Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S af 4. august 2014 udbød Syddansk Universitet som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en rammeaftale opdelt i 15 delaftaler om Håndværkerydelser, herunder delaftale 13 om Kølingsarbejde. Ved ændringsbekendtgørelse nr. 2014/S af 7. oktober 2014 blev udbuddet af 5 af delaftalerne annulleret, da Syddansk Universitet vurderede, at der ikke var et tilstrækkeligt antal konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at opretholde en effektiv konkurrence på de enkelte delaftaler. Fire af de 5 delaftaler blev efter det oplyste genudbudt ved udbudsbekendtgørelse af 7. oktober De tidligere udbudte delaftaler, herunder delaftalen om Kølingsarbejde, blev omdøbt, således at delaftalen om Kølingsarbejde i udbudsbetingelserne er omtalt som delaftale 8. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved tilbudsfristens udløb den 10. november 2014 havde Syddansk Universitet modtaget 4 konditionsmæssige tilbud på delaftale 8 Kølingsarbejde. De konditionsmæssige tilbud kom fra B & V Køleteknik ApS, Bravida A/S, Caverion A/S og PVN Køleteknik A/S.

2 2. Den 28. november 2014 orienterede Syddansk Universitet tilbudsgiverne om resultatet af evalueringen af de indkomne tilbud for de enkelte delaftaler, herunder blev alle tilbudsgivere på de enkelte delaftaler oplyst om rangordenen for de tilbudsgivere, som universitetet havde til hensigt at indgå kontrakt med. Det fremgår heraf, at delaftale 8 forventedes indgået med Caverion A/S som 1. leverandør og B & V Køleteknik ApS som 2. leverandør. Klagenævnet har den 6. december 2014 modtaget en klage fra B & V Køleteknik ApS over udbuddet. Klagen angår alene delaftale 8 Kølingsarbejde. B & V Køleteknik ApS fremsatte, da klagen blev indgivet, anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 2, skulle beslutte at tillægge klagen opsættende virkning. Den 19. december 2014 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagenævnet begrundede afgørelsen med, at betingelsen om uopsættelighed ikke var opfyldt. Syddansk Universitet har oplyst, at der herefter er indgået aftaler i overensstemmelse med evalueringsresultatet. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klagens indhold: B & V Køleteknik ApS har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at Syddansk Universitet har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i vurderingen af tilbuddene i forhold til underkriteriet pris at have anvendt forskellige modeller for vurderingen af prisens delkriterier samlet beregnet timepris og mark-up, hvorved disse delkriterier ikke som oplyst vægtes med 50 % hver. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at Syddansk Universitet har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved i vurderingen af delkriteriet mark-up at have anvendt en

3 3. model, hvor forskelle i de tilbudte mark-up s ikke afspejler sig tilnærmelsesvis på samme måde i pointtildelingen. Påstand 3 Klagenævnet skal annullere Syddansk Universitets tildelingsbeslutning af 28. november Syddansk Universitet har påstået, at klagen ikke tages til følge. Andre oplysninger i sagen: Af udbudsbetingelserne fremgår, at der på rammeaftalen vedrørende delaftale 8 forventedes udpeget 3 leverandører. Delaftalen har en estimeret årlig omsætning på kr. ekskl. moms fordelt med 50 % på materialer og 50 % på arbejdsløn. Af udbudsbetingelserne fremgår bl.a.: 3.5. Efterfølgende køb på rammeaftalerne Direkte køb - Køb hos Leverandør nr. 1 Når Ordregiver vurderer, at det konkrete køb på den enkelte delaftale er fra 0 til kr., købes der ind hos den højest rangerede rammeaftaleindehaver på den enkelte delaftale. I forbindelse med direkte tildeling, vil det være muligt som leverandør at frasige sig opgaven, hvis opgaven overstiger ens kapacitet på det givne tidspunkt for anmodning. Alle direkte køb på rammeaftalen sker til de i Tilbudslisten bilag C.1- C.10 angivne timepriser og med den oplyste mark-up % på materialeindkøb. Miniudbud Når det konkrete køb på den enkelte delaftale forventeligt er større end DKK ekskl. moms, købes der ind på baggrund af et miniudbud, hvor alle ramme-aftaleindehavere inviteres til at afgive tilbud på det konkrete indkøb. Timeprisen konkurrenceudsættes ved miniudbud igen, men må aldrig være højere end den i Tilbudslisten bilag C.1-C.10 angivne priser. Der kan i miniudbuddet angives en fastpris for arbejdsopgaven/projektet. Ved miniudbud er tildelingskriteriet altid laveste pris Tildeling af Rammeaftalen - Tildelingskriterium

4 4. Alle konditionsmæssige tilbud vil blive evalueret på baggrund af tildelingskriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud. De økonomiske mest fordelagtige tilbud vurderes ud fra følgende 3 [4] underkriterier: 1. Pris som vægter 50 % 2. Kvalitet vægter 25 % 3. Samarbejde vægter 15 % 4. Organisering vægter 10 % Underkriteriet pris, vægter 50 % Tilbudsgiver skal udfylde alle priser i Tilbudslisten, bilag C og C.1- C.10 for den delaftale, der ønskes afgivet tilbud på. Priserne angives som enhedspriser i danske kroner fratrukket rabat (nettopriser) og eksklusiv moms. Vægtningen af timepriserne og mark-up er forskellig fra delaftale til delaftale. Der er derfor benævnt i de enkelte tilbudslister bilag C.1- C.10, hvordan priskriteriet vægtes inden for pågældende delaftale. Af tilbudslisten for delaftale 8 fremgår bl.a.: 3. Om tilbudsmaterialet Vedligeholdelsesarbejder afregnes efter medgået tid. De stipulerede mængder, der oplyses på tilbudslisterne, er for 1 år. Alle timepriser skal være inklusive servicevogn, men eksklusive moms og materialer, medmindre andet fremgår af tilbudsskemaet på side 6 og 7. Tilbudsgiveren skal anføre en fast timepris for henholdsvis en udlært, en lærling og en ufaglært, medmindre andet er angivet i tilbudsskemaet på side 6 og Timepriser Timepriser skal indeholde alle omkostninger og udgifter for arbejdets gennemførelse, herunder udgifter til servicevogn, kørsel, startgebyr, afdækning, smudstillæg, nødvendigt værktøj til udførelsen af opgaverne, forsikring af værktøj og maskiner, telefon, udgifter til tilbudsgivning, personaleadministration, kvalitetsstyring og- kontrol, akkordtillæg, miljøafgift mv. Der kan kun faktureres for effektive arbejdstimer og der betales derfor ikke for transporttid mellem firmaadresse og Ordregivers adresse. Såfremt arbejdet er under 4 timers varighed, betales der et tillæg svarende til det startgebyr Tilbudsgiver har noteret i nærværende tilbudsliste.

5 5. Hvis Tilbudsgiveren ønsker at afgive tilbud på flere eller alle delaftaler, skal Bilag C. 1-C.10 (Tilbudsliste), udfyldes, underskrives og afleveres for hver delaftale. Bestilte arbejder uden for normal arbejdstid, dvs alle ugens dage, inklusiv arbejde på lørdage, søn- og helligedage, afregnes med tillæg på 50 % for de første 3 timer og med tillæg på 100 % for øvrige timer på den tilbudte timepris. 3.2 Udkaldstillæg Tilbudsgiveren skal angive et udkaldstillæg, ved udkald mellem alle ugens dage, inklusiv arbejde på lørdage, søn- og helligedage, såfremt dette måtte være angivet i tilbudsskemaet på side 6 og Materialer Materialer afregnes til dokumenteret indkøbspris ved faktura fra underleverandør plus maksimalt 20 % tillæg (mark-up), såfremt der ikke er angivet et andet tillæg i nærværende tilbudsliste. Der skal dermed angives en særskilt mark-up i procent for materialeindkøb i tilbudsskemaet på side 6 og 7. Såfremt dette ikke angives en særskilt mark-up i procent, vil det betragtes som, at Tilbudsgiver tilbyder en mark-up på 20 %. Det samlede materialeindkøb udgør ca. 50 % af den samlede årlige omsætning som er kr. pr. år. Det samlede årlige materialeindkøb er derfor estimeret til kr. årligt for alle byerne. Den tilgivne mark-up % angivet på tilbudslisten for Odense gælder også for materialeindkøb i de øvrige byer. 4. Tilbudsevaluering I forbindelse med evaluering af tilbuddene har SDU valgt at benytte tildelingskriteriet det Økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor evaluering af prisen er således: Den samlede beregnede tilbudssum vægter med 50 % * o Den samlede tilbudssum fra side 2 (tilbudssum fra hovedydelsen + tilbudssum fra optionen lagt sammen) samt den angivne mark-up på side 6 udgør Tilbudsgivers tilbud. I den samlede tilbudssum (for både hovedydelsen og optionen) skal alle tilbudslistens punkter medregnes med undtagelse af den tilbudte mark-up (side 6). Alle tilbudslistens punkter vægter lige Tilbudte Mark-up på side 6 vægter med 50 %

6 6. o Der angives kun én mark-up som gælder for fakturering af materialer både ved hovedydelsen og under optionen. * Den samlede tilbudssum fra side 2 vil ved prisevalueringen blive omregnet således at tilbuddets timepriser for hhv. faglært, lærling og ufaglært omregnes ud fra følgende vægtningen: Faglært 60 %, Lærling 20 % og Ufaglært 20 %. Efter ovenstående omregning af de enkelte timepriser vil der blive udregnet én samlet timepris for hhv. hovedydelsen og én for optionen. Der vil til de to beregnede samlede timepriser, blive tillagt tilbudslistens øvrige punkter (alle vægter lige). De to beregnede tilbudssummer vil blive lagt sammen (begge vægter lige) og dermed udgøre Den samlede beregnede tilbudssum som vægter med 50 %. Af Syddansk Universitets meddelelse til tilbudsgiverne om resultatet af evalueringen af de indkomne tilbud fremgår om evalueringen af priskriteriet bl.a.: Evalueringsmodel m.m.: Syddansk Universitet har i forbindelse med prisevalueringen af de indkomne tilbud anvendt den linenære evalueringsmodel: Tilbuddets point=maksimumpoint-maksimumpoint x (Tilbuddets pris-laveste tilbuds pris) (Laveste tilbuds pris) Som angivet i udbudsmaterialet tildeler Ordregiver point på alle ovenstående underkriterier på en pointskala fra 0 8, hvor 8 er højeste point. Delkriterierne til underkriteriet Pris har følgende vægtning: Samlet beregnet timepris 50 % Mark-up 50 % Tilbuddet med den laveste evalueringspris tildeles 8 point. Ud fra nærværende evalueringsmodel er de indkomne tilbud blevet placeret i rangordenen således at tilbudsgiverne som har opnået det højeste antal point er placeret som nummer 1 i rangordenen. Tilbudsgiver med næst fleste point er placeret som nummer 2 i rangordenen og tilbudsgiver som har tredje flest point er placeret som nummer 3 i rangordenen. Oversigt over rangordene er som følger: Pris (50 %) Kvalitet 25 % Samarbejde 15 % Organisering 10 % Pointevaluering

7 7. Timepris 40 % Mark -up 60% Total point Total 1) Caverion A/S 7,07 8,00 7, ,87 2) B & V Køleteknik ApS 2) PVN Køleteknik A/S 8,00 1,14 4, ,79 6,52 2,29 4, ,65 4) Bravida A/S 3,90 0,00 1, ,18 Ad Prisevaluering I bilag C.1 Tilbudslisten, afsnit 4 står det angivet, at evaluering af prisen vil foregå således: [jf. gengivelsen ovenfor] På baggrund af ovenstående er Deres beregnede tilbudssum på ,67 kr. blevet fundet således: B & V Køleteknik ApS Beregnet tilbudssum for Tilbudte timepris Odense Vægtning Pris Faglært 60% 60,00% ,00 Lærling 20 % 20,00% ,00 Ufaglært 20 % 20,00% ,00 Vægtet Gennemsnit 33,33% ,00 Startgebyr 33,33% 450,00 Udkaldstillæg 33,33% 9.000, ,00 Tilbudte timepris option Vægtning Pris Faglært 60% 60,00% ,00 Lærling 20 % 20,00% 7.500,00 Ufaglært 20 % 20,00% 6.500,00 Vægtet Gennemsnit 33,33% ,00 Startgebyr 33,33% 800,00 Udkaldstillæg 33,33% 3.250, ,33 Mark-up omregnet Tilbudt % 19,00% Fordeling tilbudte timepriser Vægtning Samlet priser Tilbudte timepris Odense 50,00% ,00 Tilbudte timepris option 50,00% ,33 Linær vægtningspris ,67 De har med ovenstående beregnet tilbudssum opnået en prisscore på 4,57 ud fra timepris som vægter med 50 % og mark-up som vægter med 50 %: Tilbudsgiver Vægtet Total pris Point Mark-up (%) Point Caverion A/S ,67 7,07 13,00 % 8,00 B & V Køleteknik ApS ,67 8,00 18,00 % 1,14 PVN Køleteknik A/S ,00 6,52 19,00 % 2,29

8 8. Bravida A/S ,00 3,90 20,00 % 0,00 Som det fremgår ovenfor har De tilbudt den laveste beregnet tilbudspris for Odense og Optionen, som både er lavere end Caverion A/S, PVN Køleteknik A/S og Bravida A/S. De har tillige tilbudt den næstlaveste mark-up % som både er lavere end PVN Køleteknik A/S og Bravida A/S. Samlet set vinder De delkategorien beregnet tilbudspris for Odense og Optionen og opnår derfor den næsthøjeste pointscore for delkriteriet pris. Syddansk Universitet har oplyst, at der er en tastefejl i skemaet, idet angivelsen af den mark-up, der er tilbudt af henholdsvis B & V Køleteknik ApS og PVN Køleteknik A/S, er byttet om. Den tilbudte mark-up fra B & V Køleteknik ApS er således rettelig 19 %, mens den tilbudte mark-up fra PVN Køleteknik A/S rettelig er 18 %. De anførte antal point er derimod rigtige. Parternes anbringender Ad påstand 1 B & V Køleteknik ApS har gjort gældende, at den anvendte evalueringsmodel for underkriteriet pris er i strid med gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet og derfor ikke kan danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Syddansk Universitet har ved at anvende forskellige formler for pointtildelingen på de to delkriterier til prisen skævvredet vægtningen af disse i forhold til den oplyste fordeling i udbudsbetingelserne på 50 % til hver. Herved er tildelingen blevet truffet på en måde, der er uigennemsigtig og i strid med udbudsbetingelserne. At der ikke samtidigt kan anvendes flere evalueringsmodeller i vurderingen af underkriteriet Pris følger forudsætningsvist af klagenævnets kendelse af 29. juli 2011 Social- Medicinsk Tolkeservice. Hvis de priser, der er tilbudt af henholdsvis B & V Køleteknik ApS og Caverion A/S, anvendes med de i udbudsbetingelserne anførte estimater for køb ses, at tilbuddet fra B & V Køleteknik ApS reelt er det billigste. Syddansk Universitet har gjort gældende, at ordregivere har et vidt skøn ved valg af evalueringsmetode, at den valgte evalueringsmetode er begrundet i saglige hensyn, at evalueringsmetoden sikrer opfyldelse af vægtningen af delkriterierne samlede beregnede tilbudssum og mark-up i overens-

9 9. stemmelse med udbudsbetingelserne, at B & V Køleteknik ApS ikke har løftet bevisbyrden for, at evalueringsmetoden ikke sikrer vægtningen af underkriteriet pris, at Syddansk Universitets tilbudsevaluering er gennemført på lige og gennemskuelige vilkår for samtlige tilbudsgivere, hvorved principperne om ligebehandling og gennemsigtighed er overholdt, samt at evalueringsmodellen derfor er egnet til at sikre det for Syddansk Universitet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Syddansk Universitet har i forbindelse med prisevalueringen af underkriteriet pris anvendt to varianter af den linenære evalueringsmodel til vurderingen af de selvstændige delkriterier samlede beregnede tilbudssum og mark-up. Valget af denne evalueringsmetode sikrer efter Syddansk Universitets opfattelse netop, at delkriterierne som angivet i udbudsbetingelserne vægtes 50 pct. hver. Ved evaluering efter delkriteriet samlede beregnede tilbudssum har Syddansk Universitet anvendt den rene lineære evalueringsmodel. Ved evaluering af mark-up har Syddansk Universitet anvendt en variant af den lineære evalueringsmodel, hvor der blot er taget hensyn til den maksimumspris, der var oplyst i udbudsbetingelserne. Formålet med en evalueringsmodel er at sikre, at den afspejler den forventelige spredning i priserne på de indkomne tilbud. Da prisen på de indkomne mark-up s i sagens natur ligger i et snævert interval (0-20 pct.) sammenlignet med det forventelige interval for samlede beregnede tilbudssum medfører dette, at en mindre prisforskel ved mark-up skal kunne give sig udslag i større pointforskelle. Den af Syddansk Universitet anvendte model (på samtlige 10 delaftaler) gør det muligt at anvende hele pointskalaen (0-8 point), og negative point vil ikke kunne opstå. Evalueringsmodellen for samlede beregnede tilbudssum er ligeledes evalueret på hele pointskalaen, hvorved der opnås den samme spredning på resultatet. Den af Syddansk Universitet anvendte evalueringsmetode er sagligt set den mest velegnede til at sikre vægtningen af underkriteriet pris.

10 10. Syddansk Universitet har derfor ikke handlet i strid med ligebehandlingseller gennemsigtighedsprincippet ved at evaluere de indkomne tilbud som sket. Ad påstand 2 B & V Køleteknik ApS har gjort gældende, at pointmodellen for delkriteriet mark-up er uegnet som grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning, idet forskelle i de afgivne tilbud ikke afspejles tilnærmelsesvis på samme måde i de tildelte point. Forskellen i de afgivne tilbud på mark-up afspejles derimod i pointtildelingen på en hel uproportional og uigennemsigtig måde, hvilket strider mod gennemsigtighedsprincippet. Det kan ikke kræves, at en relativ fordel i afgivne bud skal udmønte sig i helt tilsvarende relative fordele i opnåede point, men i en situation som den foreliggende, hvor en procentvis forskel i den tilbudte mark-up medfører en cirka dobbelt så stor procentvis forskel i opnåede point, ligger efter B & V Køleteknik ApS vurdering uden for den skønsmargin, en ordregiver kan have. Syddansk Universitet har gjort gældende, at Syddansk Universitet ikke er forpligtet til at anvende en model, hvor prisspredningen automatisk bestemmer, hvilket interval Syddansk Universitet skal interpolere indenfor, og at Syddansk Universitets valg af evalueringsmodel for vurderingen af mark-up er begrundet ud fra saglige hensyn om den forventede prisspredning og om et snævert konkurrenceinterval (0-20 pct.) ved de tilbudte mark-up s. Syddansk Universitet har yderligere henvist til sine bemærkninger til påstand 1. Ad påstand 3 B & V Køleteknik ApS har gjort gældende, at den anvendte evalueringsmodel for underkriteriet pris er i strid med gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet og derfor ikke kan danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Det bestrides, at annullation af Syddansk Universitets tildelingsbeslutning ikke kan ske efter det tidspunkt, hvor kontrakt er indgået. Syddansk Universitet har gjort gældende, at Syddansk Universitet ikke har begået en konkret og væsentlig fejl, der har haft betydning for resultatet af tilbudsevalueringen, og Syddansk Universitets tildelingsbeslutning af 28. november 2014 skal derfor ikke annulleres. Det primære

11 11. anvendelsesområde for en annullation af en ordregivers tildelingsbeslutning er før kontraktindgåelsen, hvor en tildelingsbeslutning kan omgøres, og ordregiver eventuelt kan træffe en ny beslutning. Det giver derfor ikke mening, når klagenævnet efter en kontraktindgåelse skal tage stilling til, om Syddansk Universitets tildelingsbeslutning af 28. november 2014 skal annulleres. I givet fald vil en kendelse om annullering ikke medføre en ændret retsstilling. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1, 1. led. Ifølge påstand 1, 1. led, skal klagenævnet konstatere, at Syddansk Universitet har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at anvende to forskellige evalueringsmodeller på to delkriterier indenfor samme underkriterium. Universitetet har for begge delkriteriers vedkommende anvendt en lineær model, hvor der på kriteriet samlede beregnede tilbudssum tages udgangspunkt i den laveste tilbudte pris, mens der på kriteriet mark-up tages udgangspunkt i laveste tilbudte mark-up dog således, at der tages højde for, at det af udbudsbetingelserne, jf. tilbudslistens punkt 3.3, fremgår, at højest acceptable mark-up procent vil være 20. Der er ikke herved tale om to forskellige modeller. Allerede derfor tages påstand 1, 1. led, ikke til følge. Ad påstand 1, 2. led, og påstand 2. I følge påstand 1, 2. led, og påstand 2 skal klagenævnet konstatere, at Syddansk Universitet har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at benytte en evalueringsmodel, der er uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet modellen ikke på tilstrækkelig vis respekterer den offentliggjort vægtning mellem delkriterierne til underkriteriet pris Underkriteriet Pris til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal ikke nødvendigvis forstås sådan, at den laveste pris altid skal tildeles flest point, idet en ordregiver også indenfor underkriteriet Pris kan lægge vægt på eksempelvis prissammensætning o.l. Det forhold, at en matematisk beregning af, hvilken pris der faktisk skal betales, hvis der ind-

12 12. købes en mængde svarende til et i udbudsbetingelserne anvendt eksempel, viser en lavere pris ved køb hos tilbudsgiver 1 end ved køb hos tilbudsgiver 2, fører således ikke nødvendigvis til, at tilbudsgiver 1 skal have flest point for underkriteriet pris. Der tilkommer ordregiveren et vidt skøn både ved fastlæggelsen af modellen til bedømmelsen af tilbuddene og ved selve bedømmelsen af tilbuddene. Valget af model og selve bedømmelsen skal blot være sket inden for udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelsernes rammer, og i øvrigt være egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved vurderingen af underkriteriet pris kan ordregiveren normalt lægge vægt på såvel de afgivne tilbuds faktiske prisspredning såvel som den på forhånd forventede prisspredning. Med mindre der anvendes en usædvanlig og ikke for tilbudsgiverne påregnelig bedømmelsesmodel, skal modellen ikke oplyses på forhånd. Klagenævnet tilsidesætter kun ordregivers udøvede skøn såfremt ordregiver har overskredet grænserne for det vide skøn, og såfremt en evaluering ikke er saglig. Beregningen af point for samlede beregnede tilbudssum er sket efter formlen: Tilbuddets point=maksimumpoint - (Maksimumpoint x (Tilbuddets pris-laveste tilbuds pris)) (Laveste tilbuds pris) Beregningen af point for mark-up er sket efter formlen: Tilbuddets point=maksimumpoint - (Maksimumpoint x (Tilbudt mark up-laveste mark-up)) (20-Laveste mark-up) Syddansk Universitet har anvendt en almindelig kendt og sædvanlig model (lineær interpolation), og der er ikke grundlag for at antage, at evalueringen er foretaget på usagligt grundlag. Spørgsmålet er herefter, om der er grundlag for at fastslå, at den anvendte model under de konkrete omstændigheder har ført til, at den offentliggjorte vægtning af delkriterierne til underkriteriet Pris med 50/50 ikke respekteres. Når der er valgt en vægtning på 50/50, hvor den relative vægtning af delkriterierne alene søges sikret ved at gange pointantallet for hvert delkriterium

13 13. med den procentuelle vægtning af det respektive delkriterium, er det en forudsætning for, at den fastsatte relative vægtning af hvert delkriterium respekteres, at de pointskalaer, som anvendes ved evaluering af delkriterierne, er identiske, således at der er lige mange point til rådighed ved vurderingen af hvert delkriterium. Denne forudsætning er respekteret af Syddansk Universitet, idet der er anvendt pointskalaer på 0-8 for begge delkriterier. Det er i udbudsbetingelserne oplyst, at tilbud på delkriteriet mark-up ikke kan overstige et tillæg på 20. Syddansk Universitet har herved markeret, at en lille forskel på den tilbudte mark-up, som er det procentvise tillæg, som universitetet skal betale for materialer oveni tilbudsgiverens indkøbspris for materialer, vil medføre et relativt større udslag i pointtildelingen end en lille beløbsmæssig forskel på samlede beregnede tilbudssum. Spredningen i de modtagne tilbud har konkret ført til, at en væsentlig del af pointskalaen for såvel mark-up som samlede beregnede tilbudssum er anvendt. Henset til de faktisk tilbudte priser og mark-up procenter, sammenholdt med udbudsbetingelsernes krav om, at mark-up procenten ikke må overstige 20, finder klagenævnet herefter, at den af Syddansk Universitet anvendte evalueringsmodel i det konkrete tilfælde har været egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Påstand 1, 2. led, og påstand 2 tages derfor ikke til følge. Ad påstand 3 Da hverken påstand 1 eller påstand 2 tages til følge, er der ikke grundlag for at tage påstand 3 til følge. Da Syddansk Universitet ikke har haft advokatbistand i forbindelse med sagen, skal B & V Køleteknik ApS ikke betale sagsomkostninger til Syddansk Universitet. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge.

14 14. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Mette Langborg Genpartens rigtighed bekræftes. Kristian Aagaard Bach Mortensen fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0031935

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0031935 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0031935 (Mette Langborg, Knud-Erik Busk) 25. oktober 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (Advokat Thomas Ryhl, København) mod Vejle Kommune (Advokat Erik Bertelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 K E N D E L S E Invacare A/S (advokat Mogens Aarestrup Vind, København) mod Viborg Kommune (advokat Henrik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 K E N D E L S E Ulefos NV A/S (selv) mod Esbjerg Forsyning A/S (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 K E N D E L S E Grontmij A/S (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015 K E N D E L S E Factor Insurance Brokers A/S (selv) mod Haderslev Kommune (selv) Haderslev Kommune iværksatte

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 K E N D E L S E Lely Turfcare DK A/S (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Københavns Kommune (advokat Anders

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 K E N D E L S E CG Jensen A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2732

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2732 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2732 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 25. marts 2015 K E N D E L S E ZENZO Group ApS (advokat Annacarina Staunstrup, Holte) mod Horsens Kommune (advokat Martin Stæhr,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036274 (Poul Holm, Anne-Mette Udsen) 4. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036274 (Poul Holm, Anne-Mette Udsen) 4. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036274 (Poul Holm, Anne-Mette Udsen) 4. juni 2015 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Emil Baumann Geist, København) mod Region Hovedstaden (advokat Trine Bøgelund-Kjær,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud

Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud 1 2 INTRODUKTION Siden sidste Orientering er der offentliggjort en kendelse, en dom fra Retten samt en ny analyse fra Konkurrence- og

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

K E N D E L S E. 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet De Jysk-Fynske Bandagerier og Skomagerier (advokat Tina Braad, Århus)

K E N D E L S E. 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet De Jysk-Fynske Bandagerier og Skomagerier (advokat Tina Braad, Århus) Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) J.nr.: 2008-0016964 J.nr.: 2008-0016965 J.nr.: 2008-0016966 15. januar 2009 K E N D E L S E 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet

Læs mere

PRIMO-seminar, Odense Rådhus 29. oktober 2013. Seneste praksis. Jesper Kaltoft, Bech-Bruun

PRIMO-seminar, Odense Rådhus 29. oktober 2013. Seneste praksis. Jesper Kaltoft, Bech-Bruun PRIMO-seminar, Odense Rådhus 29. oktober 2013 Seneste praksis Jesper Kaltoft, Bech-Bruun Kontrakter uden for direktiv og tilbudslov Kendelse af 4. februar 2013, SDI Media A/S mod Danmarks Radio Frivillig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 22. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 22. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 22. februar 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024641 (N. Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 16. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024641 (N. Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 16. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024641 (N. Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 16. juli 2012 K E N D E L S E Phonak Danmark A/S (selv) mod Københavns Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 K E N D E L S E Dafolo A/S (advokat Birte Rasmussen, Aalborg) mod KOMBIT A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere