Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende"

Transkript

1 Psykiatri og Social Administrationen Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Systematisk inddragelse af pårørende Et tværsektorielt udviklings- og samarbejdsprojekt. Som udvikler støtten til og aktiveringen af eksisterende netværk til borgere med psykisk sygdom, så forværring af sygdom forebygges, og der opnås bedret livskvalitet og mestring af hverdagslivet Problemområde: Psykiatri og kommune står med den samme udfordring: Gennem de senere år er der sket store ændringer i forudsætningen for at yde den service/behandling, som borgere med psykisk lidelse har behov for i såvel psykiatrien som i kommunen. Flere borgere skal have en service/behandling af høj kvalitet for de eksisterende ressourcer. Der er derfor behov for at nytænke daglig praksis og igangsætte mere effektfulde løsninger for fortsat at sikre en god service/behandling. Dato Louise Lunde Dinesen Tel Side 1 Regionspsykiatrien Vest og Struer kommune har indgået en samarbejdsaftale om nærværende projekt, der har særlig opmærksomhed på udviklingen af samarbejdet omkring pårørende i henholdsvis regionspsykiatri og kommune og i samarbejde mellem regionspsykiatri og kommune (samarbejdsaftalen er vedhæftet). Hovedmotivationen i nærværende projekt er ambitionen om, at borgere med psykisk sygdom og deres pårørende går fra oplevelsen af afmagt til oplevelsen af at kunne magte gennem systematisk og ligeværdigt samarbejde med regionale og kommunale aktører. Psykiatrien i region Midtjylland arbejder efter visionen Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom, hvor ét af kernepunkterne er at gøre borgeren så meget hovedaktør i eget liv som muligt for den enkelte. Dvs. øge patientens recovery, styrke mestringsevnen og give mulighed for borgerens udøvelse af egenomsorg. Borgeren skal i højere grad og på nye måder inddrages i planlægning og beslutningstagen om egen sygdom. Aktiv patientinddragelse indebærer en styrkelse af involveringen af de pårørende. LUP psykiatri og opfølgningerne på LUP psykiatri viser, at Regionspsykiatrien Vest fortsat har et væsentligt udviklingspotentiale i forhold til at forbedre støtten til - og inddragelsen af pårørende i patienternes forløb fra start til slut og på tværs af overgange mellem sektorer. Der er bud efter, at personalet

2 tager initiativ til kontakt med pårørende og aktivt inddrager pårørendes forventninger og ressourcer i forløbene. Tillige viser resultaterne, at pårørende savner tilbud, information om sygdommen og redskaber til at støtte op om den syge. Der er således i regionspsykiatrien Vest et stort potentiale for at udvikle samarbejdet med pårørende. Struer kommune har som hensigt, at alle mennesker har mulighed for god livskvalitet og muligheder for at udfolde sig i livet. Med dette udgangspunkt er kommunen i gang med at nytænke daglig praksis og igangsætte nye og mere effektfulde løsninger for den sociale service. Visionen i dette arbejde er Alle der kan selv skal selv. De der ikke kan, skal hjælpes til bedre at kunne. Dette forsøges opnået gennem empowerment-tænkning, recovery og lærings- og mestringskoncepter med udgangspunkt i den enkelte borgerens ressourcer og handlingskapacitet. En måde at understøtte borgerens recovery og til bedre at kunne er inddragelsen af borgerens netværk. Struer kommune ønske derfor en styrkelse af inddragelsen af borgerens pårørende, herunder understøttelse af tidlig inddragelse og anerkendelse af de pårørendes ressourcer i det fremadrettede arbejde på det sociale område. I Regionspsykiatrien Vest er det ikke nyt at inddrage pårørende i behandlingsforløbene, og resultaterne i LUP-psykiatri for afdelingen viser således også en generel relativ høj tilfredshed på mange parametre set ift. landsgennemsnit og regionsgennemsnit. Afdelingen har tradition for pårørendesamarbejde og har også tidligere deltaget i udviklingsprojekter desangående. Samarbejdet handler i dagligdagen om bidrag til udredning, deltagelse i behandlingsplanlægning og afslutning/overlevering af forløb. Afdelingen har opnået ekstraordinære resultater og er foregangsafdeling i sit arbejde med tilbud til børn af psykisk syge gennem Bevar Barndommen, som startede som projekt, nu er drift og har dannet udgangspunkt for regionens samlede aktuelle børneindsats. Struer kommune har siden 2008 i tillæg til de socialpsykiatriske støtte- bo- og være-tilbud udviklet tilbud til borgere og pårørende på psykiatriområdet, der handler om undervisning, formidling, samtaler, temaarrangementer, sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter gennem kommunens psykiatriskole. Skolen ser sig selv som brobygger mellem psykiatrien og befolkningen, uddanner brugerlærere og har repræsentanter for brugere og patient-og pårørendeorganisationer med i bestyrelsen. Skolen er en murstensløs skole med hjemsted i handicap og psykiatri-afdelingen og samarbejder bl.a. med Region Midtjyllands tilbud om undervisning og information og med psykiatrifonden. Der er således fokus på, ønske om og en høj grad af motivation for at arbejde med en større grad af inddragelse og en anderledes måde at inddrage pårørende på i psykiatrien på såvel regions- som afdelingsniveau og i Struer kommune. Samtidig vil det være af særdeles stor værdi for Region Midtjylland og den fortsatte udvikling på inddragelsesområdet at kunne drage fælles tværsektorielle erfaringer gennem Regionspsykiatrien Vest s samarbejde med Struer kommune i projektet, hvor der er særlig opmærksomhed på udviklingen af samarbejdet mellem regionspsykiatri og kommune og sektorovergange (samarbejdsaftalen er vedhæftet ansøgningen). Hovedformål Hovedformålet med projektet er at bedre borgerens og familiens/netværkets mestringsevne, recovery og livskvalitet. Dette skal ske ved at udvikle og styrke den generelle professionelle kultur og kompetence i både Regionspsykiatrien Vest og i Struer Kommune, således at pårørende både ses som part med egne behov, og som ressource i forhold til planen for den enkelte borger med psykisk sygdom og inddrages tidligt og systematisk gennem hele forløbet uanset sektor. Pårørende er forskellige og har forskellige behov og forskellige roller. Projektet forstår pårørende i en bred, netværksorienteret betydning, hvor en pårørende f.eks. også kan være en god ven, nabo eller kollega. Men den enkelte pårørende har også forskellige behov og forskellige roller afhængigt af patientforløbets fase og Side 2

3 karakter. I projektet vil der være opmærksomhed på dette gennem den tidlige kontakt, kortlægningen af netværket, støtten til og inddragelsen af pårørende undervejs i det enkelte forløb. Men formålet rækker videre fra det enkelte patientforløb til det organisatoriske niveau. Når pårørende og netværk i endnu højere grad, end det er tilfældet nu, anerkendes som ressourcefulde samarbejdsparter, så vil dette virke tilbage på personalets kompetenceudvikling og en stærk synergiproces være i gang. Processen udbygges tillige systematisk gennem aktiviteter på organisatorisk og strategisk niveau, hvor pårørende også anerkendes som ligeværdige og uundværlige samarbejdspartnere. Delformål/faser og aktiviteter under disse Projektets hovedformål forventes opnået gennem afprøvning/ igangsættelse af aktiviteter, bl.a. med inspiration i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende. Aktiviteterne understøtter forskellige elementer i indsatsen for inddragelse af pårørende, og projektet har opsat delformål/faser for udviklingen af projektet, disse er beskrevet nedenfor. De enkelte aktiviteter, der forventes igangsat, er nævnt under hvert enkelt delformål. Eksemplificeringen af aktiviteter er vejledende, det endelige valg af initiativer træffes ved udgangen af projektets udviklingsfase (se afsnittet Aktiviteter og tidsplan ). 1. Udvikle og implementere specifikke metoder, som inddrager pårørende som aktive samarbejdspartnere fra starten i forløbet med borgere med psykisk sygdom Forslag til initiativer (henvisning til referencer på de enkelte metoder ses under afsnittet Aktiviteter og tidsplan): o Kortlægning af og støtte til netværk o Dialog med- og aktivering af netværk o Samarbejde mellem region og kommune: Oprettelse af børne-unge gruppe Med den brede 1 forståelse af, hvem der er pårørende og netværk for den enkelte borger, er det en forudsætning, at det så tidligt, som muligt, i hvert enkelt forløb med den psykisk syge afklares, hvem der som pårørende først kan inddrages og være samarbejdspartner/e i forløbet. Kortlægning af netværket rækker herefter som aktivitet videre ind i forløbet. Denne aktivitet har til hensigt både at afdække de nære pårørendes ressourcer og egne behov for støtte, tilbyde nære pårørende støtte og aktivere det bredere netværk til den psykisk syge, således at den samlede mestringsevne forøges for borger og pårørende/netværk. Børne-ungegruppens formål er at give et tilbud til børn og unge af psykisk syge ved at bryde isolation gennem netværk, støtte, viden og aktiviteter Det er vigtigt, at der gives metodefrihed til udviklingen af alle specifikke metoder i projektet. Regionspsykiatrien Vest og Struer kommune ønsker således i fællesskab at anvende alle inspirationskilderne frit for at give mest mulig plads til nytænkning og innovation i projektet. 2. At undersøge om en systematisk pårørendeinddragelse i tidligt iværksatte forløb kan medvirke til at undgå/afkorte indlæggelse Forslag til initiativer (henvisning til referencer på de enkelte metoder ses under afsnittet Aktiviteter og tidsplan): o Sammenhæng med det nye projekt Akut Ambulant Team i Regionspsykiatrien Vest o Akutsamtaler til pårørende o Kompetenceudvikling af personalet i Struer kommune og generelt øget inddragelse af pårørende i kommunes eksisterende psykiatriske tilbud/ udvikling af nye tilbud 1 Her er vi særligt inspirerede af Region Sjællands aktiviteter, sådan som de er beskrevet i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende, hvor der arbejdes med kortlægning og aktivering af netværket, konkret gennem brug af netværkscirklen som redskab. Side 3

4 Regionspsykiatrien Vest starter i januar 2015 et akut mobilt team (AAT) bestående af fire udekørende sygeplejersker til akutte patienter i Lemvig, Holstebro og Struer kommune. AAT s formål er både at forebygge indlæggelse og støtte op om udskrivelse og vil have samarbejdet med pårørende som en naturlig del af sin opgavevaretagelse. Det vil være helt oplagt fra starten af Projekt systematisk pårørendeinddragelse at skabe synergieffekt gennem sammenhæng til- og samarbejde med det akutte ambulante team i forhold til både metodeudvikling og konkrete patientforløb med borgere fra Struer kommune. Akutsamtaler til pårørende er, som navnet siger, et akut tilbud, som har til hensigt at give pårørende støtte og information i forhold til netop det at være pårørende, hvilket ofte er et stort behov i den første fase af patientforløbet, men også kan opstå undervejs. I dette tilbud er det den pårørende, der er mål for støtteindsatsen. Samtaler af denne art kan gennemføres også uden borgerens samtykke, når de netop alene drejer sig om den pårørendes situation, information og råd ift. generelle sygdomsaspekter og ikke kompromitterer tavshedspligten. Den professionelle må ikke videregive oplysninger om det konkrete patientforløb. Struer Kommune ønsker, med afsæt i nærværende projekt, at øge sit generelle fokus på pårørende til borgere med psykisk lidelse, som ikke er/kommer i kontakt med regionspsykiatrien i et forebyggelsesperspektiv, gennem selvstændige aktiviteter, herunder både kompetenceudvikling og udvikling af aktiviteter. 3. Udvikle og implementere It-baserede hjælpemidler for både borger og pårørende Forslag til initiativer (henvisning til referencer på de enkelte metoder ses under afsnittet Aktiviteter og tidsplan): o Apps med opdateret plan, netværk og mestringsaktiviteter o Fælles plan som borger, pårørende, og professionelle netværk alle kan tilgå. o Hjemmeside med chatmulighed og anonym rådgivning for børn og unge med psykisk syg forælder o Undersøgelse/udvikling af mulige andre/nye/ukendte IT-baserede hjælperedskaber Disse elementer har alle til hensigt at styrke borgerens og de pårørendes/netværkets, overblik, oplevelse af sammenhæng, mestringsevne og handlemuligheder. Fælles for aktiviteterne er udforskningen af de muligheder, som ny teknologi som redskab kan bidrage med, til opfyldelsen af de ovenstående mål. 4. Udvikle shared Care modellen mellem regionspsykiatri, kommune og praktiserende læger i aktivt samspil med borger og pårørende Forslag uddybning/konkretisering: o Shared Care model, som aktiverer borger og pårørende/netværk o Case baseret audit som metode Shared Care handler om at dele omsorg og ansvar for behandling professionelt og respektfuldt mellem sektorer. Som det vigtigste, i sammenhæng med nærværende projekt, foregår shared Care i tæt samspil med borger og pårørende/netværk med henblik på at styrke disses mestring af hverdagslivet. I tillæg vil dette afstedkomme gensidig kompetenceudvikling mellem sektorerne og dette kan forstærkes yderligere gennem brug af relevante metoder herfor, blandt andet case-baseret audit med behørig varetagelse af tavshedspligt og samtykke til videregivelse af information. Side 4

5 5. Skabe systematisk og aktivt samarbejde med bruger-pårørendeorganisationer for Regionspsykiatrien Vest Forslag til initiativer (henvisning til referencer på de enkelte metoder ses under afsnittet Aktiviteter og tidsplan): o Pårørendepanel o Dialogmøder med borgere/pårørende Regionspsykiatrien Vest ønsker at udvikle en dynamisk organisation og gode metoder, som systematisk inddrager borgeres/pårørendes erfaring på et organisatorisk og strategisk niveau. Nærværende projektbeskrivelse har jf. sit hovedformål som grundtanke, at vore organisationer ønsker den læring og det tilskud, vi kan få fra borgere og pårørende. Anbefaling jf. Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 1. Sæt tidligt ind med kontakt, kortlægning og dialog 2. Målret indsatsen til pårørende 3. Vær opmærksom på børn og unge 4. Koordiner og samarbejd tværfagligt og -sektorielt 5. Samarbejd med bruger- og pårørendeorganisationer 6. Fokus på kompetenceudvikling Aktivitet (Eksemplificeringen af aktiviteter er vejledende) Ansvarlig (region/kommune/samarbejde mellem region og kommune) 1. Kortlægning af netværk Region 2. Støtte til pårørende akut Region samtaler 3. Dialog med Samarbejde region og kommune pårørende/netværk 4. Sammenhæng med AAT Samarbejde region og kommune 5. Udvikling af de kommunale Kommune tilbud 1. Aktivering af netværk Samarbejde region og kommune 2. IT baserede hjælperedskaber Region og kommune, hver for sig og i samarbejde 3. Shared care Samarbejde region-kommunepraktiserende læger 1. Oprettelse af børne-unge Samarbejde region-kommune gruppe hjemsted psykiatriskole (kommune) 2. Chatside for børn og unge Region 1. Kortlægning, støtte til- og Samarbejde region og kommune aktivering af pårørende/netværk 2. Udvikling af fælles plan (IT) Region 3. Udvikling af shared care Samarbejde region-kommunepraktiserende læger 1. Pårørendepanel Region 2. Dialogmøder med borgere/pårørende 1. Kompetenceudvikling til pårørendeteamet Region Region 2. Kompetenceudvikling til personale i den primære kommunale afdeling: Handicap, Social og Psykiatri 3. Spredning af erfaringer og Region og Kommune og Kommune og region sammen Side 5

6 metoder til øvrige medarbejdere i Regionspsykiatrien og relevante afdelinger i Struer Kommune Kommune hver for sig og i samarbejde 4. Audit som metode Samarbejde region-kommunepraktiserende læger 7. Følg op på indsatsen Se organisation og ledelse Samarbejde region-kommune borger/pårørende repræsentanter 8. Ledelse som drivkraft Se organisation og ledelse Region og kommune hver for sig og i samarbejde Projekt- og forandringsteori I projektet er der planlagt en udviklingsfase på 9 måneder, en afprøvningsfase på 2 år og en afslutningsfase på 2-3 måneder. Udviklingsfasen giver en unik mulighed for at gennemføre studier i både teorien og marken, inspireres af andres erfaringer og metoder og udvikle/tilpasse metoder, som passer til geografien og relationerne imellem aktørerne. Det er en gennemgående tanke i projektet, at borgere og pårørende er reelle medskabere, ikke kun af deres egne forløb, men af projektet som sådan både på organisatorisk og praktisk plan, således også i udviklingsfasen. Regionen har ansvaret for iværksættelse og fremdrift i projektet gennem ansættelse af projektmedarbejdere, initiativ til konkret samarbejde med Struer kommunes aktører, varetagelse af projektledelse og etablering af en dynamisk organisation, hvor sektorer og borger/pårørende spiller sammen fra starten. Målet for udviklingsfasen er, at ovenstående elementer opnås. Projektet inspireres derfor i denne fase af en række centrale kilder og teoretiske positioner, som peger i retning af disse mål. Dels etnografiens teori og feltarbejdsmetoder, dels andre udviklingsprojekter, hvor borgere og professionelle spiller tæt sammen/ teoretisk litteratur herom, dels gennembrudsprojekternes eksperimenterende arbejdsform med Plan-Do- Study-Act udviklingsforløb (PDSA-cirkler) fra småskala-tests til storskalatest. I udviklingsfasen er der tillige fokus på at forstå og udfolde pårørende- og netværksbegrebet og designe metoder til kortlægning af -, støtte til - og aktivering af pårørende og netværk, som passer til de forskellige behov, roller og faser, som pårørende og netværk gennemlever. Afprøvningsfasen er storskalatest af de mest lovende erfaringer fra udviklingsfasen. Her sætter både region og kommune mere konkrete mål for, hvor langt de hver for sig og sammen skal nå med de enkelte aktiviteter igennem 1. afprøvningsår, og siden, i bredere forstand sammen med flere afdelinger i kommune og region, mål for 2. afprøvningsår. Kravet til alle mål er Vi vil sætte barren højt. Der vil også fortsat ske udvikling/tilpasning af metoder og teori i denne fase. Det indbygges fra starten i forløbene med borgere og pårørende, at de foregår i en åben og samskabende ånd, ligesom forløbene i projektet evalueres ved afslutningen, ikke kun kvantitativt, men også kvalitativt gennem samtale med fokus på dette. Disse evalueringer opsamles og anvendes både i forhold til et evt. genoptaget forløb med den enkelte borger og pårørende og i et generelt læringsperspektiv. Erfaringer og evalueringer påvirker derved både metodeudvikling og teoridannelse i projektet på dynamisk vis. I listen over de enkelte aktiviteter nedenfor vil man se, at projektet ikke venter til de sidste 3 måneder med bredere implementering og spredning til hele Regionspsykiatrien Vest, andre interessenter i Struer kommune, psykiatrien i Region Midtjylland og offentligheden som sådan. Denne aktivitet starter senest i begyndelsen af 2. afprøvningsår og fortsætter projektet ud. Teorien bag dette er egen erfaringsopsamling fra en række gennembrudsprojekter og andre projekter i Regionspsykiatrien Vest. De projekter, som det er lykkedes afdelingen bedst at omdanne til generel drift og herefter fortsat videreudvikle, er de projekter, Side 6

7 som fra starten har arbejdet autonomt, kreativt og frit, men med samtidig tanke på- og opmærksomhed fra bredden og ledelsen i hele organisationen. Åben og kreativ formidling af projektets erfaringer sker ikke kun gennem afsluttende rapport, det sker undervejs og er en del af den samskabelse, som sektorerne og borgere/pårørende udvikler med stor metodefrihed. Her er der også megen inspiration at hente i En af os kampagnen, og oplysnings- og debatarrangementer for borgere i almindelighed skal tænkes ind. Både nedennævnte gennembrudsteori og innovationsteori støtter denne tilgang. I afslutningsfasen sætter projektet endvidere lid til, at de centralt anbefalede evaluerings- og afrapporteringsværktøjer, som stilles til rådighed af Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, kan befordre og forankre denne proces. Som grundteori for projektet er vi inspirerede af Koncept for systematisk pårørendeinddragelse og alle de erfaringer og videre referencer, der er anbefalet og samlet her. Konceptet har et potentiale, der rækker videre end til udviklingsfasen. Det kan fungere som holdnings- og idébank samt håndbog både gennem hele projektet, efter projektet og som videre inspirationskilde. Nedenfor er indsat skema over anvendelsen af forandringsteori og en foreløbig liste over referencer. Udviklingsfasens forandringsteori: Som udgangspunkt reference: 1,2, 3,4,5,6,7 og 8 Afprøvningsfasens forandringsteori: Som udgangspunkt reference 1,2,3,4,5,8 og 9 Afslutningsfasens forandringsteori: Som udgangspunkt reference: 1,2, 3 og 9 1. Koncept for systematisk pårørendeinddragelse. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, Gennembrudsteori. Regionspsykiatrien Vest har tidligere deltaget i en række gennembrudsprojekter (herunder Projekt pårørende i Psykiatrien ) og har gode erfaringer med og er vante med denne projektarbejdsform. Væsentlig teori for gennembrudsmetoden i udviklingsfasen og for fastholdelse af gode forandringer vil være Frazer, Sarah W. Fremskynde spredning af god praksis. Kingsham Press og Region Midtjylland, Regionspsykiatrien Vest er i sit ledelsesfokus særdeles optaget af pårørendeinddragelse og udvikling af psykiatrien kerneydelser og særligt Christensen og Senecas hovedpointe (i Kend din kerneopgave innovation i hverdagen), at offentlige institutioner ikke kan erkende, præcisere og udvikle kerneopgaven uden virkelig at involvere borgerne i denne proces både brugerne af en ydelse og deres pårørende. Christensen, Morten og Seneca, Anders. Kend din kerneopgave innovation til hverdag. Gyldendal Public: Teoretisk fundament for inddragelse af borgere, design af innovationsprojekter og evaluering vil tage udgangspunkt i Jensen, Kirsten Engholm m.fl. Principper for offentlig innovation fra best practice til next practice. LR Business Egmont: Metodeudvikling og projektform med særligt fokus på inddragelse af borgere/pårørende: Fredericia Kommune sundhedssekretariatet. Midtvejs-evaluering af projekt Bydelssundhed i Korskærparken A6rdig%20rapport.pdf Side 7

8 6. I de initiale undersøgelser, som foreslås i projektbeskrivelsen, er grundlæggende metoder i feltarbejdsformen centrale. Her vil vi anvende Wadel, Cato. Feltarbejd i egen kultur, SEEK A/S Flekkefjord: 1991 og Hastrup, Kirsten. Det antropologiske projekt om forbløffelse. Gyldendal/ Intro: Tillige vil det være helt oplagt for projektteamet som inspiration at deltage i Region Midtjyllands Innovationsceller i foråret 2015 bl.a. vedr. Professionel nysgerrighed (feltarbejdsmetode) og Værdiskabende innovation introduktion til Lean Launchpad (som bygger metoden videre ind i en projektarbejdsform). Se kursusbeskrivelser her : 8. I udviklingen af forståelsen af pårørendes potentiale som ressourcefulde samarbejdspartnere er reference 5 i koncept for systematisk inddragelse af pårørende central. Her redegøres for forskellige pårørenderoller på forskellige tidspunkter af forløb, og hvordan disse forskellige roller har stor betydning for aktiviteterne i projektet blandt andet kortlægning og aktivering af netværk. Ramian, Knud og Ahlgren, Birgitte. De pårørendes projekt. Center for evaluering i Psykiatrien Århus amt: Figur fra projektet, som illustrerer fem forskellige pårørenderoller, behov og karakteren af indsatsen/samarbejdet for professionelle og frivillige, er indsat nedenfor. 9. Evaluerings- og afrapporteringsværktøjer manualer fra Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen Listen vedrørende litteratur er ikke udtømmende. Den vil blive suppleret gennem litteraturstudieforløbet i projektets udviklingsfase Projektets målgruppe Primær målgruppe: Voksne borgere over 18 år af begge køn med en psykisk lidelse og deres pårørende både børn og voksne pårørende af begge køn. Sekundær målgruppe gennem kompetenceudvikling: o Medarbejdere i Regionspsykiatrien Vest o Medarbejdere i Struer kommune Side 8

9 Antal forskellige brugere 1. projektår: 5-10 borgere + deres pårørende, som gennem pilotafprøvning åbent og konkret inddrages i udviklingen af projektets metoder 2. projektår: ca. 50 borgere > 18 år, som er akut nyhenviste patienter i Regionspsykiatrien Vest, herunder borgere, som er patienter i det i 2015 nystartede ambulante akut team + deres pårørende børn og unge i gruppe X antal børn og unge som anvender hjemmeside og apps X antal borgere med psykisk lidelse i Struer Kommune, der ikke er patienter i Regionspsykiatrien og deres pårørende 3. projektår: ca. 50 borgere > 18 år, som er akut nyhenviste patienter i Regionspsykiatrien Vest herunder borgere, som er patienter i det i 2015 nystartede ambulante akut team + deres pårørende børn og unge i gruppe X antal børn og unge som anvender hjemmeside og apps X antal borgere med psykisk lidelse i Struer Kommune, der ikke er patienter i Regionspsykiatrien og deres pårørende Med ovenstående definitioner på målgruppen vil det ikke være muligt at styre andelen mellem kønnene men fordelingen mellem kvinder og mænd fra Struer Kommune >18 år, som er blevet akut indlagt i , har vist en svag overvægt af mænd - 49 mænd mod 44 kvinder (genindlæggelser er fraregnet opgørelsen). Spørgsmålet vedrørende køn vil være et vedvarende opmærksomhedspunkt i projektet. Vi finder det vigtigt, at der er bevidsthed om at indtænke køn i forhold til udformningen af aktiviteter, samt søge mod en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i pårørendeindsatsen. Tillige er det tanken at gennemføre særlige tilbud for børn og unge, som har en psykisk syg forælder. Brugere af disse tilbud vil ikke være begrænset af, at den syge forælder er ny akut henvist patient i Regionspsykiatrien Vest. I den aktuelle situation med store flygtningestrømme i verden, og dermed formentligt også flere traumatiserede flygtninge, som kommer til Struer kommune, vil der også skulle være særlig opmærksomhed på denne gruppe, hvis de bliver akutte patienter i psykiatrien, samt deres pårørende i projektet. Her vil der skulle etableres godt samarbejde mellem alle implicerede parter og sektorer og søges vejledning og støtte til indsatsen bl.a. i Klinik for Traumatiserede flygtninge i Regionspsykiatrien Vest. Antallet af forskellige brugere angivet ovenfor er helt konkret sat ud fra de brugere, der vil komme direkte i kontakt med projektet via regionspsykiatrien, og som på den måde er aktive medskabere af projektet. Vi er dog overbeviste om, at det reelle antal brugere, som indirekte vil få glæde af projektet, vil være markant højere. Dette af tre grunde: Der arbejdes som nævnt med synergieffekt ift. Akut Ambulant Team, som også omfatter Holstebro og Lemvig kommune. AAT har et måltal på 150 patienter og disses pårørende årligt, hvoraf minimum 100 er patienter fra Holstebro og Lemvig kommune, der ikke er omfattet direkte af projekt systematisk pårørendeinddragelse Side 9

10 Struer kommune iværksætter en generel indsats med øget fokus på pårørendeinddragelse i alle sine aktiviteter på psykiatriområdet med inspiration i projektet og koncept for systematisk pårørendeinddragelse Der arbejdes med bred kompetenceudvikling for øvrige enheder i Regionspsykiatrien Vest og relevante enheder i Struer Kommune fra september Ligesom der også vil ske videregivelse af erfaringer til andre afdelinger og kommuner i Region Midtjylland og gennemføres åbne offentlige formidlingsaktiviteter Hvordan opgøres antallet af brugere? Antallet af akut henvist patienter fra Struer kommune > 18 år kan trækkes i Regionspsykiatriens database. Antallet af pårørende (voksne, børn og unge), som inddrages i forskellige aktiviteter i projektet, vil blive opgjort gennem projektets daglige værktøjer og evalueringsværktøjer. Disse værktøjer vil dels være redskaber, som stilles til rådighed fra Socialstyrelsen og sundhedsstyrelsen, dels værktøjer, som projektet udvælger og udvikler i udviklingsfasen - eksempelvis lavpraktiske effektive redskaber som f.eks. dagbøger for de enkelte aktiviteter. En eksakt opgørelse af det fulde antal brugere, ud over projektets primære målgruppe jf. definitionen, vil ikke være mulig. Mål på brugerniveau Borgere med psykisk sygdom og deres pårørende skal o Opleve en positiv betydning af inddragelsen i form af bedret recovery, øget empowerment, udvikling af mestringsevne og livskvalitet i hverdagen o have oplevelsen af at have erhvervet nye konkrete og nyttige hverdagsredskaber i recoveryprocessen o opleve støtte til, kortlægning, udbygning og aktivering af netværk o opleve, at der sker en øget pårørendeinddragelse Det forventes, at indsatsen vil kunne aflæses i resultaterne af LUP psykiatri-undersøgelsen for pårørende gennem en forbedring af resultater vedr. pårørendes generelle oplevelse af inddragelse i hele forløbet og oplevelsen af pårørendetilbud og information. Det forventes ligeledes, at indsatsen vil kunne aflæses i resultaterne af LUP psykiatri for patienter ved en forbedring af resultater vedr. patientens oplevelse af omfanget af pårørendeinddragelse. Målet for den sekundære målgruppe, medarbejdere i Regionspsykiatrien Vest og Struer kommune, er, at de oplever o øgede kompetencer til inddragelse af pårørende og borgere o at borgere og deres pårørende, som de er i kontakt med, oplever positiv betydning af inddragelsen Dokumentation for opnåelse af målene/resultaterne Der opsamles løbende data og anvendes evalueringsdesign udarbejdet af Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Endvidere udvikles og anvendes lokalt designede relevante dokumentations- og evalueringsredskaber (se afsnittet Dokumentation af resultater). Udarbejdelse af slutevaluering vil afhænge af den overordnede evalueringsstrategi og den evalueringsmæssige ramme for projektet, som Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen først vil præsentere nærmere ved projektets opstart. Aktiviteter og tidsplan Sammenhængen mellem aktiviteter og opnåelse af mål/resultater er beskrevet i afsnittet Projektets formål. Side 10

11 Den nedenfor beskrevne tidsplan er foreløbig og vil udvikle sig gennem projektet. Udviklingsfase: Januar september 2015: Uge til januar 2015: Invitation til dannelse af projektorganisation. Udover interessenter fra Struer kommune og Regionspsykiatrien på regionalt og lokalt niveau herunder det nuværende Bevar Barndommen i Regionspsykiatrien Vest er særligt repræsentanter for de lokale bruger- og pårørendeorganisationer af vigtig betydning. Formidlingsarbejde gennem Psykiatri og Socials kommunikationsafdeling, internt i Regionspsykiatrien Vest og i Struer Kommune. Ansættelsesprocedure igangsættes. Ansættelse sker ved Regionspsykiatrien Vest, staben. Januar marts 2015: Etablere netværk med søster-projektet i Systematisk inddragelse af pårørende i en anden del af landet og med andre relevante projekter. Projektorganisation etablerer sig. Medarbejdere i projektet gennemfører studie af koncept, litteratur, praksiserfaringer og tilfredshedsundersøgelser mv. og rapporterer til organisationen. Marts-april 2015: Markstudie: Inspiration i metoden Professionel nysgerrighed (se afsnittet om forandringsteori) Med afsæt i region Midtjyllands innovationsceller, etnografiens feltarbejdsform, og gennembrudsprojekternes start-op-undersøgelser gennemføres deltagerobservation og interviews i døgn og ambulante enheder i Regionspsykiatrien Vest, i Struer kommune og i fremmede organisationer, eksempelvis i form af studiebesøg i Region Sjælland, hvor der arbejdes med netværkscirkler og gerne med deltagelse i en aktivitet i en sådan cirkel. Der gennemføres ligeledes interviews og dialogmøder med patienter og pårørende. Det er her meget ønskeligt at invitere til og inddrage pårørende direkte i disse studier. Medarbejdere rapporterer og drøfter viden og læring med projektorganisationen. April-maj 2015: Medarbejdere og gerne pårørenderepræsentant, idet omfang det er muligt, gennemfører databearbejdning og metodeudvikling. Medarbejdere og projektorganisation udarbejder specifik projektplan for afprøvning. Kompetenceudvikling af teamets medarbejdere og samarbejdsparter i regionspsykiatrien og Struer kommune. Pårørenderepræsentanter inviteres med/ inddrages som oplægsholdere. Kompetenceudviklingen vil ske gennem fælles udviklingsdage og retter sig således mod flere niveauer: To fuldtidsmedarbejdere i teamet samt tovholder for projektet i staben Regionspsykiatrien Vest Pårørendeteamet og Akut ambulant Team i Regionspsykiatrien Vest Samarbejdsparter i Struer kommune. I første omgang de direkte samarbejdsparter, der omfatter medarbejdere i afdeling Handicap, Social og Psykiatri og udgør ca. 25 medarbejdere Foreløbig inspirationsliste til metoder og kilder (Listen over inspirationskilder er vejledende og ikke udtømmende. Det er netop meningen, at der skal være rummelighed for projektet til metodefrihed. Projektet vil gennem fordybelse og feltstudier i udviklingsfasen nå frem til valg og beskrivelse af de helt eksakte metoder, der skal afprøves i 2 projektfase): Side 11

12 Kortlægning af netværk (Netværkscirkel Region Sjælland (s. 12 i konceptet)) Støtte til netværk (Region Sjælland) Dialog med- og aktivering af netværk (første opsøgende kontakt E2 Regionspsykiatrien Vest, Frederiksberg dialogguide (s. 11 i konceptet), netværksrådslagningsmodel (s. 17 i konceptet)/åben dialog Herning kommune m.fl.) Inddragelse af de righoldige erfaringer fra Bevar Barndommen i Regionspsykiatrien Vest (også beskrevet i konceptet) Projekt Akut Ambulant Team i Regionspsykiatrien Vest Inspiration til udvikling af Shared Care-model med borger og pårørende som omdrejningspunkt. Mobilteam Herning og Klinik for Traumatiserede flygtninge i Regionspsykiatrien Vest Akut samtaler til pårørende (Region Sjælland (s. 15 i konceptet), tidligere erfaringer i Psykiatrisk afdeling Herning og sparringspartner i Psykiatrisk afdeling Holstebro) App med opdateret plan, netværk og mestringsaktiviteter inspireret af Hovedstadens Min vej (s. 18 i konceptet) Inspiration i anvendelse af af apps og chat mv. i OPUS, region Midtjylland Fælles plan, der kan tilgås af alle (svarende til ADHD-Skjern projektet) inspireret af Region Syd (s. 27 i konceptet) Børne-ungegrupper for børn af psykisk syge forældre i forbindelse med den lokale psykiatriskole i Struer (erfaringer inddrages fra Bevar Barndommen i Regionspsykiatrien Vest og nøglepersoner i tiltaget: Børn af psykisk syge i Struer kommune) Casebaseret audit som metode (s. 39 i konceptet) Afprøve hjemmeside med chatmulighed, information, filmklip og anonym rådgivning for børn og unge med psykisk syg forælder (Inspiration Survivalkid.dk (s. 22 i konceptet) Shared Care er inspireret af Region Syd (s. 27 i konceptet), Vestegnen (Psykiatri på tværs (s. 29 i konceptet) og egne erfaringer i Regionspsykiatrien Vest Pårørendepanel Dialogmøder med borgere/pårørende. Inspiration Vejle sygehus, artikel i Sygeplejersken Vi vil så gerne høre din mening. Erfaringer med dialogmøder i Regionspsykiatrien Vest. Marts til september 2015: Struer Kommune udvikler og beskriver sine pårørendetilbud i samarbejde med projektets medarbejdere. Dette tager udgangspunkt i kommunens visioner, politik på pårørendeområdet og dennes praktiske betydning for kommunens aktiviteter med borgere med psykisk sygdom. Struer kommune opdaterer hjemmeside om psykiatriens tilbud og igangværende projekt. Maj september 2015: Fortsat metodeudvikling/pilotafprøvning/småskalatest herunder pdsa-tests (gennembudsmetoden) af udvalgte metoder. Borgere og pårørende som inddrages i pilotafprøvningerne er naturlige medskabere i metodeudviklingen, og de inddrages aktivt i drøftelserne af metodernes anvendelighed. Evaluering og beslutning om implementering af metoder. Planlægning af afprøvningsfase. Afprøvningsfase: 1. oktober september 2017 De udvalgte metoder afprøves ift. til projektets målgruppe, og der følges op: o Der praksisudvikles på de valgte metoder/tilføres nye/tilføres andre metoder, hvis det viser sig mest hensigtsmæssigt Side 12

13 o Der afholdes opfølgende kvartalsmøder i projektorganisationen. o Kommunens pårørendeindsats jf. pårørendepolitikken afprøves/iværksættes/videreudvikles o Løbende intern formidling i Struer kommune o Der informeres løbende i Regionspsykiatrien Vests ledergruppe og til medarbejderne via Nyhedsbreve/interne informationskanaler Sep dec Bred implementering og forankring af bedste metoder i alle døgnafsnit og ambulante enheder i Regionspsykiatrien Vest samt bredere i psykiatrien i Region Midtjylland gennem oplæg og udveksling på ledermøder og afdelingsbesøg Bredere implementering og forankring af bedste metoder i Struer Kommune relevante afdelinger og nøglemedarbejdere Åbne offentlige formidlingsaktiviteter Borgere/pårørende medvirker i planlægning og som oplægsholdere mv. i de bredere formidlingsog implementeringsaktiviteter Afslutningsfase: 1. oktober december 2017 September december 2017 Videregivelse og drøftelse af erfaringer til og med bruger-pårørende organisationer, netværk og øvrige kommuner og fælles evaluering Aftaler om fælles praksisudvikling sammen med øvrige kommuner i Regionspsykiatrien Vest s optageområde Projektet evalueres kvalitativt og kvantitativt Rapport udarbejdes Erfaringer videregives til presse og faglige tidsskrifter Projektorganisationen videreføres i driftsorganisationer og samarbejdsorganisationer Dokumentation af aktiviteter Der opsamles løbende data og anvendes evalueringsdesign udarbejdet af Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Endvidere udvikles og anvendes lokalt designede relevante dokumentations- og evalueringsredskaber. Disse værktøjer vil dels være redskaber, som stilles til rådighed fra Socialstyrelsen og sundhedsstyrelsen, dels værktøjer, som projektet udvælger og udvikler i udviklingsfasen - eksempelvis lavpraktiske effektive redskaber som dagbøger for de enkelte aktiviteter. Dokumentation af resultater De gennemførte aktiviteter dokumenteres gennem relevante værktøjer herfor. Disse værktøjer er både centralt udformede og/eller udvikles/tilpasses lokalt. Forløbet med den enkelte borger med psykisk sygdom og inddragelsen af dennes pårørende dokumenteres på relevant vis i patientjournalen, ligesom det er tilfældet for andre patientforløb i Regionspsykiatrien. Patienten har aktindsigt i journalen og kan give sin pårørende aktindsigt. Alle forløb afsluttes med evalueringssamtale, som tilgår journalen. Til brug for den samlede evaluering kan medarbejdere med udviklingsopgaver i Regionspsykiatrien gives tilladelse til at læse journaler på tværs for at uddrage generelle læringsperspektiver. Der føres dagbog i de forskellige etablerede aktiviteter. Gennem statusrapporter opsamles erfaringer, statusrapporterne danner udgangspunkt for den kvartalsvise opfølgning i projektorganisationen. Side 13

14 Der prioriteres både kvalitativ og kvantitativ dokumentation. Kvantitativ opgørelse sker dels gennem træk fra sædvanlige databaser med information om eksempelvis antal indlæggelser, køn, diagnoser, sengedage etc., dels gennem lavpraktiske optællinger af f.eks. deltagere i gruppeforløb og andre aktiviteter. Kvalitative opgørelser sker eksempelvis gennem interviews, dialogmøder og kvalitativ læsning af patientjournaler. Vi er opmærksomme på nogle særlige evalueringsmæssige muligheder i kraft af det særlige samarbejde med Struer kommune i projektet. Den nordlige del af Regionspsykiatrien Vests optageområde består, ud over Struer, af Holstebro og Lemvig kommune. Alle 3 kommuner tilbydes mulighed for akut indlæggelse i Regionspsykiatrien Vest og behandling af Akut ambulant team. Der vil derfor kunne være mulighed for at sammenligne de 3 kommuner på enkelte parametre ved afslutningsfasens opgørelse af resultater. Det kan muligvis være interessant til den tid kvantitativt at sammenligne mønstre for indlæggelse over tid, før og efter Projekt systematisk pårørendeinddragelse. Eksempelvis sammenligning af antal årlige indlæggelser fra de 3 kommuner, antal genindlæggelser og kønsfordeling mellem patienterne. Samtidig er vi opmærksomme på de etiske problemstillinger forbundet med en sådan evaluering: Vi forestiller os et tæt samarbejde mellem de fire medarbejdere i det nye Akut Ambulant Team og de to medarbejdere i pårørendeprojektet. Det vil være etisk problematisk ikke at lade nye gode erfaringer i Projekt pårørende naturligt tilflyde Akut Ambulant Team, som også har det tætte samarbejde med pårørende som en del af deres kerneopgave, fordi vi ønsker at undersøge en effektforskel mellem de forskellige tilbud til de forskellige kommuner. Organisation og ledelse Der er et særdeles stærkt ledelsesfokus på styrket inddragelse af pårørende i Region Midtjylland. Dette viser sig overordnet i Region Midtjyllands psykiatriplan og visionerne og værdierne i Politik for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale i behandlings- og socialpsykiatrien i region Midtjylland. Psykiatri og Socialledelsen i Region Midt ønsker meget gerne projektet etableret i Regionspsykiatrien Vest med invitation til samarbejde med Struer Kommune. Projektet er ledelsesmæssigt forankret i staben i Regionspsykiatrien Vest. Der vil hurtigst muligt etableres en projektorganisation, som aktivt følger projektet gennem kvartalsvise møder. Projektorganiseringen består af Styregruppe Projektleder Projektgruppe Styregruppen består af ledende overlæge Inge Lund Petersen, handicap, social og psykiatrichef Lene Hornstrup, pårørendekonsulent og leder af psykiatriskolen Jeanette Jensen, bruger- og pårørenderepræsentanter, og udviklingskonsulent Agnethe Clemmensen. Det er en vigtig forudsætning for projektet, at der fra starten indgår bruger- og pårørenderepræsentanter i organisationen på lige fod med de øvrige interessenter. Der er styregruppens opgave at følge projektet og de erfaringer, som projektet løbende gør sig. Agnethe Clemmensen vil være daglig projektleder for projektgruppen bestående af teammedarbejdere fra Regionspsykiatrien Vest og samarbejdspartnere i Struer kommune. Side 14

15 Der forventes etablering af opbygning af netværksorganisation med søster-projekt i Danmark og andre relevante projekter. Projektorganisationen vil halvårligt gøre status på udviklingen, denne vil forelægges psykiatri- og socialledelsen og tilsvarende ledelsesniveau i kommunen. Status vil ligeledes fremlægges på afdelingsledermøder i psykiatrien med henblik på spredning og kendskab til effektive aktiviteter i resten af psykiatrien. Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb Se Afslutningsfase under afsnittet Aktivitets- og tidsplan Succesfulde tiltag og initiativer fra samarbejdet mellem regionspsykiatrien Vest og Struer kommune forventes delvist udbredt til regionspsykiatrien Vests øvrige samarbejdskommuner i løbet af projektperioden, i det omfang det lader sig gøre og er relevant. Ved projektperiodens udløb forventes det, at effektfulde aktiviteter vil blive implementeret som et fast element i behandlingen af patienten og samarbejdet med pårørende. Gode erfaringer om tiltag og initiativer forventes spredt til regionens øvrige psykiatrier og bredt i offentligheden på sigt. Medfinansiering (se filen Budget for medfinansiering ) Struer kommune forventer at medfinansiere projektet med: Frikøb af medarbejdere til kompetenceudvikling i udviklingsfasen, afprøvningsfasen og i spredningsfasen Ledelsestimer Deltagelse i udviklingen af de konkrete aktiviteter med borgere og pårørende, som der samarbejdes med i projektets aktiviteter Brug af eksisterende kontorlokaler og rum for aktiviteter mv. Brug af eksisterende It-redskaber Regionspsykiatrien Vest forventer at medfinansiere projektet med: Ledelsestimer Frikøb af medarbejdere i Regionpsykiatrien Vest i afprøvningsfasen og spredningsfasen i forbindelse med storskalatest og brede implementeringsaktiviteter Brug af eksisterende kontorlokaler og rum for aktiviteter mv. Brug af eksisterende It-redskaber Side 15

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Samskabelse mellem borger, region og kommune med afsæt i Akut Ambulant Team

Samskabelse mellem borger, region og kommune med afsæt i Akut Ambulant Team Samskabelse mellem borger, region og kommune med afsæt i Akut Ambulant Team Lene Mulvad, Anette Kjær Jensen, Lene Bjerg og Agnethe Clemmensen Psykiatri og Social Formålet med AAT-projektet Et akut, kortvarigt

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

Udmøntning af satspuljen En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser

Udmøntning af satspuljen En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser Udmøntning af satspuljen En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 10. april 2015 1. Indledning I aftalen om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 har regeringen

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Projektforløbet kort fortalt

Projektforløbet kort fortalt Projektforløbet kort fortalt Dette er en kort introduktion til projektforløbet. Introduktionen indeholder: En kort beskrivelse af projektforløbet (side 1-3) En kort beskrivelse af de projektaktiviteter,

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. Projektets titel: Vi bygger bro Fælles undervisning for Region Syddanmark og de 22 kommuner 2. 3. Baggrund og vision for projektet: Overordnet mål:

Læs mere

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål:

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: Resultater Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: At få øje på børnene At styrke de voksnes evne til at udfylde forældrerollen At styrke, at børnenes øvrige netværk inddrages

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Tværfaglighed & koordineret indsats

Tværfaglighed & koordineret indsats Åben Dialog Åben Dialog er en tilgang til samspillet mellem medarbejdere og borgere og baseres på Empowerment. Tilgangen handler om at arbejde samskabende, relationelt og inkluderende med aktiv inddragelse

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Projektbeskrivelse. Far og mor som partnere - Udvikling af kompetencer til anderledes og styrket samarbejde mellem forældre, børn og sundhedspersonale

Projektbeskrivelse. Far og mor som partnere - Udvikling af kompetencer til anderledes og styrket samarbejde mellem forældre, børn og sundhedspersonale Hospitalsenheden Vest Herning Børneafdelingen Gl. Landevej DK-7400 Herning Tel. +45 7843 3600 www.vest.rm.dk 21. september 2012 Projektbeskrivelse Far og mor som partnere - Udvikling af kompetencer til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation Projekt FriNoVa Tillid Innovation Fricenter Projektbeskrivelse 0 Indhold Indledning... 2 Vision... 2 Ide... 3 Målgruppe... 3 Baggrund... 3 Mål... 4 Forandringsteori... 5 Indhold... 6 Samarbejdsparter i

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Præmisser For, at spredning kan lykkes, er der en række præmisser, som man både som ledelse og projektledelse skal forholde sig til, fx:

Præmisser For, at spredning kan lykkes, er der en række præmisser, som man både som ledelse og projektledelse skal forholde sig til, fx: Model for spredning - spredning af tværsektorielle indsatser under sundhedsaftalen Baggrund Hospitaler, kommuner og praksis er med sundhedsaftalen enige om, at de bedste løsninger udbredes. Sundhedsaftalen

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende Sagsnr. 1-1012-113/1 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket indsats for børn og unge som pårørende Vær opmærksom på, at dette skema ikke må overskride et omfang på 10 sider, skrevet i Times New Roman

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Partnerskabsaftale Herning Kommune og Red Barnet

Partnerskabsaftale Herning Kommune og Red Barnet Partnerskabsaftale Herning Kommune og Red Barnet Hermed indgås partnerskabsaftale mellem: Herning Kommune Adresse: Center for Børn og Læring, Torvet 4, 7400 Herning Lederens navn: Preben Siggaard Kontaktpersonens

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Overgange mellem sektorer

Overgange mellem sektorer Overgange mellem sektorer Det vides fra en lang række erfaringer fra praksis samt fra undersøgelser, at overgange mellem sektorer hyppigt medfører informationstab og mangel på sammenhæng. I værste fald

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

På tværs af sektorer Hvordan kan vi forbedre patientsikkerheden? #patient17

På tværs af sektorer Hvordan kan vi forbedre patientsikkerheden? #patient17 På tværs af sektorer Hvordan kan vi forbedre patientsikkerheden? #patient17 Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team Patientsikkerhedskonference

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere