Strategisk partnering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk partnering"

Transkript

1 Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad

2 Forord

3 Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar juni 2007 Studieretning: Civilingeniør med speciale i byggeledelse, 10. semester Udarbejdet af: Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Vejleder: Erik Bejder, Aalborg Universitet Censor: Sten Bonke, BYG DTU Synopsis Rapporten tager udgangspunkt i byggeriets situation anno 2007, hvor lav produktivitet og indtjening er kendetegnet for flere virksomheder i branchen. En del af grunden hertil ligger i den traditionelle samarbejdsform, hvor suboptimering og fokus på egne aktiviteter er centralt. Samtidig er ethvert projekt unikt, og der er ikke tradition for anvendelse af gentagne samarbejdspartnere i byggebranchen. Strategisk partnering er en videreudvikling af projekt-partnering og en samarbejdsform, der tager kampen op mod de traditionelle samarbejdsformer ved en holistisk synsvinkel på hele byggeprocessen med fokus på fælles mål og værdier. I Danmark er der kun meget spæde erfaringer med strategisk partnering, hvor det i denne forbindelse påpeges fra flere sider, at sådanne innovative tiltag skal initieres af bygherrerne, der skal sætte standarden for det fremtidige samarbejde. På baggrund heraf er der udarbejdet en fasemodel for udvikling, implementering og vedligeholdelse af et fast leveranceteam i strategisk partnering, som er eksemplificeret via en professionel bygherre, Kuben Byg i Århus, som initiativtager og facilitator. Fasemodellen er opdelt i fem faser; Initiering af strategisk partnering, planlægning & kravspecifikation, realisering af leveranceteam, realisering af pilotprojekt samt drift af leveranceteam. Oplags antal: 5 stk. Antal sider: 144 Antal appendiks: 9 Antal bilag: 3 Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad

4

5 Forord Dette afgangsprojekt er udarbejdet i forbindelse med 10. semester på civilingeniør specialiseringen indenfor byggeledelse ved Institut for Produktion, Aalborg Universitet. Afgangsprojektet er udarbejdet i perioden fra den 1. februar 2007 til den 7. juni 2007 og evalueres den 19. juni 2007, hvor lektor Sten Bonke, DTU, er censor. Rapportens titel er Strategisk Partnering Den innovative bygherre i leveranceteams. Baggrunden for projektet er et 9. semester praktikophold hos Kuben Byg i Århus i efteråret 2006, hvor interessen for strategisk partnering opstod på baggrund af en række tendenser i afdelingen og et samtidigt behov for en formalisering af samarbejdet med eksterne parter. I naturlig forlængelse heraf etableredes et videre samarbejde omkring strategisk partnering og etablering af leveranceteams med Kuben Byg i Århus på 10. semester. Det primære formål med rapporten er at danne baggrund for evaluering af projektgruppens civilingeniøruddannelse påbegyndt september 2002, hvorfor den primære målgruppe er vejleder og censor. Sekundært har rapporten til formål at inspirere samarbejdspartnere på projektet og andre indenfor byggebranchen til anvendelse af strategisk partnering, og det er endvidere et håb, at andre civilingeniørstuderende indenfor byggeledelse også kan hente inspiration heri. Der skal fra projektgruppens side rettes en stor tak til vejleder Erik Bejder for konstruktiv kritik og bistand under hele projektforløbet samt de seneste års studieforløb. Derudover en stor tak til Kuben Byg i Århus for et godt og udbytterigt samarbejde, der har muliggjort en praktisk funderet løsningsmodel. Endvidere rettes en tak til Mads Peter Olesen fra NCC, Simon Mortensen fra BEC og Randi Muff Ebbesen fra AAU, der alle har været særdeles behjælpelige i forbindelse med indsamling af danske erfaringer med strategisk partnering. Projektet består af en hovedrapport samt understøttende appendiks og bilag. Der skelnes mellem appendiks og bilag ved, at appendiks er udarbejdet af projektgruppen for at uddybe og supplere hovedrapporten, mens bilag er understøttende materiale, dokumentation m.v., som projektgruppen ikke selv har udarbejdet. I hovedrapport og appendiks henvises til kilder ved [Kildeefternavn, årstal]. Såfremt kildehenvisningen findes umiddelbart efter en sætning indenfor punktummet, henvises kun til denne sætning, mens en kildehenvisning placeret efter et afsnit henviser til hele afsnittet. En fuldstændig kildeliste findes bagerst i hovedrapporten, og den er ordnet i alfabetisk rækkefølge. Tabeller og figurer er nummereret fortløbende efter kapitelnummeret. Fodnoter er nummeret fortløbende gennem hele rapporten. Hovedrapportens opbygning er vist i figur 1.1 i sammenhæng med relevante appendiks og bilag.

6 Forord Figur 1.1. Rapportens opbygning samt sammenhæng med appendiks og bilag. Forrest i hovedrapporten er indsat et executive summary, hvor der kortfattet redegøres for baggrunden for rapporten, hvorefter løsningsdelens anbefalinger kort opsummeres iht. den udarbejdede løsningsmodel. Executive Summaryet står i stedet for en samlet konklusion i slutningen af rapporten og skal læses som sådan.

7 Indholdsfortegnelse 1 EXECUTIVE SUMMARY FASE 1 INITIERING AF STRATEGISK PARTNERING FASE 2 PLANLÆGNING OG KRAVSPECIFIKATION FASE 3 REALISERING AF LEVERANCETEAM FASE 4 REALISERING AF PILOTPROJEKT FASE 5 DRIFT AF LEVERANCETEAM OPSUMMERING OG VURDERING PROBLEMATISERENDE INDLEDNING BYGGERIETS SITUATION SAMMENLIGNING MED ANDRE ERHVERV HVOR SKAL PRODUKTIVITETSVÆKSTEN FINDES? FREMTIDENS SAMARBEJDSFORM ARBEJDSFELT & METODE PROBLEMFORMULERING PROJEKTETS INDGANGSVINKEL PROJEKTMETODE OG DATAGRUNDLAG METODEKRITIK KILDEKRITIK KUBEN BYG A/S KUBEN A/S KUBEN BYG ÅRHUS SAMARBEJDSFORHOLD PARTNERINGFORMER PROJEKT-PARTNERING STRATEGISK PARTNERING SAMARBEJDE I LEVERANCETEAMS UDBUD OG ENTREPRISEFORMER OPSUMMERING ERFARINGER FRA DANMARK PLUS-WORKSHOP CONSENSUS BYG BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARD MONNET I/S ERFARINGER FRA STORBRITANNIEN RETHINKING CONSTRUCTION SEVEN PILLARS OF PARTNERING INTERVIEWS MED BRITISKE EKSPERTER ERFARINGSOPSAMLING... 89

8 Indholdsfortegnelse 9 BARRIERER BRANCHESPECIFIKKE BARRIERER VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE BARRIERER FASEMODEL FOR STRATEGISK PARTNERING FASE 1 - INITIERING AF STRATEGISK PARTNERING FASE 2 PLANLÆGNING OG KRAVSPECIFIKATION FASE 3 REALISERING AF LEVERANCETEAM FASE 4 - REALISERING AF PILOTPROJEKT FASE 5 - DRIFT AF LEVERANCETEAM AFSLUTNING PERSPEKTIVERING BEGRÆNSNINGER I FASEMODELLEN DET VIDERE FORLØB I KUBEN BYG STRATEGISK PARTNERING I FREMTIDEN REFLEKSION ENGLISH SUMMARY KILDELISTE APPENDIKS A B C D OPP E F G H I PRODUKTIONSFILOSOFIER NOTER FRA PLUS-WORKSHOP TIDLIG OG SEN PARTNERING CONSENSUS-BYG BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARD INPUT FRA KUBEN BYG VALG AF RÅDGIVERE OG ENTREPRENØRER STRATEGISK PARTNERINGAFTALE BILAG I II III MAILS FRA SIMON MORTENSEN, BEC MAILS FRA MADS PETER OLESEN, NCC MAILS FRA RANDI MUFF EBBESEN, AAU

9 1 Executive Summary En ringe evne til innovation samt en forholdsvist lav automatisering af byggeprocesserne er fremhævet som årsagen til den generelt lave produktivitetsudvikling af byggebranchen. Herudover fremhæves gang på gang manglende erfaringsopsamling fra projekt til projekt, problemer med kvaliteten, uigennemsigtige priser og en branche præget af mistillid frem for samarbejdsvillighed [Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2000]. De seneste år har der på denne baggrund været stor fokus på byggebranchen for at ændre på lock-in-situationen. Udviklingstiltagene har primært været relateret til selve udførelsesfasen, hvilket også ser ud til i nogen grad at have effektiviseret byggeriet i Danmark. Der er dog altid behov for udvikling og innovation for at blive bedre. En yderligere effektivisering spås at kunne findes via udviklingsmæssige tiltag, der fokuserer på de tidlige faser i byggeprocessen samt på samarbejde og relationer mellem byggeriets aktører. Strategisk partnering er i denne forbindelse spået som en samarbejdsform, der kan opfylde disse behov og samtidig indeholder store besparelsespotentialer. I [Bennett & Jayes, 1998] redegøres for store mulige besparelser i forbindelse med indførelse af partnering, tabel generation af partnering svarer til den danske projekt-partnering, mens både anden og tredje generation hører under strategisk partnering. Tabel 1.1. Én af de primære inspirationskilder til strategisk partnering i Danmark er publikationen 7 Pillars of Partnering [Bennett & Jayes, 1998]. Der påpeges store mulige besparelser ved samarbejdsformen. Partnering 1. generation 2. generation 3. generation 1 Omkostningsbesparelser Op til 30 %. Op til 40 %. Mere end 50 % kan opnås. Tidsbesparelser Op til 40 %. Mere end 50 % kan Reduktioner på 80 % Kvalitetsfordele Lille positiv forandring. opnås. Nul fejl er et realistisk mål. eller mere kan opnås. Kvalitet er defineret i forhold til kunden og opnås konsekvent. Der forholdes for nærværende kritisk til de meget store besparelser, specielt indenfor tredje generation af partnering, men besparelserne skal dog ses som en indikator for, at der er besparelser at hente ved at implementere og samarbejde i strategisk partnering. Det er dog erfaringerne, at det er svært at få succes med strategisk partnering som samarbejdsform, og at samarbejdsformen ikke kan løse alle byggeriets problemer. Det er derfor også nødvendigt, at der udvikles et realistisk syn herpå [Egebjerg et al., 2006]. 1 Besparelser i denne forbindelse vurderet ud fra perspektiver i samarbejdet på de mest innovative partneringteams i undersøgelsen [Bennett & Jayes, 1998]. 1

10 Executive Summary Strategisk partnering hviler grundlæggende på de samme principper om tillid, dialog m.v. som projekt-partnering, men med den dimension tilføjet, at partneringsamarbejdet fortsætter med de samme virksomheder over flere projekter, hvorved skalaeffekter og et allerede eksisterende og godt samarbejde udnyttes. Sven Bertelsen, Strategisk Rådgivning aps, har engang sagt: partnering i byggeriet er et rum, hvor man har lovet, når man har hængt tøjet i garderoben og er gået ind, at man vil lade være med at snyde hinanden. Den betragtning passer ikke så godt på strategiske partnerskaber. Her er der tale om et rum, hvor alle, der har hængt tøjet i garderoben, er kommet, fordi de er klar over, at hvis man lader man lader være med at snyde hinanden, er der gode penge at tjene. [Kristiansen, 2006] For at strategisk partnering kan blive en samarbejdsform, der anvendes i den danske byggebranche kræves det, at en række foregangsvirksomheder bruger ressourcerne på at udvikle de strategiske partneringsamarbejder og på at dele deres erfaringer herfra med resten af branchen. Flere kilder peger i denne forbindelse på, at udviklingen skal initieres ved de professionelle bygherrer, der så at sige skal sætte standarden for samarbejdet i fremtiden. Problemstillingen for afgangsprojektet er i henhold til ovenstående; Med baggrund i de spæde resultater og erfaringer opnået til dato i byggesektoren i Danmark og Storbritannien samt med inspiration fra fremstillingsindustriens produktionsfilosofier, hvordan kan udvikling, implementering og vedligehold af strategiske partneringsamarbejder foregå, såfremt en professionel bygherre er initiativtager? En del af koncernstrategien i Kuben A/S er et mål om at være foregangsvirksomhed på såvel produkter som processer, hvorfor Kuben Byg og Kuben Bygherrerådgivning i Århus stillede sig til rådighed som sparringspartner i relation til ovennævnte problemstilling. På baggrund af en kort analyse af tendenser for samarbejdsforholdene på Kuben Bygs byggeprojekter er det projektgruppens opfattelse, at der er en helt anden og mere positiv samarbejdsvenlig stemning på projekter, hvor entreprenøren inddrages tidlig i byggeprocessen. Samtidig har Kuben Byg tradition for ofte at anvende de samme samarbejdspartnere fra gang til gang, men uden strukturerede retningslinier for hvornår, hvem og hvordan. Derved opstår der af og til tvivl om, hvorvidt det er den rigtige pris, der gives, og det helt tætte gensidige tillidsforhold etableres ikke. Strategisk partnering giver bygherren mulighed for aktiv deltagelse i hele byggeprocessen, hvilket de nuværende mere traditionelle samarbejdsformer ikke direkte leder op til. Strategisk partnering vurderes ikke at være et stort skridt fra, hvordan der allerede samarbejdes i Kuben Byg, Århus, og set i konteksten af de mulige besparelser er der et uudnyttet potentiale for afdelingen. Afgangsprojektet tager, med baggrund i ovenstående, udgangspunkt i en eksemplificering af, hvordan strategisk partnering kan udvikles, implementeres og vedligeholdes i Kuben Byg i Århus. De følgende afsnit er sammendrag konklusionen på denne eksemplificering, udarbejdet som en fasemodel, figur

11 Strategisk Partnering Figur 1.1. Fasemodellens opbygning og primære aktører i hver fase. 1.1 Fase 1 Initiering af strategisk partnering Denne første fase er primært relateret til ledelsen. Her fastlægges de strategiske overvejelser, der er forbundet med samarbejdsformen, inden de første skridt tages mod opstart af et egentligt strategisk partneringsamarbejde. Fastsæt overordnede rammer Ledelsen i Kuben Byg skal være enige om beslutningen og via en god og stærk kommunikation etablere en oplevelse af nødvendighed for den forestående forandring i afdelingen. Dette gøres ved at fortælle om fordelene ved strategisk partnering og vigtigheden af at gå i front og være innovativ. Strategien i Kuben Byg skal ændres, så der fokuseres på samarbejde i faste leveranceteams. Udviklingen af strategisk partnering og et fast leveranceteam skal i første omgang tage udgangspunkt i et specialiseret leveranceteam. Ledelsen udarbejder en vision for forandringsprocessen en ledestjerne i processen. Visionen skal være gennemførlig, fokuseret og fleksibel samt være let at kommunikere til afdelingen. Med inspiration i [BygiNord (2), 2004]: Kuben Byg skal være kendt for at levere byggeri af den rigtige kvalitet til den rigtige pris, hvor der er sikkerhed for aflevering til tiden. Nøgleord for visionen er herudover; Tillid til vores samarbejdspartnere. Arkitekttegnet, unikt byggeri, hvor kundens ønsker tilgodeses. Intern orientering Når ledelsesgruppen har overvejet og tilpasset strategien i afdelingen til den forestående forandring kan medarbejdere i organisationen orienteres herom. Herunder hvad det specifikt kommer til at betyde for medarbejderne i deres daglige arbejde, hvilke ændringer ledelsen umiddelbart forventer, at der vil komme m.v. Den interne orientering skal foretages umiddelbart efter, beslutningen om at indføre strategisk partnering er taget. Ledelsen skal informere om såvel de kortsigtede som 3

12 Executive Summary langsigtede planer hermed, og hvilke visioner de har for det fremtidige arbejde i leveranceteams og selve forandringsprocessen. På orienteringsmødet fremlægges forandringsvisionen. På baggrund heraf brainstormes over evt. ændringer og kommentarer til visionen (alle i afdelingen deltager). Medarbejderne skal prøve at give forslag til, hvordan visionen realiseres. Ledelsen skal tage pulsen på medarbejderne og vurdere hvem, der vil være gode at have med i forandringsgruppen. Opret forandringsgruppe Ledelsen udvælger nogle medarbejdere, der sammen i et team, skal være tovholdere og forandringsagenter for implementeringen af strategisk partnering i organisationen. Forandringsgruppen foreslås bestående af to personer fra afdelingen samt afdelingslederen. De to personer udvælges af ledelsen på baggrund af nedenstående punkter samt deres lyst til at deltage. Én af deltagerne i forandringsgruppen skal være formand for forandringsarbejdet. I [Kotter, 1997] fremhæves fire nøgle-karakteristika, der er væsentlige, når forandringsgruppen skal sammensættes. Disse er; Stillingsindflydelse tilstrækkeligt med nøglespillere så dem, der ikke er med, ikke kan blokere for processen. Ekspertise Er der forskellige synsvinkler repræsenteret i gruppen? Troværdighed Er der tilstrækkeligt med medlemmer i gruppen med et godt ry, således at gruppens udtalelser bliver taget alvorligt af resten af afdelingen? Lederskab Er lederne i gruppen erfarne nok til at gennemføre processen? Udviklings- og planlægningsarbejdet iværksættes af forandringsgruppen med det samme. Første opgave for forandringsgruppen er at få gruppen til at arbejde sammen som et team. [Kotter, 1997] 1.2 Fase 2 Planlægning og kravspecifikation I denne fase skal etableringen af det strategiske partneringsamarbejde planlægges. Fase 2 er en forberedelsesfase til den senere realiseringsfase, og det er primært forandringsgruppen, der er aktører i denne fase. Planlæg tid og ressourcer Hovedaktiviteterne i udviklingsprocessen identificeres og opstilles i en rullende tidsplan. Endvidere fastsættes dage for seminarer/workshops. Det er vigtigt, at der er gennemsigtighed i planlægningsprocessen for ikke at skabe usikkerhed blandt medarbejderne. Et eksempel på en hovedtidsplan er vist i figur

13 Strategisk Partnering Figur 1.2. Skitseforslag til hovedaktivitetsplan for udviklingsprocessen i Kuben Byg ved etablering af et leveranceteam. På seminarerne/workshops fremlægger forandringsgruppen, hvordan den rullende planlægning forløber, og hvordan det videre forløb forventes iht. hovedtidsplanen. Medarbejdernes ideer og forslag til kommende faser inddrages via en brainstorm (Dette gøres løbende på seminarerne). Alternativt kan denne aktivitet planlægges som et udvidet afdelingsmøde. Bestem forretningsområde Det vurderes fordelagtigt at opstarte processen med strategisk partnering i Kuben Byg ved at etablere et specialiseret leveranceteam med forretningsområdet tæt/lav boligbyggeri med boliger, hvor Kuben Byg både er initiativtager og bliver en aktiv medspiller i teamet. Det geografiske virkeområde for leveranceteamet skal være Djursland (Der er på nuværende tidspunkt projektmuligheder her samt gode kontakter). Afgrænsning af geografisk område for leveranceteamet kan være med til at sikre, at et krav om gennemgående nøglepersoner i leveranceteamet er realistisk. Målet skal være at skabe et rigtig tæt samarbejde igennem hele leveranceteamet, hvilket skal afspejle sig i det endelige produkt, men især i den samlede proces og deltagernes oplevelse af denne. Organisation i leveranceteam Kuben Byg skal være en aktiv medspiller i teamet. Dette kan realiseres via en strategisk partneringaftale og projekter organiseret enten som team-, fag- eller storentreprise. For det specialiserede leveranceteam med forretningsområdet tæt/lav boligbyggeri skal der enten vælges fag-, stor- eller teamentrepriser. Den juridiske kontraktorganisation og samspillet med den strategiske partneringaftale fremgår af figur 1.3. Der udarbejdes under fase 3 en strategisk partneringaftale, som for hvert projekt suppleres af en projektspecifik partneringaftale. Det skal endvidere holdes for øje, at de projektspecifikke entreprisekontrakter harmonerer med, hvad der aftales i partneringaftalerne. 5

14 Executive Summary Storentreprie Storentreprie Storentreprie Storentreprie Figur 1.3. Den juridiske kontraktorganisation og deltagere i den strategiske partneringaftale ved et specialiseret leveranceteam med forretningsområde tæt/lav byggeri. Leveranceteamet organiseres via en styregruppe med en repræsentant fra hver af de respektive virksomheder. Fra projektgruppens side lægges der vægt på en flad, simpel og overskuelig organisation. Kuben Byg er initiativtager til leveranceteamet og kan ikke smides ud af styregruppen. Projekter i regi af leveranceteamet ledes, koordineres m.v. som sædvanlig af projektlederen fra Kuben Byg, medmindre andet aftales af styregruppen, hvilket fremgår af den strategiske partneringaftale. Der kan forventes en større arbejdsbyrde for projektlederne specielt ved de første projekter i forbindelse med koordinering, da entrepriseformen er fag- eller storentrepriser. Projektlederne får endvidere et nyt ansvarsområde evaluering af projekterne og indsamling af data, hvilket beskrives i fase 5. Udvælgelse af mulige samarbejdspartnere I opstartsfasen skal der til samarbejdet udelukkende inviteres virksomheder, hvormed Kuben Byg har gode samarbejdsmæssige erfaringer. Enten personlige relationer via netværk eller andet eller via tidligere gennemførte projekter. Herudover skal vælges små eller mellemstore virksomheder, der ikke dominerer Kuben Byg. Til deltagelse i det strategiske partneringsamarbejde udvælger Kuben Byg; Arkitekt. Ingeniør. Råhus-entreprenør. El og automatik-entreprenør. VVS/ventilations entreprenør. Kuben Byg skal udvælge smalt, dvs., to arkitekter, to ingeniører osv. til det indledende samarbejde. Det er projektgruppens holdning, at der ved at indbyde smalt til allerede kendte virksomheder - og gerne virksomheder, der indbyrdes har kendskab til hinanden - sikres, at der på forhånd er en god kemi mellem parterne samtidig med, at der er en sund konkurrence mellem to udvalgte. 6

15 Strategisk Partnering Udvælgelseskriterierne baseres på Kuben Bygs eksisterende viden omkring de pågældende virksomheder, og det er derfor ikke sikkert, at alle oplysninger kan erhverves på forhånd. Udvælgelseskriterierne er ikke vægtet, da det vigtigste netop er de personlige relationer mellem Kuben Byg og virksomheden. De specifikke udvælgelseskriterier og en videre uddybning af ovenstående findes under fase 2, afsnit Fase 3 Realisering af leveranceteam Når rammerne for leveranceteamets eksistens er fastlagt skal samarbejdet realiseres. I realiseringsfasen forenes Kuben Bygs opsatte rammer for samarbejdet med samarbejdspartnernes forventninger, mål og krav. Aktørerne i denne fase er derfor ledelsesrepræsentanter fra mulige samarbejdspartnere og forandringsgruppen i Kuben Byg. Informationsmøde Der tages kontakt til de samarbejdsparter, der i fase 2 er blevet valgt i henhold til de opstillede udvælgelseskriterier. Parterne indbydes til et informationsmøde, hvor Kuben Byg præsenterer idéen med samarbejdet i faste leveranceteams, og hvilke fordele der vil være for de enkelte samarbejdsparter. Derudover forklares det detaljeret, hvordan Kuben Byg ønsker teamet struktureret, hvilket forretnings- og markedsområde der fokuseres på, hvordan samarbejdet skal fungere m.m. Det er her vigtigt, at præsentationen er detaljeret, men samtidig overskuelig, således de indbudte virksomheder kan overskue og vurdere deres rolle i samarbejdet og efterfølgende leve op til forventningerne. Der skal lægges vægt på, at alle virksomheder i fællesskab skal forme samarbejdet, og at Kuben Byg blot er initiativtager. Leveranceteamet opstartes bedst på baggrund af en reel projektmulighed, uden at udvælgelse af samarbejdspartnerne dog skal bero på tilbud på projektet virksomhederne skal blot stilles i udsigt, at der er mulighed for reelle projekter til leveranceteamet. Opstartsmøde Startskuddet til det egentlige samarbejdet skal ske via et opstartsmøde. Forud for opstartsmødet skal der ske en forventningsafstemning, hvor virksomhederne har fundet ud af, om de ønsker at deltage, og Kuben Byg samtidig har fundet ud af, om de stadig ønsker at samarbejde med de pågældende virksomheder. Virksomheder, der fravælges af Kuben, kan evt. karakteriseres som boblere, der med tiden kan inddrages i leveranceteamet eller som eksterne parter på projekter. En videre uddybning heraf findes i fase 5. Det overordnede formål med opstartsmødet er at ensrette forventningerne til samarbejdet og skabe et fællesskab i teamet og skabe en form for musketérånd (én for alle og alle for én). Mødet kan eventuelt kombineres med et teambuilding-arrangement. Konkret skal der på opstartsmødet; Skabes musketérånd. Fastsættes vision, mission og strategi for leveranceteamet. Udarbejdes en strategisk partneringaftale. 7

16 Executive Summary Nedsættes en styregruppe. Vision, mission og strategi for leveranceteam Der skal formuleres en mission, der beskriver, hvorfor leveranceteamet eksisterer og som giver mening for alle leveranceteamets medlemmer. Endvidere formuleres en vision, en ledestjerne, for samarbejdet. Det er vigtigt, at visionen både er meget konkret i sin retning, men samtidig rummelig, så der er mulighed for udvikling. For Kuben Byg er det vigtigt, at mission og vision står i sammenhæng med de af ledelsen udarbejdede rammer (fase 1). Formuleringen af vision og mission foretages i fællesskab på opstartsmødet og initieres ved en brainstorm. Eksempler på vision og mission for leveranceteamet kan være: Mission: Vision: At opfylde behovet hos slutbrugeren om unikt byggeri til den rigtige pris og en fejlfri og sikker aflevering. Via kontinuert læring opnås store synergieffekter som afspejles såvel i processen og produktet, samtidig med, at leveranceteamet er markedsledende inden for boligbyggeri. Fejl skal kun begås én gang kontinuert evaluering for forbedring. En åben og tillidsfuld samarbejdsmodel skal sikre fortsat samarbejde leveringssikkerhed over for bygherre og andre teammedlemmer. Vision og mission indføres i den strategiske partneringaftale. Nedsætte styregruppe På opstartsmødet nedsættes en styregruppe til at varetage den strategiske- og daglige ledelse af leveranceteamet. Styregruppens opgave er at diskutere og endelig fastlægge alle de ydre rammer for leveranceteamets virke og eksistens. Disse rammer skal dog kun være tillæg eller små justeringer til de af forandringsgruppen fastsatte rammer. Styregruppens medlemmer skal have; Indflydelse i moderselskabet. Kompetencer for ledelse og samarbejde. Evne til at se opgaver og udfordringer ud fra andre fagområders synspunkter. Ressourcer (tid til arbejdet). Brændende lyst til at deltage. [BygiNord (2), 2004] De daglige ledelsesopgaver for styregruppen er at afgøre, hvilke projekter, der skal udføres i regi af leveranceteamet, fastsætte den juridiske organisation for hvert enkelt projekt samt afgøre eventuelle tvister mellem de deltagende virksomheder. 8

17 Strategisk Partnering Udarbejde en strategisk partneringaftale Der udarbejdes en strategisk partneringaftale iht. retningslinier beskrevet under fase 3, se afsnit og appendiks I. Fokus for aftalen skal være positivt og ikke begrænsende for parterne. Det er vigtigt, at aftalen og samarbejdet fremstår som noget positivt og fordrende for synergi-effekter. Ud over den strategiske partneringaftale anbefales det, at der samtidig for hvert projekt udarbejdes en projektspecifik partneringaftale. Alle parter såvel eksterne som interne i det strategiske leveranceteam skal være indordnet under den projektspecifikke partneringaftale, men den kan ikke sidesættes med den strategiske partneringaftale. 1.4 Fase 4 Realisering af pilotprojekt I denne fase etableres det egentlige projektsamarbejde. Dvs. at leveranceteamet skal samarbejde om udførelsen af et specifikt projekt gennem alle byggeriets faser. [BygiNord (2), 2004] anbefaler, at første projekt er et mindre byggeri, og at der på forhånd ikke er investeret i fælles systemer m.v. dette kan gøres løbende efterhånden som samarbejdet udvikles. Gennemløb af fase 4 vil være som en sædvanlig partneringsag, hvorfor der for yderligere inspiration i praktiske fremgangsmåder mht. workshopafholdelse, hyppighed, indhold m.v. henvises til speciallitteraturen. Udvælgelse af eksterne parter Eksterne parter til leveranceteamet skal udvælges på baggrund af opstillede kriterier i afsnit Efterfølgende kan de eksterne parter avancere til fast medlem i leveranceteamet såfremt samarbejdet i projektet er forløbet godt. Der kontraheres med de eksterne parter på traditionel vis, samtidig med at de inddrages i en projektspecifik partneringaftale. Opstart via workshop Pilotprojektet og ethvert andet projekt i regi af leveranceteamet initieres ved en workshop, hvor slutbruger, bygherre (Kuben Byg), arkitekt, ingeniør samt interne og eksterne entreprenører samles for at ensrette holdninger og forventninger til projektet. Projektspecifik partneringaftale Der skal for hvert projekt, der udføres i regi af leveranceteamet, udarbejdes en projektspecifik partneringaftale, som alle involverede parter i byggeriet skal være underlagt. Aftalen er et tillæg til den strategiske partneringaftale og skal indeholde projektspecifikke oplysninger om bl.a. projektorganisation, entreprisesum, tidsplan, inddragelse af slutbrugeren, projektorganisation, parternes ydelser, incitamentsaftale, samt bløde partneringelementer så som brug af fælles tegnestue og skur/spisefaciliteter. Der henvises i øvrigt til [Dansk Byggeri et al., 2005] for et paradigma til denne projektspecifikke partneringaftale. 9

18 Executive Summary 1.5 Fase 5 Drift af leveranceteam Den sidste fase er den tidsmæssige længste, idet denne fase forløber kontinuerligt over alle projekter og i hele leveranceteamets levetid. I denne fase skal samarbejdet i leveranceteamet vedligeholdes og driften sikres fremover ved at udvide og konsolidere teamet. Løbende erfaringsopsamling og evaluering Under driften af leveranceteamet skal der foretages løbende erfaringsopsamling og evaluering på projekt-niveau. Indsamlingsniveauet af erfaringsdataene skal nøje overvejes, og der skal lægges vægt på en simpel proces for at lette overskueligheden for de implicerede parter. Alle parter på projektet skal inddrages i erfaringsopsamlingen og -delingen. Projektlederen fra Kuben Byg skal give en objektiv feedback til alle på det specifikke projekt. Samtidig skal projektlederen sørge for at videregive erfaringer og informationer omkring processen til styregruppen. Strategisk styrekoncept til leveranceteam Styregruppen skal stå for det strategiske arbejde i leveranceteamet, hvilket indebærer en række strategiske aktiviteter. Vedligehold og justering sker bl.a. på baggrund af erfa-data fra gennemførelse af projekter i regi af leveranceteamet, som vist på figur 1.4. Figur 1.4. Model for strategisk styringskoncept til vedligehold af leveranceteamet, herunder den kontinuerte evaluering og tilpasning af projektteams. Viderebearbejdning af [Anlægsteknikforeningen, 2005]. De fem faser i fasemodellen er relateret til de forskellige kasser/områder i modellen. Figuren viser samspillet mellem det strategiske input til udvikling af leveranceteam over til udvikling og drift af projektteams og en kontinuert erfaringsopsamling. De indsamlede data 10

19 Strategisk Partnering evalueres og de relevante erfaringer indarbejdes i styringskonceptet, hvilket gør styringskonceptet dynamisk og genstand for en konstant udvikling. Evaluering og justering af leveranceteam Styregruppen skal stå for vedligehold og justering af leveranceteamet, hvor én af de vigtigste opgaver for styregruppen er at vurdere sammensætningen af virksomheder i leveranceteamet. Dette kan gøres ud fra en klassificering af virksomheder i tre overordnede niveauer med inspiration i Bhotes klassificering af leverandørforhold, se figur 1.5. En viderebearbejdning af Bhotes model for leverandørforhold kan ses i afsnit 5.2.3, tabel 5.1. Fast leveranceteam Boblere - til leveranceteam og projekter $ Alle i branchen Niveau 3,5-4 Kuben Byg Niveau 2-3 Niveau 1-2 Figur 1.5. Illustration af de tre niveauer ved vedligehold og styring af leveranceteamet. Niveauopdelingen er foretaget iht. projektgruppens viderebearbejdning af Bhote, se tabel 5.1, afsnit Den inderste cirkel markerer leveranceteamet med Kuben Byg i midten, den næste cirkel er mængden af virksomheder, der kan anvendes, når leveranceteamets kompetencer ikke slår til, eller kan overvejes som mulige nye partnere til leveranceteamet. Den yderste cirkel illustrerer det samlede marked. 1.6 Opsummering og Vurdering Arbejdet med fasemodellen i samarbejde med Kuben Byg har primært relateret sig til de indledende faser indtil selve leveranceteamet er etableret. Herudover har fokus for fasemodellen været, hvordan et styringskoncept for vedligehold og drift af leveranceteamet kunne designes. En oversigt over indholdet i fasemodellen gives i figur 1.6. Qua projektperiodens tidsmæssige begrænsning er der ikke sket en egentlig etablering af et leveranceteam og gennemløb af projekter i regi heraf. Projektgruppen har i arbejdet med fasemodellen lagt vægt på, at opgaverne under hver enkelt fase skal være realistiske og praktisk gennemførlige, hvilket er søgt valideret via samarbejdet med Kuben i Århus. Via denne fremgangsmåde er det søgt at tage hensyn til de mange faldgruber, der kan være i forbindelse med strategisk partnering. Fasemodellen vurderes derfor at kunne anvendes, når og hvis, Kuben Byg iværksætter et fast leveranceteam og samarbejde i strategisk partnering. 11

20 Executive Summary Forhåbningerne med nærværende fasemodel er derfor, at den kan tjene som inspiration for Kuben Byg og andre lignende virksomheder. Projektgruppen vil endvidere opfordre Kuben Byg til at initiere udviklingen med strategisk partnering. Ledelsen har generelt troen herpå og konceptet matcher Kubens ønske om at være foregangsvirksomhed på produkter og processer. Fase 1 Initierering af strategisk partnering OPGAVE AKTØR ANBEFALING Fastsæt overordnede rammer Ledelsen i Kuben Byg Specialiseret leveranceteam Orienter internt Ledelsen i Kuben Byg Informer medarbejderne og lyt til deres holdninger Opret forandringsgruppe Planlæg tid og ressourcer Ledelsen i Kuben Byg Forandringsgruppen Flere ledelsesmæssige niveauer repræsenteret, og medarbejdere, der er for og imod. Rullende planlægning, fastsæt kun hovedaktiviteter Fase 2 Bestem forretningsområde Forandringsgruppen Boligbyggeri på Djursland, boligenheder Planlægning og kravspecifikation Fastsæt organisation i leveranceteam Forandringsgruppen Fag-, stor eller teamentrepriser, teamet ledes af en styregruppe Udvælg samarbejdspartnere Forandringsgruppen og medarbejdere i Kuben Byg Udgangspunkt i personlige relationer, mindre og mellemstore virksomheder Afhold informationsmøde Forandringsgruppen og ledelsen i Kuben Byg Præsenter samarbejdets indhold præcist, udlever relevant materiale Fase 3 Afhold opstartsmøde Forandringsgruppen og ledelsen i Kuben Byg Ensret holdninger og målsætning, skab musketerånd Realisering af leveranceteam Fastlæg vision, vision og strategi Nedsæt styregruppe Forandringsgruppen og ledelsen i Kuben Byg Forandringsgr. og ledelsen fra samarbejdspartnere En mission om unikt byggeri til den rigtige pris Skal have indflydelse i moderselskabet, brændende lyst til at deltage Lav strategisk partneringaftale Forandringsgr. og ledelsen fra samarbejdspartnere Fokus skal være positivt og ikke begrænsende for udvikling Fase 4 Udvælg eksterne partnere Styregruppen Personlige relationer er vigtig, optagelse i leveranceteam muligt Realisering af pilotprojekt Afhold opstartsworkshops Lav projektspecifik partneringaftale Projektledelsen og øvrige parter på projektet Projektledelsen og øvrige parter på projektet Ensrette holdninger og målsætning, alle parter i projektet deltager Specifikke oplysninger om projekt, fastlæg bløde partneringelementer Fase 5 Drift og vedligehold af leveranceteam Evaluer projekter Evaluer strategisk samarbejde Vedligehold og justér leveranceteam Projektledelsen Styregruppen Styregruppen Kun de vigtigste nøgletal, alle parter inddrages, feedback er vigtig På baggrund af projektevaluering foretages strategiske overvejelser. Parter i teamet optages/udsmides efter hvert projekt (eller staus quo) Figur 1.6. Oversigt over fasemodel for etablering af strategisk partnering. Hovedopgaverne for hver fase er indsat i sammenhæng med aktørerne og projektgruppens umiddelbare anbefalinger præcenteret meget kort. 12

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Oversigt over Produktionsfilosofier

Oversigt over Produktionsfilosofier Oversigt over Produktionsfilosofier Kresten Kragh-Schmidt John Johansen 1998 P2000 Produktion efter År 2000 1 Forord Denne rapport diskuterer de mange nye produktionsbegreber, der er fremkommet specielt

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg Den blå landevej Havneudvikling - strategiske valg Den Blå Landevej INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...Side 2 1. Sammenfatning og initiativer...side 3 1.1 Udfordringer for dansk transport...side 3 1.2 Vision

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere