BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V"

Transkript

1 Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: København V Fax: Den 11. maj 2011 J.nr /167-S030 Dorthe Heidemann Petersen Telefon direkte E-post HVIDOVRE KOMMUNE, Krogstens Alle 47, 2650 Hvidovre Hermed fremsendes brev af d.d. til Hvidover kommune. Venlig hilsen Dorthe Heidemann Petersen Juridisk konsulent

2 BYGGES DEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: København V Fax: Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre Den 11. maj 2011 J.nr /167-S030 Dorthe Heidemann Petersen Telefon direkte E-post Anerkendelse af anmeldte skader i Krogstenshave, Krogstens Alle 47, 2650 Hvidovre Vi har nu truffet en ny afgørelse vedrørende de anmeldte byggeskader i bebyggelsen. Afgørelsen sker på grundlag af: Skadeanmeldelse, der er modtaget i fonden den 26. april års eftersynsrapport af 30. januar 2009 udført afnova5 arkitekter as Fondens brev af 27. marts 2009 vedrørende 1-års eftersyn af bebyggelsen Fondens besigtigelse af bebyggelsen den 15. februar 2011 Brev fra Teknologisk Institut af 14. februar 2011 samt øvrigt foreliggende materiale i sagen. Det lovmæssige grundlag for Byggeskadefondens afgørelse er lov om almene boliger m.v., kapitel 11 og vedlagte bekendtgørelse nr. 624 af 23. juni 2005 om skacledækning fra Byggeskadefonden. A. Tilsagn om dækning af udgifter til udbedring af følgende forhold Vandskader i flade tage over kamapper. 20 kamapper/tagbrønde Ventilering på kamaptage på bygning D-E Ved fondens afgørelse af 21. marts 2011 er forholdet afvist med henvisning til, at der alene er tale om et brugsforhold og ikke en byggeskade. Efter en revurdering og sammenholdt med den nye skadesanmeldelse, samt nye oplysninger om valgte tagbrønde, har vi nu besluttet også at dække anmeldte skade af 28. januar Der er registreret skade eller tegn på skade i form af; Skaderne er alene sket på de kamapper, der vender mod vest. De frostltø perioder, der har været denne vinter, sammen med den store snemængde, har betydet, at sneen i kanten fryser til is, og når den glider ned af eternittaget, har den vist sig at kunne skubbe til

3 det påsatte bladfang så bladfanget knækker af eller løfter flangen op på indløbsdelen, så der kan ske frostskader. Problemerne har betydet vandskader i lejlighederne. Mulige følgevirkninger af de registrerede svigt er vandskade. Den manglende ventilering af kamaptagene i bygningerne D-E har betydet skimmelvækst på undersiden af taglcrydsfinerplader. Forekomsten af skimmelvækst viser at fugtigheden i tagrummet i hvert fald periodevist er høj. Der er derfor mulighed for, at der udover skimmelvækst kan være grobund for råd og svampeangreb. De små karnaptage skal fange vandet, der kommer ned fra hovedtaget, ved opstuvning af vand er der mulighed for, at vandet kan trække op under inddækninger og ud i vægkonstruktionerne Det er vores opfattelse, at skaderne kan henføres til projekteringen/udførelsen. 2 Yderligere svigt Den manglende ventilering afhovedtagene i bygningerne D-E kan betyder mulighed for råd eller skimrnelvækst, (Ikke omfattet af fondens dækning) Vedligeholdelsestilstand Der er foretaget udskiftning af de vestvendte ødelagte tagbrønde. (der blev dog et sted registreret en tagbrønd, hvor kliksystemet til bladfanget var knækket af, alle tagbrønde blev ikke besigtiget, hvorfor der kan være flere tagbrønde med skader). Skaderne anerkendes som omfattet af 3, stk. i og 3, i bekendtgørelsen om skadedækning. I anmodes om inden 1 måned skriftligt at bekræfte, at I er indforstået med såvel det administrative forløb som byggeprogram med tilhørende økonomisk ramme, jf. nedenfor. Bekræftelse kan ske ved, at I retumerer vedlagte kopi af dette brev i underskrevet stand. B. Supplerende oplysninger Regres Da Byggeskadefonden hermed giver tilsagn om at ville dække 95 pct. af udgifterne til udbedring af de anerkendte skader, indtræder fonden samtidig i jeres ret til erstatning m.v., for så vidt angår disse skader, jf. 16, i skadebekendtgørelsen. De konstaterede svigt kan henføres til dispositions- og projektfasen samt udførelsesfasen. For opførelsen af byggeriet er indgået en partneringaftale. Byggeriet er afleveret 1. august Det er overfor Byggeskadefonden oplyst at, Advokat Frederik Bue Johnsen på vegne bygningsejer, Hvidovre kommune, har reklameret overfor mulige ansvarlige, NCC Construktion Danmark A/S, Rambøll AIS Hannemans Alle Kbh., Friis & Moltke AIS, Geberit A/S Lægordsvej 26, 8520 Lystrup.

4 3 Entreprenøren har udbedret skadede tagbrønde. Vi vil tage kontakt til Advokat Frederik Bue Johnsen, når kommunen har bekræftet fremgangsmåden, vedr, gennemførelse af regres. Arbejdernes udførelse Vi har besluttet selv at forestå udbedringsarbejderne, jf skadebekendtgørelsen 14. Med mindre der indgåes en aftale med de ansvarlige om afhjælpning. Når regressen er afsluttet evt, efter gennemført syn og skøn, vil vi igangsætte udbedringsarbejdeme ved at vælge en teknisk rådgiver og indgå aftale med denne. I vil blive orienteret om, hvilket rådgiverfirma fonden i givet fald vælger. Rådgiverydelsen omfatter udover evt. forundersøgelse, projektering, tilsyn, styring og administration afbyggesagen fremsendelse af et revisorpåtegnet byggeregnskab til os. På baggrund afbyggeregnskabet udbetales fondens dækning. Udbedring af skader og svigt skal ske i nødvendigt og forsvarligt omfang i henhold til byggeprogrammet og vedlagte Almindelige vilkår for dækning af udgifter til udbedring af byggeskader ved Byggeskadefondens foranstaltning (Vilkår II, 10. udgave). Bemærk heri, at byggeregnskabet skal udarbejdes på en særlig byggeregnskabsblanket, der er vedlagt. Blanketten kan rekvireres i elektronisk form. Byggeprogram Udbedring skal ske efter følgende byggeprogram: Beskyttelse afbladfang på samtlige tagbrønde, kan eksempelvis være snefang eller et værn omkring nedløbet. Etablering af den manglende ventilering af tagene over kamapperne på bygning D-E Etablering af overløb. Retablering af lofter. Vi gør opmærksom på, at fonden ikke dækker følgeskader, såsom udbedring af indvendige skader herunder maling og tapesering samt genhusning. Yderligere udbedring Ventilering afhovedtaget på bygning D-E er ikke omfattet af dækningen, da der her ikke er konstateret skade. Fonden forventer at taget ventileres, og dækker ikke en fremtidig anmeldt skade her, på grund af manglende ventilatilationjf. vores afgørelse af2l. marts økonomisk ramme På baggrund af vores erfaringer med udbedring af lignende skader på andre bebyggelser, skønner vi, at udbedring af skaderne kan ske for et beløb på Ca kr. inkl. moms. I skal af dette beløb selv betale ca kr. inkl. moms. Beløbet omfatter alle udgifter som nævnt i punkt 11, c - k i vedlagte Almindelige vilkår.

5 Det understreges, at der kun er tale om et skønnet beløb. Den lokale konkurrencesituation kan betyde meget for størrelsen af udgifterne, og de endelige udgifter kendes først, når der er udarbejdet et egentligt projekt, og der er indhentet tilbud på arbejderne. De faktiske udgifter kan således blive både større og mindre end det skønnede beløb. I skal efter aftale stille tegninger, beskrivelser og andet relevant projektmateriale til rådighed for den tekniske rådgiver i det omfang, dette forefindes eller kan fremskaffes fra kommunen. Hvis Byggeskadefonden har afholdt 1-års eller 5-års eftersyn skal I også stille rapporterne herfra og eventuelle rapporter fra eventuelt C-eftersyn til rådighed I skal sikre adgang til bebyggelsen i det omfang, det er nødvendigt for skadernes udbedring I skal optage byggelån i et pengeinstitut, hvis det er nødvendigt I skal betale eller anvise fakturaer fra udførende til betaling, når den tekniske rådgiver har attesteret fakturaeme I skal betale eller anvise fakturaer fra rådgivere og revisor til betaling, når vi har attesteret fakturaerne. Fremtidig drift og vedligeholdelse Den tekniske rådgiver leverer drift- og vedligeholdelsesanvisninger vedrørende de udbedrede forhold. C. Nye oplysninger Afgørelsen er baseret på de foreliggende oplysninger og det påtænkte byggeprogram med tilhørende økonomisk ramme. Vi forbeholder os at ændre afgørelsen og byggeprogrammet, hvis der på et senere tidspunkt fremkommer nye oplysninger af væsentlig betydning, herunder hvis udgifterne til udbedring viser sig at ville blive væsentligt højere end forventet i afgørelsen. D. Klagevejledning Byggeskadefondens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed eller klageorgan. Tvister mellem bygningsejer og Byggeskadefonden må i givet fald indbringes af bygningsejeren for domstolene. Afgørelser, fonden træffer efter bekendtgørelsen om skadedækning fra Byggeskadefonden, kan dog afbygningsejeren tillige indbringes for Voldgiftsretten for bygge og anlægsvirksomhed. Den mulighed er beskrevet i 21 i bekendtgørelsen om skadedækning fra Byggeskadefonden. Voldgiftsrettens afgørelser er endelige og bindende. Sagen kan genoptages, hvis der fremkommer nye oplysninger, jf. forvaltningslovens kap. 5. Hvidovre Kommune rar kopi af dette brev. 4 Venlig hilsen Dorthe Heidemann Petersen Juridisk sagsansvarlig A. Bartholomæussen knisk sagsansvarlig

6 5 HVIDOVRE KOMMUNE bekræfter hermed, at vi er indforstået med såvel det administrative forløb som med byggeprogrammet med tilhørende økonomiske ramme, den 2011 underskrift Bilag: Bekendtgørelse nr. 624 af 23. juni 2005 om skadedækning fra Byggeskadefonden. Almindelige vilkår for dækning af udgifter til udbedring afbyggeskader ved Byggeskadefondens foranstaltning (Vilkår II, 10. udgave). Byggeregnskabsblanket. Vejledning til Byggeskadefondens byggeregnskabsblanket. Kopi af afgørelsesbrevet.

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening.

Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. Andelsboligforeningen Z 17. august 2004 TILSYNET Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Andelsboligforeningen ved

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Sagsnummer 2010/005219 august 2011 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Side 2 af 109 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere