Fugtundersøgelse i dele af tagkonstruktionen, Byporten 54 og oktober 2008 FCF/tkl. Foto 1. Tag på Byporten Foto 2. Tag på Byporten 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugtundersøgelse i dele af tagkonstruktionen, Byporten 54 og 11. 24. oktober 2008 FCF/tkl. Foto 1. Tag på Byporten 54-56. Foto 2. Tag på Byporten 11."

Transkript

1 Notat Ejerforeningen Byporten c/o Carten Uhre Byporten Hørsholm RAPPORTERING AF INDLEDENDE BESIGTIGELSE NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon Fax CVR-nr Tilsluttet F.R.I Fugtundersøgelse i dele af tagkonstruktionen, Byporten 54 og oktober 2008 FCF/tkl Foto 1. Tag på Byporten Foto 2. Tag på Byporten 11. Indledning Efter aftale med bestyrelsesmedlem Carsten Uhre fra Ejerforeningen Byporten i Hørsholm, har undertegnede udført en indledende besigtigelse af tagkonstruktionen i Byporten 54 og efterfølgende i Byporten 11. Besigtigelserne blev foretaget henholdsvis tirsdag den 7. oktober og onsdag den 22. oktober Ved begge besigtigelser var dele af vingeteglene fjernet på begge tage. I nr. 54 var der kraftige vandskader i tagkonstruktionens nedre del og i nr. 11 var der dels lokal vandindtræning i etagedæk og dels vandskade på dele af facade. Der blev ved besigtigelsen udtaget stikprøve med aftryksplader og MycoMeter-test for påvisning af evt. angreb af skimmelsvampe. Prøverne udtoges henholdsvis på bagside af loftbeklædningen og på konstruktionselementer i selve tagkonstruktionen. C:\Documents and Settings\Flemming\Dokumenter\Niras\Notat 1, Byporten doc

2 2 Aftalegrundlaget med ejerforeningen er i første omgang, at NIRAS skal deltage i den indledende besigtigelse og fremsende et kort notat, som redegør for de umiddelbare iagttagelser og resultaterne af skimmelanalyserne fra nr. 54 (resultatet af prøver fra nr. 11 foreligger endnu ikke). Dette notat er blevet mere omfattende end oprindeligt aftalt pga. de påviste skader og mangler. Notatet indeholder ikke en egentlig projektering eller arbejdsbeskrivelse, af de nødvendige renoveringstiltag, men dette er en opgave vi naturligvis gerne påtager os. Konstaterede fejl, den korte version Undertaget i nr. 54 er på kritiske steder totalt nedbrude og har dermed ingen funktion. Det skadede undertag, kombineret med den meget åbne type vingetegl og den forkert udførte binding af teglene, har medført at tag- og loftkonstruktion er opfugtet og med angreb af bygningsrelaterede skimmelsvamp til følge. Det vides ikke for nuværende om der skimmelsvamp i taget på nr. 11. Det opfugtede undertag hænger igennem / ned på isoleringen og lukker den oprindelige ventilationsspalte mellem overside isolering og under undertaget, se principskitse i fig. 2 & 3. Fugtig rum luft har uhindret kunne trænge op i tagkonstruktionen pga. den manglende kant tilslutning mod væggen. Den fejlmonterede dampspærre tillader fugtig rumluft i at trænge op i tagkonstruktionen, hvor den utilstrækkelige ventilering af undertaget bidrager til opfugtning af tagkonstruktionen ved kondensering. Det er sandsynligt at dampspærren også mangler tapede samlinger, idet opfugtning i skunkrummet på nr. 54 fremstår meget generelt og ikke som forventeligt lokalt, hvis der havde været monteret en velfungerede dampspærre % af teglstene har afskalninger på deres bagside, hvilket klart reducerer deres restlevetid. På indvendige loftplader under stålbjælke og på facaden ved kip ses mørkfarvninger, som vurderes, at hidrøre fra kuldebroer i stålbjælke, gennemgående betonelement ved naboskel og formodentligt fra uisoleret betonelementer ved toppen af facadeelementet mod kip. Mange steder i bebyggelsen ses forskydningsskader i murværk pga af manglende dilatationsfuger. Reparation er forsøgt ved at opskære murværkshjørne og montere en elastisk fuge. Fugtsikring og afledning af nedbør fra altan dæk, har tidligere medført problemer, som for afløbets vedkommende er løst ved at indlægge varmeledning i afløbet gennem facade muren.

3 3 Altanbrystninger fremstår ved overgangen til facader med skjolder og alge begroninger pga. fugt. Det oplyses, at der tidligere har været foretaget tiltag for at hindre denne opfugtning, men øjensynlig ikke med tilfredsstillende effekt. I nr. 11 og enkelte andre steder har der været problemer med vand indtrængning fra vand i facade muren (slagregn). Problemet er løst ved at indlægge bakke med plastslanger for afløb ud gennem formuren. Tegl på murkroner ligger løst mange steder. Ligeledes ses en del tegl ved kantafslutninger på tagrygning med forkert hældning, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til teglenes vandafledning. Den øvre del af facaderne har tidligere undergået en gennemgribende renovering med nedtagning af muren og genopmuring, i et niveau fra det lavere liggende tag og op til murkronen. Da vingeteglene var fjernet i facaden kunne det konstateres at muren er genopbygget ovenpå masonitundertaget. Dette forhold bør undersøges nærmere, idet muren skal stå på et sikkert bærende underlag, ikke på et undertag. I den sydlige fløj har der været eller er der fugtproblemer i boligerne. Årsagen er efter det oplyste ikke påvist, men som afhjælpning er der monteret en lang række fugtstyrede udsugninger i facaderne og friskluftventiler i vinduesrammerne. Krybekælderen oplyses at være undersøgt for opstigende grundfugt, men der kan ikke ses initiativer for afhjælpning heraf. Konklusion Tagfladen på nr. 54 anbefales totaludskiftet, på nær spærene som efter udtørring og skimmelafrensning kan genbruges. Det må snarest undersøges, om der er skimmelsvamp i tagkonstruktionen i nr. 56 eller om det er tilstrækkeligt at skifte undertaget her. Projektering af ny tagkonstruktion i nr bør iværksættes straks for at sikre mere optimale og robuste løsninger. Derefter kan et udbudsmateriale udarbejdes, som beskriver de enkelte entrepriseleverancer, hvorefter håndværkertilbud kan indhentes på udførelsen. Undertaget på nr. 11 skal som minimum udskiftes snarrest for om muligt at begrænse fugtskaderne. Også her bør det undersøges mere detaljeret om der er skimmelsvamp i taget, når større dele af taget er blotlagt. Ét område ved tagfoden er undersøgt for skimmelsvamp, analysesvaret afventes i uge 44. Øvrige tagflader bør gennemgås systematisk i henhold til tidligere fremsendt udkast til undersøgelsesprogram og procesbeskrivelse. Ligeledes anbefales det, at der igangsættes bygningsundersøgelser af øvrige tidligere erkendt fejl og skader, for at påvise årsagssammenhængen og udbedre fejlene på sikker vis.

4 4 I nr. 54 bør der snarrest tagets skimmelprøver på udvalgt inventar, for at undersøge om det er blevet inficeret af skimmelsvampene fra loftet. Hvis inventaret er blevet inficeret, skal det renses før det bort pakkes, alternativt må det sendes til skimmelafrensning hos specialfirma. Baggrund Der har tidligere været påvist problemer omkring tagene. Muremesteren oplyser under besigtigelsen, at teglstene er bundet forkert fra opførelsen, idet hver anden række tegl er bundet fra kip til tagfod, mens nabo rækken ligger løst. Dette bevirker, at efter kraftig blæst vipper de løse rækker tegl op, hvorved taget fremstår meget åben overfor nedbør og fygesne. Tagene er til stadighed er gået efter af mureren, som oplyser, at udbedringen består i at teglene bindes forskriftmæssigt jævnt fordelt - i diagonal retning. Undertaget består af masonitplader, som tydeligvis nedbrydes pga. af opfugtning. I lejligheden Byporten 54 fremstår lofterne med synlige vandskjolder specielt i skunkrummet, som er indrettet til kontor og dermed er en integreret del af boligen. Ligeledes er der synlige fugtskjolder på syd væggen, startende fra loftet mod nabolejligheden i nr. 56. Beboeren i nr. 54 oplyser, at vandskade i skunkrummet opstod for ca. 2 måneder siden, mens vandindtrængningen i stueloftet har stået på over en længere periode. I lejlighed nr. 11 kommer der vand ned 2 steder, dels lokalt gennem loftet i et værelse på 1.sal og dels i facaden i værelset under altanen. Begge værelser ligger i bebyggelsens vestfacade. Vandgennemtrængningen gennem loftet sker meget lokalt i et område på ca. 15x15 cm, placeret ca. 40 cm ind fra facaden. I værelset under altanen registreredes opfugtningen i facaden lige under loftet med en udstrækning på ca. 1 meters bredde. Data for ejendommen Bebyggelsen Byporten består iht. data fra OIS.dk af 96 beboelseslejligheder samt 4 erhvervsenheder. Det oplyses, at ejendommen er opført af CODAN Liv i Udlejningsejendommen er siden hen overdraget til SEB Pension, som fra sommeren 2004 har solgt hovedparten af lejlighederne til ejerlejligheder. Byporten er opført som et tidstypisk betonelementbyggeri i 2½ plan med gule teglstensfacader samt tage med gule økonomi vingetegl på undertag af masonit. Formål Formålet med denne indledende besigtigelse er dels, at vurdere underlagets restlevetid og dels vurdere fugt- og skimmelsvampe niveauet i tagkonstruktionerne, for at kunne rådgive om omfanget af den forestående renovering af de aktuelle undertage/tage.

5 5 Tagkonstruktions opbygning I henhold til det oprindelige tegningsmateriale er tagkonstruktionen med hældning på 30, opbygget som følger: Vingetegl Lægter: 38 x 56 mm Afstandslister 12 x 25 mm Undertag: oliehærdet masonitplader 3,6 mm Udluftning: 40 mm Spær: 63 x 225 mm pr. 900 mm Isolering med forskudte samlinger, o Mineraluld 1 lag 85 mm o Mineraluld 2 lag 100 mm Forskalling, spredt 25 x 100 mm pr. 400 mm c/c Dampspærre Loftbeklædning: 1 lag 13 mm gipsplade Figur 1. Snit i bygning jf. oprindelig konstruktionstegning. Figur 2. Ventilationsprincip af undertag. Kilde: Træ 54. Figur 3. Principskitse af ventilationsdetalje ved tagfod. Kilde: Træ 54.

6 6 Besigtigelser Besigtigelserne blev gennemført tirsdag den 7. og onsdag den 22. oktober (samt den 8. oktober med deltagelse af Steen Fjordbak og Anvendelseteknisk chef Bjarne Pedersen fra ICOPAL) Tilstede ved besigtigelsen den 7. oktober var: Carsten Uhre, Beboer, bestyrelsesmedlem af Ejerforening Byporten Lars Rahbæk, Teknisk SEB bestyrelsesmedlem af Ejerforening Byporten Steen Fjordbak, DATEA Ejendomsadministration Sten Petersen, Muremester Flemming Correll Frank, NIRAS Tilstede ved besigtigelsen den 22. oktober var: Steen Fjordbak, DATEA Ejendomsadministration Tom Højdam, Viceværk Flemming Correll Frank, NIRAS Ved bestigelserne var en del af vingeteglene på taget fjernet således, at det oprindelige masonitundertag var blotlagt. Omfanget fremgår af forsidens foto 1 & 2. Den øvre halvdel af taget i nr. 54 har i 2001 fået udskiftet det oprindelige masonit undertag til et banevareundertag af typen Tyvek. Se nedenstående foto 3-4. Foto 3. Foto fra undertagsrenovering i Foto 4. Tyvek undertag over betonelement, foto fra okt

7 7 Undersøgelser af taget på Byporten 54. Foto 5. Undertag i nr. 54. Foto 6. Undertag med kraftig nedbrydning i nr. 54. Foto 7. Undertag total nedbrudt i nr. 54. Taget i nr. 54 Undertaget fremstår med huller pga. fugtrelateret nedbrydning. Undertagene hænger kraftigt og hviler på overside af tagisoleringen, hvorved den oprindelige 40 mm ventilationsspalte under undertaget kun findes langs spærsiderne. Hullerne i undertaget har bevirket, at nedbør er trængt ind i tag- og loftkonstruktionen, som er kraftigt opfugtet med kraftigt skimmelsvampeangreb til følge. Undertag og spærtræ er flere steder opfugtet til over fibermætningspunktet (>27 %-træfugt), hvorfor der også er stor risiko for etablering af angreb af trænedbrydende svamp. Undertagene er tydeligvis uden funktion, hvorfor de straks bør skiftes. Årsagen til den accelererede nedbrydning af understaget vurderes dels at være forårsaget af de forkert bundne økonomi tegl (tegl med meget lille overlæg) og dels i fugtpåvirkningerne fra indeklimaet pga. forkert monteret dampspærrer (pe-folie). Skimmelsvampe i nr. 54 I 3 områder af taget opskæres undertag, isolering og dampspærre for at måle fugtniveauet og udtage skimmelsvampeprøver (Aftryks- og Mycometer) for at påvise evt. vækst af skimmelsvampe i tagkonstruktionen. Områders placering fremgår af figur 4. Figur 4. Områder hvor der er taget skimmelprøver. Der er udtaget 5 skimmelsvampe prøver på bygningsdele i tagkonstruktionen på nr. 54. Placering og resultat af de mykologiske prøvninger fremgår nedenstående tabel 1.

8 8 Aftryksprøve MycoMeter Prøve Område Bygningsdel Vækst (CFU) Antal kolonier Identifikation af skimmelsvampe Svampebiomasse 1 Omr. 1 Bagside loftgips, inderside af dampspærre. Massiv > 50 > 50 Gær Penicillium spp. Niveau C Massiv, (652) 2 Omr. 1 Side af træspær, i niveau med isoleringslaget Moderat Cladosporium sp. Gær Penicillium spp. Niveau C Massiv, (593) 3 Omr. 2 Bagside loftgips, inderside af dampspærre. Moderat Alternaria sp. Cladosporium sp. Penicillium spp. Niveau B Moderat, (63) 4 Omr. 3 Bagside loftsbeklædning, (masonit) på inderside af dampspærre. Massiv > 100 *Trichoderma sp. Niveau C Massiv, (4472) 5 Omr. 3 Udvendig side af loftsforskalling, på yderside af dampspærre. Massiv >50 > 50 4 Gær Penicillium spp. *Trichoderma sp. Niveau C Massiv, (1885) Tabel 1. Skimmelsvampeidentifikation med V8-aftryksprøve og MycoMeter. V8-aftryksprøve MycoMeter Ingen vækst = 0 kolonier (Colony Forming A = MycoMeter værdi 25. Niveauet af skimmelsvampe Units, CFU) er ikke over normalt baggrundsniveau. Ringe vækst = 1 11 kolonier (CFU) B = 25 < MycoMeter værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan Moderat vækst = kolonier (CFU) Massiv vækst = > 50 kolonier (CFU) skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller Særligt biologisk aktive skimmelsvampe (SBAS) er markeret med * tilstedeværelsen af ældre udtørrede skimmelsvam- pe. C = MycoMeter værdi > 450. Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau. Resultater i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvamp. Tabel 2. Vækstniveauer for aftryksprøver og MycoMeter.

9 9 Vurdering af skimmelresultaterne Det vurderes på baggrund af visuelle iagttagelser, udførte fugtmålinger og aftryksprøvernes påvisning af massive forekomst af skimmelsvampespore og -vækst i prøve 1 og 3, at der er et massivt fugt- og skimmelsvampeproblem i tagkonstruktionen, som kræver omgående udbedring. Det er særligt bekymrende, at der påvises massiv vækst med monokultur af Trichoderma sp., som er en af tre skimmelsvampearter der udgør stor risiko for helbredsmæssigpåvirkning jf. tabel 2 i SBI Anvisning 204 Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst som angiver at arten Trichoderma ved forekomst i opholdsrum kategoriseres i risikokategori 3 Stor risiko. Vedligehold og renovering bør straks gennemføres, berørte rum evakueres. Omfang af afhjælpning På baggrund af ovenstående anbefales det straks, at tømme og forsegle skunkområdet (området med masonitloft) fra den øvrige del af boligen med en kraftig tætsluttende plastfolie og dernæst at skabe undertryk i det evakuerede område. Ligeledes bør projektering af udbedringen straks iværksættes, som pt. vurderes at skulle omfatte fjernelse og udskiftning af loftbeklædning, dampspærre, loft forskalling, isolering, undertag og taglægter. Efterfølgende skal opfugtet spærtræ udtørres, hvorefter spærene skal dampafrenses iht. Microclean metoden, for derefter at kunne genanvendes og øvrige tagkonstruktion kan retableres iht. udarbejdet projekt og gældende byggelovgivning. Ca % af teglene har afskalninger på bagsiden, hvorfor restlevetiden er stærkt begrænset, se foto 8. Ifølge det oplyste, har ejerforeningen indkøbt de sidste 2 paller tegl før produktionen af den aktuelle type vingetegl ophørte. Der vil derfor muligvis være nok erstatningstegl til den aktuelle renovering af nr. 54, 56 og nr. 11. Foto 8. Bagside tegl med afskalninger (ca %). Kuldebro i tagkonstruktionen Ved blotlægning i taget iagttages at den bærende H-formede stålbjælke ikke er kuldebrosisoleret på hverken inder- eller yderside. I forbindelse med den forestående tagrenovering bør det undersøges, om stålbjælkerne er tilstrækkeligt overdimensioneret til at overholde brandkravet, eller om de fx skal brandbeskyttes med eksempelvis brandgips.

10 10 Foto 9. Underside af uisoleret H-profil ved dampspærre. Foto 10. Overside af H-profil under vindpap. Foto 11. Stålprofil umiddelbart under undertag, uden kuldebrosisolering. Undersøgelser af taget på Byporten 11. Foto 12. Undertag i nr. 11. Foto 13. Undertag med kraftig opfugtninger i nr. 11. Foto 14. Fugtniveau i spær fra 10 til >27% træfugt. Taget i nr. 11 Undertaget i nr. 11 fremstår med kraftigde opfugtet i områder, men der kan ikke ses huller pga. nedbrydning. Undertaget vurderes ikke være vandtæt, idet de underliggende spær i store områder er opfugtede til et niveau, hvor der er stor risiko for etablering af angreb af både skimmelsvamp og trænedbrydende svamp. Ligesom i taget på nr. 54 hænger undertaget kraftigt og hviler på overside af tagisoleringen, hvorved den oprindelige 40 mm ventilationsspalte under undertaget, kun findes langs spærsiderne. Undertaget er tydeligvis uden funktion, hvorfor det straks bør skiftes og undersøges om der er følgeskader i tagkonstruktionen. Årsagen til den kraftige opfugtning af undertaget vurderes at være forårsaget af de forkert bundne økonomi tegl (tegl med meget lille overlæg). Om dampspærren også her er monteret med fejl er ikke pt undersøgt. Ca % af teglene har afskalninger på bagsiden, hvorfor restlevetiden også her er stærkt begrænset.

11 11 Skimmelsvampe i nr. 11 I ét område ved tagfoden blev der opskåret i undertag, isolering og dampspærre for at måle fugtniveauet og udtage 2 skimmelsvampeprøver (Aftryks- og MycoMeter) for at påvise evt. vækst af skimmelsvampe i tagkonstruktionen ved tagfoden. Områders placering fremgår af ovenstående figur 4. Træfugten i tagkonstruktionens område under isoleringen ved tagfod måles til 8-10 %-træfugt, hvilket er tørt og godt - på et forventeligt niveau. Undertag, fodplade og taglægte er kraftigt opfugtet til over fibermætningspunktet, >27-træfugt. Spor af vand ses på zink tagfodens overside, kommende fra undertagets bagside, se foto 12 og 13. Foto 15. Bagside masonit undertag med tydelige opfugtninger. Foto 16. Fodplade af krydsfiner med opfugtninger. Foto 17. Løber på zink tagfodsprofil og vandmættet taglægte. Der er udtaget 2 skimmelsvampeprøver på bygningsdele i tagkonstruktionen i nr. 11. Placering af de mykologiske prøvninger fremgår figur 2 og nedenstående tabel 3. Resultatet af prøverne forventes at foreligge ultimo uge 44. Prøve Område Bygningsdel 1 Område 4 Bagside loftgips, inderside af dampspærre ved tagfod. Vækst (CFU) Aftryksprøve Antal kolonier Identifikation af skimmelsvampe MycoMeter Svampebiomasse - 2 Område 4 Overside loftforskalling, ved tagfod over murkrone Tabel 3. Skimmelsvampeidentifikation med V8-aftryksprøve og MycoMeter.

12 12 Årsagssammenhængen til vandskader efter regn Vandskade i loft: Det kan på det foreliggende grundlag ikke sikkert fastslås, hvor vandet der efter regnvejr drypper ned fra loftet på 1. sal kommer fra. Der er umiddelbart 2 hypoteser: 1) Regn som render igennem tegltaget og videre ned gennem undertaget løber ned på overside af vindpappen (overside isolering) for derefter ved tagfod og murkrone at løbe ned i hulrummet på bagmuren, indtil det når etagedækket, hvor der så løber ind under gulvet og drypper ned i en udsparing i etagedækket. 2) En utæthed i altandækkets fugtsikring kan lede vandet ned til huldækelementets længdesamling, hvor vandet så kan løbe ind i huldækkets hulrum og derefter løbe ind i lejligheden til det laveste punkt og drypper ud gennem et drænhul, (efter elementmontage bores ofte et hul i midt af underside på dækelementer for at dræne evt. byggevand ud af huldækelementer). Undertegnende tror mest på hypotese 2, som kan forklare den meget lokale vandskade i loftet på værelset til venstre under altanen niveau. Foto 18. Område i loft hvor der kommer vand efter regnvejr. (Rød cirkel angiver det opfugtede område.) Foto 19. Altanbund opbygget som varmttag med udvendig isolering med regnvand under isolering. Vandskade i facade: Årsagssammenhængen til vandskaden i facaden i nabo værelset blev ikke påvist, men det kan ikke udelukkes at der er fejl i vandafledningen fra den ovenliggende altan. Der har før været problemer med vandafledningen gennem muren.

13 13 Foto 20. Facadevæg under altan med opfugtet tapet. (Rød ramme angiver det opfugtede område.) Foto 21. Afløbsrør fra altan gennem facade mur. Der er monteret varmekabler i røret for at hindre frostskader. Fugtregistreringer i facader Der måles i hovedsagen digits med kapacitetsmåler i teglene på vest facaden. Dog er der i et område 2 og 3 skifte over vinduet til højre for gennemganen et højere fugtniveau på digits. Området passer i koten til at være udfor etagedækket med vandproblemer. Yderligere undersøgelser. Forholdet omkring fugtsikringen og afløbsinstallationen fra altandækket bør undersøges nærmere, før der kan påvises en årsagssammenhæng og et løsningsforslag kan udarbejdes. Måleudstyr: Træfugten måles med en indstiksfugt måler med isolerede nåle af typen Delmhorst. Det relative fugtniveau i beton og murværk bestemmes med Gann Hydromette af type Compact B kapacitetsfugtmåler. Skimmelsvampespore og vækstgraden bestemmes ved at udtage aftryksprøver med aftryksprøver og MycoMeter på udvalgte bygningsoverflader.

14 14 Afgrænsning af opgaven: Undertegnede fra Niras A/S har undersøgt tilgængelige og blotlagte dele af undertage, lofter og facader i Byporten 11 og 54 i Hørsholm. Denne rapport omhandler derfor ikke eventuelle andre dele af bygningen eller ikke tilgængelige konstruktioner. Vi bistår naturligvis gerne ved yderligere undersøgelser, såfremt De måtte ønske det og henviser i øvrigt til tidligere fremsendt Procesbeskrivelse for tilstandsvurdering og bygningsundersøgelse. Vi ser frem til at bistå med yderligere undersøgelser og projektering. Med venlig hilsen Flemming Correll Frank Projektleder/Bygningsingeniør

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr.

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr. Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen Gyngemose Parkvej 10-16 og 22-24 2860 Søborg Rapport nr. 120646 14. juni 2012 E/F Åkandehusene 2 v / Gitte Tonn Gyngemose Parkvej

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Claus Ellegaard Mobil 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk Ramsherred 25 Rudkøbing Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Lejerbo København - afd. 204-0 LEJERBO AFD. 204-0 BODENHOFS PLADS Undersøgelse af fugt i tagkonstruktion i blok P

Lejerbo København - afd. 204-0 LEJERBO AFD. 204-0 BODENHOFS PLADS Undersøgelse af fugt i tagkonstruktion i blok P Notat Lejerbo København - afd. 204-0 LEJERBO AFD. 204-0 BODENHOFS PLADS Undersøgelse af fugt i tagkonstruktion i blok P 30. januar 2015 Projekt nr. 318384 Udarbejdet af LA Kontrolleret af BEH Godkendt

Læs mere

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 30. januar 2014 437198_FFM12_151 10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Tagpapbranchens Oplysningsråd. Ventilation i tag. Sag nr.: TOR347R-002. 30. juni 2006

Tagpapbranchens Oplysningsråd. Ventilation i tag. Sag nr.: TOR347R-002. 30. juni 2006 Tagpapbranchens Oplysningsråd Willemoesgade 32-36 Ventilation i tag Sag nr.: TOR347R-002 30. juni 2006 Dr. Neergaards Vej 15 Telefon: Telefax: Giro: Reg.nr.: CVR: e-mail: Hjemmeside: DK-2970 Hørsholm (+45)

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 19. september 2014 437198_FFM14_1131 12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012 Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Udført for Lemvig Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 27. marts 2014 Notat vedr. kontrolundersøgelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16017 Besigtigelsesdato: 20.04.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere

Att.: Henrik K. Goldschmidt. Bomhusvej 18, 2100 København Ø. Svampe- og skimmelundersøgelse af tagkonstruktion.

Att.: Henrik K. Goldschmidt. Bomhusvej 18, 2100 København Ø. Svampe- og skimmelundersøgelse af tagkonstruktion. Lautrupvang 4B DK 2750 Ballerup SBJ/- Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Kuben Management Carl Jacobsen 31, 3. 2500 Valby Att.: Henrik K. Goldschmidt Vedr.:

Læs mere

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 15/6 Side 1 Forord: Dansk Bygningskontrol Vestjylland

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

INDEKLIMA MAGLEBY SKOLE TILSTANDSVURDERING. KONTAKT Claus Ellegaard Mobil: SAGS NR:

INDEKLIMA MAGLEBY SKOLE TILSTANDSVURDERING. KONTAKT Claus Ellegaard Mobil: SAGS NR: INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 6681 9116 MAGLEBY SKOLE TILSTANDSVURDERING KONTAKT Claus Ellegaard Mobil: 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk SAGS NR: 0101809

Læs mere

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.: Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:00-2296 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 14/12 Side 1 Forord: Kontrol fugtmåling efter tidligere vandskade.

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK ABF Ankermedet, Skagen Besigtigelses notat Vedr. murværk/sokkel/fugt. DATO: 30.10.2012 Udført af Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S for ABF Ankermedet, Skagen Init: TA 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i i SFO-institutionen Rollingen, Gl. Strandvej 2 i Fakse

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i i SFO-institutionen Rollingen, Gl. Strandvej 2 i Fakse NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i i SFO-institutionen Rollingen, Gl. Strandvej 2 i Fakse Sag nr. 257-15 Notatet er udarbejdet den 12. oktober 2012 af Lotte Pia Uttrup. Sag 257_15 Rekvirent

Læs mere

Banke Invest Aps Vestergade 191 A, 1. sal th Svendborg. Fredensvej, 5900 Rudkøbing

Banke Invest Aps Vestergade 191 A, 1. sal th Svendborg. Fredensvej, 5900 Rudkøbing Haderslevvej 08 DK 6000 Kolding JOL/- 6.09.5 SAG: 86506- Telefon: + 75 5 00 Telefax: + 75 5 6 7 E-mail: lab@goritas.dk Banke Invest Aps Vestergade 9 A,. sal th. 5700 Svendborg Att.: Jan Banke Hansen Vedr.:

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7196 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. For stor spærafstand i forhold til lægtedimensionen. 2. For

Læs mere

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr RANDERS KOMMUNE HOBROVEJENS SKOLE UNDERSØGELSE AF KÆLDER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Besigtigelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag.

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Maj 2015. Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Flemming Christiansen Center for Trafik og Ejendomme Rådmandshaven 23 marts 2015. Notat. Notat fra bygningsgennemgang på plejecentret Bakkegården,

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012 Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn.

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn. NOTAT Projekt Afhjælpning af vandskader over varmtvandsbassin og tag over glassal samt mellemgang ud for varmtvandsbassin med tilstødende mellemgang mod syd Kunde Lemvig Idræts- og Kulturcenter Notat nr.

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS Dansk Bygningsanalyse AS Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby T +45 75 50 83 00 E info@dba.as I www.dba.as Besigtigelsesnotat

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.: KON145-R001 2015-07-01

Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.: KON145-R001 2015-07-01 Staktoften 22D CVR nr. 34 92 62 47 DK-2950 Vedbæk Danske Bank 4490-0011241972 Telefon (+45) 52 39 79 52 E-mail tbn@bunchbyg.dk Web www.bunchbyg.dk Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Opgave: gennemgang af ejendom

Opgave: gennemgang af ejendom Bygherre: Carl Jensen Adresse: Stationsvej 82 8700 Horsens Telefon: 2421 2161 E-mail: crl@nst.dk Dato: 15/01-2014 Inspektionsdato 18/12-2013 Opgave: gennemgang af ejendom byggesagkyndig.nu har gennemgået

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Skadeårsager ved fugt og vandskader. Gert Rasmussen Polygon A/S

Skadeårsager ved fugt og vandskader. Gert Rasmussen Polygon A/S Skadeårsager ved fugt og vandskader Gert Rasmussen Polygon A/S Udstyr Testo datalogger Udstyr Udstyr Udstyr Konstruktioner Konstruktioner er mangfoldige og ofte udført ifølge tidens love, regler og ikke

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm.

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. . Bygningsregistering Sags nr.: 6426-001 Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. Dato: 30.03.2012 side 2 af 11 INDHOLD INDLEDNING.... 3 BESIGTIGELSER FORETAGET D. 14. MARTS

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Hvidovre Kommune STRANDMARKENS FRITIDSCENTER (SFC) Idéoplæg til afhjælpende vedligehold i perioden

Hvidovre Kommune STRANDMARKENS FRITIDSCENTER (SFC) Idéoplæg til afhjælpende vedligehold i perioden Notat 01 Hvidovre Kommune STRANDMARKENS FRITIDSCENTER (SFC) Idéoplæg til afhjælpende vedligehold i perioden 2016-2021. 2. august 2016 Projekt nr. 225410 Dokument nr. 1220527793 Version 2 Udarbejdet af

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere