Notat model for udbud af håndværkerydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat model for udbud af håndværkerydelser"

Transkript

1 Til: Økonomiudvalget BALLERUP KOMMUNE Kopi til: C-EJD, IKJ, JRAU, MET og SOR Dato: 3. september 2014 Kontakt: Karsten Schrøder ver Sagsid: G Notat model for udbud af håndværkerydelser Disposition 1. Introduktion til en ny udbudsform a. fokusområdet b. lovgivningen 2. Budget for drift og vedligehold af kommunale ejendomme 3. Formål med udbudsmodellen a. gennemsigtighed i valg af håndværker b. pris og kvalitet c. socialt ansvar d. krav og forventninger til samarbejdet 4. Udbudsstrategi a. etablering og anvendelse af rammeaftaler b. tidsplan 5. Dialog med branchen a. kommunikation b. offentligt møde Side 1

2 1 Introduktion til en ny udbudsform 1a fokusområdet Ballerup Kommunes indkøb af håndværkerydelser, der spænder over alt fra den store gennemgribende renovering til flere millioner og ned til ganske små reparationer, repræsenterer årligt et flercifret millionbeløb. Med baggrund i disse indkøb foretog konsulentfirmaet Bubobubo en række analyser først på året. Konsulentrapporterne gennemgik den hidtidige praksis i lyset af centrale emner for udbud og kontraktstyring. Det drejede sig om måden at indhente tilbud på, opgavernes karakter og sammensætning, de opnåede effekter for pris og kvalitet. Analysen mundede ud i en række oplæg til scenarier for en fremtidig udbudsform. Scenarierne omhandler håndværkerydelser i kategorien små og mellemstore af den enkle årsag, at der hér vi finder det store antal opgaver. Større og helt store opgaver er der langt færre af, og de lader sig let konkurrenceudsætte, ofte ved brug af rådgivere. Når vi gerne vil finde en bedre udnyttelse af vores samlede ressourcer for de små og mellemstore opgaver, peger scenarierne på andre og nye udbuds- og aftalemodeller. Disse modeller opererer med samlede udbud af mange små opgaver, fordi det gør udbudsopgaven mere effektiv. På dette grundlag opstår interessen for rammeudbud/-aftaler. Dette rejser nogle spørgsmål til overvejelse, for rammeaftaler er mange ting. Økonomiudvalget har ved behandlingen i maj foreløbigt peget på rapporternes scenarie E som udgangspunkt for den videre udvikling af en ny udbudsmodel. Nærværende notat beskriver en nærmere konkretisering af sådan en ny udbudsmodel. Den forelægges hermed til udvalgets stillingtagen. 1b lovgivningen En rammeaftale er ikke en ordre, men en kontrakt om vilkårene for afgivelse af ordrer. En rammeaftalen gælder kun for fastlagte ydelser fx kan den være begrænset til ét håndværksfag, et geografisk område og et beløbsinterval. Aftalen beskriver kravene ved udførelse af opgaverne fx til responstid. Aftalen fastlægger som minimum en timepris og evt. diverse enhedspriser. En rammeaftale er gensidigt forpligtende. Det eller de firmaer, som aftalen er indgået med, har ret og pligt til at påtage sig det bestilte arbejde på kendte betingelser. Lovgivningen om indhentning af tilbud tager udgangspunkt i bygge- og anlægsopgavernes størrelse. Udbud af en eller flere rammeaftaler følger det samme regelsæt som udbud af konkrete entrepriser. Hvis mængden af rammeaftaler over fire år har et skønnet omfang, der løber op i mere end tærskelværdien på 38,6 mio. kr., træder EU-direktivets regler i kraft. Ellers gælder tilbudsloven. Rammeaftaler egner sig til håndtering af entrepriser i den lave ende af skalaen. At udbyde dem enkeltvis er mere tidskrævende, end at udbyde og indgå rammeaftaler samlet set. Når aftalerne er indgået, følger det af kaskade-modellen hhv. afgøres det af et miniudbud præcist hvilket firma, der skal have arbejdet. Side 2

3 2 Budget for drift og vedligehold af kommunale ejendomme Ballerup Kommune disponerer hvert år over rundt regnet mio. kr. til drift og vedligehold samt mindre ombygninger på alle kommunale ejendomme. Heri indgår ikke serviceaftaler, materialeindkøb, årsværker og lignende. Hvad enten opgaverne er planlagte eller akut opståede, falder de i forskellige kategorier rent beløbsmæssigt. Ud af de mio. kr. vurderes ca. 50 % størrelsesmæssigt at ligge i spændet fra kr. altså det spænd, som rammeaftaler egner sig til. I denne samlede opgørelse indgår samtlige håndværksfag. Det er dog tømrer/ snedker, der indtager pladsen som det absolut største fag. Der er naturligvis tale om en vis variation i fordelingen over fag og fordelingen af opgavestørrelser fra år til år. Dette er dog ikke til hinder for brugen af rammeaftaler. 3 Formål med udbudsmodellen 3a gennemsigtighed i valget af håndværkere Det er et grundlæggende krav i tilbudsloven at udbud skal sikre konkurrence og ligebehandling. Vilkårene, dette foregår på, skal være gennemskuelige for de deltagende tilbudsgivere. Det betyder at de konkurrencevilkår, tilbudsgiverne afgiver tilbud på, skal være tydelige. Ud over lovens grundlæggende krav kan gennemsigtigheden forbedres i valget af udbudsmetoden. Det er her brugen af rammeaftaler kommer ind i billedet. Rammeaftaler varetager typisk udførelsen af mange mindre opgaver. Ved at operere med rammer opnås et volumen, der giver mulighed for ét stort samlet udbud. Dette samlede udbud annonceres, så alle kan være med. Derigennem giver det mulighed for optimal gennemsigtighed i valget af håndværkerfirma. Hver gang Ballerup Kommune udbyder, skal det ske på ensartede vilkår, således at der ikke bliver tale om forskelsbehandling. Til dette formål, og for at sikre et solidt juridisk grundlag, er der siden 2013 indført fælles udbuds- og aftaleparadigmer fælles for alle kommunale centre, der foretager udbud inden for byggeri og anlæg. 3b pris og kvalitet Enhver udbudsmodel tager sigte på at opnå helt elementære fordele i form af mest mulig kvalitet til lavest mulig pris. Det gælder selvfølgelig fortsat. For at opnå bedst mulige priser, er det vigtigt at relevante opgaver i videst muligt omfang udbydes i miniudbud, hvor der gives en fast pris på en konkret opgave. Relevante opgaver for denne kategori, er opgaver hvor omfang og metode er veldefineret, og hvor arbejdet med at lave udbudsmateriale og gennemføre udbudsprocessen står mål med arbejdets størrelse både for dem, der udbyder, og for dem, der giver pris. Da dette også kan gælde nogle typer mindre opgaver, er det vigtigt at grænsen for, hvornår man bruger henholdsvis kaskademodel og miniudbud, bli- Side 3

4 ver fleksibel, så man har mulighed for at høste gevinsten ved at udbyde så mange opgaver som muligt. Kaskademodellen anvendes således primært på de akutte opgaver samt på de mindre og ikke veldefinerede/ikke let-definérbare planlagte opgaver. Rammeaftalerne sikrer stor gennemsigtighed i valg af håndværker og let administration af aftalegrundlag, men kræver øgede ressourcer til minutiøs opfølgning. Dels opfølgning på timeforbruget på de enkelte sager, da timeantallet ikke konkurrenceudsættes, men ligeledes ekstra opfølgning på kvaliteten, da det kan forventes, at der indgås aftaler med håndværkere, hvor man ikke på forhånd kender deres kvalitetsniveau. Muligheden for at udbyde rammeaftalerne på en vægtet blanding af timepriser og enhedspriser, på f.eks. gulvbelægning, ruder, toiletter m.v. skal vurderes. Konsulentens analyserapporter nævner både muligheden for at opnå lavere priser gennem samlede udbud, og at der allerede nu indkøbes til relativt gunstige priser. Det kan derfor ikke forventes, at der samlet set er mulighed for at opnå en besparelse ved gennemførelse af rammeudbud. 3c socialt ansvar Ballerup Kommunes arbejdsklausul vil være gældende i forhold til de kommende rammeaftaler. Mulighederne for opfølgning, herunder kontrol, vil være de samme. Muligheden for at gøre sociale klausuler gældende i udbud afhænger af en konkret vurdering i henhold til lovgivningen. Grundprincipperne om konkurrence, ligebehandling og proportionalitet skal respekteres. Ballerup Kommunes sociale klausul har været i kraft siden På ejendomsområdet er det kun de helt store byggesager, der egner sig dvs. opfylder betingelser mht. størrelse og varighed. Siden 1. januar 2014 er kommunerne forpligtet til at gøre brug af sociale klausuler, dvs. til at overveje uddannelseskrav i relevante udbud. Pligten er baseret på følg-eller-forklar princippet. Med relevante udbud menes der byggesager i Danmark, som har en varighed på min. 6 mdr. og kontraktsum på min. 10 mio. hhv. en lønsum på 4 mio. kr. Når det gælder de opgavetyper, vi påtænker at lade omfatte af rammeaftaler, vil det ikke være muligt at forlange sociale hensyn, fx oprettelse af lærlingepladser. Det skyldes at opgaverne er små og af kort varighed, om end de i sig selv kan have et uddannelsespotentiale. Brugen af rammeaftaler indebærer, at der ikke kan opnås sikkerhed for et bestemt opgave-volumen for det enkelte firma. Der estimeres ganske vist et volumen af opgaver, men selve opgaverne bestilles først hen ad vejen. Firmaet, der er lavet rammeaftale med, kan derfor ikke kende det endelige omfang herunder indholdet og fordeling over tid af ordregiverens behov. Dermed kan kravet om lærlinge ikke stilles. For alligevel at øve indflydelse på virksomhedernes uddannelsespolitik kan der stilles krav om at virksomhederne, der indgås kontrakt med, skal deltage i informationsmøde med Ballerup Kommune om uddannelse bredt set. Det vil sige i en orientering om mulighederne lærlinge- og praktikpladser, som ad den vej vil øge firmaernes motivation for en større indsats på området. Side 4

5 3d krav og forventninger til samarbejdet I forbindelse med indførelsen af rammeaftaler vil de bygningsansvarlige medarbejdere have brug for at rette stor opmærksomhed mod udførelsen af de enkelte arbejdsopgaver. Når først rammeaftalerne er indgået, er der kun et begrænset antal firmaer på banen. Kvaliteten skal sikres hver gang. Derfor skal der ikke være tvivl om, hvad der er Ballerup Kommunes forventning til sine leverandører. Kravene og forventningerne kan opsummeres som følger: god kvalitet håndværksmæssigt godt og pænt arbejde kontinuitet i arbejdet gør sig færdig servicemindet i forhold til brugere og konduktører tillid og troværdighed overholder aftaler og fakturerer reelt innovative kan finde alternative løsninger og være sparringspartner kort udrykning gode til at samarbejde ift. brugere, konduktører og andre håndværkere fleksible gode til at indrette sig efter forholdene/ændringer undervejs helhedsorienterede tænker på følgearbejder (fx maling og rengøring) tilbagemelding ved opgaveslutning; ved driftsstop; ved nye ideer digital formåen bruger af gængse programmer fx ved dokumentering skriftlig kommunikation på dansk fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed kender kravene og efterlever dem Det vil være relevant at afholde evalueringsmøder med de respektive håndværkere, for løbende at vurdere samarbejdet. Side 5

6 4 Udbudsstrategi Nedenstående skema beskriver strategien for udbud af alle Ballerup Kommunes indkøb af håndværkerydelser. Den afspejler anvendelsen af rammeudbud af opgaver i intervallet fra 0 til kr. ekskl. moms. Det sker i form af to forskellige slags rammeaftaler, nemlig en kaskademodel og en miniudbudsmodel med et indbyrdes overlap i intervallet kr. ekskl. moms. De større byggesager udbydes også fremover enkeltvis. Måden afhænger af størrelse og eventuelle øvrige hensyn. Byggesagerne kan være ny- eller ombygning såvel som omfattende renoveringer. Konkret udformning af udbudsstrategi, med baggrund i beløbsstørrelse pr. sag: 38,6 mio. og opad EU-direktivet meget stort nybyggeri (fx plejecenter) 3,0 mio mio. tilbudsloven (begrænset/off. licitation) totalrenoveringer nyt institutionsbyggeri 0,3 mio. 3,0 mio. tilbudsloven (underhåndsbud) renovering af tag, facade, ventilation rammeaftale med miniudbud enten rammeaftale med kaskademodel eller rammeaftale med miniudbud rammeaftale med kaskademodel Side 6

7 4a etablering og anvendelse af rammeaftaler På baggrund af dataudtræk for de forgangne år, har vi i C-EJD defineret de opgaver, der egner sig til rammeaftaler. De ligger i intervallet kr. Indkøb af håndværkerydelser i Ballerup Kommune vil fremadrettet skulle foretages ved hjælp af de indgåede rammeaftaler, uanset hvor i organisationen man er tilknyttet. Lokationer, hvor der er ejerfællesskab med boligselskaber, undtages. Der vil være mindre mængde specialopgaver, der type- og mængdemæssigt ikke er velegnede til at indgå i rammeaftalerne, som f.eks. tækkearbejder, skimmelafrensning og lignende. Derfor tager modellen forbehold for dette, og indfører en undtagelse. Diagrammet afspejler således scenarie E, der består af en sammensætning af to rammeaftale-typer, nemlig kaskademodel og miniudbud, til tildeling af henholdsvis små og middelstore arbejder ( kr.). Da opgaverne i praksis er ganske forskelligartede er der i modellen indbygget en fleksibilitet, der gør det muligt at vælge mellem to aftaleformer dog inden for visse økonomiske begrænsninger. Se modeldiagrammet ovenfor. Processen for rammeudbuddene er at der, efter offentlig annoncering, foretages en prækvalifikation af håndværkerfirmaer for hvert fag, f.eks. ud fra referencer og kendskab til arbejde i kommunale virksomheder, med henblik på at afgive tilbud. Det oplyses på forhånd hvor mange firmaer, der endeligt ønskes aftale med, f.eks. 3 firmaer pr. fag. De prækvalificerede firmaerne konkurrerer herefter på timelønnen og eventuelt andre enhedspriser. Det billigste firma bliver nr. 1, det næstbilligste bliver nr. 2 og så fremdeles. Ved små arbejder anvendes kaskademodellen, hvor firma nr. 1 tildeles alle opgaver direkte inden for det pågældende fag. Kan firma nr. 1 ikke magte en given opgave, pga. tid eller type, tildeles opgaven direkte til firma nr. 2 og så fremdeles. Ved middelstore opgaver anvendes modellen miniudbud, hvor der udarbejdes et udbud, som alle firmaerne, der indgår i aftalen, byder på. Den billigste tildeles opgaven. 4b tidsplan Når der foreligger en politisk godkendelse af modeludkastet til fremtidigt udbud af drift- og vedligehold, går projektet videre med udarbejdelse af det egentlige udbud. Dette tager over et halvt år. Med andre ord vil nye rammeaftaler kunne træde i kraft til forsommeren Til processen omkring udbuddet er det nødvendigt at engagere et konsulentfirma, som finansieres over bygningsvedligeholdelsens pulje til rådgivere. I korte træk forløber det resterende projekt sådan: Forberedelse af udbuddet Gennemførelse af udbuddet Side 7

8 Afslutning af udbudsprocessen (kontraktindgåelser) Kontraktopstart I alt 33 uger, som regnet fra ultimo oktober 2014 rækker frem til ultimo juni 2015, med forbehold for ændringer i den endelig detail-planlægning. Den præcise igangsætning af aftalerne vurderes i forhold til øvrige årshjulsopgaver. 5 Dialog med branchen 5a kommunikation Med indførelsen af denne ny model for udbud af håndværkerydelser, bliver der tale om en tydelig ændring ift. hidtidig praksis. Det er naturligt i den forbindelse at overveje nogle tiltag vedrørende kommunikationen udadtil. Nok følger enhver udbudsproces nogle givne spilleregler for annoncering og frister, men der vil skulle mere til. Følgende nyheder vil skulle kommunikeres: Ballerup Kommune har en klar dagsorden om at lave om på sin udbudsform med henblik på at skabe gennemsigtighed i hvordan en opgave tildeles, med vedholdende fokus på pris og kvalitet. Interesserede firmaer kan kun gøre sig gældende ift. rammeaftaler, når der er udbud hhv. genudbud. Opgaverne, vi udbyder i rammeaftale, egner sig til små og mellemstore virksomheder. Det vil som udgangspunkt ikke være muligt at udføre en entreprise gennem en underentreprenør. Opgaverne udbydes fag for fag, det svarer fuldstændigt til håndværksvirksomhedernes sædvanlige fagopdeling. Ballerup Kommune vægter virksomhedernes sociale profil højt. 5b offentligt møde I forbindelse med gennemførelsen af det kommende rammeudbud, vil der skulle kommunikeres til og med branchen. En af måderne, dette kan ske på, er et offentligt møde på rådhuset. Ved sådan en lejlighed kan udbuddet og formålet med det forklares, og samtidig hermed kan de fremmødte komme til orde med kommentarer og anbefalinger. Det bør være inden rammeaftalerne sendes i udbud, så rettelser endnu kan nås. Det er ikke meningen at overraske nogen. Siden hen kunne det være en idé med en tilbagevendende måde at mødes på. Fx en gang om året. Her vil sagen kunne følges op. Opmærksomheden på Ballerup Kommunes politik, bl.a. vedr. socialt ansvar, vil ligeledes kunne øges ad denne vej. Side 8

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 5. oktober 2009 EM 2009/115 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag udstikker de fremtidige rammer for indhentning af tilbud på bygge og anlægsområdet og afløser

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere