Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) Resumé Kommissionen offentliggjorde den 16. april 2013 grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, hvormed Kommissionen ønsker at klarlægge, hvordan de forskellige medlemsstater forholder sig til forsikringer vedrørende naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, herunder om forsikringerne i tiltrækkeligt omfang udbydes i EU. Kommissionen vil blandt andet bruge den offentlige høring til at vurdere, om der er behov for tiltag på EU-niveau for at fremme markedet for forsikringer imod naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer. Grønbogen blev sendt i offentlig høring med frist den 15. juli Baggrund Kommissionen offentliggjorde den 16. april 2013 grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer. Baggrunden for grønbogen er de omfattende konsekvenser som naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer kan have for de enkelte borgere, men også for økonomisk vækst i EU. Grønbogen supplerer Kommissionens meddelelse An EU strategy on adaptation to climate change, hvor Kommissionen konkluderer, at der vil være en stigende risiko for katastrofer på baggrund af klimaforandringer. Disse ændringer vil have en forsikringsmæssig effekt i EU, da befolkningen ikke tidligere har haft samme behov for vejrlig forsikring. Usikkerheden og risikoens størrelse gør disse forsikringer meget dyre. Kommissionen ønsker med grønbogen at afdække en række spørgsmål om forsikringer vedrørende naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, herunder om forsikringernes tilgængelighed og tilstrækkelighed. Kommissionen stiller på den baggrund i alt 21 spørgsmål i grønbogen og ønsker input med henblik på fremtidige initiativer på området. 3. Formål og indhold Det overordnede mål med grønbogen er at skabe større bevidsthed, samt vurdere nytten af og behovet for tiltag på EU-plan til at øge forsikringsdæk-

2 2/6 ningen og forbedre markedet for katastrofeforsikring i EU. Overordnet set er der tale om eventuelt at skabe mere forbrugerbeskyttelse via harmonisering på området via fælleseuropæiske regler inden for EU. I 2010 opfordrede Rådet Kommissionen til at evaluere og rapportere om, hvilke muligheder EU har for at lette udbredelsen af katastrofeforsikringer. Denne evaluering indeholdt en vurdering af markedsrisici og finansielle risici med forslag til regional forsikringspooling og andet samarbejde. Siden har Kommissionen afholdt en konference om forebyggelse og forsikring af naturkatastrofer og gennemført en undersøgelse om naturkatastrofer, risikorelevans og forsikringsdækning i EU. Undersøgelsens overordnede mål var at udarbejde en EU-strategi for tilpasning til klimaforandringer. Grønbogen indeholder 21 spørgsmål. Foruden spørgsmål indeholder grønbogen forslag til løsninger på baggrund af allerede indsamlede data. Kommissionen overvejer mulige løsninger som at tilbyde en pakke med forsikring imod flere typer af skader (f.eks. storm og brand), anderledes former for forsikringsdækning, flere reassuranceprogrammer fra staten m.v., men ønsker at bruge grønbogen til at undersøge nærmere, hvilke tiltag der er hensigtsmæssige. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentets formelle holdning foreligger endnu ikke. Det må forventes, at Europa-Parlamentet vil forholde sig positivt til flere tiltag vedrørende forsikring imod naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer. 5. Nærhedsprincippet Kommissionen finder, at eftersom naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer kan have effekter på tværs af grænserne i EU, vil det også være nødvendigt at finde fælles løsninger på EU niveau. I de tilfælde, hvor katastroferne er mere lokale, vil katastroferne alligevel have en betydning for andre lande i EU, fordi der ofte vil være så store omkostninger for det land, der påvirkes af katastrofen, at det spiller ind på statsbudgettet i det pågældende land. Grønbogen er således efter Kommissionens vurdering i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Det er den danske regerings foreløbige vurdering, at grønbogen overordnet set er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, da det vurderes, at indsatsen for at skabe bedre forsikring på tværs af landene i EU fordrer fælles regler. Der tages forbehold for, at der skal foretages en vurdering af nærhedsprincippet for et eventuelt konkret direktivforslag, Kommissionen måtte fremsætte som opfølgning på grønbogen. 6. Gældende dansk ret

3 3/6 Der eksisterer allerede i dag en række dækninger på det danske forsikringsmarked for vejrfænomener. Stormskader, vandskader og konsekvenser af tørke er de vejrfænomener, der dækkes af en almindelig forsikringsdækning i Danmark. Disse dækninger er ikke lovpligtige at tegne for forbrugeren i Danmark. Forsikringsselskaber, der ønsker at udbyde denne type af forsikring skal udover deres tilladelse fra Finanstilsynet til at drive forsikringsvirksomhed ligeledes have en særlig tilladelse fra Finanstilsynet til at måtte udbyde denne type af forsikringer. Dette fremgår af lov om finansiel virksomhed, hvor det er defineret, hvilke klasser af forsikringer, Finanstilsynet skal give særlig tilladelse til. I forbindelse med pantsætning af fast ejendom er det et krav efter bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring, at der skal foreligge en brandforsikring. En brandforsikring med pant er uopsigelig fra forsikringsselskabets side, selvom præmien ikke betales. Nedenfor beskrives detaljeret, hvilke typer af stormskade, vandskade og tørke, der indgår, når Finanstilsynet har givet den omtalte tilladelse. Vandskader Hvad angår vand i kældrene i forbindelse med nedbør vil den almindelige indbo- og husforsikring dække, hvis nedbøren rent forsikringsmæssigt betegnes som "voldsomt skybrud", dvs. så kraftig nedbør, at utilstoppede, normalt konstruerede og vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare vandmængden. Tilsvarende vil en almindelig forsikring dække skader på tage forårsaget af tung sne, såkaldte snetrykskader. Dog er vandskader på loftet som følge af smeltet fygesne ikke dækket. Husforsikringen dækker vandskader ved voldsomt tøbrud. Forsikringsmæssigt er der tale om voldsomt tøbrud, når temperaturen over et halvt døgn stiger fra minusgrader til 8-10 plusgrader. Stormskader Skader forårsaget af storm er dækket, hvis der er tale om en skade, der er opstået som en umiddelbar følge af en storm. Tørke Husforsikringen dækker brandskader i forbindelse med tørke, medmindre der er tale om grov uagtsomhed. Forsikringsselskabet vil som udgangspunkt dække brandskader på huset. Tørkeperioder kan også føre til sænkning af grundvandspejlet og derved øge risikoen for, at huset vil sætte sig og få revner. Det vil typisk ikke blive betragtet som en pludselig skade, da skaden sker over en længere periode og ikke på et konkret tidspunkt. Der vil derfor ikke være dækning.

4 4/6 Forsikringsaftaleloven Det er Forsikringsaftaleloven, som regulerer forsikringstageres rettigheder og pligter, hvis ikke andet kan anses for at være aftalt. Med henblik på beskyttelse af forsikringstagerne er flere af bestemmelserne i Forsikringsaftaleloven præceptive, dvs. at de ikke kan fraviges ved aftale for at beskytte den svage part i et retsforhold. Herudover reguleres visse regler i forbindelse med forsikring via lov om finansiel virksomhed og dertil hørende bekendtgørelser. Katastrofeordninger Udover de dækninger en forbruger kan opnå ved at tegne forskellige forsikringer i private forsikringsselskaber, er der i Danmark ligeledes oprettet statslige ordninger, der indtræder i tilfælde af særlige katastrofer, herunder stormflodordningen og terrorforsikringsordningen. Stormflodsordningen Stormrådet administrerer den katastrofeordning, der er etableret i lov om stormflod og stormfald, samt træffe afgørelser om erstatning i tilfælde af skader efter oversvømmelser fra vandløb og søer og tilskud til oprydning og gentilplantning efter stormfald. Derudover fører Stormrådet tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling af sager vedr. stormflod. Erstatning for skader som følge af stormflod, stormfald eller oversvømmelse fra vandløb og søer dækkes efter de i lov om stormflod og stormfald fastsatte regler, som er en katastrofeordning. Der er således ikke tale om en forsikringsordning. Alle brandforsikrede bygninger er med til at betale en afgift på 30 kr. til stormflodsordningen. Da alle pantsatte bygninger i Danmark er brandforsikrede, er alle disse forsikringstagere med i stormflodsordningen. Ved stormflod forstås oversvømmelse på grund af en ekstremt høj vandstand i havet. Det er en betingelse, at den målte vandstand i det pågældende område indtræder sjældnere end hvert 20 år. Stormflod opstår typisk efter eller i forbindelse med storm eller voldsom blæst. Stormrådet træffer afgørelse om, der har været stormflod. Dette sker efter udtalelse fra Kystdirektoratet og Danmarks Metrologiske Institut (DMI). Oversvømmelse fra vandløb og søer er omfattet af lov om stormflod og stormfald, når denne er sket på grund af ekstrem høj vandstand i disse. Ved vurdering af, om vandstanden har været ekstrem, lægges der også her et 20-års kriterium til grund. Det er således en betingelse, at vandstanden i det pågældende vandløb eller den pågældende sø vurderes at have været sjældnere, end den statistisk vil forekomme hvert 20 ende år. Stormrådet træffer i forbindelse med hver enkelt anmeldelse afgørelse, om der har været en erstatningsberettiget oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Dette sker efter udtalelse fra Naturstyrelsen. Ved stormfald forstås, at der i en eller flere landsdele som følge af kraftig

5 5/6 vindpåvirkning er væltet eller knækket træer på store skovarealer svarende til mindst ét års hugst i de ramte områder. Det er Stormrådet, der træffer afgørelse om der har været stormfald i et område på et givet tidspunkt efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Miljøministeriet. Der ydes tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, som er ramt af stormfald og for hvilke, der er tegnet forsikring mod stormfald. Terrorforsikringsordningen Formålet med terrorforsikringsordningen er at oprette en ordning, som kan understøtte markedet for forsikring mod terror, således at virksomheder og borgere er beskyttet bedre mod økonomiske tab, der er opstået på baggrund af terrorhandlinger, hvor der er anvendt nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben, dvs. såkaldte NBCR-våben. Baggrunden for loven er forsikringsselskabernes yderst begrænsede mulighederne for at købe genforsikring på markedsvilkår for terrorangreb, hvor der er anvendt NBCR-våben. Denne begrænsning kan i tilfælde af angreb medføre alvorlige solvensproblemer for forsikringsbranchen. Terrorforsikringsordningen består af to dele. Første del er et selvbehold (selvrisiko), som branchen selv skal betale. Størrelsen af dette selvbehold fastlægges årligt af erhvervs- og vækstministeren efter indstilling fra Terrorforsikringsrådet, men skal altid mindst udgøre 2 mia. kr. Anden del af ordningen er en statslig genforsikringsgaranti, som udløses, såfremt skaden overstiger branchens selvbehold Den statslige genforsikringsgaranti er på 15 mia. kr. og branchen betaler 16, 5 mio. kr. i præmie herfor. 7. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser De lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser vil afhænge af, hvilke konkrete initiativer, Kommissionen vælger at fremsætte efterfølgende. 8. Samfundsøkonomiske konsekvenser Kommissionen finder, at klimaændringer medfører en stigende risiko for katastrofer. Med grønbogen ønsker Kommissionen information, der kan med eller modvirke til kommende EU initiativer. Ønsket er at modvirke de samfundsøkonomiske konsekvenser af katastrofer, og konsekvenserne for den enkelte borger, samt for den økonomiske vækst. 9. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forsikringsselskaberne administrerer allerede ovenfor nævnte vejrlige risici. Skadesbehandling vedrørende stormflod behandles ligeledes i forsikringsselskaberne.

6 6/6 10. Høring Grønbogen er sendt til EU Specialudvalget for den finansielle sektor den 30. april 2013 med opfordring om at sende kopi af eventuelle høringssvar til Kommissionen til Finanstilsynet. Finanstilsynet har ikke modtaget høringssvar. Folketingets Europaudvalg vil modtage en orientering efter Kommissionens høringsfrist den 15. juli 2013, såfremt eventuelle modtagne høringssvar giver anledning til det. Kommissionen har dog endnu ikke meldt tilbage her på. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Skandinavien er godt dækket, hvad angår de vejrlige skader som frekvent rammer det geografiske område. Hvad angår øvrige EU lande vil de formentlig have et bedre incitament til at acceptere de forskellige forslag i grønbogen. Dette kan skyldes en anderledes forsikringsstruktur. 12. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen kan generelt støtte forslaget om at se nærmere på området. Det vil kunne medvirke til at sikre en bedre forbrugerbeskyttelse. Regeringen lægger vægt på, at der på nuværende tidspunkt ikke inddrages risici andre end de ovenfor nævnte i relation til dansk praksis. Dog vil en statistisk analyse af omfanget være en nødvendighed, herunder hvor stort markedet er for vejrlige begivenheder samt hvor stor sandsynligheden er for at sådanne skader indtræffer. Erfaringen i Danmark vedrørende vejrlige forsikringer er, at de danske forbrugere er godt dækket forsikringsmæssigt ved indtegning af forsikringer. 13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat 2013 13 Stormrådet - BERETNING 2013 FORORD Om stormrådet

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater.

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater. Tryghed ved naturskader Ca. 6.500 bolig- eller virksomhedsejere har siden 1991 haft glæde af stormflodsordningen Forord Overgang til en ny stormordning Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet 20-12-00 Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet KONKURRENCERETLIG BESKRIVELSE AF AFTALER PÅ FORSIKRINGSMARKEDET... 1 I BAGGRUND OG KONKLUSIONER... 3 Baggrund...3 Konklusioner...3

Læs mere

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08.

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08. De store storme De danske kyster blev i 2006 og 2007 ramt af flere storme. Særligt alvorlig var stormen den 1. og 2. november 2006. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Rådets

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om forsikringsdækning af naturkatastrofer

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere