SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET"

Transkript

1 SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

2 Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element i den såkaldte Røde tråd bestående af: Lovgivningen I Kommunens socialpolitik på Social- og Handicapområdet I Kvalitetsstandarder for ydelser på Social- og Handicapområdet I Dialogaftalen med det enkelte tilbud I Borgerens handleplan Kommunens socialpolitik for Social- og Handicapområdet skal formuleres indenfor rammerne af lovgivningen, og angiver samtidig rammerne for indholdet af de underliggende led i opstillingen. Det er vigtigt at pointere, at i den daglige praksis i tilbuddene skal frontpersonalet være værdibærerne. Værdierne i Socialpolitikken for Social- og Handicapområdet skal afspejle sig i praksis og ikke kun i ord. Kommunens socialpolitik for Social- og Handicapområdet kan således ses som en ramme, der lægges ned over de værdier, der bærer arbejdet på de enkelte tilbud. Det er valgt at lade strukturen i opstillingen være styrende for formuleringen af socialpolitikken for Social- og Handicapområdet, idet der dog indledningsvis skal gøres opmærksom på, at de to øverste led i strukturen er af almen/generel karakter og de fire sidste led i strukturen er af mere konkret/specifik karakter. Dette betyder i praksis, at lovgivningen og kommunens socialpolitik for Social- og Handicapområdet er generel for samtlige målgrupper af borgere, samtlige tilbud og samtlige borgere i tilbuddene. I Socialpolitikken for Social- og Handicapområdet arbejdes der med følgende målgrupper: * Borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. * Borgere med fysisk handicap. * Borgere med erhvervet hjerneskade * Borgere med sindslidelse * Udsatte hjemløse eller misbrugere Konkrete aktiviteter afledt af Socialpolitikken for Social- og Handicapområdet vil blandt andet blive indarbejdet i processen med indgåelse af dialogaftaler på Social- og Handicapområdet. I dialogen skal beskrives mål og aktiviteter for de enkelte tilbud. 2

3 Vision. Et værdigt liv på egne præmisser Ethvert menneske er enestående og skal behandles som sådant. Visionen for Socialpolitikken på Social- og Handicapområdet i Guldborgsund Kommune er, at borgeren er hovedpersonen i sit eget liv. Borgeren har retten til at leve et værdigt liv på egne præmisser. Den konkrete indsats skal være præget af respekt for det enkelte menneske. Borgeren skal støttes i at afklare sine ressourcer og behov med henblik på at skabe rammerne for en individuel livsform. Uanset problem eller handicap skal borgeren så vidt det er muligt kunne vælge den livsmåde, han eller hun ønsker. Den overordnede Socialpolitik for Social- og Handicapområdet. Indsatsen på socialområdet er kompensation for borgerens funktionsnedsættelse Kommunens indsats på social- og handicapområdet er grundlæggende en kompensation for borgerens funktionsnedsættelse og skal åbne mulighed for, at borgeren kan deltage i samfundslivet. Kommunens indsats er dermed i overensstemmelse med grundtanken i De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap. Socialpolitikken for Social og Handicapområdet tager sit udgangspunkt i tænkningen omkring det hele menneske arbejds-, privat- og fritidsliv ses som en helhed og som konsekvens heraf tænkes i helheder. Selvbestemmelse og indflydelse Borgeren skal opleve respekt for dennes meninger og holdninger. Borgeren bestemmer over sin egen livsførelse, det er Guldborgsund Kommunes opgave at understøtte denne. Dette skal dog ske indenfor rammerne af Servicelovens bestemmelser. Kommunen lægger vægt på at dette sker i et respektfuldt samspil mellem borger og medarbejder. Specialisering og nærhed Guldborgsund Kommune har som mål, at der skal være et bredt udbud af tilbud på socialområdet. 3

4 Kommunens tilbud skal så vidt muligt være tilpasset den enkelte borgers individuelle behov. Guldborgsund kommune lægger stor vægt på, at tilbuddet til den enkelte borger gives lokalt. Borgeren skal have mulighed for at opretholde forbindelse til familie og øvrige netværk. Kvalitet Den leverede indsats skal opfylde borgerens retskrav. Derudover lægges der vægt på, at borgeren skal opleve en god kvalitet. Guldborgsund Kommune stiller som led i den løbende kvalitetsudvikling af indsatsen krav til ledernes og medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling. Guldborgsund Kommunes indsats på socialområdet skal organiseres i enheder, der er store nok til at lave en fleksibel og rationel organisation. Ledelsesmæssigt skal enhederne udgøre overskuelige størrelser, hvor medarbejderne har indflydelse på planlægning på en måde, der styrker helheden og indsatsen, således at det er til gavn for den enkelte borgers udviklingsforløb. Guldborgsund kommune kvalitetssikrer løbende den samlede indsats og de leverede ydelser gennem det personrelaterede tilsyn og det generelle driftsorienterede tilsyn. Åbenhed og tillid Kommunens tilbud skal være præget af værdier og en kultur, der lægger vægt på dialog og refleksion omkring den pædagogiske praksis. Der skal være en kultur, hvor medarbejdere har en pligt til at undre sig, og hvor det er tilladt at udtrykke meninger, kritik og formulere visioner. God ledelse og attraktive arbejdspladser Medarbejdere, borgere og pårørende skal i dagligdagen opleve en aktiv, kompetent og synlig ledelse. Opgaveløsningen skal forene ansvar og økonomisk kompetence og hensigtsmæssig udnyttelse af den enkelte medarbejders ressourcer. Kommunens tilbud skal være præget af at være attraktive arbejdspladser, der muliggør tiltrækning og fastholdelse af de forskellige fagligheder. 4

5 Udsatte hjemløse, udstødte. Om målgruppen: Der er borgere, der bliver hjemløse, kriseramte eller ikke rigtig kan finde sig tilrette i samfundslivet. For disse borgere er kommunens forsorgshjem og krisecentre ofte den sidste udvej. Tilbuddet skal være midlertidigt og rettet mod, at borgeren igen kan opnå en selvstændig bolig. Værdier: Det er værdifuldt at respektere og anerkende mangfoldigheden af vilkår, som udgangspunktet for at forstå borgerens livsførelse og livsanskuelse. Det er værdifuldt at tilrettelægge hjælpen individuelt i et samarbejde mellem boform og borger og tilpasset borgerens ønsker og formåen. Det er værdifuldt, at borgeren er tryg. Det er værdifuldt, at borgeren er del af et netværk. Målsætninger: Indsatsen skal kompensere for funktionsnedsættelsen. Borgeren har ansvaret for sit eget liv. Boformerne på udsatte/hjemløseområdet skal være en midlertidig hjælp, hvor målet med opholdet er et liv i egen bolig og eget nærmiljø. De fysiske rammer skal være tidssvarende. Dårlige fysiske rammer og fysisk tilgængelighed må ikke hindre borgeres ophold på boformen. Udviklingsmål: Der skal være en tæt dialog med aktører i samfundet udenfor boformen med henblik på at skabe en række tilbud på bo-, arbejds-/uddannelsesog fritidsområdet, så borgeren har mulighed for at vælge et tilbud, der matcher borgerens ønsker og ressourcer. Borgeren har brug for støtte, hjælp og vejledning til at afklare ressourcer og behov, og til at tage fat på adfærds- og misbrugsproblemer, der forhindrer, at vedkommende kan tage vare på sig selv. 5

6 Som led i borgerens tilbagevenden til samfundslivet skal borgeren have tilbud om beskæftigelse, der matcher borgerens behov. Fritidstilbud skal være en integreret del af livet på en boform. Formålet med opholdet på en boform er at integrere borgeren i samfundet igen, og derfor bør beskæftigelses- og fritidstilbud være rettet mod kontakt med borgere i det omgivende samfund. Tilbuddene for målgruppen skal modvirke stigmatisering og fremme integration i det omgivende samfund. Resultater af forskning skal formidles og integreres i tilbuddene. Regeringen søsatte i 2008 en hjemløsestrategi med fire langsigtede mål: * at nedbringe antallet af hjemløse, der lever på gaden * at finde andre løsninger til unge end en plads på et forsorgshjem * at begrænse opholdstiden på forsorgshjem til 3-4 måneder * at skaffe løsninger på boligsituationen før udskrivning fra behandlingsinstitution / sygehus Regeringens hjemløsestrategi skal implementeres i kommunens indsats på udsatte- og hjemløseområdet. Driftsmål: Støtten til den enkelte borger skal baseres på en koordineret, helhedsorienteret indsats og dermed en inddragelse af de relevante aktører i det omgivende samfund. Der skal være relevant fokus på samarbejdet på tværs af kommunens sektorområder. Personalet skal løbende have tilbud om efteruddannelse og faglig udvikling.. 6

7 Borgere med fysisk handicap. Om målgruppen: Der er tale om normaltbegavede borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Et fysisk handicap skyldes en legemlig begrænsning, der kan begrænse borgerens mobilitet og øvrige fysiske formåen. Borgeren har behov for et tilbud, der kompenserer for borgerens funktionsnedsættelse og bevarer / udvikler borgerens egne ressourcer. Værdier: Det er værdifuldt, at borgeren har et værdigt liv med selv- og medbestemmelse, oplevelse af respekt for meninger og holdninger, oplevelse af at blive set og hørt. Det er værdifuldt, at borgeren er tryg. Det er værdifuldt, at borgeren er del af et netværk. Det er værdifuldt, at borgeren er tilfreds med sin boligsituation. Målsætninger: Indsatsen skal kompensere for funktionsnedsættelsen Borgere med fysiske handicap skal kunne modtage et tilbud i borgerens nærmiljø, således at kontakten til familie og venner kan opretholdes. Hjælpen skal tilrettelægges individuelt i dialog med borgeren og tilpasset borgerens ønsker, drømme og formåen. Der skal være gode udviklingsmuligheder for den enkelte både under korte og længerevarende ophold i botilbud. Borgeren skal udvikle eller vedligeholde egne færdigheder og ressourcer. Udviklingsmål: Guldborgsund kommune har ikke i øjeblikket et tilbud til målgruppen, hvorfor kommunen gør brug af tilbud i andre kommuner. I Guldborgsund kommunes Servicestrategi indgår, at der skal udarbejdes en analyse om etablering af kommunens eget tilbud. Der er behov for en varieret vifte af botilbud, således at borgeren kan vælge det tilbud, der matcher borgerens ønsker og ressourcer. 7

8 Tilbuddene for målgruppen skal modvirke stigmatisering og fremme integration i det omgivende samfund. Resultater af forskning skal formidles og integreres i tilbuddene. Der skal være en tæt dialog med aktører i det omgivende samfund med henblik på at etablere en bred vifte af valgmuligheder for den enkelte borger på bo-, arbejds-/uddannelses- og fritidsområdet. Driftsmål: Støtten til den enkelte borger skal baseres på en koordineret, helhedsorienteret indsats og dermed en inddragelse af de relevante aktører i det omgivende samfund. Der skal være relevant fokus på samarbejdet på tværs af kommunens sektorområder. Personalet skal løbende have tilbud om efteruddannelse og faglig udvikling. 8

9 Borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Om målgruppen: Borgeren er kendetegnet ved en langsom eller manglende udvikling, enten inden for bestemte områder af psyken eller mere generel mental retardering. Målgruppen har behov for personlig hjælp, omsorg og pleje i form af socialfaglig, sundhedsfaglig og pædagogisk bistand. Værdier: Det er værdifuldt, at støtten til borgeren giver borgeren selvværd og selvtillid og er baseret på selvbestemmelse og medbestemmelse. Det er værdifuldt, at støtten til borgeren er baseret på at kompensere og udvikle borgerens egne færdigheder og ressourcer. Det er værdifuldt, at borgeren er tryg. Det er værdifuldt, at borgeren er del af et netværk. Det er værdifuldt, at borgeren er tilfreds med sin boligsituation. Målsætninger: Støtten skal tilrettelægges individuelt i dialog med borgeren. Indsatsen skal kompensere for funktionsnedsættelsen. Borgeren skal udvikle eller vedligeholde egne færdigheder Borgeren skal kunne modtage et tilbud i borgerens nærmiljø, således at kontakten til familie, venner m.m. kan opretholdes. Udviklingsmål: Der er behov for en varieret vifte af botilbud, uddannelses-/ arbejdstilbud og fritidstilbud. Resultater af forskning skal formidles og integreres i tilbuddene. Tilbuddene for målgruppen skal modvirke stigmatisering og fremme integration i det omgivende samfund. Der skal være en tæt dialog med aktører i det omgivende samfund med henblik på at etablere en bred vifte af valgmuligheder for den enkelte borger på bo-, arbejds-/uddannelses- og fritidsområdet. 9

10 Driftsmål: Støtten til den enkelte borger skal baseres på en koordineret, helhedsorienteret indsats og dermed en inddragelse af de relevante aktører i det omgivende samfund. Der skal være relevant fokus på samarbejdet på tværs af kommunens sektorområder. Personalet skal løbende have tilbud om efteruddannelse og faglig udvikling. 10

11 Borgere med sindslidelse. Om målgruppen: Borgere med sindslidelse er ramt af forstyrrelser i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og fantasilivet. Nogle borgere har sindslidelser af længerevarende karakter mens andre borgere har forbigående psykiske lidelser. Værdier: Det er værdifuldt, at der sker en koordineret og helhedsorienteret indsats for målgruppen. Det er værdifuldt, at der er tale om rummelige, udviklende og individuelle tilbud for målgruppen således, at borgeren har mulighed for at leve et liv på egne præmisser. Det er værdifuldt, at tilbuddene respekterer borgerens ret til selvbestemmelse. Det er værdifuldt, at borgeren er tryg. Det er værdifuldt, at borgeren er del af et netværk. Målsætninger: Indsatsen er baseret på begreberne rehabilitering, recovery og empowerment, som alle er udtryk for borgerens ansvar for eget liv og udvikling / udnyttelse af egne ressourcer. Indsatsen skal kompensere for funktionsnedsættelsen. Udviklingsmål: Der er behov for en varieret vifte af botilbud, uddannelses-/ arbejdstilbud og fritidstilbud. Tilbuddene for målgruppen skal modvirke stigmatisering og fremme integration i det omgivende samfund. Der bør etableres et beredskab til at kunne håndtere sindslidende borgeres kortvarige behov for døgnstøtte.. Ny forskning skal formidles og integreres i tilbuddene. Der skal være en tæt dialog med aktører i det omgivende samfund med henblik på at etablere en bred vifte af valgmuligheder for den enkelte borger på bo-, arbejds-/uddannelses- og fritidsområdet. 11

12 Driftsmål: Støtten til den enkelte borger skal baseres på en koordineret, helhedsorienteret indsats og dermed en inddragelse af de relevante aktører i det omgivende samfund. Der skal være relevant fokus på samarbejdet på tværs af kommunens sektorområder. Der skal være fokus på samarbejdet mellem Guldborgsund Kommune og Region Sjælland på sindslidendeområdet. Personalet skal løbende have tilbud om efteruddannelse og faglig udvikling. 12

13 Borgere med erhvervet hjerneskade. Om målgruppen: Borgerne i målgruppen er kendetegnet ved misdannet eller ødelagt hjernevæv som følge af en ulykke eller anden traumatisk begivenhed, borgeren har været udsat for. Værdier: Det er værdifuldt, at der sker en koordineret og helhedsorienteret indsats på området. Det er værdifuldt, at der er tale om varierede, udviklende og individuelle tilbud. Det er værdifuldt, at tilbuddene respekterer borgerens ret til selvbestemmelse. Det er værdifuldt, at borgeren er tryg. Det er værdifuldt, at borgeren er del af et netværk. Målsætninger: Indsatsen skal kompensere for funktionsnedsættelsen. Borgere med erhvervet hjerneskade skal kunne modtage et tilbud i borgerens nærmiljø, således at kontakten til familie og venner kan opretholdes. Udviklingsmål: Der er behov for en varieret vifte af botilbud, uddannelses-/ arbejdstilbud og fritidstilbud således at borgeren kan vælge de tilbud, der matcher borgerens ønsker og ressourcer. Ny forskning skal formidles og integreres i aktiviteterne. Der skal være relevante genoptrænings-/vedligeholdelsesmuligheder for den enkelte både under korte og længerevarende ophold i boform. Borgeren skal udvikle eller vedligeholde egne færdigheder og ressourcer. Tilbuddene for målgruppen skal modvirke stigmatisering og fremme integration i det omgivende samfund. Der skal være en tæt dialog med aktører i det omgivende samfund med henblik på at etablere en bred vifte af valgmuligheder for den enkelte borger på bo-, arbejds-/uddannelses- og fritidsområdet. 13

14 I Guldborgsund kommunes Servicestrategi indgår, at der skal udarbejdes en analyse om etablering af kommunens eget tilbud. Driftsmål: Støtten til den enkelte borger skal baseres på en koordineret, helhedsorienteret indsats og dermed en inddragelse af de relevante aktører i det omgivende samfund. Der skal være relevant fokus på samarbejdet på tværs af kommunens sektorområder. Personalet skal løbende have tilbud om efteruddannelse og faglig udvikling. 14

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik

gladsaxe.dk Handicappolitik gladsaxe.dk 2019-2022 Handicappolitik 1 Forord gruppen for Gladsaxes handicappolitik er meget bred. Hvor tilgængelighed og fysiske rammer er afgørende for nogen, har andre behov for støtte og træning gennem

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Sammen om det gode liv. Sønderborg Kommunes socialpolitik

Sammen om det gode liv. Sønderborg Kommunes socialpolitik Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017-2020 1 Indhold Sammen om det gode liv...3 Indledning...5 Værdier...7 Sammen er vores mål...7 Værdighed...9 Sociale fællesskaber... 11 Beskæftigelse...13

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde

Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde 2014-2017 Den socialpolitiske indsats i København retter sig mod de borgere, der måtte have brug for en særlig indsats. Det er de socialt udsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002.

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. HANDICAPPOLITIK Indledning. Forord: Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. Det er med den nye politik vigtigt at afspejle de intentioner,

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Serviceniveau. for Voksen / Handicap

Serviceniveau. for Voksen / Handicap Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Vejledende serviceniveau for ophold i midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den Et Godt Ældreliv Ældre- og værdighedspolitik 2018-2021 Godkendt af Byrådet den 17.12.2018 Forord Fredensborg Kommunes ældre- og værdighedspolitik er grundlaget for at sikre værdighed i ældrelivet og livskvalitet

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier...

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... handicap politik Indhold Forord... 3 Vision for handicappolitikken... 4 Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... 5 Målsætninger... 7 Forord Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune

Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune Forord Kvalitetsstandarder for botilbud omhandler Hjørring Kommunes tilbud til borgere over 18 år, der på grund af betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud 2 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Formålet med hjælpen Formålet

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:københavns kommune, Socialforvaltningen Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Københavns kommune, Socialforvaltningen Kontaktperson Solvejg Aaberg Sørensen Tlf. nr. 33 17 37

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Forslag og overvejelser fra en arbejdsgruppe under Seniorrådet

Forslag og overvejelser fra en arbejdsgruppe under Seniorrådet Forslag og overvejelser fra en arbejdsgruppe under Seniorrådet December 2015 Indledning Fredensborg Kommune ønsker, at den ældrepolitik, som skal ligge til grund for at realisere kommunens vision om tilfredse

Læs mere

Botilbud. Kvalitetsstandarder. Handicap og Psykiatri

Botilbud. Kvalitetsstandarder. Handicap og Psykiatri Botilbud Kvalitetsstandarder Handicap og Psykiatri Denne kvalitetsstandard gælder for botilbud inden for Handicap og Psykiatri i Favrskov Kommune. Den indeholder information til dig som borger om de tilbud

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Handicappolitik Social- og Sundhedsforvaltningen Psykiatri-Social og Handicapafdelingen 18. august

Gladsaxe Kommunes Handicappolitik Social- og Sundhedsforvaltningen Psykiatri-Social og Handicapafdelingen 18. august Gladsaxe Kommunes Handicappolitik 2010 2013 Social- og Sundhedsforvaltningen Psykiatri-Social og Handicapafdelingen 18. august 201017. juni 2015 1 Forord I Gladsaxe Kommune har vi tradition for at være

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Plan for det psykosociale område

Plan for det psykosociale område Plan 2020 - for det psykosociale område J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Borgmesteren skriver et forord, når den korte version af Plan 2020 er vedtaget. J. nr. 00.01.00P22 2 Begreber vi anvender Gladsaxe Kommune

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Metode- og implementeringsskabelon: Udredning og Plan

Metode- og implementeringsskabelon: Udredning og Plan Metode- og implementeringsskabelon: Udredning og Plan Housing First som grundpræmis i arbejdet med Hjemløsestrategien og metoden Udredning og Plan Metoden Udredning og Plan afprøves i en række kommuner,

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

EN NY SOCIALSTRATEGI

EN NY SOCIALSTRATEGI EN NY SOCIALSTRATEGI Socialstrategien er de politiske visioner for det sociale arbejde i København for børn, unge og voksne med sociale og psykiske udfordringer eller et handicap. Socialstrategien skitserer

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108)

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Værdigheds-politik

Værdigheds-politik Værdigheds-politik 2018-2021 for ældreområdet Forord Herlev Kommune kan her præsentere Værdighedspolitik 2018-2021. Med værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle og styrke

Læs mere