Information Bygningsfornyelse Borris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information Bygningsfornyelse Borris"

Transkript

1 Information Bygningsfornyelse Borris Støtte til bygningsforbedring Kommunen og Borrisrådet har besluttet at arbejde for en revitalisering af bymidten i Borris gennem fornyelse og forskønnelse af byens rum og gader og gennem et markant løft af bygningsmassen. Land, By og Kultur Planlægning Telefon E-post Dato 27. januar 2014 Sagsnummer A Kommunen vil derfor anvende store midler på at forny veje, fortov og pladser i Borris og vil derfor tilskynde beboerne i projektområdet til også at få renoveret bygningsmassen. Istandsættelsen skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele. Kommunen og socialministeriet vil anvende i alt 1,4 mio. kr. på støtte til bygningsforbedring. Projektområdet

2 Hvem kan få støtte Der kan gives støtte til - Ejerboliger - Andelsboliger - Udlejningsejendomme - Erhvervsejendomme med tilknyttet beboelse Hvem beslutter, hvad der skal støttes Kommunen behandler alle ansøgninger og beslutter, hvad der gives støtte til. Der kan ikke gives støtte til påbegyndte arbejder. Hvad kan du søge om støtte til Ringkøbing-Skjern kommune vil give støtte til istandsættelse af bygningers klimaskærme - det vil sige tag, vinduer og facade samt sikkerheds- og sundhedsfarlige forhold. Det kunne eksempelvis være reparation, udskiftning eller fornyelse af tage, ydermure, vinduer, døre og porte, karnapper, altaner og udestuer, fundamenter og indgangspartier. Det er en betingelse, at udgangspunktet for renoveringen er vedlagte designmanual for Borris. Heri lægges der specielt vægt på at der anvendes originale og tidstypiske materialer for bygningen, herunder udformning og dimensioner. Dit projekt skal fastholde eller forbedre den oprindelige bygnings værdi. Der gives som udgangspunkt 25 % i støtte til de renoveringsarbejder der er støtteberettiget. Særligt bevaringsværdige bygninger kan få 33,3 % i støtte. Kommunen foretager en vurdering af, hvor bevaringsværdig bygningen er, når der er indkommet en ansøgning.

3 Hvilke betingelser er der Ejendommen skal være fra før 1950 og være væsentligt nedslidt. Det er en betingelse, at de samlede støtteberettigede renoveringsudgifter overstiger kroner, og at der sker en væsentlig renovering af ejendommens klimaskærme. Der kan kun opnås støtte hvis installationer som opvarmning, bad og toilet samt sikkerhedsmæssige mangler er afhjulpet eller afhjælpes senest i forbindelse med gennemførelse af renoveringen. Ejer forpligter sig til at udarbejde en plan for fremtidig drift og vedligeholdelse af hele bygningen. Der er en økonomisk ramme for projektet, så der er ingen garanti for, at udvalget vil tildele den maksimale støtte eller at de vil støtte alle de tiltag, der i øvrigt kan støttes. Støtten gives i form af et kontant tilskud. Der gives ikke støtte til projekter der er påbegyndt. Der tinglyses en deklaration på ejendommen om hel eller delvis tilbagebetaling af kontant tilskud, hvis ejendommen sælges eller ændrer status. Krav om tilbagebetaling kommer ikke på tale ved salg til medejer, ægtefælle eller livsarvinger. Efter 10 år bortfalder kravet om tilbagebetaling i forbindelse med salg eller statusskift.

4 Yderligere oplysninger Dette er kun en kort oversigtlig information. Vi vil foreslå, at du tager en forhåndssnak med kommunens projektkoordinator Asker Geyti eller kommunens sagsbehandler Camilla Riser Myrvig om detaljerne i dit konkrete projekt eller hvis du har andre spørgsmål. Det kan ske på mail - telefon eller Bilag Skema til ansøgning om støtte Eksempel på aftale om støtte Eksempel på deklaration Vedligeholdelsesvejledning Skema til ansøgning om udbetaling Designmanual

5 Ansøgningsskema Støtte til bygningsforbedring i Borris Bymidte Dato Ejendommens adresse: Matrikelnummer kan evt findes her: Ansøgere Ansøgers og telefon: Ejerforhold Kort projektbeskrivelse af det samlede projekt: Hvad omfatter det samlede renoveringsprojekt? Projektbeskrivelse (den del som der søges støtte til). Der kan kun søges støtte til klimaskærmen. Det er vigtigt at tænke i originale og tidstypiske materialer der er dog større frihed til at lave noget der ikke er helt tidstypisk på bagsiden af ejendommen. Arkitekt Udgift til arkitekt kan også støttes hvem er det, og hvilket honorar er der tale om. Tegninger samt fotos Vedlæg tegninger for projektet. Facadetegninger som minimum (af alle ansøgte facader) samt fotos af bygningen før I går i gang Igangsætning og afslutning Arbejderne må ikke igangsættes førend et tilsagn fra Kommune er modtaget. Anfør gerne ønsket igangsætnings- og afslutningstidspunkt. Projektomkostninger Minimum kr. Bilagsliste Vedhæft som minimum: 1. Fotos af eksisterende facader fra før renoveringen 2. Facadetegninger af projektet (alle ansøgte facader) 3. Minimum to tilbud fra håndværkere

6 Ansøgningen skal sendes til og Ellers sendes til: Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Toften Tarm Att.: Camilla Riser Myrvig, Planlægning.

7 Ansøgning om udbetaling af støtte til bygningsforbedring i projektområde: Borris Bymidte Ejers navn: Telefon: Mail: Ejendommens adresse: Hvad er lavet? Vedlæg gerne tegninger (som udført) hvis de findes. Vedlæg foto efter ombygningen Hvordan vil du vedligeholde det? Vedlæg en vedligeholdelsesplan Beløb du søger støtte til: Vedlæg specificerede regninger fra håndværkere Ejendomsværdi efter renovering Vedlæg salgsvurdering fra ejendomsmægler eller pengeinstitut. Vedlagte bilag Sendes til: Helst pr. mail til Ellers sendes eller afleveres hos: Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Toften Tarm

8 Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Køb og Salg Navn Adresse 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Mona Trærup Nielsen Direkte telefon E-post Dato 12. juli 2011 Sagsnummer A Tilsagn om støtte til gennemførelse af bygningsfornyelsesarbejder på ejendommen beliggende xxxxx, 6950 Ringkøbing Støtten Kommunen meddeler hermed i henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. Lovbekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010, kap. 4 tilsagn om støtte til renovering af ovennævnte ejendom med et kontant tilskud på kr. inkl. moms. Projekt Arbejderne omfatter udskiftning af sten, sålbænke, og ventilationsriste samt et 5 fags dannebrogsvindue. Budget Arbejderne er anslået til kr. inkl. moms. Tinglysning I forbindelse med støtten skal der tinglyses en deklaration på ejendommen vedrørende tilbagebetalingsbetingelser, jf. byfornyelseslovens 29. Deklarationen får en løbetid på 10 år. Eksempel på deklarationen er vedlagt brevet. Til brug for beregning af en eventuel tilbagebetaling af tilskuddet skal ejendommens værdi (handelsværdi) efter arbejdernes gennemførelse fastsættes af en ejendomsmægler eller en kreditinstitution. Værdien medtages i deklarationen under 2 og tinglyses på ejendommen. Forudsætninger Tilsagnet er givet under følgende forudsætninger: Åbningstider Telefontider mandag onsdag mandag onsdag Hjemmeside torsdag torsdag fredag fredag Telefon

9 At arbejdernes udførelse godkendes af Kommunen og ovennævnte deklaration tinglyses. Udvalget kan nedsætte tilskudsbeløbet eller lade tilskuddet bortfalde, hvis arbejderne ikke er udført på en forsvarlig håndværksmæssig måde eller i henhold til stillede vilkår. At byggearbejderne skal være betalt og byggeregnskab fremsendt hertil med kopi af fakturaer vedrørende samtlige renoveringsudgifter. At der senest sammen med aflevering af byggeregnskabet fremsendes en plan for drift og vedligeholdelse for hele bygningen. Tidsplan Renoveringen er fastsat til ca. 4. måneder. Renoveringen kan startes ved modtagelsen af dette brev og skal være afsluttet inden 1. december 2011 Hvis denne frist ikke overholdes, skal udvalget ansøges om fristforlængelse. I bedes venligst bekræfte på vedlagte genpart af nærværende tilsagn, at I accepterer de stillede vilkår for støttetilsagnet. Klage Bygningsforbedringsudvalgets afgørelse kan ikke indbringes for andre administrative instanser. Med venlig hilsen Jesper Flensted / Mona Trærup Nielsen udvalgsformand landinspektør Undertegnede ejere af ejendommen xxxxx, 6950 Ringkøbing, accepterer de i nærværende skrivelse stillede vilkår for støttetilsagnet. Ringkøbing, den Ansøger

10 Afgift: kr ,00 Anmelder: Ringkøbing-Skjern Kommune Beliggenhed: xxxxxx Plan, Udvikling og Kultur 6950 Ringkøbing Rødkløvervej Ringkøbing Tlf Deklaration I henhold til 26 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 15. februar 2010 har xxxxx som ejer af ejendommen matr.nr xxx Ringkøbing Markjorder, beliggende xxxx, 6950 Ringkøbing, modtaget støtte i form af kontant tilskud på kr kr kr. = kr. til dækning af støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse. Som betingelse for støtten pålægges ejeren i medfør af 29 i lov om byfornyelse og udvikling af byer jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 15. februar 2010, følgende vilkår: 1 Afhændelse Første gang ejendommen afhændes inden 1. juli 2021 skal der endvidere ske hel eller delvis tilbagebetaling af det kontante tilskud i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige fastsatte værdi, jf. deklarationens 2, på kr med tillæg af Et beløb, der svarer til ejendomsprisudviklingen for tilsvarende ejendomme i det forløbne tidsrum og Et beløb, som modsvarer værdistigningen på ejendommen som følge af yderligere forbedringsarbejder gennemført på ejendommen efter afslutningen af byfornyelsesarbejderne. Vilkåret om tilbagebetaling kan ikke kræves opfyldt ved salg til medejer, ægtefælle eller livsarvinger, men vil være gældende ved de pågældendes senere afhændelse inden sidstnævnte dato. 2 Ansættelse af ejendommens værdi Ejendommens værdi (handelsværdi) efter byfornyelsesarbejdernes gennemførelse er fastsat til kr Ansættelse af ejendomsprisudvikling Fastsættelse af ejendomsprisudviklingen sker på grundlag af statistiske oplysninger fra Skat om salgsprisen for ejendomme af den pågældende art og geografiske beliggenhed.

11 4 Påtaleret og tinglysning Påtaleberettiget er Ringkøbing-Skjern Kommune, og deklarationen kan ikke aflyses af tingbogen uden tilladelse herfra. Nærværende servitut begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. xxx Ringkøbing Markjorder. Med hensyn til panthæftelser, byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Ringkøbing, den Ringkøbing-Skjern Kommune Conni Bülow fagkoordinator Mona Trærup Nielsen landinspektør

12 Vedligeholdelsesvejledning Bygningsdel Materiale Vedligehold Eftersyns Levetid periode Teglfacade Sønderskov tegl Eftersyn for beskadigede sten og fuger 2-4 år 60 år Vandskuring Mørtel Eftersyn for afskalninger 1 år Vinduer/døre Bøjsø Velux Se vedlagte vejledning 1 år 40 år Fuger Mørtelfuger Eftersyn/reparation 1 år 5 år Tagkonstruktion Tegltag Eftersyn for revner 2 gange årligt 60 år Tagkonstruktion Tagkonstruktion Tagnedløb og tagrender Tagkanter zinkinddækninger + kviste Renses og vedligeholdes Eftersyn for revner og huller 2 gange årligt 25 år 1 år 25 år Låse/hængsler Rukosystem Smøres/justeres 1 år Vedligeholdelse af vinduer og døre For at sikre en lang levetid på dine vinduer og døre, er det vigtigt at du løbende vedligeholder dem. Det er med vinduer og døre som alt andet, bedre at forebygge end at helbrede. Rengøring af vinduer og døre udvendigt Vinduer og døre bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand, evt. tilsat autoshampoo. Afvaskningen giver et rent og ensartet indtryk af dine vinduer og døre. Eftersyn af vinduer og døre Vi anbefaler at du gennemgår dine vinduer og døre en gang om året, hvor du holder øje med følgende: At alle fuger omkring vinduer og døre er intakte At malingen er intakt og yder træet rimelig beskyttelse At alle oplukkelige rammer er justeret til korrekt frigang At alle bevægelige dele der går trægt er smurt med egnet smøremiddel At glasisætningen er tæt og intakt overalt ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== ====

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme Hvis du ejer en boligudlejningsejendom, som er opført før 1950, og som trænger til

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 7. oktober 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002 JUNI 2002 Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer DRIFTSPLAN Erhvervs- og Boligstyrelsen Grundejernes Investeringsfond Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3.

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Generelle meddelelser... 3 Generalforsamling... 3 Bestyrelsen... 3 Arbejdsdage... 3 Telt, borde og stole... 3

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 18. december

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere