Fugtundersøgelse i dele af tagkonstruktionen, Byporten 54 og oktober 2008 FCF/tkl. Foto 1. Tag på Byporten Foto 2. Tag på Byporten 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugtundersøgelse i dele af tagkonstruktionen, Byporten 54 og 11. 24. oktober 2008 FCF/tkl. Foto 1. Tag på Byporten 54-56. Foto 2. Tag på Byporten 11."

Transkript

1 Notat Ejerforeningen Byporten c/o Carten Uhre Byporten Hørsholm RAPPORTERING AF INDLEDENDE BESIGTIGELSE NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon Fax CVR-nr Tilsluttet F.R.I Fugtundersøgelse i dele af tagkonstruktionen, Byporten 54 og oktober 2008 FCF/tkl Foto 1. Tag på Byporten Foto 2. Tag på Byporten 11. Indledning Efter aftale med bestyrelsesmedlem Carsten Uhre fra Ejerforeningen Byporten i Hørsholm, har undertegnede udført en indledende besigtigelse af tagkonstruktionen i Byporten 54 og efterfølgende i Byporten 11. Besigtigelserne blev foretaget henholdsvis tirsdag den 7. oktober og onsdag den 22. oktober Ved begge besigtigelser var dele af vingeteglene fjernet på begge tage. I nr. 54 var der kraftige vandskader i tagkonstruktionens nedre del og i nr. 11 var der dels lokal vandindtræning i etagedæk og dels vandskade på dele af facade. Der blev ved besigtigelsen udtaget stikprøve med aftryksplader og MycoMeter-test for påvisning af evt. angreb af skimmelsvampe. Prøverne udtoges henholdsvis på bagside af loftbeklædningen og på konstruktionselementer i selve tagkonstruktionen. C:\Documents and Settings\Flemming\Dokumenter\Niras\Notat 1, Byporten doc

2 2 Aftalegrundlaget med ejerforeningen er i første omgang, at NIRAS skal deltage i den indledende besigtigelse og fremsende et kort notat, som redegør for de umiddelbare iagttagelser og resultaterne af skimmelanalyserne fra nr. 54 (resultatet af prøver fra nr. 11 foreligger endnu ikke). Dette notat er blevet mere omfattende end oprindeligt aftalt pga. de påviste skader og mangler. Notatet indeholder ikke en egentlig projektering eller arbejdsbeskrivelse, af de nødvendige renoveringstiltag, men dette er en opgave vi naturligvis gerne påtager os. Konstaterede fejl, den korte version Undertaget i nr. 54 er på kritiske steder totalt nedbrude og har dermed ingen funktion. Det skadede undertag, kombineret med den meget åbne type vingetegl og den forkert udførte binding af teglene, har medført at tag- og loftkonstruktion er opfugtet og med angreb af bygningsrelaterede skimmelsvamp til følge. Det vides ikke for nuværende om der skimmelsvamp i taget på nr. 11. Det opfugtede undertag hænger igennem / ned på isoleringen og lukker den oprindelige ventilationsspalte mellem overside isolering og under undertaget, se principskitse i fig. 2 & 3. Fugtig rum luft har uhindret kunne trænge op i tagkonstruktionen pga. den manglende kant tilslutning mod væggen. Den fejlmonterede dampspærre tillader fugtig rumluft i at trænge op i tagkonstruktionen, hvor den utilstrækkelige ventilering af undertaget bidrager til opfugtning af tagkonstruktionen ved kondensering. Det er sandsynligt at dampspærren også mangler tapede samlinger, idet opfugtning i skunkrummet på nr. 54 fremstår meget generelt og ikke som forventeligt lokalt, hvis der havde været monteret en velfungerede dampspærre % af teglstene har afskalninger på deres bagside, hvilket klart reducerer deres restlevetid. På indvendige loftplader under stålbjælke og på facaden ved kip ses mørkfarvninger, som vurderes, at hidrøre fra kuldebroer i stålbjælke, gennemgående betonelement ved naboskel og formodentligt fra uisoleret betonelementer ved toppen af facadeelementet mod kip. Mange steder i bebyggelsen ses forskydningsskader i murværk pga af manglende dilatationsfuger. Reparation er forsøgt ved at opskære murværkshjørne og montere en elastisk fuge. Fugtsikring og afledning af nedbør fra altan dæk, har tidligere medført problemer, som for afløbets vedkommende er løst ved at indlægge varmeledning i afløbet gennem facade muren.

3 3 Altanbrystninger fremstår ved overgangen til facader med skjolder og alge begroninger pga. fugt. Det oplyses, at der tidligere har været foretaget tiltag for at hindre denne opfugtning, men øjensynlig ikke med tilfredsstillende effekt. I nr. 11 og enkelte andre steder har der været problemer med vand indtrængning fra vand i facade muren (slagregn). Problemet er løst ved at indlægge bakke med plastslanger for afløb ud gennem formuren. Tegl på murkroner ligger løst mange steder. Ligeledes ses en del tegl ved kantafslutninger på tagrygning med forkert hældning, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til teglenes vandafledning. Den øvre del af facaderne har tidligere undergået en gennemgribende renovering med nedtagning af muren og genopmuring, i et niveau fra det lavere liggende tag og op til murkronen. Da vingeteglene var fjernet i facaden kunne det konstateres at muren er genopbygget ovenpå masonitundertaget. Dette forhold bør undersøges nærmere, idet muren skal stå på et sikkert bærende underlag, ikke på et undertag. I den sydlige fløj har der været eller er der fugtproblemer i boligerne. Årsagen er efter det oplyste ikke påvist, men som afhjælpning er der monteret en lang række fugtstyrede udsugninger i facaderne og friskluftventiler i vinduesrammerne. Krybekælderen oplyses at være undersøgt for opstigende grundfugt, men der kan ikke ses initiativer for afhjælpning heraf. Konklusion Tagfladen på nr. 54 anbefales totaludskiftet, på nær spærene som efter udtørring og skimmelafrensning kan genbruges. Det må snarest undersøges, om der er skimmelsvamp i tagkonstruktionen i nr. 56 eller om det er tilstrækkeligt at skifte undertaget her. Projektering af ny tagkonstruktion i nr bør iværksættes straks for at sikre mere optimale og robuste løsninger. Derefter kan et udbudsmateriale udarbejdes, som beskriver de enkelte entrepriseleverancer, hvorefter håndværkertilbud kan indhentes på udførelsen. Undertaget på nr. 11 skal som minimum udskiftes snarrest for om muligt at begrænse fugtskaderne. Også her bør det undersøges mere detaljeret om der er skimmelsvamp i taget, når større dele af taget er blotlagt. Ét område ved tagfoden er undersøgt for skimmelsvamp, analysesvaret afventes i uge 44. Øvrige tagflader bør gennemgås systematisk i henhold til tidligere fremsendt udkast til undersøgelsesprogram og procesbeskrivelse. Ligeledes anbefales det, at der igangsættes bygningsundersøgelser af øvrige tidligere erkendt fejl og skader, for at påvise årsagssammenhængen og udbedre fejlene på sikker vis.

4 4 I nr. 54 bør der snarrest tagets skimmelprøver på udvalgt inventar, for at undersøge om det er blevet inficeret af skimmelsvampene fra loftet. Hvis inventaret er blevet inficeret, skal det renses før det bort pakkes, alternativt må det sendes til skimmelafrensning hos specialfirma. Baggrund Der har tidligere været påvist problemer omkring tagene. Muremesteren oplyser under besigtigelsen, at teglstene er bundet forkert fra opførelsen, idet hver anden række tegl er bundet fra kip til tagfod, mens nabo rækken ligger løst. Dette bevirker, at efter kraftig blæst vipper de løse rækker tegl op, hvorved taget fremstår meget åben overfor nedbør og fygesne. Tagene er til stadighed er gået efter af mureren, som oplyser, at udbedringen består i at teglene bindes forskriftmæssigt jævnt fordelt - i diagonal retning. Undertaget består af masonitplader, som tydeligvis nedbrydes pga. af opfugtning. I lejligheden Byporten 54 fremstår lofterne med synlige vandskjolder specielt i skunkrummet, som er indrettet til kontor og dermed er en integreret del af boligen. Ligeledes er der synlige fugtskjolder på syd væggen, startende fra loftet mod nabolejligheden i nr. 56. Beboeren i nr. 54 oplyser, at vandskade i skunkrummet opstod for ca. 2 måneder siden, mens vandindtrængningen i stueloftet har stået på over en længere periode. I lejlighed nr. 11 kommer der vand ned 2 steder, dels lokalt gennem loftet i et værelse på 1.sal og dels i facaden i værelset under altanen. Begge værelser ligger i bebyggelsens vestfacade. Vandgennemtrængningen gennem loftet sker meget lokalt i et område på ca. 15x15 cm, placeret ca. 40 cm ind fra facaden. I værelset under altanen registreredes opfugtningen i facaden lige under loftet med en udstrækning på ca. 1 meters bredde. Data for ejendommen Bebyggelsen Byporten består iht. data fra OIS.dk af 96 beboelseslejligheder samt 4 erhvervsenheder. Det oplyses, at ejendommen er opført af CODAN Liv i Udlejningsejendommen er siden hen overdraget til SEB Pension, som fra sommeren 2004 har solgt hovedparten af lejlighederne til ejerlejligheder. Byporten er opført som et tidstypisk betonelementbyggeri i 2½ plan med gule teglstensfacader samt tage med gule økonomi vingetegl på undertag af masonit. Formål Formålet med denne indledende besigtigelse er dels, at vurdere underlagets restlevetid og dels vurdere fugt- og skimmelsvampe niveauet i tagkonstruktionerne, for at kunne rådgive om omfanget af den forestående renovering af de aktuelle undertage/tage.

5 5 Tagkonstruktions opbygning I henhold til det oprindelige tegningsmateriale er tagkonstruktionen med hældning på 30, opbygget som følger: Vingetegl Lægter: 38 x 56 mm Afstandslister 12 x 25 mm Undertag: oliehærdet masonitplader 3,6 mm Udluftning: 40 mm Spær: 63 x 225 mm pr. 900 mm Isolering med forskudte samlinger, o Mineraluld 1 lag 85 mm o Mineraluld 2 lag 100 mm Forskalling, spredt 25 x 100 mm pr. 400 mm c/c Dampspærre Loftbeklædning: 1 lag 13 mm gipsplade Figur 1. Snit i bygning jf. oprindelig konstruktionstegning. Figur 2. Ventilationsprincip af undertag. Kilde: Træ 54. Figur 3. Principskitse af ventilationsdetalje ved tagfod. Kilde: Træ 54.

6 6 Besigtigelser Besigtigelserne blev gennemført tirsdag den 7. og onsdag den 22. oktober (samt den 8. oktober med deltagelse af Steen Fjordbak og Anvendelseteknisk chef Bjarne Pedersen fra ICOPAL) Tilstede ved besigtigelsen den 7. oktober var: Carsten Uhre, Beboer, bestyrelsesmedlem af Ejerforening Byporten Lars Rahbæk, Teknisk SEB bestyrelsesmedlem af Ejerforening Byporten Steen Fjordbak, DATEA Ejendomsadministration Sten Petersen, Muremester Flemming Correll Frank, NIRAS Tilstede ved besigtigelsen den 22. oktober var: Steen Fjordbak, DATEA Ejendomsadministration Tom Højdam, Viceværk Flemming Correll Frank, NIRAS Ved bestigelserne var en del af vingeteglene på taget fjernet således, at det oprindelige masonitundertag var blotlagt. Omfanget fremgår af forsidens foto 1 & 2. Den øvre halvdel af taget i nr. 54 har i 2001 fået udskiftet det oprindelige masonit undertag til et banevareundertag af typen Tyvek. Se nedenstående foto 3-4. Foto 3. Foto fra undertagsrenovering i Foto 4. Tyvek undertag over betonelement, foto fra okt

7 7 Undersøgelser af taget på Byporten 54. Foto 5. Undertag i nr. 54. Foto 6. Undertag med kraftig nedbrydning i nr. 54. Foto 7. Undertag total nedbrudt i nr. 54. Taget i nr. 54 Undertaget fremstår med huller pga. fugtrelateret nedbrydning. Undertagene hænger kraftigt og hviler på overside af tagisoleringen, hvorved den oprindelige 40 mm ventilationsspalte under undertaget kun findes langs spærsiderne. Hullerne i undertaget har bevirket, at nedbør er trængt ind i tag- og loftkonstruktionen, som er kraftigt opfugtet med kraftigt skimmelsvampeangreb til følge. Undertag og spærtræ er flere steder opfugtet til over fibermætningspunktet (>27 %-træfugt), hvorfor der også er stor risiko for etablering af angreb af trænedbrydende svamp. Undertagene er tydeligvis uden funktion, hvorfor de straks bør skiftes. Årsagen til den accelererede nedbrydning af understaget vurderes dels at være forårsaget af de forkert bundne økonomi tegl (tegl med meget lille overlæg) og dels i fugtpåvirkningerne fra indeklimaet pga. forkert monteret dampspærrer (pe-folie). Skimmelsvampe i nr. 54 I 3 områder af taget opskæres undertag, isolering og dampspærre for at måle fugtniveauet og udtage skimmelsvampeprøver (Aftryks- og Mycometer) for at påvise evt. vækst af skimmelsvampe i tagkonstruktionen. Områders placering fremgår af figur 4. Figur 4. Områder hvor der er taget skimmelprøver. Der er udtaget 5 skimmelsvampe prøver på bygningsdele i tagkonstruktionen på nr. 54. Placering og resultat af de mykologiske prøvninger fremgår nedenstående tabel 1.

8 8 Aftryksprøve MycoMeter Prøve Område Bygningsdel Vækst (CFU) Antal kolonier Identifikation af skimmelsvampe Svampebiomasse 1 Omr. 1 Bagside loftgips, inderside af dampspærre. Massiv > 50 > 50 Gær Penicillium spp. Niveau C Massiv, (652) 2 Omr. 1 Side af træspær, i niveau med isoleringslaget Moderat Cladosporium sp. Gær Penicillium spp. Niveau C Massiv, (593) 3 Omr. 2 Bagside loftgips, inderside af dampspærre. Moderat Alternaria sp. Cladosporium sp. Penicillium spp. Niveau B Moderat, (63) 4 Omr. 3 Bagside loftsbeklædning, (masonit) på inderside af dampspærre. Massiv > 100 *Trichoderma sp. Niveau C Massiv, (4472) 5 Omr. 3 Udvendig side af loftsforskalling, på yderside af dampspærre. Massiv >50 > 50 4 Gær Penicillium spp. *Trichoderma sp. Niveau C Massiv, (1885) Tabel 1. Skimmelsvampeidentifikation med V8-aftryksprøve og MycoMeter. V8-aftryksprøve MycoMeter Ingen vækst = 0 kolonier (Colony Forming A = MycoMeter værdi 25. Niveauet af skimmelsvampe Units, CFU) er ikke over normalt baggrundsniveau. Ringe vækst = 1 11 kolonier (CFU) B = 25 < MycoMeter værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan Moderat vækst = kolonier (CFU) Massiv vækst = > 50 kolonier (CFU) skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller Særligt biologisk aktive skimmelsvampe (SBAS) er markeret med * tilstedeværelsen af ældre udtørrede skimmelsvam- pe. C = MycoMeter værdi > 450. Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau. Resultater i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvamp. Tabel 2. Vækstniveauer for aftryksprøver og MycoMeter.

9 9 Vurdering af skimmelresultaterne Det vurderes på baggrund af visuelle iagttagelser, udførte fugtmålinger og aftryksprøvernes påvisning af massive forekomst af skimmelsvampespore og -vækst i prøve 1 og 3, at der er et massivt fugt- og skimmelsvampeproblem i tagkonstruktionen, som kræver omgående udbedring. Det er særligt bekymrende, at der påvises massiv vækst med monokultur af Trichoderma sp., som er en af tre skimmelsvampearter der udgør stor risiko for helbredsmæssigpåvirkning jf. tabel 2 i SBI Anvisning 204 Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst som angiver at arten Trichoderma ved forekomst i opholdsrum kategoriseres i risikokategori 3 Stor risiko. Vedligehold og renovering bør straks gennemføres, berørte rum evakueres. Omfang af afhjælpning På baggrund af ovenstående anbefales det straks, at tømme og forsegle skunkområdet (området med masonitloft) fra den øvrige del af boligen med en kraftig tætsluttende plastfolie og dernæst at skabe undertryk i det evakuerede område. Ligeledes bør projektering af udbedringen straks iværksættes, som pt. vurderes at skulle omfatte fjernelse og udskiftning af loftbeklædning, dampspærre, loft forskalling, isolering, undertag og taglægter. Efterfølgende skal opfugtet spærtræ udtørres, hvorefter spærene skal dampafrenses iht. Microclean metoden, for derefter at kunne genanvendes og øvrige tagkonstruktion kan retableres iht. udarbejdet projekt og gældende byggelovgivning. Ca % af teglene har afskalninger på bagsiden, hvorfor restlevetiden er stærkt begrænset, se foto 8. Ifølge det oplyste, har ejerforeningen indkøbt de sidste 2 paller tegl før produktionen af den aktuelle type vingetegl ophørte. Der vil derfor muligvis være nok erstatningstegl til den aktuelle renovering af nr. 54, 56 og nr. 11. Foto 8. Bagside tegl med afskalninger (ca %). Kuldebro i tagkonstruktionen Ved blotlægning i taget iagttages at den bærende H-formede stålbjælke ikke er kuldebrosisoleret på hverken inder- eller yderside. I forbindelse med den forestående tagrenovering bør det undersøges, om stålbjælkerne er tilstrækkeligt overdimensioneret til at overholde brandkravet, eller om de fx skal brandbeskyttes med eksempelvis brandgips.

10 10 Foto 9. Underside af uisoleret H-profil ved dampspærre. Foto 10. Overside af H-profil under vindpap. Foto 11. Stålprofil umiddelbart under undertag, uden kuldebrosisolering. Undersøgelser af taget på Byporten 11. Foto 12. Undertag i nr. 11. Foto 13. Undertag med kraftig opfugtninger i nr. 11. Foto 14. Fugtniveau i spær fra 10 til >27% træfugt. Taget i nr. 11 Undertaget i nr. 11 fremstår med kraftigde opfugtet i områder, men der kan ikke ses huller pga. nedbrydning. Undertaget vurderes ikke være vandtæt, idet de underliggende spær i store områder er opfugtede til et niveau, hvor der er stor risiko for etablering af angreb af både skimmelsvamp og trænedbrydende svamp. Ligesom i taget på nr. 54 hænger undertaget kraftigt og hviler på overside af tagisoleringen, hvorved den oprindelige 40 mm ventilationsspalte under undertaget, kun findes langs spærsiderne. Undertaget er tydeligvis uden funktion, hvorfor det straks bør skiftes og undersøges om der er følgeskader i tagkonstruktionen. Årsagen til den kraftige opfugtning af undertaget vurderes at være forårsaget af de forkert bundne økonomi tegl (tegl med meget lille overlæg). Om dampspærren også her er monteret med fejl er ikke pt undersøgt. Ca % af teglene har afskalninger på bagsiden, hvorfor restlevetiden også her er stærkt begrænset.

11 11 Skimmelsvampe i nr. 11 I ét område ved tagfoden blev der opskåret i undertag, isolering og dampspærre for at måle fugtniveauet og udtage 2 skimmelsvampeprøver (Aftryks- og MycoMeter) for at påvise evt. vækst af skimmelsvampe i tagkonstruktionen ved tagfoden. Områders placering fremgår af ovenstående figur 4. Træfugten i tagkonstruktionens område under isoleringen ved tagfod måles til 8-10 %-træfugt, hvilket er tørt og godt - på et forventeligt niveau. Undertag, fodplade og taglægte er kraftigt opfugtet til over fibermætningspunktet, >27-træfugt. Spor af vand ses på zink tagfodens overside, kommende fra undertagets bagside, se foto 12 og 13. Foto 15. Bagside masonit undertag med tydelige opfugtninger. Foto 16. Fodplade af krydsfiner med opfugtninger. Foto 17. Løber på zink tagfodsprofil og vandmættet taglægte. Der er udtaget 2 skimmelsvampeprøver på bygningsdele i tagkonstruktionen i nr. 11. Placering af de mykologiske prøvninger fremgår figur 2 og nedenstående tabel 3. Resultatet af prøverne forventes at foreligge ultimo uge 44. Prøve Område Bygningsdel 1 Område 4 Bagside loftgips, inderside af dampspærre ved tagfod. Vækst (CFU) Aftryksprøve Antal kolonier Identifikation af skimmelsvampe MycoMeter Svampebiomasse - 2 Område 4 Overside loftforskalling, ved tagfod over murkrone Tabel 3. Skimmelsvampeidentifikation med V8-aftryksprøve og MycoMeter.

12 12 Årsagssammenhængen til vandskader efter regn Vandskade i loft: Det kan på det foreliggende grundlag ikke sikkert fastslås, hvor vandet der efter regnvejr drypper ned fra loftet på 1. sal kommer fra. Der er umiddelbart 2 hypoteser: 1) Regn som render igennem tegltaget og videre ned gennem undertaget løber ned på overside af vindpappen (overside isolering) for derefter ved tagfod og murkrone at løbe ned i hulrummet på bagmuren, indtil det når etagedækket, hvor der så løber ind under gulvet og drypper ned i en udsparing i etagedækket. 2) En utæthed i altandækkets fugtsikring kan lede vandet ned til huldækelementets længdesamling, hvor vandet så kan løbe ind i huldækkets hulrum og derefter løbe ind i lejligheden til det laveste punkt og drypper ud gennem et drænhul, (efter elementmontage bores ofte et hul i midt af underside på dækelementer for at dræne evt. byggevand ud af huldækelementer). Undertegnende tror mest på hypotese 2, som kan forklare den meget lokale vandskade i loftet på værelset til venstre under altanen niveau. Foto 18. Område i loft hvor der kommer vand efter regnvejr. (Rød cirkel angiver det opfugtede område.) Foto 19. Altanbund opbygget som varmttag med udvendig isolering med regnvand under isolering. Vandskade i facade: Årsagssammenhængen til vandskaden i facaden i nabo værelset blev ikke påvist, men det kan ikke udelukkes at der er fejl i vandafledningen fra den ovenliggende altan. Der har før været problemer med vandafledningen gennem muren.

13 13 Foto 20. Facadevæg under altan med opfugtet tapet. (Rød ramme angiver det opfugtede område.) Foto 21. Afløbsrør fra altan gennem facade mur. Der er monteret varmekabler i røret for at hindre frostskader. Fugtregistreringer i facader Der måles i hovedsagen digits med kapacitetsmåler i teglene på vest facaden. Dog er der i et område 2 og 3 skifte over vinduet til højre for gennemganen et højere fugtniveau på digits. Området passer i koten til at være udfor etagedækket med vandproblemer. Yderligere undersøgelser. Forholdet omkring fugtsikringen og afløbsinstallationen fra altandækket bør undersøges nærmere, før der kan påvises en årsagssammenhæng og et løsningsforslag kan udarbejdes. Måleudstyr: Træfugten måles med en indstiksfugt måler med isolerede nåle af typen Delmhorst. Det relative fugtniveau i beton og murværk bestemmes med Gann Hydromette af type Compact B kapacitetsfugtmåler. Skimmelsvampespore og vækstgraden bestemmes ved at udtage aftryksprøver med aftryksprøver og MycoMeter på udvalgte bygningsoverflader.

14 14 Afgrænsning af opgaven: Undertegnede fra Niras A/S har undersøgt tilgængelige og blotlagte dele af undertage, lofter og facader i Byporten 11 og 54 i Hørsholm. Denne rapport omhandler derfor ikke eventuelle andre dele af bygningen eller ikke tilgængelige konstruktioner. Vi bistår naturligvis gerne ved yderligere undersøgelser, såfremt De måtte ønske det og henviser i øvrigt til tidligere fremsendt Procesbeskrivelse for tilstandsvurdering og bygningsundersøgelse. Vi ser frem til at bistå med yderligere undersøgelser og projektering. Med venlig hilsen Flemming Correll Frank Projektleder/Bygningsingeniør

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 27. marts 2014 Notat vedr. kontrolundersøgelse

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm.

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. . Bygningsregistering Sags nr.: 6426-001 Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. Dato: 30.03.2012 side 2 af 11 INDHOLD INDLEDNING.... 3 BESIGTIGELSER FORETAGET D. 14. MARTS

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS Dansk Bygningsanalyse AS Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby T +45 75 50 83 00 E info@dba.as I www.dba.as Besigtigelsesnotat

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx Inspektion udført xx/xx-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE. Adresse:

SKIMMELBESIGTIGELSE. Adresse: SKIMMELBESIGTIGELSE Adresse: Inspektion udført 12-06-2014 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: XX Sted og dato: XX info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Sag

Læs mere

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården 1 Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården Indehold: Indhold Forord... 2 Sammenfattende konklusion... 2 Registrering af eksisterende forhold... 3 Eksisterende tegning og projekt... 7 Beskrivelse

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde Sag nr. 371-2 Notatet er udarbejdet den 15. juni 2011 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_2 Rekvirent Roskilde

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Phoung Phan Stationsvej 2 7000 Fredericia Vedr.: Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Kontrolrapport

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

JØRN BLINKENBERG WILLADSEN ARKITEKTTEGNESTUE SØSTRÆDE 13 3000 HELSINGØR

JØRN BLINKENBERG WILLADSEN ARKITEKTTEGNESTUE SØSTRÆDE 13 3000 HELSINGØR BESIGTIGELSE AF AZALEAPARKEN FREDERIKSBERG 19 januar/ 17 februar 2006 HISTORIE. Azaleaparken er en ejerforening bestående af 99 lejligheder, opført 1971-72, beliggende Roskildevej 53-55 og Azaleavej 34,

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 29. januar 2013 437198_FFM12_071 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere