NYHEDSMAGASINET VANDSKADER. HVAD KAN KOMMUNERNE GØRE? Side 2. NÅR VANDTRYKKET FALDER Side 6. MONSTERREGN Side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSMAGASINET VANDSKADER. HVAD KAN KOMMUNERNE GØRE? Side 2. NÅR VANDTRYKKET FALDER Side 6. MONSTERREGN Side 7"

Transkript

1 gjensidige.dk GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING 1 NYHEDSMAGASINET Nyheder og analyse fra Gjensidige - KommuneForsikring Nr. 1 - februar 2010 VANDSKADER FOKUS PÅ BÅDE DE TRADITIONELLE OG DE KLIMARELATEREDE VANDSKADER HVAD KAN KOMMUNERNE GØRE? Side 2 NÅR VANDTRYKKET FALDER Side 6 MONSTERREGN Side 7

2 2 GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING KLIMAÆNDRINGER OG OVERSVØMMELSER: HVAD KAN KOMMUNER Havet stiger, og det regner kraftigere. Hvad betyder det for kommunerne? Og øges risikoen for skader på kommunens ejendomme? COWI har hjulpet mange kommuner med at få et overblik over, hvilke områder der er truet af oversvømmelser. For nogle kommuner er oversvømmelser et eksisterende problem, da de har mange lavtliggende arealer og derfor har været ramt af stormfloden i 2006 eller af lokale, voldsomme regnhændelser. Andre kommuner har været forskånet herfor, men ønsker et kig ind i fremtiden og vil gerne vide, hvad der sker, hvis havet stiger fx 1 m. Oversvømmelser sker ikke kun i kystnære områder. I byområder er der ofte problemer omkring afledning af vand gennem kloaksystemet ved ekstreme regnhændelser, eller der kan ske oversvømmelser langs vandløb ved store afstrømninger. Andre lavtliggende arealer kan være generet af høj grundvandsstand. En kortlægning af disse risici kan bruges til at forebygge fremtidige oversvømmelser og desuden indgå i vurderingen ved forsikring af kommunens ejendomme.

3 GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING 3 NE GØRE? En campingvognsforhandler fik ligeledes betydelige skader KLIMAFORANDRINGER Klimaforandringerne medfører både en generelt stigende havvandstand og en hyppigere forekomst af ekstremnedbør. Samtidigt stiger den samlede nedbørsmængde i vinterperioden, hvorved det eksisterende grundvandsspejl kan forhøjes og derved skabe gener. Der forventes en generel vandstandsstigning omkring Danmark på 0,3-0,8 m i løbet af de kommende 100 år. Nogle af de nyeste forskningsresultater tyder endda på, at stigningen bliver endnu højere - måske op imod 1,5 m. Vandstanden ved stormflod forventes at stige lige så meget som middelvandstanden. Det vil sige, at en generel vandstandsstigning på 0,5 m ved storm, der i dag resulterer i en stormflod på 1,5 m, i fremtiden kan nå op på 2,0 m. Hertil kommer, at hyppigheden og styrken af storme forventes at øges især ved Vestkysten. Nedbøren vil stige. For hændelser med en gentagelsesperiode på to år forventes en forøgelse af maksimalintensiteten på 20%. For sjældnere hændelser ventes intensiteten at stige endnu mere. HVORDAN KAN KOMMUNERNE FORBEREDE SIG? For det første må kommunen skaffe sig et overblik over, hvilke områder i kommunen der er truet af oversvømmelser. Det giver et godt grundlag for den fremtidige planlægning, og man kan sikre sig, at man tager hensyn til fremtidens klima ved nyudstykninger og anden planlægning. Træffes beslutningerne på det rigtige grundlag, kan man undgå fremtidige ærgrelser over forkerte beslutninger, der senere vil vise sig at være dyre for både kommune og borgere. Et overblik over oversvømmelsestruede arealer kan ligeledes danne grundlag

4 4 GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING for en prioritering af indsatsen for at sikre eksisterende anlæg. Det gælder både den generelle indsats i kommunen og tiltag over for de ejendomme, kommunen selv ejer. Kortlægningen vil vise, hvilke ejendomme, der er truet. Ligger de fx i en lavning i terrænet, er det måske her, vandet vil samle sig, når det regner kraftigt, og kloakkerne ikke kan følge med. Hvad kan der gøres for at sikre ejendommene - og for at minimere skaderne, hvis der alligevel sker oversvømmelse? Måske skal serverrummet og arkivet ikke være placeret i kælderen. HVORDAN SKABES ET GODT OVERBLIK? Grundlaget for et hurtigt overblik, over hvilke områder der er truet af oversvømmelser, er en god højdemodel. COWIs digitale højdemodel dækker hele Danmark med en opløsning på 1,6 gange 1,6 m. Nøjagtigheden på veldefinerede overflader er bedre end 10 cm. PÅ GRUNDLAG AF HØJDEMODELLEN UDFØRES OFTEST TRE TYPER KORTLÆGNING: 1. Kortlægning af oversvømmelsestruede arealer ved kysten. Kortlægningen viser, hvilke arealer der ligger så lavt, at de er truet af oversvømmelse ved en given vandstand. Der skelnes mellem arealer, der er i direkte forbindelse med havet, og arealer, som kun er indirekte truet, fordi de er beskyttede af diger eller lignende og kun vil blive oversvømmet ved fx et digebrud. Denne kortlægning baseres på den digitale højdemodel, men der skal ske en konkret tilpasning med hensyn til diger, højvandssluser, veje og vandløbsunderføringer. ET EKSEMPEL FRA KERTEMINDE KOMMUNE ER OFFENTLIGGJORT PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE: Terrænanalyse af lavninger og strømningsveje. Denne kortlægning viser, hvilke områder der er truet af oversvømmelser ved ekstremregn. Kortlægningen udpeger de områder, hvor vandet vil samle sig, når det regner så kraftigt, at kloakkerne ikke kan følge med. Samtidig visualiseres de primære strømningsveje, som vandet vil strømme af mod lavpunkterne. Den simple analyse er konservativ, idet man antager, at alle lavninger fyldes til randen.

5 GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING 5 NEDENFOR SES ET EKSEMPEL PÅ EN SIMPEL LAVNINGSANALYSE FRA RANDERS KOMMUNE: Udvidet terrænanalyse: COWI har i samarbejde med SCALGO udviklet en metode, der giver et mere detaljeret overblik over de sårbare lavninger. SCALGO er eksperter i håndtering af så store datamængder, som der er behov for ved avancerede analyser af terrænmodeller. Metoden beregner, hvorledes lavningerne gradvist fyldes op, når der hældes vand udover terrænmodellen. I modsætning til den simple kortlægning, hvor lavningerne kortlægges til randen, kan man med denne metode kortlægge de områder, der vil stå vandfyldte ved fx 50 mm vand, der er strømmet til de laveste områder. Herved kan man også håndtere komplekse terrænformer med lavninger i lavninger og få et endnu bedre grundlag for kortlægning af sårbarheden. EKSEMPEL PÅ UDVIDET LAVNINGSANALYSE MED OP TIL 50 MM VAND PÅ TERRÆN: Vi finder, at disse former for analyse giver et godt grundlag for både at forebygge oversvømmelser og for at vurdere risikoen for oversvømmelse af konkrete ejendomme. Hvilken type undersøgelse, der bør bruges, afhænger af problemerne i det aktuelle område. Ofte kan man begynde med en simpel analyse og så udvide den, hvor der viser sig at være behov for det. AF SENIORPROJEKTLEDER JEPPE SIKKER JENSEN, COWI A/S

6 6 GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING NÅR VANDTRYKKET FALDER stiger behovet også for intern kommunikation Hvad sker der, når en kommune pludselig opdager, at trykket på vandet er så lavt, og at borgernes adgang til drikkevand fra hanerne er truet? Rent teknisk kører planerne, men den interne kommunikation er også meget vigtig. Over middag en dag i september opdagede teknikerne, at vandtrykket var lavt og endda meget lavt i Bara, som er en del af Svedala Kommun i Sverige. Kommunen iværksatte øjeblikkeligt, at der blev givet information til borgerne om at koge vandet, da man havde mistanke om, at å-vand kunne løbe ind i ledningsnettet. Omkring kl den pågældende dag blev lækagen, som var årsag til det lave tryk, fundet. I mellemtiden var trykket blevet stabilt, og man besluttede sig for først at udbedre lækagen og lukke for vandet til sent på aftenen, så det generede færrest mulige borgere. I de områder, der var berørte, blev der opstillet nødvandstanke. Da det viste sig, at det tog længere tid at finde lækagen, valgte vi meget hurtigt at gå ud med information til borgerne i kommunen. Vi informerede fortløbende kommunens borgere via radio og andre medier samt via vores hjemmeside, fortæller Anne-Marie Pedersen, der er driftsingeniør i Svedala Kommune. TRÆNING I FORHOLD TIL FREMTIDIGE SITUATIONER Vi opdagede efterfølgende, at en del borgere havde forsøgt at skrive mails FAKTA Indbyggertallet i Svedala kommun er heraf bor borgere i Bara til kommunen, hvilket vi først fik kendskab til bagefter. Det har betydet, at vi har ændret rutinerne, så der nu er en, der har ansvaret for at tjekke mailpost flere gange om dagen, hvis en lignende situation opstår. Samtidig opretter vi i situationen en autoreply, der opfordrer den, der skriver en mail til at se på hjemmesiden, da vi ikke kan påtage os at svare i hvert enkelt tilfælde, når der er tale om en spidsbelastet situation, siger Anne-Marie Pedersen og påpeger, at mens den tekniske del omkring nødvand, beredskab osv. fungerede perfekt har kommunens medarbejdere efterfølgende trænet den interne kommunikation, så det er muligt i fremtiden at få informationerne endnu hurtigere ud også medarbejderne imellem. Vi er kommet frem til, at vi behøver et bedre internt informationsniveau i disse situationer. Dels skal bedre intern information sikre, at medarbejderne i omstillingen ved, hvad de skal svare, når de får spørgsmål fra borgere, om hvad anbefalingerne om at koge vandet indebærer, og hvad der kan ske, hvis man allerede har drukket af vandet. Og dels at vi får givet besked i god tid til skoler og plejehjem. Kogningsanbefalingerne til drikkevandet i Bara varede fra torsdag middag til fredag eftermiddag. Der er ingen umiddelbar forklaring på lækagen på vandledningen. Lækagen blev udbedret i løbet af natten, og ved syvtiden fredag morgen den 18. september var vandet tilbage med normalt tryk i Bara.

7 GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING 7 MONSTERREGN Greve Kommune har udarbejdet Danmarks første detaljerede klimatilpasningsplan. Monsterregn. Sådan betegner Greve Kommune i Danmark selv de ekstremt store regnvejrsmængder, som i 2002 og 2007 på det nærmeste satte store dele af kommunen under vand. I dag har Greve Kommune, som den første danske kommune, lavet en yderst detaljeret klimatilpasningsplan. I 2002 faldt der på kun tre timer 100 mm regn, og i 2007 kulminerede flere ugers regnvejr den 5. juli. De store regnvejrsmængder havde fyldt grundvandsmagasinerne, så der ikke var mere plads. Kort sagt: Svampen var fuld. Vandet løb derfor hen over marker og gennem vandløb. Vandføringerne i vandløbene blev ekstremt store, og udløbene til havet var ikke store nok til at føre de store vandmasser hurtigt nok væk. Da vandet ikke kunne komme gennem byen til havet, samlede det sig og flød ud over terrænet. Dette gav oversvømmelser i alle dele af kommunen, hvilket medførte store materielle skader, siger Birgit Paludan, hydrauliker og civilingeniør ved Greve vandforsyning. Medierne var hurtigt på pletten, da kommunens borgere flere steder sejlede rundt i robåde mellem husene. Greve var med andre ord for en stund blevet Nordens Venedig. (Greve Kommune har cirka indbyggere.) SKER OVER DE NÆSTE ÅR Siden 2002 har der ikke været langt fra ord til handling, når det gælder sikringen af de af regnvands- og spildevandssystemet værst oversvømmede områder. Men oversvømmelsen i 2007 gjorde det klart, at det var nødvendigt at etablere en grov vandmodel, der kunne give et overblik over, i hvilke områder risikoen for oversvømmelser fra vandløbene var størst. Samtidig besluttede byrådet i Greve kommune at arbejde hen imod at klimatilpasse hele byens eksisterende regnvands- og vandløbssystem og skærpe kravene til dimensioneringen. Det vil aldrig være muligt at gardere sig 100 pct. mod oversvømmelser. Men med klimatilpasningsplanen forsøger vi at tage højde for fremtiden, siger Birgit Paludan. Byen skal tilpasses de ændrede klimaforhold over de næste år, og tilpasningen af hvert enkelt byområde er prioriteret. Klimatilpasningen gennemføres vha. af en strategimodel, som er baseret på en kombineret model af landskabet og omgivelserne samt en hydraulisk model, der beregner, hvordan vandet gennemstrømmer afløbssystemer og vandløb. 30 PROCENT MERE REGN Klimatilpasningsplanen betyder, at der nu foreligger faste rammer for teknikernes arbejde mod oversvømmelser. Dimensioneringerne skal følge Spildevandskomiteens skrift 27s anbefalinger ikke alene for nye anlæg, men også for eksisterende anlæg. Herunder skal der udarbejdes beredskabsplaner for alle byområder i kommunen i takt med, at der klimatilpasses. Der beregnes 30 procent mere regn ved dimensioneringen, siger Birgit Paludan og understreger, at den største udfordring i hele processen omkring klimatilpasningsplanen har været formidlingen. De borgere, der har været påvirkede af oversvømmelserne, har taget imod planen med kyshånd, mens andre, der ikke har haft vandet tæt inde på livet, har sværere ved at se, hvorfor kommunen skal bruge penge på at føre klimatilpasningsplanen ud i livet. Derfor prioriteres den forsatte formidling af klimatilpasningsplanen højt, siger Birgit Paludan. Klimatilpasningsplanen og klimasikring af Greve Kommune har et budget på cirka 300 mio. kr.. FAKTA EU S OVERSVØMMELSESDIREKTIV Greve Kommunes klimatilpasningsplan er i overensstemmelse med EU s oversvømmelsesdirektiv. EU-direktivet skal implementeres senest i 2015 i alle medlemslande. Men Greve Kommune har allerede nu valgt at følge direktivet, der dog kun gælder oversvømmelser fra vandløb, søer og hav, idet Greve kommune har valgt også at inkludere regnvandssystemer i sin klimatilpasningsplan.

8 8 GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING Risikofinansieringssystem til katastrofedækning i kommunerne Der er behov for et veldefineret, nationalt krisehåndteringssystem, som tager højde for både finansiering og dækning i katastrofesituationer i de svenske kommuner, og som ikke kun omfatter naturkatastrofer, men også andre alvorlige forstyrrelser og ekstraordinære hændelser. Kommunerne har et stort ansvar for at skabe stabile forhold og med at forebygge og håndtere de forstyrrelser, som opstår i forbindelse med naturkatastrofer. Med de nuværende dækningsformer har kommunerne kun mulighed for at søge om erstatning for omkostninger til skadeservice, som er direkte knyttet til selve redningsindsatsen. Andre omkostninger i forbindelse med hændelsen erstattes ikke. Det må forventes, at klimaforandringerne vil skabe flere naturkatastrofer end hidtil, og at konsekvenserne bliver større i fremtiden. Samtidig får vi et samfund, der i takt med den tekniske udvikling, bliver mere og mere sårbart. Vi har behov for et komplet, bæredygtigt finansieringssystem, som skal dække kommunernes omkostninger, når der sker en katastrofe. For at samfundet effektivt kan minimere skadevirkningerne efter en naturkatastrofe, er det nødvendigt med en overordnet tilgang til erstatningsspørgsmål, der sætter fokus på forebyggende foranstaltninger samt tiltag, der skal sættes i gang under og efter alvorlige forstyrrelser og ekstraordinære hændelser. Der skal også tages højde for genopbygning og omkostninger, som opstår i kølvandet efter ekstraordinære hændelser, og det skal fastlægges, hvem der bærer hovedansvaret. BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER MOD OVERSVØMMELSE I KRISTI- ANSTAD Store dele af byen Kristianstad ligger blot nogle få meter over havets overflade, selv om der er hele 20 km til havet. Nogle områder i byen befinder sig oven i købet under havets overflade på gammel havbund. Her findes det

9 GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING 9 Tivoliparken i det centrale Kristianstad februar 2002 lavest beliggende landområde i Sverige: 2,41 m under havoverfladen! Det betyder, at Kristianstad er særlig udsat for konsekvenserne af klimaforandringerne med risiko for øget vandgennemstrømning i Helge Å og stigende havniveau. Helge Å, som passerer igennem Kristianstad og Hammarsjön syd for byen, er Skånes største å og kan fra tid til anden have en vandstand, som ligger et par meter over normalen. Ved ekstreme vejrforhold, hvor der er stor gennemstrømning og høj vandstand i Helge Å og i havet, er der risiko for, at Kristianstad bliver oversvømmet, hvis byen ikke er tilstrækkeligt beskyttet. I de områder, der er truet af oversvømmelse, findes der boliger til mere end personer samt en række vigtige samfundsfunktioner som centralsygehus og det centrale rensningsanlæg. For at minimere risikoen for oversvømmelse af byen er der vedtaget en lang række beskyttelsesforanstaltninger. Den vigtigste del af arbejdet består i at

10 10 GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING Kävrö å i februar 2002 forbedre, supplere og erstatte de gamle diger på en strækning af i alt 10km. Der er også risiko for oversvømmelse ved ekstreme regnmængder. Det skyldes de lavtliggende områder, og at overskudsvand fra store områder må pumpes ud i Helge Å og Hammarsjön. Derfor bliver en række pumpestationer nu udbygget, så de også kan fungere under ekstreme forhold. Omkring halvdelen af omkostningerne går til at opgradere og udbygge pumpestationerne. Der er i alt seks pumpestationer, hvoraf en er helt ny. I alt vil projektet koste ca. 200 millioner svenske kroner, og vi forventer at være færdige omkring Staten har anslået, at der er behov for godt 43 millioner svenske kroner pr. år til foranstaltninger, som skal forebygge naturkatastrofer. Kristianstad kommune kom tidligt i gang og har hvert år siden 2003 modtaget tilskud fra staten til at beskytte byen mod oversvømmelser. Det er et tilskud, som i nogle tilfælde kan udgøre op til 80 procent af omkostningerne. Reglerne for tilskuddet er nu ændret således, at den højeste erstatning vil udgøre op til 60 procent eller maksimalt 60 procent af de truede genstandes værdi. Ansøgning om tilskud indsendes til Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (den svenske Beredskabsstyrelse). Der er kommet større fokus på, at trusselsbilledet ændrer sig i takt med klimaforandringerne, og stadig flere kommuner søger nu om tilskud fra staten. De afsatte midler opfylder dog ikke hele behovet. UDREDNINGSARBEJDE Der er i årenes løb udarbejdet forskellige udredninger med det formål at etablere et finansieringssystem, som tager udgangspunkt i en overordnet tilgang til samfundets kriseberedskab. Regeringsforslag nr. 2007/08:92: I udredningen Et stærkt kriseberedskab for ekstra sikkerhed redegør den svenske regering for sin holdning til ansvaret for kriseberedskab. Det er den enkelte myndigheds ansvar at sikre opretholdelsen af samfundsvigtige aktiviteter, også når alvorlige forstyrrelser udefra indvirker på dem. De foranstaltninger, som skal gennemføres for at sikre, at dette er muligt, skal primært vedtages og finansieres inden for rammerne af den almindelige drift. Der er desuden behov for midler til særskilte indsatser, og det er også hensigten at vedtage en separat, koordineret bevilling til iværksættelse og stimulering af samfundets kriseberedskab herunder forebyggende og stabilitetsfremmende foranstaltninger. Forsvarsministeren tog på begæring af Riksdagen initiativ til en udredning (Fö2007/408/CIV), som skulle gennemgå det statslige tilskudssystem til kommunerne i forbindelse med store ulykker, katastrofer og international støtte til Sverige. I kommissoriet til udredningen er der lagt op til et regelsæt, som skal anlægge klare retningslinjer for statens økonomiske ansvar ved store katastrofer, og at det på sigt bør overvejes at oprette en national katastrofekonto til hjælp for ramte kommuner. Udredningen blev forelagt Forsvarsministeriet den 19. december 2007 (Ds 2007:51): Et koordineret dækningssystem håndtering af kommunernes omkostninger i forbindelse med naturkatastrofer m.m. Forslaget til udredning er netop nu under udarbejdelse på ministerielt plan i Regeringskansliet. UDREDNING OM ERSTATNINGSDÆKNING TIL KOMMUNERNE VED NA- TURKATASTROFER Udredningen lægger op til et system, der har til formål at motivere bl.a. kommunerne til at satse mere på forebyggende arbejde, som kommunerne dog primært skal finansiere selv.

11 GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING 11 KATASTROFEFORSIKRING GENNEM EN KOMMUNAL KOLLEKTIV ORD- NING FOR FORSIKRINGSTAGERE Udredningen lægger op til et risikofinansieringssystem, som skal sikre kommunerne adgang til katastrofedækning. Systemet har tre niveauer. Niveau 1 består af de omkostninger, som en kommune selv kan betale. Niveau 2 udgør en katastrofeforsikring, som er obligatorisk for kommunerne. Niveau 3 omfatter omkostninger, der er af et sådant omfang, at staten må træde til. Denne forsikringsløsning indebærer, at kommunerne påtager sig et fælles ansvar for systemet. De finansierer således forsikringen solidarisk, mens staten repræsenteret af Kammarkollegiet (den svenske styrelse for juridiske, finansielle og administrative serviceydelser) står for administrationen. For at opnå en optimal risikofordeling foreslås det, at kommunernes katastrofeforsikring bliver obligatorisk. Der er mangler i kommunernes forsikringsbeskyttelse, når det drejer sig om genopbygning og retablering af infrastruktur. Det foreslås, at forsikringen skal omfatte en kommunes faktiske meromkostninger til at opretholde det kommunale serviceniveau til borgerne i forbindelse med en naturkatastrofe (f.eks. omkostninger til retablering af infrastruktur) og desuden meromkostninger til redningstjeneste og andre indsatsområder. De dele af kommunernes infrastruktur, som udbydes i konkurrence med private markedsaktører (eksempelvis el, fjernvarme og bredbånd), er ikke omfattet af forsikringen. Denne forsikringsløsning er at opfatte som et risikofinansieringssystem på det niveau, som er benævnt kommunal forsikring. Det betyder, at kommunerne deltager i en kollektiv forsikringsordning, og at forsikringen har to funktioner: risikofinansiering og risikodeling. På sigt er det altså kommunerne selv, der skal finansiere forsikringen solidarisk. GRUNDLÆGGENDE SELVRISIKO Det maksimale erstatningsbeløb fra katastrofeforsikringen 200 millioner svenske kroner ligger fast, men kommunerne vælger selv en grundlæggende selvrisiko på mellem 3 og 50 millioner kroner. Kommuner med færre end indbyggere kan vælge en endnu lavere selvrisiko. Jo højere en grundlæggende selvrisiko en kommune vælger, jo lavere bliver den årlige præmie. Den grundlæggende selvrisiko kan kun blive udløst en enkelt gang pr. kalenderår - uanset om omkostningerne til det samlede antal hændelser overstiger den grundlæggende selvrisiko eller ej. Der foreslås desuden en variabel, grundlæggende selvrisiko på 2-5% af de omkostninger, som er dækket af forsikringen. Denne procentsats ligger et sted mellem den valgte grundlæggende selvrisiko og 200 millioner svenske kroner. Hvis omkostningerne i forbindelse med en hændelse overstiger 200 millioner svenske kroner pr. kommune, udløses statens ansvar. Statens erstatningsansvar omfatter således de omkostninger, som overstiger 200 millioner svenske kroner. SÅDAN FUNGERER STORM- RÅDET I DANMARK Stormrådet i Danmark er etableret med afsæt i lov om stormflod og stormfald. Stormrådet dækker stormflods- og stormfaldsskader. Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet forårsaget af en storm. Det er Stormrådet, der afgør, om der i det konkrete tilfælde er tale om stormflod, og Stormrådet behandler også de konkrete erstatningssager. Udgifterne til erstatning finansieres af en afgift, der opkræves på alle brandforsikringer. Stormfaldsskader er skader på skove som følge af storm. Stormrådet udbetaler tilskud til genplantning af private skove, men der er ikke tale om en egentlig erstatning. Stormfaldsskaderne er finansieret af en stormfaldsforsikring, der tegnes af skovejere. Se nærmere: SÅDAN FUNGERER NATUR- SKADEPOOL OG STATENS NATURSKADEFOND I NORGE I Norge er der etableret to erstatningssystemer til dækning af naturskader. Begge er etableret med hjemmel i naturskadeforsikringsloven: Det ene system er en pool mellem forsikringsselskaber i Norge, der tegner brandforsikring, idet brandforsikringen i Norge også skal dække naturskade. Risikoen er herefter dækket i Norsk Naturskadepool, som forsikringsselskaberne er medlem af. Erstatningerne fra denne pool finansieres ved en naturskadepræmie som beregnes af brandforsikringspræmien. Det andet system er en offentlig finansieret fond, der dækker tilfælde, hvor skaden ikke kan dækkes af en forsikring. Den offentlige fond er finansieret af Staten. En naturskade er defineret som skade på ting som direkte følge af skred, oversvømmelse (flom), stormflod, storm, eller jordskælv. Se nærmere: Hvis katastrofen har en så omfattende national karakter, at Sverige kan anmode om erstatning fra EU s solidaritetsfond, skal denne erstatning fratrækkes fra anden udbetalt erstatning. AF PETER ZERPE, AFDELINGSCHEF SKYDD OG SÄKERHET, KRISTIANSTAD KOMMUNE, SVERIGE

12 12 GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING EN TYPISK VANDSKADE OPSTÅR PLUDSELIGT OG UVENTET, OG DET KAN SKE NÅR SOM HELST OG HVOR SOM HELST I BYGNINGEN SÅDAN UNDGÅS VAND- SKADER I BYGNINGER Den intense kuldeperiode, som var sammenfaldende med julen og nytåret, vil sandsynligvis resultere i rekordhøje udbetalinger. Mange sommerhuse, hytter og ubenyttede bygninger har fået frostskader, som kunne være undgået, hvis der havde været nok opvarmning, og/eller hvis ejerne havde lukket for vandet. Et enkelt og godt initiativ, der kan medvirke til at undgå vandskader, er at lukke for vandtilførslen til en bygning, hvis den står ubenyttet mere end to dage. Det er vigtigt, at hovedhanen er lettilgængelig og let at lukke, og at alle brugere ved, hvor den findes, og hvordan den anvendes, hvis der sker

13 GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING 13 en pludselig lækage. De fleste af de bygninger, vi skal leve i de næste 50 år, er allerede opført, og meget af det forebyggende arbejde består således i at forbedre eksisterende bygninger. Er rørsystemet gammelt, af dårlig kvalitet eller nedslidt, må det i mange tilfælde udskiftes med nye rør. Her er det vigtigt at bygge på en vandskadesikker måde, så lækager kan blive opdaget, før bygningen tager skade. Mange vandskader kunne være undgået, hvis den enkelte bygnings brugere og ejere havde været mere opmærksomme på og interesserede i at forebygge lækager. De største og mest alvorlige vandskader opstår, når der ikke er nogen til stede i bygningen, og når lækagen opstår indvendigt i gulve og vægge. Der kan gå lang tid, inden sådan en lækage opdages. En gulvkonstruktion kan indeholde flere tusinde liter vand, før den begynder at dryppe. En korrekt monteret MoistEx stopventil kan nedsætte risikoen for vandlækager inde i bygningen med 80%. Hvis du opdager en akut vandlækage, skal du straks lukke for vandet og bestræbe dig på at begrænse skadens omfang. Du skal om nødvendigt kontakte viceværten, en blikkenslager, brandvæsenet eller specialiserede virksomheder. Alle dine omkostninger bliver erstattet af forsikringsselskabet. OMKOSTNINGER OG SKADEÅRSAGER Norske forsikringsselskaber erstattede i 2009 op mod vandskader og udbetalte næsten tre milliarder norske kroner (en fordobling af omkostningerne i forhold til tallene for år 2000). Hertil kommer selvrisikobeløb, skader, hvor ejeren står som selvforsikrer, og skader, som ikke er omfattet af forsikringen (eksempelvis skader i vådrum, hvor der opstår utætheder). Det antages, at de samlede omkostninger til vandskader koster samfundet mere end seks milliarder norske kroner om året. Skadestatistikken afslører, at erstatningsbeløbene til vandskader, som er omfattet af dækning dvs. skader, som skyldes pludselig udstrømning af vand fra rør og ekstreme vejrforhold er steget kraftigt og mere end fordoblet siden år Årsagen til denne kraftige stigning er fordelt jævnt på en række kendte, typiske skadeårsager. DE MEST ALMINDELIGE VANDSKADER I BYGNINGER SKYLDES LÆKAGER FRA: Indvendige vandledninger:... 34% skjulte rør:18,5% - synlige rør: 15,5% Indvendige afløbsledninger:... 15% Opvaskemaskine og vaskemaskine... 7,5% Varmtvandsbeholdere... 3,5% Udvendige vand- og afløbsledninger... 18% Fugt/vand udefra, kældre mv % Utætte vådrum (følgeskader)... 3% Centralvarmeanlæg/gulvvarme... 1% SKADER, SOM SKYLDES UTÆTTE TAG, FACADER OG VÅDRUM, DÆKKES IKKE.

14 14 GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING FUGTSKADER ET STIGENDE PROBLEM Vandlækager og efterfølgende fugtproblemer i bygninger udgør et stigende økonomisk og sundhedsmæssigt problem for både den enkelte person og for samfundet, og vi burde være dygtigere til at forebygge vandlækager i vores bygninger. Når ledningerne ligger skjult inde i selve bygningskonstruktionen og begynder at lække, kan det være vanskeligt at undgå vandskader. Når man først opdager fugt i loft og vægge, er det mange gange for sent, eftersom bygningsskaden allerede er indtruffet. Hvis du opdager vandskader i en bygning, er det vigtigt at reagere hurtigt for at undgå vækst af skimmelsvamp og bakterier, som det senere kan være svært at opdage. FUGTSKADER Fugtige bygningsmaterialer som spån - og gipsplader vil ved stuetemperatur udvikle begyndende vækst af skimmelsvamp i løbet af en uge og kraftig vækst inden for en måned. Ved udbedring af større lækager kan der let komme bygningsskader, som ikke opdages og derfor må tørre op af sig selv og desuden ukontrolleret vækst af skimmelsvamp, som ikke bliver opdaget og derfor får lov til at blive siddende i lofter og vægge. EKSEMPEL PÅ EN VANDSKADE MED VÆKST AF SKIMMELSVAMP Lækager fra skjulte rør eller utætte membraner samt væggennemføringer i brusenichen er de mest almindelige årsager til lækage i badeværelsesvægge. I mange tilfælde vil det være den enkleste, bedste og mest permanente løsning at montere et godt brusekabinet. Kommer der bruservand direkte på gulv og vægge, anbefales det stærkt at lime en vandtæt foliemembran på både gulv og vægge i vådområderne. Skjulte vandledninger skal monteres som rør-i-rør. Følg nøje leverandørens anbefalinger så undgår du skader. NYBYGNING OG RENOVERING For at undgå lækager i skjulte rørføringer skal der ved nybygning og renovering som hovedregel altid anvendes vandskadesikre installationsløsninger, for at eventuelle lækager i rør ikke skader huset. Hvis disse vandskadesikre rørføringer kombineres med en god stopventil - eksempelvis Gjensidiges stopventil, som hedder MoistEx er det en let sag at gøre vandrør og tilsluttet udstyr vandskadesikre. MOISTEX STOPVENTIL MoistEx stopventil er udstyret med en trådløs forbindelse til monterede fugtsensorer og har desuden en indbygget tryktestfunktion, som betyder, at systemet opdager lækager på skjulte rør og installationer. Hvis der registreres et løbende forbrug, lukker ventilen normalt for hovedtilførslen til lækagestedet, før der opstår større skader. Normalprisen for montering af et sådant system udgør ca norske kroner i et enfamiliehus.

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelon til klimatilpasningsplan Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Netværket bag skabelonen har været uundværlig for resultatet. Bidragyderne kommer fra følgende

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Klimasikring af Hedensted Kommune

Klimasikring af Hedensted Kommune Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats overfor effekterne af klimaforandringerne Februar 2008 UNDER ENDELIG FÆRDIGGØRELSE Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats

Læs mere

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Rapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08.

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08. De store storme De danske kyster blev i 2006 og 2007 ramt af flere storme. Særligt alvorlig var stormen den 1. og 2. november 2006. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Rådets

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1. Indledning og baggrund...6 Kapitel 2.

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 3. årgang nr 1 januar 2005 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk

Læs mere

NYHEDSMAGASINET EU-UDBUD HVORDAN? HVAD ER FORDELEN VED AT SAMLE ELLER OPDELE UDBUD Side 4. SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. OG 5.

NYHEDSMAGASINET EU-UDBUD HVORDAN? HVAD ER FORDELEN VED AT SAMLE ELLER OPDELE UDBUD Side 4. SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. OG 5. KommuneForsikring.dk NYHEDSMAGASINET Nyheder og analyse fra KommuneForsikring Nr. 1 - juli 2009 HVAD ER FORDELEN VED AT SAMLE ELLER OPDELE UDBUD Side 4 SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. OG 5. NOVEMBER Side

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere