Skadevejledning. for. Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skadevejledning. for. Randers Kommune"

Transkript

1 for Randers Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9 Arbejdsskade...10 Kollektiv ulykkesforsikring...11 Rejseforsikring

3 Inddeling Formål en omfatter alle fagområder og alt personale. henvender sig primært til ledere og det personale som har ansvaret for rapportering af skader. Formålet med vejledningen er at opnå fælles regler for administration og håndtering af skader på samtlige kommunale fagområder. Baggrund en har sit udgangspunkt i Randers Kommunes forsikringsløsning. Udgangspunktet er, at Randers Kommune er selvforsikret på de fleste områder. Begrænsning af skader Samtlige skaderamte institutioner har pligt til at begrænse en skades omfang mest muligt. Skadebegrænsning er eksempelvis følgende: Vandskader: oppumpning af vand, foranledige udtørring Indbrud: Ruder afdækkes. Hvis adgangsveje er spærret, skal der ske afblænding af disse Stormskader: Foranledige at beskadigede tage afdækkes. Ved skadebegrænsning kan der tages kontakt til følgende: Helsted Skadeservice tlf ISS Skadeservice tlf Skadeservice Danmark tlf Kontaktperson i Kommunen Egon Poulsen tlf Fax tlf Rådhuset, Laksetorvet., 8900 Randers Forsikringsmægler Hansson & Partners A/S Forsikringsmægler Ulla Lybæk Tlf. : Fax :

4 Anmeldelse af skader Samtlige skader anmeldes. Det vil sige uanset skadeudgift og dækningsomfang skal den skaderamte institution anmelde skader. Grunden til at alle skader skal anmeldes, er af hensyn til sikringsforanstaltninger og skadeforebyggende tiltag. Alle skader anmeldes til Egon Poulsen. Skader anmeldes på en skadeanmeldelse sammen med relevante bilag. Skadeanmeldelser fås direkte på link under hver enkelt skadesituation i denne vejledning. Arbejdsskader anmeldes på EASY - se side 10 under afsnit Arbejdsskader. Skader over kr Ved skader under kr kan den skaderamte institution påbegynde udbedring eller genanskaffelse. Såfremt det vurderes at den samlede skadeudgift vil overstige kr , tages kontakt til Egon Poulsen inden reparation eller genanskaffelse påbegyndes. Skadebehandling På trods af, at Randers Kommune er selvforsikret har man valgt at behandle samtlige skader på samme vilkår som var der tegnet forsikringsdækning. Konsekvensen af dette valg er, at skader anmeldes af den skaderamte enhed eksempelvis børneinstitution, skole el. områdecenter. Eventuel erstatningsudbetaling sker til den skaderamte enhed på baggrund af afholdte skadeudgifter, som er afholdt af den skaderamte enhed. Erstatningen opgøres ifølge de forsikringsbetingelser som er gældende for den pågældende branche eksempelvis bygningsforsikring, løsøreforsikring, ansvarsforsikring mv. Bygningsskader opgøres således efter forsikringsbetingelser for bygningsforsikring. Erstatningsudbetalingen sker med fradrag for den interne selvrisiko. HUSK!! HUSK!! ALLE SKADER SKAL ANMELDES!!!

5 Bygning Institutionernes bygningsskader behandles efter KommuneForsikrings forsikringsbetingelser for bygningsforsikring inkl. forsikringsbetingelser for anden pludselig skade. Typiske skadeårsager som er omfattet forsikringsdækning: Brand- og elskader Vandskader Indbrud og hærværk i forbindelse med indbrud Stormskader hvor vindhastigheden er over 17,2 m/sek. Påkørsel Glas og sanitet Pludselige skader Undtagelser eksempelvis og uden at være udtømmende Graffiti Vandskader, hvor skadeårsagen skyldtes utæthed i tag, skotrende o.lign. Svamp- og insektskader Rørskader Skader som skyldtes alm. Brug og alm. Vedligehold Punkterede ruder Ovenstående er udelukkende eksempler. Hver enkelt skade vurderes konkret og da alle skader anmeldes til Egon Poulsen med henblik på skadebehandling, vil den skaderamte institution få en tilbagemelding på om skaden er omfattet og dermed berettiget til erstatning. Selvrisiko Institutionen afholder selv de første kr af enhver skade. Dog betragtes en skade, hvor både bygnings- og løsøreforsikringen er involveret som en skade, hvorfor der udelukkende betales en gang kr Alle skader anmeldes til Egon Poulsen og man indhenter skadeanmeldelser bygning til intranettet under afsnittet om forsikring eller følg nedenstående link. (Link) Bygning-/løsøreskade (PDF) VIGTIGT!! Bilag på skadeudgifter skal vedlægges skadeanmeldelse eller skal snarest muligt eftersendes med angivelse af skadedato og/eller skadenr. Den skaderamte institution skal således afholde udgifter indtil erstatningsudbetaling er foretaget. Husk! At anmelde kriminelle handlinger typisk tyveri, hærværk - til politiet og husk ved anmeldelse at oplyse om, at Randers Kommune er selvforsikret.!!!

6 Entrepriser Randers Kommune har etableret dækning for et hvert projekt ved en årspolice. Der skal fremsendes anmodning om etablering af entrepriseforsikring ved hvert enkelt projekt. Skader anmeldes direkte til Kommuneforsikring med kopi til Egon Poulsen og der anvendes ansvarsskadeanmeldelse ved ansvarsskader og bygningsskadeanmeldelse til andre typer af skader. Skadeanmeldelser fås på intranettet under afsnittet om forsikring hhv. bygning eller ansvar eller følg nedenstående links: (Link) Ansvarsskade (PDF) (Link) Bygning-/løsøreskade (PDF) Ved mulig skade eller mistanke om skade kontakt KommuneForsikring direkte alternativ Egon Poulsen eller forsikringsmæglerfirmaet Hansson & Partners A/S Gitta Ravn tlf

7 Løsøreforsikring Institutionernes løsøreskader behandles efter KommuneForsikring s forsikringsbetingelser for løsøreforsikring inkl. forsikringsbetingelser for anden pludselig skade. Typiske skadeårsager som er omfattet forsikringsdækning: Brand- og elskader Vandskader Indbrud og hærværk i forbindelse med indbrud Pludselige skader Undtagelser Hærværk uden tegn på indbrud eksempelvis kortaflæsere ved indgangsdøre Vandskader, hvor skadeårsagen skyldtes utæthed i tag, skotrende o.lign. Simpelt tyveri Skader som skyldtes alm. Brug og alm. vedligehold Ovenstående er udelukkende eksempler. Hver enkelt skade vurderes konkret og da alle skader anmeldes til Egon Poulsen med henblik på skadebehandling, vil den skaderamte institution få en tilbagemelding på om skaden er omfattet og dermed berettiget til erstatning. Selvrisiko Institutionen afholder selv de første kr af enhver skade. Dog betragtes en skade, hvor både bygnings- og løsøreforsikringen er involveret som en skade, hvorfor der udelukkende betales en gang kr Alle skader anmeldes til Egon Poulsen og man kan med fordel hente skadeanmeldelser løsøre på intranettet under afsnittet om forsikring eller følg nedenstående link. (Link) Bygning-/løsøreskade (PDF) VIGTIGT!! Bilag på skadeudgifter skal vedlægges skadeanmeldelse eller snarest muligt eftersendes med angivelse af skadedato og/eller skadenr. Den skaderamte institution skal således afholde udgifter indtil erstatningsudbetaling er foretaget. Husk ved tyveri at fremsende dokumentation for stjålne genstande. Husk! At anmelde kriminelle handlinger typisk tyveri, hærværk, røveri - til politiet og husk ved anmeldelse at oplyse om, at Randers Kommune er selvforsikret.!!!

8 Motorkøretøj motoransvar og motorkasko Området er selvforsikret for både ansvars- og kaskoskader. Men i relation til motoransvarsskader er der indgået en administrationsaftale med KommuneForsikring om behandling af samtlige motoransvarsskader. Ansvar Alle skader anmeldes til Egon Poulsen. Skadeanmeldelse fås på intranettet under afsnit om forsikring motorkøretøjer eller følgende nedenstående link: (Link) Motorkøretøj (PDF) Ved anmeldelse af skader i relation til motorkøretøjer er følgende oplysninger om modparten vigtige: Navn og adresse Reg. nr. Forsikringsselskab Policenr. Især reg. nr. på modparten er vigtig. Ved beskrivelse af hændelsesforløbet, skal man være så præcis som muligt og vær opmærksom på handlinger forud for selve skaden. Ofte er det beskrivelsen forud for selve skaden som har betydning for ansvarets placering. Kaskoskader Det er besluttet at kaskoskader behandles som om der var tegnet kaskoforsikring. Ved anmeldelse af skade se under ansvar. Selvrisiko Institutionen afholder selv de første kr af enhver skade

9 Ansvar Der er alene etableret katastrofedækning for området og der er indgået administrationsaftale med KommuneForsikring om behandling af samtlige ansvarskrav og/eller ansvarsskader. Udgangspunktet er, at der gives information til skadelidte om, at denne i første omfang skal anmelde skaden til eget forsikringsselskab. Ved anmeldelse af en ansvarsskade, bør det fremgå om skadelidte har anmeldt til eget forsikringsselskab. Såfremt skadelidte ikke har tegnet forsikring eller har fået oplyst fra sit eget forsikringsselskab, at skaden ikke er dækningsberettiget, bør denne information også gives på skadeanmeldelsen. Oplysninger som skadelidtes navn, adresse, forsikringsselskab og policenr. skal altid påføres skadeanmeldelsen. Ved beskrivelse af hændelsesforløbet, skal man være så præcis som muligt og vær opmærksom på handlinger forud for selve skaden. Ofte er det beskrivelsen forud for selve skaden som har betydning for ansvarets placering. Alle skader anmeldes til Egon Poulsen. Skadeanmeldelse fås på intranettet under afsnit om forsikring ansvar eller følgende nedenstående link: (Link) Ansvarsskade (PDF) Selvrisiko Der er ingen selvrisiko

10 Arbejdsskader ekskl. Briller og kontaktlinser Der er alene etableret katastrofedækning for området og der er indgået administrationsaftale med KommuneForsikring om behandling af arbejdsskade. Alle skader dog ikke briller/kontaktlinser anmeldes elektronisk ved Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside EASY. På hjemmesiden bliver du guidet igennem spørgsmål relateret til anmeldelse af den konkrete arbejdsskade og skadeårsag som der er valgt. Omkring anmeldelse af arbejdsskade kontakt din nærmeste leder for yderligere information og instrukser. (Link) Arbejdsskader - anmeldes elektronisk via Arbejdsskadestyrelsens Easy system (link). Briller og kontaktlinser Anmeldes ved at bruge en særlig blanket se nedenstående link blanketten udfyldes, udskrives og medbringes til optikeren som skal attestere om brillen kan repareres eller pris for genanskaffelse. Blanketten fremsendes efterfølgende til Egon Poulsen. (Link) Brille/kontaktlinser (PDF) Selvrisiko Der er ingen selvrisiko ved arbejdsskader og briller/kontaktlinser

11 Kollektiv ulykkesforsikring Der er tegnet kollektiv ulykkesforsikring for følgende personkreds: Byrådsmedlemmer og udpegede personer af Randers Byråd til bestyrelsesposter mm. I råd og nævn Brandmænd Alle skader anmeldes til Egon Poulsen, telefon: eller Dækningsomfang Byrådsmedlemmer og udpegede personer Dækker pludselig ydre hændelse, hvor sikrede får en påviselig legemlig skade. Skaden skal være sket i forbindelse med udøvelse af erhvervet som byrådsmedlem eller som udpeget. Endvidere skal skaden anerkendes som henhørende under lov om forsikring mod følge af arbejdsskade. For personkredsen gælder endvidere, at den direkte vej til og fra møde fra egen bopæl er omfattet forsikringsdækning. Anmeldelse af skader foretages ved henvendelse til Egon Poulsen, telefon eller Brandmænd Dækker pludselig ydre hændelse, hvor sikrede får en påviselig legemlig skade. Skaden skal være sket i forbindelse med udøvelse af erhvervet som brandmand og skaden anerkendes som henhørende under lov om forsikring mod følge af arbejdsskade. Skader anmeldes på intranettet ved at følge links: Anmeldelse af skader foretages ved henvendelse til Egon Poulsen, telefon: eller

12 Rejseforsikring Der er etableret rejseforsikring i Gouda Den sikrede personkreds er ansatte i Randers Kommune, samt dennes institutioner, skoler, mv. og byrådsmedlemmer, der rejser i forsikringstagerens interesse i hele verden udenfor Danmark. Forsikringen er udvidet til at omfatte medrejsende ægtefælle og medrejsende børn. Forsikringen er udvidet til at omfatte hjemtransport fra Norden og Europa samt sygdom og hjemtransport fra resten af verden for elever og beboere på kommunens skoler og institutioner. Endvidere er forsikringen udvidet til at omfatte beboere i kommunale institutioner under rejser. Dækningen er i tilknytning til Den offentlig Sygesikring. Dækningen omfatter IKKE rejser i DK. Husk at få rejsekort inden afrejse hos Egon Poulsen. Nedenfor findes link til skadeanmeldelse hos Gouda rejseforsikring. (Link) Gouda rejseforsikring skadeanmeldelse (pdf) Ved bagage- og tyveriskader skal man være opmærksom på: Ved tyveri, ran og røveri skal episoden omgående anmeldes til det lokale politi. Er skaden sket i transport/luftfartsselskabets varetægt, skal skaden omgående meldes til dette firma. Ved anmeldelse til forsikringsselskabet skal der vedlægges original dokumentation for at anmeldelsen er gyldig. Akut assistance: Oplysninger er påført forsikringskortet

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune Forsikrings- og risikostyringspolitik Middelfart Kommune Godkendt af Økonomiudvalget d. XX.XX.XXXX Ikrafttrædelsesdato d. 1. januar 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDLEDNING... 1 1. FORSIKRINGSPOLITIK...

Læs mere

Forsikringspolitik. for

Forsikringspolitik. for Forsikringspolitik for Udarbejdet af: Udarbejdet den Team Forsikring 05.10.2012 Dok.nr. 781909/12 1/22 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 FORSIKRINGSTAGER... 5 POLITISK ORGANISATION... 5 ADMINISTRATIV

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsguide Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber... 10 Oversigt over Nykredits forsikringer...

Læs mere

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470 Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring Police 97.90.1.040. Rev. 220914. Indhold: Fører- og passagerulykkesforsikring Rejseforsikring ved motorcykelferie Nøgledækning Punkteringsdækning

Læs mere

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01.

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01. Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Policenr. 4244 - E/F Øresundsparken c/o Vest Administration A/S Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup Telefon 33 24 61 26 Afd.nr. Skadedato Skadeadresse 1. Brand

Læs mere

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT 03-11-2014 Sagsnr. 2014-0090175 Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 Dokumentnr. 2014-0090175-14 Sagsbehandler Mads Neubert

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Handicappedes Gruppeforsikring Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Ulykkesforsikring for handicappede 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra.

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. (185DK00200) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Telefon 70 12 24 24, Fax 70 12 24 25 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01 Dir. 88 13 97 17 Henrik Mortensen

Telefon 70 12 24 24, Fax 70 12 24 25 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01 Dir. 88 13 97 17 Henrik Mortensen Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Ejendommens navn: E/F Øresund Strandpark Etape 2 v/datea A/S Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby Telefon 45 26 01 02, Fax 45 26 01 23 Policenr. 25-036012 Skadedato

Læs mere