INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer Risikofaktorer ved de udbudte obligationer Lovgivningsmæssige rammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3."

Transkript

1 Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 22. marts 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer Risikofaktorer ved de udbudte obligationer Lovgivningsmæssige rammer Tilsyn Virksomhedsområde Realkreditinstitutters udstedelse af obligationer i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) Generelt om obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv Udlånsområdet Regler for realkreditudlån mod pant i fast ejendom Låntyper ved realkreditudlån mod pant i fast ejendom Hæftelse Obligationer udstedt i medfør af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv Finansiering af realkreditinstitutters långivning ved udstedelse af Særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer og fremskaffelse af supplerende sikkerhed eller overdækning i et kapitalcenter ved udstedelse af obligationer i medfør af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. 15 (junior covered bonds) Lovgivning Obligationsudstedelse Nykredits kapitalcentre Vilkår for udstedelse af særligt dækkede obligationer i kapitalcentre E og H Vilkår for udstedelse af realkreditobligationer i kapitalcentre D, G og I Obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) Øvrige vilkår for kapitalcentrene Konkursretlig beskyttelse af ejere af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer, visse derivatmodparter og ejere af obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv Funding af andre kreditinstitutters udlån ved udstedelse af særligt dækkede obligationer Koncernintern funding Fælles funding Balanceprincip mv Balanceprincip Generelt Balanceprincip i Nykredits kapitalcentre, herunder for obligationer udstedt i medfør af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. 15 (junior covered bonds) Rammer for risici og risikostyring under det overordnede balanceprincip Bemærkninger i forbindelse med Nykredits overholdelse af balanceprincippet Risici i øvrigt Markedsrisiko III. OPLYSNINGER OM NYKREDIT Ansvarlige Nykredits revisorer Udvalgte regnskabsoplysninger Risikofaktorer Oplysninger om Nykredit Nykredits historie og udvikling Investeringer... 30

3 6. Forretningsoversigt Hovedvirksomhed Væsentligste markeder Organisationsstruktur Organisationsstruktur Forretningsoversigt Trendoplysninger Resultatforventninger eller prognoser Bestyrelse og direktion Interessekonflikter Bestyrelsens arbejdspraksis Større aktionærer Oplysninger om Nykredits aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Historiske regnskabsoplysninger Regnskaber Revision af historiske regnskabsoplysninger De seneste regnskabsoplysningers alder Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger Rets- og voldgiftssager Væsentlige ændringer i Nykredits finansielle eller handelsmæssige stilling Yderligere oplysninger Aktiekapital Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale IV. OBLIGATIONSOPLYSNINGER Ansvarlige Risikofaktorer Nøgleoplysninger Fysiske og juridiske personers interesse i udstedelsen/udbuddet Årsag til udbuddet og anvendelse af provenuet Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes eller optages til handel Vilkår og betingelser for udbuddet Udbudsstatistik, forventet tidsplan og nødvendige foranstaltninger ved benyttelse af tilbuddet Fordelingsplan og tildeling Kursfastsættelse Placering og garanti Aftaler om optagelse til omsætning og handel Yderligere oplysninger Finansielle formidleres brug af dette basisprospekt V. Underskrift på vegne af Nykredits ledelse VI. Endelige vilkår APPENDIKS A: Fortegnelse over dokumenter, der henvises til i Basisprospektet APPENDIKS B: Krydsreferencetabel for dokumenter, der indgår i Basisprospektet APPENDIKS C: Skabelon for Endelige vilkår... 49

4 Dette resumé er opbygget med en række oplysningsforpligtelser kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer, som kræves i et resumé for denne type udsteder og værdipapirer. Da det ikke er alle elementer, der skal oplyses, vil der være spring i nummereringen af elementerne. Selvom et element skal indgå i resuméet på grund af typen af udsteder eller værdipapir, er det muligt, at der ikke findes relevante informationer til det givne element. I et sådant tilfælde vil der fremgå en kort beskrivelse af elementet og teksten Ikke relevant. Afsnit A Indledning og advarsler A.1 Indledning og advarsler Nykredit gør potentielle investorer opmærksomme på at: Dette resumé bør læses som en indledning til Basisprospektet, enhver beslutning om investering i obligationerne af investoren bør træffes på baggrund af Basisprospektet som helhed, den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysningerne i Basisprospektet indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Basisprospektet, inden sagen indledes, og kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Basisprospektet, eller ikke, når det læses sammen med Basisprospektets andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i obligationerne. A.2 Samtykke til anvendelse af Basisprospektet i forbindelse med efterfølgende videresalg Nykredit erklærer udtrykkeligt at være indforstået med at dette Basisprospekt anvendes ved videresalg eller endelig placering af obligationerne via finansielle formidlere. Den udbudsperiode, hvori videresalg eller endelig placering af obligationerne kan finde sted fremgår af de Endelige vilkår. Eventulle betingelser der er knyttet til tilsagnet til de finansielle formidlere fremgår af de Endelige vilkår. Såfremt en finansiel formidler anvender dette Basisprospekt til at lave et udbud af obligationer, er den finansielle formidler 2

5 forpligtet til at oplyse investorerne om vilkårene og betingelserne for udbuddet på det tidspunkt, hvor udbuddet finder sted. Afsnit B Udsteder B.1 Udsteders juridiske navn og binavne B.2 Udsteders domicil og retlige form, den lovgivning, som udsteder fungerer under, samt indregistreringsland B.4b Kendte tendenser, der påvirker udstederen og de sektorer, inden for hvilke hans virksomhed opererer B.5 Beskrivelse af koncernen og udsteders plads i koncernen Nykredit Realkredit A/S. Udsteder driver virksomhed under følgende binavne: Industrikredit A/S, IRF Erhvervsfinansiering A/S, IRF Industrifinansiering A/S, IRF Industrikredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit Industri A/S og Realkreditaktieselskabet Nykredit. Nykredit Realkredit A/S er et aktieselskab. Udsteder driver realkreditvirksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed m.v. Nykredits hjemstedsadresse er Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Ikke relevant; Nykredit er ikke bekendt med tendenser, der forventes at påvirke udsteder og de sektorer, inden for hvilke udsteder opererer. Nykredit er et helejet datterselskab af Nykredit Holding A/S. Følgende selskaber er helejede datterselskaber af Nykredit: Totalkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Nykredit Mægler A/S, Nykredit Ejendomme A/S, Ejendomsselskabet Kalvebod A/S, Nykredit Portefølje Adm. A/S og Nykredit Leasing A/S. B.9 Hvis der foretages en resultatforventning eller prognose, angives tallet B.10 Forbehold i revisionsrapporten om de historiske regnskabsoplysninger B.12 Vigtige regnskabsoplysninger, ingen væsentlige forværringer og ingen væsentlige ændringer i regnskaber Ikke relevant; Nykredit har valgt ikke at medtage en resultatforventning eller prognose. Ikke relevant; revisionsrapporten vedr. de historiske regnskabsoplysninger indeholdt ingen forbehold. Mio. kr Basisindtægter af forretningsdrift Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Kernekapitalprocent 15,8 13,9 Solvensprocent 19,1 17,1 Koncernens samlede aktiver udgjorde 1.433,4 mia. kr. pr. 31. december Koncernen havde en egenkapital på 57,5 mia. kr. pr. 31. december 2012, og resultatet før skat for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2012, var mio. 3

6 kr. Der er ikke sket væsentlige forværringer af Nykredits fremtidsudsigter siden datoen fra udløbet af sidste regnskabsperiode. Der er ikke sket væsentlige ændringer i den finansielle eller handelsmæssige stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. B.13 Begivenheder, der er indtruffet for nylig, og som er væsentlige ved bedømmelsen af udsteders solvens B.14 Udsteders afhængighed af andre enheder i koncernen B.15 Beskrivelse af udsteders hovedvirksomhed B.16 Angivelse af om udsteder direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af andre, herunder hvem og hvordan Ikke relevant; Der er ikke indtruffet begivenheder, som er væsentlige ved bedømmelsen af Nykredits solvens, siden offentliggørelse af seneste regnskab. Nykredits økonomiske forhold er afhængige af andre koncernselskabers økonomiske forhold. Nykredits primære aktivitet er realkreditvirksomhed i Danmark og en række andre europæiske lande. Nykredit udøver langt størsteparten af sin virksomhed i Danmark. Nykredit samt koncernens øvrige selskaber har tre overordnede forretningsområder: Privat, Totalkredit Partnere og Storkunder. Nykredit driver tillige bankvirksomhed i datterselskabet Nykredit Bank A/S Nykredit er et helejet datterselskab af Nykredit Holding A/S. B.17 Kreditvurdering af udsteder Udsteder og dennes værdipapirudstedelser er tildelt følgende ratings af internationale kreditvurderingsinstitutter: Rating S&P Fitch Kapitalcenter E (særligt dækkede obligationer, SDO) Kapitalcenter E (junior covered bonds, JCB) Kapitalcenter D (realkreditobligationer, RO) Kapitalcenter C (realkreditobligationer, RO) Kapitalcenter G (realkreditobligationer, RO) Kapitalcenter H (særligt dækkede obligationer, SDO) Kapitalcenter H (junior covered bonds, JCB) Kapitalcenter I (realkreditobligationer, RO) Instituttet i øvrigt AAA A+ AAA AAA AAA AAA A+ AAA AAA 4

7 (realkreditobligationer, RO) Kort usikret rating A-1 F1 Lang usikret rating A+ A Hybrid kernekapital (Tier 1) BBB Afsnit C Værdipapirer Nykredit har ikke ansøgt om rating af JCB i kapitalcentrene D, G og I, hvorfor disse ikke er angivet i listen. C.1 Type og klasse af værdipapirer, der udbydes Obligationerne udstedes i henhold til lov om realkreditlån og realkreditobligationer 15. De enkelte fondskoder (ISINs) vil fremgå af de Endelige vilkår, der bliver tilknyttet dette prospekt. C.2 Obligationernes valuta Den anvendte valuta fremgår af de Endelige vilkår. C.5 Beskrivelse af eventuelle indskrænkninger i værdipapirernes omsættelighed C.8 Beskrivelse af de rettigheder, der er knyttet til obligationerne Ikke relevant; obligationerne er frit omsættelige a. Obligationerne forrentes indtil indløsning med en fast eller variabel rente. Rentevilkår fremgår af de endelige vilkår. Obligationer udstedt i medfør af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. 15 (junior covered bonds) har en sekundær fortrinsret til alle aktiver i det kapitalcenter, hvori de er udstedt. De midler, som fremkommer ved udstedelse af obligationerne, er underlagt krav om placering i de samme sikre aktiver, som kan danne grundlag for udstedelse af særligt dækkede obligationer. Midlerne er underlagt balanceprincippets regler for rente- og valutarisici svarende til reglerne for fondsbeholdningen. Nykredit udsætter betalingerne til ejerne af obligationerne, hvis: (a) sådanne betalinger vil medføre brud på balanceprincippet, eller (b) Nykredit har indledt en rekonstruktion efter konkurslovens regler, eller konkursdekret afsiges over Nykredit. Nykredit kan opkøbe obligationerne (eller en del heraf) før disses udløb, samt beholde sådanne eventuelt opkøbte obligationer som egne obligationer eller amortisere disse ved annullation. Lovvalg Obligationernes vilkår er underlagt dansk ret. C.9 Rente og effektiv rente; udskydelse af rente; indfrielse ved forfald; navn på repræsentanten for obligationerne Den nominelle rente og bestemmelserne for rentebetaling fremgår af de Endelige vilkår: Datoen for forrentningens start og forfaldsdag for betaling af renter fremgår af de endelige vilkår. 5

8 Såfremt obligationerne forrentes med en variabel rente, fastlægges den nominelle rente for en bestemt periode som følger: 1) referencerenten for den relevante periode i den valuta som obligationerne er udstedt i, med tillæg af 2) et fastsat rentetillæg Referencerenten fremgår af de endelige vilkår. Den effektive rente på obligationerne afhænger af renten (fast eller variabel), løbetiden samt købs- og salgskurser i forbindelse med handel med obligationerne. Obligationernes løbetid og forfaldsdag fremgår af den endelige vilkår. Nykredit udsætter betalinger til ejerne af obligationerne, hvis; 1) tests viser, at sådanne betalinger vil medføre brud på det til enhver tid gældende balanceprincip, eller 2) det til enhver tid gældende balanceprincip allerede er brudt. Hvis Nykredit inden en uge på ny overholder balanceprincippet, vil betalingerne ikke blive udsat. Nykredit vil genoptage betalingerne fra det tidspunkt, hvor de ovennævnte tests ikke længere brydes. Betalinger til ejerne af obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. vil endvidere blive udsat, hvis; 3) Nykredit i henhold til konkursloven har suspenderet sine betalinger (rekonstruktion), eller konkursdekret afsiges over Nykredit. Oplysninger om forfaldsdato og nærmere bestemmelser for obligationernes afvikling, herunder indfrielse er ikke relevant, da udstedte obligationer under Basisprospektet er stående og inkonverterbare. Der er ikke mulighed for repræsentation af obligationsejerne C.10 Derivatkomponent i rentebetalingen Ikke relevant; obligationerne har ingen derivatkomponent i rentebetalingen. C.11 Optagelse til handel Nykredit kan vælge at ansøge om at obligationer udstedt under dette Basisprospekt optages til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Såfremt Nykredit vælger at ansøge om optagelse af obligationerne på OMX NASDAQ Copenhagen A/S fremgår dette, sammen med datoen for den forventede optagelse til handel af de Endelige vilkår. 6

9 Afsnit D Risici D.2 Risici i forbindelse med udsteder Nykredits virksomhed indebærer en række risici. Hvis disse risici ikke håndteres, kan Nykredit pådrage sig økonomiske tab, ligesom Nykredits ry kan lide skade. Nykredit har defineret og håndterer følgende typer risici: Renterisiko Valutarisiko Optionsrisiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko Nykredit er underlagt balanceprincippet, hvorfor Nykredit kun i begrænset omfang kan påtage sig andre risici end kreditrisiko. D.3 Risici i forbindelse med værdipapirerne Investering i obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) er forbundet med en række risikofaktorer, som interesserede investorer bør gøre sig bekendte med. Det drejer sig bl.a. om rammerne for de udstedte særligt dækkede obligationer og/eller realkreditobligationer, separatistrettighederne for ejerne af obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., udsættelse af betalinger ved konkurs eller manglende overholdelse af balanceprincippet, forhold omkring funding af andre kreditinstitutters udlån, valg af balanceprincip for særligt dækkede obligationer samt risikostyring (rente-, valuta-, options- og likviditetsrisici). Afsnit E Udbud E.2b Årsagen til udbuddet og anvendelsen af provenuet, når der ikke er tale om at fremskaffe overskud og/eller afdække visse risici Anvendelse af provenuet fra udstedelse af junior covered bonds er defineret i lov om realkreditlån og realkreditobligationer 15 og provenuet kan alene anvendes til at opfylde en forpligtelse til at stille supplerende sikkerhed jf. 33 d stk. 1 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. eller til at øge overdækningen i et kapitalcenter. E.3 Udbuddets vilkår og betingelser Ingen investorer har fortrinsret til køb af obligationer udstedt under dette Basisprospekt. Obligationerne kan blive solgt på flere forskellige måder: Som private placements Som salg til markedet På auktion på et reguleret marked Som syndikering På auktioner, der afholdes via NASDAQ OMX Copenhagen A/S systemer i forbindelse med refinansiering af lån, kan kun medlemmer af 7

10 NASDAQ OMX Copenhagen A/S deltage. Andre investorer kan deltage ved afgivelse af bud gennem et medlem af NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Ved auktion på andre regulerede markeder gælder disse markeders vilkår. Betingelser for udbuddet fremgår af de Endelige vilkår E.4 Interesser, som er væsentlige for udstedelsen,herunder interessekonflikter E.7 Anslåede udgifter, som investor pålægges Ikke relevant. Nykredit er ikke bekendt med, at der foreligger interesser og/eller interessekonflikter af betydning for udbud af obligationer under dette basisprospekt. Beskrivelsen af eventuelle interesser og/eller interessekonflikter, der i forbindelse med en udstedelse af obligationer er væsentlige for Nykredit, herunder angivelse af de involverede personer og interessens karakter, vil fremgå af de Endelige vilkår. De anslåede udgifter, som en investor eventuelt pålægges af Nykredit i forbindelse med en konkret udstedelse, fremgår af de Endelige vilkår. Eventuelle udgifter der pålægges investor af en eventuel finansiel formidler vil fremgå af den finansielle formidlers vilkår og betingelser. 8

11 II. Risikofaktorer De nedenfor nævnte risici og dette Basisprospekt i sin helhed bør nøje gennemlæses forud for en eventuel beslutning om at investere i de udbudte obligationer. Forholdene er væsentlige i vurderingen af den med investeringen forbundne risiko. De nedenfor nævnte risici er ikke nødvendigvis udtømmende, ligesom de ikke står i prioriteret rækkefølge. 1. RISIKOFAKTORER VED DE UDBUDTE OBLIGATIONER Den effektive rente på obligationerne påvirkes af en række faktorer, der ikke kan forudsiges på tidspunktet for investeringen. Markedskursen på de udstedte obligationer kan ændre sig i obligationernes løbetid. Mængden af cirkulerende obligationer i de enkelte kapitalcentre kan stige og falde, og omsætteligheden af obligationerne kan ændre sig i obligationernes løbetid. Nykredit kan i de Endelige vilkår fastsætte, at løbetiden for de udstedte obligationer kan forlænges. Betingelserne herfor vil fremgå af de Endelige vilkår. Såfremt Danmark måtte indføre kupon og eller kildeskat kan betalinger på de udstedte obligationer blive reduceret eller tilbageholdt. I henhold til lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. har en obligationsejer i tilfælde af Nykredits konkurs sekundær fortrinsstilling til aktiverne i det kapitalcenter som obligationerne er udstedt i. Sekundær fortrinsstilling indebærer, at ejerne af obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i tilfælde af Nykredits konkurs opnår en fortrinsstilling til midlerne i kapitalcentret forud for al anden gæld (simple kreditorer, ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital) bortset fra omkostninger til konkursboet og krav fra ejere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer (og eventuelt obligationer der har mistet betegnelsen særligt dækkede obligationer), modparter på finansielle aftaler og de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på disse fordringer. Nykredit udsætter betalinger til ejerne af obligationerne, hvis; 1) tests viser, at sådanne betalinger vil medføre brud på det til enhver tid gældende balanceprincip, eller 2) det til enhver tid gældende balanceprincip allerede er brudt. Hvis Nykredit inden en uge på ny overholder balanceprincippet, vil betalingerne ikke blive udsat. Nykredit vil genoptage betalingerne fra det tidspunkt, hvor de ovennævnte tests ikke længere brydes. Betalinger til ejerne af obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. vil endvidere blive udsat, hvis; 3) Nykredit i henhold til konkursloven har suspenderet sine betalinger (rekonstruktion), eller konkursdekret afsiges over Nykredit. 2. LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER Nykredit er et realkreditinstitut. Realkreditinstitutter er kreditinstitutter reguleret i lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser med hensyn til regler om tilladelse, eneret, virksomhedsområde, god skik, ejerforhold, ledelse, indretning af virksomheden, videregivelse af fortrolige oplysninger, solvens, midlernes anbringelse, likviditet, koncernregler, konsolidering, årsrapport, revision, anvendelse af årets overskud, sammenlægning og omdannelse, ophør af den finansielle virksomhed, krisehåndtering, tilsyn, afgifter samt fælles funding. Realkreditinstitutter er tillige reguleret i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. med tilhørende bekendtgørelser. Denne lov fastsætter regler om realkreditinstitutters udlån mod registreret pant i fast 9

12 ejendom, udlån til offentlige myndigheder uden pant, udlån garanteret af offentlige myndigheder eller udlån mod øvrige ikke-efterstillede tilgodehavender hos og garantier stillet af kreditinstitutter med hensyn til sikkerhed for udlånet, løbetider og afdragsprofiler, lånegrænser, udbetaling mod garanti, værdiansættelse af ejendomme, udmåling af lån, supplerende sikkerhedsstillelse samt udlån uden for Danmark. Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. fastsætter tillige regler om udstedelse af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer samt obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., herunder regler om eneret, obligationsudstedelse, balanceprincip og hæftelsesforhold. Loven indeholder også regler om tilsyn. Såfremt den lovgivning, der regulerer Nykredits virksomhed, ændres, forbeholder Nykredit sig muligheden for at ændre Basisprospektet ved tillæg, således at Nykredits fremtidige udstedelser af obligationer i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og de forretningsmæssige muligheder herfor. 3. TILSYN Realkreditinstitutter er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, som påser overholdelsen af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf. 4. VIRKSOMHEDSOMRÅDE Realkreditinstitutter må drive realkreditvirksomhed, hvorved forstås ydelse af lån mod registreret pant i fast ejendom, lån til offentlige myndigheder uden pant, lån garanteret af offentlige myndigheder eller lån mod øvrige ikke-efterstillede tilgodehavender hos og garantier stillet af kreditinstitutter på grundlag af udstedelse af særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og realkreditobligationer. Nykredit udsteder særligt dækkede obligationer i kapitalcentrene E og H og realkreditobligationer i kapitalcentrene D, G og I. Nykredit udsteder ikke særligt dækkede realkreditobligationer. Realkreditinstitutter må ikke udøve anden virksomhed end realkreditvirksomhed, medmindre det er tilladt inden for rammerne af følgende undtagelsestilfælde: Realkreditinstitutter kan med tilladelse fra Finanstilsynet drive virksomhed som værdipapirhandlere. Realkreditinstitutter kan drive virksomhed, som er accessorisk til realkreditvirksomhed. Finanstilsynet kan bestemme, at den accessoriske virksomhed skal udøves af et andet selskab. Realkreditinstitutter må gennem dattervirksomhed drive anden finansiel virksomhed. 5. REALKREDITINSTITUTTERS UDSTEDELSE AF OBLIGATIONER I MEDFØR AF 15 I LOV OM REALKREDITLÅN OG REALKREDITOBLIGATIONER MV. (JUNIOR COVERED BONDS) 5.1 Generelt om obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. Udstedelsen af obligationer i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. er afledt af realkreditinstitutternes udlån, idet obligationerne udstedes med henblik på at fremskaffe supplerende sikkerhed eller øge overdækningen til realkreditinstituttets enkelte kapitalcentre. Beskrivelsen af realkreditinstitutters udstedelse af obligationer i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. indledes derfor med en beskrivelse af henholdsvis udlånsområdet, lånegrænser og lånetyper for realkreditudlånet på grundlag af udstedelse af særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer. 10

13 5.2 Udlånsområdet Realkreditinstitutter må yde lån mod registreret pant i fast ejendom, lån til offentlige myndigheder uden pant, lån garanteret af offentlige myndigheder eller lån mod øvrige ikke-efterstillede tilgodehavender hos og garantier stillet af kreditinstitutter på grundlag af udstedelse af særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer. 5.3 Regler for realkreditudlån mod pant i fast ejendom Realkreditinstitutter skal foretage værdiansættelse og låneudmåling ved udlån mod pant i fast ejendom finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer på baggrund af reglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom, som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer. Udlån mod pant i fast ejendom udmåles på grundlag af den pantsatte ejendoms værdi. Reglerne om værdiansættelse og låneudmåling har til formål at sikre, at lån udmåles og ydes inden for de i lovgivningen fastsatte grænser. Udlån mod pant i fast ejendom kan som udgangspunkt maksimalt udmåles til den maksimalt tilladte belåningsprocent af ejendommens værdi. I visse tilfælde kan den maksimalt tilladte belåningsprocent overskrides på belåningstidspunktet; ved særligt dækkede obligationer dog kun hvis der samtidig stilles supplerende sikkerhed for et beløb svarende til overskridelsen. Maksimalt tilladte belåningsprocenter i forhold til ejendomskategori Ejerbolig til helårsbrug 80 % * Private andelsboliger Private beboelsesejendomme til udlejning Alment boligbyggeri Ungdomsboliger Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål*** 60/80 % Fritidshuse 60% Landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier mv. ** 60/70 % Kontor- og forretningsejendomme ** Industri- og håndværksejendomme ** Kollektive energiforsyningsanlæg ** Andre ejendomme herunder ubebyggede grunde 40 % * Visse låntyper udbudt til boligejendomme må kun ydes med en lavere belåningsgrænse end 80 %, men et krav om supplerende sikkerhedsstillelse gælder først, hvis belåningsgrænsen overskrider 80 %(særligt dækkede obligationer). ** Belåningsgrænsen kan udvides op til 70 % mod supplerende sikkerhedsstillelse, dog således at den supplerende sikkerhed kun behøver at udgøre mindst 10 % af den del af lånet, der overstiger belåningsgrænsen på 60 %(særligt dækkede obligationer). *** Lånegrænsen for social m.v. ejendomme er 60 % (med mulighed for 70 % mod supplerende sikkerhed), hvor der udstedes særligt dækkede obligationer. Lånegrænsen er 80 %, hvor der udstedes realkreditobligationer. 5.4 Låntyper ved realkreditudlån mod pant i fast ejendom Udlån mod pant i fast ejendom kan maksimalt have en løbetid på 30 år. For lån til alment boligbyggeri, ungdomsboliger og private andelsboliger er den maksimale løbetid dog 35 år, hvis långivningen sker på grundlag af tilsagn om støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger. Lån til ejerboliger til helårsbrug og fritidshuse kan uanset den sikkerhedsmæssige placering ikke ydes, så de amortiseres langsommere end et 30-årigt lån, der amortiseres over løbetiden med en ydelse, som udgør en fast procentdel af hovedstolen (annuitetslån). Dette krav kan inden for lånets løbetid fraviges for en periode på op til 10 år. 11

14 Såfremt belåningsprocenten ikke overstiger 75 % for lån finansieret med særligt dækkede obligationer, gælder ovenstående krav om maksimal løbetid, amortisation og maksimal periode med afdragsfrihed ikke ved lån til ejerboliger til helårsbrug, private andelsboliger, private beboelsesejendomme til udlejning, alment boligbyggeri, ungdomsboliger, ældreboliger mv. samt ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål. Løbetiden ved disse lån kan være væsentlig længere og i yderste mulighed ydet som tidsmæssig ubegrænset. 5.5 Hæftelse For et udlån mod pant i fast ejendom hæfter låntager både med det pantsatte og personligt. Nykredit kan fravige kravet om personlig hæftelse for lån finansieret med særligt dækkede obligationer. 5.6 Obligationer udstedt i medfør af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. 15 Udstedelse af særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer sker i Nykredit ud af et kapitalcenter. I et kapitalcenter, der udsteder særligt dækkede obligationer skal værdien af de aktiver, der dækker de udstedte særligt dækkede obligationer, skal til enhver tid mindst svare til værdien af de udstedte særligt dækkede obligationer, og pantesikkerheden for det enkelte lån skal til enhver tid overholde lånegrænsen herfor. Hvis værdien af aktiverne ikke længere svarer til værdien af de udstedte særligt dækkede obligationer eksempelvis som følge af faldende markedspriser på de pantsatte ejendomme skal instituttet straks stille supplerende sikkerhed til opfyldelse af kravet, jf. lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. 33 d, stk. 1. Der gælder ikke en tilsvarende regel for realkreditobligationer. Realkreditinstituttet kan til brug for at stille supplerende sikkerhed eller øge overdækningen i et kapitalcenter optage lån, jf. 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. Låneoptagelsen sker i Nykredit ved udstedelse af obligationer. De midler, der fremkommer ved en låneoptagelse til brug for at stille supplerende sikkerhed eller øge overdækningen, kan alene placeres i de aktivtyper, der i henhold til loven kan indgå som sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer, såsom f.eks. pant i fast ejendom, statsobligationer og fordringer på kreditinstitutter. FINANSIERING AF REALKREDITINSTITUTTERS LÅNGIVNING OG FREMSKAFFELSE AF SUPPLERENDE SIKKERHED ELLER OVERDÆKNING 6.1 Lovgivning Reglerne om udstedelse af særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer til finansiering af udlån mod registreret pant i fast ejendom, udlån til offentlige myndigheder uden pant, udlån garanteret af offentlige myndigheder eller udlån mod øvrige ikke-efterstillede tilgodehavender hos og garantier stillet af kreditinstitutter findes i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og i den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring ("obligationsbekendtgørelsen"). Reglerne om udstedelse af obligationer til opfyldelse af kravet om supplerende sikkerhedsstillelse eller forøgelse af overdækningen findes i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom, som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer. 6.2 Obligationsudstedelse Under navnet "Nykredit" har Nykredit udstedt realkreditobligationer siden 1985, men har under andre navne og juridiske enheder udstedt realkreditobligationer siden Finanstilsynet har den 2. november 12

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H. 18. august 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 II. RISIKOFAKTORER...5 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet er dateret 12. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 19. August 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I. RESUMÉ side 1 II. RISIKOFAKTORER side 2 1. Lovgivningsmæssige rammer side 2 2. Tilsyn side 2 3. Virksomhedsområde side

Læs mere

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02 Til Københavns Fondsbørs 13. juli 2005 Opdatering af Totalkredits basisprospekt vedrørende obligationsudstedelse Vedlagt fremsendes opdateret basisprospekt. Den i prospektet indeholdte oversigt over fondskoder/serier

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013 w Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Resumé... 4 Aftaler

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 18. juni 2014 Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Basisprospekt af 17. juni 2014 for udbud af særligt dækkede

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR)

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) Indholdsfortegnelse: A. Resumé B. Risikofaktorer 1. Generelt 2. Markedsrisiko 3. Særlige risici C. Udstederoplysninger

Læs mere

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER (SDRO) Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ( Nordea Kredit ) har givet Nordea Bank Danmark A/S ("Nordea Bank

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

Endelige vilkår Serie 11T

Endelige vilkår Serie 11T Endelige vilkår Serie 11T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede annuitetsobligationer med mulighed for afdragsfrihed Kapitalcenter Obligationstype

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

NB Amerikanske Aktier 2015

NB Amerikanske Aktier 2015 P R O S P E K T NB Amerikanske Aktier 2015 Udbud af obligationer Maj/Juni 2012 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé... 5 II Risikofaktorer... 8 1. Generelt... 8 2. Virksomhedsrisici...

Læs mere

NB Danske Aktier 2011

NB Danske Aktier 2011 PROSPEKT NB Danske Aktier 2011 Udbud af obligationer Juni 2008 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé...4 II Risikofaktorer...6 1. Generelt...6 2. Virksomhedsrisici...6 3. Produktkarakteristika

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

PROSPEKT DKK 300.000.000. Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar 2007. Arrangør

PROSPEKT DKK 300.000.000. Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar 2007. Arrangør PROSPEKT DKK 300.000.000 Udbud af obligationer 2007/2009 Senior kapital Februar 2007 Arrangør INDHOLDSFORTEGNELSE I RESUMÈ...4 II RISIKOFAKTORER...6 1. Virksomhedsrisici...6 2. Produktkarakteristika og

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7).

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). RESUMÉ AF PROGRAMMET Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de nødvendige elementer, der skal indeholdes

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere