G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t"

Transkript

1 G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2009 den 29. april kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset salen, Flodvej 68. Punkt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog advokat John Jantzen som dirigent, og John Jantzen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Punkt 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år. Formanden Margrethe Maibøll aflagde beretning. Der henvises til skriftlig beretning, der er vedhæftet nærværende protokollat som bilag. Preben Skovbjerg, lejlighed 36, tilkendegav at der var tale om en flot og udførlig beretning, men han havde gerne set den udsendt før generalforsamlingen, da den nu forelå skriftligt. Preben Skovbjerg opfordrede bestyrelsen til at flytte en uindregistreret bil, der stod parkeret ved blok B. Camilla Schreiner-Frantzen, lejlighed 55, meddelte at bestyrelsen op til flere gange havde kontaktet politiet og anmodet om at den blev flyttet. Det ville være selvtægt selv at flytte bilen, idet den henstod på offentlig vej. Efter nogle få meningsudvekslinger fra salen tilkendegav Camilla Schreiner-Frantzen, at politiet på ny ville blive kontaktet, denne gang skriftligt. Preben Skovbjerg anførte at han, i sin egenskab af formand for bolignettet og i øvrigt mange andre foreninger til stadighed bliver kontaktet af forskellige udbydere med henblik på opsætning af mobilmaster. Det var hans opfattelse, at foreningen på et tidspunkt kunne blive tvunget til at afsætte plads til en mobilmast og det derfor måtte overvejes at indgå en aftale om opsætning af mobilmast, så langt fra bebyggelsen som muligt, medens vi selv har muligheden for at anvise en placering. Der udspandt sig herefter en længere dialog for og imod mobilmaster, samt mulighederne for at sige fra. Dirigenten tilkendegav, at spørgsmålet hørte hjemme under punktet eventuelt, men tillod efter omstændigheder afslutning af debatten vedrørende sendemaster. Vivi Meldgaard, lejlighed 254, anførte at hun havde problemer med ventilationen på badeværelset, idet den gav meget støj. Sven Kruse Andersen, meddelte at der havde været store problemer med ventilationsanlægget. Der havde været problemer med at fremskaffe reservedele, ligesom BJ VVS manden havde svigtet i processen. Det havde været nødvendigt at fremskaffe de oprindelige beregninger for dimensioneringen af anlæggene. En del problemer skyldes også manglende rengøring af udsugningen i lejlighederne samt ulovlig installerede emhætter. Sven Kruse Andersen præciserede, at beboerne under ingen omstændigheder måtte montere motorer direkte på udsugningen, idet sådanne installationer kunne være med til at sprede brand fra den ene lejlighed til den anden. Det er muligt at montere en emhætte med kulfilter, hvor luften fra emhætten ikke går direkte til ventilations anlægget. Jeanette Andersen, lejlighed 211, kunne ikke forstå, at der havde været en tvist om faldstammer, idet vedligeholdelse af faldstammerne er et fællesanliggende i henhold til vedtægterne. Sven Kruse

2 Andersen anførte at den omhandlende tvist hun henviste til ikke vedrørte faldstammerne som sådan, men det forhold at et toilet var monteret ca. 8 cm fra faldstammen, hvilket havde givet vandskader. Der havde således været tale om en håndværksmæssig fejl, idet toilettet skulle monteres med en tæt overgang mellem toilet og faldstamme. Jan Lundob Fauerby, lejlighed 61, anbefalede at hele byggeriet blev gennemgået af en bygningskonstruktør for at fastsætte hvilke kommende problemer og bygningsudbedringer man kunne forvente. Sven Kruse Andersen meddelte, at bestyrelsen løbende havde kontakt til ingeniør Ove Heede og man afhjalp løbende fejl og mangler, sideløbende med almindelig vedligeholdelse i den takt, der var behov for det. Det var ikke Sven Kruse Andersens og bestyrelsens opfattelse, at omkostningerne ved en yderligere bygningsgennemgang stod mål med den nye viden, der ville tilgå bestyrelsen. Der blev rejst spørgsmål om forsikringsdækning for så vidt angår skjulte rør. Arne Kristensen tilkendegav, at der foreligger forsikring på skjulte rør, men det er altid en afvejning om der skal søges forsikringsdækning ved småskader, idet mange smårørskader uværeligt vil afføde en præmiestigning. Beretningen blev taget til efterretning med klapsalver fra salen. Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Revisor Boye Petersen gennemgik regnskabet og fremhævede de væsentlige poster der afveg fra budgettet. På forespørgelse meddelte revisor at de på side 7 anførte ejerforeningsbidrag for 2009 var korrekte, men vandafgifterne var desværre ikke tilrettede. De vil blive udarbejdet en ny side 7 til regnskabet. Henrik Petersen, lejlighed 231, spurgte om beplantningerne nu var afsluttet med de i regnskabet anførte kr ,00. Arne Kristensen meddelte, at beplantning ikke var afsluttet og at der allerede i budgettet var afsat yderligere beløb. Regnskabet blev herefter bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget. Punkt 4. Forslag fra bestyrelsen. a) Vedtægtsændring til pgf. 15 Ændringsforslaget vedrørte en tilføjelse til 15, så lydende: Enhver ejerlejligheds ejer er pligtig til at sørge for frie adgangsveje til fælles installationer. Omkostninger ved etablering af adgang til fællesinstallationer i den enkelte lejlighed, afholdes af ejer, herunder nedtagning af køkken eller andre former for hindringer for fri adgang til installationer, genetablering efter endt arbejde afholdes ligeledes af ejerlejlighedens ejer. Omkostninger til afdækning og rengøring i den enkelte lejlighed i forbindelse med arbejde på fællesinstallationer afholdes ligeledes af ejerlejligheds ejer. Der var flere der ønskede ordet og efter flere meningstilkendegivelser om rimeligheden heraf og eventuelle beløbsgrænser, trak bestyrelsen forslaget, med henblik på en nøjere bearbejdning.

3 b) Vedtægtsændring til pgf. 18 Vedrørende en definition af hvilke hunderacer eller krydsninger heraf, der i henhold til vedtægterne skal betegnes som muskelhunde blev anført: Pitbull, Tosa, Amerikansk Staffordshire, Staffordshire Bull Terrier, Pit Bull Terrier, Bull Terrier og Amerikansk bulldog. Den foreslåede ændring til 18 blev bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget. Dirigenten tilkendegav, at der ikke havde deltaget 2/3 af ejerforeningens stemmeberettiget, så en endelig godkendelse ville kræve, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling og vedtægtsændringen der bliver godkendt 2/3 flertal. Punkt 5. Forslag fra medlemmer. Der forelå ingen forslag. Punkt 6. Valg af formand. Camilla Schreiner-Frantzen stillede op som kandidat til formandsposten. Dirigenten oplyste, at samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer havde tilkendegivet at de støttede Camilla Schreiner- Frantzens kandidatur. Der var ingen andre forslag og Camilla Schreiner-Frantzen blev valgt med akklamation. Punkt 7. Valg af kasserer. Arne Kristensen genopstillede. Der var ingen andre kandidater og Arne Kristensen blev valgt med akklamation. Punkt 8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. Sven Kruse Andersen var på valg og genopstillede. Der var ingen andre kandidater og Sven Kruse Andersen blev valgt med akklamation. Lisbeth Jensen, lejlighed 51 og Karsten Nielsen, lejlighed 161, blev foreslået valgt som bestyrelsessuppleanter. Punkt 9. Valg af administrator. Advokat John Jantzen blev foreslået, og genvalgt med akklamation. Punkt 10. Valg af revisor og revisorsuppleanter. Deloitte ved Boye Petersen blev foreslået og genvalgt. Der valgtes ikke revisorsuppleant. Punkt 11. Eventuelt. Lisbeth Jensen, lejlighed 51, spurgte om man selv måtte ringe til en murer og få ordnet sin altan. Hun havde en stor lunke, der samlede vand på altanen. Sven Kruse Andersen meddelte at terrasserenoveringen skred frem i den orden bestyrelsen fandt det mest trængende og kunne ikke anbefale,

4 at man foretog reparationer ved egne håndværkere, idet man så kunne imødese at det måske skulle laves om i forbindelse med renoveringen med en ekstra omkostning til følge. Der var imidlertid den mulighed at man via bestyrelsen kunne kontakte den entreprenør, der forestod renoveringen på ejerforeningens vegne og selv lægge betalingen ud. Der ville da være mulighed for at få betalingen refunderet på det tidspunkt foreningen planlagte, at renoveringen skulle finde sted. Sven Kruse Andersen, redegjorde for de aktuelle krav kommunen havde stillet til dagrenovation. Kommunen havde stillet krav om at affaldet ved afhentning skulle placeres mindre end 5 m fra Pærevangen / Blommevangen. Bestyrelsen havde protesteret og indledt en dialog om spørgsmålet. Sven Kruse Andersen meddelte at kravet fra kommunen kunne medføre en lukning af skakterne, og at en sådan lukning ville blive foretaget uden en generalforsamling kunne tage stilling dertil. Manny Bente Hansen, lejlighed 233, spurgte om der skulle fældes yderligere træer ved stisystemet og erstattes med nye træer. Sven Kruse Andersen meddelte, at enhver plantning af nye træer skete omkring efteråret. Der var ikke taget stilling til, hvornår fældning af de eksisterende træer skulle ske. Knud Hansen, lejlighed 181, henstillede til at rengøringspersonalet ikke hængte måtterne op på gelænderne, idet de af og til faldt ned og knækkede. Camilla Schreiner-Frantzen svarede, at rengøringen ikke kunne tilgodese alle beboere. Nogle havde hårde måtter, andre bløde måtter. En beboer supplerede med, at man måske kunne hjælpe rengøringspersonalet ved at beboerne tog måtterne ind de dage, der var gulvvask. På forespørgelse svarede Camilla Schreiner-Frantzen, at der var afsat et snarligt tidspunkt for pudsning af vinduer i indgangspartiet. Der var ingen yderligere der ønskede ordet og generalforsamlingen blev afsluttet kl Som dirigent: Som referent: John Jantzen

5 Ejerforeningen Frugtvangen Ordinær generalforsamling den 29. april 2009 Bestyrelsens beretning Jeg vil her redegøre for bestyrelsens arbejde siden den ordinære generalforsamling i april 2008: Renovering af blyinddækning: Der er i 2008 renoveret tre blokke D, E og H. Vi forventer, at renovere blok F, J og L i år. Brandvinduer: Under renoveringen viste det sig, at vi er nødt til at udskifte vore brandvinduer, da disse er meget skæve, visse steder så meget, at de er åbne i bunden. Dette giver stort varmetab om vinteren og risiko for vandskader i tagkonstruktionen. Grundet lang leveringstid var det dog kun blok E, der fik nye vinduer i De to øvrige skal have udskiftet vinduerne i år. Dette gøres fra lift. Renovering af terrasser, 1. og 2. sal (kulfiberbånd): Vi har i 2008 renoveret C- lejlighederne i blok K og L, og forventer at lave G og H i år. Terrasser i stueplan: Næsten alle terrasser i blok J, BV 1-5 har fået ny belægning. Der er i alt renoveret 12 terrasser i Den samlede udgift til dette løb op i ca. 1.4 mio., hvilket var godt DKK mere end budgetteret, men da det tidligere år ikke altid har været muligt at lave de planlagte terrasser, og der derved er overskud i kassen, besluttede bestyrelsen at tage af kassen, så vi kunne indhente noget af det forsømte. Sternbrædder: Det skal igen understreges, at det IKKE er tilladt at male de nyopsatte sternbrædder. Et afsnit omhandlende Maling af sternbrædder/tagudhæng er tilføjet i ejerforeningens Info-folder. Andet under renovering: Der er boret huller i sikringsrummene for at forbedre udluftningen i disse rum. Det er meningen, at rummene skal nedvaskes med klorin. Det samme skal ske med pladerne i P-kældrene. Fugning af murværk: Vi har haft nogle vandskader, der skyldes, at fugerne i murværket på gavlene er hårde og har mange sprækker. Samlinger mellem murværk og terrasser især på 1. og 2. sal er mange steder revnede, hvilket giver risiko for vandskader i de lejligheder der ligger ud til disse flader. Problemet er egentlig det samme som i badeværelser. På gavlene er fugerne blot endnu mere udsatte. Vi har skiftet fugerne enkelte steder, men kan se at det er et generelt problem. Ved endegavlene er fugerne mellem tagsten og murværk også ved at forgå flere steder og skal skiftes.

6 Kort efter sidste ordinære generalforsamling, stod det klart for bestyrelsen, at dette nok er næste opgave, der trænger sig på, og egentligt burde den udføres allerede nu. Bestyrelsen er dog klar over, at en yderligere forhøjelse af fællesudgifterne nok ikke lige er det nemmeste at få igennem på en generalforsamling, så det blev besluttet at se tiden an, og dermed tage de omkostninger der ligger i denne risiko. Ventilation: Ved årsskiftet viste det sig ved en nærmere gennemgang af et nyt ventilationsfirma, at vi havde en del ventilatorer, der var ved at bryde sammen. Disse er nu blevet udskiftet. I forbindelse med udskiftningen opstod en del støj i lejlighederne. Støjen skyldtes, at ventilatoren nu virkede optimalt. Vi har fået foretaget beregninger på ventilatorerne, så de nu er korrekt dimensionerede. Der kan dog stadig være støj i lejlighederne, men denne skyldes manglende rengøring i luftkanalerne til lejlighederne, defekte eller ulovligt installerede emhætter (med motorer). Disse forhold bedes ejerne bringe i orden hurtigst muligt. Varmepumper: Vi har fået monteret to varmepumper, én i fælleshuset og én i materielgården. Denne investering, der beløber sig til ca ,- DKK, regner vi med er hentet hjem igen i løbet af 2 år. I vintermånederne er strømforbruget allerede mere end halveret og udgør en besparelse på ca ,- DKK siden 14. januar. Affald: Vi er blevet pålagt af kommunen, at vores affald ved afhentning skal stå mindre end 5 meter fra offentlig vej. Dette betyder, at vore ansatte fra 1. maj, hvor pålægget træder i kraft, skal bringe affaldet ned for enden af hver blok hver onsdag. Vi har taget kontakt til kommunen, da vi ikke mener, at vi skal stilles anderledes end f.eks. rækkehusområderne. Kommunen påstår, at rækkehusene også skal bringe deres affald til afhentning i en afstand af 5 meter, - vi vil kontrollere, at dette også har sin rigtighed. Ved samme lejlighed fik vi at vide, at kommunen har foretaget opmåling til nyt affaldssystem, der indebærer opstilling af nedgravede affaldscontainere. Foreningen er ikke blevet underrettet i denne forbindelse, hvilket vi finder mærkeligt. Dette affaldssystem vil i øvrigt indebære kildesortering og lukning af vore affaldsskakter. Vi ved endnu ikke om eller hvornår dette system er planlagt taget i brug. Varmt vand: Bestyrelsen har fået installeret nogle bypassventiler, så der kan sættes koldt vand på den varme vandstreng under rengøring af varmebeholderne. Med dette tiltag håber vi at kunne undgå de mange episoder, hvor rust har sat sig fast i målere og vandhaner i forbindelse med lukning af det varme vand. Imidlertid kan der dog stadig være en risiko, hvor det er den enkelte stigestreng, der lukkes. Vandskader: Pga. manglende eftersyn af fuger på badeværelser samt manglende eftersyn og misligholdelse af egne synlige rørinstallationer, har der været en del vandskader. Forsikringen dækker IKKE skader af denne art, og det er ejer selv, der må betale udbedring af skaden hos sig selv samt eventuelle følgeskader, der er opstået hos nabo, genbo eller underbo. Ejerne skal sørge for at efterse og vedligeholde ovennævnte. Dette gælder både på badeværelser samt på altaner og terrasser. Problemer vedr. faldstammer: Det kan være vanskeligt at afgøre, hvor problemet ligger som f.eks. ved forstoppelse af gulvafløb, toilet eller udløb fra vask. Her kan

7 både fælles- og/eller ejerinstallationer være berørt. Spørgsmålet er, om problemet ligger hos ejer selv eller i den fælles faldstamme, - og hvem skal betale? I første omgang beder vi ejerne selv løse problemet. Hvis dette ikke er muligt, opfordrer vi ejerne til at kontakte Ejerforeningens kontor mhp. at der herfra bestilles håndværkere til at løse opgaven. Når denne er løst, informerer håndværkeren Ejerforeningen om, hvor problemet var, og på det grundlag afgøres det, hvem der skal betale iht. Ejerforeningens vedtægter. Bestyrelsen opfordrer ejerne til at benytte denne fremgangsmåde for derved at sikre, at arbejdet udføres af håndværkere, der i forvejen kender ejendommens installationer. Dermed undgås f.eks. tilkald af flere hold håndværkere, forgæves kørsel og dermed dobbeltregninger. Ejers ansvar: Det er ejers ansvar at kontrollere og få repareret de faste installationer i lejligheden. Boligblokkenes fælles udsugning er sidste år blevet renset, og det skal indskærpes, at ejerne skal rense egne udsugningsrør for støv og lignende, således at udsugning fra badeværelse og køkkenemhætte er optimal, og fugten kan forsvinde fra rummet. Forsikringen dækker ikke skader forårsaget af ejers misligholdelse. Ejerforeningens retssager (kælderrum): Ejerforeningen har stadig to sager i forbindelse med misligholdelse af lejeaftale på kælderrum, hvor der bl.a. var opsat varmeradiator og ekstra loftsbelysning. Det drejer sig om lejlighederne BV 2, st.tv. og PV 16, st.tv. Sagerne er endnu ikke afsluttet, men vi forventer de snart kommer for retten. Hærværk: Nytårsaften 2008/2009 blev de yderste opgangsdøre i Pærevangen 12 og 14 sparket ind, hvorved karmstykkerne på begge døre blev flækket. Desværre havde ingen beboere set eller hørt noget, og det kom til at koste foreningen en ekstraregning på ca DKK for reparation af dørkarme, låse og maling m.v. Beboerklager: Der har i den senere tid været mange beboerklager, dels over støj og svineri dels over naboers og genboers rod på terrasser. Vi vil gerne indskærpe, at beboerne i første omgang forsøger at løse problemerne indbyrdes og evt. ved nattelarm tilkalde politiet, hvis klagerne ignoreres. Dersom en sag skal overgå til administrator, kan en politianmeldelse være dokumentation for de forurettede. Udlicitering (jf. forslag til den ordinære generalforsamling i april 2008): Der blev ved den ordinære generalforsamling nedsat et licitationsudvalg bestående af 2 beboere: Søren Lydolph, Jesper Madsen, samt 2 bestyrelsesmedlemmer: Pia Sørensen og Margrethe Maibøll. Mangel på interesse for sagen fra de nævnte ejeres side er årsag til, at der ikke er sket mere i denne sag. Legeplads: Legepladsen har gennemgået eftersyn og er fundet i forsvarlig stand. Der har været forslag oppe vedr. ny legeplads, men der var ingen BUPL-(sikkerheds) mærkning, så forslaget blev taget af bordet. Fælleshus: Der er udført hovedrengøring af fælleshuset samt udfærdiget arbejdslister over rengøring af huset efter udlejning for at sikre et mere rent og indbydende lokale, da der har været problemer med utilstrækkelig rengøring efter udlejning. Der er indkøbt nyt køkkengrej og ny sofa.

8 Parkering: Der har været klager over parkering af trailere i P-kældrene. Endnu engang skal det indskærpes, at trailere iflg. ejerforeningens vedtægter ikke må parkeres i P- kældrene. I henhold til Politivedtægten må trailere heller ikke parkeres på offentlig vej. Samtidig skal det indskærpes, at vi hver især må tage hensyn til vore naboer og undlade parkering i midtergangene i P-kældrene. Udlejede holdepladser for campingvogne og trailere: Holdepladserne for campingvogne og trailere er i 2008 blevet renoveret med nye stolper, numre, kæder m.m. Der er nu kun én plads ledig for udlejning tilbage. Maling af P-kældre: Beboerne i blok D har i fællesskab (i alderen fra 10 til 81 år) sidste sommer malet deres P-kælder. Beboere i andre blokke opfordres til samme initiativ. Maling af terrasser/altaner: Der er iværksat en kampagne for at tilskynde ejerne til at male deres terrasser, altaner og fællesområder, og har opfordret til, at maling af terrasser og altaner er færdiggjort 2. juni. Dørskiltning/postkasser: Beboerne anmodes om at rette henvendelse til vicevært mhp ajourføring af postkasseskiltning. Dørskiltning laver ejer selv på ejendomskontoret. Beplantning/beskæringsplan: For at systematisere de ansattes arbejde med beplantning og beskæring, er der udfærdiget en målrettet plan for opgaverne for de kommende år. Ejerforeningen vil i foråret ígangsætte fældning af piletræer i Blommevangen, da træernes rødder infiltrerer rørsystemet. Der vil senere blive plantet nye træer. Ansatte gårdmænd: Jef Andersen ønskede at få nye udfordringer og valgte at sige sit job op pr. 31-mar Som gårdmand og daglig leder har vi pr. 1-april-2009 ansat Thomas Kuster foreløbig på prøve i 3 måneder. Tak til bestyrelsen: Det er med beklagelse, at jeg af personlige årsager må se i øjnene, at jeg ikke kan fortsætte i Ejerforeningens bestyrelse. Det har været en stor glæde for mig at arbejde sammen med den øvrige bestyrelse. Vel, der har været nogle udfordringer undervejs, men det har blot gjort arbejde sjovere og mere interessant. Tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde og en flot arbejdsindsats.

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2008, den 24. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Margrethe Maibøll bød

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2007, den 27. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Helge Dyregaard bød velkommen.

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere