Af den forhandleraftale, der indgås mellem forhandleren og K vedrørende garantien fremgår blandt andet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af den forhandleraftale, der indgås mellem forhandleren og K vedrørende garantien fremgår blandt andet:"

Transkript

1 Kendelse af 19. november J.nr Nærmere bestemt virksomhed anset for forsikringsvirksomhed og kunne kun udøves af virksomheder med koncession. Lov om forsikringsvirksomhed 1 og 5. (Mads Bryde Andersen, Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen, Connie Leth og Niels Larsen) Advokat A har i skrivelse af 19. marts 1997 på vegne K klaget over, at Finanstilsynet ved skrivelse af 6. marts 1997 (j.nr ) bestemte, at en nærmere bestemt virksomhed måtte betragtes som værende forsikringsvirksomhed og derfor måtte ophøre eller afdækkes i et forsikringsselskab. Sagens omstændigheder: Sagens behandling i Finanstilsynet K indgår forhandleraftaler med forhandlere af elektronisk udstyr som f.eks.: Edb-udstyr, mobiltelefoner, fotoudstyr, videokameraer, tv, Hi-Fianlæg, hårde hvidevarer m.v. Når en forhandler har indgået en forhandleraftale med K kan forhandleren tilbyde sine kunder en "4 års Udvidet Service Garanti" mod betaling af et engangsbeløb, hvoraf forhandleren oppebærer 25%. K påtager sig at afholde udgifterne til de reparationer, der falder ind under ordningen. Af den forhandleraftale, der indgås mellem forhandleren og K vedrørende garantien fremgår blandt andet: "K overdrager hermed forhandleren retten til at udbyde K s produkt: Udvidet Service Garanti. (herefter kaldt USG) Formål Forhandleren udbyder og sælger USG til slutbrugere. Med USG er forhandleren i stand til at tilbyde sine kunder (slutbrugere) 1 års garanti + 3 års Udvidet Service Garanti mod et beskedent engangsbeløb. I tilfælde af reparation(er), som falder ind under USG aftalen, udfører forhandleren reparationen eller formidler reparationen hos tredje part og sender reparationsregningen til K. K betaler reparationen(er) 100% til forhandleren for de af forhandleren solgte produkter med tilhørende gyldigt USG-bevis. Således holdes forhandlerens kunde/slutbruger skadesløs for reparationer, som dækkes af USG aftalen i en periode på år fra købsdatoen.

2 USG-beviset er gældende i de 3 år, som efterfølger den sædvanlige 12 måneders garanti mellem forhandleren og kunde/slutbruger. Det er disse 3 år, K hæfter for. Reparationer indenfor denne periode betales af K med 100% til forhandleren, når betingelserne som er beskrevet i nærværende aftale, er tilstede/opfyldt.... Begrænsninger K dækker ikke kørsel og forsendelse mellem forhandleren, slutbruger og evt. tredje part. Forsætlige skader, fejlbetjening og fejlagtig tilkobling eller fejl på udstyr, der er tilkoblet og ikke er indbefattet i USG-beviset dækkes ikke af K. Endvidere er brand, vandskader, naturkatastrofer og fejl i ydre elektriske installationer eller lignende ikke omfattet af USG. USG dækker ikke forbrugsartikler og tilbehør af nogen art (farvepatroner, disketter, softwarepakker, bånd, batterier samt løsdele, ekstraudstyr og lignende). Endvidere alm. vedligeholdelse (herunder rensning) og fejl som følge af normal slitage, som må forventes/påregnes (af køber og forhandleren) for at produktet kan fungere optimalt og efter hensigten. Forudsætninger for at K betaler for reparationen: 1. At det reparerede produkt/udstyr er omfattet af et gyldigt USGbevis. 2. At det reparerede produkt/udstyr ikke længere er omfattet af den sædvanlige 12 måneders garanti, (købsdato skal være ældre end 12 måneder). 3. At K modtager reparationsregning fra forhandleren med beskrivelse af reparationen, samt at regningen henviser til USG-bevisets kontraktnummer og eventuelt det reparerede udstyrs serienummer. 4. At timelønnen og antallet af arbejdstimer pr. reparation ikke overstiger beløbet og antallet, som er nævnt i appendix 1. Endvidere er K til enhver tid berettiget til at forlange dokumentation for udførelse af reparationer, herunder reparation og reservedeles nettopris. Yderligere kan K forlange kopi af produktets/udstyrets købsfaktura og indbetaling af USG-beløbet - hos såvel forhandleren som hos kunden/slutbrugeren. Udskiftede dele tilhører K, og forhandleren har pligt til at gemme disse i 30 dage efter reparationen samt at udlevere disse, såfremt K måtte ønske dette. Reparationsudgifter, som overstiger 50% af produktets anskaffelsespris, betales kun mod forudgående skriftlig accept fra K, da K i disse situationer forbeholder sig retten til at tilbyde kunde/slutbruger et nyt tilsvarende produkt i samråd med forhandleren og leveret af denne.

3 Det nye tilsvarende produkt betales af K, dog betales der kun for et produkt, som er direkte sammenligneligt med det produkt/udstyr, som kunden/slutbrugeren har tegnet USG-aftalen til. Parternes juridiske stilling. K kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet indirekte tab. Forhandleren er ikke berettiget til overfor tredjemand at handle i K s navn og må ikke angive sig som agent for K. Forhandleren må ikke ansøge om eller foretage registrering af K s varemærke, eventuelle patentrettigheder eller andre rettigeheder. Endvidere må forhandleren ikke benytte USG som en direkte eller indirekte del af sit eget navn.." Opsigelse: Nærværende aftale kan af begge parter opsiges skriftligt med 1 måneds varsel. Af det markedsføringsmateriale, der udleveres til forhandleren i forbindelse med indgåelse af forhandleraftale fremgår bl.a.: "Derfor bør kunden købe Udvidet Service Garanti! Vi har i det følgende beskrevet et par situationer, som vi håber kan hjælpe dig, når du skal fortælle kunderne om 4 års Udvidet Service Garanti. Når du sælger en USG-aftale er det vigtigt, at du appellerer til kundens fornuft. Forsøger du derimod at sælge USG-aftale på kundens frygt for, at produktet går i stykker, risikerer du, at kunden ikke vil købe produktet af dig. Derfor - når du har solgt produktet, bør du fortælle kunden: Sælger: Det er et rigtig fornuftigt køb du har gjort og der skal ikke herske nogen tvivl om, at produktet er af høj kvalitet - lad mig slå det fast med det samme! Men jeg kan trods alt ikke garantere dig, at det aldrig går i stykker. Kunden: Nej, det forstår jeg selvfølgelig godt! Sælger: Derfor synes jeg, du bør overveje at få en Udvidet Service Garanti - det koster kun kr. xxx,- (USG-prisen) - så er du sikret i de næste 4 år. Skulle der så opstå en fejl i løbet af den periode (4 år fra købsdatoen), får du enten repareret udstyret gratis eller også får du et nyt tilsvarende produkt kvit og frit. Det kan godt betale sig, særligt når man tænker på hvor meget en reparation kan komme til at koste, når uheldet er ude.

4 Eller sagt på en anden måde: Fra mellem kr. 2,- og kr. 30,- om måneden, har du sikret dig mod fejl og mangler samt reparation, reservedele og arbejdsløn i 4 år. Syntes du ikke det er rimeligt? Kunden: Jo, det lyder fornuftigt, kan det komme med i finansieringen? Sælger: Ja, naturligvis! Når kunden spørger dig: "Hvor lang er garantien?" Dette viser at kunden har et behov for tryghed og du bør derfor svare: Sælger: Du kan få 4 års garanti! Kunden: Hvordan det? Sælger: Med en Udvidet Service Garanti til kr. xxx,- (USG-prisen) får du 4 års garanti mod fabrikations- og materialefejl. Det vil sige, at hvis der opstår en fejl, får du enten udstyret repareret gratis eller også får du et nyt tilsvarende produkt, uden at det koster dig noget - og så er der ingen selvrisiko. Kunden: Det lyder godt! USG eller forsikring? Nogle forhandlere tilbyder både Udvidet Service Garanti og forsikringer. Her kan du gøre kunden den tjeneste, at spørge om han/hun har en indboforsikring og hvis svaret er "ja!" - bør kunden tilbydes en USG-aftale, fordi: USG-aftalen garanterer for produktet. Alle "normale" indboforsikringer sikrer personen eller personerne i husstanden mod bl.a. tyveri og det vil derfor i mange tilfælde være en unødvendig dobbeltdækning at tegne en forsikring specifikt til produktet. De fleste forsikringsordninger dækker heller ikke, hvis kunden i forvejen har en indboforsikring (jvf. policen). Forskellen på en USG-aftale og en forsikring kan være de hændelige uheld. Populært sagt: Hvis kunden ikke har tænkt sig at hælde kaffe ned i produktet eller smide det i havet ved en fejl, bør kunden vælge en Udvidet Service Garanti og spare prisdifferencen..." I det bevis der udleveres til købere af elektronisk udstyr og som samtidig køber en "4 års Udvidet Service Garanti" er garantien beskrevet således: "USG 4 års Udvidet Service Garanti

5 Den Udvidede Garanti sikrer Dem i år fra købsdatoen mod udgifter til: Fejl og mangler, reparationer, reservedele samt arbejdsløn. Den Udvidede Service Garanti dækker ikke servicearbejde, som ønskes udført udenfor normal arbejdstid. Forhandleren såvel som K kan ikke gøres ansvarlige for følgeskader, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, herunder atomulykker, krig eller krigslignende tilstande. Forsætlige skader, fejlbetjening og fejl på udstyr som er tilkoblet og ikke nævnt i USG-beviset dækkes ikke. Endvidere er brand, vandskader, naturkatastrofer og fejl i ydre elektriske installationer eller lignende ikke omfattet af den Udvidede Service Garanti. Den Udvidede Service Garanti dækker ikke forbrugsartikler og tilbehør (eksempelvis farvepatroner, bånd, disketter, softwarepakker, batterier, lamper, samt løsdele, ekstraudstyr eller lignende). Endvidere er kørsel og alm. vedligeholdelse, (herunder rensning og fejl som følge af normal slidtage) ikke dækket. Ydelserne er betinget af, at reparationer indleveres (senest 1 (en) måned efter at fejlen er konstateret) til ovenstående forhandler samt at der forevises gyldigt USG-bevis. Reparation, adskillelse og lignende må kun foretages af forhandleren eller en af forhandleren og/eller K anvist reparatør. Den Udvidede Service Garanti gælder kun for produkter som er nye ved købsdatoen." Den påklagede afgørelse af 6. marts 1997 fra Finanstilsynet. Efter brevveksling mellem klager, klagers advokat og Finanstilsynet traf tilsynet den 6. marts 1997 afgørelse om, at den virksomhed klager drev var omfattet af lov om forsikringsvirksomhed og derfor måtte ophøre eller afdækkes i et forsikringsselskab. Afgørelsen lyder således: "Foranlediget af Finanstilsynets skrivelse af 2. janaur 1997 fremsendte De den 21. januar 1997 en udtalelse vedrørende virksomheden K. Det fremgår af udtalelsen samt den tidligere fremsendte forhandlingsaftale, at K s produkt er en udvidet servicegaranti. Mod et engangsbeløb holdes kunden skadesløs over for udgifter i forbindelse med reparationer af EDB-udstyr i en periode på år fra købsdatoen. Det fremgår endvidere, at aftalen dækker reparation og/eller udskiftning af printkort, strømforsyning, hard-disk, mother board, elektriske og mekaniske dele samt fejl, som ikke skyldes misligholdelse, manglende vedligeholdelse eller almindelig rensning og slid. Tilsynet er på denne baggrund af den opfattelse, at der er tale om en aftale om overtagelse af en økonomisk risiko, idet K forpligter sig til at reparere kundens produkt uden yderligere omkostninger for kunden andet end det allerede indbetalte engangsbeløb. Dette sker endvidere for en uvis begivenheds indtræden mod, som nævnt, et forudbetalt engangsvederlag, der kan beregnes statistisk. Den omtalte virksomhed må derfor ophøre eller afdækkes i et forsikringsselskab, jf. tillige skrivelse herfra af 29. november 1996.

6 Tilsynet har ved afgørelsen lagt til grund, at K ved sit produkt dækker fornyelser i tilfælde af, at der er indtrådt hændelig skade. Det har ikke været afgørende for tilsynets afgørelse, at kunden betaler aftalens pris med ét beløb for hele perioden. Det skal samtidig anføres, at såfremt ordningen skulle kunne henføres under en abonnementsordning/serviceaftale og dermed ikke falde ind under lov om forsikringsvirksomhed, må denne alene dække vedligeholdelse samt reparation af slidskader ofte med den begrænsning, at virksomheden kun udfører arbejdet med reparationerne, mens udgifterne til nyanskaffelser betales af abonnenten." Advokat A s skrivelse af 19. marts 1997 til Finanstilsynet med anmodning om at omgøre den påklagede afgørelsen. Samtidigt med klagen til Erhvervsankenævnet anmodede klagers advokat ved skrivelse af 19. marts 1997 tilsynet om at omgøre afgørelsen, idet klager var uenig i, at der var tale om at påtage sig en økonomisk risiko for et éngangsvederlag, der kan beregnes statistisk og dermed forsikringsvirksomhed. Af skrivelsen fremgår blandt andet: "... Jeg gør indledningsvis opmærksom på, at denne begrundelse ikke i sig selv er tilstrækkelig, da en lang række aftaler, der indebærer, at en kontrahent påtager sig en økonomisk risiko for et vederlag, der kan beregnes statistisk, efter fast praksis er undtaget fra forsikringsvirksomhedsloven og forsikringsaftaleloven. Finanstilsynet har ikke henvist til det retlige grundlag for afgørelsen, men jeg tillader mig at antage, at Finanstilsynets hjemmel til den trufne afgørelse skal findes i forsikringsaftalelovens 1. Tilsynet bemærker, at "Udvidet Service Garanti" holder kunden skadesløs for reparationer af EDBudstyr i en periode på år. Dette er urigtigt. For det første må det slås fast, at min klients produkt alene omfatter en tre-årig periode efter udløbet af den i købelovens 83 indeholdte periode på ét år. For det andet holdes kunden alene skadesløs for udgifter til visse, nærmere angivne reparationer. Aftalen om "Udvidet Service Garanti" indeholder en lang række undtagelser, som begrænser min klients pligter, jfr. nærmere herom ndf. Tilsynet har ved sin afgørelse endvidere lagt vægt på, at min klient med sit produkt dækker fornyelser i tilfælde af, at der er indtrådt hændelig skade. Dette er ikke korrekt.

7 For det første må det bestrides, at min klients produkt, "Udvidet Service Garanti", dækker fornyelse forstået som erstatning af det købte produkt med et nyt, tilsvarende produkt. Min klients produkt omfatter alene reparationer, og som det fremgår af formular for aftale med køber, har køber intet krav på fornyelse. Fornyelser tilbydes kun undtagelsesvis efter aftale mellem K og den pågældende forhandler, hvis det efter en almindelig rentabilitetsvurdering viser sig, at omkostningerne ved reparation vil være større end omkostningerne ved fornyelse af det produkt, hvorom der er truffet aftale om "Udvidet Service Garanti". Endvidere bestrides det, at "Udvidet Service Garanti" omfatter tilfælde af hændelig skade. Der skal herved henvises til min klients forhandleraftale samt til formular for aftale med køber, hvoraf fremgår, at "Udvidet Service Garanti" dækker udgifter til fejl og mangler, reparationer heraf samt reservedele og arbejdsløn. I aftalerne hedder det endvidere blandt andet: "K kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, herunder atomulykker, krig eller krigslignende tilstande." Herudover indeholder aftalerne følgende undtagelsesbestemmelse: "Forsætlige skader og fejl på udstyr som er tilkoblet og ikke nævnt i USG-beviset dækkes ikke. Endvidere er brand, vandskader, naturkatastrofer og fejl i ydre elektriske installationer eller lignende ikke omfattet af den Udvidede Service Garanti." Heraf fremgår, at hændelig skade ikke [ er]omfattet af min klients produkt. Således er fejl på tilkoblet udstyr, brand- og vandskade, naturkatastrofer og fejl i ydre el-installationer udtrykkeligt opregnede undtagelser. Formuleringen "eller lignende" angiver, at opregningen ikke er udtømmende, men at anden hændelig skade tillige er undtaget fra aftalens område. Herefter fremstår "Udvidet Service Garanti" alene som en aftale, som indgås i forbindelse med køb, om ydelse af reparationer ved fejl og mangler i en periode på tre år efter udløbet af 1-års perioden i købelovens 83. At aftalen ikke omfatter hændelig skade på det købte produkt, fremgår udtrykkeligt af aftalens ordlyd. Sådanne aftaler kan ikke betragtes som forsikringsaftaler og er hverken omfattet af forsikringsvirksomhedsloven eller forsikringsaftaleloven. Endelig har Finanstilsynet anført, at "Udvidet Service Garanti" ikke kan betragtes som en abbonnementsordning/serviceaftale. Tilsynet har herved lagt vægt på, at en sådan aftale alene må

8 omfatte vedligeholdelse samt reparation af slidskader ofte med den begrænsning, at udbyderen af abbonnementsordningen/service-aftalen kun udfører reparationsarbejdet, medens abbonnenten afholder evt. udgifter til nyanskaffelser. Finanstilsynets beskrivelse af de karakteristiske træk for abbonnementsord-ninger/serviceaftaler - der efter fast praksis ikke anses for omfattet af forsikringsvirksomhedsloven og forsikringsaftaleloven - fremstår udokumenteret og kan ikke tiltrædes. Herved gøres det gældende, at sådanne aftaler oftest ikke begrænser sig til alene at omfatte almindelig vedligeholdelse og reparation af slidskader. Dette forekommer indlysende allerede af den grund, at elektroniske komponenter ikke kræver vedligeholdelse, og at der ikke opstår slidskader på sådanne komponenter. Det gøres endvidere gældende, at abbonnementsordninger/serviceaftaler sædvan-ligvis ikke pålægger abonnenten at afholde udgifter til nyanskaffelser. Her er det helt afgørende, at reparation af elektroniske produkter som altovervejende hovedregel indebærer udskiftning af enkeltdele. Således foretages der, f.eks. ved reparation af EDB-udstyr, udskiftning elektroniske komponenter, da reparation af sådanne dele som udgangspunkt enten er umulig eller uforholdsmæssigt dyr i forhold til udskiftning af disse...." Ved skrivelse af 10. april 1997 fastholdt tilsynet afgørelsen. Sagens behandling i Erhvervsankenævnet. Finanstilsynets redegørelse for sagen af 16. maj 1997 til Erhvervsankenævnet. I en redegørelse for sagen af 16. maj 1997 til Erhvervsankenævnet har Finanstilsynet fastholdt afgørelsen og blandt andet udtalt: "Lov om forsikringsvirksomhed indeholder ingen definition af forsikringsvirk-somhed, hvorfor der alene kan henvises til Preben Lyngsøes definition i "Dansk Forsikringsret", 7. udgave, side 22. Forsikringsvirksomhed kan alene udøves af - aktieselskaber, gensidige selskaber og tværgående pensionskasser, der har fået Finanstilsynets tilladelse (koncession), - udenlandske forsikringsselskaber, der har fået tilladelse (koncession) af Finanstilsynet, - Krigsforsikring for Danske Skibe, jf. lov om forsikringsvirksomhed 5. Overtrædelse heraf straffes med bøde, jf. lov om forsikringsvirksomhed 260.

9 På basis af lov om forsikringsvirksomhed tilkendegav Finanstilsynet den 29. november 1996, efter at man var blevet opmærksom på selskabets udvidede servicegaranti, at ordningen, som den umiddelbart forelå beskrevet i selskabets forhandleraftale, var et forsikringsprodukt, der i henhold til lov om forsikringsvirksomhed 5 og 9 skulle afdækkes i et forsikringsselskab, der har fået Finanstilsynets koncession Tilsynet er fortsat af den opfattelse, at den udvidede servicegaranti, der tilbydes af K, er en aftale om overtagelse af en økonomisk risiko, idet K forpligter sig til at reparere kundens produkt uden yderligere omkostninger for kunden andet end det allerede indbetalte engangsbeløb. Dette sker endvidere for en uvis begivenheds indtræden mod et forudbetalt engangsvederlag, der kan beregnes statistisk. Den omtalte virksomhed må derfor ophøre eller afdækkes i et forsikringsselskab. Tilsynet har ved afgørelsen lagt til grund, at K ved sit produkt dækker udgifter til fejl og mangler, reparationer heraf samt reservedele og arbejdsløn i tilfælde af, at der er indtrådt hændelig skade. I klagen bestrides det, at ordningen dækker tilfælde af hændelig skade. Klageren henviser i denne forbindelse til forhandleraftalen samt til formular for aftale med køber. Ifølge disse dækker ordningen udgifter til fejl og mangler, reparation heraf samt reservedele og arbejdsløn. Undtaget for ordningen er følgeskader eller andet indirekte tab. Det anføres endvidere, at "forsætlige skader og fejl på udstyr som er tilkoblet og ikke nævnt i USGbeviset dækkes ikke. Endvidere er brand, vandskader, naturkatastrofer og fejl i ydre elektriske installationer eller lignende ikke omfattet af den "Udvidede Service Garanti". Klageren anfører, at ved i formuleringen af undtagelserne specifikt at nævne "eller lignende" har man dermed angivet, at opregningen ikke er udtømmende. Som følge heraf er anden hændelig skade derfor undtaget fra aftalens område. Det er tilsynets opfattelse, at opregningen af undtagelserne alene nævner de eventuelle følgeskader, ordningen ikke dækker, hvorfor tilsynet har lagt til grund, at ordningen vil dække almindelige skader, der indtræder hændeligt. Såfremt det har været K s hensigt ikke at dække hændelig skade, er det tilsynets opfattelse, at dette klart burde være angivet i forhandleraftalen. Endvidere anføres det, at ordningen alene omfatter reparationer og ikke dækker "fornyelse" forstået som erstatning af det købte produkt med et nyt tilsvarende produkt. Tilsynet har ved brugen af ordet "fornyelse" ikke dermed sigtet til, at der er tale om en ombytningsret fra kundens side, men som klageren selv anfører, at en reparation af elektriske produkter som altovervejende hovedregel indebærer udskiftning af enkelte komponenter med nye dele. Det anføres endvidere, at ordningen alene omhandler en 3-årig periode efter udløbet af en i købelovens 83 indeholdt periode på 1 år.

10 Tilsynet er enig i denne betragtning, og kan i denne forbindelse henvise til skrivelse af 6. marts 1997, jf. bilag 10 [den påklagede afgørelse], hvor det specielt anføres, at der er tale om en udvidet servicegaranti for en periode på år fra købsdatoen. Hvad angår klagerens påstand om, at den udvidede servicegaranti er at betragte som en abonnementsordning/serviceaftale kan det anføres, at der ikke kan trækkes nogen skarp grænse mellem forsikringsselskabernes område og abonnementsvirksomhed. Ifølge den juridiske litteratur på området, er man dog enige om, at deling mellem forsikring og abonnement i princippet er den, at forsikringsselskaberne dækker hændelige skader, mens abonnementsselskaberne dækker slitageskader. Den vedligeholdelse, som et abonnementsselskab kan udøve, må ikke strække sig så vidt, at den også dækker fornyelser i tilfælde af, at der er indtrådt hændelig skade, idet dette vil være ensbetydende med en erstatningsydelse, som er forbeholdt forsikringsselskaber. Der kan i denne forbindelse henvises til artikel af forhenværende rådsformand H. Brix vedrørende afgrænsning af forsikringsvirksomhed, specielt over for abonnementsvirksomhed. Artiklen har været trykt i Nordisk Forsikringstidsskrift 36. årgang 1956 og vedlægges i kopi som bilag 13. Som allerede anført, har Finanstilsynet på det foreliggende grundlag derfor lagt til grund, at K ved sit produkt dækker udgifter til fejl og mangler, reparation heraf samt reservedele og arbejdsløn i tilfælde af, at der er indtrådt hændelig skade. I denne forbindelse kan det nævnes, at flere koncessionerede forsikrings-selskaber i dag tegner tilsvarende forsikringer, heriblandt bl.a. B Forsikring A/S. Disse koncessionerede selskaber tegner endvidere garantier på bl.a. hårde hvidevarer og radio/tv-udstyr, som K tillige tilbyder at kunne tegne en garanti for, se prisliste pr. 1. februar 1997 over produkter K kan yde en 4-års udvidet servicegaranti, jf. bilag 14. Klageren har subsidiært forespurgt, hvorvidt virksomheden vil kunne fritages for tilsyn efter lov om forsikringsvirksomhed 2. Tilsynet har her forudsat, at der her er tænkt på lov om forsikringsvirksomhed 2, nr. 6, hvorefter loven ikke finder anvendelse på "virksomheder, der alene yder assistance inden for et begrænset område, og hvis årlige præmieindtægt ikke overstiger et af Finanstilsynet fastsat beløb". Ifølge forarbejderne til bestemmelsen regulerer denne alene assistance i forbindelse med vejhjælp. Bestemmelsen kan derfor ikke finde anvendelse i den foreliggende sag." Advokat A s skrivelse af 20. juni Til Finanstilsynets udtalelse af 16. maj 1997 har advokat A i skrivelse af 20. juni 1997 bemærket: "Af Finanstilsynets skrivelse af 16. maj 1997 fremgår, at tilsynet i begrundelsen for sin afgørelse af 6. marts 1997 henviser til

11 a) at min klient ved sin virksomhed overtager en økonomisk risiko for en uvis begivenheds indtræden mod et forudbetalt engangsvederlag, der kan beregnes statistisk (skrivelsens s. 3., 2. afsnit), b) at min klient med sit produkt dækker udgifter til reparation af fejl og mangler samt til reservedele og arbejdsløn i tilfælde af, at der er indtrådt hændelig skade (skrivelsens s. 3, 3. og 6. afsn. og s. 5, 1. afsn.), og c) at flere koncessionerede forsikringsselskaber i dag tegner tilsvarende forsikringer (skrivelsens s. 5, 2. afsn.). Min klient fastholder i det hele, hvad der tidligere er fremført over for Finanstilsynet. Finanstilsynets skrivelse af 16. maj 1997 giver mig imidlertid anledning til på min klients vegne at fremkomme med en række supplerende bemærkninger. 1. Ad a) Jeg kan umiddelbart tilslutte mig Finanstilsynets definition af forsikringsaftaler (skrivelsens s. 1, 3. afsnit), således at en forsikringsaftale må bestemmes som en aftale om overtagelse af en økonomisk risiko for en uvis begivenheds indtræden mod et vederlag, hvis størrelse kan beregnes statistisk, jfr. herved Preben Lyngsø: Dansk forsikringsret, 7. udgave, s. 22. Det fremgår imidlertid af såvel forsikringsretlig teori som praksis, at denne definition ikke er udtømmende og i det hele taget er særdeles løs og upræcis. Således indebærer aftaler på en lang række livsområder i større eller mindre omfang overtagelse af en økonomisk risiko for en uvis begivenheds indtræden imod et vederlag, som ville kunne beregnes statistisk, uden at disse aftaler derved henhører under lov om forsikringsvirksomheds område. At Finanstilsynet subsummerer min klients virksomhed under lov om forsikringsvirksomheds område må bero på en fejltagelse, som skyldes en sammenblanding af reglerne for forsikringsaftaler og for køberetlige indeståelser Den tidsmæssige udstrækning af Udvidet Service Garanti Som det fremgår af bilagene for Finanstilsynets skrivelse af den 16. maj 1997, betegner min klient sit produkt "Udvidet Service Garanti". Som det fremgår af min klients forhandleraftale (bilag 2), indebærer dette, at min klient i en periode på 3 år efter udløbet af garantiperioden på 1 år i købelovens 83 afholder udgifter i tilfælde af reparationer, som falder ind under aftalens område, for så vidt angår løsøregenstande, solgt af en given medkontrahent (forhandleren) til trediemand, såfremt forhandleren sammen med løsøregenstanden har solgt en Udvidet Service Garanti vedr. denne.

12 Således er min klients ydelse i det hele en udvidelse på 3 år af den lovpligtige 1 års-garantiperiode i købelovens 83. De forpligtelser, som påhviler min klient i denne periode, svarer til de forpligtelser, som påhviler forhandleren i henhold til købeloven Det materielle område for udvidet servicegaranti Som det fremgår af den fortrykte tekst på min klients garantibeviser (underbilag for bilag 1) påtager min klient sig at dække udgifter til udbedring af fejl og mangler og de hermed forbundne reparationer, reservedele samt arbejdsløn. Med Udvidet Service Garanti påtager min klient sig således en forpligtelse, der i det hele svarer til den forpligtelse, som påhviler en løsøresælger i forbrugerkøb med hensyn til levereing af en mangelfri ydelse, jfr. herved købelovens 76 til 88, idet min klient i en periode på 3 år påtager sig at foretage mangelsafhjælpning, jfr. købelovens 78 og 79. I lyset heraf er det forkert, når Finanstilsynet karakteriserer min klients virksomhed som påtagelse af en økonomisk risiko for "en uvis begivenheds indtræden". Min klient påtager sig med Udvidet Service Garanti som bekendt at dække udgifter til afhjælpning af mangler. At en salgsgenstand er behæftet med mangler kan ikke betegnes som "en uvis begivenheds indtræden". Det køberetlige mangelsbegreb omfatter det forhold, at en salgsgenstands omfang eller egenskaber afviger fra det, som er betinget i købsaftalen, garanteret af sælger eller forudsat af køber. I forbrugerkøb, som er det relevante område når henses til min klients virksomhed, er dette faktiske mangelsbegreb nærmere defineret i købelovens 76. En mangel i køberetlig forstand vedrører således selve salgsgenstandens egenskaber, og det forhold, at en salgsgenstand er behæftet med en mangel, eller købers konstatering heraf kan ikke betegnes som "en uvis begivenheds indtræden". I det hele taget må det betegnes som terminologisk forkert at henføre indeståelser for en salgsgenstands egenskaber til området for forsikringsaftaler. På denne baggrund er det åbentbart, at min klients ydelse "Udvidet Service Garanti" ikke har karakter af forsikring, idet min klient med Udvidet Service garanti alene påtager sig at afholde udgifter til mangelsafhjælpning, ikke til afhjælpning af skader opstået ved en uvis begivenheds indtræden. 2. Ad b) Som anført har Finanstilsynet ved sin afgørelse lagt vægt på, at Udvidet Service Garanti omfatter udgifter, der opstår som følge af hændelig skade. Dette er ikke korrekt. For en nærmere argumentation herfor henvises til min

13 skrivelse af 19. marts 1997 (bilag 11). Der skal endvidere henvises til det ovf. under pkt. [1.]2. anførte om området for Udvidet Service Garanti. Herudover må det understreges, at spørgsmålet om, hvorvidt en given aftale omfatter tilfælde af hændelig skade er fuldstændig uden betydning for, om den pågældende aftale er en forsikringsaftale. Som det fremgår af ovf. er det afgørende derimod, om aftalen omfatter tilfælde af skade som skyldes en uvis begivenheds indtræden. Om en sådan uvis begivenhed viser sig at være forvoldt forsætligt eller uagtsomt eller er opstået hændeligt er uden enhver betydning for, om aftalen er en forikringsaftale eller ej. Det er derfor fejlagtigt, når det ved et forsøg på afgrænsning mellem forsikringsaftaler og abonnementsvirksomhed i H. Brix' artikel i NFT (bilag 13) anføres, at en abonnementsaftale ikke må dække fornyelser "i tilfælde af, at der er indtrådt hændelig skade,". Det burde rettelig have heddet "i tilfælde af, at der er indtrådt skade som følge af en uvis begivenheds indtræden". Om spørgsmålet vedr. fornyelser ctr. reparation, skal jeg henvise til min skrivelse af 19. marts 1997 (bilag 11), idet jeg gør opmærksom på, at betragtningerne i NFT ff (bilag 13) er uden relevans i denne sammenhæng, idet artiklen p.g.a. alder ikke på nogen måde har kunnet tage højde for de faktiske forhold, som gør sig gældende ved afhjælpning af mangler eller reparationer på moderne elektronisk udstyr. 3. Ad c). Finanstilsynet anfører i sin skrivelse af den 16. maj d.a.: "at flere koncessionerede forsikringsselskaber i dag tegner tilsvarende forsikringer, heribland bl.a. B Forsikring A/S." Min klient bestrider dette. Til dokumentation herfor vedlægges kopi af Garantibevis og betingelser for B Forsikring A/S' All-risk Forsikring (bilag A). Heraf fremgår, at denne type aftale er en egentlig forsikring, der rækker langt videre end Udvidet Service Garanti. Der er således på ingen måde tale om en tilsvarende aftale. B Forsikring A/S s ordning dækker således ikke alene udgifter til mangelsafhjælpning, men tillige "når skade(r) der ved pludselige eller uforudsete hændelser af enhver art gør artiklen uanvendelig." (betingelsernes nr. 3, 1. pkt.) Dette svarer - i modsætning til min klients produkt - definitorisk til en forsikringsaftale, idet aftalen omfatter uvisse begivenheder ("uforudsete hændelser") af enhver art - herunder totalskade og forlis - ikke blot

14 mangelsafhjælpning i køberetlig forstand. At området for All-risk Forsikring er langt videre end området for Udvidet Service Garanti fremgår også af, at B Forsikring A/S i betingelserne betegner aftalen "totalforsikring" (indledning samt pkt. 5). Endelig skal jeg gøre opmærksom på, at ordninger, der svarer til Udvidet Service Garanti - og i visse tilfælde går videre end denne, udbydes af en lang række virksomheder, der ikke er koncessionerede forsikringsselskaber. Som eksempel herpå vedlægges som bilag B kopi af C A/S' såkaldte Miniserviceaftale. Ifølge denne forpligter C A/S sig til i en periode på 3 år at levere betjeningsvejledning, teknisk assistance og fejlsøgning, vedligeholdelses-råd, reservedele samt i en kortere periode til at dække udgifter til kørsel og arbejdsløn. Aftalens omfang begrænser sig ikke til mangelsafhjælpning i køberetlig forstand, idet aftalen - bortset fra tilfælde af force majeure, uagtsomt forvoldte skader, visse personskader og følgeskader (aftalens pkt. 3) - ikke opstiller nogen grænser for, hvilke tilfælde, som er omfattet af aftalen. Lignende aftaler udbydes som nævnt af en lang række selskaber, under samme former som min klients produkt "Udvidet Service Garanti", hvilket vil sige via en forhandler, som udsteder bevis i forbindelse med salg af en løsøregenstand. Som eksempler på sådanne virksomheder kan nævnes D AB og E ApS. Finanstilsynets henvisning til, hvad en abonnementsordning eller serviceaftale må omfatte svarer således ikke til de faktiske forhold i branchen, ligesom Finanstilsynet af hensyn til kravet om fuldstændig begrundelse må oplyse om sin praksis med hensyn til virksomheder, som udbyder service- og garantiaftaler eller - abonnementer, uanset at de ikke er koncessionerede forsikringsselskaber. 4. Undtagelsen i lov om forsikringsvirksomhed 2, nr. 6. Af Finanstilsynets skrivelse, s. 5, s. afsn., fremgår, at tilsynet har afvist, at undtagelsesbestemmelsen i 2, nr. 6, i lov om forsikringsvirksomhed kan finde anvendelse, idet man henviser til, at dens forarbejder medfører, at bestemmelsen kun omfatter virksomheder, der yder vejhjælp. Dette bestrides. For det første er Finanstilsynets blancohenvisning til bestemmelsens forarbejder helt utilstrækkelig, når henses til forvaltningslovens regler om begrundelse. Jeg skal derfor anmode om snarest muligt at blive bekendt med, hvilke forarbejder, tilsynet henviser til.

15 For det andet kan en sådan regulering, der til ugunst for borgeren væsentligt indskrænker en bestemmelses rækkevidde i forhold til ordlyden, ikke kan gennemføres i en lovs forarbejder med virkning for borgerne." Finanstilsynets supplerende udtalelse af 8. juli Finanstilsynet har den 8. juli 1997 supplerende udtalt: "I. Det anføres i advokatens udtalelse: "Således er min klients ydelse i det hele en udvidelse på 3 år af den lovpligtige 1-års garantiperiode i købelovens 83. De forpligtelser, som påhviler min klient i denne periode, svarer til de forpligtelser, som påhviler forhandleren i forhold til købeloven." Ved almindelige producentgarantier, hvor garantigiver har mulighed for selv at påvirke den risiko, som overtages, og derigennem afstemme produktkvalitet og garantitilsagn, vil disse garantier ikke kunne siges at angå uvisse begivenheders indtræden (i forsikringsteknisk forstand). Hvad derimod angår de fritstående garantiaftaler, som der er tale om i nærværende sag, hvorved andre end forbrugerens medkontrahent eller et tidligere salgsled angående den pågældende genstand påtager sig at indestå for skader, som skyldes genstandens almindelige anvendelse, må disse begivenheder, som garantien dækker, anses for ligeså uvisse, som de udefra kommende pludselige skader. Når der samtidig henses til at garantigiver påtager sig at erstatte forbrugerens udgifter til udbedring uden selv at drive reparationsværksted, er Finanstilsynets praksis på området den, at disse forhold betragtes som forsikringsvirksomhed. Samlet kan det anføres, at ved fritstående garantiaftaler, hvorved andre end forbrugerens medkontrahent eller et tidligere salgsled angående den pågældende genstand påtager sig at indestå for skader, vil der være tale om en uvis begivenheds indtræden over for en forsikringsgiver, der ikke selv har mulighed for at påvirke den overtagne risiko. II. Det anføres endvidere: "Min klient påtager sig med udvidet servicegaranti som bekendt, at dække udgifter til afhjælpning af mangler. At en salgsgenstand er behæftet med mangler kan ikke betegnes som en uvis begivenheds indtræden."

16 Som det fremgår af forhandleraftalen samt formular og aftale med køber, dækker ordningen udgifter til fejl og mangler samt reparation heraf. Det er tilsynets opfattelse, at sådanne fejl og mangler ikke er forudsigelige, hvorfor deres indtræden vil være at betragte som en uvis begivenheds indtræden. III. Endelig anføres det: "Om en sådan uvis begivenhed viser sig at være forvoldt forsætligt eller uagtsomt eller er opstået hændeligt er uden enhver betydning for, om aftalen er en forsikringsaftale eller ej". Idet der kan henvises til "Forsikringslæren i hovedtræk" af Chr. Thorsen, 3. og revideret og udvidet udgave, side 31, kan det anføres, at "hvis den forsikrede har fremkaldt forsikringsbegivenheden ved uagtsomhed, som må betegnes som grov, skal det under hensyn til skyldgraden afgøres, om erstatning skal ydes og med hvilket beløb". (Bilag 1). Det vil derfor som udgangspunkt alene være de hændelige skader et forsikringsselskab vil dække, hvorimod uagtsomme og forsætlige skader kun vil blive dækket i det omfang selskaberne i henhold til policer og forsikringsbetinglser skønner at ville dække udgiften. IV. Hvad endelig angår spørgsmålet om undtagelsesbestemmlsen i lov om forsikringsvirksomhed 2, nr. 6, kan tilsynet henvise til lovforslag nr. L 164 til lov om ændring af forsikringsvirksomhed, hvorefter punkt 5-7 i 2, stk. 1, blev indsat (bilag 2). Ifølge bemærkningerne til forslaget var formålet med lovforslaget bl.a., at gennemføre EF s direktiv af 10. december 1984 (84/339/EØF) om ændring, navnlig for så vidt angår turistassistance, af 1. direktiv (73/239/EØF) om samordning af de administrative eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed, bortset fra livsforsikring (bilag 3). Direktivet om turistassistancevirksomhed er udstedt med hjemmel i EØF-traktatens art. 57, stk. 2, og er offentliggjort i de Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 339 af 27. december 1984, side Turistassistancedirektivets formål er, at forbedre beskyttelsen af rejsende, der indgår kontrakter med virksomheder, som tilbyder forsikringslignende tjenesteydelser i form af assistance.

17 Lov om forsikringsvirksomhed 2, nr. 6, er en del af turistassistancedirektivet og regulerer derfor alene assistance i forbindelse med vejhjælp. Tilsynet kan i øvrigt i det hele henholde sig til den til Erhvervsankenævnet tidligere fremsendte skrivelse af 16. maj 1997 med bilag." Advokat A s skrivelse af 12. august Til Finanstilsynes supplerende udtalelse af 8. juli 1997 har advokat A i en afsluttende skrivelse af 12. august 1997 bemærket: "Ad I: Finanstilsynet har i sin skrivelse af 8. juli 1997 anført, at producentgarantier ifølge Finanstilsynets praksis ikke betragtes som forsikringsvirksomhed, hvorved Finanstilsynet i praksis lægger vægt på, at garantigiver har mulighed for selv at påvirke den risiko, som overtages, og derigennem afstemme produktkvalitet og garantitilsagn. Dette er imidlertid ikke en fuldt dækkende beskrivelse af gældende ret. Det er ikke kun producenters garantier, der ikke retligt set kan betragtes som forsikringsvirksomhed. Også engros- og detailhandleres og andre mellemhandleres garantier - det være sig ex lege i h.t. købeloven, som en udvidelse af de lovpligtige garantier eller på andet grundlag - falder udenfor forsikringsvirksomhedsbegrebet. I disse tilfælde er det udelukket, at det kan være hensynet til den pågældende sælgers mulighed for selv at påvirke risikoen, som fører til, at tilfældene ikke kan betragtes som forsikringsvirksomhed. De forpligtelser, som påhviler min klient i henhold til de omhandlede serviceaftaler, svarer i det hele til de forpligtelser, som påhviler sælgere i henhold til købeloven, hvorfor heller ikke min klients produkt kan betragtes som forsikringsvirksomhed. Ad II: Finanstilsynets synspunkt, hvorefter fejl og mangler i køberetlig forstand vil være at betragte som en uvis begivenheds indtræden, må bero på en vildfarelse. En fejl eller en mangel ved en salgsgenstand kan umuligt betegnes en "begivenhed".

18 Begrebet "mangel" betegner det forhold, at en salgsgenstands egenskaber afviger fra, hvad der er betinget i købsaftalen, garanteret eller eventuelt forudsat, jfr. herved om køb i købelovens 42 til 54 samt 76 til 88. En afvigende egenskab kan umuligt betegnes en "begivenhed". Ad III: Ankenævnet udtaler: Finanstilsynet har i sin skrivelse af 8. juli d.å. henvist til Chr. Thorsen: Forsikringslæren i hovedtræk, 3. udgave, København 1937, til støtte for, at spørgsmålet, om en uvis begivenhed viser sig at være forvoldt forsætligt eller uagtsomt eller opstået hændeligt, er af betydning for, om en aftale vedrørende denne begivenhed kan betragtes som en forsikringsaftale. Finanstilsynets argumentation kan ikke tiltrædes. Den passus, der er henvist til i Chr. Thorsens lærebog taler for sig selv. Afsnittet drejer sig om de almindelige regler for, hvornår et forsikringsselskabs dækningspligt indtræder, ikke om hvornår der definitorisk er tale om en forsikringsaftale." Det produkt, som klageren leverer til forhandleren, består i at klageren, der ikke selv udgør et led i omsætningen af de pågældende genstande eller foretager udbedringer og reparationer, for en 3 årig periode i nærmere afgrænset omfang mod særskilt betaling for hver kundekontrakt overtager den økonomiske risiko for ydelsessvigt vedrørende kontraktsgenstanden, som ellers ville have påhvilet forhandleren ved afgivelse af et tilsvarende tilsagn til kunden. Hermed overtager klageren risikoen for en uvis begivenheds indtræden. Det fremgår endvidere af forhandleraftalen og det hertil knyttede markedsføringsmateriale, herunder det bevis - betegnet " Udvidet Service Garanti" - der skal udleveres til kunden, at de risici, der overtages af klageren i hovedtræk er afgrænset svarende til hvad der gælder for forsikringsprodukter. Det følger af det anførte, at klagerens produkt er direkte omfattet af 1 i lov om forsikringsvirksomhed og at klagerens virksomhed derfor kun kan udøves i overensstemmelse med lovens 5, nr. 1, hvorfor Finanstilsynets afgørelse stadfæstes.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Et brillefirmas sikringsordning om køb af ny brille med rabat i tilfælde af tyveri m.v. ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et brillefirmas sikringsordning om køb af ny brille med rabat i tilfælde af tyveri m.v. ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-73.098. Et brillefirmas sikringsordning om køb af ny brille med rabat i tilfælde af tyveri m.v. ikke anset som Lov om forsikringsvirksomhed 1, stk. 1. (Mads Bryde Andersen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. oktober 2013 (J.nr. 2013-0034267) Påtænkte produkt

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

En nærmere bestemt virksomhed i forbindelse med salg af husholdningsmaskiner anset for at være forsikringsvirksomhed.

En nærmere bestemt virksomhed i forbindelse med salg af husholdningsmaskiner anset for at være forsikringsvirksomhed. Kendelse af 31. maj 1995. 93-66.150. En nærmere bestemt virksomhed i forbindelse med salg af husholdningsmaskiner anset for at være forsikringsvirksomhed. (Holger Dock, Connie Leth og Niels Larsen) I skrivelse

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2012-0031985) Vurderingsberetning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Derfor bør du sikre dig! Du har lige købt en ny fladskærm, tablet, computer, dvd eller andet, og nu glæder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Den 24. september 1997 ansøgte K Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om optagelse i Ejendomsmæglerregistret således:

Den 24. september 1997 ansøgte K Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om optagelse i Ejendomsmæglerregistret således: Kendelse af 14. april 1998. 97-199.692. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37 og 25. (Merete Cordes, Christen Sørensen og Niels Larsen)

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 15. januar 1997. 96-73.111. Aktindsigt nægtet i sag vedrørende en ophørt bank. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 1 og stk. 2, nr. 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen og Vagn Joensen)

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere