Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S"

Transkript

1 Basisprospekt af. 24. august 2009 Basisprospekt for obligationer udstedt af Obligationerne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( U.S. Securities Act ) og er undergivet krav i amerikansk skattelovgivning. Med visse undtagelser må obligationerne ikke udbydes, sælges eller udleveres inden for USA eller til, eller på vegne af eller til fordel for, U.S. personer. For en nærmere beskrivelse af visse restriktioner ved udbuddet og salget af obligationerne og om udlevering af dette dokument henvises til afsnittet Resumé nedenfor. The notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the U.S. Securities Act ) and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons. For a further description of certain restrictions on the offering and sale of the notes and on distribution of this document, see the section Summary ( Resumé ) below.

2 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ RISIKOFAKTORER KREDITMÆSSIGE RISICI MARKEDSMÆSSIGE RISICI OPERATIONELLE RISICI KAPITALSTYRING LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER OBLIGATIONER KAPITALDÆKNING UDLÅN MIFID MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGATIONERNE ANSVARLIGE REVISORER UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER RISIKOFAKTORER OPLYSNINGER OM UDSTEDER FORRETNINGSOVERSIGT ORGANISATIONSSTRUKTUR TRENDOPLYSNINGER RESULTATFORVENTNINGER ELLER PROGNOSER BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS STØRRE AKTIONÆRER OPLYSNINGER OM UDSTEDERENS AKTIVER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER YDERLIGERE OPLYSNINGER VÆSENTLIGE KONTRAKTER OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER DOKUMENTATIONSMATERIALE MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER I VÆRDIPAPIRNOTEN VEDRØRENDE OBLIGATIONERNE ANSVARLIGE RISIKOFAKTORER NØGLEOPLYSNINGER OPLYSNINGER OM DE VÆRDIPAPIRER, DER UDBYDES ELLER OPTAGES TIL NOTERING VILKÅR OG BETINGELSER FOR TILBUDDET AFTALER OM OPTAGELSE TIL OMSÆTNING OG HANDEL YDERLIGERE OPLYSNINGER ENDELIGE VILKÅR BILAG A OVERSIGT OVER DOKUMENTER, SOM VED HENVISNING INDGÅR I PROSPEKTET BILAG B DEFINITIONER BILAG C ÅRSRAPPORT 2008 PRÆSENTERET I EN FORM, DER ER I OVERENSSTEMMELSE MED DEN, SOM VIL BLIVE ANVENDT I UDSTEDERS ÅRSRAPPORT FOR

3 2. Resumé driver skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover kan Udsteder drive international skibsfinansiering, sålænge virksomheden i Danmark ikke unødigt begrænses herved. Udsteder finansierer sin Udlånsvirksomhed ved udstedelse af Obligationer, optagelse af lån på penge- og kapitalmarkeder samt udlån af egenkapital. Udsteder kan i henhold til dette basisprospekt udstede skibskreditobligationer og SDO. Udsteder har på nuværende tidspunkt ikke ansøgt om tilladelse til at udstede SDO. De i dette prospekt anvendte definitioner (angivet med stort begyndelsesbogstav) fremgår af bilag B, Definitioner. Udsteder gør interesserede investorer opmærksomme på, at: Dette resumé bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i de omfattede Obligationer bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Prospektet er underlagt dansk lovgivning og værneting. Prospektet afløser det af Udsteder tidligere offentliggjorte basisprospekt af 31. august 2006 med senere tillæg. Investering i Obligationerne er forbundet med risici. Dette kan være risici vedrørende Udsteder, risici vedrørende Obligationerne og risici uden specifik tilknytning til Udsteder eller Obligationerne. Endvidere kan risiciene være relateret til kreditmæssige, markedsmæssige eller operationelle forhold. Udsteders risici er beskrevet i afsnittet Risikofaktorer, hvortil der henvises. Udsteders aktiviteter er reguleret i lovgivningen, som blandt andet regulerer, hvorledes Udsteder må finansiere Udlån, sætter grænser for Udlåns belåningsgrad og afdragsprofil, og for Udsteders valutakurs-, rente- og likviditetsrisici samt opstiller kapitalkrav til Udsteder. Udsteder er i henhold til 4 i Loven underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Der foretages inspektion på Udsteders adresse og modtages regelmæssig rapportering fra Udsteder. Provenuet fra de under Prospektet udstedte Obligationer anvendes til finansiering af Udsteders skibsfinansieringsvirksomhed. Et eventuelt likviditetsoverskud fra obligationsudstedelsen anbringes i sikre og likvide værdipapirer samt indskud i kreditinstitutter i zone A med en opsigelsesfrist på op til 12 måneder, jf. Obligationsbekendtgørelsens regler. Obligationerne er omsættelige massegældsbreve optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. I Obligationernes åbningsperiode sker der løbende nyemission (tap-emissioner). 3

4 Udsteder sælger typisk obligationer i større blokke til værdipapirhandlere, der kan vælge at videresælge emissionen eller dele heraf i de ønskede mængder til øvrige investorer. Prospektet omfatter flere forskellige obligationsserier. For hver enkelt obligationsserie fastsættes forfaldsdato samt de nærmere bestemmelser for Udlånets afvikling, vilkår for ordinær og førtidig indfrielse. For hver enkelt obligationsserie fastsættes ligeledes den nominelle rente og bestemmelserne for rentebetaling samt i hvilken valuta obligationerne er denomineret. Den effektive rente på Obligationerne afhænger af kuponrente, løbetid samt købs- og salgskurser i forbindelse med handel med Obligationerne. De endelige vilkår for de obligationer, der på Prospektets offentliggørelsesdato er omfattet af Prospektet, fremgår af afsnit 7. Ved udstedelse af nye noterede obligationer gøres de endelige vilkår tilgængelige for investorerne via NASDAQ OMX Copenhagen A/S og indsendes til Finanstilsynet. Prospektet og de endelige vilkår indeholder de samlede oplysninger om Obligationerne. Obligationerne udstedes på grundlag af det specifikke balanceprincip, der er beskrevet i kapitel 3 i Obligationsbekendtgørelsen. Såfremt Udsteder vælger at ændre balanceprincip for allerede udstedte obligationer, vil dette blive meddelt i et nyt basisprospekt eller i et tillægsprospekt. Såfremt Udsteder vælger at etablere et nyt kapitalcenter, vil valg af balanceprincip for dette kapitalcenter ligeledes blive meddelt gennem et nyt basisprospekt eller i et tillægsprospekt. Prospektet er udformet i henhold til Prospektdirektivet, Prospektforordningen, Værdipapirhandelsloven, Prospektbekendtgørelsen og NASDAQ OMX Copenhagen A/S regler for udstedere af obligationer. Dette prospekt er baseret på skemaer angivet i bilag IV og V til Prospektforordningen. Visse oplysninger i skemaerne er frivillige, og hvis sådanne oplysninger er udeladt i Prospektet, er dette markeret således: Udeladt. Prospektet består af indholdsfortegnelse, nærværende resumé, en beskrivelse af de væsentligste risikofaktorer, Udsteders lovgivningsmæssige rammer, registreringsdokumentet, værdipapirnoten og de endelige vilkår for allerede udstedte obligationer under Prospektet samt bilagene A, B og C. Af bilag A fremgår de dokumenter, som ved henvisning indgår i Prospektet. Prospektet er gyldigt, indtil de i Prospektet nævnte Obligationer ikke længere udstedes løbende eller ad gentagne gange. Gyldighedsperioden for Prospektet vil kunne være længere end 12 måneder, jf. Prospektbekendtgørelsens 23. Udlevering af dette Prospekt og af de endelige vilkår og udbud, salg eller udlevering af Obligationerne er i visse retsområder begrænset ved lov. Udsteder har ikke truffet foranstaltninger til at søge om tilladelse til et offentligt udbud eller udlevering af Prospektet i andre retsområder end Danmark, jf. Prospektbekendtgørelsen. Obligationerne må således ikke udbydes, sælges eller udleveres, direkte eller indirekte, og hverken Prospektet, de endelige vilkår, annoncer eller andet udbudsmateriale må udleveres eller offentliggøres i retsområder eller anvendes med henblik på et tilbud eller en opfordring fra personer i et retsområde, hvor sådan handling ikke er tilladt, eller til en person, til hvem sådant tilbud eller sådan opfordring ikke lovligt kan gives. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet eller de endelige vilkår, skal selv gøre sig bekendt med og overholde sådanne begrænsninger i adgangen til at udlevere Prospektet og de endelige vilkår samt at udbyde, sælge og udlevere Obligationerne. Særligt gælder der begrænsninger for 4

5 udlevering af Basisprospektet og de endelige vilkår og i udbud, salg og udlevering af Obligationerne i USA, Australien, Canada, New Zealand, Sydafrika, Japan og EUmedlemsstaterne. Navnlig er Obligationerne ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act og må ikke udbydes, sælges eller udleveres i USA eller til eller for U.S. personer, undtagen ved visse transaktioner, som er undtaget fra registreringskravene i U.S. Securities Act. Endvidere er Obligationerne undergivet krav i amerikansk skattelovgivning og må ikke udbydes, sælges eller udleveres i USA, amerikanske besiddelser eller til U.S. personer undtagen ved visse transaktioner, som er tilladt efter amerikanske skatteregler. Termer anvendt i dette afsnit skal have samme betydning som i U.S. Internal Revenue Code 1986 og regler udstedt i henhold dertil. 5

6 3. Risikofaktorer Investorer skal være opmærksomme på, at Udsteder i sin forretningsaktivitet påtager sig risici af kreditmæssige, markedsmæssig samt operationel karakter. Investorer bør tage nedenstående risikofaktorer vedrørende Udsteder og vedrørende de udbudte Obligationer i betragtning forud for en eventuel beslutning om at investere i Obligationerne. Faktorerne er væsentlige i vurderingen af den med investeringen forbundne risiko, idet de kan påvirke Udsteders resultater og Obligationernes værdi i negativ retning. Denne gennemgang er hverken endelig eller udtømmende. Investorer anbefales derfor at konsultere egne rådgivere forinden køb af de udbudte Obligationer. Ved bedømmelsen af risikofaktorerne i relation til Udsteder skal investorer tillige være opmærksomme på, at Udsteder er underlagt et regelsæt, der ikke fuldt ud er identisk med de regelsæt, som er gældende for henholdsvis danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter. For yderligere gennemgang af den lovgivning, som Udsteder er undergivet, henvises der til nedenstående afsnit Kreditmæssige risici Udsteders portefølje af Udlån er karakteriseret ved en høj koncentration på låntagerniveau. Det kan derfor ikke udelukkes, at konkurs blandt én eller flere af Udsteders største låntagere kan medføre tab for Udsteder, der kan være truende for Udsteders fortsatte eksistens. Den høje låntagerkoncentration er søgt reduceret ved diversifikation af porteføljen på blandt andet skibstypeniveau. Effekten af diversifikation på skibstypeniveau er konjunkturafhængig og vil være mindre i en lavkonjunktur end i en højkonjunktur. Det kan forekomme, at værdien af skibspantet bliver mindre end værdien af det udestående Udlån. Dette kan ske, såfremt værdien af de finansierede skibe falder hurtigere, end det tilhørende Udlån afvikles, eller såfremt skibsværdierne er faldet i perioden fra afgivelse af låneaccept og indtil Udlånets udbetaling. En sådan underdækning medfører risiko for tab, der øges, i det omfang låntager tillige ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser og øvrige forpligtelser. Kreditpolitikken indeholder ligeledes retningslinjer for den løbende styring af risikoen i Udsteders portefølje af Udlån. Udsteder anvender en række faste procedurer i den løbende styring af kreditrisikoen, hvoraf de væsentligste er beskrevet i det følgende Generel porteføljestyring Porteføljen af Udlån gennemgås minimum to gange om året. Hvert enkelt Udlån opgøres, og den aktuelle kreditrisiko vurderes på baggrund af aktuelle markedsvurderinger af de finansierede skibe samt senest tilgængelige regnskabsoplysninger fra låntager. Derudover foretages en løbende overvågning af porteføljen i relation til opfyldelse af den enkelte låneaftale, hvilket omfatter: Kontrol med at der til stadighed er tilstrækkelig forsikringsdækning på de finansierede skibe. Halvårlig opdatering af samtlige finansierede skibes markedsværdi. 6

7 Kontrol med at eventuelle øvrige sikkerheder opfylder aftalte mindstekrav. Kontrol af hvorvidt alle øvrige aftalevilkår af væsentlig betydning er overholdt. Hvis et Udlån vurderes at indebære en forøget risiko, skærpes overvågningen med henblik på at sikre Udsteders interesser bedst muligt. Som supplement til de halvårlige markedsvurderinger bliver der stikprøvevis foretaget fysisk besigtigelse af de finansierede skibe, se yderligere punkt 4.3.1, Besigtigelse af skibspanter Forsikring af skibspanter Alle skibe, der er pantsat til sikkerhed for Udsteders Udlån skal være forsikrede. Forsikringen udtages af låntager. Udsteder har transport i forsikringssummen. Forsikringsdækningen omfatter som minimum: Kaskoforsikring, der dækker skader på skibet og eventuelt totalforlis. Ansvarsforsikring, der dækker skader mod personer eller materiel. Forsikring af skader, tilbageholdelse m.v. forårsaget af krig eller krigslignende tilstande. Udsteder beslutter på basis af individuel vurdering for hvilke låntagere, der tillige skal udtages en panthaverinteresseforsikring. Denne forsikring afdækker Udsteders risiko i situationer, hvor låntagers primære forsikringer ikke dækker Tab og nedskrivninger Udsteder aflægger fra og med 1. januar 2009 regnskab efter Regnskabsbekendtgørelsen, der bygger på elementer af de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Dette har blandt andet medført ændring af, hvordan Udsteder skal foretage nedskrivninger. Af Regnskabsbekendtgørelsen fremgår det, at Udsteder skal vurdere, om der er objektiv indikation for, at Udsteders Udlån og tilgodehavender er værdiforringede. Vurderingen skal foretages for Udlån og tilgodehavender enkeltvis (individuel vurdering) og for grupper af Udlån og tilgodehavender (gruppevis vurdering). Finanstilsynet har imidlertid meddelt Udsteder dispensation til at fortsætte med kun at foretage individuel vurdering. Dispensationen er betinget af, at vurderingen tilrettelægges på en måde, der i praksis indebærer, at nedskrivningerne tillige foretages efter principperne for gruppevis vurdering, og at der foretages nedskrivninger i overensstemmelse hermed på de enkelte Udlån og tilgodehavender. Dette indebærer, at samtlige Udlån og tilgodehavender er genstand for individuel vurdering, at objektiv indikation for værdiforringelse ved vurderingen ud over de individuelt betingede kriterier efter Regnskabsbekendtgørelsen 52, stk. 2, omfatter alle de eksterne udviklinger, forhold og begivenheder (observerbare data), der øger sandsynligheden for tab på den type af Udlån og tilgodehavender, som Udlånet tilhører, jf. Regnskabsbekendtgørelsen 53, stk. 3, og at de enkelte Udlån og tilgodehavender gøres til genstand for nedskrivning for alle de identificerede kriterier for objektiv indikation for værdiforringelse ud fra den sandsynlighed, hvormed de må forventes at reducere betalingsstrømmen fra Udlånet. 7

8 Udsteder gennemgår to gange om året samtlige Udlån og tilgodehavender med henblik på ny- eller revurdering af det aktuelle nedskrivningsbehov. Nedskrivningsprocenten fastsættes for hvert Udlån og tilgodehavende på baggrund af sandsynligheden for misligholdelse. Så snart et tab kan opgøres endeligt, afskrives tabet Finansielle modparter Transaktioner med finansielle modparter foretages i forbindelse med placering af Udsteders egne midler og i forbindelse med overskudslikviditet fra de udstedte Obligationer. Transaktionerne vedrører kontantdeponeringer, værdipapirer samt finansielle instrumenter. Indgåede finansielle kontrakter kan indebære en tabsrisiko, hvis kontrakten har positiv markedsværdi for Udsteder, og den finansielle modpart samtidig ikke kan opfylde sin del af aftalen. Under denne type risici hører også afviklingsrisici. Retningslinjerne for styring af risici på finansielle modparter er fastlagt i en særskilt intern politik. Tildeling af risikorammer til finansielle modparter sker blandt andet på basis af ratings, tildelt af et anerkendt internationalt ratingbureau, når sådanne ratings foreligger. Udsteder lægger vægt på en høj kreditværdighed hos sine finansielle modparter, da en betydelig del af forretningsomfanget med modparterne består af lange kontrakter med en potentielt høj markedsværditilvækst. Aftalegrundlaget for transaktioner med finansielle modparter er hovedsagligt baseret på markedskonforme standarder som for eksempel ISDA Master Agreement. Det i punkt 3.1.3, beskrevne nedskrivningsprincip anvendes også ved mellemværender med finansielle modparter Markedsmæssige risici Udsteder er som følge af sin forretningsaktivitet underlagt en række markedsmæssige faktorer, der kan påvirke Udsteders resultater i negativ retning. I det følgende gennemgås de væsentligste markedsmæssige risici Shippingmarkedet Shipping er præget af betydelig konjunktur følsomhed, hvor udsving i skibsværdier er en kendt risiko i markedet for skibsfinansiering. Udbud og efterspørgsel for de enkelte skibstyper, transportbehovet for de forskellige lasttyper og de underliggende generelle økonomiske konjunkturer er en række af de faktorer, der kan påvirke skibsværdierne i nedadgående retning. Faldende fragtrater og faldende markedsværdier for skibe, som er pantsat til sikkerhed for Udsteders Udlån, kan mindske den sikkerhed, der ligger til grund for Udsteders Udlån. Udsteder vil i perioder med sådanne markedsvilkår være udsat for en forøget risiko for tab. Er ét eller flere skibe med faldende skibsværdi stillet til sikkerhed for Udlån finansieret ved udstedelse af SDO, vil et fald i skibsværdierne yderligere betyde, at Udsteder skal stille 8

9 supplerende sikkerhed for den del af Udlånet, der overstiger 70 pct. af pantets vurderede værdi. Er dette ikke muligt, vil de udstedte SDO miste betegnelsen SDO Finansielle risici Udsteder er underlagt Obligationsbekendtgørelsens rammer for rente-, valutakurs- og likviditetsrisici. I tillæg hertil har Udsteders bestyrelse vedtaget en politik for styring af finansielle risici, der kan være mere restriktiv end Obligationsbekendtgørelsen. Selvom Udsteder har begrænsede rente- og valutakursrisici, kan der opstå tab som følge af ændringer i renten eller i valutakurserne. Der kan ligeledes opstå tab, hvis der opstår et likviditetsmæssigt underskud mellem udstedte obligationer og foretagne Udlån. Udsteder er dog forpligtet til at sikre, at likviditetsunderskuddet til enhver tid beløbsmæssigt kan indeholdes i Udsteders basiskapital. Udsteders portefølje af Udlån (en post af de risikovægtede aktiver) er i betydeligt omfang denomineret i USD. En stigning i USD-kursen overfor DKK betyder, at værdien af de risikovægtede aktiver opgjort i DKK stiger, hvorimod basiskapitalen, der er denomineret i DKK, er uændret. Dermed falder Udsteders solvensgrad Øvrige væsentlige markedsmæssige risici Rating Udsteders Issuer Rating og de ratede obligationer har i dag karakteren Aa3. Udsteders rating har været uforandret siden Moody s har imidlertid placeret Udsteders Issuer Rating samt udstedte ratede obligationer under review med mulighed for en nedjustering af ratingen. Der henvises yderligere til fondsbørsmeddelelse nr. 17/2009 Såfremt Moody s vælger at tildele Udsteder eller en Obligation en lavere rating end den nuværende, kan det påvirke kursen på Obligationerne negativt. For Udsteder kan resultatet af en nedjustering blive større finansieringsomkostninger. En nedjustering kan derfor påvirke Udsteders forretningsmuligheder og resultat negativt. Konkurrence på markedet for skibsfinansiering Konkurrencesituationen kan hen over tid ændre sig som følge af udviklingen i redernes efterspørgsel på finansiering samt långivernes antal og omfang af shippingaktiviteter. Udsteder har ikke forventning om en forestående ændring af konkurrencesituationen, som kan påvirke Udsteders økonomiske stilling eller fremtidsudsigter væsentligt. Hvis konkurrencen intensiveres, kan det skabe et pres på kreditmarginalen og derved påvirke Udsteders indtjening i negativ retning. Generelle markedsmæssige risici Obligationerne er underlagt markedsmæssige forhold af generel karakter. Markedskursen på Obligationerne kan således påvirkes af samfundsøkonomiske faktorer, der ikke kan forudses på 9

10 tidspunktet for investeringen. En sådan ændring i Obligationernes markedskurs kan ske i løbetiden fra udstedelse til indfrielse af obligationerne. Obligationernes omsættelighed og dermed den kurs, der kan opnås ved salg, afhænger af likviditeten i markedet for værdipapirhandel. Lav likviditet kan betyde øgede handelsspreads og deraf følgende lavere handelskurser ved salg af obligationer. Likviditet på markedet for afdækning af valutakursrisici Obligationerne er typisk denomineret i DKK, hvorimod Udsteders portefølje af Udlån i betydeligt omfang er denomineret i anden valuta end DKK. Afdækning af valutakursrisikoen og fremskaffelse af likviditet i anden valuta end DKK foregår ved brug af finansielle instrumenter, herunder valutaswaps. Ved udbetaling af Udlån i anden valuta end DKK er Udsteder derfor afhængig af et effektivt swapmarked, og en begrænset adgang til at omlægge provenuet af de udstedte obligationer til anden valuta end DKK kan medføre øgede finansieringsomkostninger eller tab af forretningsmuligheder. Vurdering af skibspanter I sin udlånsvirksomhed er Udsteder afhængig af, at der eksisterer uafhængige, kyndige skibsmæglere, der er i stand til at levere retvisende vurderinger af skibspanternes markedsværdi. Markedsvurderingerne anvendes blandt andet ved fastlæggelse af belåningsgraden på Udsteders Udlån og som grundlag for Udsteders halvårlige nedskrivninger på Udlån og tilgodehavender. Såfremt der ikke findes uafhængige, kyndige skibsmæglere, der er i stand til at levere retvisende vurderinger af skibspantets markedsværdi inden for de skibstyper, som Udsteder har finansieret, øger det risikoen for, at Udsteder ikke kan håndhæve eventuelle rettigheder i henhold til låneaftalen, yder Udlån eller foretager eller undlader at fortage en nedskrivning på basis af en unøjagtig ansættelse af skibspantets værdi Operationelle risici Udsteder kan lide tab som følge af menneskelige fejl eller kriminelle handlinger, systemfejl eller andre eksterne begivenheder. Udsteder søger at reducere de operationelle risici ved brug af forretningsgange, funktionsadskillelse og interne kontroller Dokumentrisici vedrørende udlånsvirksomheden I forbindelse med Udsteders udlånsvirksomhed anvendes en omfattende lånedokumentation. Formålet er blandt andet at give Udsteder adgang til at realisere skibspantet i tilfælde af låntagers misligholdelse. Afhængig af hvor pantet er registreret, kan Udsteder have direkte adgang til at realisere eller være afhængig af en domstolsafgørelse, inden pantet kan realiseres. Hvis en domstolsafgørelse er nødvendig, vil realisering af et pant sædvanligvis først kunne ske efter en periode og være forbundet med øgede udgifter. Udsteders tabsrisiko vil i den situation forøges. Ved låntagers misligholdelse kan Udsteder blive nødsaget til at foretage arrest eller udlæg i det pantsatte skib og realisere eventuelle yderligere sikkerheder. Arrest/udlæg søges da normalt foretaget i en jurisdiktion, der anerkender Udsteders krav og pant, og som beskytter Udsteders 10

11 interesser bedst muligt. Såfremt skibet i stedet sejler til en anden jurisdiktion, hvor de lokale myndigheder ikke umiddelbart anerkender Udsteders krav eller pant, kan tabsrisikoen forøges Driftsrisiko på overtagne panter Udsteder kan under visse omstændigheder overtage pantsatte aktiver, hvorved Udsteder påtager sig en driftsrisiko ved pågældende aktiv i perioden frem til afhændelse af pantet. Der kan blandt andet ske skibsforlis eller miljøskader. Er der i sådanne tilfælde ikke tilstrækkelig forsikringsdækning, kan Udsteder blive påført et tab Risici vedrørende finansielle kontrakter Rente- og valutakursrisici som følge af forskelle i vilkårene mellem Udsteders obligationsudstedelse og udlånsvirksomhed bliver i vid udstrækning afdækket ved anvendelse af finansielle instrumenter. Dokumentrisikoen relateret til disse kontrakter er søgt afdækket via brug af en internationalt anvendt og anerkendt standarddokumentation ISDA Master Agreement. Fejl i forbindelse med indgåelsen af den finansielle kontrakt og ved udarbejdelsen eller administrationen af dokumentationen, kan påføre Udsteder et tab Afviklingsrisici Afviklingsrisici opstår ved udveksling af betalinger mellem Udsteder og andre finansielle modparter, når Udsteder skal afsende en betaling inden modydelsen, der kan være en betaling eller et andet finansielt aktiv, modtages. Misligholder den finansielle modpart sin del af aftalen, kan Udsteders betaling være tabt. Udveksles der betalinger henover flere tidszoner, hvilket eksempelvis er gældende ved betaling i DKK og modydelse i USD, kan tidsrummet fra betalingen afsendes til modydelsen modtages strække sig over flere timer. Tabsrisikoen for Udsteder stiger derved. Udsteders afviklingsrisiko er søgt reduceret ved brug af systemer, clearingcentraler og interne procedurer, der reducerer tabsrisikoen Kapitalstyring Udsteder skal i lighed med øvrige finansielle virksomheder overholde et solvenskrav, jf. Bekendtgørelsen. Udsteder skal ligeledes overholde et individuelt fastsat solvensbehov, jf. Bekendtgørelsen. Solvensbehovet fastsættes af Udsteder og opgøres som den nødvendige basiskapital i procent af de risikovægtede aktiver, jf. Kapitaldækningsbekendtgørelsen. Der er metodefrihed ved fastsættelse af den nødvendige basiskapital og det individuelle solvensbehov. Finanstilsynet kan fastsætte et solvensbehov, der overstiger det af Udsteder opgjorte. Solvensbehovet kan ikke være mindre end det i lovgivningen eller af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav Individuelt solvensbehov Metoden til opgørelse af Udsteders solvensbehov indeholder en vurdering af Udsteders forretningsprofil, koncentration af risici og kontrolmiljø. I Udsteders metodevalg indgår blandt andet en stresstest af de risici, der har størst effekt på basiskapitalen og dermed på solvensgraden. 11

12 For de finansielle risici stresstestes blandt andet på effekten af en stigende USD-kurs overfor DKK, en stigning i markedsrenten og et fald i aktiekurserne. Valg af forudsætninger for stresstesten er beskrevet i punkt Blandt andet med udgangspunkt i stresstestens forudsætninger, opgøres der specifikt et kapitalbehov til dækning af kreditmæssige risici, markedsmæssige risici, operationelle risici og øvrige risici. Summen af kapitalbehovet for hver af de fire risikotyper er den nødvendige kapital. Metoden til fastsættelse af det nødvendige basiskapital og det individuelle solvensbehov bestemmes af Udsteders bestyrelse og fastlægges minimum årligt. Udsteders nødvendige basiskapital og solvensbehov godkendes af Udsteders bestyrelse minimum kvartalsvist Stresstest Udviklingen på de finansielle markeder, herunder specifikt udviklingen i markedsrenten, aktiekurserne og USD-kursen overfor DKK har betydning for Udsteders basiskapital og likviditet. Udviklingen i kreditkvaliteten i Udsteders portefølje af Udlån har ligeledes betydning for Udsteders basiskapital og likviditet. Med det formål at kvantificere effekten af en ændring i de nævnte faktorer for Udsteders basiskapital og likviditet, udfører Udsteder minimum kvartalsvist en intern stresstest. Metoden, hvorefter der stresstestes, fastlægges af Udsteders bestyrelse minimum årligt. Resultatet af stresstesten rapporteres til Udsteders bestyrelse minimum kvartalsvist. 12

13 4. Lovgivningsmæssige rammer Udsteder er et skibsfinansieringsinstitut, der er reguleret efter Loven, Bekendtgørelsen, Obligationsbekendtgørelsen og visse dele af Lov om finansiel virksomhed. Lovgivningen regulerer, hvorledes Udsteder kan finansiere Udlån, sætter grænser for afdragsprofiler og valutakurs-, rente- og likviditetsrisici samt opstiller kapitalkrav til Udsteder. Udsteder er i henhold til 4 i Loven underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Der foretages inspektion på Udsteders adresse og modtages regelmæssig rapportering fra Udsteder. Udsteder er undtaget fra EU s kreditinstitutdirektiv og dertil knyttede direktiver. Den vigtigste konsekvens af denne undtagelse er, at Udsteder ikke er underkastet en storkundegrænse. Det betyder, at Udsteder ikke har lovbestemte grænser for det maksimale Udlån til en enkelt låntager. Bestyrelsen for Udsteder skal i stedet fastsætte regler for spredning af risici, herunder i udlånsvirksomheden. Spredningsreglerne er beskrevet i Udsteders årsrapport og på Udsteders hjemmeside Væsentlige lovbestemte regler for Udsteders aktiviteter er gennemgået nedenfor Obligationer Obligationsudstedelse Reglerne for Udsteders udstedelse af obligationer til finansiering af Udlån findes i Loven, Bekendtgørelsen og Obligationsbekendtgørelsen. De i reglerne angivne rammer for obligationsudstedelse er tilpasset Udsteders særlige forhold. Obligationer udstedt af Udsteder omfatter kasseobligationer udstedt før 1. januar 2008, skibskreditobligationer udstedt efter 1. juli 2007 og kan omfatte SDO. Udsteder har på nuværende tidspunkt ikke ansøgt om tilladelse til at udstede SDO. Kasseobligationer er udstedt, og skibskreditobligationer bliver udstedt, i Instituttet i øvrigt. SDO skal udstedes, og skibskreditobligationer kan udstedes, i selvstændige kapitalcentre, hvilket endnu ikke er sket. Instituttet i øvrigt er at betragte som et kapitalcenter. Udsteder finansierer sin virksomhed ved udstedelse af obligationer, optagelse af lån på penge- og kapitalmarkeder samt Udlån af egenkapital. Den enkelte låntager hos Udsteder har ingen direkte forpligtelse over for obligationsejerne og obligationsejerne har ingen rettigheder over for enkelte låntagere eller pantsættere. Risikovægtning Lov om finansiel virksomhed indeholder regler om, hvilke aktiver forsikringsselskaber og pensionskasser må investere i til afdækning af deres forsikringsmæssige hensættelser. Obligationer udstedt af Udsteder kan udgøre op til 40 pct. af et forsikringsselskabs eller en pensionskasses forsikringsmæssige hensættelser. Tilsvarende regler findes i Investeringsforeningsloven. Heraf fremgår det, at en investeringsforening højst må investere 25 pct. af foreningens eller afdelingens 13

14 formue i obligationer udstedt af Udsteder. Obligationerne er optaget på EU-kommissionens liste over obligationer, der opfylder kravene til guldrandethed i artikel 22 (4) i UCITS-direktivet. De nationale myndigheder har i henhold til en overgangsbestemmelse i CRD-direktivet bestemt, at obligationer, der blev udstedt af Udsteder i perioden frem til 31. december 2007, og som opfylder kravene i UCITS-direktivet, skal nyde samme lave risikovægt som SDO, uanset at disse obligationer ikke måtte opfylde kravene til SDO. I henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen har kasseobligationer og SDO begge en risikovægt på 10 pct., og skibskreditobligationer har en risikovægt på 20 pct Balancestyring Udsteder skal i henhold til Obligationsbekendtgørelsen følge et balanceprincip og kan vælge et overordnet balanceprincip (kapitel 2 i Obligationsbekendtgørelsen) eller et specifikt balanceprincip (kapitel 3 i Obligationsbekendtgørelsen). Valg af balanceprincip Obligationerne udstedes på grundlag af det specifikke balanceprincip beskrevet i kapitel 3 i Obligationsbekendtgørelsen. Såfremt Udsteder vælger at ændre balanceprincip for allerede udstedte obligationer, vil dette blive meddelt i et basis- eller tillægsprospekt. Såfremt Udsteder vælger at etablere et nyt kapitalcenter, vil valg af balanceprincip for dette kapitalcenter blive meddelt gennem et basis- eller tillægsprospekt. Det specifikke balanceprincip Reglerne om det specifikke balanceprincip indebærer følgende for Udsteder: Forskellene mellem de fremtidige udbetalinger på udstedte obligationer samt finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle og de fremtidige indbetalinger på pantebreve, Udlån til offentlige myndigheder eller mod offentlig garanti, tilladte placeringer i henhold til Obligationsbekendtgørelsen samt finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle skal kunne opgøres på daglig akkumuleret tilbagediskonteret basis for alle fremtidige ind- og udbetalinger. Et fremtidigt likviditetsunderskud for Udsteder som følge af, at udbetalingerne overstiger indbetalingerne, må ikke overstige Udsteders basiskapital. Likviditetsunderskud for Udsteder omfatter imidlertid ikke likviditetsunderskud, der modsvares af likviditetsplaceringer, såfremt disse er anbragt i sikre og likvide værdipapirer eller som indskud i kreditinstitutter med hjemsted i zone A med en opsigelsesfrist på op til 12 måneder. Renterisikoen, som Udsteder påtager sig som følge af de nævnte betalingsforskelle, må højest udgøre et beløb svarende til 1 pct. af Udsteders basiskapital. Betalingsforskelle omfatter ikke betalingsoverskud som følge af, at låntager betaler sine ydelser eller dele heraf på et tidligere tidspunkt end Udsteders betalinger til ejerne af de bagvedliggende 14

15 obligationer, når låntager ikke har krav på en kompenserende betaling herfor. Renterisikoen opgøres for hver valuta, hvor Udsteder har betalingsforskelle, som det største fald i nutidsværdien opgjort på seks i Obligationsbekendtgørelsen nærmere angivne måder. Renterisikoen på Udsteders Fondsbeholdning må ikke overstige 8 pct. af Udsteders basiskapital. Valutakursrisikoen på Udsteders Fondsbeholdning må maksimalt udgøre 2 pct. af Udsteders basiskapital med tillæg af den samlede valutakursrisiko på nedskrivninger på Udlån i fremmed valuta. Valutakursrisikoen opgøres ved anvendelse af Valutakursindikator 2. Nettopositioner i valutaer, der ikke indgår i Valutakursindikator 2, må for hver enkelt valuta ikke overstige DKK 30 mio. Specifikke regler om balanceprincip ved udstedelse af SDO Engagementer hidrørende fra finansielle instrumenter med kreditinstitutter til risikoafdækningsformål som modpart skal rummes inden for den generelle grænse fra CRDdirektivet på 15 pct. for alle kreditinstitutfordringer. Eventuelle overskridelser heraf skal straks modsvares af supplerende sikkerhedsstillelse i aktiver omfattet af 152 c, stk. 1, nr. 3 og 4, i Lov om finansiel virksomhed. Finansielle instrumenter, som anvendes til at afdække risici mellem aktiver og udstedte Obligationer, skal for at indgå i dækningsgrundlaget være indgået med en modpart kvalificeret til 20 pct. vægtning iht. bilag 3, nr. 11, litra a, i Kapitaldækningsbekendtgørelsen. Placering af likviditet Udsteder kan udstede Obligationer som en forhåndsemission af indgåede fastkursaftaler eller som blokemission på baggrund af Udsteders afgivne lånetilbud og en skønnet Udlånsaktivitet. Overskydende midler fra en blokemission må ikke overstige summen af Udsteders afgivne lånetilbud samt virksomhedens kernekapital og skal, indtil Udlån kan ske, indtil beløbet kan udbetales, eller indtil de bagvedliggende obligationer indfries, holdes adskilt fra Udsteders øvrige midler og anbringes i sikre og likvide værdipapirer eller som indskud i kreditinstitutter med hjemsted i zone A med en opsigelsesfrist på op til 12 måneder. Udsteder skal mindst have anbragt midler i nedenstående aktiver svarende til 60 pct. af kravet til Udsteders basiskapital: 1. Indskud i centralbanker i zone A. 2. Obligationer og gældsbreve udstedt eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A. 3. Realkreditobligationer samt andre obligationer udstedt af et kreditinstitut i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, som frembyder tilsvarende sikkerhed. 4. Obligationer optaget til handel på et NASDAQ OMX Copenhagen A/S udstedt af internationale organisationer, der som medlem har mindst et af medlemslandene i Den Europæiske Union 15

16 5. Ikke efterstillet indskud i kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. 6. Ikke efterstillet indskud i kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i USA, og som har opnået den bedste eller næstbedste rating af internationale anerkendte ratingbureauer. 7. Ikke efterstillede særligt likvide obligationer, som er udstedt af kreditinstitutter som anført under nr. 5 og 6 ovenfor og er optaget til handel på et NASDAQ OMX Copenhagen A/S, som er godkendt af en kompetent myndighed. Nr. 6 og 7 ovenfor må samlet for Udsteder maksimalt udgøre 25 pct. af de midler, der skal anbringes i de ovenfor angivne aktiver Lovfæstet fortrinsstilling ved konkurs Specifikt ved udstedelse i kapitalcentre Erklæres Udsteder konkurs, følger det af Loven, at kapitalcentrenes midler opgjort efter fradrag af udgifter til konkursboets behandling og lign., herunder udgifter til kurator, personale m.v., anvendes til betaling af krav fra indehavere af skibskreditobligationer og SDO i det pågældende kapitalcenter og krav på renter, der er påløbet fra konkursdekretets afsigelse, på de nævnte fordringer. Herefter dækkes den gæld, som Udsteder har optaget til brug for at stille supplerende sikkerhed for udstedte SDO. Overskydende midler indgår i konkursmassen, jf. Konkurslovens 32. Indehaverne af SDO og skibskreditobligationer udstedt i et kapitalcenter kan alene rette deres krav mod det pågældende kapitalcenter, idet udækkede retskrav dog i henhold til Lovens 3c, stk. 5 kan søges fyldestgjort i konkursmassen efter 96 krav. Erklæres Udsteder konkurs, sidestilles modparter på de finansielle instrumenter indgået til afdækning af risici i et kapitalcenter konkursretligt med indehaverne af obligationer i det pågældende kapitalcenter, hvis det i aftalen om det finansielle instrument er bestemt, at Udsteders betalingsstandsning eller konkurs ikke er misligholdelsesgrund, jf. Lovens 3a, stk. 3. Specifikt ved udstedelse i Instituttet i øvrigt Erklæres Udsteder konkurs, følger det af Loven, at midlerne opgjort efter fradrag af udgifter til konkursboets behandling og lign., herunder udgifter til kurator, personale m.v., i Instituttet i øvrigt anvendes til betaling af krav fra indehavere af kasseobligationer og skibskreditobligationer, der ikke er udstedt gennem et kapitalcenter, og krav på de renter, der er påløbet fra konkursdekretets afsigelse, på de nævnte fordringer. Midler, der anvendes som netop beskrevet, kan dog højst udgøre de til kasseobligationerne eller skibskreditobligationerne svarende aktiver, herunder de Udsteder tilhørende pantebreve, indskud, værdipapirer og et beløb svarende til 8 pct. af den risikovægtede værdi af de aktiver, der svarer til de kasseobligationer og skibskreditobligationer, som Udsteder måtte have udstedt uden for kapitalcentre. Overskydende midler indgår herefter i konkursmassen, jf. Konkurslovens 32. Modparter på finansielle instrumenter indgået til afdækning af risici mellem Udlån og kasseobligationer eller skibskreditobligationer, der ikke er udstedt gennem et kapitalcenter, sidestilles konkursretligt med indehaverne af kasseobligationer eller skibskreditobligationer, der er 16

17 udstedt i Instituttet i øvrigt, hvis det i aftalen om det finansielle instrument er bestemt, at Udsteders betalingsstandsning eller konkurs ikke er misligholdelsesgrund, jf. Lovens 3a, stk. 3. Generelt ved konkurs Indehavere af kasseobligationer, skibskreditobligationer eller SDO eller långivere af supplerende kapital kan ikke gøre afsigelse af konkursdekret over Udsteder gældende som årsag til førtidig indfrielse af betalingsforpligtelser. Afsigelse af konkursdekret over Udsteder fratager ikke Udsteders låntageres ret til at foretage hel eller delvis indfrielse af Udlån i overensstemmelse med de indfrielsesvilkår, der gælder for Udlånet. Konkursboet kan ikke erlægge en ydelse til opfyldelse af krav fra indehavere af kasseobligationer, skibskreditobligationer eller SDO på et tidligere tidspunkt, end Udsteder var berettiget til at frigøre sig ved erlæggelse af ydelsen. Kurator skal i videst muligt omfang ved udførelsen af sit hverv fortsætte eller genoptage honoreringen af Udsteders forpligtelser i form af renter og afdrag over for indehavere af kasseobligationer, skibskreditobligationer eller SDO og krav fra fordringshavere i henhold til aftaler om finansielle instrumenter indgået af Udsteder til at afdække risici mellem aktiver og udstedte obligationer. I det omfang der ikke er tilstrækkelige midler, betales renter, før udtrækninger eller anden betaling af afdrag foretages. Der kan ikke ske overførsel af midler fra et kapitalcenter til et andet eller til Instituttet i øvrigt efter anmeldelse af betalingsstandsning eller afsigelse af konkursdekret. Det beløb, indehavere af kasseobligationer, skibskreditobligationer, SDO og andre værdipapirer har separatistret til, udgøres således af et kapitalcenters til enhver tid værende aktiver opgjort efter fordeling af indtægter og udgifter Kapitaldækning Udsteder skal have en basiskapital, der udgør mindst 8 pct. af de risikovægtede aktiver (solvenskravet), jf. Bekendtgørelsen. Metoden til opgørelse af Udsteders solvensgrad er ikke fuldt ud identisk med metoden til opgørelse af solvensgraden i penge- og realkreditinstitutter. Finanstilsynet kan fastsætte et solvenskrav, der er højere end det lovmæssigt fastsatte. Udsteder har ansøgt om hybrid kernekapital via lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (lovbekendtgørelse nr. 67 af 3. februar 2009 med senere ændringer), jf. punkt Udsteder skal udover solvenskravet overholde et individuelt fastsat solvensbehov, se yderligere. punkt Specifikt ved udstedelse i kapitalcentre Solvenskravet skal være opfyldt for hvert enkelt kapitalcenter. Opfylder et kapitalcenter ikke solvenskravet, skal der overføres midler fra Instituttet i øvrigt til pågældende kapitalcenter, medmindre Instituttet i øvrigt dermed ikke selv kan leve op til solvenskravet. Overskydende kapital kan overføres fra de enkelte kapitalcentre til Instituttet i øvrigt. 17

18 Bankpakke II Med lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (lovbekendtgørelse nr. 67 af 3. februar 2009 med senere ændringer) er der etableret en ordning, hvorefter kreditinstitutter kan ansøge staten om at indskyde kapital i instituttet på visse vilkår og betingelser. Kapitalindskuddet ydes i form af hybrid kernekapital på nærmere fastsatte vilkår. Udsteder har ansøgt om hybrid kernekapital for DKK 1,98 mia., svarende til en forøgelse af kernekapitalprocenten med 3 procentpoint pr. 31. december 2008 og dermed det maksimale tilladte beløb. Formålet med optagelse af hybrid kernekapital er at tilvejebringe ny Udlånskapacitet til Udsteders låntagere og samtidig opretholde en solvens, der bevarer sikkerheden for investorerne. Først i løbet af 2. halvår 2009 forventes der at blive truffet beslutning om, hvor stort et beløb der ønskes optaget i hybrid kernekapital Udlån Udlån og sikkerhedsstillelse Udsteders udlånsvirksomhed er underlagt en række øvrige regler og vilkår, hvoraf nedenstående kan fremhæves. Udsteders formål Udsteders formål fremgår af 2 i Udsteders vedtægter: Selskabets formål er at drive skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover kan Selskabet drive international skibsfinansiering, så længe virksomheden i Danmark ikke unødigt begrænses herved. Udsteder må ikke udøve anden virksomhed end skibsfinansieringsvirksomhed og dertil knyttede finansielle ydelser. Denne virksomhed omfatter finansiering af: Nybygning og ombygning af skibe. Køb, salg og refinansiering af skibe. Udsteder kan dog midlertidigt drive anden virksomhed til afvikling af forud indgåede Udlån. Udsteder kan helt eller delvis udøve sin skibsfinansieringsvirksomhed gennem datterselskaber underlagt tilsyn af Finanstilsynet, og Udsteder kan stille garantier i overensstemmelse med formålet for Udsteders virke. Løbetid og afdragsprofil Ifølge Bekendtgørelsen kan løbetiden for de af Udsteder ydede Udlån højst udgøre 15 år dog for byggelån højst 4 år. Fastsættelse af løbetiden for Udlån skal ske under behørig hensyntagen til skibstypens gennemsnitlige levetid, det konkrete skibs alder og stand m.v. Besigtigelse af skibspanter Bestyrelsen skal i henhold til Bekendtgørelsen fastsætte retningslinjer for besigtigelse af skibene. Disse retningslinjer skal være offentliggjort på Udsteders hjemmeside og i ledelsesberetningen. 18

19 Som supplement til de halvårlige markedsvurderinger som nævnt i punkt , bliver der stikprøvevis foretaget fysisk besigtigelse af de finansierede skibe. Besigtigelsen kan både foretages i løbet af finansieringsperioden eller forud for afgivelse af tilbud på finansiering af brugte skibe. Ved finansiering af brugte skibe er der fokus på alder og vedligeholdelse. Værdiansættelse Bestyrelsen skal i henhold til Bekendtgørelsen fastsætte retningslinjer for værdiansættelsen af pantsatte skibe, herunder anvendelse af uafhængige vurderinger. Disse retningslinjer skal være offentliggjort på Udsteders hjemmeside og i ledelsesberetningen. For skibe, der stilles til sikkerhed for Udlån, der dækker udstedelse af kasseobligationer, skibskreditobligationer og SDO, skal værdiansættelse til brug for sikkerhedsstillelse ligge inden for det beløb, som en kyndig erhverver med kendskab til de særlige pris- og markedsvilkår for den pågældende skibstype må skønnes at ville betale for skibet inden for en relevant salgsperiode dog højst 12 måneder (markedsværdi). Skibets værdi til brug for sikkerhedsstillelse skal fastsættes tidligst på det tidspunkt, hvor Udsteder afgiver lånetilbud, og senest når Udsteder udbetaler Udlånet. Udsteder skal mindst to gange årligt værdiansætte hvert enkelt skib for at sikre at belåningsgrænsen overholdes. Værdiansættelsen kan foretages af Udsteder eller af en ekstern vurderingssagkyndig. Foreligger der særlige omstændigheder, skal Udsteder værdiansætte det enkelte skib oftere. Forsikring Skibe, som stilles til sikkerhed for Udlån, der dækker udstedelse af SDO, skal være tilstrækkeligt forsikrede. Udsteder har udarbejdet procedurer til overvågning heraf. Udsteder stiller samme krav om forsikring af skibe, som stilles til sikkerhed for Udlån, der dækker udstedelse af kasseobligationer og skibskreditobligationer. Se yderligere punkt Belåningsgrænser og merbelastning Udsteder kan yde Udlån op til 70 pct. af det pantsatte skibs eller de pantsatte skibes værdi. Udsteder kan dog på visse betingelser yde Udlån udover 70 pct. af værdien mod anden sikkerhedsstillelse og/eller mod merbelastning som beskrevet nedenfor. Merbelastning indebærer, at der for denne del af långivningen foretages et beregningsmæssigt fradrag i Udsteders kernekapital i et kapitalcenter eller i Instituttet i øvrigt i forbindelse med solvensopgørelsen. Fradraget svarer til den del af det pågældende Udlån, der overstiger 70 pct. af de(t) pantsatte skib(e)s værdi på opgørelsestidspunktet. Beregningen af merbelastningen foretages på grundlag af en af Udsteder foretaget eller godkendt vurdering på grundlag af uafhængige mæglervurderinger af pantets markedsværdi. Den maksimale merbelastning på et Udlån fastsættes i DKK ved Udlånets bevilling eller senest ved Udlånets udbetaling. Reglerne om fastsættelse af maksimal merbelastning gælder både for allerede udstedte kasseobligationer og ved udstedelse af skibskreditobligationer samt SDO. 19

20 Ved Udlån, der er ydet ud over 70 pct. af pantets vurderede værdi, gælder der forskellige regler afhængigt af, om de(t) pantsatte skib(e) er stillet til sikkerhed for Udlån, der dækker udstedelse af kasseobligationer og skibskreditobligationer, eller om de(t) pantsatte skib(e) stilles til sikkerhed for Udlån, der dækker udstedelse af SDO. For kasseobligationer og skibskreditobligationer er der ikke krav om løbende overholdelse af belåningsgrader, som det er tilfældet ved SDO. Nedenstående beskriver reglerne for de enkelte obligationstyper. Specifikt ved udstedelse af skibskreditobligationer Långivning ud over 70 pct. men inden for 100 pct. af de(t) finansierede skib(e)s eller andre skibes værdi fastsat til brug for sikkerhedsstillelsen, kan kun ydes mod, at der for denne del af Udlånet stilles anden sikkerhed af særlig god bonitet, som defineret i Bekendtgørelsens 14, eller foretages merbelastning af Udsteders solvens. Udlån mod registreret pant i det finansierede skib inden for 80 pct. af det af Erhvervs- og Byggestyrelsen godkendte maksimale finansieringsgrundlag kan dog ydes uden sikkerhed af særlig god bonitet eller merbelastning, såfremt Udlånet er ydet i overensstemmelse med de i Aftale mellem den danske stat v/økonomiog Erhvervsministeren og Danmarks Skibskreditfond dateret 13. juni 2003 fastsatte betingelser, og låntagerens kreditværdighed vurderes at være særlig god. Byggelån til brug for finansiering af ny- eller ombygning af skibe, kan uanset ovenstående ydes uden pant i skib, mod at der 1. stilles sikkerhed af særlig god bonitet, som defineret i Bekendtgørelsens 14, 2. foretages merbelastning af Udsteders solvens, eller 3. stilles de i Bekendtgørelsens 13, stk. 2 og 3, anførte særlige sikkerheder. Byggelån omfattet af punkt 3 ovenfor indgår ved opgørelsen af Udsteders kapitaldækning med en vægt på 2,0, og summen af byggelån må ikke overstige 125 pct. af den solvensmæssige overdækning (den del af kernekapitalen, der overstiger kravet til basiskapitalen). Specifikt ved udstedelse af SDO Værdien af de aktiver, der dækker de udstedte SDO, skal til enhver tid mindst svare til værdien af de udstedte SDO, og pantesikkerheden for det enkelte Udlån skal til enhver tid overholde lånegrænsen herfor. Långivning ud over 70 pct. men inden for 100 pct. af det finansierede skibs eller de finansierede skibes værdi fastsat til brug for sikkerhedsstillelsen, kan kun ydes mod, at Udsteder for denne del af Udlånet stiller supplerende sikkerhed i de aktivtyper, der er opregnet i 152 c, stk. 1, nr. 2-7, i lov om finansiel virksomhed, og 20

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit.

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit. Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 16. august 2007 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt

Læs mere

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring Erhvervsudvalget 2006-07 L 199 Bilag 13 Offentligt Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring I medfør af 152 e, stk. 1, nr. 5, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici Bekendtgørelse nr. 1190 af 17. december 2003 Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici I medfør af 20, stk. 2, 21, 26, stk. 4, og 39, stk.

Læs mere

DANMARKS SKIBSKREDIT. Tillæg nr. 10 til Danmarks Skibskredit A/S' basisprospekt

DANMARKS SKIBSKREDIT. Tillæg nr. 10 til Danmarks Skibskredit A/S' basisprospekt DANMARKS SKIBSKREDIT NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K 27. februar 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 3, 2014 Tillæg nr. 10 til Danmarks Skibskredit A/S' I forlængelse af

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) 18. august 2011 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 2 II. RISIKOFAKTORER... 4 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner mv. Kapitel 2 God skik, ejerforhold og ledelse samt videregivelse af fortrolige oplysninger mv. Kapitel 3 Sikkerheder, værdiansættelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Lov nr. 577 af 6. juni 2007 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) (Særligt dækkede obligationer) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

2011 Udgivet den 6. september august Nr. 945.

2011 Udgivet den 6. september august Nr. 945. Lovtidende A 2011 Udgivet den 6. september 2011 31. august 2011. Nr. 945. Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring 1) I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 6, og 373, stk. 4, i

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut 1)

Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut 1) LBK nr 851 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0004 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring 1) Nr. 427 14. mai 2012 Bekendtgørelse for Færøerne om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Overordnet balanceprincip Kapitel 3 Specifikt balanceprincip

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10 1 RISIKOFAKTORER VED DE UDBUDTE

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt dækkede

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer

Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I 24. maj 2012 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 II. RISIKOFAKTORER...3 1. Lovgivningsmæssige rammer...

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ...1

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ...1 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ...1 II. RISIKOFAKTORER...2 1. Lovgivningsmæssige rammer...2 2. Tilsyn...2 3. Virksomhedsområde...2 4. Realkreditinstitutters udstedelse af obligationer i medfør af 33 e i

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Danmarks Skibskreditfond 30.06.2005

Danmarks Skibskreditfond 30.06.2005 Danmarks Skibskreditfond 30.06.2005 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 2 RESUMÉ...3 3 RISIKOFAKTORER...5 1. LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER...5 2. TILSYN...6 3. VIRKSOMHEDSOMRÅDE...6 3.1 Udlån og

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds)

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (med eventuelle senere ændringer) af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet er dateret 12. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) DECEMBER 2007 Side 1 af 33 Indholdsfortegnelse Resumé.. 3 Risikofaktorer...... 5 Generelt... 5 Dansk realkreditlovgivning..

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX København A/S. 2. marts februar 2007

Til NASDAQ OMX København A/S. 2. marts februar 2007 Til NASDAQ OMX København A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 2. marts

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Særligt dækkede obligationer, fælles funding)

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Særligt dækkede obligationer, fælles funding) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 122 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Særligt dækkede obligationer,

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere