Regnhændelsen d. 15. august 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnhændelsen d. 15. august 2006"

Transkript

1 Regnhændelsen d. 15. august 2006 Den 15. august 2006 var voldsom regn i en lang periode årsag til at Aalborg Kommunes kloaksystem blev sat under pres flere steder. Det var glædeligt at se, at kloaksystemet holdt stand på trods af, at regnen, der faldt henover 12 timer, kun optræder rent statistisk med 140 års mellemrum. Så store regn er kloaksystemet ikke dimensioneret til langt fra men alligevel klarede kloaksystemet sig flot. Det regnede selvfølgelig ikke ens over hele kommunen, da regn, generelt set, falder meget uensartet, selv indenfor små arealer. Den regn, vi oplevede d. 15. august, var stor overalt i kommunen, og nogle steder meget stor! Vi er i øjeblikket i gang med at analysere og vurdere hele kloaksystemets funktion den 15. august Der skete kælderoversvømmelser m.v. mange steder i kommunen. Mange af oversvømmelserne skyldes ikke kloaksystemet men f.eks. tilstoppede afløb, vandløb m.v. Der er tre byområder hvor der var særlige problemer, det er: Tornhøjparken, Lucernevej og Larsensvej (se senere). Regnen, der faldt d. 15. august, var sammensat af en langvarig frontregn med kraftige byger under frontregnen. Dette forstærkede effekten, idet kloaksystemerne allerede var fyldte, da den næste byge kom. Foto fra Tornhøjparken ved 10 tiden den 15. august Ikke kun husejerne blev ramt Vi blev ekstra hårdt ramt pga. et lavtryk der havde etableret sig over Karup, og som sendte bygerne ind fra øst langs Limfjorden. Bygerne roterede rundt omkring dette lavtryk i flere timer, så de blev sendt ind over os igen og igen, samtidig med at der regnede konstant pga. af fronternes kamp. Denne effekt kunne følges på DMI s hjemmeside. Ansvarsfordeling i regnsituationer

2 Juridisk set er der klare regler i forhold til, hvad der er Kloakforsyningens ansvar, og hvilken risiko borgerne selv lever med. Forsikringsselskaberne anerkender et skybrud som borgernes ansvar, og de ting, der sker, og de økonomiske tab, der opstår i denne sammenhæng, erstattes af forsikringsselskaberne, og selvrisikoen for den enkelte borger udløses. Størrelsen af selvrisikoen er selvvalgt, da den står i forhold til den valgte forsikringspræmie. Ifølge forsikringsrådgiveren Willis, definerer forsikringsselskaberne et skybrud som en regn, hvor der falder 1 mm pr. minut. Denne intensitet er klart overskredet i regnen d. 15. august, så det er indiskutabelt, hvem der bærer risikoen i sådan en regnhændelse: Det gør den enkelte grundejer. Kloakforsyningen forventer derfor ikke, at der opstår erstatningssager i kølvandet af regnen d. 15. august. Tre byområder Tornhøjparken Tornhøjparken er separatkloakeret. En del af Tornhøjparken blev ramt af oversvømmelse p.g.a. den lave beliggenhed. Regnvandet kunne ikke ledes hurtigt nok væk fra området p.g.a. den store og langvarige regn. Vandstanden i regnvandsbassinerne langs med og syd for Egensevej stod højt. Endelig skete der tilstrømning af overfladevand fra naboarealer. Kloakforsyningen etablerede i 1996 en pumpestation med kontraklapbygværk for at hindre tilbagestrømning fra regnvandsbassinet syd for Egensevej til Tornhøjparken. Denne pumpestation og kloaksystemet i Tornhøjparken opfylder dimensioneringskravene. Lucernevej Lucernevej er fælleskloakeret. Lucernevejkvarteret blev ramt af oversvømmelse p.g.a. den lave beliggenhed. Vand fra overløbsbygværk og overfladevand ledes til en grøft nord for Lucernevej. Når vandet står højt i grøften sker der oversvømmelse i Lucernevejkvarteret. Kloakforsyningen er i øjeblikket i færd med at udarbejde en beskrivelse m.v. af kloaksystemet som et led i vores løbende arbejde med kloaksaneringen. I 1998 skete der en opdimensionering af ca. 300 m kloakledning i området. Herved sikredes at dimensioneringskriterierne er opfyldt. Larsensvej Larsensvej er fælleskloakeret. Som følge af den kraftige regn blev Kloakforsyningens bassin for separat regnvand på Vikingevej 8C fyldt helt op, og det gik herefter i ukontrolleret overløb. I lighed med to tilsvarende hændelser i henholdsvis 1998 og 2002 løb vandet også denne gang fra bassinet

3 videre gennem tre baghaver på den nordlige side af Larsensvej og ud på selve Larsensvej. Herfra løb vandet videre ind på parceller syd for Larsensvej. Vandet er flere steder trængt ind i bl.a. havestuer, garager og udhuse. Larsensvej ud for nr ved 9.30-tiden den 15. august 2006 Hændelsen i 1998 var det første kendte tilfælde af oversvømmelse efter, at bassinet blev etableret i midten af 1960 erne, og da regnen blev betegnet som en års hændelse, blev der ikke efterfølgende taget initiativ til tiltag. Da situationen gentog sig i 2002 etablerede Kloakforsyningen en jordvold ved bassinkanten for at reducere risikoen for bassinoverløb. Gennemførelse af analyse og vurderinger Kloakforsyningen har sat sin planlægningsrådgiver, NIRAS, i gang med at analysere og vurdere på hændelserne i Tornhøjparken, i Lucernevej og i Larsensvej, med henblik på at få en bedre overblik og en entydig årsagssammenhæng. Kloakforsyningen forventer at have dette notat i oktober Udover de tre nævnte områder med store problemer, som følge af regnen d. 15. august, har der været mange andre steder i byen, der har mærket virkningerne fra denne regn. I 1. halvår 2007 vil der foreligge et samlet overblik over kælderoversvømmelser. Bilag 1: Regnen d. 15. august 2006 Bilag 2: Henvendelser og udkald 15. august 2006 Bilag 3: Nedbør den 21. august 2006

4 Bilag 1 Nedbør den Regnen startede i Aalborg området omkring kl. 2 om natten den - og fortsatte derefter i helt op til timer praktisk taget uden ophold!! Da regnen sluttede, viste Kloakforsyningens 9 SVK-regnmålere, der er spredt i hele kommunen, at der var faldet mellem 34 og 92 mm ved de forskellige målere. Regnen var kommet fra øst som bånd, der bevægede sig langs med Limfjorden, med mindst regn i Sulsted (34 mm) og Svenstrup (44 mm) og mest regn i Gistrup (92 mm) dvs. massiv regn i hele kommunen. Til sammenligning er normalnedbøren i Nordjylland for hele august måned 67 mm (DMI). Nedbør i mm registreret på den enkelte måler fremgår af nedenstående figur Sulsted Vodskov Søvangen Renseanlæg Vest Østerport Gistrup Frejlev Nord Frejlev Syd Svenstrup AAU har på deres regnmåler på Sohngårdsholmsvej registreret 104 mm med nedenstående fordeling: l/(s*ha) mm Intensitet [l/(s*ha)] Akkumuleret [mm] Statistisk set er det en regn, der normalt kun forekommer hver 140 år. Max intensitet inden for 10 minutter, som er det kloakker normalt dimensioneres for, har været tæt på at blive overskredet ved samtlige af regnmålerne, men derudover blev kloaksystemets magasineringskapacitet overskredet, fordi regnen både var langvarig og relativ intensiv. Alle bassiner har været fyldt op, og alle rør har været fyldt op!!

5 Bassin J. L Studstrupsvej På internettet var det via Kloakforsyningen vejradar hele dagen igennem muligt at følge regnen, der kontinuerlig faldt over Aalborg. Vejrradaren er et nyudviklet produkt fra DHI, som Kloakforsyningen i samarbejde med AAU, vil videreudvikle. Radaren skal tilpasses, så den bedre kan håndtere forskellige typer af nedbør bl.a både frontregn og tordenbyger. P.t. er den meget præcis mht. angivelse af bygers udbredelse, men endnu er det ikke muligt at fastslå intensiteten af regn, der falder.aau forventer i nær fremtid at få tilrettet produktet, så også intensiteten er en oplysning Kloakforsyningen kan bruge til bl.a. dokumentation og analyse af kloaksystemet samt styring og varsling af kloaksystem og renseanlæg. Renseanlæg Renseanlæggene renser normalt ca m 3 pr. døgn, men rensede m 3 den 15. august Heraf blev ca m 3 renset i fuldt omfang, mens ca m 3 kun blev renset mekanisk. Under spidsbelastningen blev der renset ca m 3 pr. time. Det er ca. 10% mere end den hidtidige spidsbelastning.

6 Radarbilleder for perioden 15. august 2006 kl til 7.48 (læst fra venstre mod højre).

7 Bilag 2 1. Henvendelser og udkald 1.1 Telefoner og mails Kloakforsyningen har i tilknytning til den ekstreme regnhændelse modtaget og behandlet ca. 45 henvendelser og udkald, hvoraf enkelte er sket på vegne af et antal berørte borgere. Ud af de ovennævnte henvendelser og udkald har omkring 25 henvendelser omhandlet vand i kælderen eller vand i stueplan. De øvrige henvendelser og udkald har omhandlet forhold som løse dæksler, huller i vejen og problemer med vejvand, der løber ind over private parceller. 1.2 SRO-alarmer Driften af Kloakforsyningens pumpestationer, overløb og bassiner overvåges løbende via SROsystemet. Der indløber således løbende alarmer, når pumper sætter ud, når overløbsbygværker træder i kraft og når bassiner går i overløb. I løbet af døgnet den 15. august blev der registreret 512 alarmer i SRO-systemet. Stort set alle alarmer har dog været pga. overløb i overløbsbygværker, høj vandstand/nødstyring i pumpestationer og alarmer relateret til højt/lavt strømforbrug/moment på pumperne og termofejl. Disse typer af alarmer kan generelt betegnes som ikke-kritiske alarmer, og de kan også forekomme i normale driftssituationer under såvel tørvejr som regn om end i væsentlig mindre omfang. Der indløb i alt 26 såkaldte kritiske alarmer, hvoraf flere var gengangere på samme pumpestation. Der blev i overensstemmelse med de normale procedurer løbende taget individuel aktion på alle kritiske alarmer, og efterfølgende kan det konkluderes, at alle Kloakforsyningens pumpestationer blev holdt fuldt funktionsdygtige under regnhændelsen. 1.3 Falck, ISS mv. Kloakforsyningen har gennem en årrække haft en løbende aftale med fire store skadesservicefirmaer om en årlig afrapportering af behandlede vandskader. Disse indrapporteringer vurderes efterfølgende med hensyn til, om skaderne kan relateres til opstuvning fra kloak, samt om der i løbet af året optræder flere skader på samme ejendom. De behandlede data sammenstilles ligeledes med de direkte henvendelser til Kloakforsyningen.

8 I perioden er der således registeret følgende oplysninger: Totalt antal kloakrelaterede vandskader Henvendelse direkte til Kloakforsyningen Antal ejendomme berørt af opstuvet kloakvand ukendt ukendt Med status ved middagstid den 16. august 2006 havde skadeservicefirmaerne Falck, ISS, Polygon og Skadeservice Danmark oprettet sager på i alt 412 vandskader, som er direkte afledt af regnhændelserne den 15. august. Det er dog kun en del (formentlig 25% - 50%) af vandskaderne der er kloakrelaterede. Dette vil en nærmere analyse i 1. halvår 2007 vist. Alle 4 skadeservicefirmaer påpegede i forbindelse med udtræk af data, at der godt kan komme flere henvendelser inden for de nærmeste dage, men at størsteparten af vandskaderne forventes at være anmeldt på nuværende tidspunkt.

9 Bilag 3 Nedbør den Regnhændelsen den var meget lokal og kortvarig. Den opstod jvf. radarbillederne ude over Limfjorden umiddelbart øst for Stigsborg Brygge og bredte sig derefter til det meste af Nørresundby, Aalborg midtby og Vestbyen. Hændelsen startede omkring kl og varede kun i ca. 1,5 time. Der blev kun registreret regn for den givne hændelse på regnmålerne ved Søvangen og Renseanlæg Vest. På de øvrige regnmålere er der registreret regn i mindre mængder den pågældende dag, hvor regnen dog er faldet som mindre byger. Ved Renseanlæg Vest er der registreret 13,3 mm på 37 minutter. Ved Søvangen er der registreret 50 mm på 97 minutter. Regnhændelsens fordeling ved Søvangen fremgår af nedenstående figur: mm/min 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, mm/min Den maksimale regnmængde på 10 minutter er 24,5 mm svarende til 407 l/s/ha i 10 minutter. Kloakforsyningens krav til kloaksystemet er, at der ikke må ske opstuvning over rørtop ved regnhændelser med en intensitet på op til 140 l/s/ha på 10 minutter. Statistisk set er det en regn, der kun forekommer ud over de 140 år. På internettet var det via Kloakforsyningens vejradar muligt at følge regnens opståen og udvikling. Vejrradaren et nyudviklet produkt fra DMI, som Kloakforsyningen i samarbejde med AAU vil videreudvikle. I forbindelse med netop denne hændelse har Kloakforsyningen og AAU konstateret at radaren har vist udbredelsen utrolig godt, men ikke intensiteten af regnen i tilstrækkelig grad. Det skyldes, at en megatron på radaren skal udskiftes. Det er normalt løbende vedligehold, men da der ikke har været opsamlet erfaring med, hvor hurtigt megatronen henfalder og hvor længe den kan holde, faldt behovet for udskiftningen desværre sammen med århundredes regn.

10

11

12 Radarbiller for hændelsen fra kl (læst fra venstre mod højre).

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING...

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1. Indledning og baggrund...6 Kapitel 2.

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Rapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2013 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Klimasikring af Hedensted Kommune

Klimasikring af Hedensted Kommune Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats overfor effekterne af klimaforandringerne Februar 2008 UNDER ENDELIG FÆRDIGGØRELSE Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08.

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08. De store storme De danske kyster blev i 2006 og 2007 ramt af flere storme. Særligt alvorlig var stormen den 1. og 2. november 2006. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Rådets

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2014 Titel: Forside: Grønt Regnskab

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere