Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder"

Transkript

1 Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

2 Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds! Investeringsunivers for Emerging Markets Corporate Value Bonds Emerging Markets Corporate Value Bonds Emerging markets Afdelingen Emerging Markets Corporate Value Bonds er Sparinvests bud på, hvordan du bedst kan investere i virksomhedsobligationer i de hurtigt ekspanderende nye markeder. Emerging markets, eller nye markeder, som de også kaldes, er markeder i lande, der gennemgår en økonomisk udvikling fra udviklingsland til industrination. Det er eksempelvis lande som Brasilien, Indien og Kina, hvor man igennem de seneste årtier har oplevet en markant højere økonomisk vækst, end den vi oplever i eksempelvis Europa, og hvor væksten samtidig forventes at fortsætte i et højt tempo. I afdelingen benyttes Sparinvests velkendte value bonds-investeringsstrategi, som allerede har vist sig at være succesfuld i afdelingen High Yield Value Bonds. Vi udnytter derfor meget af den viden, som investeringsteamet allerede har, når vi i denne afdeling skal udvælge virksomhedsobligationer i emerging markets. Dette materiale er alene ment som generel information om Sparinvests nye investeringsprodukt Emerging Markets Corporate Value Bonds. Materialet udgør ikke individuel investeringsrådgivning og kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af investeringsbeviser i Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. 2 Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds

3 Emerging markets udgør en stadig større del af verdensøkonomien I takt med at markederne vokser, og økonomierne bliver mere stabile, er både obligationer og aktier fra emerging markets blevet stadig mere populære blandt investorer, der ønsker at få en andel i fremtidens vækst. Den primære årsag til interessen er, at man kan finde nogle attraktive investeringsmuligheder, som - også når man tager risikoen i betragtning giver et bedre afkast end tilsvarende investeringer i den mere modne del af verden. Det er dog vigtigt, at man som investor tager risikoen i betragtning og sørger for at have en fornuftig spredning i sin portefølje. Som investor skal du derfor være opmærksom på, at risikoen på dette marked generelt er højere end i Europa. Vi anbefaler således, at du kun benytter afdelingen Emerging Markets Corporate Value Bonds som supplement til dine øvrige investeringer. Udviklingen i emerging markets andel af den globale økonomi (BNP) Forventet 84% 16% Emerging markets Industrilande 69% 31% 50% Emerging markets (forventet) Industrilande (forventet) 50% Figuren viser emerging markets andel af verdens BNP. IMF forventer, at emerging markets vil stå for halvdelen af al produktion af produkter og serviceydelser (BNP) i Kilde: IMF og Bloomberg. Reel vækst i den globale økonomi (BNP) Derfor er emerging markets fremtidens vækstområde En stor del af befolkningen i udviklingslandene er under 25 år. Det betyder, at arbejdsstyrken både nu og i fremtiden er større, end vi ser det i eksempelvis Europa. Emerging markets omfatter nogle af verdens folkerigeste lande. I takt med at middelklassen vokser, øges efterspørgslen og forbruget. Reel BNP-vækst i % Emerging markets er typisk rige på råvarer, som efterspørges af hele verden År Emerging markets (faktisk indtil 2009) Lave lønomkostninger i emerging markets betyder, at de har en god konkurrenceevne. Emerging markets (forventet) Industrilande (faktisk indtil 2009) Emerging markets spiller en stadig vigtigere rolle i den globale økonomi, og blandt andre forventer Den Internationale Valutafond (IMF), at de nye markeder også fremadrettet vil være i kraftig vækst. Industrilande (forventet) Figuren viser udviklingen i faktisk og forventet vækst i henholdsvis emerging markets og i industrilandene for perioden Kilde: IMF. Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds 3

4 Hvad er virksomhedsobligationer? Når du investerer i virksomhedsobligationer, låner du reelt penge ud til virksomheder. Som betaling for den risiko, der er, for at de enkelte virksomheder ikke kan tilbagebetale deres obligationsgæld, får du som investor en højere rente, end der kan opnås ved eksempelvis investering i statsobligationer. Jo højere risiko virksomheden har for at gå konkurs, des højere rente får investorerne normalt på virksomhedsobligationerne. Konkursrisikoen ved de forskellige obligationsudstedere bliver løbende vurderet af internationale ratingbureauer. Jo større risiko der er for, at udstederen ikke kan opfylde sine forpligtelser, jo lavere rating. De mest solide obligationsudstedere får ratingen AAA, mens de mest risikobetonede får ratingen C. Jo lavere rating en virksomhed har, jo højere rente må virksomheden betale for de obligationer, den udsteder. I emerging markets er det imidlertid ikke helt så enkelt, da virksomheder normalt ikke kan få en højere rating end det land, de har hovedkontor i. Det betyder, at veldrevne selskaber med en solid forretning kan få en lav rating, alene fordi de er placeret i et lavt ratet land. De generelt lave ratings afskrækker naturligvis nogle investorer, men for afdelingen Emerging Markets Corporate Value Bonds er de med til at skabe de gode investeringsmuligheder. Vi benytter value-tilgangen til at finde attraktive investeringsmuligheder, hvor ratingen vurderes at være for lav. Dvs. at man kan få en højere rente for at investere i virksomhedsobligationer uden nødvendigvis at tage en meget højere risiko. Hvorfor investere i virksomhedsobligationer fra emerging markets? Kursen på virksomhedsobligationer fra emerging markets svinger typisk ikke i takt med kursen på obligationer og aktier. Dertil kommer, at virksomhedsobligationer historisk har vist sig at have et langt mere interessant forhold mellem risiko og afkast end mere traditionelle obligationer og aktier. De virksomheder, der udsteder obligationerne, har typisk samme forretningsmodel som deres tilsvarende konkurrenter i de modne markeder. De har som regel både større vækstudsigter og mindre gæld, men bliver ofte nødsaget til at betale en højere kuponrente - primært på grund af hovedkontorets geografiske placering. Virksomhedsobligationer i emerging markets giver en væsentligt højere rente end virksomhedsobligationer fra virksomheder i de udviklede markeder. De fleste investorer har hidtil baseret deres investeringer i emerging markets på aktier og statsobligationer. Den højere rente på virksomhedsobligationer og et stadig mere effektivt marked gør imidlertid virksomhedsobligationerne til et godt supplement eller alternativ. 4 Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds

5 Sparinvests value-strategi og virksomhedsobligationer Sparinvest har gennem de seneste 13 år opnået stor ekspertise inden for investering i aktier ud fra valuestrategien. Denne strategi går ud på, at man gennem et grundigt analysearbejde finder frem til selskaber, som er for lavt værdisat på markederne i forhold til deres egentlige forretningsmæssige værdi (værdien af bygninger, lager, maskiner, den løbende indtjening mv.). Strategien betyder med andre ord, at man kun investerer i veldrevne selskaber, hvor der typisk er lav gæld, værdifulde aktiver og løbende indtjening. Sparinvest bruger den samme dybdegående regnskabsanalyse til at finde virksomhedsobligationer udstedt af selskaber, der har value-kendetegn. Det betyder i praksis, at Emerging Markets Corporate Value Bonds typisk investerer i obligationer, som er udstedt af selskaber, der eksempelvis har lav gæld i forhold til egenkapital. Value-strategien har allerede vist sit værd inden for virksomhedsobligationer (afdelingen High Yield Value Bonds), hvor den historisk har resulteret i markant lavere konkursrater end i markedet generelt, og heraf også bedre afkast til investorerne. Konkursramte virksomheder i afdelingen High Yield Value Bonds og det globale high yield marked generelt i perioden Konkursrate i % Sparinvest High Yield Value Bonds Det globale high yield marked Figuren viser, hvor stor en andel af udstedte virksomhedsobligationer, der har været ramt af konkurser i perioden fra 2006 til I figuren sammenlignes tal for det globale high yield marked med afdelingen High Yield Value Bonds, der investerer i globale virksomhedsobligationer. Sparinvests value-tilgang har historisk medvirket til et markant lavere antal konkurser i afdelingen end i markedet generelt. Bemærk at investeringsuniverset i afdelingen Emerging Markets Corporate Value Bonds adskiller sig markant fra den viste afdeling (High Yield Value Bonds), og at den historiske udvikling ikke er nogen garanti for den fremtidige udvikling. Kilde: JP Morgan og Sparinvest. År Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds 5

6 Om afdelingen Afdelingen Emerging Markets Corporate Value Bonds investerer bredt i virksomhedsobligationer fra emerging markets. Ved udvælgelsen af virksomheder fokuseres der ikke på bestemte sektorer eller regioner. Sparinvest benytter de såkaldte value-principper ved udvælgelsen af de enkelte virksomheder, for dermed at reducere risikoen for konkurser i porteføljen. Afdelingen vil typisk have en portefølje på ca virksomheder. Nedenfor er givet nogle eksempler på udstedte virksomhedsobligationer, som vil kunne indgå i porteføljen. Risiko At investere på de nye markeder er selvfølgelig ikke uden risiko, og selvom du vælger at investere via Emerging Markets Corporate Value Bonds, hvor der er indbygget en fornuftig risikospredning, vil risikoen stadig være højere, end vi kender det fra de modne markeder. Det hænger bl.a. sammen med, at der er en større risiko for bl.a. økonomisk, social og politisk ustabilitet, end i vores del af verden. Som det er tilfældet med almindelige obligationer, kan også virksomhedsobligationer svinge i kurs. Kursudsving kan blandt andet udspringe af rentebevægelser i obligationsmarkedet og af markedets forventninger til virksomhedernes konkursrisiko. I dårlige tider øges virksomhedernes konkursrisiko, og det kan medføre store kursudsving på virksomhedsobligationer både i emerging markets og de modne markeder. Afdelingen Emerging Markets Corporate Value Bonds vil derfor kunne svinge mere i kurs, end traditionelle danske obligationer, og risikoen i afdelingen forventes at være markant højere. Afdelingen vil afdække størstedelen af valutarisikoen over for Euro. Hvem henvender afdelingen sig til? Afdelingen er målrettet investorer, der ønsker at have en eksponering mod emerging markets og som er villige til at investere i værdipapirer, hvor risikoen kan være høj. Emerging Markets Corporate Value Bonds er en akkumulerende afdeling. Det betyder, at afdelingen ikke udbetaler udbytte, men at overskuddet i stedet akkumuleres (opsamles) i afdelingen og lagerbeskattes. Du kan investere både pensionsmidler og frie midler i afdelingen. På grund af beskatningen er afdelingen dog særlig velegnet til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordninger. Eksempler på mulige investeringer Ultrapetrol Ultrapetrol er en international shippingvirksomhed hjemmehørende i Bahamas. En af Ultrapetrols kerneforretninger er flodtransport. Med en kapacitet på næsten 600 flodpramme og slæbebåde er de Sydamerikas største udbyder af transport på sydamerikanske floder, der løber gennem Argentina, Bolivia, Brasilien og Uruguay. Udover at stå for en stor del af Sydamerikas transport af varer som mineraler, rå- og raffineret olie, korn mm. via vandvejene, servicerer de også olieplatforme rundt om i verden. De arbejder bl.a. i Nordsøen, hvor de sejler for olieindustrien. Ultrapetrol har i løbet af de seneste år foretaget flere større investeringer med henblik på at kunne udvide deres forretning. Transportadora de Gas del Sur TGS (Transportadora de Gas del Sur) er Argentinas største naturgasproducent. Kerneforretningen omfatter både produktion og transport af naturgas. TGS ejer Latinamerikas mest omfattende rørledningssystem med en samlet længde på næsten km. og er førende på det lokale og regionale marked. Lokalt står de for transporten af ca. 60 % af den naturgas, der bruges i industrien og i husholdningerne. 6 Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds

7 Basisinformationer Investeringskoncept Beskrivelse Hvem kan investere i afdelingen Risiko ISIN Value Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer, der er udstedt af selskaber beliggende eller med hovedparten af indtjeningen i emerging markets. Emerging markets er defineret som lande, der IKKE er klassificeret som udviklede lande i henhold til MSCI - markedsklassifikationen. Investeringsuniverset omfatter investment grade-obligationer, high yield-obligationer og ikke-ratede virksomhedsobligationer. Der kan investeres i obligationer, der er udstedt i såvel lokal valuta som hård valuta. Afdelingen er særlig velegnet til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen. Benyttes afdelingen til investering af frie midler, skal man være opmærksom på, at afdelingen er lagerbeskattet. Benchmarkets risiko er mellem - beregnet på baggrund af tre års volatilitet. LU Fondskode Afdelingens valuta Valutaafdækning Investeringshorisont Udbyttetype Foreningen Domicil Børs Rådgiver Benchmark Morningstar-kategori Euro Størstedelen afdækkes til Euro Er velegnet for langsigtede investorer, dvs. minimum tre år Akkumulerende Sparinvest SICAV (Luxembourg) Luxembourg InvesteringsForeningsBørsen Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S Credit Suisse Emerging Markets Corporate Bond Index Nye Markeder Obligationer Maks. emissionstillæg 2,00% Maks. indløsningfradrag 0,00% Forventede adm. omk. 1,50% Du kan følge dine investeringer på sparinvest.dk, hvor du altid kan finde de aktuelle afkast og nøgletal. Hvis du ønsker at blive opdateret kvartalsvist om markedsudviklingen eller aktuelle begivenheder, opfordrer vi dig til at gå ind på mysparinvest.dk, hvor du hvert kvartal kan finde aktuelle nyheder og få information i lyd og billeder. Tilmelder du dig investorservice på mysparinvest.dk, modtager du automatisk en mail, når mysparinvest.dk er opdateret med kommentarer og nyheder fra kvartalet. Materialet er alene udarbejdet som orientering og skal læses sammen med foreningens gældende tegningsprospekt. Investering er altid forbundet med risiko for tab, og historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Derfor kan Sparinvest ikke påtage sig noget ansvar for den rådgivning, der ydes og de dispositioner, der foretages, eller undlades, i forlængelse af dette materiale. Der tages forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl i materialet. Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds 7

8 Om Sparinvest Sparinvest er en uafhængig udbyder af langsigtede og stabile investeringsprodukter. Vores produkter udbydes til private og institutionelle investorer i Danmark og i 15 andre lande i Europa. Sparinvest er blandt Danmarks største investeringsforeninger og har en bred kundekreds, der foruden private investorer omfatter pengeinstitutter og institutionelle investorer. Sparinvests produkter kan handles via landets pengeinstitutter, der samtidig står for rådgivning af private investorer. sparinvest.dk Emerging Markets Corporate Value Bonds, september 2010, 1. udgave, 1. oplag

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2. INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 2. kvartal 2015 // 30. årgang Formue Virksomhedsobligationer giver bedre afkast Nej der er ikke deflation Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

FORENINGSOPLYSNINGER. Side 2

FORENINGSOPLYSNINGER. Side 2 FORENINGSOPLYSNINGER Investeringsforeningen Absalon Invest blev stiftet den 14. november 1994. Foreningen hed indtil 1. oktober 2013 Alfred Berg Invest. Ultimo 2013 omfattede foreningen 13 afdelinger:

Læs mere

Indsigter gennem 25 år

Indsigter gennem 25 år Perspektiv 7 15 Indsigter gennem 25 år Af temaspecialist Morten Springborg og adm. direktør Tim Kristiansen Med lanceringen af Carnegie WorldWide afdeling Globale Aktier i 1990 fik de danske investorer

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere