Iværksætterskatten stadig et selvmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iværksætterskatten stadig et selvmål"

Transkript

1 Iværksætterskatten stadig et selvmål AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret af en ekstrabeskatning af såkaldte porteføljeaktier, dvs. både børsnoterede og unoterede aktier, hvor ejeren besidder under 10 pct. af et selskabs samlede aktiebeholdning, jf. figur 1. I en tid, hvor fravær af økonomisk vækst er Danmarks største udfordring, er skærpet porteføljeaktiebeskatning uhensigtsmæssig på mindst to måder: Den skærpede porteføljeaktiebeskatning er en del af finansieringen af skattereformen fra 2009 Mindre risikovillig kapital til investeringer: For investorer i små unoterede virksomheder medfører ekstrabeskatningen, at det ikke længere er interessant at foretage investeringer, hvor der opnås en aktiebesiddelse på under 10 pct.; investeringer i mange nye og små virksomheder og potentielle vækstskabere forbliver dermed urealiserede. Administrative byrder: Skatten medfører øgede administrative byrder til bl.a. opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier. Lovforslag L194 behandles netop nu i Folketinget. Det lovforslag udmønter finanslovsaftalen for Med L194 fritages visse porteføljeaktier for skatten under særlige omstændigheder. Det er dog langt fra nok til at modsvare de negative effekter. De såkaldte business angels vil i stor stil holde sig væk fra vækstvirksomheder. Lovforslag L194 om lempelse af iværksætterskatten behandles netop i disse uger i Folketinget Figur 1: Porteføljeaktiebeskatning Selskab A Investors ejerandel = 9 pct. Ejerselskab / investor Selskab B Investors ejerandel = 11 pct. Man ejer porteføljeaktier, hvis man ejer aktier i et selskab, men har en ejerandel på under 10 pct. af den samlede aktiebeholdning Ingen skattefritagelse Skattefritagelse Kilde: Lavet på baggrund af Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (skattefritagelse af iværksætteraktier). Skatteministeriet, journal nr Dansk Erhvervs Perspektiv 2011 #41

2 IVÆRKSÆTTERSKATTEN STADIG ET SELVMÅL DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #41 MAJ 2011 Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA) estimerede, at det regelsæt vedr. iværksætterskatten, der var gældende i 2010, indebar, at Danmark ville gå glip af investeringer for mindst 4,4 mia. kr. i perioden , dvs. knapt 900 millioner kr. om året. Med den seneste forbedring af regelsættet, som er kommet i stand efter høringssvar fra bl.a. Dansk Erhverv, er der mulighed for, at ikke kun venturefonde, men også business angels, under visse omstændigheder kan friholdes for skatten. Dermed mindskes også det tab af investeringer, som Danmark selvvalgt lider. Men tabet er fortsat stort. Et nyt måske endda optimistisk - minimumsestimat over de negative effekter af iværksætterskatten efter de nye regler i L194 bliver nu snarere ca. 3½ mia. kr., behæftet med usikkerhed. For perioden svarer det til, at vi pga. iværksætterskatten årligt iflg. Dansk Erhvervs estimat går glip af ca. 700 millioner kr. årligt i risikovillig kapital. Danmark går glip af investeringer for mindst 3,5 mia. kr. frem mod 2017, svarende til ca. 700 mio. om året Uanset hvad, er dette en alvorlig selvvalgt - og isoleret dansk vækstbremse og fremstår som sådan fortsat som et af selvmålene i en ellers fornuftig skattereform. Hvad er unoterede porteføljeaktier? Grundlaget for den skærpede beskatning af porteføljeaktier er udmøntningen af skattereformen fra 2009, Forårspakke 2.0. Et led i finansieringen af skattereformen, der sænkede indkomstskatten med ca. 29 mia. kr., var en ligestilling mellem obligationer og de såkaldte porteføljeaktier børsnoterede såvel som unoterede. Denne ekstrabeskatning skulle isoleret set årligt give mio. kr. i skatteindtægter i perioden , men med et stigende provenu frem mod For de børsnoterede porteføljeaktier er det skønnede årlige provenu langt højere, nemlig 1,8 mia. kr. Ligestillingen mellem porteføljeaktier og obligationer blev indført under henvisning til et ønske om harmonisering af den skattemæssige behandling af selskabers udbytter og aktieavancer. Den skærpede porteføljeaktiebeskatning blev dermed også lanceret som en slags regelforenkling. Provenuet fra de børsnoterede porteføljeaktier i Forårspakke 2.0 bidrager med hele 1,8 mia. kr. til finansieringen Efter Forårspakke 2.0 er afkastet af aktier som udgangspunkt skattefrit, når et selskab ejer mere end 10 pct. af aktierne i et andet selskab. Ejer det første selskab derimod mindre end 10 pct. af det andet selskab de såkaldte porteføljeaktier beskattes afkastet derimod med 25 pct. af afkastet. Princippet er illustreret i figur 1 på forsiden. DANSK ERHVERV 2

3 IVÆRKSÆTTERSKATTEN STADIG ET SELVMÅL DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #41 MAJ 2011 Undtagelse fra porteføljeaktiebeskatning, en klar forbedring men virker den i praksis? Denne generelle regel er blevet kritiseret for at hæmme investeringer i iværksættere og mindre vækstvirksomheder, hvorfor den har fået tilnavnet iværksætterskatten. For at imødegå denne negative virkning af skatten, blev forligspartierne bag finansloven for 2011 enige om at indføre visse undtagelser for porteføljeaktiebeskatningen. Disse undtagelser medfører, at investeringer i nystartede virksomheder kan undtages for beskatning, selvom ejerandelen er under 10 pct. Man gør derved nogle af porteføljeaktierne til såkaldte iværksætteraktier. Der er dog en række krav, som selskaberne og aktierne skal leve op til, før denne undtagelsesvise skattefritagelse kan få virkning, jf. figur 2. Visse porteføljeaktier kan dog få status af iværksætteraktier og derved blive fritaget for porteføljeaktiebeskatning I forbindelse med det nye lovforslag L194 skønnes denne lempelse at indebære et isoleret provenutab i størrelsesordenen 60 mio. kr. årligt, hvilket omtrent svarer til 10 pct. af det varige, langsigtede provenu på ca. 600 mio. kr. skønnet i det oprindelige forslag. i Figur 2: Krav til undtagelser fra porteføljeaktiebeskatning Investoren Aktierne Iværksætterselskabet Der stilles både krav til investorselskabet, iværksæt- Type Gennem privat venturefond eller som business angel Må ikke være selskaber, hvori det offentlige har bestemmende indflydelse Alene nye, unoterede aktier Kun små og mellemstore virksomheder terselskabet og selve aktierne, hvis porteføljeaktier skal klassificeres som iværksætteraktier og dermed skattefritages Kapitalindskuddets størrelse Maksimal udstedelse af iværksætteraktier: 2,5 mio. ( 18,7 mio. kr.) Hvis mindre selskab: Kun investeringer i Tidspunkt Først skattefritagelse efter 3 års ejerskab igangsætter-, opstartsog ekspansionsfasen Hvis mellemstort selskab: Kun investeringer i igangsætter- og opstartsfasen Kilde: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (skattefritagelse af iværksætteraktier). Skatteministeriet, journal nr , pp DANSK ERHVERV 3

4 IVÆRKSÆTTERSKATTEN STADIG ET SELVMÅL DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #41 MAJ 2011 Som det fremgår af figuren, er kravene mange, såfremt man ønsker at opnå en undtagelse for porteføljeaktiebeskatningen og dermed vil lempelsen sandsynligvis også være forbeholdt investorer, der enten i forvejen lever op til kravene eller er villige til at påtage sig store, administrative byrder for at kunne leve op til disse krav. Sidstnævnte er decideret gift for business angels og iværksættere. Positivt er det imidlertid, at de indkomne høringssvar også har givet business angels med langt mindre initiale formuer mulighed for skattefritagelse på lige fod med de langt mere robuste og polstrede private venturefonde. På bundlinjen bliver resultatet, at selvom beskatningen er mærkbart lempet, vil effekten af denne lempelse være begrænset. Er porteføljeaktier det samme som obligationer? Uantastet af den kommende lempelse i L194, er baggrunden for skattereformens skærpede porteføljeaktiebeskatning, at investeringer i porteføljeaktier mest kan sammenlignes med en investering i obligationer og derfor skattemæssigt bør behandles ligeså. Denne tolkning kan imidlertid bestrides ikke mindst for de unoterede aktier: Investeringer i porteføljeaktier er udover at være en nyttig placering af aktiver for den enkelte minoritetsaktionær en afgørende tilførsel af risikovillig kapital til erhvervslivet og dermed også til samfundsøkonomi og beskæftigelse. Og det på en langt mere direkte måde end den mere passive investering via obligationer, jf. figur 3. Figur 3: Obligationer versus porteføljeaktier Obligationer Porteføljeaktier Passiv / aktiv Passiv investering Aktiv investering Mulighed for at udøve indflydelse i selskabet Sikkerhed i investeringen? Målgruppe Kilde: Dansk Erhverv og DVCA. Nej, du er långiver til selskabet Ja. Kursudsving normalt meget små Pensionskasser samt andre indehavere af større formuer med behov for midlertidig placering af midler Ja. Har investor mere end 10 pct., kan der blokeres for tvangsindløsning af restaktier. Ejes der mere end 1/3 kan der blokeres for vedtægtsændringer i selskabet. Nej. Ofte store udsving i værdien af aktierne. Ofte mindre virksomheder og mere risikobetonede investeringer Obligationer og unoterede porteføljeaktier er væsensforskellige på en række punkter DANSK ERHVERV 4

5 IVÆRKSÆTTERSKATTEN STADIG ET SELVMÅL DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #41 MAJ 2011 Investering via porteføljeaktier er noget, som bruges i alle led af erhvervslivets værdikæde. Investeringer via små ejerandele bruges af ventureselskaber og business angels for at sikre risikospredning og ny vækst, men bruges også af små handels-, produktions- og håndværksvirksomheder eksempelvis i forbindelse med flerårige glidende generationsskifter til betroede medarbejdere. Porteføljeaktier er således væsensforskellige fra obligationer, og den skærpede porteføljeaktiebeskatning skaber væsentligt dårligere rammer for investeringer i iværksættere, og den hæmmer dermed iværksætteriet i Danmark. Denne erkendelse finder man da også i flere af Danmarks nabolande, og den skærpede porteføljeaktiebeskatning medfører, at selskabsaktionærer, der har aktiebesiddelser under 10 pct., beskattes hårdere i Danmark end i de lande, Danmark traditionelt sammenligner sig med. Hårdere beskatning af risikovillige investeringer i Danmark end i Danmarks nabolande Eksempelvis er avance ved salg af unoterede aktier skattefri i Sverige (uanset størrelsen af aktiebesiddelsen). I Tyskland og Norge er henholdsvis 97 pct. og 95 pct. af avancen ved salg af unoterede aktier som udgangspunkt skattefri (uanset størrelsen af aktiebesiddelsen). Tabte iværksætterinvesteringer for mindst 3½ mia. kr. Den skærpede porteføljeaktiebeskatning fra 2010 er en hæmsko på risikovillige investeringer i nye og potentielt lovende virksomheder. Forbedringen, der ventes at træde i kraft senere i 2011 efter godkendelse i EU dæmper de negative effekter en smule. Som nævnt tidligere beregner Skatteministeriet et årligt provenutab ved lempelsen på ca. 60 mio. kr., der i et positivt scenario kaster yderligere investeringer af sig for mere end 60 mio. kr. pga. de dynamiske effekter. Skatten fungerer som hæmsko på investeringslysten, og Danmark går glip af investeringer for mindst 3½ mia. kr. indtil 2017 Lempelsen er dog så omgærdet af betingelser og administrative krav, at skønnet over mistede risikovillige iværksætterinvesteringer til Danmark allerhøjst kan nedskrives til 3,5 mia. kr. frem mod 2017 og så er der regnet med en faktor 1:3 i dynamisk effekt. Konkret er det en effektiv beskatning af porteføljeaktierne på 63,4 pct., jf. figur 4, som kraftigt dæmper investeringslysten. DANSK ERHVERV 5

6 IVÆRKSÆTTERSKATTEN STADIG ET SELVMÅL DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #41 MAJ 2011 Figur 4: Beskatning af porteføljeaktier - beregningseksempel Driftsselskabet Datterselskabsaktier Kr. Porteføljeaktier Overskud før skat Selskabsskat (25 %) Resultat efter skat Kr. Den effektive beskatning af porteføljeaktier løber op i 63,4 pct. Holdingselskab Udbytte modtaget Selskabsskat (25 %) Resultat efter skat Personlig hovedaktionær Udbytte modtaget Aktieindkomstskat (42 %) Resultat efter skat i alt Effektiv beskatning 56,5 pct. 63,4 pct. Kilde: Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA). Færre risikovillige investeringer færre vækstvirksomheder Den skærpede beskatning af porteføljeaktier medfører, at der er mindre risikovillig kapital til rådighed det er ganske enkelt ikke længere lige så interessant for investorer at foretage investeringer, hvor der opnås en aktiebesiddelse på under 10 pct. til stor skade for nyetablerede virksomheder. Mindre risikovillig kapital giver færre investeringer i iværksættere og vækstvirksomheder Nye virksomheder er dog ikke de eneste, der kan opleve sværere adgang til investorerne: Tilførsel af nødvendig kapital til en allerede etableret virksomhed, der ønsker at sikre sin vækst, kan blive forhindret af, at ejerne ikke ønsker at lade sig udvande til en ejerandel under 10 pct. Alt sammen noget, der peger i retning af færre investeringer i iværksættere og vækstvirksomheder. Færre investeringer i iværksættere og vækstvirksomheder giver forringet, økonomisk vækst Desuden er reglerne om porteføljeselskabsbeskatning reelt en administrativ byrde, der medfører øgede årlige omkostninger for selskaber til opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier en opgørelse, der uden den skærpede beskatning ikke ville være nødvendig i samme omfang. Yderligere kan anvendelse af lagerprincippet være likviditetsmæssigt belastende for selskabsaktionæren, som skal betale skat af en avance, der endnu ikke er og måske aldrig bliver realiseret. og også likviditeten er presset Trods en væsentlig lempelse i forbindelse med finansloven for 2011, hører iværksætterskatten fortsat til blandt de rene selvmål i en ellers fornuftig skattereform. DANSK ERHVERV 6

7 IVÆRKSÆTTERSKATTEN STADIG ET SELVMÅL DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #41 MAJ 2011 DANSK ERHVERV 7

8 IVÆRKSÆTTERSKATTEN STADIG ET SELVMÅL DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV #41 MAJ 2011 OM DENNE UDGAVE Iværksætterskatten stadig et selvmål er 41. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv. Redaktionen er afsluttet 11. maj OM Dansk Erhvervs PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. ISSN nr.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KILDER Følgende er blevet anvendt under udarbejdelsen af denne udgave af Perspektiv: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (skattefritagelse af iværksætteraktier). Skatteministeriet, journal nr Skatteministeriet, journal nr (2011): Høring over forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. Lovbekendtgørelse nr. 89 af 25. januar 2010 om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Regeringen & Dansk Folkeparti (2009): Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Finansministeriet (2010): Aftaler om Finansloven for Rosendahl-Schultz Grafisk. Endvidere er anvendt rådgivning og beregninger foretaget af Danish Venture Capital and Private Equity Association, DVCA. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den korrekte version lagt på nettet. REDAKTION Direktør Christian Tanggaard Ingemann, MBA & cand.jur. (ansvarshavende), analysechef Geert Laier Christensen, cand. scient. pol. (redaktør), underdirektør Søren Friis Larsen, cand. scient. pol., chefanalytiker Torben Mark Pedersen, cand. polit., Ph.D., chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon., skattepolitisk chef Bo Sandberg, cand. polit., pressekonsulent Lisa Sandager, cand. merc., journalist. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til skattepolitisk chef Bo Sandberg på eller tlf NOTER i Generelt er skønnene vedrørende den skærpede porteføljeaktiebeskatnings provenu behæftet med stor usikkerhed. DANSK ERHVERV 8

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Lavere selskabsskat er en god forretning

Lavere selskabsskat er en god forretning Lavere selskabsskat er en god forretning AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MATTHIAS BORRITZ MILFELDT. RESUME Provenuet fra selskabsskatten er særdeles konjunkturafhængigt

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud AF DIREKTØR CHRISTIAN T. INGEMANN, MBA, CAND. JUR. OG CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. RESUME Regeringens forslag

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Den offentlige

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEKRETARIATSCHEF TOR- BEN E. HOFFMAN ROSENSTOCK, CAND.JUR RESUME Der er et kolossalt potentiale for energibesparelser

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa Danmark er duksen i et gældsplaget Europa AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Hvis eurozonen var et land, så

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Der

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Selskabsbeskatning ved køb og salg af aktier

Selskabsbeskatning ved køb og salg af aktier Skatteoptimering vedrørende aktieavancebeskatning Skatteret Kandidatafhandling Cand. merc.aud studiet Copenhagen Business School Maj 2012 Udarbejdet af: Christian Fogh Morten Bo Hansen Vejleder: Henrik

Læs mere