Greve Kommune. Lokalplan Håndværkerbyen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune. Lokalplan 12.41 Håndværkerbyen"

Transkript

1 Greve Kommune Lokalplan December 2012

2 Journal nr Sagsnr Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø. Lokalplanen er offentliggjort den 18. januar Indholdsfortegnelse side REDEGØRELSE 2 Indledning 2 Nuværende forhold 2 Lokalplanens baggrund og formål 3 Helhedsplan for 6 Boligforhold 6 Trafikforhold 6 Virksomheder i 7 Forhold til anden planlægning og lovgivning 8 Lokalplanens indhold 10 LOKALPLANENS BESTEM- 13 MELSER 1 Lokalplanens formål 13 2 Lokalplanområde og zonestatus 13 3 Områdets anvendelse 13 4 Udstykning 14 5 Veje, parkering og stier 14 6 Teknisk forsyning 15 7 Bebyggelsens omfang og placering 15 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 16 9 Ubebyggede arealer, beplantning, 17 vandstandsforhold 10 Forudsætninger for ibrugtagen Grundejerforening Aflysning af byplanvedtægter Endelige retsvirkninger 18 Vedtagelsespåtegning 19 KORTBILAG Matrikelkort BILAG 1 Eksisterende forhold BILAG 2 Fremtidige forhold for områdernes anvendelse, BILAG 3 veje og stier Miljøklasser BILAG 4 1

3 Lokalplan REDEGØRELSE Indledning Nuværende forhold Området Kort over området Bebyggelsen, beplantning m.v. Den nuværende bebyggelse består af mindre håndværks- og industribygninger fra 1960 erne og fremefter. Bygninger er i 1 og 2 etager. Mange bygninger er ombygget og moderniseret i årenes løb. Enkelte ejendomme har stadig en bolig knyttet til virksomheden. Greve Borgerhus, som tidligere var rådhus for Greve - Kildebrønde Kommune, er en markant tidstypisk bygning, som ligger i parklignende omgivelser 2

4 med flere store træer. omkranses i nordøst og nordvest af et højt skovbælte, som indrammer bebyggelsen. Området er i øst og sydøst omgivet af parcel- og rækkehuse. En grøn kile med et stort parkområde støder op til. Området har vejforbindelse til Lillevangsvej og Greve Centervej via. Luftfoto over området Lokalplanens baggrund og formål Fra håndværk til service I slutningen af 1950 erne blev de første grunde til håndværksvirksomheder og let industri udstykket i. Til hver virksomhed var det muligt at indrette en beboelseslejlighed til brug for virksomhedens ejer eller en ansat. gav håndværkere, der ønskede at blive selvstændige, mulighed for at kombinere et familieliv med en udvikling af virksomheden. Siden 1960 erne har gået fra at være et erhvervsområde med håndværk og let industri til i større udstrækning, at blive et bynært serviceområde i den centrale del af Greve også med forretninger, kursuslokaler, motionslokaler, kontorer og behandlingslokaler. Antallet af boliger falder fra år til år. Den oprindelige tanke med en håndværksfamilie, som arbejdede og boede på samme matrikel, er ikke aktuel i dag, idet en del af boligerne er lejet ud. Brancheglidning har gennem de sidste årtier ændret områdets karakter. Det er bl.a. engros- og detailhandel, som er vokset de seneste år. Antallet af virksomheder inden for sundhed, sport og motion er ligeledes steget i de sidste årtier. Klinikker, terapeu- 3

5 ter, tandlæger, privathospital, wellness, styrketræning og karate er nye virksomhedstyper, som vokser for øjeblikket i. Undervisningsaktiviteter såsom aftenskole, væveskole og kommunens Kompetence Kompagniet er ligeledes etableret i området. Antallet af kontorvirksomheder er også steget i årenes løb. Greve Privathospital og Greve Wellness At disse nye virksomhedstyper har fundet vej ind i har sin baggrund i områdets centrale placering i Greve, samt de relativt små ejendomme med gode muligheder for mindre virksomheder til et lavt prisniveau på køb og leje af ejendomme i området. Alle disse forandringer er baggrunden for kommunens ønske om udarbejdelse af en helhedsplan, som skal ligge til grund for en ny lokalplan for området. Formålet er at udvikle området med nye tidssvarende aktiviteter, som kan styrke Greves erhvervsliv. Den centrale placering tæt ved Greve Midtby Center og Greve Station kan udnyttes bedre end tilfældet er i dag. En bedre udnyttelse af de kommunale arealer kunne afstedkommes via et tættere samarbejde mellem Greve Borgerhus og Greve Idræts Center. Et tættere samarbejde mellem idrætscentret og de mange idræts- og sundhedstilbud i kunne også videreudvikles. Greve Borgerhus 4

6 I samme periode som blev udbygget i 1960 erne, blev naboområderne til ligeledes fuldt udbygget med boliger. Trafikmængdens stigning i området de seneste årtier giver miljømæssige problemer i forhold til boligerne. Skal naboskabet mellem og de omkringliggende boliger fungere på langt sigt, kræver det en stillingtagen til s fremtidige trafikbelastning. Historie er optaget på Kulturarvsstyrelsens liste over bevaringsværdige industriminder i Danmark på baggrund af s særlige historie og opkomst. Greve Museum har i flere forskellige sammenhænge beskrevet og den historie, som knytter sig til områdets udbygning fra 1960 erne og frem til nu. Senest har Greve Museum i 2010 udgivet bogen i Greve - familieindustri i forstaden. I bogen beskrives historien bag en række familievirksomheder i. Udflytningen af erhverv fra baggårdene i det indre af København efter 2. verdenskrig, blev optakten på udbygning af nye erhvervsområder i omegnskommunerne. Der blev opbygget en række værkstedsbyer til håndværk og småindustri uden for København. Der er således også bygget en Håndværkerby i Valby i 1950 erne. blev udstykket fra tre ejendomme (statshusmandsbrug). Udstykningen blev godkendt i 1964 af sognerådet i Greve-Kildebrønde Kommune. Der ligger stadig en af de oprindelige ejendomme i den sydlige del af. Luftfoto af rådhuset fra 1967, hvor er under etablering. En række bygninger er bevaret intakt fra udbygningen af området i 1960 erne. Specielt rådhuset i den tidligere Greve - Kildebrønde Kommune er meget karakteristisk. Rådhuset blev opført 1957, og fungerede som rådhus frem til Bygningen rummer i dag bl.a. Greve Borgerhus m.m. 5

7 Helhedsplan for Kommuneplan Erhvervsstrategi I kommuneplan har Greve Kommune besluttet, at der udarbejdes helhedsplaner for omdannelse og udvikling af kommunens industriområder. Rækkefølgen på disse helhedsplaner er, Kildebrønde Industri, Karlslunde Industri, Tune Industri, Ventrupparken og Greve Main. Helhedsplanerne udarbejdes i samarbejde med virksomheder og grundejerforeninger. Byrådet har vedtaget en række målsætninger for udvikling af kommunens erhvervsområder, som sigter til at fastholde og udvikle muligheder for etablering af flere virksomheder inden for kontor- og servicesektoren. Kommunen arbejder for at skabe en balanceret og fremtidssikker erhvervsstruktur og skabe gode vækstmuligheder for mindre virksomheder og iværksættere med et særligt fokus på vidensbaserede iværksættere. I erhvervsstrategi vil Greve Kommune udvikle og markedsføre de eksisterende erhvervsområder. Attraktive erhvervsområder er et vigtigt parameter i forhold til at tiltrække og fastholde virksomheder. Generelt er kommunens erhvervsområder fyldt godt op. Udviklingspotentialet ligger derfor i væsentlig udstrækning i mulighederne for fortætning og tilpasning af eksisterende erhvervsområder og understøtte etableringen af flere videns tunge kontor- og servicevirksomheder. Forslag til Helhedsplan for Greve Kommune har udarbejdet Forslag til Helhedsplan for. Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med grundejerforeningen for. Planen har været drøftet på temamøder mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Forslag til helhedsplan for er behandlet på møde i Byrådet den 13. december Der har været afholdt et borgermøde om helhedsplanen i maj Forslag til Helhedsplan danner grundlag for lokalplan for. Boligforhold Boligforhold Fra starten var det muligt at indrette en bolig pr. ejendom til ejerfamilien eller en ansat. Denne mulighed er blevet udnyttet af flere ejere og indehavere af virksomheder i. Der er dog sket en langsom nedlæggelse af boliger i området. Antallet af ejendomme, som har bolig tilknyttet, falder ligeledes, bl.a. i forbindelse med ejendommenes overgang fra værksteder og let industri til service- og byerhverv. Den øgede miljøbelastning af boligerne inde i gør det mindre attraktivt, at blive boende. En modsat rettet tendens er kommerciel udlejning af flere lejligheder på samme ejendom. gennemgår en generationsfornyelse, hvor de oprindelige indehavere pensioneres og flytter fra området. Trafikforhold Trafik Den gennemkørende trafik morgen og aften belaster området unødvendigt. En del bilister bruger som smutvej, når de skal fra Lillevangsvej ud til Motorvejen og omvendt. Opstuvningsproblemer i rundkørslen ved Lillevangsvej og Greve Centervej gør, at en del bilister kører gennem området for at spare tid. 6

8 Beboerne på Vestervang, Grevehaven og Ved Rådhuset er besværet af tung trafik, som skal vende inde i området. Beboerne har svært ved at komme ud i fra Håndværkervænget morgen og aften. Beboerne ser gerne, at der åbnes, for biltrafik, fra deres område til Lillevangsvej. Endvidere ønsker beboerne Håndværkervænget lukket mellem og boligvejene ved Greve Borgerhus. Lastbil bakker ind på Ved Rådhuset Det er undersøgt, om der er mulighed for etablering af et lyskryds på Lillevangsvej som vil give vejadgang til Grevehaven. Et eventuelt lyskryds ved Grevehaven indgår ikke i denne lokalplan. Parkeringsproblemerne tiltager i forbindelse med, at nye erhvervstyper gør deres indtog i området. Serviceerhverv og butikker trækker flere bilister. Manglende fortove giver problemer, når serviceerhverv tiltrækker nye typer af gående og cyklende til. Der er foretaget en trafiktælling oktober Tællingen er foretaget ud for Greveager 1 og ud for Hedelyparken 11. Resultater viser en hverdagsdøgnstrafik på 4350 ved Greveager og en hverdagsdøgnstrafik på 3829 ved Hedelyparken. Trafikken er koncentreret til dagtimerne med topbelastning mellem kl og kl Den helt overvejende del af bilisterne kører i intervallet 40 til 60 km i timen. Trafiktallet falder til under halvdelen i weekenden. Parkering I forbindelse med nybyggeri eller større ombygninger vil kommunen kræve at parkering afvikles på egen grund. Parkeringsnorm for Greve Kommune er som minimum: 25 m 2 for detailhandel 50 m 2 kontor, institutioner m.m. 100 m 2 håndværk, industri m.m. Lokalplanen giver mulighed for etablering af parkering under og over bygningerne eller som parkeringshuse i området. Virksomheder i Virksomhedstyper s centrale placering og gode mulighed for etablering af mindre virksomheder til rimelige penge har medført, at byerhverv inden for kontor, handel, sundheds- og uddannelsestilbud har fundet vej ind i området. 7

9 En del af disse erhvervstyper er etableret som en dispensation i forhold til de gældende byplanvedtægter. En del virksomheder er et resultat af en brancheglidning, hvor virksomhederne overgår til nye forretningsområder inden for by- og serviceerhverv med flere kunder udefra. Der er således et behov for en tilpasning af den kommende lokalplan med de virksomhedstyper, som er etableret og ønsker en etablering i området. Tendenserne er, at overgår fra håndværk, bilreparationer og mindre industri til flere servicevirksomheder inden for handel, sundhed, kontor og kursusudbud. Håndværksvirksomhederne indskrænker deres værksteds- og lagerbehov som led i effektiviseringer. Bilværkstederne specialiseres og samles i større værksteder, som placeres med god kollektiv trafikdækning på store indfaldsveje. De mindre industrivirksomheder vokser ud af eller nedlægges. Blandet anvendelse af ejendom i. Der er således en række strukturelle forandringer, som har og vil få indflydelse på s udvikling fremover. Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Fingerplan 2007 Kommuneplan Området er omfattet af Fingerplan 2007 med hensyn til stationsnær placering. Ifølge Fingerplan 2007 kan der inden for en afstand af m fra en station tillades kontorer på over m 2 i det ydre storbyområde. Hele området ligger inden for en afstand af m fra Greve Station. Området er omfattet af 4 kommuneplanrammer. Rammeområde 2O45 for Greve Borgerhus som angiver en anvendelse til offentlige formål, borgerhus og park. Bebyggelsesprocent er angivet til 10% for området som helhed. Særlige bestemmelser angiver, at området ikke må bebygges yderligere. Rammeområde 2E33 for angiver en anvendelse til mindre håndværks-, service- og produktionsvirksomheder med tilknyttede salgsfunktioner. Anvendelsen for delområde 1 er offentlige formål og materielplads. Bebyggelsesprocenten er angivet til maksimalt 40% på den enkelte ejendom med en maksimal bygningshøjde på 2 etager med en minimum grundstørrelse på m 2. Der må maksimalt etableres virksomheder op til miljøklasse 4 i området. 8

10 Rammeområde 2E34 angiver en anvendelse til erhvervsformål liberalt erhverv og kontorvirksomheder. Bebyggelsesprocenten er angivet til maksimalt 35% for området som helhed med en maksimal bygningshøjde på 2. Der må maksimalt etableres virksomheder op til miljøklasse 3 i området. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan er der vedtaget kommuneplantillæg nr. 8. Rammeområde 2O45 og 2E34 er lagt sammen med rammeområde 2E33. Rammeområde 1R39 Olsbækkilen angiver anvendelsen til rekreative formål såsom natur, selvorganiserede fritidsaktiviteter og idrætsaktiviteter. Der må kun opføres bygninger som har tilknytning til områdets rekreative anvendelse. Ophævelse af byplanvedtægter Deklarationer Bevaringsværdige bygninger mv. Museumsloven Lokalplanens idémæssige indhold Byplanvedtægt 7 inkl. tillæg A og Byplanvedtægt 53 ophæves i forbindelse med godkendelse af denne lokalplan Inden for området gælder en række udstykningsdeklarationer, som berøres af lokalplan for. Der er ingen bygning inden for lokalplanområdet, der i kommuneplan er udpeget som værende bevaringsværdige. I Greve Museums bog om peges der ikke på specielle bygninger, da renovering og ombygning af de oprindelige bygninger har været omfattende. Greve Borgerhus og den omgivende park udgør en undtagelse. Greve Borgerhus er ikke i sig selv bevaringsværdigt, men udgør en tidstypisk kommunal kontorbygning fra slutningen af 1950 erne. Bygningen er intakt uden større indgreb i forhold til den oprindelige arkitektur. Der er tilføjet en pavillon på bagsiden, som ikke er indpasset i hovedbygningens arkitektur. Greve Museum har i forbindelse med en forhøring anbefalet, at det nuværende vejnet bibeholdes uden ændringer. Museet anbefaler ligeledes, at den nuværende bygningshøjde og udnyttelsesgrad bevares, som den er i dag, for at beholde områdets karakter. Konkret anbefaler museet, at en række ejendomme som nr. 6, 22, 35 og Håndværkervænget nr. 49 og 8 bevares i sin nuværende form. En bevarelse af disse ejendomme er grundet på den historie, der kan knyttes til disse ejendomme. Der er i denne udpegning ikke taget hensyn til de arkitektoniske og funktionelle kvaliteter, der knytter sig til disse ejendomme. Lokalplanen udpeger ikke nogle bygninger til bevarelse. Hvis der i forbindelse med jord- og anlæggelsesarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, der berører fortidsminder. Skjulte fortidsminder, i form af eksempelvis bopladser, grave og lignende, er beskyttet af Museumsloven, kap. 8 27,stk. 2. Lokalplanens intention er på længere sigt at udvikle til et tættere byområde med plads til serviceerhverv, kontorer, værksteder og lettere industri i Greve Bymidte. Lokalplanen giver mulighed for en betydelig større tæthed med udnyttelsesprocenter på 70% i op til 4 etager. Der er således mulighed for at området på længere sigt vil kunne komplettere Greve Midtby med service- og administrative virksomheder tæt på Greve Station. Nærheden til Greve Idrætscenter gør det ligeledes muligt at udvikle de sportsmæssige og kulturelle tilbud til borgerne i kommunen i et samarbejde mellem idrætscentret og de mange virksomheder og institutioner i, som har tilbud inden for sport, fitness, wellness og aftenskole aktiviteter rettet mod bevægelse og sportsudøvelse. 9

11 Lokalplanens indhold Fremtidig anvendelse Lokalplanens fremtidige anvendelse er privat serviceerhverv som bl.a, omfatter handel, forretnings- og husholdningsservice, privat undervisning, sundhedsvæsen og kulturelle aktiviteter. Herudover den finansielle sektor samt transport og kommunikation til servicesektoren. Liberalt erhverv omfatter selvstændig erhvervsvirksomhed inden for brancher, der ikke beskæftiger sig med hverken produktion eller salg af varer, men med forskellige former for serviceydelser. F. eks. advokater, arkitekter, praktiserende læger, dyrlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, psykologer, revisorer, ejendomsmæglere, erhvervskonsulenter og ingeniører udlægges som lokalcenter for handel med visse udvalgsvarer som knytter sig til de servicemæssige og kommercielle aktiviteter i området. De udvalgsvarer, der tillades i, tilhører varekategorier såsom kunsthåndværk, import og salg af vin og dyrefoder, reparation og salg af cykler mm. Det er muligt, at etablere op til m 2 areal til detailhandel i området. Der kan maksimalt etableres 250 m 2 til detailhandel på hver matrikel. Udlægning af området som lokalcenter for detailhandel med visse udvalgsvarer, vil ikke påvirke den øvrige detailhandel i Greve Kommune. De trafikale forhold i Greve bydel vurderes ikke at blive påvirket i større udstrækning. Fremtidig udnyttelse Udstykning Varmeplanlægning Forslag til Helhedsplan for giver en mere intensiv udnyttelse af grundene i området end Byplanvedtægt 7. Nærværende lokalplan giver mulighed for en bebyggelsestæthed på maksimalt 70% af grundens størrelse med mulighed for at bygge op til 4 etager maksimalt på 12 meters højde. På de parceller som grænser op til boliger, må der kun opføres bygninger i maksimalt 3 etager med en bygningshøjde på maksimalt 9 meter. En udnyttelse på op til 70% af grundens størrelse vil kræve alternative parkeringsløsninger med enten parkeringskælder, parkering på tag på den enkelte matrikel, eller parkeringshuse i området. Dette under forudsætning af opretholdelse af den nuværende parkeringsstandard for Greve Kommune. I nærværende lokalplan vil det være muligt, at sammenlægge grunde i området. Der er således mulighed for opførelse af ny bebyggelse gennem sammenlægning af grunde og nedrivning af eksisterende bebyggelse. Der er en mindste grundstørrelse på m 2 med en minimumsbredde på 15 m mod vej. Bebyggelsen inden for lokalplanområdet er i dag tilsluttet kollektiv varmeforsyning i form af tilslutning til DNGs naturgasnet. Greve Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af Strategisk Energiplan undersøgt mulighederne for at fremme fjernvarmen i byområder. I den forbindelse peges på en konvertering af erhvervsområderne i Greve Kommune, som vil give en stor CO 2 besparelse. Det er kommunens intention, at der udarbejdes et projektforslag til varmeforsyning af med fjernvarme. Viser det sig, at dette projekt anviser besparelser på energi og formindskelse af CO 2 udledning, vil der blive lagt op til en politisk beslutning herom. 10

12 Spildevandsplanlægning Grundvandsinteresser Området betjenes af Greve Solrød Forsyning vedrørende spilde- og regnvand. Lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser. Området er ligeledes kildeplads/indvindingsopland med en række vandboringer. Området anvendes i dag til erhverv i miljøklasse 2 5, og denne anvendelse nedsættes til miljøklasse 2 3 fremover. Der vil således ikke ske en yderligere forringelse af grundvandet som følge af denne lokalplan. Byrådet henstiller til, at der ved vedligeholdelse af ubebyggede arealer ikke anvendes kemiske ukrudtbekæmpelsesmidler eller lignende, der kan indebære en risiko for grundvandet. Vandforsyning Elforsyning Mobiltelefoni Affaldshåndtering Miljøklasser Vandforsyningen varetages af Greve Vandværk. Der ligger en vandforsyningsboring i den nordlige del af området ved Olsbækken. Greve Vandværk har sit kontor og lager i. Der sker ingen vandbehandling og distribution fra Greve Vandværks lokaler i. Elforsyning i området varetages af Dong Energy. Ved Greve Borgerhus er der placeret en høj mobilmast, som forsyner området med mobil telefoni og mobilt internet. Denne mast kan om nødvendigt forhøjes, hvis der viser sig behov for opsætning af yderligere antenner. Der skal inden for området reserveres plads til affaldshåndtering i henhold til Greve Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ. Miljøklasser ifølge Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne fra Miljøministeriet Håndbogen giver kommunerne mulighed for at inddele virksomhederne i miljøklasser og sikre overholdelse af de nødvendige afstandskrav mellem miljøbelastende virksomheder og boliger. Når en konkret virksomhed skal miljøklassificeres skal en række forhold inddrages i en bedømmelse af virksomhedens miljøbelastning. Faktorer som størrelse, virksomhedens produktionsudstyr og produktionsmetoder spiller en væsentlig rolle i bedømmelse af den enkelte virksomhed. En blanding af boliger og industri er ikke ønskeligt, da boliger vil blive belastet med støj- og lugtgener. Miljøministeriet fraråder boliger i erhvervsområder med højere miljøklasser. Der vil fremover ikke være mulighed for oprettelse af nye boliger i området. Eksisterende boliger bliver ikke berørt af lokalplanen. De nuværende boliger kan blive liggende indtil en nedrivning eller der sker ændret anvendelse af lokalerne. På baggrund af en klassificering i miljøklasser, er der udarbejdet retningslinjer på miljøområdet. En nærmere beskrivelse af miljøklasserne og et skema over virksomhedstyper og deres miljøklasse kan ses i Bilag 4. Forurening Lokalplanen ligger inden for et områdeklassificeret areal, hvilket betyder, at grundene kan være lettere forurenede. En række ejendomme i området er af Region Vestsjælland kortlagt til vidensniveau 1 og 2, hvilket angiver at der enten er mistanker om forurening eller er konstateret forurening. Vidensniveau 1 angiver mistanke om foru- 11

13 rening. Vidensniveau 2 angiver, at der er konstateret forurening. Hvis der graves eller bygges på de kortlagte arealer, kræver det tilladelse efter jordforureningsloven 8. Hvis der skal flyttes jord fra en ejendom i byzone, skal flytningen anmeldes til kommunen, og der skal tages prøver på den jord som flyttes. Der kan søges yderligere information på Miljøportalen på Oplysninger om de konkrete kortlægninger kan indhentes hos Region Sjælland. Støjforhold Miljøvurdering Det skal sikres, at de til enhver tid gældende grænseværdier kan overholdes. For øjeblikket gælder Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje og vejledning nr. 5/1984 (udgivet som tillæg i 2007) Ekstern støj fra virksomheder. Greve Kommune har foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Planen fastlægger rammerne for arealanvendelsen og de fremtidige byggetilladelser. Området anvendes i dag til håndværk, let industri og serviceerhverv. Lokalplanen begrænser den fremtidige brug af virksomhederne til maksimalt miljøklasse 3 mod i dag miljøklasse 4 5. Der er således tale om en mindre miljøbelastning på længere sigt. Kommunens konklusion i forhold til miljøscreeningen er, at planen ikke kommer til at få væsentlig indvirkning på miljøet, i forhold til den eksisterende anvendelse. Screeningen har været i høring hos relevante myndigheder og organisationer, og der er ikke indkommet bemærkninger til screeningen. Det er i forbindelse med godkendelse af lokalplanen blev det besluttet ikke at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanen. Beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev offentliggjort sammen med lokalplanforslagets offentliggørelse jf. Miljøvurderingslovens 4 stk. 4. Realisering Lokalplanen regulerer kommende bebyggelse i et område. Den hidtidige lovlige anvendelse kan fortsætte uændret. Som angivet i planloven kan en eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg og forhold m.v., der er angivet i planen. 12

14 Lokalplan nr LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1. Det er lokalplanens formål: At give mulighed for udvikling af med flere bynære erhverv. At give mulighed for etablering af håndværk, lettere industri, kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, sports-, kultur- og uddannelsesmæssige aktiviteter, samt detailhandel inden for specialvarer i begrænset omfang dvs. et begrænset varesortiment. At øge bytætheden i området. At sikre opretholdelse af god vejbetjening for området. At opretholde skovbeplantningen mod nord og vest. 2 Lokalplanområde og zonestatus 2.1. Lokalplanens område ligger i byzone og afgrænses som vist på kortbilag 1. Området er på 16 ha Lokalplanområdet opdeles i følgende delområder 1, (1A), 2, 3, (3A) og 4 som vist på Bilag 3: 1, 1A, 2 og 3A Håndværk og serviceerhverv 3 Park 4 Rekreativt område Herudover udlægges, Håndværkervænget og Greveager som vejarealer Lokalplanområdet afgrænses som vist på Bilag 1. Området omfatter matr. nr. 16a, 16g, 16h, 16i, 16db, 16dc, 16dd, 16de, 16df, 16dg, 16dh, 16di, 16dk, 16dl, 16dm, 16dn, 16do, 16dp, 16dq, 16dr, 16ds, 16dt, 16du, 16dv, 16dx, 16dz, 16dæ, 16dø, 16ea, 16en, 16eo, 16ep, 16eq, 16er, 16es, 16et, 16ev, 16ex, 16ey, 16ez, 16eø, 16fa, 16fb, 16fc, 16fd, 16fe, 16ff, 16fg, 16fh, 16fi, 16fk, 16lv, 18gu, 18gx, 18gv, 18gy, 18gz, 35c, 35e, 35f, 35g, 35h, 35i, 35k, 35l, 35m, 35n, 35o, 35p, 35s, 35t, 35u, 35v, 35q, 35x, 35y, 38f, 48ap, 48q, 48v, 48x 48aq og 48p, samt del af litra d, bo og ch. 3 Områdets anvendelse 3.1. Område 1 og 1A, som vist på bilag 3, må kun anvendes til håndværk og lettere industri, kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, sports-, kultur- og uddannelsesmæssige ak- 13

15 tiviteter, klinikker og detailhandel i form af specialbutikker. Inden for område 1 og 1A må der etableres virksomheder op til miljøklasse 3 og institutioner Inden for område 1 og 1A må der på hver matrikel etableres detailhandel inden for specialvarer såsom, VVS - udstyr, sportsudstyr, vinhandel, kunsthåndværk, dyrefoder el - artikler, babyudstyr m.m. Der må ikke sælges dagligvarer såsom kød, brød, frugt m.m. Der må maksimalt etableres etagemeter detailhandel inden for område 1 og 1A Der må maksimalt etableres 250 etagemeter butiksareal til detailhandel på hver matrikel Område 2, som vist på bilag 3, må kun anvendes til kontorog serviceerhverv, offentlige formål, sports-, kultur- og uddannelsesmæssige aktiviteter. Inden for område 2 må der etableres virksomheder og institutioner op til miljøklasse Inden for område 3 skal parken bevares og må ikke bebygges. Dog kan der opføres mindre skure og lignende til tekniske formål m.m Område 3A må kun anvendes til kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, sports-, kultur- og uddannelsesmæssige aktiviteter. Inden for område 3A må der etableres virksomheder og institutioner op til miljøklasse Område 4 må kun anvendes til rekreativt areal. Området skal forblive som naturområde, som del af Olsbækkilen som er en del af fingerplanens grønne kiler udpeget i Fingerplan Der må ikke etableres boliger inden for lokalplanområdet. 4 Udstykning 4.1. Matrikler kan sammenlægges og udstykkes. Dog må der ikke ved udstykning eller arealoverførsel etableres grunde under m En grund som udstykkes skal have en minimumsbredde på 15 m til tilgrænsende adgangsvej. 5 Veje, parkering og stier 5.1. Vejadgang til områdets ejendomme sker fra Lillevangsvej og Greve Centervej. 14

16 5.2. Adgang til Ved Rådhuset, Grevehaven og Vestervang sker gennem Håndværkervænget og Håndværkervænget er udlagt i en bredde på 14 m Der er adgang til området af stier som er angivet på Bilag 3. Stien a a er udlagt med en bredde på 6 meter. Stien b b er udlagt med en bredde på 4 meter. Stien c c langs Lillevangsvej skal bibeholdes. Naturstien d d skal bibeholdes Der kan etableres fortov med en bredde på 1,4 m langs Håndværkebyen, Håndværkervænget og Greveager i forbindelse med større anlægs- og ombygningsprojekter på vejarealet Der kan etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på og Håndværkervænget Parkeringsnorm for. Der kræves 1 parkeringsplads pr: 25 m 2 detailhandel 50 m 2 kontor, service, institutioner m.m. 100 m 2 Håndværk og industri m.m. Parkeringen skal afvikles på egen matrikel eller i fælles parkeringshus Parkering skal afvikles på egen matrikel. Der kan efter godkendelse af Byrådet og gennem deklaration på de enkelte matrikler opføres fælles parkeringspladser og anlæg. Det skal fremgå af deklarationen, hvilke matrikler som indgår i et fællesanlæg. 6 Teknisk forsyning 6.1. Belysning af vej-, parkerings- og stiarealer samt fælles opholdsarealer må kun udføres som parkbelysning Der etableres kollektiv varmeforsyning i området. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 70% for hver matrikel Der kan bygges op til 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 12 m i område 1 og 2, se bilag Der kan bygges op til 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 9 m i område 1A og 3A, se bilag 3. 15

17 7.4. Byggeri på 1 etager med en bygningshøjde på 3 m skal placeres minimum 2,5 m fra skel. Byggeri på 2 etager med en bygningshøjde på 6 m skal placeres minimum 3 m fra skel. Byggeri på 3 etager med en bygningshøjde på 9 m skal placeres minimum 5 m fra skel. Byggeri på 4 etager med en bygningshøjde på 12 m skal placeres minimum 5 m fra skel Ved udnyttelse af tagetagen regnes denne som en fuld etage ifølge Tekniske installationer, som f.eks. elevatortårne, ventilations- og energianlæg kan placeres på taget. Disse anlæg må ikke overstige tagryggen med mere end 1,5 m Langs alle vejskel må bebyggelse ikke placeres nærmere end 4 m fra vejskel Der må opføres mindre skure m.m. i skel, når bygningshøjden ikke overstiger 1 etage Taghældningen må ikke overstige Der må gerne opføres parkeringshuse, parkeringskældre og parkering på tag i området Adgangsforhold til matrikler og lokaler skal følge DS Adgangsforhold i bygninger skal følge DS Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1. Renoveret bebyggelse skal opføres med facader og tag i samme materialer som eksisterende bebyggelse eller med materialer som ved ny bebyggelse Ny bebyggelse må opføres med mursten, beton eller lignende stenmaterialer. Indgangspartier kan tillige udføres i glas, træ, aluminium eller lignende. Andre dele af bygningerne kan også udføres i glas, træ og aluminium, hvis det arkitektonisk kan indpasses i forhold til bygningen og omgivelserne Bygningsdele mm. skal fremtræde i farver, som kan dannes af hvidt, sort eller jordfarveskalaen (okker, terra de sienna, umbra, engelsk rødt, dodenkop) eller de sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduer og lignende mindre bygningsdele kan andre farver anvendes Der må monteres varmepaneler, solpaneler og lignende på facader og tage. Solfangere må ikke virke generende på om- 16

Greve Kommune. Lokalplan 12.41 Håndværkerbyen

Greve Kommune. Lokalplan 12.41 Håndværkerbyen Greve Kommune Lokalplan 12.41 G A L RS FO Maj 2012 Journal nr. 2012-26222 Sagsnr. 2011-5703 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø. Eventuelle indsigelser skal senest den 10. august

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010 Offentlighedsperiode

Læs mere

FORSLAG Lokalplan 12.42 Hedely Tandklinik på Dønnergårds Allé. Maj 2013

FORSLAG Lokalplan 12.42 Hedely Tandklinik på Dønnergårds Allé. Maj 2013 FORSLAG Lokalplan 12.42 Hedely Tandklinik på Dønnergårds Allé Maj 2013 1 Sagsnr. 2012-25111 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune Eventuelle indsigelser skal senest

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA DEN 16. JUNI 2010 TIL DEN 11. AUGUST 2010 LOKALPLAN 250 CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER Bibliotek, Kultur- og Medborgerhus, Kig Ind REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplan nr. 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen oktober 2012 2 / 21 Baggrund

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup Lokalplan 1.56.9 Taastrup Bymidte Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.56.9 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere