BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr Odense, den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10."

Transkript

1 ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG Sag nr Odense, den BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG OBH-Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten Odense SØ Tlf

2 TIDSPUNKT Bygningsgennemgangen er udført af Ole Danielsen fra og er gennemført torsdag d BESIGTIGELSENS FORMÅL Silkeborg kommune ved ingeniør Thomas Kjems Lyngvad har anmodet OBH Rådg. Ingeniører A/S om et uvildigt bygningssyn af ejendommen beliggende på. Besigtigelsen har til formål at belyse de enkelte bygningers tilstand, med fokus på de primære bygningsdele, hvilket i denne rapport er klimaskærmen. Som afslutning på besigtigelsen, er det aftalt med ovennævnte, at udfærdiger en besigtigelsesrapport, i form af foto med kommentarer. Besigtigelse sker generelt fra terrænniveau, med mindre det sker ved anvendelse af lovlig adgang eller hjælpemiddel. MODTAGNE OPLYSNINGER Plan-, snit- og facadetegninger modtaget pr. mail d BYGNINGSOPLYSNINGER BBR-Meddelelse nr matr.nr. 3bt, Silkeborg Bygrunde Bygningerne er jf. BBR-meddelelsen opført anno Bygningen er i 2 plan med delvis kælder og krybekælder. Bygningen er opført år ca og er på 370 m2 (opvarmet etageareal) AFGRÆNSNING Destruktivt indgreb er ikke indeholdt i denne rådgiverydelse. Gennemgangen beror alene på en overordnet visuel gennemgang af de primære bygningsdele og evt. særlige produkter. Ligeledes vil der i denne rapport ikke blive taget stilling til evt. energimæssige forhold, da disse tiltag typisk behandles i energimærket, samt alm. vedligehold i form af indvendig overfaldebehandling og slid/striber på gulve og lignende. ØVIRGE BETRAGTNINGER I kommentarer til nogle af billederne vil der blive henvist til facadeorientering samt etage. Der er vedlagt bilag for kælder, stue, 1 sal samt facader. (vejl. oversigtstegninger). Side 2

3 Besigtigelse af klimaskærme Bygninger (udvendig): 1.0 Tagopbygning og afgrænsninger Tagbeklædning i vest facade ses udført med teglsten og grater og rygning v. kip er udført med mørtelpude. Generelt er tag understrøget med mørtel. Grater og rygning v. kip ses enkelte steder med mørteludfald samt revner. Der ses aftegninger på tag fra tidligere reparationsarbejder. Restlevetid på tag ca. 10 år v. løbende vedligehold. Tag/udhæng på facade mod nordvest ses mellem stue og 1.sal med manglende rygningssten samt udfaldet rygningskit. Rygning samt kit skal hurtigst muligt reetableres for at undgå vandskader/- følgeskader. Tagrende mod vest ca. midt ses med utæthed som ses v. fugtaftegninger på underliggende murværk, sokkel mv. Tagrende bør tætnes således der ikke sker fugtskader/afskallinger på facader. Skorsten ses med begyndende algebegroning som er af kosmetisk betydning på dette stade. Inddækning mod tag ses intakt ligeledes fra tagrum. Tagflader ses med varierende algebegroning og ses værst mod nord. I facade mod øst ses der flere tagsten som er revnet/ødelagt hvorved der er risiko for vandskader. Der anbefales tageftersyn fra lift for udskiftning af ødelagte tagsten. Side 3

4 1.0 Tagopbygning og afgrænsninger (fortsat): Billede fra tagflade mod øst under skorsten hvor der er område med flere ødelagte tagsten. Smedejernsvinduer i facaden mod øst ses udført med 1 lags glas og fremstår med kraftige rustaftegninger. Smedejernsvinduer er udtjent og bør udskiftes i forbindelse med fremtidig tagrenovering. Beplantning i gavl mod syd gror ind under tagsten samt tagrende hvorved tagsten løftes med efterfølgende risiko for vandskader. Beplantning bør tilskæres el. fjernes. Enkelte steder ses der mørtel samt teglsten i tagrender som har revet sig løs. Stern ses udført med træbeklædning som fremstår malerbehandlet ingen bemærkninger. Side 4

5 2.0 Facader og udhæng: Pudset teglstensvæg ses i facade mod vest ved indgang med afskallinger i puds mod trappe/betonplade som skyldes opfugtning samt frostskader. Der ses lokalt områder med enkelte overfladerevner i puds som er af kosmetisk betydning. Udvendig trappe i facade mod vest ses med kraftig rust på smedejernsgelænder. Bindingsværk på 1.sal ses vind- og vejrbidt med mindre og større revner i træværk. I facader og specielt mod syd ses der begyndende trænedbrydning og åbent træværk. Facader på 1.sal som består af bindingsværk/- murværk ses med enkelte afskallinger i puds samt områder med pudsreparationer. Der må forventes løbende vedligehold heraf. Sålbænk under vinduer i stueetage ses udført med et minimum af fremspring og med manglende overgang v. sidefalse. Forholdet bevirker at overfladevand fra vinduer opfugter murværk unødigt. Side 5

6 2.0 Facader og udhæng fortsat: Lampe over dør i facade mod vest ses med kraftige rustaftegninger og interimistisk EL forsyning. Bagdør fra trappe i facade mod nord er ej tætsluttende i bundkarm/stykke. (der ses lys indvendig fra) Karmtræ ses stødende mod terræn hvorved der er begyndende trænedbrydning. Under vinduer i stueetage ses der flere reparationsudbedringer i pudset facader med enkelte overfladerevner. Se bemærkning omkring sålbænke under vinduer. Murkroneafdækninger samt puds mod terræn ses i facade mod øst med større og mindre revner samt afskallinger pga. fugt- og frostskader. Der må forventes løbende vedligehold heraf. Dilatationsfuger mellem sammenbygninger revner generelt hvorved der er risiko for indtrængen af vand med efterfølgende skader. Side 6

7 2.0 Facader og udhæng fortsat: Murkrone/støttemur i facade mod øst ses med afskallinger mod betonplade pga. fugt- og frostskader. Der må forventes løbende vedligehold heraf. Der er revner i pudset murværk i facade mod øst mod betonplade pga. fugt- og frostskader. Terrassedøre mod betonplade ses med begyndende malingsafskallinger i træværk mod bund samt v. hårdtræsbundstykke. Der må forventes snarlig vedligehold heraf for opretholdelse af restlevetid. Der er lavet opkant med fald væk fra bygningen ved indgang i facade mod øst. Ses v. betonarbejder omkring rundel. Enkelte revner i puds mod beton som er generelt. Bindingsværk mod syd som ses med trænedbrydning. Der må forventes udskiftning af bindingsværk inden for en kortere årrække. Side 7

8 2.0 Facader og udhæng (fortsat): Beplantning mod syd skader facade samt tag ved overgang mellem stue og 1.sal. Det anbefales at fjerne beplantning i områder og med efterfølgende løbende vedligehold. Rumventilator i facade mod vest mangler afdækningskappe. (vurdering) Gavl mod syd ses med pudsafskallinger samt med begyndende trænedbrydning i bindingsværk på 1.sal. Pudsafskallinger er generelt for ejendommen og der må forventes løbende vedligehold heraf. Side 8

9 3.0 Vinduer og Yderdøre: Vest facade: Trævinduer i kælder og stueetage er kittede trævinduer med 1 lags glas som er af ældre dato. Vinduer fremstår intakte og pæne og enkelte skævheder/utætheder som skyldes alder. Indvendig er der de fleste steder monteret forsatsrammer for minimering af varmetab. Malerbehandling ses intakt med enkelte rustaftegninger på hængsler ingen bemærkninger. Trævinduer på 1.sal er udført som dannebrogsvinduer med termoruder som er af nyere dato. Ingen bemærkninger. Hoveddør i træ ses præget af alder og egetræsbundstykke ses nedslidt. Nord gavl: Bagdør i træ gaber kraftigt mod bundstykke hvorved der er risiko for indtrængen af vand mv. Ligeledes ses karmtræ udvendig i tæt kontakt med belægning hvorved der er begyndende trænedbrydning. Dør anbefales udskiftet. Vinduer i kælder, stue og 1. sal se under vest facade. Øst facade: Trævinduer samt terrassedøre ses udført i dannebrogsstil med termoruder som er af nyere dato. Terrassedøre i stueetage ses med begyndende malingsafskallinger mod bund samt bundstykke som mangler maling. Trædør samt ved kældertrappe under repo ses af ældre dato og er udført med kittet 1 lags glas. Ingen bemærkninger. Syd gavl: Se under vest facade. Generelt til vinduer: Ældre kittet vinduer og døre ses med revner i fuger mellem pudset sidefals og vinduer. Fuger bør udskiftes og erstattes af elastiske gummifuger. Side 9

10 4.0 Sokler, fundamenter & terrændæk: Pudset murstenssokkel ses med kraftige afskallinger samt løs puds i større og mindre områder som er delvist udbedret. Forholdet skyldes opstigende grundfugt samt belægninger som medfører frostsprængninger. Der må forventes løbende vedligehold heraf. Pudset murstenssokkel ved trappe mod vest ses med afskallinger i større og mindre grad med enkelte reparationer. Se ovenfor. Betontrappe mod vest ses med større og mindre afskallinger i overfladen på trin og overflader. Flere steder er forkanter ødelagt i puds på trin og vanger i granit el. kampsten ses med udfaldet mørtelfuger. Renovering af overflader inkl. fuge er påkrævet således der ikke sker en accelereret nedbrydning. Billede af vange hvor mørtelfuger vandret og lodret ses udfaldet. Udbedring skal udføres snarest idet nedbrydning accelereres ved vandpåvirkning med efterfølgende frost. Det anbefales afhugning af løse mørtelfuger med efterfølgende genpudsning. Evt. suppleret af dilatationsfuge mellem betontrin og vanger/afgrænsende vægge/vanger. Side 10

11 4.0 Sokler, fundamenter & terrændæk fortsat: Pudset kælderydervæg/sokkel ses med afskallinger i puds som er udbedret i områder. Se tidligere bemærkninger omkring sokkel. Betonplade mod terrasse i facade mod øst ses på underside med blotlagt armering i områder samt betonafskallinger. Misfarvninger på loft samt vægge i kælderskakt skyldes udefrakommende fugtpåvirkning idet vægge/loft ikke er vandtæt. Forholdet er normalt for denne type konstruktion samt løsning og der må forventes løbende vedligehold heraf. Betongulv i kælderskakt ses med enkelte overfladerevner i overfladen. Trappe til kælderskakt er udført i beton/puds og ses algebegroet og med mindre afslået kanter med fugtpåvirkning/frostsprængninger. Vanger ses med løst samt afskallinger i puds grundet fugtpåvirkning løbende vedligehold må forventes. Trappe til repos i facade mod øst ses med afskallinger i trin/stødtrin samt ved vange. Betonrepos ses med mindre svindrevner i overfladen. Side 11

12 4.0 Sokler, fundamenter & terrændæk fortsat: Trin/stødtrin ses med pudsafskallinger samt revner i facade mod øst. Der er lokalt revner i overgang mellem pudset teglstensydervæg og betonrepos i facade mod øst. Forholdet skyldes fugtpåvirkning af facade med efterfølgende frostsprængning. Der må forventes løbende vedligehold heraf. Karnap i facade mod syd ses med større områder med løst puds samt afskallinger. Terrazzogulv i karnap indvendig har afløb ført igennem sokkel som ses uden funktion. Afskallinger i puds se ovenfor. Side 12

13 Besigtigelse af indv. bygningsdele og installationer 5.0 Bagmure/lofter: Kælder: Kælderydervægge ses generelt uden misfarvninger fra opstigende grundfugt mv. Enkelte steder er der mindre pudsafskallinger. Indvendige vægge samt søjler udført i tegl ses med fugtaftegninger samt afskallinger som skyldes manglende vandtætning mellem terræn og konstruktioner. Forholdet er normalt for bygning af denne karakter og der må forventes mindre vedligehold af puds suppleret af god ventilation. Betongulve i kælder ses skæve og med enkelte afskallinger i epoxybelægninger. Under vinder i facader ses der flere steder afskallinger som skyldes kuldebroer samt fugtpåvirkning. Krybekælder ses med fugtaftegninger enkelte steder på vægge men ses generelt tør. Etageadskillelse mod stue i træ ses udført uden underliggende isolering. Installationer i kælder ses af ældre og nyere dato hvor der på ældre installationer ses mindre rustaftegninger på rør. Rør som er skiftet ses udført uden rørisolering som medfører et mindre varmetab på rør men giver et positiv bidrag til opvarmning i kælder. EL i kælder ses udført med kabelbakker med enkelte løse ledninger. Side 13

14 5.0 Inventar/overflader/installationer generelt: Ventilationsanlæg i kælder ses af nyere dato. Der var generelt et godt indeklima i kælder, stue og 1.sal ingen bemærkning. Note: Ventilationsanlæg var tildækket med opmagasinering mv. som bør fjernes for vedligehold mv. af anlæg. Områder var fyldt med opmagasinering og er ej besigtiget. Installationer med cirkulationspumpe og manglende rørisolering. Ingen bemærkninger. Varmekilde i kælder ses udført med radiatorvarme. Radiatorer er ældre smedejernsradiatorer som fremstår intakte. Toilet i kælder ses meget interimistisk (nedslidt) og er af ældre dato. Toilet ses brugt til opmagasinering. Mindre afskallinger/fugtaftegninger på ydervægge omkring trapperum v. kælder/stue. Trappe ses slidt med hvor der enkelte steder er udskiftes fodlister. Side 14

15 5.0 Inventar/overflader/installationer generelt fortsat: EL installation stue: Der mangler dækkappe på kabelbakke og skab til telefoni/edb ses delvist demonteret. Køkken i stueetage ses med nedsænket profilbræddeloft i træ og med lyskasse mod facade. Køkken ses intakt men brugt. I køkken er der væg med større område med pudsafskallinger på væg. (kosmetisk) Note: Enkelte sted er ses dørplader til kontorer mv. demonteret. Radiatorer i stueetage bag radiatorskjulere ses værende smedejernsradiatorer. Radiatorer fremstår med rust i større og mindre grad. Side 15

16 5.0 Inventar/overflader/installationer generelt fortsat: I karnap mod syd i stueetage ses der terrazzogulv med afløb til det fri. Afløb har ingen funktion. Loft i karnap ses med afskallinger som kan skyldes lækage i udv. tagbeklædning fra beplantning. Ved inddækket kanal mod loft ses der flere revner. Flere steder ses EL installationer udført med manglende afslutninger. Det anbefales at der udføres EL eftersyn v. aut. EL installatør for registrering af fejl/mangler generelt i ejendommen. Enkelte steder ses der ved smedejernsfaldstammer samt kraver begyndende rustdannelse pga. alder. Side 16

17 5.0 Inventar/overflader/installationer generelt fortsat: Der er ingen rumaftræk fra toilet på 1.sal. Der er rustaftegninger på faldstamme. Generelt er klinker på gulve skrukke i områder med manglende vedhæftning. Sanitet samt installationer er af ældre dato. Side 17

18 6.0 Tagrum: Tagrum ses som et stort åbent rum hvor der ses fugtaftegninger på gulvbrædder. Tagsten ses understrøget generelt og med partielt enkelte steder med mørteludfald specielt i gavl mod syd. Hanebåndsspær ses i god stand og med enkelte fugtaftegninger/misfarvninger på lægter grundet alder. Udluftet faldstamme i tagrum ses med rustaftegninger - men ses intakt. Isolering i tagfod mod ydervæg/1.sal ses begrænset. Generelt vurderes det at bygningen i tagrum er begrænset isolereret hvilket ligeledes er dokumenteret i energimærkning. Der anbefales generelt efterisolering af ejendommen. Skorstenspibe i tagrum ses med løbesod fra fugt/utætheder. Inddækninger ses intakte og det vurderes at løbesod er fra gl. skade. Side 18

19 7.0 Generelt til ejendommen: Ejendommen som anvendes til erhverv ses i middel stand i betragtning af bygningens stand. Der må forventes nogle reparationer og en del vedligehold som korfattet jf. besigtigelse i hovedpunkter vedrører følgende emner/bygningsdele: 1) Udbedring af tagrende mod vest samt fjernelse af beplantning mod syd. 2) Udskiftning af ødelagte tagsten samt rep. af grater/rygninger. 3) Reparationer på puds v. sokkel, kælderydervægge, facader og murkroner. Note: reparationer af pudset facader kan evt. opgraderes til et renoveringsprojekt som omhandler ilægning af netarmering i puds. Dette vil medføre at de fremtidige reparationsarbejder på puds bliver væsentligt minimeret. 4) Sålbænke under ældre vinduer ses med minimal udkravning i forhold til facade og bør udskiftes/forlænges. Renovering/udskiftning af fuger omkring vinduer samt v. murværk. 5) Bindingsværk mod syd på 1.sal med trænedbrydning udskiftes. 6) Lampe i facade mod vest renoveres el. udskiftes inkl. forsyning. 7) Etablering af dækkappe på udvendig rumventilator i vestfacade. 8) Renovering af hoveddør samt bundstykke mod vest. Udskiftning af dør til trapperum mod nord. 9) Renovering af betonrepoer samt trapper generelt inkl. tilstødende vanger/gelænder. 10) Renovering af kælderskakt på overflader inkl. fugtsikring. 11) Afhugning af mindre områder med løst puds på indvendige vægge i kælder samt trapperum med efterfølgende pudsreparation og malerbehandling. (diffusionsåben maling). 12) Renovering af toiletrum generelt inkl. sanitet i kælder samt bad/toilet på 1.sal. 13) Udskiftning af rustangrebet smedejernsradiatorer i ejendommen. 14) EL tjek på EL installationer i ejendommen. Der er ikke sat økonomi på skader, fejl og mangler på ejendommen som tilbydes udført særskilt såfremt det har interesse. Supplerende billeder som dokumentation af skader mv. kan fremsendes på CD rom efter aftale. Odense den Ole Danielsen Faggruppeleder/Projektleder Side 19

20 Bilag

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015 for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skolevej 53 Postnr. 6430 Dato 30-03-2015 By Nordborg Udløbsdato 30-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-13576 Matrikel/Ejerlav: 421 Havnbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport Ejer: Naturstyrelsen Vestjylland Dato: 02-02-2015 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, iht. BBR-meddelelse pumpeanlæg Byggeteknisk tilstandsrapport Indledning

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Højenhald 7. februar 2012 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Rapportens

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMMEGRENEN, ODENSE SØ. Rapportdato: 10.02.2012 Side 2/20 EJENDOMMENS BELIGGENHED Ejendommen er Blommegrenen 145-165 og Stammen 30-34, Odense

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 28-01-2016. Lb. nr. H-15-02597-0212. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 28-01-2016. Lb. nr. H-15-02597-0212. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birte Skaarup dresse Kloster lle 15 Postnr. 8800 Dato 28-07-2015 By Viborg Udløbsdato 28-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-55172 Matrikel/Ejerlav: 589ac VIBORG MRKJORDER Internt

Læs mere