Skabelon for handlingsplan 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon for handlingsplan 2012"

Transkript

1 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning for organisationen indenfor rammerne af Strategi 2015 og landsmødets beslutninger. Styregruppens prioriteter i 2012 (drift og udvikling) a. Læringsstrategi b. Fortalerstrategi c. URK som velfærdspartner d. National strategi e. Børn og unge i konflikt Prioritet a: Læringsstrategi Landsstyrelsen vil i det kommende år udvikle en national læringsstrategi. Der er behov for en samlet og styrket tilgang til læring i URK. Hvis vi skal sikre, at de frivillige er klædt på til at løfte de stadigt mere komplekse opgaver, som de stilles, må vi øge kompetenceudviklingen. Med prioriteten vil landsstyrelsen gøre URK til en foregangsorganisation når det kommer til kompetenceudvikling af frivillige. Et særligt fokus er kompetenceudvikling af frivillige ledere og en styrket tilgang til frivilligledelse. Læringsstrategien skal udvikle en fælles metodisk tilgang til læring, som tager udgangspunkt i de behov, der findes på aktiviteterne og i den forandring, man søger at skabe. Strategien skal ligeledes forholde sig til organiseringen af området fremadrettet. Læring er et gennemgående tema i Strategi 2015, og for mange af strategiens prioriteter er det en grundlæggende forudsætning, at vi styrker vores kompetenceudvikling. I Strategi 2015 s afsnit om Rammer for Frivilligheden er læring et helt centralt element: Vi vil tage Ungdommens Røde Kors Skabelon for handlingsplan

2 kompetenceudvikling alvorligt, og vi vil kendes for vores kompetencer. Afsnittet nævner direkte et uddannelsesprogram. Også i forhold til afsnittet om Målrettet udvikling, er læring et centralt element. I afsnittet står, at vi vil skabe en læringskultur med fokus på evaluering og udvikling, og dette kræver en styrket tilgang til læring i URK. Endvidere er øget læring centralt, hvis vi vil bedre til at træffe valg til gavn for de udsatte børn og unge. Læring er også et centralt element i forhold til social innovation. Innovationskraften kommer ikke af sig selv, og skal vi skabe grobund for innovative ideer, kræver det, at vi skaber et læringsrum, der fremmer netop det. Kun ved at dele vores ideer og erfaringer med hinanden, kan vi udvikle os. Læring er i øvrigt en naturlig del af strategiens øvrige elementer hvis vi skal være bedre til kommunikation, fortalerarbejde og fundraising kræver det naturligvis, at de frivilliges kompetencer indenfor disse områder styrkes. Der nedsættes en arbejdsgruppe under LS bestående af relevante interne og eksterne parter. Arbejdsgruppen ledes af landsstyrelsen, og arbejdsgruppen holder løbende landsstyrelsen orienteret. Landsstyrelsen træffer diskuterer og beslutninger på baggrund af indstillinger fra arbejdsgruppen. Der udvikles et omfattende uddannelsesprogram, der har fokus på de frivilliges specifikke udfordringer og erfaringer fra aktiviteterne og med udgangspunkt i brugernes behov. Den organisatoriske forankring af dette program skal præciseres. Der etableres endvidere bedre rum for erfaringsudveksling, og rammerne for ideudvikling på tværs af aktiviteter styrkes markant. Ansvarsperson(er) for Arbejdsgruppen sammensættes med interne og eksterne ressourcepersoner. Mikkel fra landsstyrelsen er tovholder. Desuden er Amalie og Frederik medlemmer af gruppen. 2

3 Deadline for prioriteten Læringsstrategien skal være klar til landsstyrelsens godkendelse til juni-mødet Frem til landsmødet 2012 påbegyndes implementeringen, og dialog med styregrupper, temaudvalg og lokale udviklingsråd iværksættes. Efter godkendelse af strategien udvikles et baseline studie baseret på de læringsmål, som strategien fokuserer på. Der vil fremover måles på disse læringsmål årligt, og effekten skal løbende forbedres i forhold til baseline studiet. Der udvikles endvidere fælles evalueringskriterier og redskaber for uddannelsestilbud i URK, og disse danner fremadrettet grundlag for evaluering og forbedring af URK s uddannelsestilbud. Prioritet b: Fortalerstrategi URK har de senere år opprioriteret rollen som fortaler for udsatte børn og unge. Der er skabt en intern forståelse for vigtigheden af fortalerarbejdet, men der er nu behov for at arbejde mere strategisk med fortalerrollen. Derfor vil landsstyrelsen i det kommende år udvikle en fortalerstrategi, som skal sætte de overordnede fokus, mål og metoder for fortalerarbejdet. Strategien skal ligeledes forholde sig til den fremtidige organisering af området. Fortalerarbejdet er et selvstændigt fokusområde i Strategi I dette afsnit er der fokus på, at vi vil sætte en dagsorden. 15 % af danske børn og unge er udsatte og har tilmed svært ved at tale deres egen sag. Derfor har URK en forpligtelse til at give dem en stemme i debatten. Endvidere vil vi arbejde med det langsigtede fortalerarbejde og ikke blot fokusere på kortsigtede enkeltsager. Det kræver bl.a. samarbejde på tværs, fx med andre organisationer, og gennem ind- og opsamling af viden og erfaringer. Et centralt element er ligeledes at styrke vores politiske netværk og kontakter. Også internationalt skal URK arbejde for at sætte udsatte børn og unge på dagsordenen. Det gør vi gennem et stærkt engagement i den internationale Røde Kors bevægelse i tæt samarbejd med Dansk Røde Kors. Et vigtigt fokusområde er fortsat at arbejde for, at endnu flere frivillige og medlemmer i URK tager aktivt stilling til de udsatte børn og unge, som de hver dag møder på 3

4 aktiviteterne. Fortalerarbejdet skal således gøres folkeligt i URK. Der nedsættes en arbejdsgruppe under LS bestående af relevante interne og eksterne parter. Arbejdsgruppen ledes af landsstyrelsen, og arbejdsgruppen holder løbende landsstyrelsen orienteret. Landsstyrelsen træffer beslutninger på baggrund af indstillinger fra arbejdsgruppen. Der udarbejdes en fortalerstrategi, som sætter rammen for URK s fortalerarbejde i de kommende år. Strategien skal forholde sig til målgrupper, metoder og temaer i URK s fortalerarbejde, ligesom en ressourceprioritering og forslag til fremtidig organisering er nødvendig. Ansvarsperson(er) for Arbejdsgruppen sammensættes med interne og eksterne ressourcepersoner. Jeppe fra landsstyrelsen er tovholder. Desuden er Mathias medlem af gruppen. Deadline for prioriteten Et endelig udkast til fortalerstrategi forelægges landsstyrelsen til april-mødet I forbindelse med udvikling af fortalerstrategien udvikles en række indikatorer, hvorpå succesen af URK s fortalerarbejde kan måles og evalueres. Det kan fx være konkrete politiske resultater, en øget kendskabsgrad til en politisk sag i befolkningen eller lignende. Indikatorerne afhænger naturligvis af strategiens fokus. Fremadrettet måles der løbende på effekten af URK s fortalerindsats. Prioritet c: URK som velfærdspartner URK har oplevet en massiv vækst i de seneste år, både hvad angår antallet af frivillige og aktiviteter, og vi har styrket vores interne organisering væsentligt. Det betyder, at URK i dag er i stand til at løfte større opgaver end tidligere. Samtidig er vores velfærdssamfund under stigende pres. De sociale udfordringer for udsatte børn og unge bliver større og større, og den offentlige sektor er ikke i stand til at løfte den 4

5 samlede velfærdsudfordring. Det betyder, at URK fremadrettet har potentiale for at udvikle sig som en strategisk velfærdspartner. Der er dog en række vigtige forhold som organisationen må forholde sig til i denne forbindelse, og der er behov for en samlet tilgang til denne nye rolle for organisationen. URK må særligt forholde sig til, hvilke opgaver, organisationen ønsker at påtage sig og hvor grænsen for vores engagement går. Endvidere er der behov for at udvikle en strategi for vores samarbejde med det offentlige, private og andre velfærdsaktører. Prioriteten vedrører primært strategiens afsnit om målrettet udvikling, særligt delafsnittet om, at vi vil være til stede over alt, hvor der er brug for os, og at vi vil favne bredere. Som en strategisk velfærdspartner må vi i højere grad være med til at sikre, at vores fremtidsdrøm efterleves: at ingen børn og unge savner anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber. Det indebærer også, at vi højere grad styrker vores faglighed og udvikler vores evne til at tænke nyt for at imødekomme nye behov eller tilgå eksisterende behov på en ny og bedre måde. Dermed vedrører prioriteten også Strategi 2015 s afsnit om Social Innovation, fx i forbindelse med kreative partnerskaber med den private sektor, det offentlige eller andre organisationer. URK skal turde udfordre vanetænkningen, men vi skal gøre det med udgangspunkt i brugernes behov. Et centralt element i denne prioritet er også, at vi bliver bedre til at kommunikere, hvilken rolle vi er i stand til at løfte. Desværre er der ofte en tendens i samfundet til at undervurdere den rolle, som den frivillige sektor er i stand til at løfte, og landsstyrelsen vil med denne prioritet arbejde målrettet på at se skabe det modsatte billede gennem fortællinger om vores arbejde at URK er i stand til at håndtere relevante og virkelige samfundsproblemer. Der nedsættes en arbejdsgruppe under LS bestående af relevante interne og eksterne parter. Arbejdsgruppen ledes af landsstyrelsen, og arbejdsgruppen holder løbende landsstyrelsen orienteret. Landsstyrelsen diskuterer og træffer beslutninger på baggrund af indstillinger fra arbejdsgruppen. 5

6 Der udarbejdes et tanke- og handlingspapir for URK som velfærdspartner. Dette handler dels om grænserne mellem den offentlige og frivillige sektor, dels om hvad URK kan gøre for at blive en mere attraktiv velfærdspartner for den offentlige sektor og dels om hvilke ændrede offentlige rammevilkår for den frivillige sektor, der er behov for at fremme og skabe fremover. Der planlægges en konference med fokus på civilsamfundets rolle i løsningen af de socialpolitiske børne- og ungeudfordringer. Ansvarsperson(er) for Arbejdsgruppen sammensættes med interne og eksterne ressourcepersoner. Anne fra landsstyrelsen er tovholder. Desuden er Amalie medlem af gruppen. Deadline for prioriteten Inden sommerferien har landsstyrelsen på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen defineret grænserne for den frivillige indsats på velfærdsområdet. En del af denne proces indebærer afholdelsen af en åben konference i foråret Efter sommerferien og frem til landsmødet 2012 udarbejdes en plan for, hvordan URK styrker sin rolle som velfærdspartner med udgangspunkt i forårets drøftelser. Udviklingen af indikatorer er en del af arbejdsgruppens mandat, men som minimum skal der udvikles indikatorer for, i hvilket omfang URK indgår strategiske samarbejder og disse indikatorer forventes at vise en opadgående tendens i de kommende år. Evalueringsgruppen arbejder allerede målrettet med udviklingen af indikatorer gennem udviklingen af forandringsteorier for de enkelte styregrupper, og landsstyrelsen vil fortsat bakke op om dette arbejde. Prioritet d: National strategi De sociale udfordringer for danske børn og unge er massive det ved vi. Men skal vi tage vores medmenneskelighed alvorligt, kræver det, at vi i højere grad forholder os til, hvem der har mest brug for vores hjælp og udvikler vores aktiviteter og tiltag mod disse børn og unge. 6

7 For at kunne foretage denne løbende vurdering, kræver det, at vi udvikler en national målgruppestrategi, der beskriver de målgrupper, som vi ønsker at rette vores aktiviteter imod i de kommende år. Prioriteten er allerede igangsat fra sekretariatet, men landsstyrelsen ønsker at blive inddraget aktivt i arbejdet i det kommende år, da målgruppestrategien har stor strategisk betydning for organisationens fremtidige udvikling. Formålet med den nationale strategi er dels at udvikle et mere præcist og sammenhængende sprog om URK's nationale arbejde på tværs af organisationens mange aktuelle aktiviteter og dels at udvikle og skabe enighed om nogle konkrete nationale udviklingsprioriteter for de kommende år." Prioriteten vedrører særligt Strategi 2015 s afsnit om Målrettet Udvikling. Hvis vi skal være i stand til at sætte nye mål og være bevidste om vores valg, kræver det, at vi i højere grad bliver bevidst om, hvor vores kompetencer er krævet. Prioriteten vil ligeledes bidrage til at øge vores tilstedeværelse hos de udsatte børn og unge, som har behov for det, og ved at definere særlige målgrupper kan vi således favne bredere, end vi gør i dag. Der udarbejdes en national målgruppestrategi. Strategien skal forholde sig til to emner: 1) Hvilke udsatte grupper af børn og unge findes der i det danske samfund; 2) Hvilke af disse grupper har URK en særlig forudsætning for at hjælpe. Del 1) gøres så vidt muligt evidensbaseret, og et centralt redskab er SFI s rapport om Børn og Unge i Danmark Velfærd og Trivsel (2010). Det er af største nødvendighed, at styregrupperne inddrages i arbejdet med at definere fremtidige målgrupper. Fremtidige udviklingstiltag vil fremadrettet tage udgangspunkt i denne strategi. 7

8 Ansvarsperson(er) for Arbejdsgruppen sammensættes med interne og eksterne ressourcepersoner. Vibeke fra landsstyrelsen er tovholder. Desuden er Semine medlem af gruppen. Deadline for prioriteten Der udarbejdes en national strategi til landsstyrelsens godkendelse senest i juni Styregrupper og andre relevante partnere inddrages i løbet af foråret Der skal løbende kunne måles på, om de udsatte grupper, som er defineret i målgruppestrategien, oplever sociale forbedringer. Endvidere evalueres det løbende, om nye udviklingstiltag i URK er i overensstemmelse med strategien. Prioritet e: Børn og unge i konflikt Landsstyrelsen vil frem mod landsmødet i 2012 sætte fokus på børn og unge i væbnede konflikter med særligt fokus på rekruttering og rehabilitering af børnesoldater. Vi vil arbejde for et totalforbud mod både frivillig og ufrivillig rekruttering af børn og unge under 18 år til deltagelse i væbnede konflikter ved at sikre, at de danske politikere og/eller den brede befolkning får øjnene op for vigtigheden af at indføre international lovgivning, der gør det muligt at retsforfølge alle, der rekrutterer børnesoldater. Vi vil desuden sætte fokus på vigtigheden af rehabilitering i forhold til at skabe bæredygtig genopbygning og udvikling af postkonfliktområder både gennem vores fortalerarbejde og konkrete projekter. I samarbejde med vores internationale partnere vil vi arbejde for at udvikle og styrke indsatsen rettet mod børn og unge i genopbygningen efter væbnede konflikter. Samtidig med at vi i det kommende år vil sætte fokus på vigtigheden af at prioritere denne indsats i udviklingsbistanden. Prioriteten vedrører primært Strategi 2015 s afsnit om Fortalerarbejde. Vi vil med prioriteten sætte en dagsorden og arbejder for en konkret politisk mærkesag med et klart mål. Prioriteten er 8

9 blevet til i et tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande, og dette nordiske samarbejde vil vi i høj grad også bruge til at påvirke Røde Kors bevægelsen, bl.a. på de internationale møder i november Der nedsættes en arbejdsgruppe i landsstyrelsen, som skal koordinere prioriteten på tværs. Da vi allerede har fokus på børn og unge i konflikt i vores internationale arbejde, er det primært gruppens opgave at sikre, at prioriteten og erfaringerne fra det internationale arbejde indarbejdes og gøres til en prioritet i vores fortalerarbejde, herunder vores engagement i den internationale Røde Kors bevægelse. De nærmere konkrete prioriteter planlægges i fx Politisk Styregruppe, OPIN, den Internationale Styregruppe etc. Ansvarsperson(er) for Deadline for prioriteten De ovenfor nævnte styregrupper er ansvarlige for de konkrete aktiviteter, imens Semine fra landsstyrelsen udpeges som tovholder for gruppens arbejde. Landsstyrelsen præsenteres for arbejdsgruppens foreløbige arbejde og konkrete prioriteter i de enkelte styregrupper senest i april Arbejdsgruppen opsætter konkrete indikatorer for de enkelte prioriteter. 9

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere