Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014"

Transkript

1 Ballerup Kommune CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud Omfang og indhold Grundlag og resultater 2 2. Den gennemførte analyse Hjemtagning af refusion Lovpligtige oplysninger 16 PwC 1

4 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fremsendte den 21. marts 2014 brev til alle kommuner og jobcentre om sikring af dokumentation i forbindelse med anvendelse af løntilskud og virksomhedspraktik. Styrelsen oplyste endvidere, at man ville anmode de kommunale revisorer om, at se på området, som et særligt tema i På dette grundlag har STAR den 14. maj 2014 fremsendt skrivelse til kommunerne og de kommunale revisorer om temarevision 2015 Revision af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Det fremgår blandt andet heraf, at undersøgelsen skal indgå i tilrettelæggelsen af revisionens arbejde for 2014, samt at temarevisionen skal afrapporteres i revisionsberetningen for 2014, som skal forelægges kommunalbestyrelsen i Herudover skal der foretages elektronisk indberetning herom seneste den 31. august Der er ikke i forbindelse med revisionen af kommunens årsregnskab for 2014, foretaget temarevision for 2014, for Ballerup Kommune. Eftersom der på nuværende tidspunkt er aflagt revisionsberetning for 2014, skal der ske rapportering til det politiske niveau i Ballerup Kommune på anden vis. Vi har rettet henvendelse til STAR, for at få afklaret, på hvilken måde afrapporteringen skal ske, og har fået oplyst, at der skal udarbejdes en særskilt delberetning herom, som efter forelæggelse for kommunens politiske niveau, ønskes fremsendt til STAR ultimo oktober Vi har på dette grundlag udarbejdet denne delberetning. 1.1 Omfang og indhold Temarevisionen er gennemført i det omfang, som er fastlagt af STAR, og i øvrigt i overensstemmelse med det beskrevne formål med temarevisionen, samt vejledningen om gennemførelse af denne, jf. skrivelser herom fra STAR af henholdsvis 14. maj og 8. august Der er foretaget elektronisk indberetning til STAR den 31. august 2015, af detailresultaterne af temarevisionen. 1.2 Grundlag og resultater Beskæftigelsesministeriet udmeldte den 14. maj 2014 temarevisionen af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Revisionen skal klarlægge, i hvilket omfang kommunernes afgørelser om bevilling af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere er behandlet i overensstemmelse med regler og praksis, herunder om der er foretaget korrekt hjemtagning af statsrefusion. Undersøgelsen skal omfatte 10 sager, hvor kommunen har truffet afgørelse om bevilling af virksomhedspraktik og/eller ansættelse med løntilskud hos offentlig eller privat arbejdsgiver. Der skal udtages 4 sager, hvor der er truffet afgørelse om bevilling af virksomhedspraktik og 6 sager, hvor der er truffet afgørelse om ansættelse med løntilskud. Målgruppen for undersøgelsen er modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af lister over etablerede virksomhedspraktikker og løntilskud i Listerne er udleveret af kommunen. Revisor skal ikke undersøge, om reglerne om løn- og ansættelsesforhold, konkurrenceforvridning og bruttostøtteintensitet er overholdt, og heller ikke om virksomhederne er udelukket fra løntilskudsordningen på grund af reglerne om udelukkelse af visse virksomheder. PwC 2

5 Revisor skal, ud over gennemgangen af sagsdokumenterne for de konkrete sager, gennemgå kommunens forretningsgangsbeskrivelse, herunder kommunens kvalitets- og legalitetskontrol. Endelig skal revisor se på, om kommunen har hjemtaget korrekt refusion i forbindelse med bevilling af tilbud Resultater af temarevisionen Vi har gennemgået i alt 10 sager, hvoraf 4 vedrører virksomhedspraktik og 6 vedrører løntilskud. Vi har ved gennemgangen konstateret fejl i 3 bevillingssager, hvori der er bevilget virksomhedspraktik, og fejl i 6 bevillingssager, hvori der er bevilget løntilskud. Det er vores samlede vurdering, at området for virksomhedspraktik som helhed varetages hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. Det er endvidere vores vurdering, at området for løntilskud ikke fuldt ud varetages hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. Jobcenterets ledelse har oplyst, at de vil iværksætte tiltag til forbedringer af kvaliteten af sagsarbejdet på området for løntilskud. En mere detaljeret beskrivelse af resultatet af gennemgangen, og de tiltag, der vil blive iværksat fremgår under de efterfølgende afsnit Virksomhedspraktik og Løntilskud. Virksomhedspraktik De konstaterede fejl vedrørende de 3 ud af 4 gennemgåede sager med virksomhedspraktik, kan henføres til nedenstående fejltyper: At det i 1 sag ikke ses, at formålet med virksomhedspraktikken er beskrevet og opfyldt. At det i 2 sager ikke fremgår, at betingelserne om, at der ikke kan gives tilbud om virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor den ledige senest har været ansat, er opfyldt. At det i 1 sag ikke er dokumenteret, at der er en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt rimelighedskravet er opfyldt. At det i 1 sag, er noteret at der er sket en fravigelse af reglerne om p-nummer, men hvor der ikke foreligger enighed og skriftlig tilkendegivelse heraf fra arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant. Det er vores vurdering, at kommunen i det væsentligste varetager sager med virksomhedspraktik i overensstemmelse med gældende regelsæt. Vi anbefaler dog, at der fortsat er fokus på at beskrive formål med virksomhedspraktikken, af hensyn til såvel borger som arbejdsgiver, samt af hensyn til kommunen i forbindelse med opfølgning, ligesom vi anbefaler, at der fortsat er fokus på at dokumentere de foretagne handlinger, blandt andet ved journalføring. PwC 3

6 Løntilskud De konstaterede fejl vedrørende de 6 gennemgåede sager med løntilskud, kan henføres til nedenstående fejltyper: At det i 3 sager ikke er dokumenteret at kravet om, at der ikke kan gives tilbud om ansættelse med løntilskud i en virksomhed, der ejes af den pågældendes ægtefælle, registrerede partner eller samlever, er opfyldt. At det i 1 sag ikke er dokumenteret ved korrekt afkrydsning, at kravet om, at der ikke kan etableres løntilskudsansættelse i en virksomhed, hvor der er etableret eller aftalt arbejdsfordelingsordning, er overholdt. At det i 2 sager ikke er dokumenteret, at de ansatte er positive overfor at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen. At det i 1 sag ikke er dokumenteret, at betingelsen om, at den ledige ikke kan blive ansat med løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor pågældende seneste har været ansat, er opfyldt. At det i 3 sager ikke er dokumenteret, hvor mange ordinært ansatte og hvor mange ansatte i henholdsvis løntilskud og virksomhedspraktik, virksomheden har haft de seneste 3 (4) måneder forud for ansættelse i løntilskud. At det i 3 sager ikke er dokumenteret, at betingelsen om det maksimale antal personer i virksomhedspraktik og ansatte med løntilskud i forhold til antallet af ordinært ansatte er overholdt. At det i 3 sager ikke er dokumenteret, at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt rimelighedskravet er opfyldt. At det i 3 sager ikke er dokumenteret, at kommunen har indhentet andre oplysninger end blanketter til brug for vurderingen af, om rimelighedskravet er opfyldt. At det i 2 sager ikke er dokumenteret, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen om løntilskud. At det i 2 sager ikke er dokumenteret, at der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelserne om merbeskæftigelse er opfyldt. At det i 2 sager ikke er dokumenteret, at der forud for etableringen af løntilskuddet foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant om, at betingelser for merbeskæftigelseskravet er opfyldt. At det i 2 sager ikke er dokumenteret at ansættelse med løntilskud udgør en nettoudvidelse, eller der er ikke dokumentation for, at stillingen er blevet ledig som følge af frivillig afgang, afgang på grund af alder, frivillig reduktion af arbejdstiden, afskedigelse på grund af forseelse. At det i 2 sager ikke er dokumenteret, at kommunen har indhentet andre oplysninger i sagerne end blanketoplysningerne om, hvorvidt merbeskæftigelseskravet er opfyldt. PwC 4

7 Vi har modtaget en redegørelse, hvoraf blandt andet fremgår, at der generelt har været fokus på opbygning af relevante og administrativt tidsbesparende arbejdsgange. Der er i den forbindelse i 2013 oprettet et fora, hvor jobcentret, repræsentanter fra Ballerup kommune som arbejdsgiver samt tillidsrepræsentanter mødes hvert kvartal. Formålet med dette har været, dels at aftale procedurer og arbejdsgange for etablering af offentlige virksomhedspraktikker såvel som offentlige ansættelser med løntilskud, og dels at sikre en løbende opfølgning på eventuelle uregelmæssigheder i samarbejdet mellem kommunen og de offentlige arbejdspladser omkring virksomhedspraktik og ansættelser med løntilskud. Herved er det forudsat, at man reducerer det administrative arbejde omkring virksomhedspraktik og løntilskud, både i Jobcenteret, og hos de offentlige arbejdsgivere. Herudover har Jobcenteret redegjort for, at det enkelte offentlige løntilskud registreres i Tilbudsportalen. Ved første registrering udarbejdes en AB201, som kan være gældende for op til 5 stillinger. Ved hver besættelse af en stilling, udarbejdes AB221, som sendes til arbejdsgiver. Efter endt ansættelse med løntilskudsperiode, udfylder arbejdsgiver en AB241 med de aktuelt gældende forholdstal samt en tilkendegivelse af, hvorvidt de ønsker stillingen genbesat eller ønsker at stillingen skal sættes i bero. Blanket AB241 skal bruges som dokumentation for forholdstal, overholdelse af rimelighedskravet og høring af medarbejdere ved en kommende praktik. Resultaterne af den aktuelle temarevision viser udfordringer i forbindelse med den beskrevne arbejdsgang i forhold til at sikre aktuel dokumentation af forholdstal, høring af medarbejdere og overholdelse af rimelighedskravet, for så vidt angår bevillinger af løntilskud i offentlige virksomheder. Der foreligger i flere sager oplysninger om antal ansatte, som er ældre end de gældende regler om, at opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før ansættelsen af personen med løntilskud. Herudover er der efter vores opfattelse udfordringer i forhold til anvendelsen af blanket AB241, idet denne vedrører afslutning på forløb med én borger, men anvendes også som dokumentation for de forholdstal der gælder for den kommende løntilskudsansættelse for en kommende borger. Såfremt blanket AB241 skal anvendes som dokumentation for opfyldelse af forholdstalskravet i forhold til en anden borger, må der ikke fremgå data om den tidligere borger (navn og CPR-nr. mv.). Resultaterne af den aktuelle temarevision viser også, at kommunen har udfordringer i forhold til at dokumentere alle relevante oplysninger. Det betyder blandt andet, at det ikke i journalen fremgår, at der er sket kontrol af, hvorvidt der er tale om ægtefælles virksomhed eller at praktikken ikke er etableret i den virksomhed, som den ledige tidligere har været ansat i. Denne udfordring gælder i et vist omfang også for virksomhedspraktik. Vi har modtaget Kommunens vejledning tjek før godkendelse og oprettelse af virksomhedspraktik, som anvendes af virksomhedskonsulenterne, for at sikre, at der bliver indhentet og afdækket alle relevante oplysninger forud for godkendelse af virksomhedspraktik. Vi har fået oplyst, at der ikke foreligger en vejledning for administrationen af ansættelse med løntilskud. Det er uklart, om vejledningen for virksomhedspraktik i realiteten også bruges som vejledning ved ansættelse med løntilskud. Det er vores vurdering, at området for løntilskud ikke fuldt ud varetages efter gældende regelsæt. Vi anbefaler derfor, at der sættes stort ledelsesmæssigt fokus på de konstaterede forhold, og dermed på at sikre, at der bliver etableret, og beskrevet, procedurer der sikrer dette. Herunder bør der være særligt fokus på at sikre, at alle relevante oplysninger fremgår af de enkelte skemaer, samt at indhentede oplysninger, og udførte kontroller, der ikke fremgår af skemaerne, noteres i journalen. PwC 5

8 Jobcentret giver udtryk for, at de er blevet mere bevidste om de udfordringer, som resultaterne af temarevisionen viser. Som følge heraf vil der blive iværksat tiltag, som skal være med til at højne kvaliteten i sagsbehandlingen på dette område. Det vil blandt andet omfatte følgende: a) arbejdsgangene vil blive justerede, med særligt fokus på de ved temarevisionen konstaterede forhold. Disse vil blive beskrevet. b) Der vil blive indført procedurer til intern kontrol af, at alle skemaer er korrekt udfyldt korrekt inden løntilskuddet bevilges. c) Det overvejes, om der er behov for tjekskema, til brug for sikring af, at alle elementer i sagsarbejdet opfyldes. d) Dette område vil blive inddraget i det fremadrettede ledelsestilsyn for beskæftigelsesområdet. PwC 6

9 2. Den gennemførte analyse Virksomhedspraktik Oplysninger om kommunens afgørelse Den materielle vurdering af kommunens afgørelser virksomhedspraktik 1.1. Hvor mange afgørelser er samlet set korrekte Antal sager, der samlet set er korrekte 1 Antal sager, der samlet set ikke er korrekte 3 Den materielle vurdering af kommunens afgørelser virksomhedspraktik 1.2. Er sagerne tilstrækkeligt oplyst? I hvor mange sager er der ingen oplysninger som mangler? 1 I hvor mange sager mangler enkelte mindre oplysninger? 1 I hvor mange sager mangler flere og/eller væsentlige oplysninger? 2 I hvor mange sager mangler afgørende oplysninger? 0 Generelt i forhold til administrationen af sagerne om virksomhedspraktik 1.3. Har kommunen hensigtsmæssige forretningsgange, herunder hensigtsmæssig dokumentations- og kvalitetskontrol, der fungerer på betryggende vis til håndtering af aftale om virksomhedspraktik? Ja X Nej Revisors bemærkninger/anbefalinger Kommunen har relevant vejledning til brug for virksomhedskonsulenterne i forbindelse med etablering af virksomhedspraktik. Vi anbefaler, at kommunen fortsat har fokus på at dokumentere de foretagne handlinger, blandt andet via journalisering. Herudover anbefaler vi, at Jobcentret fortsat har fokus på at beskrive formålet med virksomhedspraktikken, af hensyn til såvel borger som arbejdsgiver, samt af hensyn til Jobcentret i forbindelse med opfølgning. Konkret i forhold til administrationen af sagerne om virksomhedspraktik 1.4. Fordeling mellem virksomhedspraktikker i offentlige og private virksomheder I hvor mange sager har virksomhedspraktikken været i privat virksomhed? 3 I hvor mange sager har virksomhedspraktikken været i offentlig virksomhed? 1 PwC 7

10 Formålet med virksomhedspraktik 1.5. I hvor mange sager er formålet med virksomhedspraktik beskrevet og opfyldt? (LAB 42) Antal sager hvor formålet er beskrevet og opfyldt 3 Antal sager hvor formålet ikke er beskrevet og opfyldt 1 Revisors eventuelle bemærkninger Særlige betingelser om virksomhedspraktik 1.6. I hvor mange sager er det dokumenteret, at betingelserne om, at der ikke kan gives tilbud om virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, er opfyldt? (BAB 56, stk. 3) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 2 Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt 2 Varighedsbetingelserne for virksomhedspraktik 1.7. I hvor mange sager er det dokumenteret, at varighedsbegrænsningen er opfyldt? (LAB 44) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 4 Rimelighedskravet for virksomhedspraktik 1.8. I hvor mange sager fremgår det, hvor mange ordinært ansatte og hvor mange ansat i hhv. virksomhedspraktik og løntilskud, virksomheden har haft 3 måneder forud for etableringen af virksomhedspraktikken? (LAB 48 og BAB 60) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 4 Rimelighedskravet for virksomhedspraktik 1.9. I hvor mange sager er det dokumenteret, at betingelsen om det maksimale antal personer i virksomhedspraktik og ansatte med løntilskud i forhold til antallet af ordinært ansatte er overholdt? (BAB 60) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 4 PwC 8

11 Rimelighedskravet for virksomhedspraktik I hvor mange sager er det dokumenteret, at der er en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt dette krav er opfyldt? (BAB 60) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 2 Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt 2 Hvis tilbuddet om virksomhedspraktik er på mere end 13 uger, skal følgende besvares I hvor mange sager er det dokumenteret, at etableringen har været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte? (LAB 48, stk. 2 og BAB 59, stk. 1) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 0 Hvis tilbuddet om virksomhedspraktik er på mere end 13 uger, skal følgende besvares I hvor mange sager er der en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt ovennævnte betingelser er opfyldt? (BAB 59, stk. 3) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 0 Anden afgrænsning af virksomheden - virksomhedspraktik I hvor mange sager er det dokumenteret, at der er sket en fravigelse af reglerne om P-nummer? (BAB 60, stk. 4) Antal sager, hvor der er sket anden afgrænsning 1 Antal sager, hvor der ikke er sket anden afgrænsning 3 Anden afgrænsning af virksomheden - virksomhedspraktik I hvor mange sager, hvor der er sket anden afgrænsning en P-nummer foreligger der enighed og skriftlig tilkendegivelse heraf fra arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant? (BAB 60, stk. 4) Antal sager, hvor der er enighed og skriftlig tilkendegivelse? 0 Antal sager, hvor der ikke er enighed og skriftlig tilkendegivelse? 1 PwC 9

12 Ansættelse med løntilskud Oplysninger om kommunens afgørelse Den materielle vurdering af kommunens afgørelser virksomhedspraktik 2.1. Hvor mange afgørelser er samlet set korrekte Antal sager, der samlet set er korrekte 0 Antal sager, der samlet set ikke er korrekte 6 Den materielle vurdering af kommunens afgørelser virksomhedspraktik 2.2. Er sagerne tilstrækkeligt oplyst? I hvor mange sager er der ingen oplysninger som mangler? 0 I hvor mange sager mangler enkelte mindre oplysninger? 3 I hvor mange sager mangler flere og/eller væsentlige oplysninger? 3 I hvor mange sager mangler afgørende oplysninger? 0 Generelt i forhold til administrationen af sagerne om ansættelse med løntilskud 2.3. Har kommunen hensigtsmæssige forretningsgange, herunder dokumentations- og kvalitetskontrol, der fungerer på betryggende vis, til håndtering af bevilling af ansættelse med løntilskud? Ja, kommunen har hensigtsmæssige forretningsgange - Nej, kommunen har ikke hensigtsmæssige forretningsgange X Revisors eventuelle bemærkninger/anbefalinger Vi har modtaget Kommunens vejledning tjek før godkendelse og oprettelse af virksomhedspraktik, som anvendes af virksomhedskonsulenterne, for at sikre, at der bliver indhentet og afdækket alle relevante oplysninger forud for godkendelse af virksomhedspraktik. Vi har fået oplyst, at der ikke foreligger en vejledning for administrationen af ansættelse med løntilskud. Det er uklart, om vejledningen for virksomhedspraktik i realiteten også bruges som vejledning ved ansættelse med løntilskud. Vi anbefaler, at der bliver etableret, og beskrevet, procedurer for en hensigtsmæssig administration af løntilskudsområdet. Herunder bør der være særligt fokus på at sikre, at alle relevante oplysninger fremgår af de enkelte skemaer, samt at indhentede oplysninger, og udførte kontroller, der ikke fremgår af skemaerne noteres i journalen. Konkret i forhold til administrationen af sagerne om ansættelse med løntilskud 2.4. I hvor mange af sagerne har ansættelse med løntilskud været i private virksomheder? Antal sager 3 PwC 10

13 2.5. I hvor mange af sagerne har ansættelse med løntilskud været i offentlige virksomheder? Antal sager 3 Gælder kun ansættelse med løntilskud i private virksomheder Gælder kun private virksomheder ledighedsperioden før ansættelse med løntilskud 2.6. I hvor mange sager er kravet om, at den ledige skal have været ledig i en periode på sammenlagt/i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder overholdt? (LAB 51, stk. 2 og 3) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 3 Gælder kun private virksomheder ansættelse med løntilskud i en virksomhed, der ejes af pågældendes ægtefælle m.v I hvor mange sager er det dokumenteret, at betingelsen om, at der ikke kan gives tilbud om ansættelse med løntilskud i en virksomhed, der ejes af den pågældendes ægtefælle, registrerede partner eller samlever opfyldt? (BAB 65, stk. 1) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 0 Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt 3 Gælder private virksomheder om det gennemsnitlige antal ansatte i de foregående 12 måneder 2.8. I hvor mange sager er der dokumentation for det gennemsnitlige antal ansatte i de foregående 12 måneder samt at ansættelse med løntilskud ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte inden for de foregående 3 måneder? (BAB 73, stk. 2) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 3 Gælder for private virksomheder om arbejdsfordeling 2.9. Er kravet om, at der ikke etableres løntilskudsansættelse i en virksomhed, hvor der er etableret eller aftalt arbejdsfordelingsordninger, overholdt? (BAB 73, stk. 5) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 2 Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt 1 PwC 11

14 Udfyldes ved private virksomheder uden ansatte Har jobcenteret påset, at merbeskæftigelseskravet er overholdt? (BAB 73) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 1 Gælder både ansættelse med løntilskud i offentlige og private virksomheder Gælder både for privat og offentlig virksomhed formålet med løntilskud I hvor mange sager er formålet med løntilskud beskrevet og opfyldt? (LAB 52) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 6 Revisors eventuelle bemærkninger Gælder både offentlige og private virksomheder formålet med løntilskud I hvor mange sager er det dokumenteret, at de ansatte er positive overfor at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen? (BAB 77, stk. 1 og 78, stk. 1 Privat virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 3 Privat virksomhed: Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 1 Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt 2 Gælder både offentlige og private virksomheder varighedsbetingelser I hvor mange sager er det dokumenteret, at varighedsbetingelserne er opfyldt? (LAB 53) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 6 Gælder både for offentlige og private virksomheder ansættelse med løntilskud seneste ansættelsessted I hvor mange sager er det dokumenteret, at betingelsen om, at personen ikke kan blive ansat med løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor pågældende senest har været ansat, er opfyldt? (BAB 65, stk. 2) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 5 Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt 1 PwC 12

15 Gælder både offentlige og private virksomheder rimelighedskravet Er det dokumenteret, hvor mange ordinært ansatte og hvor mange ansatte i henholdsvis løntilskud og virksomhedspraktik, virksomheden har haft de seneste 3 (4) måneder forud for ansættelsen i løntilskud? (LAB 62 og BAB 79) Antal sager, hvor dokumentationskravet er opfyldt 3 Antal sager, hvor dokumentationskravet ikke er opfyldt 3 Gælder både offentlige og private virksomheder rimelighedskravet I hvor mange sager er det dokumenteret, at betingelsen om det maksimale antal personer i virksomhedspraktik og ansatte med løntilskud i forhold til antallet af ordinært ansatte er overholdt? (BAB 79) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 3 Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt 3 Gælder både offentlige og private virksomheder rimelighedskravet I hvor mange sager foreligger der en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt rimelighedskravet er opfyldt? (BAB 79, stk. 2) Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 2 Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt 3 Gælder både offentlige og private virksomheder rimelighedskravet I hvor mange sager har kommunen indhentet andre oplysninger end blanketter (fx AB 201, AB 206) til brug for vurderingen af, om rimelighedskravet er opfyldt? Antal sager, hvor der er indhentet andre oplysninger 0 Antal sager, hvor der ikke er indhentet andre oplysninger 6 Revisors eventuelle bemærkninger Gælder både offentlige og private virksomheder Afgrænsning af virksomheder I hvor mange sager er der sket en fravigelse af reglen om afgrænsning via P- nummeret (BAB 79, stk. 4) Antal sager, hvor der er sket anden afgrænsning 0 Antal sager heraf, hvor der ikke foreligger skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiver og medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om anden afgrænsning 0 PwC 13

16 Gælder både offentlige og private virksomheder Høring af de ansatte I hvor mange sager er det dokumenteret, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen (LAB 60 og BAB 77, stk. 1 og 78, stk. 1) Privat virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 2 Privat virksomhed: Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 1 Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt 2 Gælder både offentlige og private virksomheder Merbeskæftigelseskravet I hvor mange sager er der enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelserne om merbeskæftigelse er opfyldt? (BAB 77, stk. 2 og 78, stk. 2) Privat virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 2 Privat virksomhed: Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 1 Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt 2 Gælder både offentlige og private virksomheder Merbeskæftigelseskravet I hvor mange sager foreligger der forud for etableringen af løntilskuddet skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at betingelserne er opfyldt? (BAB 77, stk. 3 og 78, stk. 3) Privat virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 3 Privat virksomhed: Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt 1 Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt 2 Gælder både offentlige og private virksomheder Merbeskæftigelseskravet Er der dokumentation for, at ansættelse med løntilskud udgør en nettoudvidelse, eller er der dokumentation for, at stillingen er blevet ledig som følge af én af de nedenstående grunde (BAB 73 og 74) - Frivillig afgang - Afgang på grund af alder - Frivillig reduktion af arbejdstiden - Afskedigelse på grund af forseelse Antal sager, hvor dokumentationskravet er opfyldt 4 Antal sager, hvor dokumentationskravet ikke er opfyldt 2 PwC 14

17 Gælder både offentlige og private virksomheder Merbeskæftigelseskravet Har kommunen indhentet andre oplysninger i sagerne end blanketoplysningerne om, hvorvidt merbeskæftigelseskravet er opfyldt? (LAB 61, stk. 1, BAB 73, stk. 2 og 76, stk. 2) - Oplysninger fra SKAT (private virksomheder) - Indhentet dokumentation fra virksomheden (offentlig virksomhed), indhentet budget, andet. Antal sager, hvor der er indhentet andre oplysninger 0 Antal sager, hvor der ikke er indhentet andre supplerende oplysninger end blanketoplysningerne 6 Revisors eventuelle bemærkninger 2.1 Hjemtagning af refusion Har kommunen hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for hjemtagelse af korrekt refusion for løntilskud? Ja, kommunen har hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for hjemtagelse af korrekt refusion for løntilskud Nej, kommunen har ikke hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for hjemtagelse af korrekt refusion for løntilskud X Er løntilskud til personer, jf. LAB 2, nr. 1, i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreret på funktion , gruppering på dranst 1, og er løn til personer i løntilskud registreret på funktion , gruppering 001? Ja X Nej Er refusion vedr. løntilskud til personer, jf. LAB 2, nr. 1, i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreret på funktion , gruppering 006 på dranst 2? Ja X Nej Er løntilskud til personer, jf. LAB 2, nr. 2-3, i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreret på funktion , gruppering 011 på dranst 1 og evt. tilbagebetaling på 063, og er løn til personer i løntilskud registreret på funktion , gruppering 009? Ja X Nej - PwC 15

18 2.28. Er refusion vedr. løntilskud til personer, jf. 2, nr. 2-3 i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreret på funktion , gruppering 002 på dranst 2? Ja X Nej - Revisors eventuelle anbefalinger / bemærkninger 3. Lovpligtige oplysninger I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse: at at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbestemmelser, og vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. København, den 21. september 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Møller Langvad statsautoriseret revisor PwC 16

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Dokumentnr Kære Helle Bonnesen

Dokumentnr Kære Helle Bonnesen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Helle Bonnesen, MB E-mail: Helle_Bonnesen@br.kk.dk 17. januar 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-4 Kære Helle

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc file:///c:/adlib%20express/work/20160209t132121.036/20160209t132121.692/f5d2c3cd-bc93-4... Page 1 of 2 09-02-2016 From: Postkasse Jobcenter Sekretariatet Sent: 22-12-2015 06:55:21 To: John Andersen; Jesper

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2017-1 - Indhold INDLEDNING...3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK...3 FORMÅLET MED ORDNINGEN...4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN...4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Modtaget dato. institution eller lignende Regional eller kommunal forvaltning, Region/kommune

Modtaget dato. institution eller lignende Regional eller kommunal forvaltning, Region/kommune Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.03G01 Sagsidentifikation 1. Virksomheden Akademiker Center Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Besvarelse af bemærkninger vedrørende Revision 2015 Den 29. juni 2016 godkendte Byrådet Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015 samt godkende

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

N O T A T. Analysenotat om løntilskud

N O T A T. Analysenotat om løntilskud N O T A T April 2017 Analysenotat om løntilskud J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som aftalt

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse. N O T A T Analysenotat om virksomhedspraktik April 2017 J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedsfastholdelse Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 29. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Velfærdslisten har 19. marts 2014 fremsendt et forslag til byrådet med titlen: OK vilkår også for kontanthjælpsmodtagere.

Velfærdslisten har 19. marts 2014 fremsendt et forslag til byrådet med titlen: OK vilkår også for kontanthjælpsmodtagere. Vedrørende: Notat vedr. Velfærdslistens forslag om OK vilkår - også for kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedrørende overenskomstmæssige vilkår for kontanthjælpsmodtageres

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 452 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 452 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 452 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 15. maj 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

2. STAR(Temaundersøgelse af virksomhedspraktik og løntilskud marts 2015) 3. Københavns Kommunes revision Deloitte, 2015.

2. STAR(Temaundersøgelse af virksomhedspraktik og løntilskud marts 2015) 3. Københavns Kommunes revision Deloitte, 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 1 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens (BIF) forslag til minimumsmodel og afrapportering

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Besøgsrapport Løbende revision 2012 på Beskæftigelses- og Social

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Egedal Kommune CVR-nr. 29 18 83 86 12. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller?

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? Ansættelse LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE med løntilskud Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE Ansættelse med

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 31. marts 2014 kl. 10.30 i Rådhussalen på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Virksomhedsrettede tilbud afgrænses i LBK nr. 1342 ad 21/11/2016 af 3 tilbudsformer: - Virksomhedspraktik - Nyttejob - Løntilskud Fælles for virksomhedspraktik

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelsen. Kommentarer til PWC s revisionsbemærkninger vedr. Egedal Kommunes regnskab for 2013.

Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelsen. Kommentarer til PWC s revisionsbemærkninger vedr. Egedal Kommunes regnskab for 2013. Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelsen Den 7/5 2014 Sagsnummer Sagsbehandler MSK/JRD/BF Kommentarer til PWC s revisionsbemærkninger vedr. Egedal Kommunes regnskab for 2013. Revisionen (PwC) har den 28. maj

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere