Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012"

Transkript

1 Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2 Forord Denne information er udarbejdet med det formål at skabe et overblik over reglerne for anvendelse af etablerings- og iværksætterkontoordningen. Herudover vil informationen ved eksempler give et overblik over mulighederne for anvendelse af ordningen. Februar 2012 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skatteafdelingen 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Etablerings-/iværksætterkontoordningen Formål 5 2. Praktiske forhold omkring etablerings- og iværksætterkontoordningen Hvem kan anvende ordningen? Indskud på konto i bank eller pengeinstitut Hvordan og hvor meget kan der indbetales til ordningen? Skattemæssigt fradrag for indskud og beskatning af hævning Placering af opsparing Beskatning af afkast Hævning af indskud 9 3. Etablering Etablering af personlig virksomhed Etablering ved køb af aktier eller anparter Arbejdstidskravet Beskatning af anvendte indskud Beskatning af anvendte indskud ved etablering af personlig virksomhed Beskatning af anvendte indskud ved køb af aktier eller anparter Overvejelser omkring anvendelse af etablerings- eller iværksætterkontoordningen Efterbeskatning ved manglende hævning Hævet til ikke forlodsafskrivningsberettiget investering Hævet beløb, men ikke sket etablering pga. opfyldelse af etableringsgrænsen eller arbejdstidskravet Ikke hævet indskud i tide Ikke hævede midler ved død, konkurs og ophør af fuld skattepligt Ikke hævede midler ved ophør af virksomhed Etablering i udlandet Senere omstrukturering af virksomheden Afhændelse af virksomheden Ikke hævede indskud Hævede indskud Fraflytning 27 3

4 Indledning INDLEDNING Etableringskontoloven har været gældende i adskillige år. Typisk har ordningen været anvendt som en skattefinansieret opsparingsmulighed for personer, der havde plan om etablering af personlig virksomhed i fremtiden. Det var oprindeligt ikke muligt at anvende etableringskontoordningens midler til etablering af virksomhed ved køb af aktier eller anpart i et selskab. Dette har imidlertid været muligt fra og med Senest er reglerne blevet udvidet med iværksætterkontoordningen, der giver mulighed for fradrag i den personlige indkomst for opsparingen, i stedet for fradrag som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket er gældende for etableringskontoordningen. Endeligt er der sket en forbedring af opsparingsmulighederne samt en lempelse af, hvilke driftsudgifter de opsparede midler kan anvendes til køb af. Dermed er iværksætter- og etableringskontoordningen blevet et langt mere attraktivt element for iværksættere. Vi har udarbejdet denne information for at give et overblik over reglerne, samt illustrere hvornår det er hensigtsmæssigt at benytte etablerings- og iværksætterkontoen. Der er ikke på nogen måde tale om en udtømmende information, hvorfor vi anbefaler, at du søger rådgivning, hvis du ønsker at anvende etablerings- og iværksætterkontolovens regler. 4

5 Etablerings-/iværksætterkontoordningen 1. ETABLERINGS-/IVÆRKSÆTTERKONTOORDNINGEN 1.1. Formål Etableringskontoloven er indført med det formål at give personer mulighed for at spare op til etablering af en virksomhed. Ordningen fungerer således, at man med skattemæssigt fradrag kan opspare på en særlig konto i bank eller pengeinstitut til den dag, man etablerer sig med personlig virksomhed eller ved køb af aktier/anparter i et selskab. Når man har etableret sig, vil man så få frigivet sin opsparing (etablerings- eller iværksætterkontomidler), som herefter kan anvendes til køb af formuegoder og dækning af driftsudgifter, hvis der eks. sker etablering af personlig virksomhed. Hvis etablering sker i selskabsform, kan opsparingen udelukkende anvendes til køb af anparter/aktier. Det skattemæssige fradrag ved opsparing modsvares af, at man får reduceret eks. afskrivningsgrundlag ved køb af formuegoder. ved etablering af personlig virksomhed, eller der sker beskatning af den frigivne opsparing (ved etablering af selskab). 5

6 Praktiske forhold 2. PRAKTISKE FORHOLD OMKRING ETABLERINGS- OG IVÆRKSÆTTER- KONTOORDNINGEN 2.1. Hvem kan anvende ordningen? Personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark 1, kan foretage indskud på etableringseller iværksætterkonto med henblik på etablering af personlig virksomhed eller erhvervelse af aktier/anparter i et selskab. Det er en betingelse, at den skattepligtige i indskudsåret enten har oppebåret lønindtægt eller i indtil 5 år efter etableringen af den selvstændige erhvervsvirksomhed har oppebåret lønindtægter eller overskud fra den selvstændige erhvervsvirksomhed. Der kan påbegyndes indbetaling på etablerings- eller iværksætterkonto til og med det indkomstår, hvor iværksætteren når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension Indskud på konto i bank eller pengeinstitut Opsparingen skal indbetales på en etablerings- eller iværksætterkontoen i en bank eller et pengeinstitut. Et fradrag for indkomståret 2011 kan tidligst indbetales den 16. maj 2011 og skal senest indbetales den 15. maj Der kan være likviditetsmæssige fordele ved at vente så længe som muligt, inden man foretager indbetaling. Derved har man også mulighed for at optimere i indkomsten i forhold til den øvrige skattebetaling, hvis man venter med beregning af fradrag og indbetaling til efter indkomstårets udløb, hvor man kender sin evt. restskat for indkomståret. Fradrag uden indskud Hvis man ønsker fradrag for opsparing på etablerings- eller iværksætterkonto for indkomståret 2011, har man mulighed for at undgå indbetaling af indskuddet, hvis bare man har etableret sig iht. de gældende regler i afsnit 3, inden den 15. maj Det betyder, at hvis man med sikkerhed kan sige, at man vil starte virksomhed i begyndelsen af eks. 2012, vil man kunne opnå et skattemæssigt fradrag i 2011 for opsparing på etablerings- eller iværksætterkonto uden indbetaling til bank eller pengeinstitut. 1 Fuldt skattepligtige personer, som efter en dobbeltbeskatningsaftale anses for hjemmehørende til et andet land, vil ikke kunne foretage indskud med skattemæssigt fradrag. De sidestilles med personer, som ikke er skattepligtige. Ændringen har virkning fra 15. marts

7 Praktiske forhold 2.3. Hvordan og hvor meget kan der indbetales til ordningen? Opsparingen skal bindes på en særlig konto i en bank eller pengeinstitut, jf. dog afsnit 2.2. Alternativt kan penge bindes i et særskilt depot af børsnoterede obligationer. Kontoen eller depotet skal være navngivet Etableringskonto eller Iværksætterkonto. Opsparerens bank eller pengeinstitut kan være behjælpelige med oprettelse af konto eller depot [der gælder særlige regler om investering af midlerne, jf. afsnit 2.5]. Opspareren kan hvert år foretage indskud med DKK eller op til 60% af nettolønnen/overskuddet af personlig virksomhed, dog mindst DKK Det betyder, at man altid kan indskyde DKK , men hvis 60% af nettolønnen udgør mere end DKK , kan man i stedet indskyde op til grænsen på 60%. Hvis 60% af nettolønnen er mindre end DKK , kan man på trods heraf altid indskyde DKK Nettolønnen opgøres i den forbindelse som resultatet af følgende beløb: Lønindtægten + Tillæg i form af personalegoder + Godtgørelse af udgifter til rejse, ophold og fortæring under rejse. Dette gælder dog ikke godtgørelse, der er udbetalt skattefrit i forbindelse med erhvervsrejser og uddannelse betalt af arbejdsgiver. Derimod indgår følgende beløb ikke i nettolønindtægten: Ligningsmæssige fradrag (dog kun lønmodtagerudgifter og befordringsfradrag) Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Honorarer og diæter, der udbetales udover lønindtægten Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger med bortseelsesret. (Dette gælder derfor ikke private pensionsordninger) Faglige kontingenter. Der kan også opspares en andel af overskud af personlig virksomhed. I så fald opgøres grundlaget herfor som overskud før renter og andre finansielle poster, og det er fortsat altid DKK , eller 60% af overskuddet, dog altid mindst DKK

8 Praktiske forhold 2.4. Skattemæssigt fradrag for indskud og beskatning af hævning Hvis man anvender etableringskontoordningen, vil man opnå fradrag for indskuddene som et ligningsmæssigt fradrag. Det betyder en skattemæssig fradragsværdi på ca. 33% i Ved hævning af indskuddet sker beskatningen afhængigt af, om der bliver frigivet midler til etablering af personlig virksomhed eller køb af aktier/anparter i et selskab. Ved etablering af personlig virksomhed, bliver de hævede etableringskontomidler modregnet i afholdte etableringsudgifter eller køb af formuegoder, jf. afsnit 4.1. Bliver etableringskontomidlerne derimod frigivet til køb af aktier/anparter, sker der beskatning af de frigivne midler i etableringsåret og de følgende 9 år, jf. afsnit 4.2. Hvis man i stedet anvender iværksætterkontoordningen, er fradragsretten anderledes. I stedet for et ligningsmæssigt fradrag opnår man fradrag i den personlige indkomst (efter AM-bidrag). Derfor er iværksætterkontoen særlig interessant for højtlønnede. For iværksætterkontoen er beskatningen ved frigivelse den samme som ved brug af etableringskontoordningen, jf. dog afsnit 4.1 og 4.2. Indskud kan ske med kontanter eller obligationer. Indskud af obligationer anses for afståelse for ejeren, dvs. at gevinst/tab beskattes på indskudstidspunktet. For obligationer erhvervet den 27. januar 2010 eller senere, er alle gevinster skattepligtige, når årets samlede gevinst på fordringer overstiger DKK Placering af opsparing Der er mulighed for at investere opsparing på etableringskonto- og iværksætterkontoordningen i obligationer, der placeres i et depot. Obligationerne skal være optaget til handel på et reguleret marked (børsnoteret) og vil dermed være omfattet af regler om kursgevinstbeskatning. Der kan ikke investeres i såkaldte strukturerede obligationer, konvertible obligationer eller præmieobligationer. Afkast, herunder kursgevinster og -tab, skal medregnes til indeståendet og påvirker ikke størrelsen af faktisk indskud. Bemærk, at kontantkonto og obligationsdepot skal være placeret i samme pengeinstitut. Det er dog muligt at flytte opsparingen til et andet pengeinstitut. 8

9 Praktiske forhold 2.6. Beskatning af afkast Renter, der tilskrives en etablerings- eller iværksætterkonto, skal medregnes ved opgørelsen af kontohaverens skattepligtige indkomst. Renterne kan hæves efter pengeinstituttets regler, og renterne er indkomstskattepligtige, hvad enten de hæves eller ej. Renter, der ikke hæves fra kontoen, medregnes ikke til etableringskontoens indestående (i relation til beskatning af ikke hævede indskud) og giver ikke fradrag i indkomsten. Kursgevinster medregnes ved opgørelse af kontohaverens indkomst (kapitalindkomst), dog indgår disse kursgevinster ikke i bundgrænsen på DKK Beskatning sker dog først på et senere tidspunkt. 2 Kursgevinster og kurstab af obligationer påvirker ikke indskuddene, men påvirker alene etableringskontoens indestående. Gevinsterne kan ikke hæves Hævning af indskud Når der er sket etablering jf. afsnit 3 - af virksomhed i henhold til etablerings- og iværksætterkontoloven, skal man selv være opmærksom på at få frigivet/hævet de foretagne indskud. I den forbindelse skal man overfor sin bank eller pengeinstitut oplyse, at man har etableret virksomhed og i den forbindelse ønsker frigivet opsparede midler. Dette sker ved, at man udfylder en blanket ( som indsendes til banken eller pengeinstituttet, hvori man har opsparet etablerings- eller iværksætterkontomidlerne. 2 Nettokursgevinst eller nettokurstab medregnes for det førstkommende af følgende indkomstår: 1)Det indkomstår, hvori det sidste indskud hæves 2)Det indkomstår, hvori det sidste indestående hæves 3)Det indkomstår, hvori fristen efter 8 for etablering udløber 4)Det indkomstår, hvori kontohaveren går konkurs 5)Det indkomstår, hvori kontohaveren dør 6)Det niende indkomstår efter udløbet af det indkomstår, hvori etablering har fundet sted 9

10 Etablering 3. ETABLERING Når kontohaver har etableret egen virksomhed, kan der ske hævning af etablerings- eller iværksætterkontomidler, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1. Der er investeret mere end etableringsgrænsen på DKK (Gældende for årene ) 2. Der deltages i virksomhedens drift med en ikke uvæsentlig arbejdsindsats. (Mindst 50 timer pr. måned). Etableringsgrænsen og arbejdstidskravet gælder både for etablering af personlig virksomhed og ved køb af aktier eller anparter i et selskab Etablering af personlig virksomhed For at kunne få frigivet sin opsparing på etablerings- eller iværksætterkontoen, skal man opfylder etableringsgrænsen og arbejdstidskravet. For at opfylde etableringsgrænsen er der 2 grupper af omkostninger, der kan akkumuleres for at opnå en samlet investering på DKK ( ). Det omfatter: 1. Køb af formuegoder og afholdelse af driftsudgifter ved etableringen 2. Køb af formuegoder og afholdelse af driftsudgifter forud for etableringen. Ad 1 I forbindelse med etablering af personlig virksomhed skal etableringsgrænsen være opfyldt. I opgørelse af etableringsgrænsen indgår køb af formuegoder og afholdte driftsudgifter. Det kan eks. omfatte følgende: a) Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt b) Skibe til erhvervsmæssig brug c) Bygninger, hvorpå skattemæssig afskrivning kan foretages efter afskrivningsloven, samt installationer, der tjener sådanne bygninger, og andre installationer, der anvendes erhvervsmæssigt d) Goodwill samt andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmetode eller lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke e) Retten ifølge en forpagtnings- eller lejekontrakt f) Dræningsanlæg på jordbrugsbedrifter g) Driftsudgifter, der er fradragsberettigede h) Udgifter til forsøg og forskning, jf. ligningslovens 8B, der ikke er udgiftsført. 10

11 Etablering Derimod er der ikke mulighed for at medregne betalt deposita i etableringsgrænsen eller anskaffelse af biler, der er indregistreret til privat personbefordring, til udlejning uden fører eller som last- og varemotorkøretøjer, der er berigtiget med halv moms. Det er gældende for alle ovenstående aktiver, at hvis der skal ske kontantomregning af anskaffelsessummen, så er det alene den kontantomregnede anskaffelsessum, der indgår i etableringsgrænsen. Herudover kan der ikke frigives etablerings- eller iværksætterkontomidler til den del af formuegodet eller driftsudgiften, der er afløftet som moms. Ad 2 Der er udover ovenstående udgifter, der er afholdt i forbindelse med etableringen, mulighed for at medregne udgifter afholdt før etableringen til opfyldelse af etableringsgrænsen på DKK Det kan være formuegoder (ad 1. litra a-f), der er anskaffet tidligst 3 år før etableringstidspunktet, eller driftsudgifter afholdt indtil 1 år før etableringen (ad 1 litra g-h). Udgifter, der er afholdt ud over disse tidsfrister, kan ikke indgå ved opfyldelse af etableringsgrænsen. Eksempelvis kan en person, der gennem nogle år har købt formuegoder, og som først nu etablerer sig, vælge at indskyde private formuegoder i forbindelse med etablering af virksomheden. Disse formuegoder overgår derfor fra privatsfæren til den nyetablerede (personlige) virksomhed og kan indgå i etableringsgrænsen med den fulde anskaffelsessum, jf. afsnit 3.1., hvis de er anskaffet tidligst 3 år forud for etableringstidspunktet. Eventuelle skattemæssige afskrivninger på formuegoderne skal dog fragå værdien. For formuegoder og afholdte driftsudgifter mere end 3 år henholdsvis 1 år forud for etableringen, kan disse ikke indgå i etableringsgrænsen. Formuegoderne kan dog overdrages til virksomheden uden for etableringsgrænsen og skal i den forbindelse værdiansættes til aktuel handelsværdi, hvorefter der kan være mulighed for skattemæssig afskrivning herpå. Situationen kunne være en håndværker, der har været lønansat gennem en årrække og som har etableret et velfungerende værksted i privatsfæren, som beslutter sig for at blive selvstændig erhvervsdrivende. Han vil kunne vælge at indskyde sit private værksted i virksomheden, jf. ovenstående principper. 11

12 Etablering Særligt for I/S er Hvis der sker etablering af et I/S, hvor en eller flere af interessenterne (som ikke er ægtefæller) har anvendt etablerings- eller iværksætterkontomidler, skal interessenter hver især opfylde etableringsgrænsen. Dvs. at de hver især skal anskaffe formuegoder for DKK Derimod skal ægtefæller ikke opfylde grænsen hver især. De kan akkumulere deres anskaffelser til opfyldelse af etableringsgrænsen. Særligt om K/S og P/S Deltagelse i en virksomhed som kommanditist anses ikke som etablering. Deltagelsen berettiger ikke til at hæve beløb til forlods afskrivning på virksomhedens aktiver Etablering ved køb af aktier eller anparter I stedet for etablering af personlig virksomhed kan der i stedet ske etablering ved køb af aktier eller anparter i et selskab. Etableringsgrænsen (DKK i 2011) skal fortsat opfyldes, før der kan ske frigivelse af etablerings- eller iværksætterkontomidler. I stedet for køb af formuegoder og afholdelse af driftsudgifter, skal der alene henses til kostprisen for de anskaffede aktier eller anparter tillagt evt. stiftelsesomkostninger. Denne mulighed blev indført med virkning fra den 1. juli Der gælder nogle særlige betingelser, der skal være opfyldt, når man etablerer sig ved køb af aktier eller anparter. Det gælder, 1. At kontohaveren eller dennes ægtefælle, eller begge ægtefæller tilsammen, ejer aktier eller anparter svarende til mindst 25% af aktie- eller anpartskapitalen i selskabet eller svarende til mere end 50% af stemmeværdien 2. At aktierne eller anparterne skal være i et selskab, hvis virksomhed ikke i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende (pengetankreglen 3 ) 3. At aktierne eller anparterne ikke må være erhvervet i forbindelse med omdannelsen af en personligt ejet virksomhed efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse, som led i en skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningsloven, som led i en skattefri fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver efter fusionsskatteloven eller ved arv, arveforskud eller gave. 3 Aktierne eller anparterne skal være i et selskab, hvis virksomhed ikke i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. Selskabet anses for en pengetank, når mindst 50% af selskabets indtægter i et indkomstår stammer fra sådan virksomhed, eller hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende udgør mindst 50% af handelsværdien af selskabets samlede aktiver opgjort ultimo indkomståret. 12

13 Etablering Der kan ikke ske frigivelse af etablerings- eller iværksætterkontomidler til køb af aktier eller anparter, der er anskaffet mere end 3 år forud for etableringen. Eksempel 1 En person ejer 24% af aktiekapitalen i et selskab. Aktieposten er anskaffet for 4 år siden. Der erhverves nu yderligere 5% af aktiekapitalen, således at ejerandelen bliver på 29%. Såfremt anskaffelsessummen for denne senest erhvervede aktiepost overstiger etableringsgrænsen, kan der ske hævning af opsparing på etablerings- eller iværksætterkontoen. Der kan derimod ikke ske hævning af opsparing vedrørende de aktier, der er anskaffet for 4 år siden. Eksempel 2 En person ejer 76% af aktiekapitalen i et selskab. Aktieposten er anskaffet for 4 år siden. Uanset at ejerandelen er mindst 25%, kan der ikke ske hævning af opsparing, idet anskaffelsessummen for disse aktier ikke tæller med ved opgørelsen af, om etableringsgrænsen er opfyldt. Der erhverves nu yderligere 5% af aktiekapitalen. Såfremt anskaffelsessummen for denne senest erhvervede aktiepost overstiger etableringsgrænsen, kan der ske hævning af opsparing på etablerings- eller iværksætterkontoen. Var aktierne i ovenstående 2 eksempler derimod anskaffet senest 3 år forud for etableringstidspunktet, ville anskaffelsessummen for disse indgå i både etableringsgrænsen, og der kunne ske hævning af opsparing til købet af disse Arbejdstidskravet Ved etablering af en personlig virksomhed eller ved køb af aktier/anparter, skal opspareren desuden opfylde et arbejdstidskrav. Arbejdstidskravet indebærer, at man skal arbejde mindst 50 timer pr. måned i virksomheden. Dette gælder uanset, om man får frigivet etablerings- eller iværksætterkontomidler til en personlig virksomhed eller til køb af aktier eller anparter. Det er i den forbindelse tilstrækkeligt, at stifteren, dennes ægtefælle eller de i fællesskab opfylder arbejdstidskravet på mindst 50 timer pr. måned. Ved etablering af et I/S eller køb af aktier eller anparter i et selskab skal hver enkelt interessent, aktionær eller anpartshaver (sammen med dennes eventuelle ægtefælle) opfylde arbejdstidskravet, hvis de har anvendt etablerings- eller iværksætterkontomidler. Derfor vil etablering af et I/S med eks. 4 interessenter betyde, at der som minimum skal være arbejdsopgaver svarende til 200 timer pr. måned i virksomheden, hvis alle interessenterne har anvendt etablerings- eller iværksætterkontomidler. Deltagerne i en virksomhed kan godt have divergerende arbejdsindsats, som vil blive lagt til grund, hvis dette kan sandsynliggøres. 13

14 Etablering Hvis man driver sæsonbetonet virksomhed hvilket betyder, at virksomheden alene er i drift en del af året - vil man i den periode, hvor virksomheden er i drift, skulle opfylde arbejdstidskravet på mindst 50 timer pr. måned. Det kunne eks. være en iskiosk, der eks. alene har åbent 5 måneder om året. For selskaber gælder det særlige, at arbejdstidskravet godt kan opfyldes i et koncernforbundet selskab. Arbejdstidskravet skal, uanset om man etablerer personlig virksomhed eller køber aktier/anparter, være opfyldt i etableringsåret og det efterfølgende indkomstår. Herefter gælder der ikke nogen binding i forhold til, at der skal være tale om en ikke uvæsentlig arbejdsindsats i den etablerede virksomhed. Efter etablering af virksomhed kan man komme i den situation, at man ikke vil kunne arbejde. Det kan skyldes, at man bliver uarbejdsdygtig som følge af en ulykke eller alvorlig sygdom. Hvis man bliver uarbejdsdygtig efter etablering af virksomheden, ophæves arbejdstidskravet for den resterende periode. Hvis ægtefællerne driver deres virksomhed i fællesskab, bortfalder arbejdstidskravet, hvis bare en af ægtefællerne bliver uarbejdsdygtig. Drives virksomheden derimod ikke i fællesskab, men alene af den ene ægtefælle, er det et krav, at det er den ægtefælle, der driver virksomhed, som skal blive uarbejdsdygtig. Endeligt bortfalder arbejdstidskravet ved konkurs, død og virksomhedsophør, jf. i øvrigt afsnit

15 Beskatning af anvendte indskud 4. BESKATNING AF ANVENDTE INDSKUD Beskatningen af de frigivne etablerings- eller iværksætterkontomidler afhænger af, om der sker etablering af personlig virksomhed eller etablering ved køb af aktier/anparter Beskatning af anvendte indskud ved etablering af personlig virksomhed Der er opnået skattemæssigt fradrag for opsparingen i indskudsåret, alternativt er der foretaget opsparing uden indskud. Beskatningen gennemføres ved, at afskrivningsgrundlaget for de anskaffede formuegoder nedsættes. Anskaffes et formuegode, vil anskaffelsessummen skulle reduceres helt eller delvist med frigivne etablerings- eller iværksætterkontomidler. Det er kontohaveren, der bestemmer, hvilke formuegoder der skal ske frigivelse til. Det forlodsafskrevne beløb fragår i afskrivningsgrundlaget for de anskaffede formuegoder. Det kan eks. være på bygninger, installationer og driftsmidler, jf. afsnit 3.1. Dermed får man reduceret de skattemæssige afskrivninger i de følgende indkomstår, som dermed helt eller delvist udligner det skattemæssige fradrag, man har opnået på opsparingstidspunktet. Der gælder imidlertid nogle regler for, hvor meget afskrivningsgrundlaget skal reduceres. Disse regler fastsættes i forhold til, hvornår der er sket opsparing. Følgende andel af det frigivne beløb reduceres i de anskaffede formuegoder (omfattet af litra a-f, jf. afsnit 3.1): Etableringskonto Iværksætterkonto Indskud foretaget i 1998 eller tidligere 100% 100% Indskud foretaget i % 100% Indskud foretaget i % 100% Indskud foretaget i 2010 og senere 50% 100% Anvendelse af opsparingen kan illustreres således: Etableringskonto Iværksætterkonto Frigivet opsparing fra Anskaffet maskine Modregning af frigiven opsparing fra Afskrivningsgrundlag

16 Beskatning af anvendte indskud Som tidligere nævnt kan der i etableringsgrænsen medregnes formuegoder, der er anskaffet op til 3 år før etableringen. Hvis der er foretaget skattemæssige afskrivninger på disse, vil det imidlertid alene være den nedskrevne værdi, hvorpå der kan foretages forlodsafskrivninger. Man skal være opmærksom på, at disse forlodsafskrivninger med etablerings- og iværksætterkontomidler indirekte kommer til efterbeskatning ved salg af det pågældende aktiv: Hvis det er en ejendom, vil den anvendte opsparing kunne komme til genbeskatning ved opgørelse af genvundne afskrivninger Hvis det er driftsmidler, der afskrives efter saldometoden, vil der kunne opstå en større avance i forbindelse med salg af virksomheden, som følge af den reducerede afskrivningssaldo. Hvis der sker frigivelse af opsparing til modregning i afholdte driftsudgifter (omfattet af litra g-h, jf. afsnit 3.1), vil konsekvensen være således: Etableringskonto Iværksætterkonto Indskud foretaget i 1998 eller tidligere 100% 100% Indskud foretaget i % 100% Indskud foretaget i 2002 og senere 55% 100% Anvendelse af opsparingen kan illustreres således: Etableringskonto Iværksætterkonto Frigivet opsparing fra Betalt husleje op til etableringen (maks. 1 år) Modregning af frigiven opsparing fra Fradragsberettiget driftsudgift Beskatning af anvendte indskud ved køb af aktier eller anparter Har man etableret sin virksomhed ved køb af aktier eller anparter, sker der ligeledes beskatning af de frigivne etablerings- eller iværksætterkontomidler. I modsætning til ved etablering af personlig virksomhed, hvor der sker reduktion af afskrivningsgrundlag henholdsvis fradragsretten for driftsudgifter, medregnes de frigivne midler i stedet til den personlige indkomst. Derfor beholder man da også den fulde anskaffelsessum for aktierne eller anparterne, hvortil man har fået frigivet etablerings- eller iværksætterkontomidler. 16

17 Beskatning af anvendte indskud Hvis der er frigivet etablerings- eller iværksætterkontomidler, sker der beskatning med følgende andel af de frigivne midler: Etableringskonto Iværksætterkonto Indskud foretaget i 1998 eller tidligere 80% 100% Indskud foretaget i % 100% Indskud foretaget i 2002 eller senere 50% 100% Beskatningen gennemføres ved, at der i den personlige indkomst i etableringsåret og de følgende 9 indkomstår medregnes 1 / 10 af ovenstående procenter af det hævede indskud. Det betyder, at der sker beskatning med 5% af det frigivne i hvert på hinanden følgende 10 år, hvis indskuddene er foretaget i 2002 eller senere på en etableringskonto. For iværksætterkontomidler sker der efterbeskatning i etableringsåret og de følgende 9 år med 1 / 10 af det frigivne beløb p.a., dvs. 10% p.a. Eksempel: Etableringskonto Iværksætterkonto Frigivet opsparing fra Anskaffelsessum for anparter Beskatning: I alt beskattet

18 Beskatning af anvendte indskud 4.3. Overvejelser omkring anvendelse af etablerings- eller iværksætterkontoordningen Det kan være interessant for iværksættere, at der kan opnås skattemæssigt fradrag for opsparing til senere etablering af en virksomhed. Hvis man anvender etableringskontoordningen, opnås der et ligningsmæssigt fradrag, og for opsparinger efter 2002 sker der alene efterbeskatning med 50%/55% af det frigivne beløb. Der opnås en likviditetsmæssig virkning af anvendelse af ordningen, men ikke nødvendigvis en skattemæssig besparelse. Hvis der eksempelvis tages udgangspunkt i yderpunkterne i vores marginalskatteprocenter og skatteværdi af fradrag, vil man kunne opnå et skattemæssigt fradrag med en værdi på 25% (når forårspakken er fuldt ud implementeret i 2019). Derfor vil et indskud på DKK alene have en skattemæssig fradragsværdi på DKK Som følge af forlods afskrivning reduceres de skattemæssige afskrivninger, og dermed vil DKK (50%) i praksis øge den personlige indkomst, hvor marginalskatten vil være på 51,5% eller DKK Derfor har man et tab på DKK 750. Dette skal dog sammenholdes med likviditetsvirkningen (og dermed forrentningen af beløbet) i samme periode. Hvis der frigives etableringskontomidler til driftsudgifter, vil efterbeskatningen ske straks, mens frigivelse til anskaffelse af formuegoder eks. en bygning vil resultere i en længere efterbeskatningsperiode, da der kun kan afskrives med 4% p.a. af det yderligere afskrivningsgrundlag, man ville have haft uden forlodsafskrivningen. Det afhænger derfor af de konkrete omstændigheder, hvor stor nettoeffekten er ved anvendelse af muligheden for opsparing på en etableringskonto. I stedet for etableringskontoordningen kan man anvende iværksætterkontoordningen. Hvis man sparer op i 2011, vil man opnå en skattebesparelse på 51,5% af eks. DKK (DKK ). Der er således en umiddelbar større likviditetseffekt ved iværksætterkontoen. Ved efterbeskatningen i form af den øgede indkomst i de følgende år vil man kunne opnå en beskatning på helt ned til DKK (mindste beskatning af personlig indkomst). Hvis man planlægger at købe aktier, vil der kunne være en likviditetsmæssig fordel. Det skyldes, at man opnår fradrag i topskatten for 2011, mens efterbeskatningen sker over de kommende 10 år inkl. etableringsåret. 18

19 Beskatning af anvendte indskud Fradrag 2011 for indbetaling på iværksætterkonto DKK Indbetalt Skattemæssig fradragsværdi 51,5% Køb af aktier/anparter inden den 15. maj Beskatning ,5% af 1 / 10 af DKK Efter etableringen af selskabet vil man i nogen grad have mulighed for at disponere sin indkomst således, at man evt. vil kunne undgå topskattebetaling ved beskatning af den frigivne opsparing (udbytte i stedet for løn). Kan marginalskatten blive lavest mulig, vil beskatningen i eksemplet reduceres til ca. DKK Der er umiddelbart størst fordel ved at anvende iværksætterkontoordningen, da den giver højest fradragsværdi ved indskud. Det kan dog variere fra situation til situation, hvad der er mest fordelagtigt for den enkelte. 19

20 Efterbeskatning ved manglende hævning 5. EFTERBESKATNING VED MANGLENDE HÆVNING Der gennemføres en strafbeskatning, hvis man ikke opfylder lovens bestemmelser. Det vil typisk være i følgende situationer, at denne strafbeskatning bliver gennemført: 1. Hævet opsparing til ikke forlodsafskrivningsberettiget investering 2. Hævet opsparing, men ikke sket etablering pga. manglende opfyldelse af etableringsgrænsen eller arbejdstidskravet 3. Ikke hævet opsparing i tide 4. Ikke hævede midler ved død, konkurs eller ophør af fuld skattepligt til Danmark Hævet opsparing til ikke forlodsafskrivningsberettiget investering Der kan være frigivet etablerings- eller iværksætterkontomidler til afholdelse af udgifter eller køb af formuegoder, som SKAT ved en efterfølgende kontrol ikke kan godkende forlodsafskrivning på. Det kunne eks. være køb af aktiver, der ikke anses for værende anvendt i virksomheden, eller afholdelse af driftsudgifter mere end 1 år før etableringen. Dermed er der frigivet etablerings- eller iværksætterkontomidler fejlagtigt, og der skal ske efterbeskatning af den frigivne opsparing, som hvis etablering var opgivet dvs. der ikke var sket etablering inden for tidsfristen. Dette kan illustreres ved følgende eksempel: En person har foretaget henlæggelser til etablering af en personlig virksomhed. Virksomheden blev etableret i 2011, ved brug af etableringskontomidler. DKK Henlæggelse Henlæggelse Henlæggelse Henlæggelse Henlæggelser i alt Anvendt til køb af formuegoder i Rest henlæggelse efter etablering 0 Efterfølgende er det blevet konstateret af SKAT, at personen ikke har kunnet forlods afskrive på de anskaffede formuegoder i virksomheden, hvorfor der skal ske efterbeskatning af de hævede beløb. 20

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Skatteinformation august 2011

Skatteinformation august 2011 Skatteinformation august 2011 KVIST &JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Tronholmen 3 8960 Randers SØ Tlf. 86 41 21 00 Fax 86 40 34 98 Østergade 13 8450 Hammel Tlf. 86 96 91 00 Fax 86 96 96 03 Østerbrogade

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Skatteinformation august 2011

Skatteinformation august 2011 Skatteinformation august 2011 Lersø Parkalle 112. 2100 København Ø. Telefon 39 29 08 00 www.buusjensen.dk. buusjensen@buusjensen.dk Forord Konsekvenserne af finanskrisen og internationaliseringen, herunder

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere