Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være?"

Transkript

1 Gregersensvej 1 Bygning Taastrup Telefon Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Debatoplæg om, hvordan vi bedst styrker energibesparelser under byggeprocessen i enfamiliehuse. Udarbejdet for Videncenter for energibesparelser af: Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Aps Lars A. Engberg, SBi Januar 2010

2 Formål med oplægget... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 A Organisering, samarbejde og koncepter... 6 B Husejers indledende idéfase... 7 C Kontakt mellem håndværkere og husejere... 8 D Udformning af tilbud/projektbeskrivelse... 9 E Gennemførelse af byggearbejdet F Aflevering og drift Kilder Formål med oplægget Formålet med oplægget er at diskutere, hvordan målsætningen om øget energieffektivitet fastholdes og gennemføres under byggeprocessen i forbindelse med renovering eller udskiftning af bygningsdele og komponenter i enfamiliehuse. Det er en kendt problemstilling at energieffektiviteten ofte glemmes undervejs i den beslutningskæde som styrer og tidsforløb som følger et byggearbejde. Det er Videncentrets tese, at der skal fokus på alle led i byggeprocessen hvis det skal sikres at der opnås energibesparelser. Oplægget indeholder en gennemgang af byggeproces i forbindelse med renovering af et enfamiliehus. Videncentret inviterer eksperter og interessenter til at kommentere på de spørgsmål som fremsættes i det følgende, med henblik på at sikre den bedst mulige analyse og gennemgang af emnet. På baggrund af diskussioner om oplægget vil Videncentret udarbejde en rapport. Rapporten vil blive offentliggjort på Videncentrets hjemmeside og danne grundlag for kommende aktiviteter. Rapporten forventes færdig i april Side 2 af 13

3 Indledning Formålet med oplægget er at skabe et overblik over hvordan man bedst muligt kan sikre og fastholde fokus på energieffektivitet i de enkelte led i byggeprocessen. Fokus vil være på udskiftning af bygningsdele eller komponenter, idet totale renoveringer af enfamiliehus ikke forekommer så hyppigt i praksis. Der tages udgangspunkt i to relevante renoveringsprojekter: Energiforbedring af bygningsdel eller komponent i forbindelse med at denne bygningsdel eller komponent alligevel skal renoveres Udskiftning af enkeltkomponenter eller af enkelte bygningsdele f.eks. tag, kedel eller vinduer alene med henblik på at opnå større energieffektivitet Når man udskifter enkeltkomponenter frem for at gennemføre en totalrenovering er det en udfordring at sikre, at bygningen bevæger sig i den rigtige retning og på sigt ender med at indeholde en sammenhængende og fornuftig løsning. Først diskuteres byggearbejdets organisering, samarbejdsform og mulige nye koncepter i forhold til realisering af målene om større energieffektivitet i enfamiliehuse. Dernæst diskuteres udfordringerne i forbindelse med renoveringsprojekter. En renovering i et enfamiliehus kan opdeles i nogle faser: 1. Kundens indledende idéfase 2. kontakt med håndværker og opstilling af krav og forventninger 3. udformning af tilbud 4. gennemførelse af byggearbejdet 5. aflevering og drift For hver enkelte fase belyses hvad der skal til for at energibesparelser fastholdes og gennemføres i den pågældende fase og dermed at slutproduktet bliver at energieffektiviteten i bygningen øges. Diskussionerne eksemplificeres ved 2 hyppigt forekommende forbedringsarbejder i enfamiliehuse er: Efterisolering af loft i forbindelse med udskiftning af tag. Ved udskiftning af tag sker det fortsat, at taget udskiftes uden at der foretages efterisolering. Udskiftning af ineffektive kedler til en mere energieffektiv kedel eller alternativt til en helt anden energiforsyning f.eks. fjernvarme eller varmepumpe. Det vides fra blandt Side 3 af 13

4 andet energimærkningsordningen at der er et stort antal gamle ineffektive kedler rundt omkring i danske boliger som med fordel kan udskiftes. Begge eksempler vil i de fleste boliger kunne gennemføres for relativt beskedne omkostninger og med en god brugerøkonomi. Baggrund Baggrunden for rapporten er ønsket om at fremme energibesparelser og erkendelsen af de kun kan fremmes hvis der er fokus på problemstillinger i hele beslutningskæden fra kundens idéfase til endelig aflevering, således at energispørgsmålet fastholdes undervejs i byggeprocessen. Standardiserede energiløsninger og pakkeløsninger Videncenter for Energibesparelser har udarbejdet en lang række tekniske beskrivelser af energibesparelser de såkaldte Energiløsninger og Pakkeløsninger. Disse er faglige anbefalinger til håndværkere og andre relevante parter om bestemte tekniske løsninger i forbindelse med energirenoveringer. En energiløsning retter sig om en enkelt komponent, som et VE-tiltag, mens en pakkeløsning for eksempelvis et nyt tag beskriver de samlede relevante løsninger i forbindelse med en energirigtig tagrenovering. Der er nu energiløsninger på en lang række tiltag som tag, ydervægge, vinduer, varme og ventilation. Pakkeløsninger samler flere energiløsninger og kan anvendes i forbindelse med lidt større byggearbejder. Primo januar 2010 er der kun udviklet én pakkeløsning. Den omfatter renovering af tage og samler de ting (isolering, tætning, solfanger mv.) som er relevante her. I forbindelse med pakkeløsningerne er der udviklet standardiserede tilbudslister som sikrer og synliggør omkostningerne og de elementer som indgår i tilbuddet. For kunden er det et redskab til forståelse af tilbuddets omfang og til sikkerhed for den indgåede aftale og dermed for prisen. Samtidig bidrager standardpakken til at sikre at husejeren får det ønskede niveau for energiforbedring. Flere pakkeløsninger forventes i nær fremtid. Pakkeløsningerne skal indgå som centrale værktøjer i implementeringen af energibesparelser i enfamiliehuse. Argumenter for pakkeløsninger: 1. I dag opleves en energirenovering som et pilotprojekt af husejerne hvor løsningerne skal opfindes på stedet, hvilket kan være afskrækkende for kunden. En pakkeløsning forenkler problemstillingen, den forenkler valg og bestilling af energirenovering for både husejer og håndværker. Side 4 af 13

5 2. Pakkeløsninger forenkler håndværkerens tilbud og giver mulighed for at sammenligne tilbud fra forskellige håndværkere, fordi de enkelte elementer er synliggjort. 3. Pakkeløsninger skaber øget sikkerhed om økonomien for husejeren ved at give overblik over hvad der er indeholdt i tilbuddet og dermed om økonomien holder i forhold til opnået besparelse. 4. Standardisering kan gøre det nemmere at skabe ESCO-løsninger målrettet husejerne. Energimærkning af bygninger og eftersyn af kedler og varmeanlæg Energimærkeordningen er ment som en hjælp til huskøberne til at identificere rentable energiløsninger ud fra de konkrete forhold i ejendommen. Tanken er, at husejerne herefter vælger at implementere disse løsninger af hensyn til miljøet, og fordi den realiserede energibesparelse betaler investeringen inden for en bestemt tidshorisont. Flere kilder påpeger, at mærkningsordningen ikke fører til implementering af besparelser. Husejernes konkrete valg af istandsættelser der skal gennemføres, er udover økonomi også motiveret af andre faktorer som status, komfort, tidspres, æstetik mm. Pointen er, at det konkrete forbrugsvalg fremkommer som resultat af en samlet overvejelse, hvor energihensynet spiller en side- eller underordnet rolle. Da ordningerne er lovbestemte (EU) er det væsentligt at undersøge hvilken rolle ordningen kan spille fremover så de bidrager til gennemførelsen af energibesparelser. Energivejlederuddannelsen Dansk Byggeri og Foreningen af Rådgivende Ingeniører har i fællesskab gennemført en undersøgelse af husejernes energimæssige adfærd. Den viste, at danskerne gerne vil renovere energirigtigt hvis de får rigtig information. Den viste desuden at håndværkerne er de primære kilder til rådgivning om energirenoveringen, men at kun få procent anvender professionel ingeniørrådgivning. På baggrund af undersøgelsen har Dansk byggeri og Tekniq udviklet energivejlederuddannelser for at øge håndværkernes muligheder for at vejlede om energibesparelser med udgangspunkt i energimærkerne og i Bygningsreglementets energikrav. Lovgivning, SBi anvisninger og Danske Standarder Lovgivningen, dvs. i praksis bygningsreglementet samt SBi anvisninger danner grundlag for det meste byggeri. SBi anvisninger peger på hvordan bygningsreglementets krav kan opfyldes. Både Bygningsreglementet og Sbi anvisninger benytter i stor udstrækning Danske Standarder når metoderne skal beskrives. Kendetegnende for alle de 3 nævnte er at de i helt overvejende grad fokuserer på nybyggeri mens der kun er meget få som omhandler renovering. Energikrav til Side 5 af 13

6 renoveringer er relativt nyt i bygningsreglementet. Desuden fokuserer de i overvejende grad på byggeriets design og opførelse mens driften kun er sporadisk berørt. Center for energibesparelser Folketingen har netop vedtaget at etablere et nyt Center for Energibesparelser som skal fremme alle former for energibesparelser herunder energibesparelser i boliger. Centret, som erstatter Elsparefonden, vil fremover få brug for let kommunikerbare løsninger og kan blandt andet anvende standard- og pakkeløsninger indenfor byggeriet. A Organisering, samarbejde og koncepter Det forventes, at en af rapportens konklusioner bliver, at ny organisering, nye samarbejdsformer og helt nye salgskoncepter i væsentlig grad vil kunne øge omfanget af faktisk gennemførte energibesparelser i enfamiliehuse. Spørgsmål: Er der behov for at byggeerhvervet udvikler helt nye virksomhedstyper og salgsstrategier i forhold til renovering af enfamiliehuse? Svar: A1 Er pakkeløsninger en del af løsningen? Hvordan gøres energibesparelser mere standardiserede og mindre pioneragtige Hvordan kan man i praksis organisere et samlet tilbud baseret på pakkeløsningerne? Vil pakkeløsninger på sigt kunne sætte nye normer for byggeerhvervet? Vil partnering modellen kunne anvendes overfor enfamiliehuse? Skal man kunne købe energirenoveringer i Silvan? Kan Elsparefondens model for elvarmekonvertering anvendes i forbindelse med energieffektivisering indenfor andre områder? Kan man organisere implementeringen af energibesparelser på samme måde som udskiftning af køkkener? Kan man forestille sig at der etableres energirenoveringsfirmaer for enfamiliehuse? Side 6 af 13

7 A2 Særlige forhold hvilke aktiviteter er nødvendige? Udskiftning af kedler Efterisolering af loft A3 B Husejers indledende idéfase Behovet for renovering af en bygningsdel kan komme, fordi den pågældende bygningsdel er defekt eller forældet. Det sker også at husejeren ønsker at opgradere til en mere energieffektiv model for at opnå energibesparelser. Spørgsmål: Hvordan sikres det at husejerne får viden om at det er vigtigt at gennemføre energieffektivisering af bygningen og mulighederne herfor? Svar: B1 Hvordan kan energimærkningen bedst anvendes til at fremme implementeringen af besparelserne? Har husejerne let adgang til information om besparelser? Hvilken information er der til rådighed for husejerne? Hvordan kan energikonsulenter og kedeleksperter bringes i spil? Hvordan får husejerne kendskab til eksisterende løsninger herunder Elsparefondens og Videncentrets løsninger? Hvordan får husejerne kendskab til viden omkring energieffektive kedler? Hvilken rolle kan håndværkerne spille for at fremme husejernes viden om mulighederne? Side 7 af 13

8 B2 Særlige forhold hvilke aktiviteter er nødvendige? Udskiftning af kedler Efterisolering af loft B3 C Kontakt mellem håndværkere og husejere Håndværkernes salg sker i dag typisk ved at kunderne henvender sig på baggrund af enten håndværkernes annoncering eller på anbefaling fra naboer og lignende. Håndværkerne opsøger normalt ikke kunderne direkte. Bygningernes og ikke mindst installationernes øgede kompleksitet betyder, at kunderne i højere grad får behov for at finde frem til specialiserede håndværkere som er kvalificerede til netop deres behov. Spørgsmål: Hvordan finder husejeren frem til kvalificerede håndværkere Svar: C1 Hvordan får husejerne viden om garantiordninger og kvalitetsordninger f.eks. BYGgaranti og Dansk Vindues Kontrol. Hvordan kan de nye energivejledere synliggøres og bringes i spil? Hvordan får husejerne viden om håndværkernes specialer og kvalifikationer? Vil håndværkerne oplyse husejerne om pakkeløsningerne? Har håndværkerne tilstrækkeligt salgsmateriale/argumenter til at fremme energibesparelser. Kan de hjælpes yderligere og hvordan? Side 8 af 13

9 C2 Særlige forhold hvilke aktiviteter er nødvendige Udskiftning af kedler Efterisolering af loft C3 D Udformning af tilbud/projektbeskrivelse Håndværkernes tilbud kan være ufuldstændige og uklare med hensyn til hvad der er omfattet af projektet og hvilke omkostninger der yderligere påregnes i forbindelse med gennemførelse af projektet. De enkelte håndværkere fokuserer typisk kun på deres del af arbejdet mens det for kunden er opgavens samlede omkostninger der er relevante. Dertil kommer, at der kan være omkostninger som ikke er tydeliggjort f.eks. rengøring, oprydning, affaldsbortskaffelse, moms osv. der kommer som en overraskelse for kunden når regningen fremsendes. Erhvervs- og Byggestyrelsen har netop sammen med byggebranchens parter udsendt en Standardkontrakt for byggearbejder for forbrugere. Hvordan kan denne kontrakt bringes i anvendelse? I hvilken grad løser den problemerne i forbindelse med energiforhold i renoveringsopgaverne? Det er ofte fremhævet at håndværkerne skal forsøge at sælge energibesparelser når de alligevel afgiver tilbud, men er det realistisk at håndværkerne vil gøre dette i en salgssituation, hvis kunden ikke selv kommer ind på det? Det vil som regel øge kompleksiteten og gøre prisen på byggearbejdet dyrere måske dyrere end det konkurrentens tilbud hvis denne ikke inkluderer energibesparelser? Spørgsmål: Svar: Side 9 af 13

10 Hvordan er håndværkerens konkurrencesituation i forhold til "nabo" håndværkeren som ikke øger energieffektiviteten og som derfor kan "virke" billigere i kundens øjne? D1 Hvordan kan pakkeløsningerne fra Videncentret indgå i tilbuddet? Hvem skal koordinere hvis der er flere håndværkere om gennemførelsen. Hvordan sikres det at kunden forstår hvad tilbuddet omfatter og ikke omfatter kan standardkontrakten anvendes i denne sammenhæng? Hvem står inde for beregningen af opnåede besparelser? Hvordan sikres det at husejeren får det fulde overblik over projektøkonomien? Hvordan kan energikonsulenter, kedeleksperter, Elsparefondens løsninger, energiløsninger bringes i spil? Kan det forventes at håndværkere vil inddrage flere forhold i bygningen i forbindelse med tilbuddet eller vil dette blot forstyrre handlen så ingenting bliver til noget? Hvad vil motivere dem? Hvordan kan håndværkerne bedst anvende energimærker og kedelrapporter Hvilke værktøjer kan håndværkeren bruge til at overbevise kunderne om at øge energieffektiviteten? Hvordan kan drift og vedligeholdelsesomkostninger synliggøres i tilbudsfasen, så der ikke kommer uforudsete omkostninger? Hvordan kan håndværkertilbud gøres mere sammenlignelige og standardiserede Er håndværkerne tilstrækkeligt uvildige til at kunne overbevise forbrugerne? Kan det gøres lige så enkelt for forbrugerne at bestille en energiklasse A renovering af en bygningsdel, som det er at købe køleskab? Side 10 af 13

11 D2 Særlige forhold hvilke aktiviteter er nødvendige? Udskiftning af kedler Efterisolering af loft D3 E Gennemførelse af byggearbejdet Mange detaljer afgøres på byggepladsen og en ikke uvæsentlig del har betydning for det fremtidige energiforbrug. Hvilke krav stiller det til den enkelte håndværker og hvordan kan det sikres at de valg der træffes er energieffektive? Hvordan kan husejerne opnå sikkerhed for at de får den energieffektivitet de regner med og betaler for? Spørgsmål: Hvordan finder kunden frem til en håndværker med kvalifikationer til at udføre opgaven? Hvordan kan håndværkere kvalificeres yderligere? Svar: E1 Hvilken rolle kan energivejlederne spille? Hvordan kan der følges bedre op på byggepladserne? Hvordan kan husejerne sikre at arbejdet udføres forsvarligt? Hvordan sikres det at husejerne får et produkt som er korrekt dimensioneret og dermed at de opnår den besparelse de forventer? Hvordan sikres det at installationer installeres og indreguleres korrekt og at de øvrige opgaver udføres korrekt? Mangler der uddannelse og andre kvalifikationstilbud? Er de eksisterende klageadgange tilstrækkelige? Side 11 af 13

12 E2 Særlige forhold hvilke aktiviteter er nødvendige? Udskiftning af kedler Efterisolering af loft E3 F Aflevering og drift Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger kan være mangelfulde enten fordi de slet ikke udarbejdes eller fordi de ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger om energirigtig drift af bygninger. Endelig sker det at vejledningerne ikke altid overdrages fra den tidligere husejere hvorved de i realiteten ikke er tilgængelige for den nye ejer. Spørgsmål: Hvilken rolle kan SBi anvisninger spille i forbindelse med aflevering og drift i fremtiden? Svar: F1 Hvordan er driftsvejledningerne i dag - er der nogen viden om dette? Findes der evalueringer af indhold og kommunikative værdi? Kunne man forestille sig en SBI anvisning om drifts og vedligeholdelsesinstruktioner målrettet enfamiliehuse? Kan vejledningerne lægges ind på f.eks. OIS så de altid er tilgængelige for husejeren og fremtidige servicefolk? Har kunderne den nødvendige viden til at kunne drive installationerne energieffektivt? Giver håndværkerne klare informationer til husejeren? Er de medfølgende driftsinstruktioner forståelige og brugbare i forhold til at sikre energieffektiviteten? Side 12 af 13

13 Sikres det i tilstrækkeligt omfang at den nye installation spiller rigtigt sammen med de eksisterende forhold og tager højde for bygningens udformning? Hvordan kan husejerne stille krav til og om driftsinstruktion allerede i tilbudsfasen og ikke mindst til kvaliteten heraf? F2 Særlige forhold hvilke aktiviteter er nødvendige? Udskiftning af kedler Efterisolering af loft F3 Kilder Videncenter for energibesparelser i bygninger. Standardløsning og pakkeløsninger. Videncenter for energibesparelser i bygninger: Sådan fremmes energibesparelser i bygninger Standardkontrakt for byggeopgaver for forbrugere. Erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside: Energivejledere, Dansk Byggeri og Tekniq. Side 13 af 13

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering Videncenter for energibesparelser i bygninger En evaluering 22-02-2012 Udarbejdet af: Mikael Togeby, Sirid Sif Bundgaard og Anders E. Larsen Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes På vej mod bæredygtighed i byggeriet GUIDE Når energioptimering skal lykkes - ledelse af den energioptimerede byggeproces Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere