AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE"

Transkript

1 AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE Den væsentligste grund til at afrense en bygningsdel er at klargøre den til en ny overfladebehandling. Det vil normalt sige pudsning, kalkning eller maling. Imidlertid kan det være vanskeligt at få overblik over de mange afrensningsmetoder, der findes i dag. Det kan være svært at vælge den bedst egnede metode, når der skal tages hensyn til både teknik, produktivitet, miljø og økonomi. Rengøring af en overflade drejer sig blot om forskønnelse eller i nogle tilfælde forberedelse til genbehandling. Afrensningsmetoder Afrensning er en proces, hvor malingslag og belægninger fjernes, og den har til formål at klargøre overfladen til efterfølgende ny behandling. Men uanset hvad formålet med en sådan forbehandling er, bør den altid foretages så skånsomt som muligt, så der ikke anrettes unødig skade på underlaget. Underlagets beskaffenhed og styrke har stor betydning for valget af rensningsmetode. I erkendelse af de store udgifter og det store arbejde, en afrensning indebærer, må man gøre sig helt klart, om det er nødvendigt at fjerne alle kalk-, malings- og pudslag. I mange tilfælde er det ganske unødvendigt, med mindre de forskellige behandlinger ikke sidder ordentlig fast. Reparation og overfladebehandling kan som regel løse problemet. At fjerne facadesnavs eller overfladebehandling betyder, at man næsten altid vil fjerne en række arkitektoniske og bygningshistoriske spor på Hus med kvaderhjørne, støbt i Portlandcement. Det snavs, der har lagt sig i de ikke-vandskyllede skygger under kvadrenes fremspring er med til at understrege facadedekorationens karakter. Det ville være synd at afrense disse. facaden og bygningen, herunder især spor efter tidligere facadebehandlinger og farver. Selv om man måske ikke selv er interesseret i historien osv. på den bygning, man bor i eller ejer, er det højst tænkeligt, at kommende ejere gerne vil finde frem til husets oprindelige farver og facadeudseende, så også her kan man foretage et, måske ikke direkte økonomisk, men i forhold til ens eftermæle, uheldigt valg, hvis man afrenser for voldsomt på facaden. Endelig bør man som husejer eller rådgiver lære at acceptere, at gamle bygninger godt må se gamle ud. Gamle huse får og skal have patina, dvs. revner, skævheder, ædelt slid og karaktergivende snavslag. En fuldstændig afrenset, snavs- og patinaløs ældre bygning ligner et sminket lig med samme nærmest uhyggevækkende, blege og døde udtryk. De fleste nidkært afrensede facader snavser forholdsvis hurtigt til igen, men nu på en langt grimmere, mere unaturlig måde end før. Så for det første: hvorfor rense, når det går endnu hurtigere med at snavse til bagefter, og for det andet: se på snavset og patinaen som elementer, der giver facaden liv og karakter. I øvrigt bliver facader, der befinder sig i er fugtigt klima som følge af skyggevirkningen fra træer eller bygninger, salte i murværket, kolde bagrum eller lignende erfaringsmæssigt hurtigere snavset til, end hvis murværket tørrer hurtigere ud. Ved valg af afrensningsmetode er man også nødt til at tænke på de gener, der kan opstå på grund af afrensningen. Især ved indvendig afrensning er det værd at overveje dette, da der ofte kan blive tale om et stort arbejde med inddækning før og oprydning efter afrensningen. Der vil blive omtalt en række af de mest anvendte afrensningsmetoder, og deres anvendelsesmuligheder og virkemåde beskrives. En kemisk afrensning selv af lidt snavs på et så robust materiale som granit kan risikere at misfarve bunden, så den originale overflade og farve ikke kan genskabes. 1

2 Afrensning af facader Højtryksspuling (kun anbefalet i specielle tilfælde på ældre bygninger): Højtryksspuling er i dag en af de mest anvendte metoder til afrensning og rengøring af bygningsoverflader. Ved højtryksspuling føres vand under tryk gennem et spulerør til en dyse, der danner en flad, vifteformet vandstråle. Vandstrålen føres hen over den overflade, der skal afrenses, og vandets tryk fjerner løstsiddende maling og støv. Udstyr til højtryksspuling findes i mange forskellige størrelser og udformninger. Ofte skelnes der mellem eldrevne højtryksspulere med et tryk på maks. 180 bar (1 bar svarer til ca. 1 atmosfæres tryk) og motordrevne, regulerbare højtryksanlæg med et tryk på helt op til 1000 bar. Effekten af en højtryksspuling afhænger både af vandets tryk og den afstand, der er mellem dyse og overflade. Typisk sandblæst facade, hvor både murstenene og fugerne er kraftigt skadede af for hård behandling. Stenene vil efterfølgende snavse hurtigere og grimmere til. Hedvandsspuling (kun anbefalet i specielle tilfælde på ældre bygninger): Hedvandsspuling foretages med en eldreven hedvandsrenser, der i princippet virker som en almindelig højtryksrenser. Blot foretages spulingen med grader C varmt vand og et tryk på op til 180 bar. Til afrensning af termoplastiske malinger som f.eks. plastikmaling er effekten af en hedvandsspuling betydelig større end ved traditionel højtryksspuling, da det varme vand blødgør plastmalingen og herved letter afrensningen. Også ved rengøring af overbegroede eller tilsmudsede bygningsoverflader er hedvandsspuling meget velegnet. Se efterfølgende om risiko for vandskader, mug, skimmel, råd og svamp. Højtryks-vådsandblæsning (kun anbefalet i specielle tilfælde på ældre bygninger): Sandblæsning udføres ofte som vådsandblæsning, hvor der til sandstrømmen tilsættes vand, eller hvor der lægges en kappe af vand uden om sandstrålen for at nedsætte støvgenerne. Ved højtryks-vådsandblæsning er ulemperne de samme som ved tørsandblæsning blot skal man være meget opmærksom på en øget risiko for vandskader i murværket: skimmel og mug i alle indvendige tilslutningsmaterialer, herunder efterisolering, puds, gipsplader etc. eller direkte råd i indmurede bjælkeender samt rust og rustsprængninger fra indmurede jern. Metoden frarådes derfor generelt. Udstyr og virkemåde ved højtryksspuling med sandtilsats er i princippet det samme som ved almindelig højtryksspuling. Her er der blot tilsat sand til spulevandet, og spulerør og dyse er udformet lidt anderledes. Sandet i spulevandet giver afrensningen langt større effekt. Dette betyder, at det ved selv ret lave tryk er muligt at afrense tykke kalk- og pudslag. Der er dog risiko for ødelæggelse af underlaget, f.eks. fuger i ældre murværk. Man må altså sikre sig, at underlaget er meget stærkt og fast. Desuden må man regne med at skulle spule det afrensede område med rent vand bagefter for at fjerne resterne af sandet. Højtryksspuling med sandtilsats anvendes meget, når f.eks. tykke lag alkyd- eller oliemaling skal fjernes fra en pudset facade. Med megen forsigtighed er det muligt at fjerne sådanne gamle malingslag uden at ødelægge den underliggende puds. Metoden må ikke forveksles med våd sandblæsning, der omtales senere. Lavtrykssandblæsning med JOS-metoden. Lavtryks-vådsandblæsning Lavtryks-vådsandblæsning er en sandblæsning ved meget lavt tryk (helt ned til 1,5 bar). Det betyder, at de store skader på underlaget i mange tilfælde kan undgås, og risiko for vandskader mindskes. Forholdet mellem luft, sand og vand kan reguleres efter behov, hvilket gør metoden meget fleksibel. Metoden kan derfor anvendes til afrensning af beton, puds samt tegl og i mange tilfælde også til afrensning på 2

3 bløde underlag som natursten og gips. Også lavtryks-vådsandblæsning påfører bygningen en stor vandmængde, der kan trænge ind i puds og mursten. Derfor bør behandlingen ikke startes senere på året, end at murværket kan tørre inden nattefrost. Ligeledes skal man sikre sig, at murværkets inderside er helt fugtfri, før man opsætter organiske materialer (træ) eller sågar uorganiske (mineraluld) i forbindelse med murværket, f.eks. ved isolering af vinduesbrystninger eller maler indvendigt med plastmaling. Vandsivning Vandsivning er en metode, hvor man, som navnet antyder, lader vand sive langsomt ned over den bygningsoverflade, der skal afrenses. Vandet opbløder snavs og smuds på overfladen. Inden selve vandsivningen startes, skal fuger, vinduer og døre tætnes, således at vand ikke kan trænge ind i selve bygningen eller dens konstruktion. Vandsivning udføres med et særligt anlæg, der består af fleksible rørsystemer med dyser påmonteret. Da der bruges ret store mængder vand ved denne metode, bør man anvende anlæg, hvor vandet opsamles, filtreres og genbruges. Metoden kan naturligvis kun anvendes på facader og lignende lodrette bygningsoverflader. Den kræver desuden supplerende afrensning for f.eks. områder under udhæng. Metoden må nærmest betragtes som en slags rengøringsmetode og egner sig således ikke til at fjerne malingslag og lignende. Vandsivning påfører bygningen en stor vandmængde, der kan trænge ind i puds og mursten. Derfor bør behandlingen ikke startes senere på året, end at murværket kan tørre inden nattefrost. Ligeledes skal man vente mindst en måned efter vandsivningen, før man opsætter organiske materialer (træ) eller sågar uorganiske (mineraluld) i forbindelse med murværket, f.eks. ved isolering af vinduesbrystninger - eller maler indvendigt eller udvendigt (det sidstnævnte kan ikke anbefales på ældre bygninger) med plastmaling. Forstøvet vand På grund af erfaringerne med konkret opståede skader som følge af de store vandpåvirkninger fra vandsivning, er der udviklet en langt mindre vandforbrugende metode, nemlig forstøvet vand. Metoden går ligesom vandsivningen ud på at opbløde og opløse den gips ((CaS04):2H2O), der i langt de fleste tilfælde binder snavset på murede facader, med vand. Når gipsen efter mange timers påvirkning er blødgjort, skal den fjernes manuelt med skurebørster eller lignende. Højtryks-tørsandblæsning (kun anbefalet i specielle tilfælde på ældre bygninger) Sandblæsning anvendes meget til afrensning af jern og stål, men anvendes også til afrensning af bygningsoverflader. Ved en sandblæsning opblandes sand i en hurtiggående luftstrøm og slynges mod den overflade, man ønsker afrenset. Der findes en del forskellige typer sandblæsningsudstyr, som er nøje beskrevet i bogen: Blæsningsmetoder, udgivet af Miljøstyrelsen. Se endvidere litteraturlisten. Vandsivning efter naturmetoden. Via et utæt nedløbsrør er der sprøjtet vand ud på murværket, der har opløst den gipsbundne snavs, der bl.a. sidder på de hvide sandstensbånd så disse igen fremstår hvide. Ved højtryks-tørsandblæsning er påvirkningen af underlaget meget stor, 3

4 og ødelæggelse af pudslag, mørtellag og fuger kan ikke undgås. Ved sandblæsning af tegl bliver teglstenenes brændhud (overflade) ødelagt, stenen bliver porøs og suger lettere vand og snavs. Det giver risiko for frostsprængning og anden nedbrydning. Sandblæsning på bygningsoverflader bør derfor kun anvendes, hvor underlaget er meget stærkt, og reparationer efter afrensningen kan tillades. Efter sandblæsning af en bygningsoverflade er det nødvendigt at spule med rent vand for at fjerne sandrester og andre løse partikler. Man må regne med, at den afrensede overflade bliver meget ru. Flammerensning (ikke anbefalet på ældre bygninger) Flammerensning foretages med en brænder, der forsynes med en gasblanding bestående af ilt og acetylen fra hver sin stålflaske. Flammen udvikler en temperatur på ca grader C. Når brænderen føres hen over den overflade, der skal afrenses, vil den høje temperatur bevirke, at puds, kalk, maling og olierester løsnes eller afbrændes. Metoden er velegnet på underlag af puds, beton og tegl, men man må regne med en supplerende afrensning for at fjerne f.eks. sodrester. Flammerensning er særligt velegnet til afrensning af gamle, tykke kalk- og malingslag, der ellers kan være vanskelige af afrense tilstrækkeligt. Der er risiko for, at den høje temperatur beskadiger underlaget, hvis brænderens fremføringshastighed ikke tilpasses. Derfor bør flammeafrensning anvendes med forsigtighed og kun udføres af firmaer, der kan dokumentere erfaring med anvendelse af metoden. Der findes en forening, Dansk Flammerenser Forening, der sammen med Svejsecentralen har etableret en uddannelse inden for området. Afrensning af vægge og lofter Ved afrensning af indvendige bygningsoverflader er det i meget stor udstrækning nødvendigt at vælge afrensningsmetode efter omgivelserne. Således er det ofte et krav, at den valgte afrensningsmetode kun bruger et minimum af vand, og at det afrensede materiale ikke spredes over et større område. Derfor er de afrensningsmetoder, der bruges indendørs, normalt af mere manuel karakter. En del af de metoder, der omtales i dette afsnit, bruges dog også udvendigt. Således gælder det generelt, at kemisk afrensning også anvendes på udvendige bygningsoverflader. Kemisk afrensning Metoden anvendes især til fjernelse Kemisk afrensning af plastikmaling kan være ret effektiv, så plasticmalingen nærmest kan trækkes af. af gamle malingslag. Den overflade, man ønsker afrenset, påføres et eller flere kemikalier, der ødelægger eller nedbryder malingen. Kemiske farve- og lakfjernere opdeles sædvanligvis i to kategorier. Dels de alkaliske malingsfjernere, der virker ved at angribe malingens olieholdige bindemiddel, dels de opløsningsmiddelholdige farve- og lakfjernere, der får malingen til at koge op og derved løsne sig fra underlaget. Malingsfjernere er sædvanligvis tyktflydende materialer med pastalignende konsistens. De alkaliske består af baser som natriumhydroxid eller kaliumhydroxid, mens de opløsningsmiddelholdige består af forskellige organiske opløsningsmidler i vandopløseligt fortykningsmiddel. Malingsfjerner påføres overfladen med pensel, rulle eller sprøjte. Når malingsfjerneren har virket et stykke tid (sædvanligvis mellem 1/2 og 24 timer), skrabes malingslaget ned, og overfladen skylles med rent vand for at fjerne rester af afrensningsmidlet. Det øger effekten af skylningen at bruge varmt vand. Man bør fortsætte med at skylle, indtil skyllevandet reagerer neutralt (ph = 7). Kontrol af neutralisationen kan foretages ved hjælp af ph-papir, der kan købes hos materialisten. Hurtig neutralisation efter alkalisk påvirkning nedsætter risikoen for dannelse af salte i mineralske underlag, f.eks. puds. Derfor foretager man ofte en skylning med en svag syre (f.eks. fortyndet eddikesyre), før der skylles med varmt vand. Ofte bruges kemisk afrensning kun på mindre og let overskuelige områder. 4

5 Ved enhver form for kemisk afrensning bør man nøje følge leverandørens anvisninger for brug af produktet, herunder også de sikkerhedsforskrifter, der er angivet. Der er pligt til at opsamle kemikalier og spildevand fra den kemiske afrensning. De må således ikke skylles ud i kloakken. Lim- og klistermetoden der kun kan bruges indvendigt, er primært anvendelig til fjernelse af gamle og dårligt sammenhængende malingslag på vægge og lofter. Ufortyndet fustageklister (melklister) påføres den overflade, der skal afrenses. Når klisteret tørrer, vil det krølle sammen og trække de underliggende malingslag med af. Metoden er anvendelig på puds, beton og lignende mineralske underlag, men er mindre velegnet på træværk, hvor man dog kan benytte følgende metode: Afrensning af plasticmaling på loftsstuk. 1 del vand og 1-2 dele knust læderlim opvarmes til 60 grader C og påføres i et tykt lag. Under tørring vil limen krølle sammen og herved trække løse og dårligt vedhæftende malingslag fri af underlaget. Jo hurtigere man kan få limen til at tørre, jo mere effektiv er denne metode. Derfor er det ofte en god idé at opvarme rummene kraftigt, før metoden anvendes; især hvis afrensningen foretages på indersiden af en kold mur. Ved den efterfølgende finafrensning må man være omhyggelig med ikke at beskadige profiler og andre detaljer på træværk. Lim- og klistermetoden må kun anvendes, hvis malingslaget nemt skaller af, og det gælder såvel for vægge og lofter som for træværk. Prøvebehandling anbefales. Anlæg til vakuumafrensning er i princippet blot et højtryksanlæg eller et sandblæsningsanlæg, hvor spulehovedet er indkapslet. Rundt om dysen og anslagsområdet findes en kappe, og ved hjælp af et kraftigt sug i kappen kan vand og luft/blæsemiddel samt det afrensede materiale suges bort og opsamles. Forudsætningen for støvfri afrensning er, at dyse og kappe kan holdes tæt ind til overfladen. Det betyder, at mulighed for at variere blæsevinklen og afstanden fra dyse til overflade er stærkt begrænset. Til gengæld kan man foretage afrensningen med så lille støvbelastning, at metoden kan anvendes i lukkede rum. Anlæg til vakuumafrensning findes både som små, bærbare anlæg med begrænset kapacitet og som mere stationære anlæg med stor kapacitet. Afrensning af træværk Afrensning af træværk ved restaurering eller ombygning af ældre huse bruges især i forbindelse med genbehandling af vinduer, døre og lignende bygningsdele af træ. Afrensningsmetoder, der anvendes på træ, er ikke så mekaniserede som metoder på f.eks. mineralske underlag, da det ofte er mindre områder, der skal afrenses. Vådafrensning uden varme Metoden går ud på at stryge et lag Vådafskrabning af en vinduesramme uden varme. Varmen ødelægger træet ved at svede olieog harpiksstoffer uf af veddet. linolie på de malingslag også plastikmaling, der ønskes afrenset. Efter 5-6 minutter skrabes, koldt, med en hårdmetalskraber, så den løse maling afskrabes, eller hvis det ønskes, al maling. Metoden er beskrevet i informationsbladet Reparation af vinduer Slibning af træværk Slibning af træværk bør altid foretages med sandpapir i træets åreretning. Eventuelt løstsiddende maling fjernes først med skrabejern. Brug af vinkelsliber må frarådes, da den altid medfører skader i form af grimme lunker, ridser eller andre uheldige spor, der er vanskelige at dække ved den efterfølgende malerbehandling. Ved større arbejder kan det være nyttigt at bruge mekanisk værktøj som f.eks. rystepudser og boremaskine monteret med sliberondel. De skal anvendes med forsigtighed, og man skal være opmærksom på, at det ikke altid er nødvendigt at rense al maling af, blot man kommer ned til fast underlag. Afrensning ved flammeafbrænding (ikke anbefalet på ældre bygninger) 5

6 Med blæselampe eller propanbrænder (flaskegas) bør aldrig udføres på træ, da der let opstår en meget uheldig forkulning af overfladen, ligesom der er stor brandrisiko. En mere skånsom afrensning kan foretages med en elektrisk varmluftblæser. Afætsning afsyring, bums Her er det nødvendigt at være omhyggelig med påføringen, og der skal neutraliseres (efterskylles) grundigt med rent vand. Man bør også her være påpasselig med ikke at beskadige profiler ved afskrabning af malingen, ligesom man ikke bør afrense træemner ved neddypning i ætsemiddel, da træet udmarves og samlinger kan blive løse. Generelt Afsætning af prøve Hvis man overvejer at lade et afrensningsfirma stå for en afrensningsopgave på en facade eller et interiør bør man for det første udbede sig referencer fra firmaet på tilsvarende opgaver, og tjekke disse. For det andet skal firmaet afsætte én eller flere prøver på selve afrensningen på stedet. Prøver, der skal tjene som reference, når den endelige afrensning udføres. Kontrol af afrensningen Uanset hvilken afrensningsmetode man vælger, er det vigtigt at kontrollere, om afrensningen har haft den ønskede effekt. Hvilken afrensningsgrad man skal kræve, afhænger naturligvis af den efterfølgende overfladebehandling. Generelt er det ikke nødvendigt at fjerne alle malingslag, blot overfladen er fastsiddende og fri for smuds, begroninger og støv. Overfladen må ikke smitte af, og dette kontrolleres ved hjælp af afsmitningsprøven, der udføres ved at tørre lyse overflader over med en mørk klud og omvendt ved mørke overflader. Der må ikke være afsmitning på kluden fra denne prøve. LITTERATUR OG LINKS Links Anvisninger til Bygningsbevaring. Center for Bygningsbevaring Facadeafrensning. KOLOFON Titel Afrensningsmetoder Oplæg Tekstoplæg: Steen Seier Karlsen, akademiingeniør, Dansk Teknologisk Institut. Foto: Hvor intet andet er nævnt, Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring Copyright, redaktion og udgiver Kulturstyrelsen, Kulturministeriet Opdateret Juni 2012: Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon Her er der afsat en prøve på afrensninger, der viser, hvor nænsom, den skal være, og at der ikke må opstå misfarvninger af sandsten, mursten eller fuger. Litteratur Facadehåndbogen. Afrensning af facader og tilhørende bygningsdele. Maleteknisk Rådgivning (1997): København Renoveringshåndbogen. Mur og Tag. Teknologisk Institut, MURVÆRK Forlaget TEGL, København

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Under betegnelsen silikatmaling forhandles en række

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 06/2016 Facader i farver Skalcem 100 Rødokker SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 farver Skalcem 100 Mellemgul Skalcem 100 fremstår med en tidløs, naturlig og fløjlsmat overflade,

Læs mere

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 10/2017 Skalcem 100 Rødokker Skalcem 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 Skalcem 100 er en slidstærk, cementbaseret murmaling til mineralske underlag. Velegnet udendørs og indendørs.

Læs mere

FacadeService. Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk

FacadeService. Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk FacadeService Vedligeholdelse af facaden giver - Nyt liv til byen - Fokus på bygningen Den vil vi gerne løfte endnu mere! Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk OMØ A/S Etableret i 1948, på Østerbro

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Nordical A/S Telefonbestilling: 70 20 24 42 Netbestilling: www.nordical.dk

Nordical A/S Telefonbestilling: 70 20 24 42 Netbestilling: www.nordical.dk Version: N01-11 2 Skal du afrense Graffiti på - vælg den overfladetype du skal afrense og følg brugsanvisningen Vælg overflade Overflade der skal renses: Se brugsanvisning side Beton - Kalksten - Mursten

Læs mere

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Lofter: Backers Hvid Ekstra 5 Vægge: Scotte 20 Råhvid Træværk: Elegant Glans 40, RAL 9010 BECKERPLAST 5 EXTRA Beckerplast

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring ISTANDSÆTTELSE AF STUKLOFTER. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup.

ANVISNINGER til Bygningsbevaring ISTANDSÆTTELSE AF STUKLOFTER. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring ISTANDSÆTTELSE AF STUKLOFTER af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Gamle stuklofter og stukdekorationer er næsten altid overplastrede

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

100 år mere til dine vinduer

100 år mere til dine vinduer 100 år mere til dine vinduer Tværfaglig synergi ml. glarmester-, snedker-, maler- og smedesvende, der hvert år giver 8.000 vinduer 100 år mere at leve i Byggeriets Vinduesrenovering ApS er de eneste i

Læs mere

0 0-1 CARNALIN TRANSP. AUR-012

0 0-1 CARNALIN TRANSP. AUR-012 AURORA DEVELOPMENT ApS DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA OPDAT 010110 PRODUKT

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering Udvendig Dekorering Det udvendige udseende er på mange måder den vigtigste del af dit dukkehus, da det er den del, der bliver vist det meste af tiden. Den stil du vælger til dit hus vil ofte diktere det

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør Produktinformation GrafoTherm Eksteriør Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør GrafoTherm Eksteriør er baseret på ekspanderet vulkansten og arbejder parallelt med naturen Generelt om Kondens og begroning

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

SKALCEM 100 Stærk cement-murmaling

SKALCEM 100 Stærk cement-murmaling SKALCEM 100 01/2014 SKALCEM 100 Stærk cement-murmaling Skalcem 100 Skalcem 100 er vores kendte og stærke cement-murmaling. Skalcem 100 leveres i 9 smukke og harmoniske farver, som kan tones lysere efter

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER PUDSEDE FACADER 1 Puds Generelt har et pudslag en række forskellige funktioner, herunder at frembringe en plan overflade, der er velegnet som underlag for keramiske fliser, maling eller tapet. Puds opdeles

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående.

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående. Gudhjem Svømmehal Forslag til beskyttelse af konstruktionsdele 2009-04-25 Forslag og prioritering af reparationer I henhold til aftale har vi udarbejdet et forslag for renovering af bassinkonstruktionen

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Paint Remover. 20 lag. tæller for. Fremstillet til professionelle formål. Fjerner effektivt avancerede coating systemer og blyholdig maling

Paint Remover. 20 lag. tæller for. Fremstillet til professionelle formål. Fjerner effektivt avancerede coating systemer og blyholdig maling Fjerner op til 20 lag Når yde lsen tæller lig r a v ns ing a ø j Mil muler for by Professional-Strength Paint Malingsfjerner Remover Paint Remover Fjerner effektivt avancerede coating systemer og blyholdig

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Overfladebehandling af udendørs træværk

Overfladebehandling af udendørs træværk Overfladebehandling af udendørs træværk t Anbefale af pr Nemt og effektivt... Naturligvis ll e AFRENSNING OLIERING RENGØRING ofe s sio n e p 2 fe s l sio n e l e An f befalet a ro Indhold Grundafrensning......................

Læs mere

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design. 7985DK Termotag 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer

Læs mere

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG Hvad er Draftline? Draftline er et rengøringsmiddel til fadølsanlæg. Det er basisk og opløser meget effektivt organiske stoffer, fx belægninger inde i en ølslange.

Læs mere

til mange overflader Problemfri fjernelse Hurtig indflytning Et vægbearbejdningssystem

til mange overflader Problemfri fjernelse Hurtig indflytning Et vægbearbejdningssystem Problemfri fjernelse Hurtig indflytning Et vægbearbejdningssystem til mange overflader Vægbearbejdningssystemet PWR 180 CE med dets alsidige forsatser fjerner puds, fliseklæber- eller tapetrester og glatter

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Beskrivelse Boligen har malede vægge, lofter, paneler, karme og skyggelister, samt gulv i depotrum.

Beskrivelse Boligen har malede vægge, lofter, paneler, karme og skyggelister, samt gulv i depotrum. Malede overflader Beskrivelse Boligen har malede vægge, lofter, paneler, karme og skyggelister, samt gulv i depotrum. Vægge Beckers, lys råhvid glans 7 0500-N, Scotte 7, væg acryl Vægge teknikrum Beckers,

Læs mere

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling Underlag: beton, puds, murværk, keramik Garager 1. Grunder: BS 2000 2. Toplag BS 3000 Hobbyrum 3. Mønster flager

Læs mere

fade PLUS+ System datablad 2017/1 made from natural materials in Scandinavia

fade PLUS+ System datablad 2017/1 made from natural materials in Scandinavia fade System datablad PLUS+ 07/ made from natural materials in Scandinavia Indhold. Fade Akustikpudssystem. System navn. Anvendelsesområde 4. Materialer & produkter 5. Egenskaber 6. Egnede bæreværk 7. Montage

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer.

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer. INDHOLD 1. Formålet med vask 2. Vejledning for varer med min. 50% polyester 3. Vejledning for varer med min. 50% bomuld 4. Stof med besætning i kontrastfarve 1 1. Formålet med vask Fjerne snavs og pletter.

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Vedligehold af synlige betonoverflader

Vedligehold af synlige betonoverflader Vedligehold af synlige betonoverflader Pleje af synlige betonoverflader gennem reparation, afrensning og forebyggende behandling Tommy Bæk Hansen, aalborg portland group, Niels Christian Lønow, MT Højgaard

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten rc-beton.dk BUNDOPBYGNING FORSLAG TIL OPBYGNING AF BÆRELAG MV. BÆRELAG Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en pladevibrator på ca.

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING Ved aflevering/overdragelse af det samlede byggeprojekt til bygherren er det normalt, at bygherren modtager et samlet drifts- og vedligeholdelsesmateriale med alle nødvendige oplysninger om bygningens

Læs mere

Checkliste: Fra start til slut

Checkliste: Fra start til slut : Fra start til slut Brug nedenstående checkliste for at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. 1) Check rammen/vævet 2) Affedtning. 3) Oprakling. 4) Placering af film og belysning. 5) Fremkaldning. 6)

Læs mere

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Vedligeholdelse af tag Beskyttelse af mur- og betonflader Reparation af asfalt- og betonflader Fjernelse af mos og lignende Tørre og sunde huse! Isola Vedligeholdelses-

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSEs guide

VEDLIGEHOLDELSEs guide VEDLIGEHOLDELSEs guide Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer Kom godt i gang med... Vedligehold og reparation af dit tag Taget er bygningens mest udsatte bygningsdel, men med jævnlige

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

AKB KBH HÅNDBOGEN VEDLIGEHOLDELSE 2 SÅDAN ISTANDSÆTTER DU DINE VÆGGE 2 VEDLIGEHOLDELSE AF GULVE 3

AKB KBH HÅNDBOGEN VEDLIGEHOLDELSE 2 SÅDAN ISTANDSÆTTER DU DINE VÆGGE 2 VEDLIGEHOLDELSE AF GULVE 3 AKB KBH HÅNDBOGEN VEDLIGEHOLDELSE 2 SÅDAN ISTANDSÆTTER DU DINE VÆGGE 2 VEDLIGEHOLDELSE AF GULVE 3 ISTANDSÆTTELSE AF LOFTER 4 6 RÅD TIL AT UNDGÅ FUGT 6 DU KAN SPARE 7 4 RÅD TIL AT SPARE PÅ VANDET 7 6 RÅD

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Et rent grundlag Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Generelle rengøringsfakta Hvordan udføres rengøring (faser) Rengøringsmidler Desinfektion og desinfektionsmidler Rengøringskontrol Rengøringsprocedurens

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE. EF Wessels Have

15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE. EF Wessels Have 15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE EF Wessels Have Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bekendtgørelser Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Construction Metodebeskrivelse

Construction Metodebeskrivelse Construction Metodebeskrivelse Standsning af opstigende fugt med SikaMur -InjectoCream A5 folder Ny.indd 1 19-02-2008 11:16:58 Indhold 1. Forbehandling...3 2. Boring af huller...3 3. Murtype...4 4. Klargøring

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere