Fugtundersøgelse i dele af tagkonstruktionen, Byporten 54 og oktober 2008 FCF/tkl. Foto 1. Tag på Byporten Foto 2. Tag på Byporten 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugtundersøgelse i dele af tagkonstruktionen, Byporten 54 og 11. 24. oktober 2008 FCF/tkl. Foto 1. Tag på Byporten 54-56. Foto 2. Tag på Byporten 11."

Transkript

1 Notat Ejerforeningen Byporten c/o Carten Uhre Byporten Hørsholm RAPPORTERING AF INDLEDENDE BESIGTIGELSE NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon Fax CVR-nr Tilsluttet F.R.I Fugtundersøgelse i dele af tagkonstruktionen, Byporten 54 og oktober 2008 FCF/tkl Foto 1. Tag på Byporten Foto 2. Tag på Byporten 11. Indledning Efter aftale med bestyrelsesmedlem Carsten Uhre fra Ejerforeningen Byporten i Hørsholm, har undertegnede udført en indledende besigtigelse af tagkonstruktionen i Byporten 54 og efterfølgende i Byporten 11. Besigtigelserne blev foretaget henholdsvis tirsdag den 7. oktober og onsdag den 22. oktober Ved begge besigtigelser var dele af vingeteglene fjernet på begge tage. I nr. 54 var der kraftige vandskader i tagkonstruktionens nedre del og i nr. 11 var der dels lokal vandindtræning i etagedæk og dels vandskade på dele af facade. Der blev ved besigtigelsen udtaget stikprøve med aftryksplader og MycoMeter-test for påvisning af evt. angreb af skimmelsvampe. Prøverne udtoges henholdsvis på bagside af loftbeklædningen og på konstruktionselementer i selve tagkonstruktionen. C:\Documents and Settings\Flemming\Dokumenter\Niras\Notat 1, Byporten doc

2 2 Aftalegrundlaget med ejerforeningen er i første omgang, at NIRAS skal deltage i den indledende besigtigelse og fremsende et kort notat, som redegør for de umiddelbare iagttagelser og resultaterne af skimmelanalyserne fra nr. 54 (resultatet af prøver fra nr. 11 foreligger endnu ikke). Dette notat er blevet mere omfattende end oprindeligt aftalt pga. de påviste skader og mangler. Notatet indeholder ikke en egentlig projektering eller arbejdsbeskrivelse, af de nødvendige renoveringstiltag, men dette er en opgave vi naturligvis gerne påtager os. Konstaterede fejl, den korte version Undertaget i nr. 54 er på kritiske steder totalt nedbrude og har dermed ingen funktion. Det skadede undertag, kombineret med den meget åbne type vingetegl og den forkert udførte binding af teglene, har medført at tag- og loftkonstruktion er opfugtet og med angreb af bygningsrelaterede skimmelsvamp til følge. Det vides ikke for nuværende om der skimmelsvamp i taget på nr. 11. Det opfugtede undertag hænger igennem / ned på isoleringen og lukker den oprindelige ventilationsspalte mellem overside isolering og under undertaget, se principskitse i fig. 2 & 3. Fugtig rum luft har uhindret kunne trænge op i tagkonstruktionen pga. den manglende kant tilslutning mod væggen. Den fejlmonterede dampspærre tillader fugtig rumluft i at trænge op i tagkonstruktionen, hvor den utilstrækkelige ventilering af undertaget bidrager til opfugtning af tagkonstruktionen ved kondensering. Det er sandsynligt at dampspærren også mangler tapede samlinger, idet opfugtning i skunkrummet på nr. 54 fremstår meget generelt og ikke som forventeligt lokalt, hvis der havde været monteret en velfungerede dampspærre % af teglstene har afskalninger på deres bagside, hvilket klart reducerer deres restlevetid. På indvendige loftplader under stålbjælke og på facaden ved kip ses mørkfarvninger, som vurderes, at hidrøre fra kuldebroer i stålbjælke, gennemgående betonelement ved naboskel og formodentligt fra uisoleret betonelementer ved toppen af facadeelementet mod kip. Mange steder i bebyggelsen ses forskydningsskader i murværk pga af manglende dilatationsfuger. Reparation er forsøgt ved at opskære murværkshjørne og montere en elastisk fuge. Fugtsikring og afledning af nedbør fra altan dæk, har tidligere medført problemer, som for afløbets vedkommende er løst ved at indlægge varmeledning i afløbet gennem facade muren.

3 3 Altanbrystninger fremstår ved overgangen til facader med skjolder og alge begroninger pga. fugt. Det oplyses, at der tidligere har været foretaget tiltag for at hindre denne opfugtning, men øjensynlig ikke med tilfredsstillende effekt. I nr. 11 og enkelte andre steder har der været problemer med vand indtrængning fra vand i facade muren (slagregn). Problemet er løst ved at indlægge bakke med plastslanger for afløb ud gennem formuren. Tegl på murkroner ligger løst mange steder. Ligeledes ses en del tegl ved kantafslutninger på tagrygning med forkert hældning, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til teglenes vandafledning. Den øvre del af facaderne har tidligere undergået en gennemgribende renovering med nedtagning af muren og genopmuring, i et niveau fra det lavere liggende tag og op til murkronen. Da vingeteglene var fjernet i facaden kunne det konstateres at muren er genopbygget ovenpå masonitundertaget. Dette forhold bør undersøges nærmere, idet muren skal stå på et sikkert bærende underlag, ikke på et undertag. I den sydlige fløj har der været eller er der fugtproblemer i boligerne. Årsagen er efter det oplyste ikke påvist, men som afhjælpning er der monteret en lang række fugtstyrede udsugninger i facaderne og friskluftventiler i vinduesrammerne. Krybekælderen oplyses at være undersøgt for opstigende grundfugt, men der kan ikke ses initiativer for afhjælpning heraf. Konklusion Tagfladen på nr. 54 anbefales totaludskiftet, på nær spærene som efter udtørring og skimmelafrensning kan genbruges. Det må snarest undersøges, om der er skimmelsvamp i tagkonstruktionen i nr. 56 eller om det er tilstrækkeligt at skifte undertaget her. Projektering af ny tagkonstruktion i nr bør iværksættes straks for at sikre mere optimale og robuste løsninger. Derefter kan et udbudsmateriale udarbejdes, som beskriver de enkelte entrepriseleverancer, hvorefter håndværkertilbud kan indhentes på udførelsen. Undertaget på nr. 11 skal som minimum udskiftes snarrest for om muligt at begrænse fugtskaderne. Også her bør det undersøges mere detaljeret om der er skimmelsvamp i taget, når større dele af taget er blotlagt. Ét område ved tagfoden er undersøgt for skimmelsvamp, analysesvaret afventes i uge 44. Øvrige tagflader bør gennemgås systematisk i henhold til tidligere fremsendt udkast til undersøgelsesprogram og procesbeskrivelse. Ligeledes anbefales det, at der igangsættes bygningsundersøgelser af øvrige tidligere erkendt fejl og skader, for at påvise årsagssammenhængen og udbedre fejlene på sikker vis.

4 4 I nr. 54 bør der snarrest tagets skimmelprøver på udvalgt inventar, for at undersøge om det er blevet inficeret af skimmelsvampene fra loftet. Hvis inventaret er blevet inficeret, skal det renses før det bort pakkes, alternativt må det sendes til skimmelafrensning hos specialfirma. Baggrund Der har tidligere været påvist problemer omkring tagene. Muremesteren oplyser under besigtigelsen, at teglstene er bundet forkert fra opførelsen, idet hver anden række tegl er bundet fra kip til tagfod, mens nabo rækken ligger løst. Dette bevirker, at efter kraftig blæst vipper de løse rækker tegl op, hvorved taget fremstår meget åben overfor nedbør og fygesne. Tagene er til stadighed er gået efter af mureren, som oplyser, at udbedringen består i at teglene bindes forskriftmæssigt jævnt fordelt - i diagonal retning. Undertaget består af masonitplader, som tydeligvis nedbrydes pga. af opfugtning. I lejligheden Byporten 54 fremstår lofterne med synlige vandskjolder specielt i skunkrummet, som er indrettet til kontor og dermed er en integreret del af boligen. Ligeledes er der synlige fugtskjolder på syd væggen, startende fra loftet mod nabolejligheden i nr. 56. Beboeren i nr. 54 oplyser, at vandskade i skunkrummet opstod for ca. 2 måneder siden, mens vandindtrængningen i stueloftet har stået på over en længere periode. I lejlighed nr. 11 kommer der vand ned 2 steder, dels lokalt gennem loftet i et værelse på 1.sal og dels i facaden i værelset under altanen. Begge værelser ligger i bebyggelsens vestfacade. Vandgennemtrængningen gennem loftet sker meget lokalt i et område på ca. 15x15 cm, placeret ca. 40 cm ind fra facaden. I værelset under altanen registreredes opfugtningen i facaden lige under loftet med en udstrækning på ca. 1 meters bredde. Data for ejendommen Bebyggelsen Byporten består iht. data fra OIS.dk af 96 beboelseslejligheder samt 4 erhvervsenheder. Det oplyses, at ejendommen er opført af CODAN Liv i Udlejningsejendommen er siden hen overdraget til SEB Pension, som fra sommeren 2004 har solgt hovedparten af lejlighederne til ejerlejligheder. Byporten er opført som et tidstypisk betonelementbyggeri i 2½ plan med gule teglstensfacader samt tage med gule økonomi vingetegl på undertag af masonit. Formål Formålet med denne indledende besigtigelse er dels, at vurdere underlagets restlevetid og dels vurdere fugt- og skimmelsvampe niveauet i tagkonstruktionerne, for at kunne rådgive om omfanget af den forestående renovering af de aktuelle undertage/tage.

5 5 Tagkonstruktions opbygning I henhold til det oprindelige tegningsmateriale er tagkonstruktionen med hældning på 30, opbygget som følger: Vingetegl Lægter: 38 x 56 mm Afstandslister 12 x 25 mm Undertag: oliehærdet masonitplader 3,6 mm Udluftning: 40 mm Spær: 63 x 225 mm pr. 900 mm Isolering med forskudte samlinger, o Mineraluld 1 lag 85 mm o Mineraluld 2 lag 100 mm Forskalling, spredt 25 x 100 mm pr. 400 mm c/c Dampspærre Loftbeklædning: 1 lag 13 mm gipsplade Figur 1. Snit i bygning jf. oprindelig konstruktionstegning. Figur 2. Ventilationsprincip af undertag. Kilde: Træ 54. Figur 3. Principskitse af ventilationsdetalje ved tagfod. Kilde: Træ 54.

6 6 Besigtigelser Besigtigelserne blev gennemført tirsdag den 7. og onsdag den 22. oktober (samt den 8. oktober med deltagelse af Steen Fjordbak og Anvendelseteknisk chef Bjarne Pedersen fra ICOPAL) Tilstede ved besigtigelsen den 7. oktober var: Carsten Uhre, Beboer, bestyrelsesmedlem af Ejerforening Byporten Lars Rahbæk, Teknisk SEB bestyrelsesmedlem af Ejerforening Byporten Steen Fjordbak, DATEA Ejendomsadministration Sten Petersen, Muremester Flemming Correll Frank, NIRAS Tilstede ved besigtigelsen den 22. oktober var: Steen Fjordbak, DATEA Ejendomsadministration Tom Højdam, Viceværk Flemming Correll Frank, NIRAS Ved bestigelserne var en del af vingeteglene på taget fjernet således, at det oprindelige masonitundertag var blotlagt. Omfanget fremgår af forsidens foto 1 & 2. Den øvre halvdel af taget i nr. 54 har i 2001 fået udskiftet det oprindelige masonit undertag til et banevareundertag af typen Tyvek. Se nedenstående foto 3-4. Foto 3. Foto fra undertagsrenovering i Foto 4. Tyvek undertag over betonelement, foto fra okt

7 7 Undersøgelser af taget på Byporten 54. Foto 5. Undertag i nr. 54. Foto 6. Undertag med kraftig nedbrydning i nr. 54. Foto 7. Undertag total nedbrudt i nr. 54. Taget i nr. 54 Undertaget fremstår med huller pga. fugtrelateret nedbrydning. Undertagene hænger kraftigt og hviler på overside af tagisoleringen, hvorved den oprindelige 40 mm ventilationsspalte under undertaget kun findes langs spærsiderne. Hullerne i undertaget har bevirket, at nedbør er trængt ind i tag- og loftkonstruktionen, som er kraftigt opfugtet med kraftigt skimmelsvampeangreb til følge. Undertag og spærtræ er flere steder opfugtet til over fibermætningspunktet (>27 %-træfugt), hvorfor der også er stor risiko for etablering af angreb af trænedbrydende svamp. Undertagene er tydeligvis uden funktion, hvorfor de straks bør skiftes. Årsagen til den accelererede nedbrydning af understaget vurderes dels at være forårsaget af de forkert bundne økonomi tegl (tegl med meget lille overlæg) og dels i fugtpåvirkningerne fra indeklimaet pga. forkert monteret dampspærrer (pe-folie). Skimmelsvampe i nr. 54 I 3 områder af taget opskæres undertag, isolering og dampspærre for at måle fugtniveauet og udtage skimmelsvampeprøver (Aftryks- og Mycometer) for at påvise evt. vækst af skimmelsvampe i tagkonstruktionen. Områders placering fremgår af figur 4. Figur 4. Områder hvor der er taget skimmelprøver. Der er udtaget 5 skimmelsvampe prøver på bygningsdele i tagkonstruktionen på nr. 54. Placering og resultat af de mykologiske prøvninger fremgår nedenstående tabel 1.

8 8 Aftryksprøve MycoMeter Prøve Område Bygningsdel Vækst (CFU) Antal kolonier Identifikation af skimmelsvampe Svampebiomasse 1 Omr. 1 Bagside loftgips, inderside af dampspærre. Massiv > 50 > 50 Gær Penicillium spp. Niveau C Massiv, (652) 2 Omr. 1 Side af træspær, i niveau med isoleringslaget Moderat Cladosporium sp. Gær Penicillium spp. Niveau C Massiv, (593) 3 Omr. 2 Bagside loftgips, inderside af dampspærre. Moderat Alternaria sp. Cladosporium sp. Penicillium spp. Niveau B Moderat, (63) 4 Omr. 3 Bagside loftsbeklædning, (masonit) på inderside af dampspærre. Massiv > 100 *Trichoderma sp. Niveau C Massiv, (4472) 5 Omr. 3 Udvendig side af loftsforskalling, på yderside af dampspærre. Massiv >50 > 50 4 Gær Penicillium spp. *Trichoderma sp. Niveau C Massiv, (1885) Tabel 1. Skimmelsvampeidentifikation med V8-aftryksprøve og MycoMeter. V8-aftryksprøve MycoMeter Ingen vækst = 0 kolonier (Colony Forming A = MycoMeter værdi 25. Niveauet af skimmelsvampe Units, CFU) er ikke over normalt baggrundsniveau. Ringe vækst = 1 11 kolonier (CFU) B = 25 < MycoMeter værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan Moderat vækst = kolonier (CFU) Massiv vækst = > 50 kolonier (CFU) skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller Særligt biologisk aktive skimmelsvampe (SBAS) er markeret med * tilstedeværelsen af ældre udtørrede skimmelsvam- pe. C = MycoMeter værdi > 450. Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau. Resultater i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvamp. Tabel 2. Vækstniveauer for aftryksprøver og MycoMeter.

9 9 Vurdering af skimmelresultaterne Det vurderes på baggrund af visuelle iagttagelser, udførte fugtmålinger og aftryksprøvernes påvisning af massive forekomst af skimmelsvampespore og -vækst i prøve 1 og 3, at der er et massivt fugt- og skimmelsvampeproblem i tagkonstruktionen, som kræver omgående udbedring. Det er særligt bekymrende, at der påvises massiv vækst med monokultur af Trichoderma sp., som er en af tre skimmelsvampearter der udgør stor risiko for helbredsmæssigpåvirkning jf. tabel 2 i SBI Anvisning 204 Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst som angiver at arten Trichoderma ved forekomst i opholdsrum kategoriseres i risikokategori 3 Stor risiko. Vedligehold og renovering bør straks gennemføres, berørte rum evakueres. Omfang af afhjælpning På baggrund af ovenstående anbefales det straks, at tømme og forsegle skunkområdet (området med masonitloft) fra den øvrige del af boligen med en kraftig tætsluttende plastfolie og dernæst at skabe undertryk i det evakuerede område. Ligeledes bør projektering af udbedringen straks iværksættes, som pt. vurderes at skulle omfatte fjernelse og udskiftning af loftbeklædning, dampspærre, loft forskalling, isolering, undertag og taglægter. Efterfølgende skal opfugtet spærtræ udtørres, hvorefter spærene skal dampafrenses iht. Microclean metoden, for derefter at kunne genanvendes og øvrige tagkonstruktion kan retableres iht. udarbejdet projekt og gældende byggelovgivning. Ca % af teglene har afskalninger på bagsiden, hvorfor restlevetiden er stærkt begrænset, se foto 8. Ifølge det oplyste, har ejerforeningen indkøbt de sidste 2 paller tegl før produktionen af den aktuelle type vingetegl ophørte. Der vil derfor muligvis være nok erstatningstegl til den aktuelle renovering af nr. 54, 56 og nr. 11. Foto 8. Bagside tegl med afskalninger (ca %). Kuldebro i tagkonstruktionen Ved blotlægning i taget iagttages at den bærende H-formede stålbjælke ikke er kuldebrosisoleret på hverken inder- eller yderside. I forbindelse med den forestående tagrenovering bør det undersøges, om stålbjælkerne er tilstrækkeligt overdimensioneret til at overholde brandkravet, eller om de fx skal brandbeskyttes med eksempelvis brandgips.

10 10 Foto 9. Underside af uisoleret H-profil ved dampspærre. Foto 10. Overside af H-profil under vindpap. Foto 11. Stålprofil umiddelbart under undertag, uden kuldebrosisolering. Undersøgelser af taget på Byporten 11. Foto 12. Undertag i nr. 11. Foto 13. Undertag med kraftig opfugtninger i nr. 11. Foto 14. Fugtniveau i spær fra 10 til >27% træfugt. Taget i nr. 11 Undertaget i nr. 11 fremstår med kraftigde opfugtet i områder, men der kan ikke ses huller pga. nedbrydning. Undertaget vurderes ikke være vandtæt, idet de underliggende spær i store områder er opfugtede til et niveau, hvor der er stor risiko for etablering af angreb af både skimmelsvamp og trænedbrydende svamp. Ligesom i taget på nr. 54 hænger undertaget kraftigt og hviler på overside af tagisoleringen, hvorved den oprindelige 40 mm ventilationsspalte under undertaget, kun findes langs spærsiderne. Undertaget er tydeligvis uden funktion, hvorfor det straks bør skiftes og undersøges om der er følgeskader i tagkonstruktionen. Årsagen til den kraftige opfugtning af undertaget vurderes at være forårsaget af de forkert bundne økonomi tegl (tegl med meget lille overlæg). Om dampspærren også her er monteret med fejl er ikke pt undersøgt. Ca % af teglene har afskalninger på bagsiden, hvorfor restlevetiden også her er stærkt begrænset.

11 11 Skimmelsvampe i nr. 11 I ét område ved tagfoden blev der opskåret i undertag, isolering og dampspærre for at måle fugtniveauet og udtage 2 skimmelsvampeprøver (Aftryks- og MycoMeter) for at påvise evt. vækst af skimmelsvampe i tagkonstruktionen ved tagfoden. Områders placering fremgår af ovenstående figur 4. Træfugten i tagkonstruktionens område under isoleringen ved tagfod måles til 8-10 %-træfugt, hvilket er tørt og godt - på et forventeligt niveau. Undertag, fodplade og taglægte er kraftigt opfugtet til over fibermætningspunktet, >27-træfugt. Spor af vand ses på zink tagfodens overside, kommende fra undertagets bagside, se foto 12 og 13. Foto 15. Bagside masonit undertag med tydelige opfugtninger. Foto 16. Fodplade af krydsfiner med opfugtninger. Foto 17. Løber på zink tagfodsprofil og vandmættet taglægte. Der er udtaget 2 skimmelsvampeprøver på bygningsdele i tagkonstruktionen i nr. 11. Placering af de mykologiske prøvninger fremgår figur 2 og nedenstående tabel 3. Resultatet af prøverne forventes at foreligge ultimo uge 44. Prøve Område Bygningsdel 1 Område 4 Bagside loftgips, inderside af dampspærre ved tagfod. Vækst (CFU) Aftryksprøve Antal kolonier Identifikation af skimmelsvampe MycoMeter Svampebiomasse - 2 Område 4 Overside loftforskalling, ved tagfod over murkrone Tabel 3. Skimmelsvampeidentifikation med V8-aftryksprøve og MycoMeter.

12 12 Årsagssammenhængen til vandskader efter regn Vandskade i loft: Det kan på det foreliggende grundlag ikke sikkert fastslås, hvor vandet der efter regnvejr drypper ned fra loftet på 1. sal kommer fra. Der er umiddelbart 2 hypoteser: 1) Regn som render igennem tegltaget og videre ned gennem undertaget løber ned på overside af vindpappen (overside isolering) for derefter ved tagfod og murkrone at løbe ned i hulrummet på bagmuren, indtil det når etagedækket, hvor der så løber ind under gulvet og drypper ned i en udsparing i etagedækket. 2) En utæthed i altandækkets fugtsikring kan lede vandet ned til huldækelementets længdesamling, hvor vandet så kan løbe ind i huldækkets hulrum og derefter løbe ind i lejligheden til det laveste punkt og drypper ud gennem et drænhul, (efter elementmontage bores ofte et hul i midt af underside på dækelementer for at dræne evt. byggevand ud af huldækelementer). Undertegnende tror mest på hypotese 2, som kan forklare den meget lokale vandskade i loftet på værelset til venstre under altanen niveau. Foto 18. Område i loft hvor der kommer vand efter regnvejr. (Rød cirkel angiver det opfugtede område.) Foto 19. Altanbund opbygget som varmttag med udvendig isolering med regnvand under isolering. Vandskade i facade: Årsagssammenhængen til vandskaden i facaden i nabo værelset blev ikke påvist, men det kan ikke udelukkes at der er fejl i vandafledningen fra den ovenliggende altan. Der har før været problemer med vandafledningen gennem muren.

13 13 Foto 20. Facadevæg under altan med opfugtet tapet. (Rød ramme angiver det opfugtede område.) Foto 21. Afløbsrør fra altan gennem facade mur. Der er monteret varmekabler i røret for at hindre frostskader. Fugtregistreringer i facader Der måles i hovedsagen digits med kapacitetsmåler i teglene på vest facaden. Dog er der i et område 2 og 3 skifte over vinduet til højre for gennemganen et højere fugtniveau på digits. Området passer i koten til at være udfor etagedækket med vandproblemer. Yderligere undersøgelser. Forholdet omkring fugtsikringen og afløbsinstallationen fra altandækket bør undersøges nærmere, før der kan påvises en årsagssammenhæng og et løsningsforslag kan udarbejdes. Måleudstyr: Træfugten måles med en indstiksfugt måler med isolerede nåle af typen Delmhorst. Det relative fugtniveau i beton og murværk bestemmes med Gann Hydromette af type Compact B kapacitetsfugtmåler. Skimmelsvampespore og vækstgraden bestemmes ved at udtage aftryksprøver med aftryksprøver og MycoMeter på udvalgte bygningsoverflader.

14 14 Afgrænsning af opgaven: Undertegnede fra Niras A/S har undersøgt tilgængelige og blotlagte dele af undertage, lofter og facader i Byporten 11 og 54 i Hørsholm. Denne rapport omhandler derfor ikke eventuelle andre dele af bygningen eller ikke tilgængelige konstruktioner. Vi bistår naturligvis gerne ved yderligere undersøgelser, såfremt De måtte ønske det og henviser i øvrigt til tidligere fremsendt Procesbeskrivelse for tilstandsvurdering og bygningsundersøgelse. Vi ser frem til at bistå med yderligere undersøgelser og projektering. Med venlig hilsen Flemming Correll Frank Projektleder/Bygningsingeniør

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R3076-001 21. juli 2009 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R3076-001 1. Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013.

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013. Tonny Kærgaard Nørresøvej 56 8800 Viborg Dato 30.09.2013 Vor sag 13018-90 Vor ref. KL/kaa Mobil nr. 4071 7361 E-mail kl@vibing.dk Byggeteknisk gennemgang, Navnløs 7 i Viborg Vi er blevet anmodet om en

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Brønderslev Kommune Att.: Steen Thomassen Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev 24. januar 2008 FFM/ihm Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Efter aftale med Steen Thomassen,

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere.

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Støttet Byggeri Att.: Claus Michael Krogh Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C 10. april 2013 516762_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Badevej 9, 8240 Risskov

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal 20 0999 København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver,

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring Silkeborg kommune Att.: Grethe T. Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 30. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1313863_366970_ahp10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner.

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner. Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Parternes navne: Sagsøger E/F og A/B

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013 1 Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag den 9. april 2014 Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe Udført for Faxe Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1. Formålet

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015 Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Dalby Udført for Faxe Kommune 19. februar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Sensorer i bygninger. Fugt i boliger og byggeri

Sensorer i bygninger. Fugt i boliger og byggeri Sensorer i bygninger Fugt i boliger og byggeri Rapport nr. : D1 Redaktør : Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Dato : Oktober 2010 Forord Innovationskonsortiet SensoByg er dannet i 2007. Formålet har

Læs mere