 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 Danmarks hurtigst voksende investeringsforening tager markedsandele Den samlede formue i danske investeringsforeninger voksede med 23 pct. i 2010, mens formuen i Investeringsforeningen LD Invest voksede med 114 pct. Det gør foreningen til Danmarks hurtigst voksende foran nummer to og tre, der begge voksede 60 til 70 pct. LD Invest fylder stadig mere blandt danske investeringsforeninger, og foreningens salg i 2010 svarede til 6,1 pct. af det samlede nettosalg blandt alle de danske investeringsforeninger, som henvender sig til private investorer. Målt på formue har det flyttet foreningen fra en markedsandel på 0,5 pct. til 0,9 pct. af den samlede formue i detailafdelinger. Inden for globale aktier (afdeling Aktier og Value Aktier) og blandede afdelinger (Pension og Kontra) er foreningens markedsandel betydeligt højere. for Investeringsforeningen LD Invest, som består af ni afdelinger. Investeringsforeningen LD Invest fik generelt gode afkast i Sammenlignet med afdelingernes officielle sammenligningsindeks har tre af foreningens fire aktivt forvaltede aktieafdelinger givet merperformance. Set i forhold til afdelingernes Morningstar Kategori har alle afdelinger haft merperformance på 3 og 5 års sigt. Morningstar er et internationalt analysehus, der vurderer afkast og risiko i investeringsforeninger og andre fonde. De gode afkast i 2010 og tidligere år betød, at Investeringsforeningen ved udgangen af året havde seks afdelinger med en Morningstar Rating på fem LD INVEST asset management cheføkonom Arvid Stentoft jakobsen, obligationschef peter mosbæk, aktiechef henrik ekman

15 Ledelsesberetning 15 stjerner: LD Invest Aktier, LD Invest Value Aktier, LD Invest Danske Obligationer, LD Invest Obligationer, LD Invest Pension og LD Invest Kontra. Fem stjerner er det højst mulige og betyder, at afdelingen er blandt de ti procent bedste i sin kategori i Europa. Afdeling Danske Aktier og Europa Aktieindeks blev begge ratet med fire stjerner, mens afdeling Miljø & Klima rates første gang i december 2011, hvor afdelingen får 36 måneders historik. Gennem 2009 og 2010 har Investeringsforeningen LD Invest ligget som nummer et på Morningstars liste over de bedste danske investeringsforeninger. På baggrund af resultaterne opnået i årene 2006 til 2010 blev to af foreningens afdelinger kåret med en Morningstar Fund Award, som betyder, at Morningstar bedømmer afdelingen som den bedste i sin kategori på det danske marked. I kategorien Aktier Global Large Cap blev LD Invest Aktier kåret som den bedste afdeling med en Morningstar Fund Award, mens LD Invest Danske Obligationer tilsvarende blev kåret som den bedste i kategorien Obligationer DKK Øvrige. LD Invest Danske Obligationer er ligeledes blevet hædret med en Lipper Fund Award 2011 som bedste afdeling inden for danske obligationer i Norden på baggrund af resultaterne i årene 2006 til Lipper Fund Awards uddeles af Thomson Reuters, der er et ledende selskab inden for finansiel information. Performance AFKAST I PROCENT siden start ift. Morningstar kategori Perfor Afkast mance 3 år 5 år Danske Aktier 41,8 4,0 (47,7) 47,4 26,1 43,4 +14,3 +1,1 +11,6 Europa Aktieindeks 1) -- (4,4) (38,3) 25,9 7,6 (18,0) +8,2 +4,2 -- Aktier 7,5 4,0 (29,3) 30,1 24,4 27,8 +27,2 +24,2 +26,4 Value Aktier 8,7 (0,4) (36,2) 42,3 25,5 23,2 +22,7 +22,7 +22,3 Miljø & Klima 2) (11,4) 41,4 5,5 38,6 +2, Danske Obligationer 1,1 1,9 7,9 6,3 5,6 24,7 +0,7 +4,1 +5,9 Obligationer 1,3 1,6 4,5 9,8 6,3 25,5 +1,6 +10,5 +16,2 Pension 3,3 2,2 (7,9) 12,6 13,3 24, ,6 +19,5 Kontra 3) 2,2 1,1 21,7 8,6 12,3 53, ,5 -- Noter: Regnskabsåret 2006 omfatter perioden til Afdelingerne Pension og Kontra har ikke noget sammenligningsindeks. Performance siden start er i forhold til den enkelte afdelings sammenligningsindeks. To afdelinger har ikke sammenligningsindeks. Performance i forhold til Morningstar Kategori er beregnet ud fra den sammenlignelige kategori hos (og data fra) Morningstar, der omfatter sammenlignelige afdelinger i Europa. 1) Afkast i 2007 vedrører perioden til ) Afkast i 2008 vedrører perioden til ) Afkast i 2006 vedrører perioden til

16 16 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 Udvikling i formue og medlemstal Formue, mia. kr. (v.s.) medlemstal (h.s.) kr. 5, , For de tre investeringsfonde investeres der i danske virksomheder (private equity), og de adskiller sig fra de fleste andre private equity-fonde i Danmark ved at fokusere på små og mellemstore virksomheder og ved ikke nødvendigvis at skulle eje en aktiemajoritet. LD Equity-fondene kan investere i alle størrelseskategorier af virksomheder, men fokuserer på virksomheder med en omsætning på op til mio. kr. inden for industri, handel, service, miljø/energi og teknologi. 3,0 2,0 1,0 0, Der arbejdes ud fra en række investeringskriterier, hvor der er mulighed for, at LD Invest Equity kan skabe værdi. Udgangspunktet er, at der skal være et betydeligt potentiale for operationel og industriel værdiskabelse med en stærk, men samtidig forandringsparat ledelse og organisation. Virksomhederne skal være fokuseret på kompetencer, der skaber en konkurrencemæssig fordel i markedet, og der skal være enighed om en solid og gennemtænkt strategi og forretningsplan blandt ejere og ledelse. Medlemstallet i Investeringsforeningen LD Invest fortsatte gennem hele 2010 den vækst, der blev grundlagt i Foreningen bød i 2010 således mere end nye medlemmer velkommen, og ved udgangen af 2010 havde foreningen medlemmer i foreningens ni afdelinger. Den store tilgang af medlemmer har sammen med gode investeringsafkast gjort, at foreningen i 2010 kunne lægge 2,3 mia. kr. til formuen og ved årets udgang repræsenterer en samlet formue på 4,4 mia. kr. De enkelte afdelinger i foreningen er dermed blevet væsentlig større og havde ved udgangen af 2010 formuer på mellem 150 mio. kr. og mio. kr. Den store stigning i såvel medlemstal som formue vidner om, at foreningen er på rette vej i sit arbejde med at opbygge sin position som en uafhængig investeringsforening med fokus på kvalitet og tryghed for medlemmerne. Ld invest equity LD Invest Equity rådgiver primært om investeringer i unoterede aktier. Forretningsområdet varetager dels investeringerne via rådgivningsaftaler med investeringsfondene LD Equity 1, 2 og 3 og dels via forvaltningsmandater for eksterne storkunder. LD Invest Equity har i 2010 gennemført to succesfulde salg af porteføljevirksomheder. LD Invest Equity har oplevet en øget interesse for porteføljevirksomhederne. Der blev i slutningen af året indgået aftale om salg af en tredje virksomhed, som afventer konkurrencemyndighedernes godkendelse. LD Invest Equity har i året rådgivet om køb af tre nye porteføljevirksomheder, ligesom der er gennemført tilkøb til nogle af porteføljevirksomhederne. En ny fond forventes at have første closing i LD Invest Equity møder positive tilkendegivelser blandt potentielle investorer, men markedet for fundraising er stadig vanskeligt. Managing partner Lars Tønnesen er stoppet ved udgangen af Lars Tønnesen afløses som managing partner af Erik Holm, der samtidig indtræder i direktionen i Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S og LD Invest Holding A/S. Erik Holm har 25 års erfaring både operationelt og finansielt fra betydelige danske midcapselskaber og har deltaget i mere end 25 virksomhedshandler. Erik Holm har siden 2006 været medlem af investeringskomiteen for LD Equity 1 K/S og forventes at tiltræde senest den 1. april 2011.

17 Ledelsesberetning 17 LD INVEST equity partner niels toft, partner jan hove sørensen, partner niels retbøll LD Invest Equity efterkommer Finanstilsynets påbud I slutningen af 2008 rettede selskabet henvendelse til Finanstilsynet med et ønske om at få klarhed over Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S arbejdsgange i relation til kapitalfondene forvaltet af LD Invest Equity. Henvendelsen til Finanstilsynet skete på baggrund af en afgørelse, som Finanstilsynet havde truffet i en anden sag. Denne tidligere afgørelse skabte tvivl om, hvilke ydelser et fondsmæglerselskab må yde til sine kunder i forbindelse med rådgivning om investering i unoterede værdipapirer samt kravene til den nærmere tilrettelæggelse heraf. Finanstilsynet har i 2010 gennemgået LD Invests Equitys arbejdsgange på området og har truffet en afgørelse, der indeholder fire påbud, hvoraf det ene omhandler en tekst på selskabets hjemmeside, som Finanstilsynet ønskede tilrettet. Teksten er nu ændret. De tre andre påbud omhandler forhold relateret til de ydelser, LD Invest Equity leverer til kunder i forbindelse med rådgivning om investeringer i unoterede værdipapirer. Påbuddene omhandler præcisering af interne forretningsgange vedrørende medarbejderes påtagelse af bestyrelseshverv, præcisering af kundernes mulighed for at afgive generelle fuldmagter til LD Invest Equity samt præcisering af, hvilke ydelser LD Invest Equity kan yde til sine kunder i forbindelse med indgåelse af aftale- og selskabsretlige dokumenter. Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S er tilfreds med, at der nu er skabt klarhed på området, og har efterkommet påbuddene fra Finanstilsynet. En del af medarbejderne i LD Invest Equity er dobbeltansat i LDE Management ApS. En tilsvarende del af honorarindtægterne og omkostningerne vil ligeledes aflejres i LDE Management ApS og ikke i fondsmæglerselskabet med regnskabsmæssig effekt fra Ændringerne får ikke betydning for forretningsaktiviteterne.

18 18 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 ld invest INternational Koncernen begyndte for første gang at rådgive en fond, som foretager direkte investeringer i udlandet, i andet halvår LD Invest Holding A/S ejer 40 pct. af ME Vietnam Management Consultancy LLC, der er konsulent for Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S vedrørende private equity-investeringer i Vietnam. Domingo Alonso blev i foråret 2010 ansat som ny general director, og kontoret består nu af fire medarbejdere. Med den udvikling, der er, forventes aktivitetsomfanget at blive øget over de næste år. Fonden har foretaget de første to investeringer i I andet halvår 2010 startede rådgivningen af en ny fond, som ligeledes skal foretage investeringer i udlandet inden for mikrofinansiering. Der er ansat personale med mangeårige kompetencer inden for dette forretningsområde. Koncernen har allerede rådgivet fonden om den første investering, som blev gennemført i slutningen af Koncernens stigende rådgivningsomfang om investeringer i udlandet er baggrunden for, at de internationale aktiviteter nu er udskilt i et selvstændigt forretningsområde under navnet LD Invest International. Aktivitetsniveauet forventes at stige yderligere i 2011, og der forventes at blive rådgivet om flere investeringer i begge fonde i ld invest markets Som handelsberettiget medlem på Nasdaq OMX-børsen handler LD Invest Markets såvel danske som udenlandske aktier. Forretningsområdet servicerer professionelle investorer. LD Invest Markets tilbyder professionel rådgivning, der bygger på mange års erfaring inden for investeringsrådgivning og værdipapirhandel med en konkurrencedygtig prisstruktur. Der tilbydes en professionel rådgivning om aktieinvesteringer med udgangspunkt i kundens profil og behov. Dette understøttes af grundige analyser, høj faglig kompetence og en høj service. Der lægges stor vægt på langvarige kunderelationer ved at samarbejde med og skabe værdi for kunden. LD INVEST markets chef for markets peter busk, chef for handel Lars kjestrup, chefanalytiker brian børsting

19 Ledelsesberetning 19 Aktiviteterne er i året blevet udbygget. Der er indgået yderligere en pengeinstitutaftale om udarbejdelse af rådgivningsmateriale m.v. I 2010 har LD Invest Markets deltaget i to aktieemissioner ved at afgive bindende forhåndstilsagn for en del af emissionerne. Kunderne får adgang til analyser og andet rådgivningsmateriale om udviklingen på de finansielle markeder. Gennem aftaler med større internationale investeringsbanker kan LD Invest Markets også tilbyde rådgivning og børshandel med udenlandske aktier. Som en del af rådgivningen formidles der information om Investeringsforeningen LD Invests afdelinger. LD Invest Markets er tillige prisstiller i samtlige afdelinger i Investeringsforeningen LD Invest. LD Invest formueforvaltning LD Invest Formueforvaltning yder rådgivning til formuende kunder om aktivallokering samt kapitalforvaltning af børsnoterede produkter. Nøglebegreber er en stringent investeringsproces med solid fokus på risikostyring og en langsigtet formueopsparing for kunderne. LD Invest Formueforvaltning komplementerer selskabets øvrige forretningsområder, og der trækkes på de kapitalforvaltnings- og analysekompetencer, der eksisterer i selskabet, til brug i rådgivningen af kunderne. Forretningsområdet har i året haft en positiv udvikling. Der har været en god nettotilgang af nye kundeaftaler samt en vækst i formue under forvaltning på mere end 90 pct. Den positive udvikling i forretningsområdet forventes at fortsætte i de kommende år. Performanceafhængigt forvaltningshonorar og incitamentsordning i private equity-fondene Som det er branchekutyme, er der mellem koncernen og kunderne, herunder også investorerne i LD Equity-fondene, indgået en aftale om performanceafhængigt forvaltningshonorar. Ordningerne går typisk ud på, at koncernen ud over det faste honorar efter aftale modtager yderligere honorar, hvis der opnås et merafkast i den enkelte fond. Der vil typisk være tale om 20 pct. af den del af afkastet af investeringerne, som overstiger en aftalt hurdle rate på 8 pct. i gennemsnitligt årligt afkast over den enkelte fonds eller kontrakts samlede levetid. Som en del af aftalerne om fondene har koncernen forpligtet sig til at anvende mindst 50 pct. af det performanceafhængige forvaltningshonorar på en incitamentsordning til de LD Invest Equity-medarbejdere, der arbejder med investeringerne. Udbetalingstidspunktet fra fondene til koncernen varierer. Udbetaling fra incitamentsordningen til LD Invest Equity-medarbejderne kan, som udgangspunkt, tidligst ske ved den enkelte fonds udløb. For LD Equity 1 beregnes det performanceafhængige forvaltningshonorar hver for sig for de to delporteføljer for henholdsvis børsnoterede og ikke-børsnoterede aktier med hver sine målepunkter. Endelig opgørelse af størrelsen af de eventuelle performanceafhængige forvaltningshonorarer kan først ske, når samtlige investeringer i den enkelte fond er afhændet. Der kan således ske reguleringer i såvel opad- som nedadgående retning i hele fondens levetid afhængigt af investeringsafkastet. Da der derfor ikke er sikkerhed for, at oparbejdede performanceafhængige forvaltningshonorarer faktisk kommer til udbetaling til selskabet, optages disse som et eventualaktiv. I regnskabets note 16 er størrelsen af det ikke-realiserede performanceafhængige forvaltningshonorar efter reservation af incitamentsforpligtelser og skat m.v. oplyst.

20 20 LD INVEST HOLDING A/S årsrapport 2010 ledelse og ejerforhold m.v. Ledelsesforhold Som følge af at LD Invest Holding A/S ejer datterselskabet Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S 100 pct., er bestyrelserne i de to selskaber identiske. Bestyrelsen består af otte medlemmer, hvoraf tre er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. På en ekstraordinær generalforsamling i fjerde kvartal 2010 blev Jens Kampmann i bestyrelsen erstattet af direktør i PKA A/S Peter Damgaard Jensen, som følge af at pensionsselskaber administreret af PKA A/S købte en større andel i LD Invest Holding A/S. Peter Damgaard Jensen blev ved samme lejlighed konstitueret som næstformand. I forbindelse med at medarbejderrepræsentant Bente Anderskouv Sørensen opsagde sin stilling, udtrådte Bente Anderskouv Sørensen af bestyrelsen i fjerde kvartal og blev erstattet af suppleant Ken Bamberg Ernstsen. Et bestyrelsesmedlem er frem til 30. juni 2010 honoreret med kr. årligt. Fra andet halvår 2010 er dette ændret til kr. årligt. Næstformanden modtager halvanden gang bestyrelseshonorar, og formanden tre gange bestyrelseshonorar. Bestyrelseshonorarerne afholdes af fondsmæglerselskabet. Direktionen i LD Invest Holding A/S består af Jeppe Christiansen, Henrik Parkhøi og Steffen Stæhr. Henrik Parkhøi blev den 8. december 2010 registreret som direktør i LD Invest Holding A/S, således at direktionen er identisk med direktionen i datterselskabet Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S. Direktionen i de to selskaber vil blive udvidet med yderligere et medlem, idet Erik Holm indtræder i direktionen den 1. april Direktionens og bestyrelsens ledelseshverv fremgår af afsnittet Ledelseshverv. Ejerforhold Koncernen har siden sin etablering været et datterselskab til Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Allerede i forbindelse med opstart af aktiviteterne i maj 2005 har målet været, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond med årene skulle nedbringe sin ejerandel i LD Invest Holding A/S. Med virkning fra medio 2010 solgte Lønmodtagernes Dyrtidsfond sammen med FIH Erhvervsbank A/S cirka 20 pct. af aktierne til pensionskasser administreret af PKA A/S samt til Pædagogernes Pensionskasse (PBU). LD Invest Holding A/S er ikke længere et datterselskab til Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

ld invest holding a/s

ld invest holding a/s årsrapport 2010 ld invest holding a/s DENNE SIDE ER BLANK Indhold PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 5 den uafhængige revisors påtegning 6 LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 8 Hoved- og nøgletal koncern

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere