INITIATIV IMOD VANDSKADER. Sorgenfrigaards Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INITIATIV IMOD VANDSKADER. Sorgenfrigaards Grundejerforening"

Transkript

1 INITIATIV IMOD VANDSKADER Sorgenfrigaards Grundejerforening

2 Nærværende analyse og rapport er blevet til efter en fælles bestyrelses- beslutning i Sorgenfrigård Grundejerforening. Baggrunden er, at store dele af grundejerforeningens område ved gentagne heftige regnskyl har oplevet store problemer /gener, bl.a. i form af omfattende mængder overfladevand på veje og i haver samt indtrængende kloakvand alt sammen med deraf følgende skader på ejendom, ødelæggelse af værdier og andre fysiske og psykiske gener. Analysen er gennemført i august /september måned 2007 på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse hos samtlige ca. 330 parceller i Sorgenfrigårds Grundejerforening. Heraf har mere end 60% besvaret. Databehandlingen er foregået i en arbejdsgruppe bestående af: Webmaster, Ole Hetland Kasserer, Tage Fox Maule Formand, Johannes Vedtofte Næstformand, Søren Rasch Jensen De to sidstnævnte er ansvarlige for rapportens udarbejdelse - men den samlede bestyrelse står bag initiativet og bag samtlige konklusioner. 2

3 INITIATIV IMOD VANDSKADER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 3 Baggrund Side 5 Analysen Side 5 Skadesårsager Side 6 Gruppering af Skadesårsager Side 7 Overfladevand: Uddybning Side 8 Overfladevand: Konklusion Side 14 Kloakvand: Uddybning Side 15 Kloakvand: Konklusion Side 18 Sammenfattende konklusion og videre initiativer Side 19 Bilag 1 (matrikelkort med ramme om berørte områder) Blågrå (grøn) ramme: Overfladevand - Rød ramme: Kloakvand 4 sider Bilag 2 (matrikelkort med indfarvninger i berørte områder) Grøn: Overfladevand - Rød: Kloakvand - Blå: Både Overflade- og Kloakvand 4 sider 3

4 Sorgenfrigårds Grundejerforening: Initiativ imod vandskader 4

5 INITIATIV IMOD VANDSKADER Baggrund I forbindelse med de seneste års regnfald er bestyrelsen i Sorgenfrigaard Grundejerforening af et større antal grundejere blevet gjort opmærksom på, at foreningens område som helhed er belastet af dårlige forhold i form af indtrængende kloakvand og større mængder tilløbende overfladevand (som også kan indeholde kloakvand). Efter nu at have været udsat for større regnmængder mindst 3-4 gange alene i 2007, har foreningens bestyrelse skønnet, at der bør handles. Men uden en tilstrækkelig kortlægning af problemet, dets omfang og dets årsager kan det være vanskeligt at tage de rigtige initiativer. Efter det store regnskyl lørdag 11. august 2007 besluttede bestyrelsen derfor at foranstalte en egentlig undersøgelse og kortlægning med fokus på konsekvenser og årsager til regnvejrsbelastningerne pågældende lørdag. En kortlægning med fokus på denne dags hændelser skønnes samtidig at give en troværdig strømpil - også for konsekvensen af andre større regnskyl inden for de seneste år. Analysen Analysen er blevet gennemført ved udsendelse af spørgeskema til grundejerforeningens ca. 320 parceller. Flere end 60% af parcellerne har svaret enten pr. spørgeskema eller over den etablerede mulighed på nettet for at besvare: ingen skader. De, som ikke har besvaret, antages som hovedregel ikke at have mærket til væsentlige gener /skader. Følgende tekst relaterer til vedlagte matrikelkort, som viser grundejerforeningens område: Skadesårsagerne er opdelt i fem grupper (A-E) hvad angår hændelserne lørdag 11. august 2007, hvor et stort regnfald (ca mm) på mindre end en time markerede en ubehagelig danmarksrekord. 5

6 Skadesårsager Vand på grund og i ejendom (med evt. samhørende skader) som følge af: A: Synligt, Indtrængende, Udefra kommende Overfladevand fra vej, nabo eller bagbo. (disse er markeret med grønt på kortet) B: Indtrængende vand via kloaksystem i kælder og stueplan. (disse er markeret med rødt på kortet) C: Vand fra egen grund og skader hvor årsagen primært kan udbedres af grundejeren selv: a. Urensede eller dårlige tagrender b. Mgl. eller utilstrækkelig dræning c. Utæt mur og manglende omfangsdæn d. Højt grundvand o.lign. og ingen grundvandspumpe e. Hul i tag f. Sø på grund, som ikke synligt skyldes indtrængende overfladevand. (disse er markeret med orange på kortet, hvor der ikke er meldt om skadesårsager af punkt A og B) D: Ingen problemer / skader. (disse er markeret med gult på kortet) E: Ej meldt antages som hovedregel at modsvare punktet: Ingen skader (disse er markeret med hvidt (umarkerede) på kortet). Bemærk: Punkt C rummer sandsynligvis også et antal ikke-diagnosticerede årsager iflg. punkt A og B. Herudover har et antal grundejere meldt om skadesårsager fra tidligere vejrsituationer. En statistisk signifikant vurdering vil dog her kræve en fornyet undersøgelse, da de fleste af besvarelserne bærer tydeligt vidnesbyrd om fokus på hændelsen bemeldte lørdag, da den har været særdeles markant og stadig er i frisk erindring. Grundejerforeningens bestyrelse er vidende om og har ved selvsyn ved flere lejligheder i år og tidligere år konstateret lignende vandproblemer, ligesom et antal grundejere ved et større antal regnskyl har meldt om problemer. Således har der blot i 2007 været mindst tre til fire andre lejligheder, hvor der må siges at have forekommet vandproblemer for store dele af grundejerforeningens område. 6

7 Gruppering af skadesårsager Ved optegning på vedlagte kort konstateres særligt følgende: A: Synligt, Indtrængende, udefra kommende overfladevand fra vej, nabo eller bagbo. (markeret med grønt på kortet) 1. Sorgenfrigårdsvej sydvestside (ulige nr.) samt vestsiden af Fuglevadsvej Vestsiden af Borgevejs ulige numre 1 25 med spots ned på Fuglevadsvej østside. 3. Vestsiden af Borgevejs ulige numre 33 til 45B med spots ned på Fuglevadsvej øst. 4. Sorgenfrigårdsvej lige nr. Caroline Amalie Vej samt Margrethevej 6 og Ingridsvej 6, 8 og 10 samt Caroline Amalie Vej Østsiden af Caroline Amalie Vej 58A til 68 samt Agnesvej 5, (6?, 8?) 10, 12 og 14 samt vestsiden af Caroline Amalie Vej 39 til 45B. 7. Omliggende områder af krydset mellem Fuglevadsvej Nord, Caroline Amalie Vej og Gyrithe Lemches Vej. 8. Caroline Amalie Vej D. 9. Borrekrattet 1. B: Indtrængende vand via kloaksystem i kælder og stueplan. (markeret med rødt på kortet) 1. Sorgenfrigaardsvej 111B og 106 samt Caroline Amalie Vej vest og øst fra hhv. 9 og 12 til hhv. 45 A og 46 samt Ingridsvej 5 og Borgevej 1-23 samt nr Fuglevadsvej 56B. 3. Omliggende områder af krydset mellem Fuglevadsvej Nord, Caroline Amalie Vej og Gyrithe Lemches Vej. 4. Caroline Amalie Vej 112 D. 5. Caroline Amalie Vej 111 (m.fl.? ) samt Borrekrattet Borrekrattet 17 og 19. C: Vand fra egen grund og skader hvor årsagen primært kan udbedres af grundejeren selv. (markeret med orange på kortet) Forekommer spredt over hele området og er ikke forsøgt grupperet. D: Ingen problemer / skader. (markeret med gult på kortet) Forekommer spredt over hele området, men er få i delområder, som er grupperet under skadesårsag A og B. E: Ej meldt antages som hovedregel at modsvare punktet: Ingen skader (markeret med hvidt (dvs. umarkeret) på kortet). Forekommer spredt over hele området, men er færre i de områder, som er grupperet under skadesårsag A og B. Denne rapport vil i første omgang uddybe og konkludere på punkt A og B, der som hovedregel må ansés for at være uforskyldt af den skadelidte, dvs. påført den enkelte grundejer af udefra kommende årsager. 7

8 Overfladevand Uddybning A: Synligt, indtrængende, udefra kommende overfladevand fra vej, nabo eller bagbo. (markeret med grønt på kortet) 1: Sorgenfrigårdsvej sydvestside (ulige nr.) samt vestsiden af Fuglevadsvej Jeg har haft vand og oversvømmelser flere gange, men kan ikke huske datoerne. - Da der ikke er nogen kantsten ud for min grund, strømmer der vand ind over grunden hver gang, der er kraftig regn. - Gårdspladsen kan ikke mere klare vandet, da der over kort tid er skyllet så meget vand ind, at sugeevnen er forsvundet. - Ud over leret flere steder på grunden er der vandfald der skyller store kanaler langs husets fundament og ud mellem sten i stenmuren. - Brønddæksel ved siden af huset er kørt i stykker af kommunens folk. - Det er uansvarligt at kommunen gennem tiden har lagt ny asfalt oven på gammel, så der ikke er nogen kantsten til at tage bare almindelig bygeregn, som kommer via Caroline Amalie Vej. - Jeg overvejer at kontakte en advokat, da jeg mener at kommunen bør reetablere min forhave og gårdsplads. - Ved I, om der var kloakvand i vandet fra Caroline Amalie Vej, da jeg så skal have fat i husforsikringsselskabet? Jeg tror det, fordi jeg fik sviende udslet på fødderne. - Der er ingen kantsten ved Fuglevadsvej (krydset) for enden af Caroline Amalie Vej, så vandet fosser bare videre ned. - 1 cm fra kanten af vores hoveddør. - Vandet fossede igennem vores skur, som vi har i forbindelse med vores carport. - Det lader til at kloaksystemet både på Caroline Amalie Vej og Sorgenfrigårdsvej ikke er tilstrækkeligt, samt at kantsten visse steder er for lave (eksisterer ikke). - Tilstopning af kloak ved Fuglevadsvej 1 resulterede i, at vandmasser eroderede vores græsplæne. - Vand langs nordside af hus. Vil efter oplevelsen etablere rist i fliser, så vand løber ned i kloak. - Vand fra gaden ind i indkørsel. 8

9 - Vejen var totalt ufremkommelig for biler på grund af de store vandmængder. - Kloaksystemet kan ikke tage vandet, der kommer oppe fra Caroline Amalie Vej, og 11, 13 og 15 ligger lavt. Vejbumpet ud for nr. 15 har også opstemmet vandet. - Vandet løb ned over skrænten i en vandfaldslignende strøm over cykelsti, fortov, hæk og garage. - I skrænten skyllede en del jord væk og ned i haven. - Måske kan Birkestien laves som det laveste punkt, så overfladevandet løber denne vej ned, hvis vandstanden bliver for høj. Vandets hastighed på C.A.Vej gør, at kloakkerne ikke når at opsamle vand, fordi det løber henover ristene og ned på Fuglevadsvej. Måske kan noget sænke dets fart? - Vejens afløbssystem er underdimensioneret. - Jeg kan ikke huske de andre datoer, men hver gang der har været meget vand, har vi haft samme scenarie. - Kloaksystemet på Fuglevadsvej bør dimensioneres bedre. Vand i en del af kælder. - I flere tilfælde i slutningen af juni og starten af juli fik vi lidt vand i vores kælder pga. siven af vand fra nordsiden af huset ned gennem jorden og ind i vægge og fundament. - Vandet kom fossende ned af indkørslen stod 70 cm op på garageport. Ind ad kælderdør. - Der kommer altid forholdsvis meget vand på grunden, idet vand fra Caroline Amalie Vej og dele af Sorgenfrigårdsvej frit kan løbe ned af stikvej til Sorgenfrigårdsvej 111 A & C. - I almindelighed fungerer kloak og dræn tilfredsstillende, men kapaciteten var ikke stor nok til den mængde vand, der kom løbende fra Caroline Amalie Vej og Sorgenfrigårdsvej. - Vi har tidligere rettet skriftlig henvendelse om ovenstående problem. Den 22. nov. 04 fik vi heldigvis positivt svar fra kommunen om, at kantstenen ville blive hævet. Jeg har før sommerferien talt med NN som kunne oplyse, at der var udarbejdet arbejdskort på opgaven. Siden da er der imidlertid intet sket. - Ved meget kraftige regnskyl kan kloaksystemet ved Sorgenfrigårdsvej ikke følge med, hvorfor store regnmængder i stedet følger stikvejen ned til vores ejendom. Værst har vi oplevet dette ved skybruddet 24. august 2004, hvor vores biler i bogstaveligste forstand stod under vand i carporten. Men også de kraftige regnskyl primo august 2005 gav problemer. Dette har vi levet med igennem mange år. Men problemet kunne formodentlig gøres mindre. I det seneste år har vi oplevet, at selv ved mindre regnskyl er vores carport sat under vand som følge af regnvand fra Sorgenfrigårdsvej. 9

10 Årsagen til dette er efter vores opfattelse den nye asfaltering i vejkrydset, som kommunen gennemførte for to år siden, hvor ny asfalt blev lagt oven på den gamle. Herved blev hældningen i vejkrydset ændret, så en del af regnvandet ikke længere løber i kloakken. Der er nu næsten ingen niveauforskel mellem vejbanen og cykelsti/fortov på det sted, hvor vores stikvej munder ud i vejkrydset. Resultatet er, at der ved regnskyl hurtigt danner sig en sø på vejbanen til fare for trafikken, samt at store mængder regnvand tager den letteste vej nemlig ned ad vores stikvej. Problemet vil efter vores opfattelse kunne mindskes betydeligt, hvis man genetablerer den oprindelige niveauforskel mellem vejbanen og cykelsti. Dels fordi man vil kompensere for den ændrede hældning af vejbanen og dermed tvinge regnvandet i kloakken. Dels fordi regnmængderne derefter skal være betydeligt større, før vi bliver generet. - Ved de kraftige regnskyl i august 2005 stod hele krydset igen under vand, når det var værst. For yderligere at sikre vandafledningen kunne man måske overveje at etablere endnu en kloak blot på den anden side af vores indkørsel, så det vil formodentlig være en mindre operation. - Som det fremgår af billederne fra 11. aug. var skaderne denne gang ret omfattende. Dels blev der skåret dybe render i vores gårdsplads (½ m brede og næsten 1 m dybe) dels var gårdspladsen delvist fyldt med mudder og slam som var ført med vandet fra Sorgenfrigårdsvej. Og forsikringen dækker ikke udbedringen af sådanne skader. Vi kan naturligvis ikke leve med en situation, hvor vores carport og gårdsplads gentagne gange oversvømmes selv ved mindre kraftige regnskyl. Vi agter derfor igen at skrive et brev til kommunens tekniske forvaltning om dette. Forhåbentlig er kommunen denne gang mere lydhør. Vi er naturligvis klar over, at kommunen ikke kan udbedre alle kloakproblemer med et snuptag. Men i vores tilfælde kan de værste problemer afhjælpes med en højere kantsten og en kloak mere og det synes vi bør være en overkommelig opgave. (Se også en række tilsendte billeder). 2. Vestsiden af Borgevejs ulige nr med spots ned på Fuglevadsvej østside. - Vi har flere gange ved voldsomme regnskyl iagttaget meget store vandpytter ved vores indkørsel, så vi ikke har kunnet gå tørskoet ind, da kloakafløb tæt ved har været fyldt op i flere timer. Kommunen har været kontaktet i 2005, men mente ikke der var problemer. - Borgevej stod under vand og vandet løb over vores forhave og ned i lysskaktene. Vi har rigtig mange frygtelige slamfotos hvis kommunen skulle være interesseret. - Vi havde travlt med at åbne brønddæksler samt fjerne blade, da mange beboere var på ferie. - Vi undrer os over, at der ikke er flere riste på vejen, som kan tage overfladevandet. 10

11 3. Vestsiden af Borgevejs ulige nr. 33 til 45B med spots ned på Fuglevadsvej øst. - Som skrevet er der ikke længere efter asfaltering af vej nævneværdig kantsten ud for vores hus. Det har den gene, at fortov m.v. altid bliver oversvømmet kraftigt. - Afløb fra lyskasse til faskine stoppede på grund af jord fra overfladevand, hvorved vand løb ind i kælderen. - Vejens kloakker fungerer som de skal men voldsom regn slår mange blade af træerne. Disse stopper alle fire kloakker/nedløb ved Rosenstien, hvor vand fra 100 meter til begge sider skal ned i afløbene. Løsningen er dæksler der ikke stopper til. - Betydelig vandansamling på gårdsplads foran huset. Vandet trængte langsomt ind gennem fundament flere steder, hvor der ikke tidligere har været problemer. - Vandet på forareal stod højere end brønddækslet. Vi var nødt til at skubbe dækslet til side, så noget af vandet kunne løbe ned i kloakken. - Ved ekstrem vandbelastning kan 2 nyanlagte faskiner ikke klare vandmængderne. Det store vandtryk gør, at vand siver ind i kælderen ved kældergulv flere steder samt i fundament ved østgavlen. Vandet siver langsomt ind, og det er muligt at opsuge det med klude, håndklæder o.lign. - Indkørslen fra vejsiden blev eroderet i venstre side i en dybde af ca. 20 cm, en bredde af ca. 30 cm og en længde af ca. 3½ meter. - Skaderne kommer i form af en flod fra vejen der løber ned over den hældende grund, og der føres en del materiale med ned over indkørslen. 4. Sorgenfrigårdsvej lige nr. Caroline Amalie Vej samt Margrethevej 6 og 9. - Der kom så meget vand at tagrender/nedløbsrør ikke kunne klare det, så det løb ud over (de var rensede) Vi bor højt oppe på en bakke. Der kom en dyb fure i vores indkørsel hvor vandet løb ned til vejen med stor kraft. 5. Ingridsvej 6, 8 og 10 samt Caroline Amalie Vej Der kom meget store mængder vand fra Lyngby Stadion og anlæg. 53 cm kloakvand på 115 m 2 kælder mange liter! Kommunen skal aflede / dræne Stadionanlægget. Sikre at vand afledes til kloaknettet i et fornuftigt tempo. Der kom meget store mængder vand fra Stadionanlægget. Haverne op mod Stadion blev oversvømmet i løbet af ganske kort tid. Og for at afhjælpe dette tog beboerne brønddækslerne af. Dette resulterede i et voldsomt tryk på kloaknettet, som ikke kunne håndtere dette reglen om de forbundne kar sikring af brønddækslerne. 11

12 - Store vandmængder fra stadion strømmede forbi huset både mod nord og syd i hhv. ca. 2 og 4 meters brede strømme vel omkring 6-10 cm dybe. Belægningen var ved at blive revet op, men ikke i større omfang end at vi selv har lukket hullerne. Det er på Stadion at systemet ikke kan klare større vandmængder. Vi åbnede for alle kloakdæksler og vandet forsvandt godt nok i kloakken, men det var ikke muligt at lede nok vand den vej. Hovedparten løb videre ud på Ingridsvej samt ind til naboen i nr Vandet kom som en rivende flod - vandet stod højt om hele huset (ca. 22 cm) og foran huset var der nærmest bølger i min carport ved vejen stod jeg i vand til anklerne. Korrespondance fra oversvømmelser i 1985 haves. 6. Østsiden af Caroline Amalie Vej 58A til 68 samt Agnesvej 5, (6?, 8?) 10, 12 og 14 samt vestsiden af Caroline Amalie Vej 39 til 45B. - Nyopgravet faskinesystem styrtede sammen før montage. Kloaksystemet bør udvides, da en faskine aldrig vil kunne bortlede så meget vand. Et separat regnvandssystem, der føres direkte til Mølleåen. - Overfladevand i betydelige mængder strømmede ind fra Stadion og dannede en rivende strøm langs nordkanten af huset og fortsatte ind på nabogrunden i nr. 60. Blomsterbede, plæne og terrasse stod under vand (ca. 10 cm.), men vi har ikke konstateret nogen skader hverken inde eller ude. For ca. 10 år siden i forbindelse med et kraftigt tøbrud oplevede vi en lignende, men langt mindre indstrømning fra Stadion. - Observerede ikke, at det kom fra et vertikalt plan. Sivede ind gennem kældervægge i løbet af det kommende døgn. - Store vandmængder fra Stadion-områdets træningsbaner gav alvorlige gener for området omkring Agnesvej. En form for dræn eller barriere fra det område er ønskeligt. - Vores bagbo er træningsbanerne ved Lyngby Stadion. Der er en grøft som skal tage vandet, men den blev fyldt og løb over. På grund af højt grundvand efter uvejret løb der vand ind i kælderen de følgende dage. - Problemet hos os er at grøften mellem vores have og fodboldbanerne løber over. Grøften er ved at vokse til og kloakafløbet, der er i grøften fungerede ikke og bør kigges efter. - Dyb grøft langs fodboldbaner har ikke været vedligeholdt og kan være skyld i at store mængder vand fra banerne trængte igennem haverne på Agnesvej. - Haven ligger ud mod Stadions træningsbaner, hvor der er gravet grøft. Vandet løb gennem badeværelse fra lørdag eftermiddag til mandag eftermiddag. NN og en anden person fra kommunen var her og aftalte at de ville undersøge, om grøften på Stadion og drænet derfra gennem haven fungerede tilfredsstillende. 12

13 - Foruden skybrud lokalt kom overfladevand fra Stadion ned ad Agnesvej flodbølge. Nr. 43 har skrevet til kommunen og vedlagt foto visende problemer med overfladevand fra Stadion, som kommer ned til os. - Der kom en flod ned ad Agnesvej, via indkørsel i nr. 45A kom vandet ind hos os. - På vejbanen var der cm vand mellem nr. 41 og 47 på Caroline Amalie Vej. Vandet strømmede som en flod fra Agnesvej ud på Caroline Amalie Vej hvor gaderiste ikke kunne tage vandet hvorfor det fossede ind på vores grund. Fortrappe (udv.) har sat sig. 7. Omliggende områder af krydset mellem Fuglevadsvej Nord, Caroline Amalie Vej og Gyrithe Lemches Vej. - To personer øsede og skovlede i 1½ -2 timer. Vandet blev hældt ned ad skrænten. Vi har aldrig oplevet noget lignende. - Vand trængte gennem kældervægge og via kældervinduer. - Der kom vand i kælder ved en kloakudføring og langs med kælderdøren. I kælderskakten var der samlet mellem l vand. Kælderdør skal udskiftes. Vand i olietank skal suges op. - Det var en chokerende oplevelse at komme hjem og opleve hvor meget, der kan ske på så kort tid. - Vandet kom ind via lysskakter til kælderen idet afløbene ikke kunne klare vandmængderne. Der var tale om regnvand og ikke kloakvand. - Vandet fra Stadion fyldte grøft bag Agnesvej. Kloakken fungerede. - På Gyrithe Lemches Vej stod der vand i 30 cm dybde ud for boldbanerne. Boldbanerne ligger højere end vejen, hvorfor en stor del af vandet kan tænkes at komme herfra. 8. Caroline Amalie Vej D - Faskine renset efter Effekt usikker. 9. Borrekrattet 1 - Ingen kommentarer 13

14 Overfladevand - Konklusion Flere områder fordelt i kvarteret med særlig fokus på område 1 (Sorgenfrigaardsvej / Fuglevadsvej), område 2 (Borgevej), område 4, 5 og 6 (vejene op til stadion) samt Område7 (Krydset Fuglevadsvej /Caroline Amalie Vej /Gyrithe Lemches Vej) er ved store regnskyl mærkbart berørt af store mængder overfladevand. Overfladevandet iblandes tilsyneladende undervejs kloakvand som følge af utilstrækkelig kloakering. For område 1 s vedkommende synes det at være en kombination af overfladevand fra Stadion (ført ned via Sorgenfrigaardsvej) og overfladevand fra Caroline Amalievej (som igen stammer fra en kombination af utilstrækkelig kloakering dér), og mængder af overfladevand påført de små veje og Caroline Amalie Vej fra langsiden af Stadion. Generne dér er særligt store, fordi en del af parcellerne ligger lavt (til dels ved stikveje), og de oplever en veritabel syndflod oversvømme såvel grund som ejendomme under selv lettere regnskyl. Det påpeges, at en kortsigtet løsning (forbedring) formentlig ville være hævning af kantsten samt etablering af ét ekstra kloakdæksel tæt ved krydset Fuglevadsvej / Sorgenfrigaardsvej / Caroline Amalie Vej. For alle områderne gælder formentlig endvidere: * De mellemlange løsninger (både for område 1, 2, 3 osv.) at LTK sikrer, at der først og fremmest ikke tilføres overfladevand fra Stadion, men at der på stadions egne jorder finder tilstrækkelig dræning sted. * Renovering af kloakledningen (med ny strømpe ) på Caroline Amalie Vej kunne formentlig også på mellemlangt sigt kunne mindske genen. Af langsigtede løsninger kan der peges på etablering af ny, bedre dimensioneret kloakering i bl.a. Caroline Amalie Vej. 14

15 Kloakvand - Uddybning B: Indtrængende vand via kloaksystem i kælder og stueplan. (markeret med rødt på kortet) 1. Sorgenfrigaardsvej 111B og 106 samt Caroline Amalie Vej vest og øst fra hhv. 9 og 12 til hhv. 45 A og 46 samt Ingridsvej 5 og Borgevej nr samt nr Vandet væltede op af kældertoilettet og i løbet af kort tid steg vandet i hele kælderen 90 m 2 m (6 rum + garage) vi afbrød tagnedløb, tog brønddæksel af det hjalp ikke meget. Kælderpuds ødelagt i ca. 1 m. højde, vandet er trængt op /suget op. Ved følgende rengøring, spuling etc. er pudsen derefter løsnet og /eller faldet ned. Mange ejendele er ødelagt /beskadiget. - Hovedkloak ved Borgevej og Fuglevadsvej har mangler. Vore afløb går til kloakledning mellem Borgevej og Fuglevadsvej ikke til kloak i Borgevej. Kloak må være delvist blokeret, da fald ellers skulle sikre det ikke kom op hos os. Kommunen inspicerede og fandt fejl på første del af kloak mellem Borgevej og Fuglevadsvej. Vi formoder der også har været fejl på nedre del, men har ikke modtaget underretning om dette. - Det virker som om afløbet ved vejen ikke har tilstrækkelig kapacitet til trods for regelmæssig fjernelse af visne blade mv. fra risten. - Vore toiletter boblede rigtig meget, hvilket de aldrig har gjort i de år, vi har boet i vores hus. Jeg tjekkede vores kloakbrønd oppe ved vejen under uvejret og hvor der normalt er 6-8 m til bund, så stod vandet ca. 3-4 m op i brønd. - Vi ligger lavt og vores affaldsvand (spildevand) ledes op til Borgevej, derfor er der installeret særlig pumpe, men hvis kloaksystemet er blokeret af en eller anden grund kan vores vand ikke løbe op og ud. Det er sket tidligere, så vort ønske er, at kommunen sørger for at der altid er passage dvs. ikke rødder, plast el. lign. i rørene samt at de er rimelige (tilstrækkeligt) nok til al vandet. - L.T.-Kommune har konstateret, at reparation på kloak fra 45B op imod Caroline Amalievej er utæt og trænger til udskiftning, samt kloakafløb ud for nr. 43 fungerer aldrig. Vand trænger ind på grunden. - Jeg har 2 gulvafløb i kælderen. De er begge forsynede med bolde (red. Højvandslukke), som virkede perfekt. Vandet kom ind gennem sæbeskuffen i vaskemaskinen, ca. 120 cm over kældergulv. - Vand kun i forrum, skyldes tilstoppet dykvandspumpe. Grundvand trænger ofte ind i 2 kælderrum 3-5mm. - Har flere gange klaget til kommunen, men de har været arrogante. 15

16 - Formodes ikke at ville være kommet højere end 30 cm. pga. systemets / vejens udformning. Vi øste kraftigt væk med spande. Meget små skader vi var til stede og kunne forebygge. Fotos haves af afløbet på Caroline Amalie Vej. Afløbet fungerede meget forskelligt på de 2 sider af vejen. - Kommunens brønd til regnvand i vejen lige udenfor vores hus (red. Margrethevej 9) er blevet trykket af en tv-vogn i forbindelse med en fodboldkamp på Stadion og derfor ikke virker mere. Vi hælder regnvandet ud på grunden i rør, der fører det lidt væk fra vores hus. Vores havearbejder er stadig i gang. - Vi fik meget kloakvand ind via afløbsristene, da kloaksystemet ikke kunne lede vand væk og i stedet kom retur til vores kælder. - Fra afløb i kælder kom der liter kloakvand op i kælder på ca. 1 time. - Vandet steg op gennem afløb i kældergulv + afløb i kælderskakte. Afløbsledninger er koblet på Ingridsvej (ikke Caroline Amalie Vej) Vor genbo på Ingridsvej berettede, at store mængder overfladevand løb fra Stadion og ind gennem deres have og ud på Ingridsvej. Dette kan være en medvirkende årsag til, at kloaksystemet løb over på Ingridsvej - Vand i kælderen pga. revner og brud på tagvandsledning. Jeg fik i 1995 lavet en pumpebrønd og trykledning i kælderen efter at jeg havde haft vand i kælderen efter stærk regn i april. Det korte af det lange: Jeg har ikke haft problemer den med overfladevand og kloaksystemet. Det havde jeg tilbage i april Vandet fossede op af afløbsriste i vaskekælder og bredte sig hurtigt i 68 m 2 kælder til cm højde. Oliefyr + vaskemaskine + affugter kortsluttede pga. oversvømmelse. Rengøringsselskabet desinficerede og rengjorde kældergulve derefter igen affugter 1 uge. - Store mængder vand fra skybrud vand i 2 kælderrum ca. 10 cm. højt, som Falck sugede op 2 gange fik vi snavset kloakvand i kælderen. Den var det almindeligt vand. 2. Fuglevadsvej 56B. - Ingen kommentarer 16

17 3. Omliggende områder af krydset mellem Fuglevadsvej Nord, Caroline Amalie Vej og Gyrithe Lemches Vej. - Vandet kom op ad vores 1 m brønd i indgangsgård. - I 2002 blev vandet presset op gennem gulvet. Kloakledningen var i stykker. der blev lagt en strømpe i. Jeg havde ligeledes 10 cm vand i garagen den Jeg har ikke afløb i min kælder. Vandet bliver presset op gennem gulvet. Efter første skade i 2002 blev der lagt en membran og oven på klinker, men alligevel presses der vand op. - Vandet stod op af gadekloak på hjørnet af Caroline Amalie Vej Fuglevadsvej Nord. - Jeg har gjort meget for at forhindre indtrængende vand fra kloak. Jeg er utrolig ked af og frustreret over vandskade pga. mangelfuld kloak. Det er dyrt, arbejdskrævende og utrygt ikke at kunne stole på installationer / kloak. Sådan har det været i mange år. Stort ønske: at kommunen får lavet tilstrækkeligt kloaksystem. - Der kom vand op gennem huller i brønddæksel i forhaven. Vand kom ind via håndvask. Vaskemaskine var lukket men fuld af vand. Mest kom ind via opstigning i lyskasse og direkte gennem væg. Vand på grunden kom op gennem brønddæksel og løb hen over plænen. Ikke sø dannelse. Jeg har bestilt omlægning af tagrendenedløb til faskine for at minimere pres på kloak fremover og undgå tilbageløb mod husvæg. - Ingen problemer med vand siden reparation af kloakken i vejen Tidligere massive problemer ved alle større regnskyl. - Formentlig opstuvning fra gadeafløb, der ikke kunne tage vandmængden. Gulvet i kælderen skadet. Kloakken har hidtil fungeret tilfredsstillende. - Jeg har den opfattelse, at problemerne skyldes utilstrækkelig kapacitet i det fælles kloaksystem på vejen. Vi ser frem til hurtigst mulig udbedring af disse forhold. 4. Caroline Amalie Vej 112 D. - Vandskade i kælder pga. opstigende kloakvand. Vandskade på ejendele i kælder. 5. Caroline Amalie Vej 111 (m.fl.? ) samt Borrekrattet 1. - Ingen kommentarer 6. Borrekrattet 17 og Ingen kommentarer 17

18 Kloakvand - Konklusion Et stort, sammenhængende område centralt i kvarteret har i forbindelse med store regnskyl oplevet indtrængende kloakvand. Hovedårsagen skønnes at være en underdimensioneret eller ikke-vedligeholdt kloakledning på Caroline Amalie Vej. Imidlertid synes store mængder overfladevand fra stadion at spille ind i problemets omfang, idet en måske i forvejen underdimensioneret kloakledning på Caroline Amalie Vej ikke alene skal afvande foreningens arealer med også Stadions. På sigt bør kloaksystemet naturligvis dimensioneres op og i hvert fald vedligeholdes / renoveres med ny strømpe etc., som det for nogle år siden blev gjort på Fuglevadsvej. På kort sigt må Lyngby Taaræk Kommune sørge for at sikre fuldstændig dræning af stadions jorder, så foreningens områder ikke belastes af overfladevand herfra. 18

19 Sammenfattende konklusion og videre initiativer Grundejerforeningen vil ved dialog og i samarbejde med Lyngby Taarbæk Kommune søge at foranledige, at nødvendige initiativer bliver taget for at løse de i rapporten beskrevne problemer. Rapporten er i uddrag udsendt til grundejerforeningens medlemmer 4. okt Herefter gennemføres et orienterende møde med kommunens ansvarlige i dec Dernæst vil berørte og interesserede grundejere ved et møde i Fuglevad Vandmølle primo 2008 blive orienteret om rapportens indhold og konklusioner samt om kommunens respons. Eventuelt kan én eller flere af kommunens ansvarlige deltage i dette møde enten med et indlæg, som deltagere i den almindelige debat eller som lyttende part. Herefter vil vi arbejde for, at kommunen i dialog med grundejerforeningen udarbejder og beslutter en handlingsplan til sikring af området ved fremtidige regnskyl.? Bestyrelsen i Sorgenfrigårds Grundejerforening vil løbende bestræbe sig på at stå til rådighed for spørgsmål, synspunkter, forslag og dialog både i forhold til områdets grundejere og i forhold til Lyngby Taarbæk Kommune. Med venlig hilsen Søren Rasch Jensen, Næstformand Johannes Vedtofte, Formand På vegne af Bestyrelsen 19

20 Sorgenfrigårds Grundejerforening: Initiativ imod vandskader 20

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

! Tirsdag 5. juli 2011 19 Redigeret af Michael Lind. sider på det. står overfor i fremtiden, siger Ole Bøssing Christensen, klimaekspert

! Tirsdag 5. juli 2011 19 Redigeret af Michael Lind. sider på det. står overfor i fremtiden, siger Ole Bøssing Christensen, klimaekspert NYHEDER guide! Tirsdag 5. juli 20 9 Redigeret af Michael Lind Få dit 8 sider på det Tag ud og gem tørre Foto: Kristian Juul Pedersen Mere regn og flere storme Af Christian Krabbe Barfoed OG JAN ERIKSEN

Læs mere

September 2011 ISSN: 2244-9035. Storskrald Ros til skraldemændene side 3. Det store skybrud... -og de oversvømmede kældre!

September 2011 ISSN: 2244-9035. Storskrald Ros til skraldemændene side 3. Det store skybrud... -og de oversvømmede kældre! F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 18 September 2011 ISSN: 2244-9035 Storskrald Ros til skraldemændene side 3 Det store skybrud... -og de oversvømmede

Læs mere

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Resultater af spørgeskemaundersøgelse sommer 2012 v/ HOFOR og Københavns Kommune Dorthe von Bülow & Amanda G. Hertz Ejerrelationer HOFOR A/S 07-01-2013

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev September 2011 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli 2011 6-7 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

UG Nyt VAND!! Deadline til nytår. Ugler i mosen. UG Nyt s nye look. Vand, vand, Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011.

UG Nyt VAND!! Deadline til nytår. Ugler i mosen. UG Nyt s nye look. Vand, vand, Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011. Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011 UG Nyt UG Nyt s nye look Bestyrelsens nyhedsbrev har skiftet udseende. Vi håber, du kan lide det. På grund af temaet om vand er nummeret her på 12 sider. Fremover

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 27. oktober 2011 i sag nr. BS 6-1408/2010: Flemming Frits Elkjær mod Sigrid Christensen Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 17. november 2010, drejer sig om

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Valby Have. September 2012. Fra vor egen verden... side 3. Fokus på Valby Have... side 4-5. Møde med Den kriminalpræventive Afd...

Valby Have. September 2012. Fra vor egen verden... side 3. Fokus på Valby Have... side 4-5. Møde med Den kriminalpræventive Afd... F æ l l e s f o r e n i n g e n Valby Have a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 22 September 2012 Fra vor egen verden... side 3 Fokus på Valby Have... side 4-5 Møde med Den kriminalpræventive

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere