UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator Jesper Kristian Bonde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde"

Transkript

1 UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator Jesper Kristian Bonde

2 Indhold 1. INDLEDNING LOVGRUNDLAG FORMÅL MÅL ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE STYRENDE PRINCIPPER VED KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF DRIFTSOPGAVER VALG AF INDSATSOMRÅDER EKSTERN OFFENTLIGGØRELSE INTERN OFFENTLIGGØRELSE KONTROLBUD KVALITETSOPFØLGNING KÆDEANSVAR INTERESSETILKENDEGIVELSESLISTE (ITG-LISTE) GENERELT OM SOCIALE KLAUSULER ANVENDELSE AF SOCIALE KLAUSULER LOVGIVNING I FORBINDELSE MED SOCIALE KLAUSULER UDVIKLING OG ÆNDRINGER UOVERENSSTEMMELSER OVERSIGT OVER TÆRSKELVÆRDIER OG LOVREGULERING STANDARDBETINGELSER FOR LEVERANDØRER AF BYGGE OG ANLÆG, DRIFTS- OG TJENESTEYDELSER TIL FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

3 1. INDLEDNING Denne politik skal danne rammerne for konkurrenceudsættelse i Faaborg-Midtfyn Kommune, og afspejler Kommunalbestyrelsens beslutning på udbudsområdet. Politikken omfatter alle opgaver i kommunen. Dette betyder i praksis, at udbudspolitikken vedrører udbud på driftsopgaver, varer, tjenesteydelser og på bygge- og anlægsopgaver. Med henblik på indførelsen af sociale klausuler, påpeges det, at disse indføres, hvor det giver mening. Det vil ikke give mening at indføre sociale klausuler på indkøb af varer. Derfor er indkøb af varer undtaget i den forbindelse. Udbudspolitikken bruges til at definere rammerne for konkurrenceudsættelse, og til at fastsætte hvad Kommunalbestyrelsen konkret vil gøre for at styre denne proces. Denne politik tjener Faaborg-Midtfyn Kommune på en givtig måde, da der skabes et offentligt overblik over Kommunalbestyrelsens holdning til udbud og derved kan leverandører, der er interesserede i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, se hvad der forventes af nuværende og fremtidige samarbejdspartnere. Faaborg-Midtfyn Kommune skal ved enhver konkurrenceudsættelse/ethvert udbud og ved enhver tilbudsindhentning overholde de grundlæggende principper inden for forvaltningsretten og EU-retten: 1. Konkurrence: Alle relevante virksomheder skal igennem fri konkurrence have mulighed for at få tildelt opgaver for offentlige myndigheder. 2. Ligebehandling: For at sikre at konkurrencen er fri, skal alle budgivere behandles ens og på samme vilkår. 3. Gennemsigtighed: Udbudsforretninger skal gennemføres på en sådan måde, at det kan dokumenteres, at alle bliver behandlet lige og på ensartet grundlag. 4. Forbud mod diskrimination: Alle virksomheder skal gives samme muligheder for deltagelse i udbudsforretninger og udførelse af offentlige opgaver, i henhold til den gældende lovgivning på området. 5. Proportionalitet: Indebærer krav om saglighed og rimelighed i ordregiverens fastsættelse af krav mv. Dette betyder, at såfremt der i udbudsmaterialet f.eks. forefindes en klausul om, at virksomheden skal have en arbejdsfastholdelsespolitik, eller at der skal ansættes x pct. fra en given målgruppe, så kan det kun gælde for den del af virksomheden, der udfører den konkrete opgave. Endvidere betyder kravet om proportionalitet, at de sociale klausuler ikke må være for byrdefulde, f.eks. meget ressourcekrævende i forhold til opgavens størrelse. 2

4 2. LOVGRUNDLAG Der gælder ud over de ovenfor nævnte grundlæggende principper to regelsæt vedrørende udbud: 1. EU s udbudsdirektiver for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Ved indkøb over tærskelværdierne for vareindkøb og tjenesteydelser (ca. 1,54 mio. kr. i 2014) samt bygge- og anlægsarbejder (ca. 38 mio. kr. i 2014) gælder EU-udbudsdirektiverne. 2. Den danske tilbudslov, lov nr af 07/12/2007 med tilhørende ændringer, omfatter bygge- og anlægsarbejder såvel som varer og tjenesteydelser. Den danske tilbudslov gælder for: - Offentlige bygge- og anlægsarbejder, hvis værdi er under EU s tærskelværdi. - Offentlige vareindkøbskontrakter hvis værdi overstiger kr., men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i EU- udbudsdirektivet. - Offentlige tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II A, hvis værdi overstiger kr., men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i EU- udbudsdirektivet. (Bilag II A omfatter f.eks. ydelser vedr. forsikring, bank, revision, vedligeholdelse og reparation m.v.). - Det bemærkes, at bilag II B ydelser behandles i forhold til hvorvidt der er grænseoverskridende/ikke grænseoverskridende interesser. 3. FORMÅL Denne politik skal medvirke til at ensarte arbejdsprocessen i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at arbejdet med udbud er ens for alle aftaleholdere. 4. MÅL At skabe sunde, tidssvarende og gennemsigtige rammer for udbud for samarbejdspartnere, arbejdstagere og Faaborg-Midtfyn Kommune som helhed. Ligeledes at sikre fair vilkår, gennem sociale klausuler, for de omfattede parter, kommunale såvel som private. 3

5 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE Faaborg-Midtfyn Kommune har sammen med Kerteminde Kommune, Langeland Kommune, Nordfyns Kommune og Nyborg Kommune oprettet et fælles indkøbskontor ved navn Fællesindkøb Fyn (FIF). Der er vedtaget en fælles indkøbspolitik for de deltagende kommuner. Fællesindkøb Fyn forestår udbud af kontrakter vedrørende vare- og tjenesteydelser, der skal i EU-udbud (over ca. 1,54 mil. kr. i 2014), dog ikke kontrakter inden for og anlægsarbejder. Fællesindkøb Fyn indgår på baggrund af disse udbud aftaler med de vindende leverandører, og alle kommunernes enheder/afdelinger/institutioner er herefter forpligtede til at indkøbe vare- og tjenesteydelser hos de pågældende leverandører. Alle aftalerne er samlet i et aftalekatalog. Fællesindkøb Fyn gennemfører ligeledes tilbudsindhentninger/annonceringer af kontrakter vedrørende vare- og tjenesteydelser, der er under grænseværdien for EU-udbud eller ikke er omfattet af EU-direktivet (bilag II B-ydelser). Fagsekretariat Teknik forestår alle udbud af bygge- og anlægsopgaver, både efter tilbudsloven og efter EUdirektivet. Ved store opgaver kan det være nødvendigt at overdrage opgaven til eller samarbejde med et konsulentfirma. Ved udbud, der ikke kan varetages af FIF, er Faaborg-Midtfyn Kommune selv ansvarlig. Den konkrete ansvarlige for udbuddet, vurderes i den givne situation. 6. STYRENDE PRINCIPPER VED KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF DRIFTSOPGAVER Faaborg-Midtfyn Kommune konkurrenceudsætter ikke for konkurrenceudsættelsens egen skyld. Det skal give mening. Derfor gælder følgende principper: - Kompetencetabet skal overvejes nøje og indgå i beslutningen - Omkostninger i forbindelse med forsyningssikkerhed skal medregnes - Usikkerhed om personalesituationen skal overvejes nøje - Medarbejdernes jobsituation efter en konkurrenceudsættelse (og eventuel virksomhedsoverdragelse) skal overvejes nøje - Omkostninger til eventuel kontrol af leverandøren(e) skal medregnes - Markedssituationen skal undersøges nøje - Afledte omkostninger på relaterede områder skal medregnes og offentliggøres i udbudsmaterialet 4

6 7. VALG AF INDSATSOMRÅDER Initiativretten vedrørende valg af indsatsområder ligger i stabene og fagsekretariaterne og vil ske i forbindelse med den årlige budgetproces. I årets fjerde kvartal udgiver Økonomistaben en kort beretning om udviklingen på udbudsområdet i Danmark med fokus på landets kommuner. Denne beretning skal hjælpe fag- og stabschefer til at identificere mulige områder for konkurrenceudsættelse, som kan drøftes under budgetforhandlingerne. Ideen er at give inspiration til nye indsatsområder, ud fra et syn på hvad andre kommuner har konkurrenceudsat, samt hvilke erfaringer de har gjort sig. Dette skal medvirke til at gøre stabs- og fagcheferne i stand til at identificere mulige effektiviseringer ved hjælp af konkurrenceudsættelse. Forslag til indsatsområder skal forelægges koncernledelsen og MED-udvalgene inden det behandles politisk. Økonomistaben kan til hver en tid og af eget initiativ analysere et område med henblik på konkurrenceudsættelse, såfremt det forventes, at Faaborg-Midtfyn Kommune har en udbudspligt på området jf. tærskelværdierne i afsnit 20, der ikke er blevet løftet. 8. EKSTERN OFFENTLIGGØRELSE De opgaver, der skal konkurrenceudsættes skal offentliggøres såvel internt i kommunen (se næstkommende afsnit) som eksternt til mulige leverandører. Faaborg-Midtfyn Kommune offentliggør udbud og resultater heraf på kommunens hjemmeside under Annonceringer i henhold til tilbudslovens afsnit 2 skal annonceres på EU udbud skal annonceres i EU Tidende på TED-databasen (Tenders Electronic Daily) INTERN OFFENTLIGGØRELSE Der skal følges en intern procedure, Vejledning til annoncering af udbud på fmk.dk, således, at udbuddet kan offentliggøres korrekt på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside. Vejledningen vil være tilgængelig på Faaborg-Midtfyn Kommunes intranet og kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til indkøbs- og udbudskoordinatoren i Økonomistaben. Såfremt aftaleholderen har taget et alternativt annonceringssystem i brug, som gør annoncering på fmk.dk overflødig, skal nævnte vejledning ikke benyttes. Alle udbud skal, inden de igangsættes, oplyses skriftligt til indkøbs- og udbudskoordinatoren i Økonomistaben. 5

7 10. KONTROLBUD Ved udbud af driftsopgaver, som løses i kommunalt regi, udarbejder Faaborg-Midtfyn Kommune så vidt muligt altid eget bud/kontrolbud. Dette skal ske i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. Det skal ligeledes fremgå af udbudsannoncen og udbudsmaterialet, når der udarbejdes et kontrolbud. 11. KVALITETSOPFØLGNING I udbudsmaterialet beskrives faste procedurer for kvalitetssikring og opfølgning i forhold til den efterspurgte ydelse. Dette gælder såvel kontrol og incitamenter som sanktioner ved misligholdelse af kontrakten. Så vidt muligt skal kvalitetskontrollen tage udgangspunkt i leverandørens egenkontrol. 12. KÆDEANSVAR De krav og betingelser, som en leverandør forpligter sig til at efterleve i en kontrakt med Faaborg-Midtfyn Kommune er også gældende for de underleverandører, som leverandøren måtte anvende. 13. INTERESSETILKENDEGIVELSESLISTE (ITG-LISTE) Der indføres en ITG-liste til håndværkeropgaver og rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver under tilbudslovens tærskelværdier ( kroner for bygge- og anlægsopgaver og kroner for tjenesteydelser i 2014). Det ønskes i videst muligt omfang, gennem denne liste, at give lokale og udefrakommende virksomheder mulighed for at profilere sig overfor Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved at blive påført ITG-listen, accepterer leverandøren ligeledes Faaborg-Midtfyn Kommunes sociale klausuler/arbejdsklausuler. ITG-listen skal benyttes af Faaborg-Midtfyn Kommunes interne aftaleholdere, når der skal købes ind under tilbudslovens tærskelværdier. Dette betyder, at såfremt en privat aktør ønsker at indgå et samarbejde med kommunen, skal aktøren, som udgangspunkt, være at finde på ITG-listen for at komme i betragtning. Optagelse på ITG-listen sker ved, at virksomheden udfylder en formular på kommunens hjemmeside, som indsendes elektronisk til kommunen. Med den udfyldte formular accepterer og anerkender den private aktør de, af Faaborg-Midtfyn Kommune på indeværende tidspunkt, opstillede klausuler. Klausulerne, der er indeholdt i ITG-listen, og som skal accepteres og anerkendes af private aktører, er "STANDARDBETINGELSER FOR LEVERANDØRER AF BYGGE OG ANLÆG, DRIFTS- OG TJENESTEYDELSER TIL FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE", der er udarbejdet af en fynsk tværkommunal arbejdsgruppe nedsat med det formål at skabe en fælles fynsk standard på området for arbejdsklausuler (den fælles fynske arbejdsklausul). 6

8 Denne klausul er udarbejdet med udbud (indkøb over tærskelværdien) for øje, og det pointeres derfor yderligere, at den, i forbindelse med ITG-listen, kun gælder for leverandører af bygge- og anlægsopgaver og rådgivningsopgaver i relation hertil. Klausulerne kan findes som bilag sidst i denne politik. Leverandøren, som optages på ITG-listen er kun forpligtet af indholdet af klausulerne fra og med det tidspunkt, hvor arbejdets udførelse starter og til og med det tidspunkt, hvor arbejdet er færdiggjort. Er arbejdets udførelse ikke afsluttet, når en eventuel revidering af udbudspolitikken finder sted, vil leverandøren ikke være forpligtet af ændringerne i de sociale klausuler, foretaget ved denne revidering, men alene de klausuler, der var gældende, da arbejdet begyndte. Såfremt der udarbejdes et begrænset udbud på et område, der ligger under tilbudslovens tærskelværdi, skal tilbudsgiverne udvælges fra ITG-listen. Hvis der er tale om en anden udbudsform end begrænset udbud bortfalder forpligtelsen til udelukkende at finde tilbudsgivere på ITG-listen. OBS: DER ER IKKE INDSAT BETINGELSER OM LÆRLINGEKLAUSULER/UDDANNELSESKLAUSULER, DA ARBEJDET MED OPRETTELSE AF EN FÆLLES FYNSK STANDARD PÅ ARBEJDSKLAUSULER LIGELEDES FORVENTES AT TILVEJEBRINGE EN FÆLLES FYNSK LÆRLINGEKLAUSUL. DENNE VIL BLIVE INDARBEJDET I UDBUDSPOLITIKKEN PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR DEN ER UDFÆRDIGET. 14. GENERELT OM SOCIALE KLAUSULER Sociale klausuler er et redskab for offentlige myndigheder, som ønsker at bidrage til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. En social klausul er et krav om, at den der samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune, skal påtage sig en nærmere angivet social forpligtelse. Dette kan f.eks. være ansættelse af en elev, lærling eller praktikant i forbindelse med arbejdets udførelse. Sociale klausuler angår også overholdelse af internationale konventioner om menneskerettigheder indenfor bl.a. retten til faglig organisering, og lønforhandlinger, mindstekrav på arbejdsmiljøområdet, regler om forbud mod børnearbejde eller tvangsarbejde samt regler imod diskrimination. 15. ANVENDELSE AF SOCIALE KLAUSULER Tjenesteydelser: Der vil blive stillet krav om arbejdsklausuler for tjenesteydelser til en værdi under kroner, hvor opgaven relaterer sig til bygge- og anlægsopgaver. Over denne tærskelværdi indarbejdes krav om sociale klausuler i udbudsmaterialet (f.eks. arbejds- og lærlingeklausuler), hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt. Krav om sociale klausuler afskærer ikke Faaborg-Midtfyn Kommune fra at anvende forpligtende indkøbsaftaler under Finansministeriet, SKI, FIF eller andre, såfremt der ikke forefindes arbejdsklausuler i disse. 7

9 Driftsopgaver: Dette område er velegnet til sociale klausuler, og Faaborg-Midtfyn Kommune vil derfor altid ved udbud stille krav om sociale klausuler. Bygge- og anlægsopgaver: For at leve op til bl.a. krav om proportionalitet inddeles kravene til sociale klausuler således: Opgaver under kr. (ingen annonceringspligt): Tilbud indhentes udelukkende blandt virksomheder, som er optaget på kommunens ITG-liste (se afsnit 13) eller som i forbindelse med tilbudsafgivning accepterer vilkårene for at blive optaget på ITG-listen. Der stilles dog ikke krav om lærlingeklausuler. Opgaver mellem kr. og 3 mio. kr. ("underhåndsbud"): Tilbud indhentes jf. tilbudslovens bestemmelser om underhåndsbud. Faaborg-Midtfyn Kommunes sociale klausuler skal accepteres af leverandøren i forbindelse med tildeling af en opgave. Opgaver over 3 mio. kr. - eller opgaver som i øvrigt udbydes ved licitation: Der stilles konkrete krav om sociale klausuler, som er proportionale med den udbudte opgave, dog som minimum krav, der svarer til kravene på ITG-listen. 16. LOVGIVNING I FORBINDELSE MED SOCIALE KLAUSULER Følgende kontraktbestemmelser om overholdelse af menneskerettigheder mv. og generelle sociale og etiske hensyn skal indgå i alle kontrakter om varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder i Faaborg- Midtfyn Kommune - eller alternativ bekræftet ved underskreven erklæring (ITG-listen), hvis der ikke udarbejdes kontrakt. OVERHOLDELSE AF MENNESKERETTIGHEDER MV. 1, stk. 1. Det er et grundlæggende krav ved alle udbud i Faaborg-Midtfyn Kommune, at leverandøren ved opfyldelse af kontrakten indestår for, at han og eventuelle underleverandører til enhver tid overholder gældende lovgivning, der tager sigte på forbud mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, eller som tager sigte på at sikre etnisk ligebehandling. Stk. 2. Leverandøren og dennes underleverandører forpligter sig ved opfyldelsen af kontrakten til at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, jf. FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Stk. 3. Såfremt leverandøren vedvarende eller gentagende gange ikke lever op til foranstående bestemmelser eller undlader at efterkomme påbud om at bringe forholdet i overensstemmelse hermed, vil det blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af kontrakten. 8

10 GENERELLE SOCIALE OG ETISKE HENSYN 2, stk. 1. Det er et ufravigeligt krav, at leverandøren ved opfyldelse af kontrakten indestår for, at han og eventuelle underleverandører til enhver tid overholder de internationale konventioner, som er tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Forbuddet mod tvangsarbejde, jf. ILO konvention nr. 29 (1930) om tvangsarbejde og ILO konvention nr. 105 (1957) om afskaffelse af tvangsarbejde. Ingen diskrimination i ansættelsen, jf. ILO konvention nr. 111 (1958) om diskrimination og ILO konvention nr. 100 (1951) om ligeløn. Forbuddet mod børnearbejde, jf. ILO konventionen nr. 138 (1973) om minimumsalder og ILO konventionen nr. 182 (1999) om afskaffelse af de værste former for børnearbejde. Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger, jf. ILO konvention nr. 87 (1948) om foreningsfrihed, ILO konventionen nr. 98 om retten til organisering og ILO konventionen nr. 135 (1971) om beskyttelse af arbejdsrepræsentanter. Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, jf. ILO konvention nr. 155 (1981) om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Stk. 2. Såfremt leverandøren vedvarende eller gentagende gange ikke lever op til foranstående bestemmelser eller undlader at efterkomme påbud om at bringe forholdet i overensstemmelse hermed, vil det blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Ved udbud (underhåndsbud, licitationer og øvrige udbud) af anlægs- og driftsopgaver skal nedenstående kontraktbestemmelse om arbejdsforhold omfattet af ILO konvention nr. 94 tilføjes ovennævnte bestemmelser og dermed indgå i alle kontrakter omhandlende disse opgaver. ARBEJDSFORHOLD OMFATTET AF ILO KONVENTION NR. 94 3, stk. 1. Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 (1955) vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren og eventuelle underleverandører af de udbudte ydelser. Stk.2. Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse til enhver tid, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Stk.3. Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan Faaborg-Midtfyn Kommune tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. Stk.4. Faaborg-Midtfyn Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Faaborg-Midtfyn Kommune i hænde senest 10 fulde arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, e-indkomstkvittering, lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Faaborg-Midtfyn 9

11 Kommune i den konkrete sag anmode leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter. Såfremt fyldestgørende dokumentation ikke bliver fremsendt, bliver det betragtet som en væsentlig misligholdelse af kontrakten. 17. SÆRLIGT OM BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER Tjenesteydelser (rådgivning) ved bygge- og anlægsopgaver Tilbudsloven indeholder en pligt for offentlige myndigheder til at annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser, der har en værdi over kr., men som befinder sig under EU-direktivets tærskelværdi (ca. 1,54 mio. kr.). Dette omfatter også alle rådgivningsydelser i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. Der er ikke udbudspligt for anskaffelse af varer og tjenesteydelser med en værdi under kr. Dog har kommunen pligt til at sikre økonomisk ansvarlighed samt efterleve principperne om gennemsigtighed og ligebehandling. I Faaborg-Midtfyn Kommune skal der derfor, hvor det vurderes fordelagtigt for kommunen, altid indhentes mindst 2 tilbud, når tjenesteydelsen har en værdi på under kr. Der er ingen bagatelgrænse. Når tjenesteydelserne har en værdi over EU s tærskelværdi, skal ydelserne gennemføres som EU-udbud i henhold til gældende lovgivning. Bygge- og anlægsarbejder Tilbudsloven indeholder en pligt til at afholde licitation for opgaver med en samlet værdi over 3 mio. kr. Opgaver i spændet fra mio. kr. kan indgås på baggrund af underhåndsbud. Ved opgaver der overstiger EU s tærskelværdi (ca. 38,5 mio. kr.) skal der afholdes EU-licitationer. Der er ikke udbudspligt for arbejder med en værdi under kr. Dog har kommunen pligt til at sikre økonomisk ansvarlighed samt efterleve principperne om gennemsigtighed og ligebehandling. I Faaborg- Midtfyn Kommune skal der derfor, hvor det vurderes fordelagtigt for kommunen, altid indhentes underhåndsbud, når bygge- og anlægsarbejdet har en værdi på under kr. Der er ingen bagatelgrænse. Ved indhentning af underhåndsbud vælges 2-3 håndværkere fra lokalområdet. Bygherren vælger den bedst egnede håndværker til opgaven. Der indhentes tilbud bredt blandt mulige håndværkere fra opgave til opgave, idet der ikke må knyttes faste håndværkere til områder eller bygninger. Alle bygge- og anlægsarbejder der udbydes i licitation, skal udbydes i fagentrepriser (hvis muligt). Ved licitationer indbydes enten 3 håndværkere fra lokalområdet og 1 uden for lokalområdet eller der gennemføres en offentlig prækvalifikationsrunde, hvorefter der udvælges 3-5 håndværkere til at afgive tilbud. Bygherren vælger de bedst egnede håndværkere til at afgive tilbud. Der skal vælges bredt af mulige håndværkere fra lokalområdet og der må ikke arbejdes med faste leverandører. Der stilles krav om sikkerhedsstillelse ved entrepriser med en kontraktsum (pris) på over kr. 10

12 Det skal bemærkes, at leverandører med ubetalt forfalden gæld til det offentlige, ikke kan komme i betragtning som leverandør til Faaborg-Midtfyn Kommune. På baggrund heraf skal alle leverandører, der ønsker at afgive et tilbud til kommunen, underskrive en tro og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Frit valg efter serviceloven Kommunen foretager ombygninger i private hjem efter serviceloven. Når der indhentes tilbud til disse ombygninger, skal det ske efter retningslinjerne beskrevet i denne politik. Da borgeren efter serviceloven frit kan vælge håndværker, skal denne være klar over, at alle tilbud vil blive annulleret, hvis borgeren ikke vælger kommunens tilbud efter tildelingskriteriet laveste pris. Hvis borgeren vil benytte sin ret til frit valg, er det herefter op til borgeren selv at indgå aftale med en håndværker. 18. UDVIKLING OG ÆNDRINGER Udbudspolitikken kan til hver en tid revideres med godkendelse af Kommunalbestyrelsen, så den tilpasses Faaborg-Midtfyn Kommunes ønsker og behov. Mindre ændringer i politikken kan foretages af økonomistaben med godkendelse af Direktionen. Dette kunne være en tilpasning af politikken i forbindelse med lovgivningsændringer og lignende. 19. UOVERENSSTEMMELSER Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem denne politik og gældende lov, skal gældende lov altid overholdes. Sagligt begrundede behov for at fravige retningslinjerne i denne politik kan undtagelsesvist godtages. Dette kunne evt. være særlige opståede omstændigheder, der ikke er blevet tænkt ind i denne politik. Hvorvidt fravigelse må finde sted vurderes i den givne situation. 11

13 20. OVERSIGT OVER TÆRSKELVÆRDIER OG LOVREGULERING Tjenesteydelser Varekøb Bygge- og anlægsopgaver Under kroner Ingen lovregulering - dog gælder de grundlæggende EU-retlige principper om fri konkurrence, ligebehandling, gennemsigtighed og forbud mod diskrimination for alle indkøb Ingen lovregulering - dog gælder de grundlæggende EU-retlige principper om fri konkurrence, ligebehandling, gennemsigtighed og forbud mod diskrimination for alle indkøb Under kroner Ingen lovregulering - dog gælder de grundlæggende EU-retlige principper om fri konkurrence, ligebehandling, gennemsigtighed og forbud mod diskrimination Mellem kroner og EU's tærskelværdi ( kroner i 2014) Tilbudsloven - annonceringspligt Tilbudsloven - annonceringspligt Mellem kroner og 3 mio. kroner Tilbudsloven - underhåndsbud for alle indkøb De gældende tærskelværdier kan findes på Bilag II B ydelser vurderes ift. grænseoverskridende/ikke grænseoverskridende interesser. Over EU's tærskelværdi EU's udbudsdirektiv EU's udbudsdirektiv Mellem 3 mio. kroner og EU's tærskelværdi ( kroner i 2014) Tilbudsloven - Licitation Over EU's tærskelværdi EU's udbudsdirektiv 12

14 BILAG STANDARDBETINGELSER FOR LEVERANDØRER AF BYGGE OG ANLÆG, DRIFTS- OG TJENESTEYDELSER TIL FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Faaborg- Midtfyn Kommune. 1. Forpligtelsen Leverandøren forpligtiger sig til at sikre at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold der ikke er mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold end dem der gælder på den egn hvor arbejdet udføres jf. ILO konvention nr Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation Alle medarbejdere skal inden 4 uger efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis samt orienteres, af leverandøren, om egnens gældende løn- og arbejdsvilkår. Leverandøren er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation. 1.2 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører samt krav til skiltning Faaborg-Midtfyn Kommune skal [i god tid, inden opstart, indsæt dato] skriftligt orienteres om, hvilke underleverandører leverandøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. Leverandøren skal endvidere på bygge-, drifts-, statusmøder eller lignende oplyse Faaborg-Midtfyn Kommune om, hvilke underleverandører, der befinder sig på arbejdspladsen i en forud defineret periode samt eventuelt hvilket arbejde, de udfører. Faaborg-Midtfyn Kommune kan konkret stille krav til, at leverandøren skilter med, hvilke virksomheder, der udfører arbejde på arbejdspladsen ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. Leverandøren er til enhver tid underlagt Faaborg-Midtfyn Kommunes instruktioner omkring ophold på arbejdspladsen. Faaborg-Midtfyn Kommune forbeholder sig med dette krav retten til at kunne udstikke instruktioner omkring ophold på arbejdspladsen. Eksempler herpå kan være regler omkring uønsket ophold på arbejdspladsen, forbud mod overnatning på byggepladsen mv. 13

15 BILAG 1.3. Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt leverandøren eller dennes underleverandører har anmeldelsespligt til RUT-registret, overholder deres forpligtigelse og på eget initiativ, sender en kvittering for anmeldelsen til Faaborg-Midtfyn Kommune straks efter anmeldelsen. 2. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse Dokumentation Leverandøren har bevisbyrden for at forpligtelsen jf. klausulens afsnit 1 er overholdt, og Faaborg-Midtfyn Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for leverandørens og dennes underleverandørers overholdelse heraf. Faaborg-Midtfyn Kommune kan kræve dokumentation direkte fra leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere. Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, e-indkomstkvittering, lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Faaborg-Midtfyn Kommune i den konkrete sag anmode leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter Redegørelse Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune har en mistanke om overtrædelse, skal leverandøren efter påkrav, fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden, ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen. Leverandøren skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af kontrakten, er fremstillet. Faaborg-Midtfyn Kommune kan i den konkrete sag anmode leverandøren om at uddybe andre relevante forhold. 14

16 BILAG 2.3. Frister Dokumentationen skal være Faaborg-Midtfyn Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Redegørelsen skal være Faaborg-Midtfyn Kommune i hænde senest 10 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. 2.4 Videregivelse af dokumentation Faaborg-Midtfyn Kommune kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til SKAT eller Arbejdstilsynet, såfremt videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed. Faaborg-Midtfyn Kommune kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til politiet, såfremt der er mistanke om et begået strafbart forhold. 3. Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen Leverandørens eller dennes underleverandørers væsentlige overtrædelser af arbejdsklausulen vil altid berettige Faaborg-Midtfyn Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Ifalder leverandøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten. 15

17 BILAG 3.1. Sanktioner ved Leverandørens overtrædelse til klausulens afsnit 1 Faaborg-Midtfyn Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra leverandørens eller underleverandørers ansatte. Leverandøren ifalder bod pr. overtrædelse af klausulens afsnit 1. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til op til 2 promille af kontraktsummen, dog minimum 1000 kr. pr. dag, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i leverandørens vederlag. Ved konkret bodsfastsættelse vil der lægges vægt på følgende: Kontraktens genstand og størrelse Overtrædelsens karakter og omfang Leverandørens egen medvirken til at bringe overtrædelsen til ophør Sanktioner ved Leverandørens overtrædelse af klausulens afsnit 2 Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 2. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til 2 promille af kontraktsummen, dog minimum 2000 kr. pr. dag indtil leverandøren har imødekommet Faaborg-Midtfyn Kommunes påkrav. Beløbet kan modregnes i leverandørens vederlag. 4. Kontrolforanstaltninger Faaborg-Midtfyn Kommune eller dennes stedfortræder vil i kontraktens løbetid løbende kunne gennemføre forskellige kontrolforanstaltninger, eksempelvis foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af arbejdsklausulen. For Faaborg-Midtfyn Kommune For leverandøren [indsæt navn] Navn og dato Navn og dato Titel Titel 16

18

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Sorø Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fastlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Udbudsstrategi 2014-2017 Udbud med omtanke

Udbudsstrategi 2014-2017 Udbud med omtanke Udbudsstrategi 2014-2017 Udbud med omtanke Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Jesper Kristian Bonde Dato: 17-02-2014 88.00.00-P22-1-14 [Version nr.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 Teknik- og Miljøforvaltningen Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter Rammeaftale Februar 2015 Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 2(11) 1. Parterne Mellem Københavns Kommune Teknik-

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi. Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015

Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi. Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015 Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015 Dagsorden Udbuds- og indkøbsstrategi 2014-2017 Fordeling af Kommunens forbrug Varer

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 27.maj Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs.

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. NOTAT Den 23. september 2015 Kim Würfel (Wurkim) Sagsnr. xx-xxxx Sagsnr. (ESDH flettefelt) Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. Overordnet målsætning: Gennem større volumen (antal husstande

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere