Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S af 4. august 2014 udbød Syddansk Universitet som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en rammeaftale opdelt i 15 delaftaler om Håndværkerydelser, herunder delaftale 13 om Kølingsarbejde. Ved ændringsbekendtgørelse nr. 2014/S af 7. oktober 2014 blev udbuddet af 5 af delaftalerne annulleret, da Syddansk Universitet vurderede, at der ikke var et tilstrækkeligt antal konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at opretholde en effektiv konkurrence på de enkelte delaftaler. Fire af de 5 delaftaler blev efter det oplyste genudbudt ved udbudsbekendtgørelse af 7. oktober De tidligere udbudte delaftaler, herunder delaftalen om Kølingsarbejde, blev omdøbt, således at delaftalen om Kølingsarbejde i udbudsbetingelserne er omtalt som delaftale 8. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved tilbudsfristens udløb den 10. november 2014 havde Syddansk Universitet modtaget 4 konditionsmæssige tilbud på delaftale 8 Kølingsarbejde. De konditionsmæssige tilbud kom fra B & V Køleteknik ApS, Bravida A/S, Caverion A/S og PVN Køleteknik A/S.

2 2. Den 28. november 2014 orienterede Syddansk Universitet tilbudsgiverne om resultatet af evalueringen af de indkomne tilbud for de enkelte delaftaler, herunder blev alle tilbudsgivere på de enkelte delaftaler oplyst om rangordenen for de tilbudsgivere, som universitetet havde til hensigt at indgå kontrakt med. Det fremgår heraf, at delaftale 8 forventedes indgået med Caverion A/S som 1. leverandør og B & V Køleteknik ApS som 2. leverandør. Klagenævnet har den 6. december 2014 modtaget en klage fra B & V Køleteknik ApS over udbuddet. Klagen angår alene delaftale 8 Kølingsarbejde. B & V Køleteknik ApS fremsatte, da klagen blev indgivet, anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 2, skulle beslutte at tillægge klagen opsættende virkning. Den 19. december 2014 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagenævnet begrundede afgørelsen med, at betingelsen om uopsættelighed ikke var opfyldt. Syddansk Universitet har oplyst, at der herefter er indgået aftaler i overensstemmelse med evalueringsresultatet. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klagens indhold: B & V Køleteknik ApS har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at Syddansk Universitet har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i vurderingen af tilbuddene i forhold til underkriteriet pris at have anvendt forskellige modeller for vurderingen af prisens delkriterier samlet beregnet timepris og mark-up, hvorved disse delkriterier ikke som oplyst vægtes med 50 % hver. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at Syddansk Universitet har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i vurderingen af delkriteriet mark-up at have anvendt en

3 3. model, hvor forskelle i de tilbudte mark-up s ikke afspejler sig tilnærmelsesvis på samme måde i pointtildelingen. Påstand 3 Klagenævnet skal annullere Syddansk Universitets tildelingsbeslutning af 28. november Syddansk Universitet har påstået, at klagen ikke tages til følge. Andre oplysninger i sagen: Af udbudsbetingelserne fremgår, at der på rammeaftalen vedrørende delaftale 8 forventedes udpeget 3 leverandører. Delaftalen har en estimeret årlig omsætning på kr. ekskl. moms fordelt med 50 % på materialer og 50 % på arbejdsløn. Af udbudsbetingelserne fremgår bl.a.: 3.5. Efterfølgende køb på rammeaftalerne Direkte køb - Køb hos Leverandør nr. 1 Når Ordregiver vurderer, at det konkrete køb på den enkelte delaftale er fra 0 til kr., købes der ind hos den højest rangerede rammeaftaleindehaver på den enkelte delaftale. I forbindelse med direkte tildeling, vil det være muligt som leverandør at frasige sig opgaven, hvis opgaven overstiger ens kapacitet på det givne tidspunkt for anmodning. Alle direkte køb på rammeaftalen sker til de i Tilbudslisten bilag C.1- C.10 angivne timepriser og med den oplyste mark-up % på materialeindkøb. Miniudbud Når det konkrete køb på den enkelte delaftale forventeligt er større end DKK ekskl. moms, købes der ind på baggrund af et miniudbud, hvor alle ramme-aftaleindehavere inviteres til at afgive tilbud på det konkrete indkøb. Timeprisen konkurrenceudsættes ved miniudbud igen, men må aldrig være højere end den i Tilbudslisten bilag C.1-C.10 angivne priser. Der kan i miniudbuddet angives en fastpris for arbejdsopgaven/projektet. Ved miniudbud er tildelingskriteriet altid laveste pris Tildeling af Rammeaftalen - Tildelingskriterium

4 4. Alle konditionsmæssige tilbud vil blive evalueret på baggrund af tildelingskriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud. De økonomiske mest fordelagtige tilbud vurderes ud fra følgende 3 [4] underkriterier: 1. Pris som vægter 50 % 2. Kvalitet vægter 25 % 3. Samarbejde vægter 15 % 4. Organisering vægter 10 % Underkriteriet pris, vægter 50 % Tilbudsgiver skal udfylde alle priser i Tilbudslisten, bilag C og C.1- C.10 for den delaftale, der ønskes afgivet tilbud på. Priserne angives som enhedspriser i danske kroner fratrukket rabat (nettopriser) og eksklusiv moms. Vægtningen af timepriserne og mark-up er forskellig fra delaftale til delaftale. Der er derfor benævnt i de enkelte tilbudslister bilag C.1- C.10, hvordan priskriteriet vægtes inden for pågældende delaftale. Af tilbudslisten for delaftale 8 fremgår bl.a.: 3. Om tilbudsmaterialet Vedligeholdelsesarbejder afregnes efter medgået tid. De stipulerede mængder, der oplyses på tilbudslisterne, er for 1 år. Alle timepriser skal være inklusive servicevogn, men eksklusive moms og materialer, medmindre andet fremgår af tilbudsskemaet på side 6 og 7. Tilbudsgiveren skal anføre en fast timepris for henholdsvis en udlært, en lærling og en ufaglært, medmindre andet er angivet i tilbudsskemaet på side 6 og Timepriser Timepriser skal indeholde alle omkostninger og udgifter for arbejdets gennemførelse, herunder udgifter til servicevogn, kørsel, startgebyr, afdækning, smudstillæg, nødvendigt værktøj til udførelsen af opgaverne, forsikring af værktøj og maskiner, telefon, udgifter til tilbudsgivning, personaleadministration, kvalitetsstyring og- kontrol, akkordtillæg, miljøafgift mv. Der kan kun faktureres for effektive arbejdstimer og der betales derfor ikke for transporttid mellem firmaadresse og Ordregivers adresse. Såfremt arbejdet er under 4 timers varighed, betales der et tillæg svarende til det startgebyr Tilbudsgiver har noteret i nærværende tilbudsliste.

5 5. Hvis Tilbudsgiveren ønsker at afgive tilbud på flere eller alle delaftaler, skal Bilag C. 1-C.10 (Tilbudsliste), udfyldes, underskrives og afleveres for hver delaftale. Bestilte arbejder uden for normal arbejdstid, dvs alle ugens dage, inklusiv arbejde på lørdage, søn- og helligedage, afregnes med tillæg på 50 % for de første 3 timer og med tillæg på 100 % for øvrige timer på den tilbudte timepris. 3.2 Udkaldstillæg Tilbudsgiveren skal angive et udkaldstillæg, ved udkald mellem alle ugens dage, inklusiv arbejde på lørdage, søn- og helligedage, såfremt dette måtte være angivet i tilbudsskemaet på side 6 og Materialer Materialer afregnes til dokumenteret indkøbspris ved faktura fra underleverandør plus maksimalt 20 % tillæg (mark-up), såfremt der ikke er angivet et andet tillæg i nærværende tilbudsliste. Der skal dermed angives en særskilt mark-up i procent for materialeindkøb i tilbudsskemaet på side 6 og 7. Såfremt dette ikke angives en særskilt mark-up i procent, vil det betragtes som, at Tilbudsgiver tilbyder en mark-up på 20 %. Det samlede materialeindkøb udgør ca. 50 % af den samlede årlige omsætning som er kr. pr. år. Det samlede årlige materialeindkøb er derfor estimeret til kr. årligt for alle byerne. Den tilgivne mark-up % angivet på tilbudslisten for Odense gælder også for materialeindkøb i de øvrige byer. 4. Tilbudsevaluering I forbindelse med evaluering af tilbuddene har SDU valgt at benytte tildelingskriteriet det Økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor evaluering af prisen er således: Den samlede beregnede tilbudssum vægter med 50 % * o Den samlede tilbudssum fra side 2 (tilbudssum fra hovedydelsen + tilbudssum fra optionen lagt sammen) samt den angivne mark-up på side 6 udgør Tilbudsgivers tilbud. I den samlede tilbudssum (for både hovedydelsen og optionen) skal alle tilbudslistens punkter medregnes med undtagelse af den tilbudte mark-up (side 6). Alle tilbudslistens punkter vægter lige Tilbudte Mark-up på side 6 vægter med 50 %

6 6. o Der angives kun én mark-up som gælder for fakturering af materialer både ved hovedydelsen og under optionen. * Den samlede tilbudssum fra side 2 vil ved prisevalueringen blive omregnet således at tilbuddets timepriser for hhv. faglært, lærling og ufaglært omregnes ud fra følgende vægtningen: Faglært 60 %, Lærling 20 % og Ufaglært 20 %. Efter ovenstående omregning af de enkelte timepriser vil der blive udregnet én samlet timepris for hhv. hovedydelsen og én for optionen. Der vil til de to beregnede samlede timepriser, blive tillagt tilbudslistens øvrige punkter (alle vægter lige). De to beregnede tilbudssummer vil blive lagt sammen (begge vægter lige) og dermed udgøre Den samlede beregnede tilbudssum som vægter med 50 %. Af Syddansk Universitets meddelelse til tilbudsgiverne om resultatet af evalueringen af de indkomne tilbud fremgår om evalueringen af priskriteriet bl.a.: Evalueringsmodel m.m.: Syddansk Universitet har i forbindelse med prisevalueringen af de indkomne tilbud anvendt den linenære evalueringsmodel: Tilbuddets point=maksimumpoint-maksimumpoint x (Tilbuddets pris-laveste tilbuds pris) (Laveste tilbuds pris) Som angivet i udbudsmaterialet tildeler Ordregiver point på alle ovenstående underkriterier på en pointskala fra 0 8, hvor 8 er højeste point. Delkriterierne til underkriteriet Pris har følgende vægtning: Samlet beregnet timepris 50 % Mark-up 50 % Tilbuddet med den laveste evalueringspris tildeles 8 point. Ud fra nærværende evalueringsmodel er de indkomne tilbud blevet placeret i rangordenen således at tilbudsgiverne som har opnået det højeste antal point er placeret som nummer 1 i rangordenen. Tilbudsgiver med næst fleste point er placeret som nummer 2 i rangordenen og tilbudsgiver som har tredje flest point er placeret som nummer 3 i rangordenen. Oversigt over rangordene er som følger: Pris (50 %) Kvalitet 25 % Samarbejde 15 % Organisering 10 % Pointevaluering

7 7. Timepris 40 % Mark -up 60% Total point Total 1) Caverion A/S 7,07 8,00 7, ,87 2) B & V Køleteknik ApS 2) PVN Køleteknik A/S 8,00 1,14 4, ,79 6,52 2,29 4, ,65 4) Bravida A/S 3,90 0,00 1, ,18 Ad Prisevaluering I bilag C.1 Tilbudslisten, afsnit 4 står det angivet, at evaluering af prisen vil foregå således: [jf. gengivelsen ovenfor] På baggrund af ovenstående er Deres beregnede tilbudssum på ,67 kr. blevet fundet således: B & V Køleteknik ApS Beregnet tilbudssum for Tilbudte timepris Odense Vægtning Pris Faglært 60% 60,00% ,00 Lærling 20 % 20,00% ,00 Ufaglært 20 % 20,00% ,00 Vægtet Gennemsnit 33,33% ,00 Startgebyr 33,33% 450,00 Udkaldstillæg 33,33% 9.000, ,00 Tilbudte timepris option Vægtning Pris Faglært 60% 60,00% ,00 Lærling 20 % 20,00% 7.500,00 Ufaglært 20 % 20,00% 6.500,00 Vægtet Gennemsnit 33,33% ,00 Startgebyr 33,33% 800,00 Udkaldstillæg 33,33% 3.250, ,33 Mark-up omregnet Tilbudt % 19,00% Fordeling tilbudte timepriser Vægtning Samlet priser Tilbudte timepris Odense 50,00% ,00 Tilbudte timepris option 50,00% ,33 Linær vægtningspris ,67 De har med ovenstående beregnet tilbudssum opnået en prisscore på 4,57 ud fra timepris som vægter med 50 % og mark-up som vægter med 50 %: Tilbudsgiver Vægtet Total pris Point Mark-up (%) Point Caverion A/S ,67 7,07 13,00 % 8,00 B & V Køleteknik ApS ,67 8,00 18,00 % 1,14 PVN Køleteknik A/S ,00 6,52 19,00 % 2,29

8 8. Bravida A/S ,00 3,90 20,00 % 0,00 Som det fremgår ovenfor har De tilbudt den laveste beregnet tilbudspris for Odense og Optionen, som både er lavere end Caverion A/S, PVN Køleteknik A/S og Bravida A/S. De har tillige tilbudt den næstlaveste mark-up % som både er lavere end PVN Køleteknik A/S og Bravida A/S. Samlet set vinder De delkategorien beregnet tilbudspris for Odense og Optionen og opnår derfor den næsthøjeste pointscore for delkriteriet pris. Syddansk Universitet har oplyst, at der er en tastefejl i skemaet, idet angivelsen af den mark-up, der er tilbudt af henholdsvis B & V Køleteknik ApS og PVN Køleteknik A/S, er byttet om. Den tilbudte mark-up fra B & V Køleteknik ApS er således rettelig 19 %, mens den tilbudte mark-up fra PVN Køleteknik A/S rettelig er 18 %. De anførte antal point er derimod rigtige. Parternes anbringender Ad påstand 1 B & V Køleteknik ApS har gjort gældende, at den anvendte evalueringsmodel for underkriteriet pris er i strid med gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet og derfor ikke kan danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Syddansk Universitet har ved at anvende forskellige formler for pointtildelingen på de to delkriterier til prisen skævvredet vægtningen af disse i forhold til den oplyste fordeling i udbudsbetingelserne på 50 % til hver. Herved er tildelingen blevet truffet på en måde, der er uigennemsigtig og i strid med udbudsbetingelserne. At der ikke samtidigt kan anvendes flere evalueringsmodeller i vurderingen af underkriteriet Pris følger forudsætningsvist af klagenævnets kendelse af 29. juli 2011 Social- Medicinsk Tolkeservice. Hvis de priser, der er tilbudt af henholdsvis B & V Køleteknik ApS og Caverion A/S, anvendes med de i udbudsbetingelserne anførte estimater for køb ses, at tilbuddet fra B & V Køleteknik ApS reelt er det billigste. Syddansk Universitet har gjort gældende, at ordregivere har et vidt skøn ved valg af evalueringsmetode, at den valgte evalueringsmetode er begrundet i saglige hensyn, at evalueringsmetoden sikrer opfyldelse af vægtningen af delkriterierne samlede beregnede tilbudssum og mark-up i overens-

9 9. stemmelse med udbudsbetingelserne, at B & V Køleteknik ApS ikke har løftet bevisbyrden for, at evalueringsmetoden ikke sikrer vægtningen af underkriteriet pris, at Syddansk Universitets tilbudsevaluering er gennemført på lige og gennemskuelige vilkår for samtlige tilbudsgivere, hvorved principperne om ligebehandling og gennemsigtighed er overholdt, samt at evalueringsmodellen derfor er egnet til at sikre det for Syddansk Universitet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Syddansk Universitet har i forbindelse med prisevalueringen af underkriteriet pris anvendt to varianter af den linenære evalueringsmodel til vurderingen af de selvstændige delkriterier samlede beregnede tilbudssum og mark-up. Valget af denne evalueringsmetode sikrer efter Syddansk Universitets opfattelse netop, at delkriterierne som angivet i udbudsbetingelserne vægtes 50 pct. hver. Ved evaluering efter delkriteriet samlede beregnede tilbudssum har Syddansk Universitet anvendt den rene lineære evalueringsmodel. Ved evaluering af mark-up har Syddansk Universitet anvendt en variant af den lineære evalueringsmodel, hvor der blot er taget hensyn til den maksimumspris, der var oplyst i udbudsbetingelserne. Formålet med en evalueringsmodel er at sikre, at den afspejler den forventelige spredning i priserne på de indkomne tilbud. Da prisen på de indkomne mark-up s i sagens natur ligger i et snævert interval (0-20 pct.) sammenlignet med det forventelige interval for samlede beregnede tilbudssum medfører dette, at en mindre prisforskel ved mark-up skal kunne give sig udslag i større pointforskelle. Den af Syddansk Universitet anvendte model (på samtlige 10 delaftaler) gør det muligt at anvende hele pointskalaen (0-8 point), og negative point vil ikke kunne opstå. Evalueringsmodellen for samlede beregnede tilbudssum er ligeledes evalueret på hele pointskalaen, hvorved der opnås den samme spredning på resultatet. Den af Syddansk Universitet anvendte evalueringsmetode er sagligt set den mest velegnede til at sikre vægtningen af underkriteriet pris.

10 10. Syddansk Universitet har derfor ikke handlet i strid med ligebehandlingseller gennemsigtighedsprincippet ved at evaluere de indkomne tilbud som sket. Ad påstand 2 B & V Køleteknik ApS har gjort gældende, at pointmodellen for delkriteriet mark-up er uegnet som grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning, idet forskelle i de afgivne tilbud ikke afspejles tilnærmelsesvis på samme måde i de tildelte point. Forskellen i de afgivne tilbud på mark-up afspejles derimod i pointtildelingen på en hel uproportional og uigennemsigtig måde, hvilket strider mod gennemsigtighedsprincippet. Det kan ikke kræves, at en relativ fordel i afgivne bud skal udmønte sig i helt tilsvarende relative fordele i opnåede point, men i en situation som den foreliggende, hvor en procentvis forskel i den tilbudte mark-up medfører en cirka dobbelt så stor procentvis forskel i opnåede point, ligger efter B & V Køleteknik ApS vurdering uden for den skønsmargin, en ordregiver kan have. Syddansk Universitet har gjort gældende, at Syddansk Universitet ikke er forpligtet til at anvende en model, hvor prisspredningen automatisk bestemmer, hvilket interval Syddansk Universitet skal interpolere indenfor, og at Syddansk Universitets valg af evalueringsmodel for vurderingen af mark-up er begrundet ud fra saglige hensyn om den forventede prisspredning og om et snævert konkurrenceinterval (0-20 pct.) ved de tilbudte mark-up s. Syddansk Universitet har yderligere henvist til sine bemærkninger til påstand 1. Ad påstand 3 B & V Køleteknik ApS har gjort gældende, at den anvendte evalueringsmodel for underkriteriet pris er i strid med gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet og derfor ikke kan danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Det bestrides, at annullation af Syddansk Universitets tildelingsbeslutning ikke kan ske efter det tidspunkt, hvor kontrakt er indgået. Syddansk Universitet har gjort gældende, at Syddansk Universitet ikke har begået en konkret og væsentlig fejl, der har haft betydning for resultatet af tilbudsevalueringen, og Syddansk Universitets tildelingsbeslutning af 28. november 2014 skal derfor ikke annulleres. Det primære

11 11. anvendelsesområde for en annullation af en ordregivers tildelingsbeslutning er før kontraktindgåelsen, hvor en tildelingsbeslutning kan omgøres, og ordregiver eventuelt kan træffe en ny beslutning. Det giver derfor ikke mening, når klagenævnet efter en kontraktindgåelse skal tage stilling til, om Syddansk Universitets tildelingsbeslutning af 28. november 2014 skal annulleres. I givet fald vil en kendelse om annullering ikke medføre en ændret retsstilling. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1, 1. led. Ifølge påstand 1, 1. led, skal klagenævnet konstatere, at Syddansk Universitet har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at anvende to forskellige evalueringsmodeller på to delkriterier indenfor samme underkriterium. Universitetet har for begge delkriteriers vedkommende anvendt en lineær model, hvor der på kriteriet samlede beregnede tilbudssum tages udgangspunkt i den laveste tilbudte pris, mens der på kriteriet mark-up tages udgangspunkt i laveste tilbudte mark-up dog således, at der tages højde for, at det af udbudsbetingelserne, jf. tilbudslistens punkt 3.3, fremgår, at højest acceptable mark-up procent vil være 20. Der er ikke herved tale om to forskellige modeller. Allerede derfor tages påstand 1, 1. led, ikke til følge. Ad påstand 1, 2. led, og påstand 2. I følge påstand 1, 2. led, og påstand 2 skal klagenævnet konstatere, at Syddansk Universitet har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at benytte en evalueringsmodel, der er uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet modellen ikke på tilstrækkelig vis respekterer den offentliggjort vægtning mellem delkriterierne til underkriteriet pris Underkriteriet Pris til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal ikke nødvendigvis forstås sådan, at den laveste pris altid skal tildeles flest point, idet en ordregiver også indenfor underkriteriet Pris kan lægge vægt på eksempelvis prissammensætning o.l. Det forhold, at en matematisk beregning af, hvilken pris der faktisk skal betales, hvis der ind-

12 12. købes en mængde svarende til et i udbudsbetingelserne anvendt eksempel, viser en lavere pris ved køb hos tilbudsgiver 1 end ved køb hos tilbudsgiver 2, fører således ikke nødvendigvis til, at tilbudsgiver 1 skal have flest point for underkriteriet pris. Der tilkommer ordregiveren et vidt skøn både ved fastlæggelsen af modellen til bedømmelsen af tilbuddene og ved selve bedømmelsen af tilbuddene. Valget af model og selve bedømmelsen skal blot være sket inden for udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelsernes rammer, og i øvrigt være egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved vurderingen af underkriteriet pris kan ordregiveren normalt lægge vægt på såvel de afgivne tilbuds faktiske prisspredning såvel som den på forhånd forventede prisspredning. Med mindre der anvendes en usædvanlig og ikke for tilbudsgiverne påregnelig bedømmelsesmodel, skal modellen ikke oplyses på forhånd. Klagenævnet tilsidesætter kun ordregivers udøvede skøn såfremt ordregiver har overskredet grænserne for det vide skøn, og såfremt en evaluering ikke er saglig. Beregningen af point for samlede beregnede tilbudssum er sket efter formlen: Tilbuddets point=maksimumpoint - (Maksimumpoint x (Tilbuddets pris-laveste tilbuds pris)) (Laveste tilbuds pris) Beregningen af point for mark-up er sket efter formlen: Tilbuddets point=maksimumpoint - (Maksimumpoint x (Tilbudt mark up-laveste mark-up)) (20-Laveste mark-up) Syddansk Universitet har anvendt en almindelig kendt og sædvanlig model (lineær interpolation), og der er ikke grundlag for at antage, at evalueringen er foretaget på usagligt grundlag. Spørgsmålet er herefter, om der er grundlag for at fastslå, at den anvendte model under de konkrete omstændigheder har ført til, at den offentliggjorte vægtning af delkriterierne til underkriteriet Pris med 50/50 ikke respekteres. Når der er valgt en vægtning på 50/50, hvor den relative vægtning af delkriterierne alene søges sikret ved at gange pointantallet for hvert delkriterium

13 13. med den procentuelle vægtning af det respektive delkriterium, er det en forudsætning for, at den fastsatte relative vægtning af hvert delkriterium respekteres, at de pointskalaer, som anvendes ved evaluering af delkriterierne, er identiske, således at der er lige mange point til rådighed ved vurderingen af hvert delkriterium. Denne forudsætning er respekteret af Syddansk Universitet, idet der er anvendt pointskalaer på 0-8 for begge delkriterier. Det er i udbudsbetingelserne oplyst, at tilbud på delkriteriet mark-up ikke kan overstige et tillæg på 20. Syddansk Universitet har herved markeret, at en lille forskel på den tilbudte mark-up, som er det procentvise tillæg, som universitetet skal betale for materialer oveni tilbudsgiverens indkøbspris for materialer, vil medføre et relativt større udslag i pointtildelingen end en lille beløbsmæssig forskel på samlede beregnede tilbudssum. Spredningen i de modtagne tilbud har konkret ført til, at en væsentlig del af pointskalaen for såvel mark-up som samlede beregnede tilbudssum er anvendt. Henset til de faktisk tilbudte priser og mark-up procenter, sammenholdt med udbudsbetingelsernes krav om, at mark-up procenten ikke må overstige 20, finder klagenævnet herefter, at den af Syddansk Universitet anvendte evalueringsmodel i det konkrete tilfælde har været egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Påstand 1, 2. led, og påstand 2 tages derfor ikke til følge. Ad påstand 3 Da hverken påstand 1 eller påstand 2 tages til følge, er der ikke grundlag for at tage påstand 3 til følge. Da Syddansk Universitet ikke har haft advokatbistand i forbindelse med sagen, skal B & V Køleteknik ApS ikke betale sagsomkostninger til Syddansk Universitet. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge.

14 14. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Mette Langborg Genpartens rigtighed bekræftes. Kristian Aagaard Bach Mortensen fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ad hoc temamøde - evalueringsmodeller

Ad hoc temamøde - evalueringsmodeller Ad hoc temamøde - evalueringsmodeller Hellerup den 12. august 2013 Specialistadvokat Martin Stæhr Dagens program Kort intro til seneste praksis vedrørende evalueringsmodeller Et par eksempler på ordregiveres

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 K E N D E L S E Ricoh Danmark A/S (advokat Troels Wenzel Østergaard, Lyngby) mod Statens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kristian Korfits Nielsen, Michael Jacobsen) 22. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kristian Korfits Nielsen, Michael Jacobsen) 22. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-3923 (Kristian Korfits Nielsen, Michael Jacobsen) 22. november 2016 K E N D E L S E Abigo Medical AB (advokat Sune Troels Poulsen, København) mod Region Syddanmark, Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 K E N D E L S E Svenningsens Maskinforretning A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Forsvarets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-020465 (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 K E N D E L S E KMD A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 K E N D E L S E LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Danmarks Radio

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Evalueringsrapport Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver m.v. omfattet af servicelovens 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen EU-udbud nr. 2016/S 074-128459 Den 3. juni

Læs mere

Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven

Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven Landsdommer Kirsten Thorup, næstformand Landsdommer, ph.d., Michael Ellehauge, formand Klagenævnet for Udbud Dansk Forening for Udbudsret 27. januar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-12045 (N. Feilberg Jørgensen) 23. oktober 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-12045 (N. Feilberg Jørgensen) 23. oktober 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-12045 (N. Feilberg Jørgensen) 23. oktober 2015 K E N D E L S E BKI Foods A/S (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) mod Fællesudbud Sjælland v/odsherred Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Evalueringsmodeller v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Den 21. juni 2016 Evalueringsmetode og tildelingskriteriet Evalueringsmetoden sker med udgangspunkt i tildelingskriteriet; "Det økonomisk mest fordelagtige

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0031935

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0031935 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0031935 (Mette Langborg, Knud-Erik Busk) 25. oktober 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (Advokat Thomas Ryhl, København) mod Vejle Kommune (Advokat Erik Bertelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 K E N D E L S E Invacare A/S (advokat Mogens Aarestrup Vind, København) mod Viborg Kommune (advokat Henrik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 K E N D E L S E Ulefos NV A/S (selv) mod Esbjerg Forsyning A/S (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Evalueringsmodeller Vejledning

Evalueringsmodeller Vejledning Evalueringsmodeller Vejledning SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Evalueringsmodeller Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 4171 5000 E-mail kfst@kfst.dk On-line

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kristian Korfits Nielsen, Pernille Hollerup) 13. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kristian Korfits Nielsen, Pernille Hollerup) 13. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4260 (Kristian Korfits Nielsen, Pernille Hollerup) 13. september 2016 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod SKAT (Kammeradvokaten v/advokat Vibeke Fabricius

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022790 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 K E N D E L S E Kailow Graphic A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00153 (Kirsten Thorup, Stephan Falsner) 23. marts 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00153 (Kirsten Thorup, Stephan Falsner) 23. marts 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00153 (Kirsten Thorup, Stephan Falsner) 23. marts 2017 K E N D E L S E Protector Forsikring Danmark (advokat Jesper Kaltoft, København) mod Nyborg Kommune (Steen Jensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Knud Erik Busk) 6. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Knud Erik Busk) 6. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018394 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Knud Erik Busk) 6. april 2009 K E N D E L S E Danacare A/S (selv) mod Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024199 (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 K E N D E L S E Graphic Wave ApS (advokat Michael Thiesen, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0021285 (Katja Høegh, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 13.juli 2010 K E N D E L S E Abena A/S og VTK A/S (advokat Claus Guldager, Aabenraa) mod Københavns Universitet (selv)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009 K E N D E L S E Tødin A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Tønder Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-033024 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine Heidemann Garde) 29. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-033024 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine Heidemann Garde) 29. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-033024 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine Heidemann Garde) 29. januar 2013 K E N D E L S E Etac A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 K E N D E L S E VKS Inventa A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Hjemmeværnskommandoen (Kammeradvokaten v/advokat Astrid Malki

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-7501 (Mette Langborg) 27. september 2016 K E N D E L S E Dansk Byggeri (selv) mod Region Hovedstaden (advokat Mikala Berg Dueholm, København) Ved udbudsbrev af 19. april

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller ved Henrik Fausing Projektdirektør Dansk Byggeri Udbudsloven og evalueringskriterier 158. En

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh) 26. april 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh) 26. april 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-2652 (Katja Høegh) 26. april 2016 K E N D E L S E Bekey A/S (advokat Anne-Sophie Svane, Hellerup) mod Viborg Kommune (advokat Thomas Thorup Larsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034302 (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013 K E N D E L S E Maxys A/S og Solid Software Development ApS (selv) mod Region Sjælland (advokat Claus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Retten i

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere