Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S"

Transkript

1 Basisprospekt af. 24. august 2009 Basisprospekt for obligationer udstedt af Obligationerne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( U.S. Securities Act ) og er undergivet krav i amerikansk skattelovgivning. Med visse undtagelser må obligationerne ikke udbydes, sælges eller udleveres inden for USA eller til, eller på vegne af eller til fordel for, U.S. personer. For en nærmere beskrivelse af visse restriktioner ved udbuddet og salget af obligationerne og om udlevering af dette dokument henvises til afsnittet Resumé nedenfor. The notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the U.S. Securities Act ) and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons. For a further description of certain restrictions on the offering and sale of the notes and on distribution of this document, see the section Summary ( Resumé ) below.

2 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ RISIKOFAKTORER KREDITMÆSSIGE RISICI MARKEDSMÆSSIGE RISICI OPERATIONELLE RISICI KAPITALSTYRING LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER OBLIGATIONER KAPITALDÆKNING UDLÅN MIFID MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGATIONERNE ANSVARLIGE REVISORER UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER RISIKOFAKTORER OPLYSNINGER OM UDSTEDER FORRETNINGSOVERSIGT ORGANISATIONSSTRUKTUR TRENDOPLYSNINGER RESULTATFORVENTNINGER ELLER PROGNOSER BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS STØRRE AKTIONÆRER OPLYSNINGER OM UDSTEDERENS AKTIVER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER YDERLIGERE OPLYSNINGER VÆSENTLIGE KONTRAKTER OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER DOKUMENTATIONSMATERIALE MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER I VÆRDIPAPIRNOTEN VEDRØRENDE OBLIGATIONERNE ANSVARLIGE RISIKOFAKTORER NØGLEOPLYSNINGER OPLYSNINGER OM DE VÆRDIPAPIRER, DER UDBYDES ELLER OPTAGES TIL NOTERING VILKÅR OG BETINGELSER FOR TILBUDDET AFTALER OM OPTAGELSE TIL OMSÆTNING OG HANDEL YDERLIGERE OPLYSNINGER ENDELIGE VILKÅR BILAG A OVERSIGT OVER DOKUMENTER, SOM VED HENVISNING INDGÅR I PROSPEKTET BILAG B DEFINITIONER BILAG C ÅRSRAPPORT 2008 PRÆSENTERET I EN FORM, DER ER I OVERENSSTEMMELSE MED DEN, SOM VIL BLIVE ANVENDT I UDSTEDERS ÅRSRAPPORT FOR

3 2. Resumé driver skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover kan Udsteder drive international skibsfinansiering, sålænge virksomheden i Danmark ikke unødigt begrænses herved. Udsteder finansierer sin Udlånsvirksomhed ved udstedelse af Obligationer, optagelse af lån på penge- og kapitalmarkeder samt udlån af egenkapital. Udsteder kan i henhold til dette basisprospekt udstede skibskreditobligationer og SDO. Udsteder har på nuværende tidspunkt ikke ansøgt om tilladelse til at udstede SDO. De i dette prospekt anvendte definitioner (angivet med stort begyndelsesbogstav) fremgår af bilag B, Definitioner. Udsteder gør interesserede investorer opmærksomme på, at: Dette resumé bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i de omfattede Obligationer bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Prospektet er underlagt dansk lovgivning og værneting. Prospektet afløser det af Udsteder tidligere offentliggjorte basisprospekt af 31. august 2006 med senere tillæg. Investering i Obligationerne er forbundet med risici. Dette kan være risici vedrørende Udsteder, risici vedrørende Obligationerne og risici uden specifik tilknytning til Udsteder eller Obligationerne. Endvidere kan risiciene være relateret til kreditmæssige, markedsmæssige eller operationelle forhold. Udsteders risici er beskrevet i afsnittet Risikofaktorer, hvortil der henvises. Udsteders aktiviteter er reguleret i lovgivningen, som blandt andet regulerer, hvorledes Udsteder må finansiere Udlån, sætter grænser for Udlåns belåningsgrad og afdragsprofil, og for Udsteders valutakurs-, rente- og likviditetsrisici samt opstiller kapitalkrav til Udsteder. Udsteder er i henhold til 4 i Loven underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Der foretages inspektion på Udsteders adresse og modtages regelmæssig rapportering fra Udsteder. Provenuet fra de under Prospektet udstedte Obligationer anvendes til finansiering af Udsteders skibsfinansieringsvirksomhed. Et eventuelt likviditetsoverskud fra obligationsudstedelsen anbringes i sikre og likvide værdipapirer samt indskud i kreditinstitutter i zone A med en opsigelsesfrist på op til 12 måneder, jf. Obligationsbekendtgørelsens regler. Obligationerne er omsættelige massegældsbreve optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. I Obligationernes åbningsperiode sker der løbende nyemission (tap-emissioner). 3

4 Udsteder sælger typisk obligationer i større blokke til værdipapirhandlere, der kan vælge at videresælge emissionen eller dele heraf i de ønskede mængder til øvrige investorer. Prospektet omfatter flere forskellige obligationsserier. For hver enkelt obligationsserie fastsættes forfaldsdato samt de nærmere bestemmelser for Udlånets afvikling, vilkår for ordinær og førtidig indfrielse. For hver enkelt obligationsserie fastsættes ligeledes den nominelle rente og bestemmelserne for rentebetaling samt i hvilken valuta obligationerne er denomineret. Den effektive rente på Obligationerne afhænger af kuponrente, løbetid samt købs- og salgskurser i forbindelse med handel med Obligationerne. De endelige vilkår for de obligationer, der på Prospektets offentliggørelsesdato er omfattet af Prospektet, fremgår af afsnit 7. Ved udstedelse af nye noterede obligationer gøres de endelige vilkår tilgængelige for investorerne via NASDAQ OMX Copenhagen A/S og indsendes til Finanstilsynet. Prospektet og de endelige vilkår indeholder de samlede oplysninger om Obligationerne. Obligationerne udstedes på grundlag af det specifikke balanceprincip, der er beskrevet i kapitel 3 i Obligationsbekendtgørelsen. Såfremt Udsteder vælger at ændre balanceprincip for allerede udstedte obligationer, vil dette blive meddelt i et nyt basisprospekt eller i et tillægsprospekt. Såfremt Udsteder vælger at etablere et nyt kapitalcenter, vil valg af balanceprincip for dette kapitalcenter ligeledes blive meddelt gennem et nyt basisprospekt eller i et tillægsprospekt. Prospektet er udformet i henhold til Prospektdirektivet, Prospektforordningen, Værdipapirhandelsloven, Prospektbekendtgørelsen og NASDAQ OMX Copenhagen A/S regler for udstedere af obligationer. Dette prospekt er baseret på skemaer angivet i bilag IV og V til Prospektforordningen. Visse oplysninger i skemaerne er frivillige, og hvis sådanne oplysninger er udeladt i Prospektet, er dette markeret således: Udeladt. Prospektet består af indholdsfortegnelse, nærværende resumé, en beskrivelse af de væsentligste risikofaktorer, Udsteders lovgivningsmæssige rammer, registreringsdokumentet, værdipapirnoten og de endelige vilkår for allerede udstedte obligationer under Prospektet samt bilagene A, B og C. Af bilag A fremgår de dokumenter, som ved henvisning indgår i Prospektet. Prospektet er gyldigt, indtil de i Prospektet nævnte Obligationer ikke længere udstedes løbende eller ad gentagne gange. Gyldighedsperioden for Prospektet vil kunne være længere end 12 måneder, jf. Prospektbekendtgørelsens 23. Udlevering af dette Prospekt og af de endelige vilkår og udbud, salg eller udlevering af Obligationerne er i visse retsområder begrænset ved lov. Udsteder har ikke truffet foranstaltninger til at søge om tilladelse til et offentligt udbud eller udlevering af Prospektet i andre retsområder end Danmark, jf. Prospektbekendtgørelsen. Obligationerne må således ikke udbydes, sælges eller udleveres, direkte eller indirekte, og hverken Prospektet, de endelige vilkår, annoncer eller andet udbudsmateriale må udleveres eller offentliggøres i retsområder eller anvendes med henblik på et tilbud eller en opfordring fra personer i et retsområde, hvor sådan handling ikke er tilladt, eller til en person, til hvem sådant tilbud eller sådan opfordring ikke lovligt kan gives. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet eller de endelige vilkår, skal selv gøre sig bekendt med og overholde sådanne begrænsninger i adgangen til at udlevere Prospektet og de endelige vilkår samt at udbyde, sælge og udlevere Obligationerne. Særligt gælder der begrænsninger for 4

5 udlevering af Basisprospektet og de endelige vilkår og i udbud, salg og udlevering af Obligationerne i USA, Australien, Canada, New Zealand, Sydafrika, Japan og EUmedlemsstaterne. Navnlig er Obligationerne ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act og må ikke udbydes, sælges eller udleveres i USA eller til eller for U.S. personer, undtagen ved visse transaktioner, som er undtaget fra registreringskravene i U.S. Securities Act. Endvidere er Obligationerne undergivet krav i amerikansk skattelovgivning og må ikke udbydes, sælges eller udleveres i USA, amerikanske besiddelser eller til U.S. personer undtagen ved visse transaktioner, som er tilladt efter amerikanske skatteregler. Termer anvendt i dette afsnit skal have samme betydning som i U.S. Internal Revenue Code 1986 og regler udstedt i henhold dertil. 5

6 3. Risikofaktorer Investorer skal være opmærksomme på, at Udsteder i sin forretningsaktivitet påtager sig risici af kreditmæssige, markedsmæssig samt operationel karakter. Investorer bør tage nedenstående risikofaktorer vedrørende Udsteder og vedrørende de udbudte Obligationer i betragtning forud for en eventuel beslutning om at investere i Obligationerne. Faktorerne er væsentlige i vurderingen af den med investeringen forbundne risiko, idet de kan påvirke Udsteders resultater og Obligationernes værdi i negativ retning. Denne gennemgang er hverken endelig eller udtømmende. Investorer anbefales derfor at konsultere egne rådgivere forinden køb af de udbudte Obligationer. Ved bedømmelsen af risikofaktorerne i relation til Udsteder skal investorer tillige være opmærksomme på, at Udsteder er underlagt et regelsæt, der ikke fuldt ud er identisk med de regelsæt, som er gældende for henholdsvis danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter. For yderligere gennemgang af den lovgivning, som Udsteder er undergivet, henvises der til nedenstående afsnit Kreditmæssige risici Udsteders portefølje af Udlån er karakteriseret ved en høj koncentration på låntagerniveau. Det kan derfor ikke udelukkes, at konkurs blandt én eller flere af Udsteders største låntagere kan medføre tab for Udsteder, der kan være truende for Udsteders fortsatte eksistens. Den høje låntagerkoncentration er søgt reduceret ved diversifikation af porteføljen på blandt andet skibstypeniveau. Effekten af diversifikation på skibstypeniveau er konjunkturafhængig og vil være mindre i en lavkonjunktur end i en højkonjunktur. Det kan forekomme, at værdien af skibspantet bliver mindre end værdien af det udestående Udlån. Dette kan ske, såfremt værdien af de finansierede skibe falder hurtigere, end det tilhørende Udlån afvikles, eller såfremt skibsværdierne er faldet i perioden fra afgivelse af låneaccept og indtil Udlånets udbetaling. En sådan underdækning medfører risiko for tab, der øges, i det omfang låntager tillige ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser og øvrige forpligtelser. Kreditpolitikken indeholder ligeledes retningslinjer for den løbende styring af risikoen i Udsteders portefølje af Udlån. Udsteder anvender en række faste procedurer i den løbende styring af kreditrisikoen, hvoraf de væsentligste er beskrevet i det følgende Generel porteføljestyring Porteføljen af Udlån gennemgås minimum to gange om året. Hvert enkelt Udlån opgøres, og den aktuelle kreditrisiko vurderes på baggrund af aktuelle markedsvurderinger af de finansierede skibe samt senest tilgængelige regnskabsoplysninger fra låntager. Derudover foretages en løbende overvågning af porteføljen i relation til opfyldelse af den enkelte låneaftale, hvilket omfatter: Kontrol med at der til stadighed er tilstrækkelig forsikringsdækning på de finansierede skibe. Halvårlig opdatering af samtlige finansierede skibes markedsværdi. 6

7 Kontrol med at eventuelle øvrige sikkerheder opfylder aftalte mindstekrav. Kontrol af hvorvidt alle øvrige aftalevilkår af væsentlig betydning er overholdt. Hvis et Udlån vurderes at indebære en forøget risiko, skærpes overvågningen med henblik på at sikre Udsteders interesser bedst muligt. Som supplement til de halvårlige markedsvurderinger bliver der stikprøvevis foretaget fysisk besigtigelse af de finansierede skibe, se yderligere punkt 4.3.1, Besigtigelse af skibspanter Forsikring af skibspanter Alle skibe, der er pantsat til sikkerhed for Udsteders Udlån skal være forsikrede. Forsikringen udtages af låntager. Udsteder har transport i forsikringssummen. Forsikringsdækningen omfatter som minimum: Kaskoforsikring, der dækker skader på skibet og eventuelt totalforlis. Ansvarsforsikring, der dækker skader mod personer eller materiel. Forsikring af skader, tilbageholdelse m.v. forårsaget af krig eller krigslignende tilstande. Udsteder beslutter på basis af individuel vurdering for hvilke låntagere, der tillige skal udtages en panthaverinteresseforsikring. Denne forsikring afdækker Udsteders risiko i situationer, hvor låntagers primære forsikringer ikke dækker Tab og nedskrivninger Udsteder aflægger fra og med 1. januar 2009 regnskab efter Regnskabsbekendtgørelsen, der bygger på elementer af de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Dette har blandt andet medført ændring af, hvordan Udsteder skal foretage nedskrivninger. Af Regnskabsbekendtgørelsen fremgår det, at Udsteder skal vurdere, om der er objektiv indikation for, at Udsteders Udlån og tilgodehavender er værdiforringede. Vurderingen skal foretages for Udlån og tilgodehavender enkeltvis (individuel vurdering) og for grupper af Udlån og tilgodehavender (gruppevis vurdering). Finanstilsynet har imidlertid meddelt Udsteder dispensation til at fortsætte med kun at foretage individuel vurdering. Dispensationen er betinget af, at vurderingen tilrettelægges på en måde, der i praksis indebærer, at nedskrivningerne tillige foretages efter principperne for gruppevis vurdering, og at der foretages nedskrivninger i overensstemmelse hermed på de enkelte Udlån og tilgodehavender. Dette indebærer, at samtlige Udlån og tilgodehavender er genstand for individuel vurdering, at objektiv indikation for værdiforringelse ved vurderingen ud over de individuelt betingede kriterier efter Regnskabsbekendtgørelsen 52, stk. 2, omfatter alle de eksterne udviklinger, forhold og begivenheder (observerbare data), der øger sandsynligheden for tab på den type af Udlån og tilgodehavender, som Udlånet tilhører, jf. Regnskabsbekendtgørelsen 53, stk. 3, og at de enkelte Udlån og tilgodehavender gøres til genstand for nedskrivning for alle de identificerede kriterier for objektiv indikation for værdiforringelse ud fra den sandsynlighed, hvormed de må forventes at reducere betalingsstrømmen fra Udlånet. 7

8 Udsteder gennemgår to gange om året samtlige Udlån og tilgodehavender med henblik på ny- eller revurdering af det aktuelle nedskrivningsbehov. Nedskrivningsprocenten fastsættes for hvert Udlån og tilgodehavende på baggrund af sandsynligheden for misligholdelse. Så snart et tab kan opgøres endeligt, afskrives tabet Finansielle modparter Transaktioner med finansielle modparter foretages i forbindelse med placering af Udsteders egne midler og i forbindelse med overskudslikviditet fra de udstedte Obligationer. Transaktionerne vedrører kontantdeponeringer, værdipapirer samt finansielle instrumenter. Indgåede finansielle kontrakter kan indebære en tabsrisiko, hvis kontrakten har positiv markedsværdi for Udsteder, og den finansielle modpart samtidig ikke kan opfylde sin del af aftalen. Under denne type risici hører også afviklingsrisici. Retningslinjerne for styring af risici på finansielle modparter er fastlagt i en særskilt intern politik. Tildeling af risikorammer til finansielle modparter sker blandt andet på basis af ratings, tildelt af et anerkendt internationalt ratingbureau, når sådanne ratings foreligger. Udsteder lægger vægt på en høj kreditværdighed hos sine finansielle modparter, da en betydelig del af forretningsomfanget med modparterne består af lange kontrakter med en potentielt høj markedsværditilvækst. Aftalegrundlaget for transaktioner med finansielle modparter er hovedsagligt baseret på markedskonforme standarder som for eksempel ISDA Master Agreement. Det i punkt 3.1.3, beskrevne nedskrivningsprincip anvendes også ved mellemværender med finansielle modparter Markedsmæssige risici Udsteder er som følge af sin forretningsaktivitet underlagt en række markedsmæssige faktorer, der kan påvirke Udsteders resultater i negativ retning. I det følgende gennemgås de væsentligste markedsmæssige risici Shippingmarkedet Shipping er præget af betydelig konjunktur følsomhed, hvor udsving i skibsværdier er en kendt risiko i markedet for skibsfinansiering. Udbud og efterspørgsel for de enkelte skibstyper, transportbehovet for de forskellige lasttyper og de underliggende generelle økonomiske konjunkturer er en række af de faktorer, der kan påvirke skibsværdierne i nedadgående retning. Faldende fragtrater og faldende markedsværdier for skibe, som er pantsat til sikkerhed for Udsteders Udlån, kan mindske den sikkerhed, der ligger til grund for Udsteders Udlån. Udsteder vil i perioder med sådanne markedsvilkår være udsat for en forøget risiko for tab. Er ét eller flere skibe med faldende skibsværdi stillet til sikkerhed for Udlån finansieret ved udstedelse af SDO, vil et fald i skibsværdierne yderligere betyde, at Udsteder skal stille 8

9 supplerende sikkerhed for den del af Udlånet, der overstiger 70 pct. af pantets vurderede værdi. Er dette ikke muligt, vil de udstedte SDO miste betegnelsen SDO Finansielle risici Udsteder er underlagt Obligationsbekendtgørelsens rammer for rente-, valutakurs- og likviditetsrisici. I tillæg hertil har Udsteders bestyrelse vedtaget en politik for styring af finansielle risici, der kan være mere restriktiv end Obligationsbekendtgørelsen. Selvom Udsteder har begrænsede rente- og valutakursrisici, kan der opstå tab som følge af ændringer i renten eller i valutakurserne. Der kan ligeledes opstå tab, hvis der opstår et likviditetsmæssigt underskud mellem udstedte obligationer og foretagne Udlån. Udsteder er dog forpligtet til at sikre, at likviditetsunderskuddet til enhver tid beløbsmæssigt kan indeholdes i Udsteders basiskapital. Udsteders portefølje af Udlån (en post af de risikovægtede aktiver) er i betydeligt omfang denomineret i USD. En stigning i USD-kursen overfor DKK betyder, at værdien af de risikovægtede aktiver opgjort i DKK stiger, hvorimod basiskapitalen, der er denomineret i DKK, er uændret. Dermed falder Udsteders solvensgrad Øvrige væsentlige markedsmæssige risici Rating Udsteders Issuer Rating og de ratede obligationer har i dag karakteren Aa3. Udsteders rating har været uforandret siden Moody s har imidlertid placeret Udsteders Issuer Rating samt udstedte ratede obligationer under review med mulighed for en nedjustering af ratingen. Der henvises yderligere til fondsbørsmeddelelse nr. 17/2009 Såfremt Moody s vælger at tildele Udsteder eller en Obligation en lavere rating end den nuværende, kan det påvirke kursen på Obligationerne negativt. For Udsteder kan resultatet af en nedjustering blive større finansieringsomkostninger. En nedjustering kan derfor påvirke Udsteders forretningsmuligheder og resultat negativt. Konkurrence på markedet for skibsfinansiering Konkurrencesituationen kan hen over tid ændre sig som følge af udviklingen i redernes efterspørgsel på finansiering samt långivernes antal og omfang af shippingaktiviteter. Udsteder har ikke forventning om en forestående ændring af konkurrencesituationen, som kan påvirke Udsteders økonomiske stilling eller fremtidsudsigter væsentligt. Hvis konkurrencen intensiveres, kan det skabe et pres på kreditmarginalen og derved påvirke Udsteders indtjening i negativ retning. Generelle markedsmæssige risici Obligationerne er underlagt markedsmæssige forhold af generel karakter. Markedskursen på Obligationerne kan således påvirkes af samfundsøkonomiske faktorer, der ikke kan forudses på 9

10 tidspunktet for investeringen. En sådan ændring i Obligationernes markedskurs kan ske i løbetiden fra udstedelse til indfrielse af obligationerne. Obligationernes omsættelighed og dermed den kurs, der kan opnås ved salg, afhænger af likviditeten i markedet for værdipapirhandel. Lav likviditet kan betyde øgede handelsspreads og deraf følgende lavere handelskurser ved salg af obligationer. Likviditet på markedet for afdækning af valutakursrisici Obligationerne er typisk denomineret i DKK, hvorimod Udsteders portefølje af Udlån i betydeligt omfang er denomineret i anden valuta end DKK. Afdækning af valutakursrisikoen og fremskaffelse af likviditet i anden valuta end DKK foregår ved brug af finansielle instrumenter, herunder valutaswaps. Ved udbetaling af Udlån i anden valuta end DKK er Udsteder derfor afhængig af et effektivt swapmarked, og en begrænset adgang til at omlægge provenuet af de udstedte obligationer til anden valuta end DKK kan medføre øgede finansieringsomkostninger eller tab af forretningsmuligheder. Vurdering af skibspanter I sin udlånsvirksomhed er Udsteder afhængig af, at der eksisterer uafhængige, kyndige skibsmæglere, der er i stand til at levere retvisende vurderinger af skibspanternes markedsværdi. Markedsvurderingerne anvendes blandt andet ved fastlæggelse af belåningsgraden på Udsteders Udlån og som grundlag for Udsteders halvårlige nedskrivninger på Udlån og tilgodehavender. Såfremt der ikke findes uafhængige, kyndige skibsmæglere, der er i stand til at levere retvisende vurderinger af skibspantets markedsværdi inden for de skibstyper, som Udsteder har finansieret, øger det risikoen for, at Udsteder ikke kan håndhæve eventuelle rettigheder i henhold til låneaftalen, yder Udlån eller foretager eller undlader at fortage en nedskrivning på basis af en unøjagtig ansættelse af skibspantets værdi Operationelle risici Udsteder kan lide tab som følge af menneskelige fejl eller kriminelle handlinger, systemfejl eller andre eksterne begivenheder. Udsteder søger at reducere de operationelle risici ved brug af forretningsgange, funktionsadskillelse og interne kontroller Dokumentrisici vedrørende udlånsvirksomheden I forbindelse med Udsteders udlånsvirksomhed anvendes en omfattende lånedokumentation. Formålet er blandt andet at give Udsteder adgang til at realisere skibspantet i tilfælde af låntagers misligholdelse. Afhængig af hvor pantet er registreret, kan Udsteder have direkte adgang til at realisere eller være afhængig af en domstolsafgørelse, inden pantet kan realiseres. Hvis en domstolsafgørelse er nødvendig, vil realisering af et pant sædvanligvis først kunne ske efter en periode og være forbundet med øgede udgifter. Udsteders tabsrisiko vil i den situation forøges. Ved låntagers misligholdelse kan Udsteder blive nødsaget til at foretage arrest eller udlæg i det pantsatte skib og realisere eventuelle yderligere sikkerheder. Arrest/udlæg søges da normalt foretaget i en jurisdiktion, der anerkender Udsteders krav og pant, og som beskytter Udsteders 10

11 interesser bedst muligt. Såfremt skibet i stedet sejler til en anden jurisdiktion, hvor de lokale myndigheder ikke umiddelbart anerkender Udsteders krav eller pant, kan tabsrisikoen forøges Driftsrisiko på overtagne panter Udsteder kan under visse omstændigheder overtage pantsatte aktiver, hvorved Udsteder påtager sig en driftsrisiko ved pågældende aktiv i perioden frem til afhændelse af pantet. Der kan blandt andet ske skibsforlis eller miljøskader. Er der i sådanne tilfælde ikke tilstrækkelig forsikringsdækning, kan Udsteder blive påført et tab Risici vedrørende finansielle kontrakter Rente- og valutakursrisici som følge af forskelle i vilkårene mellem Udsteders obligationsudstedelse og udlånsvirksomhed bliver i vid udstrækning afdækket ved anvendelse af finansielle instrumenter. Dokumentrisikoen relateret til disse kontrakter er søgt afdækket via brug af en internationalt anvendt og anerkendt standarddokumentation ISDA Master Agreement. Fejl i forbindelse med indgåelsen af den finansielle kontrakt og ved udarbejdelsen eller administrationen af dokumentationen, kan påføre Udsteder et tab Afviklingsrisici Afviklingsrisici opstår ved udveksling af betalinger mellem Udsteder og andre finansielle modparter, når Udsteder skal afsende en betaling inden modydelsen, der kan være en betaling eller et andet finansielt aktiv, modtages. Misligholder den finansielle modpart sin del af aftalen, kan Udsteders betaling være tabt. Udveksles der betalinger henover flere tidszoner, hvilket eksempelvis er gældende ved betaling i DKK og modydelse i USD, kan tidsrummet fra betalingen afsendes til modydelsen modtages strække sig over flere timer. Tabsrisikoen for Udsteder stiger derved. Udsteders afviklingsrisiko er søgt reduceret ved brug af systemer, clearingcentraler og interne procedurer, der reducerer tabsrisikoen Kapitalstyring Udsteder skal i lighed med øvrige finansielle virksomheder overholde et solvenskrav, jf. Bekendtgørelsen. Udsteder skal ligeledes overholde et individuelt fastsat solvensbehov, jf. Bekendtgørelsen. Solvensbehovet fastsættes af Udsteder og opgøres som den nødvendige basiskapital i procent af de risikovægtede aktiver, jf. Kapitaldækningsbekendtgørelsen. Der er metodefrihed ved fastsættelse af den nødvendige basiskapital og det individuelle solvensbehov. Finanstilsynet kan fastsætte et solvensbehov, der overstiger det af Udsteder opgjorte. Solvensbehovet kan ikke være mindre end det i lovgivningen eller af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav Individuelt solvensbehov Metoden til opgørelse af Udsteders solvensbehov indeholder en vurdering af Udsteders forretningsprofil, koncentration af risici og kontrolmiljø. I Udsteders metodevalg indgår blandt andet en stresstest af de risici, der har størst effekt på basiskapitalen og dermed på solvensgraden. 11

12 For de finansielle risici stresstestes blandt andet på effekten af en stigende USD-kurs overfor DKK, en stigning i markedsrenten og et fald i aktiekurserne. Valg af forudsætninger for stresstesten er beskrevet i punkt Blandt andet med udgangspunkt i stresstestens forudsætninger, opgøres der specifikt et kapitalbehov til dækning af kreditmæssige risici, markedsmæssige risici, operationelle risici og øvrige risici. Summen af kapitalbehovet for hver af de fire risikotyper er den nødvendige kapital. Metoden til fastsættelse af det nødvendige basiskapital og det individuelle solvensbehov bestemmes af Udsteders bestyrelse og fastlægges minimum årligt. Udsteders nødvendige basiskapital og solvensbehov godkendes af Udsteders bestyrelse minimum kvartalsvist Stresstest Udviklingen på de finansielle markeder, herunder specifikt udviklingen i markedsrenten, aktiekurserne og USD-kursen overfor DKK har betydning for Udsteders basiskapital og likviditet. Udviklingen i kreditkvaliteten i Udsteders portefølje af Udlån har ligeledes betydning for Udsteders basiskapital og likviditet. Med det formål at kvantificere effekten af en ændring i de nævnte faktorer for Udsteders basiskapital og likviditet, udfører Udsteder minimum kvartalsvist en intern stresstest. Metoden, hvorefter der stresstestes, fastlægges af Udsteders bestyrelse minimum årligt. Resultatet af stresstesten rapporteres til Udsteders bestyrelse minimum kvartalsvist. 12

13 4. Lovgivningsmæssige rammer Udsteder er et skibsfinansieringsinstitut, der er reguleret efter Loven, Bekendtgørelsen, Obligationsbekendtgørelsen og visse dele af Lov om finansiel virksomhed. Lovgivningen regulerer, hvorledes Udsteder kan finansiere Udlån, sætter grænser for afdragsprofiler og valutakurs-, rente- og likviditetsrisici samt opstiller kapitalkrav til Udsteder. Udsteder er i henhold til 4 i Loven underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Der foretages inspektion på Udsteders adresse og modtages regelmæssig rapportering fra Udsteder. Udsteder er undtaget fra EU s kreditinstitutdirektiv og dertil knyttede direktiver. Den vigtigste konsekvens af denne undtagelse er, at Udsteder ikke er underkastet en storkundegrænse. Det betyder, at Udsteder ikke har lovbestemte grænser for det maksimale Udlån til en enkelt låntager. Bestyrelsen for Udsteder skal i stedet fastsætte regler for spredning af risici, herunder i udlånsvirksomheden. Spredningsreglerne er beskrevet i Udsteders årsrapport og på Udsteders hjemmeside Væsentlige lovbestemte regler for Udsteders aktiviteter er gennemgået nedenfor Obligationer Obligationsudstedelse Reglerne for Udsteders udstedelse af obligationer til finansiering af Udlån findes i Loven, Bekendtgørelsen og Obligationsbekendtgørelsen. De i reglerne angivne rammer for obligationsudstedelse er tilpasset Udsteders særlige forhold. Obligationer udstedt af Udsteder omfatter kasseobligationer udstedt før 1. januar 2008, skibskreditobligationer udstedt efter 1. juli 2007 og kan omfatte SDO. Udsteder har på nuværende tidspunkt ikke ansøgt om tilladelse til at udstede SDO. Kasseobligationer er udstedt, og skibskreditobligationer bliver udstedt, i Instituttet i øvrigt. SDO skal udstedes, og skibskreditobligationer kan udstedes, i selvstændige kapitalcentre, hvilket endnu ikke er sket. Instituttet i øvrigt er at betragte som et kapitalcenter. Udsteder finansierer sin virksomhed ved udstedelse af obligationer, optagelse af lån på penge- og kapitalmarkeder samt Udlån af egenkapital. Den enkelte låntager hos Udsteder har ingen direkte forpligtelse over for obligationsejerne og obligationsejerne har ingen rettigheder over for enkelte låntagere eller pantsættere. Risikovægtning Lov om finansiel virksomhed indeholder regler om, hvilke aktiver forsikringsselskaber og pensionskasser må investere i til afdækning af deres forsikringsmæssige hensættelser. Obligationer udstedt af Udsteder kan udgøre op til 40 pct. af et forsikringsselskabs eller en pensionskasses forsikringsmæssige hensættelser. Tilsvarende regler findes i Investeringsforeningsloven. Heraf fremgår det, at en investeringsforening højst må investere 25 pct. af foreningens eller afdelingens 13

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet er dateret 12. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10

Læs mere

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013 w Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Resumé... 4 Aftaler

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H. 18. august 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 II. RISIKOFAKTORER...5 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I. RESUMÉ side 1 II. RISIKOFAKTORER side 2 1. Lovgivningsmæssige rammer side 2 2. Tilsyn side 2 3. Virksomhedsområde side

Læs mere

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02 Til Københavns Fondsbørs 13. juli 2005 Opdatering af Totalkredits basisprospekt vedrørende obligationsudstedelse Vedlagt fremsendes opdateret basisprospekt. Den i prospektet indeholdte oversigt over fondskoder/serier

Læs mere

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER (SDRO) Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ( Nordea Kredit ) har givet Nordea Bank Danmark A/S ("Nordea Bank

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR)

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) Indholdsfortegnelse: A. Resumé B. Risikofaktorer 1. Generelt 2. Markedsrisiko 3. Særlige risici C. Udstederoplysninger

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CVR NR. 27 49 26 49

ÅRSRAPPORT 2014 CVR NR. 27 49 26 49 ÅRSRAPPORT 2014 CVR NR. 27 49 26 49 FORMÅL OG VISION Danmarks Skibskredit har til formål at drive skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover driver selskabet international skibsfinansieringsvirksomhed,

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 18. juni 2014 Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Basisprospekt af 17. juni 2014 for udbud af særligt dækkede

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør PROSPEKT Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000 November 2009 Arrangør Generel information Dette prospekt (»Prospekt(et)«) er udarbejdet i forbindelse med, at Skjern Bank

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Udbud af op til DKK 750.000.000 Hybrid Kernekapital Dette Prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, CVR nr. 31 46 70 12 ( Banken

Læs mere

Amagerbanken. PROSPEKT 2009 Registreringsdokument

Amagerbanken. PROSPEKT 2009 Registreringsdokument Amagerbanken PROSPEKT 2009 Registreringsdokument (Prospektet består af dette registreringsdokument, et resumé og en værdipapirnote dateret den 18. november 2009) 2 PROSPEKT 2009 Indholdsfortegnelse Risikofaktorer

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Resumé BIG 4 A/S 24. oktober 2005 Obligationslån 2005/2012 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på syv underliggende indeks Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs

Læs mere