Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen"

Transkript

1 Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement.

2 Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 13

3 Indholdsfortegnelse Fælles leveregler; Før indflytning Antenner Forsikringsforhold - utætheder - vandskade Indboforsikring Komfur I dit lejemål Bad og toilet Forbrug af vand Maskiner og værktøj Vaske-, tørretumbler og opvaskemaskiner Brug af vaskerier Ændring af lejemål Husdyr Overtrædelse af husdyrreglement Musik og støjende adfærd Ordensreglement for selskabslokale Uden for dit lejemål: Altaner Trappeopgange / Kældre Affald Barnevogne, cykler og lignende Parkering og motorkørsel Aflåsning af fællesrum Snerydning og grusning De grønne områder: Fællesarealer Praktiske oplysninger: Ejendomskontorets åbningstider side 4 side 5 side 6 side 7 side 9 side 12 side 13 Side 3 af 13

4 Ordensreglement Fælles leveregler En boligafdeling udgør et lille samfund sammensat af beboere med forskellig alder, køn, social og kulturel baggrund. Det er vigtigt, at du som beboer tager størst muligt hensyn til de øvrige beboere. Beboerne har selv indflydelse på de leveregler, der skal være i boligafdelingen og kan selv øve indflydelse - direkte ved at fremsætte forslag til beboermødet eller ved at sende forslag til afdelingsbestyrelsen. De regler som beboerne i fællesskab beslutter, skal være gældende, har til formål at gøre boligafdelingen til et godt sted at bo. Det skal være til gavn for børn og voksne og holde bygninger, fællesområder og friarealer i en god stand med få udgifter til vedligeholdelse. Det er forældrenes pligt at vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen kommer til at betale for hærværk, unødig slidtage på bebyggelsen, fællesområder, beplantningen m.v. Det er endvidere den enkelte beboers ansvar, at dennes gæster overholder afdelingens ordensreglement, når disse færdes inden for afdelingen områder. Lejekontrakten danner sammen med vedtægter, ordensreglement, vedligeholdelsesreglement og regler for udnyttelse af fælles faciliteter, grundlaget for aftalen mellem boligafdelingen og beboerne. Efter reglerne er beboerne forpligtet til at efterkomme rimelige påtaler til sikring af ro og orden i boligafdelingen. Overtrædelse af de aftaler, som beboerne i afdelingen selv har vedtaget - samt grov tilsidesættelse af god skik og orden, vil i værste fald kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af lejemålet. Ordensreglementet er ikke noget, man som beboer tænker over i det daglige - sådan skal det heller ikke være. Men kommer det til uoverensstemmelser mellem beboerne i boligafdelingen, vil det være reglementet, som danner grundlag for en påtale og i værste fald en opsigelse. Den vigtigste leveregel er: Tag hensyn til hinanden og bidrag selv til, at din boligafdeling bliver et godt sted at bo. Ordensreglementet skal overholdes, overtrædelse vil altid medføre en påtale, fortsætter overtrædelsen efter påtalen, kan lejemålet ophæves. Side 4 af 13

5 Før indflytning Antenner/Paraboler Rådfør dig på ejendomskontoret. Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med anerkendte kabler og stik. Opsætning af indvendige, private antenner og paraboler må kun ske efter skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret, og må kun opsættes efter de anvisninger som gives af ejendomskontoret. Ved fraflytning skal antennen/parabolen reetableres. Ved ulovlig indgriben i antenneanlægget må beboerne selv udrede omkostningerne ved reetablering i henhold til Køge almennyttige Boligselskabs (KaB) reglement. Forsikringsforhold Glasforsikring Bebyggelsen er glasforsikret. Anmeldelse om ituslåede og punkterede vinduer skal ske til ejendomskontoret. Dette gælder også trappedøre, yderdøre og kældervinduer. Varme Utætheder eller fejl ved radiatorer, ventiler samt rør skal omgående anmeldes ejendomskontoret. Vand Vandskade på indbo, som følge af rør, utætte radiatorer eller anden tilfældig vandindtrængen, er ikke dækket af afdelingens forsikring. Ellemarkens indbo, og sanitetsforsikring dækker ikke skader på jeres indbo, herunder vask, toilet og egne hårde hvidevarer. Vandskader skal straks meldes til ejendomskontoret. Side 5 af 13

6 I dit lejemål Bad, toilet og køkken Af hensyn til natteroen henstilles det til, at al badning undgås i tidsrummet mellem kl og For at undgå emdannelse og dermed følgende ødelæggelse af lejligheden, bør der mindst en gang dagligt foretages en effektiv udluftning af lejligheden. Husk, i den kolde årstid, at skrue ned for varmen medens der luftes ud. Undgå tilstopning af afløbsrør, vær opmærksom på, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Rester fra fedt og andet fra frituregryder må aldrig hældes i vasken eller toilettet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen! Bad- og køkkenventilationerne skal holdes rene, og må ikke være tildækket. Endvidere må ikke foretages justering af ventilationerne. Ved eventuelle fejl skal dette omgående meldes til ejendomskontoret. Ødelagte sanitære ting, tilstoppede WC kummer og køkkenvaske, skal beboerne selv betale for. Det er ikke tilladt at forrette sin nødtørft på afdelingens offentlige arealer. Rensning af afløb og vandlås udføres af lejeren selv. For rensning af afløb fra vandlås til faldstamme, kontakt ejendomskontoret. Forbrug afvand Lejlighedens forbrug afvand betales efter fællesmåler over huslejen. Hvis der er utætte vandhaner eller cisterner, kontakt da omgående ejendomskontoret, som vil sørge for reparation på førstkommende reparationsdag. Maskiner og værktøj Slagboremaskiner og andre støjende maskiner må kun bruges i tidsrummet: Mandag til fredag: fra Lørdag: fra Søn- og helligdage: fra Side 6 af 13

7 Symaskiner og lignende maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, skal være støjdæmpet. Vaske-, tørretumbler, opvaskemaskiner og emhætter Installation afvaskemaskiner, opvaskemaskiner, kondenstørretumblere og emhætter i lejemålet, må kun finde sted, når der er indhentet skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret. Vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner bør ikke benyttes mellem kl og Endvidere skal vaskemaskiner og opvaskemaskiner opstillet i køkken sættes på en drypbakke. Brug af vaskerier Erstatningskrav på ødelagt tøj erstattes ikke af boligselskabet.. Kun beboerne har ret til at benytte vaskerierne. Vi har pengeløse vaskerier, hvortil der benyttes vaskekort. Disse bliver udleveret på indflytningsdagen i lejligheden. Ved benyttelse gælder følgende regler: l. Den enkelte bruger er ansvarlig for. at vaskeriet efterlades i pæn stand. 2. Børn under 16 år har kun adgang til vaskerierne ifølge med en voksen. 3. Enhver lejer bør i øvrigt drage omsorg for, at vaskeriet med vaskemaskiner - tørretumblere - centrifuger og strygerulle kun bruges efter de brugsanvisninger, der er opsat i vaskeriet. 4. Lejerne har pligt til, at rengøre maskinerne efter brug. 5. Fejl ved maskinerne skal straks anmeldes til ejendomskontoret. 6. Ødelæggelse ved groft uforsvarlig behandling af maskinerne medfører erstatningskrav fra DÅB. 7. Det henstilles til hver lejer ikke at bruge mere end 2 maskiner ad gangen. 8. Tøj som efterlades i vaskeriet fjernes uden varsel. 9. Det er ikke tilladt at farve tøj i maskinerne. Det er heller ikke tilladt at vaske løbere, gulvtæpper samt alle former for løs fåreuld. 10. Rygning er forbudt i vaskerierne. Vaskeriet står til beboernes disposition alle dage mellem kl og kl Side 7 af l 3

8 Låsen i vaskeriet kan kun åbnes med chipkort. Magnetkortets anvendelse Dette chipkort kan kun bruges i afdelingens vaskeri. Læg aldrig kortet på tv - radio - højtalere eller andre magnetiske genstande, da kortet derved bliver ubrugeligt. Hvis kortet mistes Hvis kortet bliver væk - stjålet eller ødelagt - skal dette straks meldes til ejendomskontoret, der straks vil sørge for. at det pågældende kort spærres. Et nyt kort vil blive udleveret på ejendomskontoret mod personlig henvendelse. Lejeren vil blive opkrævet et beløb svarende til dagsprisen på et nyt kort. Dette beløb bliver ikke refunderet, hvis det gamle kort igen kommer til veje. Ved flytning skal kortet afleveres - da kortet med rettet bolignr. bliver udstedt til den nye lejer. Manglende aflevering afkort medfører et gebyr på kr Betaling for brug afvaskemaskiner - tørretumblere og strygerulle bliver registreret i vaskeriets computer og derefter udskrevet/opkrævet sammen med huslejen. Det er ikke tilladt, at udlåne kortet til andre. Misbrug af kortet medfører, at chipkortet bliver lukket omgående. I øvrigt gælder bestemmelserne i lov om betalingskort. Ændring af lejemålet Ønsker om ændringer i boligen, skal aftales med ejendomskontoret. Her kan du også få råd om vedligeholdelse i boperioden. Se i øvrigt Råderetskataloget, Vedligeholdelsesreglementet og "Almindelige bestemmelser". Husdyr Husdyrhold er ikke tilladt, dog er det tilladt at holde fugle, fisk og små gnavere. Herunder medregnes ikke kaniner og rotter. Overtrædelse af husdyrreglementet kan medføre opsigelse af lejemålet. Overtrædelse af husdyrreglement Side 8 af 13

9 Indberetning om overtrædelse af ovenstående husdyrreglement skal ske gennem ejendomskontoret til DÅB. Musik og støjende adfærd Vis altid hensyn til naboerne, når der er åbent for fjernsyn, radio, CDafspiller, pladespiller og båndoptager. Højttalere skal være anbragt med støjdæmpende underlag på gulvet. Såfremt de anbringes på væggen, skal der også være støjdæmpende materiale imellem. Højt spillende musik for åbne døre og vinduer og anden støjende adfærd, såsom råben og skrigen og trampen i opgangen, må ikke være til gene for beboerne. Støjende adfærd på de udendørs fællesarealer skal ske under hensyntagen til andre beboere og bør ikke finde sted efter kl Skal man holde fest længere end til kl , bør det være meddelt til de nærmeste naboer, evt. ved opslag i opgangen. Efter kl skal støjniveauet dæmpes betydeligt, således at det ikke er til gene for de øvrige naboer. Tag hensyn til dine naboer. Hold støj på et niveau, som både du og dine naboer kan acceptere. Det gælder også når du holder fest. Der henvises til særligt reglement. Selskabslokaler Uden for dit lejemål Altaner Af hensyn til bebyggelsens ydre fremtræden, må tørring af tøj og luftning af sengetøj ikke ske over brystningshøjde. Paraboler må ikke anbringes over brystningshøjde. Side 9 af 13

10 Møbel- og tæppebankning må kun finde sted på de dertil indrettede pladser, bankning fra altaner eller vinduer er ikke tilladt Altaner skal holdes rene for at undgå tilstopning af afløbet. Opsætning af gardiner og persienner må kun monteres med godkendte beslag, som kan købes på ejendomskontoret. Endvidere må der ikke foretages ændring af altanens konstruktion. Der må ikke benyttes grill på altanerne, eller grønsværen ud for altanerne, da det kan medføre lugt og røggener for naboerne. Fyrværkeri fra altan og vinduer må ikke forekomme. På altanerne må der kun forefindes udvendige blomsterkasser af den af ejendomskontoret anviste og indkøbte type. Væggene på altanen skal til enhver tid fremstå som overtaget ved indflytningen. Fodring og nedkastning af fuglefrø og diverse madvarer fra altan og vinduer er ikke tilladt. Boring og opsætning Boring og opsætning med søm og skruer i altan konstruktion må under ingen omstændigheder finde sted. Skader på boligens nagelfaste inventar påhviler lejeren. Trappeopgange /Kældre Af hensyn til brandmyndighederne er det ikke tilladt, at anbringe barnevogne, cykler, legevogne, hjælpemidler, fodtøj, planter, affald mm. på trappeopgangen eller at fastlåse disse til indgangspartiet. Åben ild og rygning i kælder og trappeopgange er ikke tilladt. Rensning af tøj, fodtøj og rengøring af tæpper må ikke finde sted på trappen, ligesom al leg og unødvendigt ophold og støjende adfærd i opgangen heller ikke er tilladt. Side 10 af 13

11 Parkering Parkering af biler og motorcykler må ikke finde sted i boligområdet uden for de etablerede P-pladser. Motorcykler og knallerter må under ingen omstændigheder være i kælderlokalerne. Køretøjer over 3500 kg, campingvogne, trailere/anhængere og motorkøretøjer uden nummerplader, må ikke henstilles på boligområdets P-pladser. Der må ikke parkeres campingvogne og trailere på P-pladserne i Ellemarken. Eneste undtagelse er af- og pålæsning. Al kørsel på offentlige stier med cykel, knallert, motorcykel eller bil er ikke tilladt. Stier og fortove er kun for gående og ejendomsfunktionærernes servicekøretøjer. Af hensyn til børns sikkerhed skal der altid køres med stor forsigtighed på boligvejene. Boligvejene skal altid være farbare for redningskøretøjer og politi. Aflåsning Alle fælleslokaler, cykelrum, barnevognsrum og kælderdøre skal altid være aflåste for at undgå hærværk, tyveri, ildspåsættelse og lignende. Affald Af hygiejniske grunde skal alt affald være forsvarligt indpakket i en affaldspose, inden det lægges i containeren. Alt affald skal sorteres, og det skal være i følgende kategorier: Pap, papir, glas, gråt affald og batterier. Dette affald sorteres i vore miljøhuse, som er placeret foran opgangene. Der må ikke smides affald ved siden af containerne. Storskrald skal afleveres på miljøstationen i åbningstiden torsdag kl og søndag kl Ved evt. flytning kan andet tidspunkt aftales med ejendomskontoret. Side 11 af 13

12 Storskraldet skal sorteres i følgende 3 kategorier: Brandbart affald, ikke brandbart affald, jern og metal. Snerydning og grusning Det påhviler afdelingen, at rydde gangpartier fra hoveddøren ud til boligveje for sne og is. Ligeledes rydde boligveje, fortove, stier og P-pladser. Ved snerydning på P-pladser skal beboerne flytte deres biler efter behov. De grønne områder Fællesarealer I fælles interesse henstilles det til samtlige beboere at udvise nænsomhed over for beplantning og græs ved færden på fællesarealerne. Der må ikke efterlades ting på fællesarealerne. som kan virke skæmmende. Boldspil må kun foregå på græsarealerne. Forvolder lejer, herunder også fremmede vognmænd, skade på fællesarealerne ved ind- og udflytning samt ved af- og pålæsning af varer, møbler og lignende, påhviler erstatningspligten lejer. Juletræer skal bringes til endegavlen af blokken, hvor ejendomsfunktionærerne vil opsamle dem. Legepladser Der skal være ro på legepladserne kl i vinterhalvåret fra 1. oktober - 1. april. I sommerhalvåret kl Pavilloner og ophold på udendørsarealer Side 12 af 13

13 Beboerne som benytter disse skal selv rydde op efter sig og der skal være ro i sommertiden kl og i vinterperioden kl Husk at al beplantning og vedligeholdelse i disse pavilloner påhviler beboerne selv. Hvis en pavillon ikke bliver holdt eller brugt, vil den blive nedlagt. Hvis du overtræder ordensreglementet Overtrædelse af de aftaler, som beboerne i afdelingen selv har vedtaget samt krænkende og chikanerende adfærd overfor beboere og medarbejdere i Ellemarken, vil i værste fald kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af lejemålet. Det samme vil gælde, hvis en beboer udviser provokerende eller truende adfærd. Ordensreglementet er godkendt på beboermødet den 16. december Ellemarkens ejendomskontor Telefon Åbningstider: Personlig henvendelse: mandag - fredag: kl mandage tillige kl torsdage tillige kl Telefonisk henvendelse: mandag - fredag: kl mandage tillige kl Side 13 af 13

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Ordensreglement for afd. 25 Thygesminde Alle 2

Ordensreglement for afd. 25 Thygesminde Alle 2 Ordensreglement for afd. 25 Thygesminde Alle 2 ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne, bredbånd og paraboler 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv

Læs mere

Ordensreglement for afd. 11 - Stendalparken

Ordensreglement for afd. 11 - Stendalparken Ordensreglement for afd. 11 - Stendalparken ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne, bredbånd og paraboler 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer?

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere DAB 2UGHQVUHJOHPHQW ) OOHVOHYHUHJOHU En boligafdeling udgør et lille samfund

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere