I 2011 gik 774 bygge- og anlægsvirksomheder konkurs, svarende til 14 % af alle konkursramte virksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 2011 gik 774 bygge- og anlægsvirksomheder konkurs, svarende til 14 % af alle konkursramte virksomheder."

Transkript

1 1. Byggeriets vægt i økonomien Bygge- og anlægsbranchen spiller en central rolle i dansk økonomi. Derfor er det også relevant at beskæftige sig med sektorens produktivitetsudvikling. Bruttoværditilvæksten i bygge- og anlægsbranchen var 74 mia. kr. i 2011, hvilket var 4,8 % af den samlede bruttoværditilvækst. I bygge- og anlægsproduktionens værdikæde indgår ikke kun de udførende virksomheder i byggeog anlægsbranchen, men også virksomheder indenfor råstofudvinding, byggematerialeproducenter, forhandlere af byggevarer, transporterhverv samt arkitekter og rådgivende ingeniører. Værdiskabelsen i hele værdikæden tegnede sig i 2008 for 13,6 % af bruttoværditilvæksten. Investeringerne i bygninger og anlæg udgør en stor del af Danmarks faste bruttoinvesteringer. Siden midt 1980 erne har investeringerne i bygge- og anlæg udgjort omkring 50 %. Bygge- og anlægsbranchen omfattede virksomheder i 2009 eller 16,5 % af alle virksomheder. Erhvervsstrukturen er karakteriseret ved mange små og få store virksomheder. Virksomheder med mindre end 10 ansatte udgjorde 92 % af alle virksomheder, mens de tegnede sig for 29 % af omsætningen. De store virksomheder med flere end 100 ansatte udgjorde mindre end 0,3 % alle virksomheder, mens de tegnede sig for ikke mindre end 23 % af branchens samlede omsætning. I 2011 var der ifølge nationalregnskabstallene beskæftiget personer i bygge- og anlægsbranchen, hvilket var 5,9 % af den samlede beskæftigelse. Branchen har mange faglærte. Andelen er ca. 68 %, mens ufaglærte udgør 20 % og beskæftigede med videregående uddannelser 12 %. Uddannelsesniveauet i bygge- og anlægsbranchen er overordnet set lavere end i resten af økonomien. For hele samfundet gælder, at 22 % af de beskæftigede er ufaglærte, 41 % har en erhvervsfaglig uddannelse, mens 34 % har en videregående uddannelse. I 2011 gik 774 bygge- og anlægsvirksomheder konkurs, svarende til 14 % af alle konkursramte virksomheder. Bygge- og anlægssektoren er sammensat af tre hovedaktivitetsområder eller delmarkeder, som adskiller sig væsentligt fra hinanden. Det drejer som om nybyggeri af bygninger, reparation og vedligeholdelse af bygninger og anlægsvirksomhed. Forskellene kan illustreres ved at se på beskæftigelsesindholdet i de enkelte delmarkeder. Én mia. kr. i produktionsværdi har en direkte beskæftigelse ved nybyggeri på 880 mandår, mens den direkte beskæftigelse ved bygningsreparation er mandår og ved anlægsvirksomhed er 500 mandår. Tallene afspejler forskelle i kapitalintensiteten og i karakteren af det arbejde, der udføres på de enkelte delmarkeder. F.eks. er arbejdet ved reparation og vedligeholdelse af bygninger mere håndværkspræget og uforudsigeligt end nybyggeri, fordi der arbejdes på allerede eksisterende bygninger. Betydningen af de enkelte delmarkeder varierer over tid. Dels som følge af konjunkturerne, dels pga. strukturelle forhold. Da gennemsnitsalderen for bestanden af boliger og bygninger er stigende, er der udsigt til, at reparation og vedligeholdelse vil tegne sig for en stigende andel af den samlede bygge- og anlægsaktivitet. Netop det faktum vil skærpe udfordringen med at forøge produktiviteten ved bygge- og anlægsvirksomhed, taget som helhed, fordi reparation og vedligeholdelse, som nævnt, er meget arbejdskraftintensiv, og mulighederne for standardisering er mindre end ved de andre delmarkeder. 2. Måleproblemer Byggeriets produktivitetsudvikling har været genstand for en række analyser fra Byggeriets fremtid fra tradition til innovation (2000) til McKinsey-rapporten Creating Economic Growth In Denmark Through Competition (2010). Fælles for analyserne er, at de konkluderer, at byggeriets produktivi- 1

2 tetsudvikling er svag i forhold til andre dele af økonomien. Energistyrelsen har for nyligt udbudt en analyse af den danske byggesektor, der som udgangspunkt har, at byggeriet har lav produktivitet. Formålet med analysen er at kortlægge branchens rammevilkår og disses indvirkning på sektorens præstationer. Konklusionerne om lav produktivitet har givet anledning til selvransagelse i sektoren, men også undren. I anlægsbranchen er virksomhederne f.eks. blevet mere effektive til at flytte jord. Det skyldes, at nye gravemaskiner og nye dumpers i dag flytter ca. den dobbelte mængde jord, som de gamle gravemaskiner og dumpers flyttede for 20 år siden. Prisen for afgravning og indbygning af jord er nominelt, dvs. i løbende priser, den samme i dag som for 20 år siden! Det viser Vejdirektoratets prisdatabaser over posterne Afgravning og indbygning af jord. Men omregner vi til faste priser, så er prisen for afgravning og indbygning af jord faldet med over 33 % over de sidste 20 år! - altså når vi deflaterer prisen for afgravning og indbygning af jord med udviklingen i det almindelige prisniveau (forbrugerprisindekset) her i landet. Eksempler som dette har foranlediget Dansk Byggeri til at undersøge tallene nærmere og til at konkludere, at der er meget langt fra det teoretiske udtryk for produktivitetsudviklingen, og det tal som fremkommer, når Danmarks Statistik beregner produktivitetsudviklingen for bygge- og anlægssektoren. Det er ikke et isoleret dansk fænomen, at produktivitetsudviklingen i byggeriet er lavere end i andre sektorer. Det kendes også fra andre lande, og også her har det givet anledning til initiativer med det formål at øge produktiviteten i byggeriet. Som i Danmark har konklusionerne også givet anledning til undren, og der er bl.a. i Sverige og Canada gennemført studier af, i hvilket omfang måleproblemer kunne være en del af forklaringen på byggeriets lave produktivitetsudvikling. I den canadiske og den svenske analyse opridses en række problemer omkring beregning af produktiviteten, som også er relevante i en dansk sammenhæng. Helt overordnet udgør problemet beregningen af værditilvæksten i faste priser. den canadiske rapport peger på problemerne med at omregne produktionsværdien til faste priser. Det grundlæggende formål med at omregne i faste priser er at få et udtryk for mængdeudviklingen. Men det er vanskeligt at få et korrekt udtryk for mængdeudviklingen, hvis der ikke korrigeres for ændringer i produktets karakteristika. Bygge- og anlægssektorens produkter er meget forskelligartede og komplekse af natur, og det er derfor vanskeligt, hvis ikke umuligt, at korrigere for kvalitetsændringer. anvendelsen af inputprisindeks til deflatering af output er problematisk, fordi de ikke indeholder ændringer i virksomhedernes profit. Samtidig er indeksene ofte baseret på faste vægte, der fastholdes over længere tid, og derfor ikke afspejler den ændring i sammensætningen af input, som fremkommer ved teknologiske ændringer. deflatering med input indeks rummer yderligere det problem, at det antages, at prisudviklingen på input og på output er ens. En positiv produktivitetsudvikling indebærer, at der for den samme mængde input produceres mere output. Derfor kan prisudviklingen på output være svagere end prisudviklingen på input. Når man bruger inputindeks til at deflatere output, undervurderer man derfor mængdeudviklingen. Tilsvarende gør sig gældende i en dansk sammenhæng. Ifølge Danmarks Statistik bliver værdien af boligbyggeriets nyopførelser og hovedreparationer samt det private erhvervsbyggeri omregnet til faste priser ved hjælp af mængdeindikatorer, som er tal for det opførte byggeri målt ved kvadratmetre og stratificeret efter art og hovedlandsdel. Det er dermed underforstået, at der ikke sker nogen udvikling i kvaliteten over tiden. I praksis bliver der imidlertid bedre byggematerialer over tiden, og det nyopførte byggeri opfylder også de stadig 2

3 mere skærpede krav til nybyggeriet med hensyn til energiforbrug og dermed et højere teknologiindhold. Hvis der er en stigende trend i kvaliteten af det opførte byggeri, så vil den anvendte metode undervurdere udviklingen i værdien af bygge- og anlægsvirksomhedernes produktion af boliger og erhvervsbygninger, og dermed bliver udviklingen i arbejdsproduktiviteten undervurderet. En helt særlig problematik ved beregningen er, at udviklingen i produktionsværdien ved nybyggeri bliver beregnet på grundlag af udviklingen i omfanget af det igangværende nybyggeri målt ved etagearealet, dvs. m2. Da der er forsinkelser i kommunernes indberetninger til Bygnings- og Boligregistret, BBR, vil forsinkelserne bevirke, at størrelsen af det igangværende byggeri løbende vil blive justeret op. Omfanget af det igangværende byggeri bliver bestemt af det påbegyndte og fuldførte nybyggeri. Selv om Nationalregnskabet har foreløbige tal for de seneste tre år, så er det ikke tilstrækkeligt til, at man kan tage højde for forsinkelserne i byggestatistikken. Fra november 2009 til februar 2010 blev antallet af påbegyndte boliger i 2005 opjusteret med til , og antallet af påbegyndte boliger i 2006 opjusteret med til Hermed bliver produktionsværdien ved nybyggeri undervurderet i produktivitetsberegningerne. Danmarks Statistik omregner værdien af offentligt nybyggeri og nyanlæg samt reparation og vedligeholdelse af bygninger og anlæg til faste priser ved hjælp af omkostningsindeks. Danmarks Statistik vurderer selv, at disse indeks giver fastprisværdier, der ikke egner sig til produktivitetsberegninger. For det antages, at priserne på produktionsfaktorerne og priserne på de færdige produkter udvikler sig ens, så der ikke bliver plads til selvstændige beregninger af værditilvæksten og dermed af arbejdsproduktiviteten. Tal for arbejdsproduktiviteten på delbrancheniveau kan variere særligt meget fra år til år og være svære at fortolke. Væksten i arbejdsproduktiviteten ved anlægsvirksomhed var 41,3 % i 2000, hvorefter den faldt med 47,8 % i 2001, opgjort i 2000-priser kædede værdier! Beregningerne kan være påvirket af problemer med periodisering af betalinger og den tilhørende produktion. Vismændene analyserede i 2010 produktivitetsudviklingen i Danmark. Konklusionen var, at den lave produktivitetsudvikling i bygge- og anlægsbranchen var medvirkende, men ikke årsagen til, at den danske produktivitetsvækst lå lavere end i udlandet i perioden Analysen konkluderede også, at den danske bygge- og anlægsbranche har klaret sig bedre end bygge- og anlægsbranchen i de fleste andre lande i analysen. Også i forhold til produktivitetsniveauerne ligger sektoren pænt. Hidtil har der været meget lidt opmærksomhed på, hvordan tallene for byggeriets produktivitetsudvikling er fremkommet. Hermed opstår en risiko for, at vi fejlfortolker resultaterne. Den almindelige antagelse har formentlig været, at datagrundlaget for produktivitetsberegningerne af de enkelte sektorer i økonomien var ens, og at en sammenligning på tværs af sektorer derfor var valid. Det er ikke tilfældet. Derfor bør tallene for produktivitetsudviklingen i byggeriet fortolkes med større varsomhed, end det hidtil har været tilfældet. Efter Dansk Byggeris opfattelse bør kommissionen få en dialog med Danmarks Statistik omkring måleproblemerne. Det er muligt at forbedre produktivitetsberegningerne for bygge- og anlægssektoren, men ikke uden at øge ressourceanvendelsen i Danmarks Statistik og indberetningsbyrden for virksomhederne væsentligt. I forhold til fortolkningen af produktivitetstallene for bygge- og anlægsbranchen kunne det være interessant at få en vurdering af måleproblemernes omfang. 3. Efterspørgselssiden Uanset måleproblemerne er der potentiale for forbedringer af produktiviteten i bygge- og anlægssektoren. En del af potentialet kan forløses af branchen selv. Det drejer sig bl.a. om at reducere mængden af svigt i byggeriet, have fokus på planlægning og på at optimere processerne samt forbedre ledelse og samarbejde. Men byggeriets udførende virksomheder kan ikke gøre det alene. Det er nødven- 3

4 digt at inddrage alle parter i byggeprocessen, hvis produktivitetspotentialet skal realiseres. Dette arbejde foregår gennem tiltag som bl.a. Værdibyg, der arbejder med at højne kvaliteten af udbudsmaterialet, som fra de udførende virksomheders synspunkt er en væsentlig kilde til mange af de svigt, der forekommer. Men også branchens fragmenterede struktur, og den måde byggeri efterspørges på, udgør en væsentlig udfordring i forhold til at realisere dette potentiale. En af udfordringerne i forhold til at øge produktiviteten i byggeriet er, at man i Danmark ikke bygger i store serier, tværtimod har meget nybyggeri karakter af unika. Det kan der være gode argumenter for, men det er medvirkende til at gøre det vanskeligt at øge produktiviteten. De kommende sygehusbyggerier, hvor der er valgt lokale løsninger af lokale bygherrer, er et godt eksempel på, at mulighederne for stordriftsfordele og gentagelseseffekter ikke indtænkes, når der planlægges og udbydes store offentlige byggerier. Et andet eksempel er byggeriet af almene boliger. I 2006 udarbejdede SBI en rapport til EBST med titlen: Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet. 1 Af rapporten fremgår bl.a. at: På grundlag af data fra EBST s Nøgletal for støttet boligbyggeri er undersøgt, om der er sammenhæng mellem en byggesags omfang målt ved antal boliger (som korrelerer med opførte m2.) og de tre omkostningsgrupper: Håndværkerudgifter, Grundomkostninger samt Andre omkostninger, og således også med summen Omkostninger i alt. Resultaterne er vist i [figuren], hvor der er indtegnet regressionslinjer for sammenhængen mellem antal boliger i en byggesag og de viste typer omkostninger. Det ses, at for håndværkerudgifter er der en tydeligt faldende tendens således, at jo flere boliger i en byggesag des mindre håndværker udgifter pr.m2. Forklaringsgraden Rsq. er dog kun 0,25, men sammenhængen er statistisk signifikant, og er udtryk for, at når antallet af boliger i en byggesag 1 Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet p. 18, Stefan Christoffer Gottlieb, Kresten Storgaard, Statens Byggeforskningsinstitut Sbi (2006) 4

5 øges fra fx 1 til 20 og til 70, kan man, alt andet lige, regne med, at håndværkerudgifterne pr. m2. (2002-priser i Område I, Hovedstaden) falder fra knap kr. til ca kr. og til godt kr. en besparelse på henholdsvis 9,1 og 27,3 pct. Ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er der i gennemsnit 20 boliger pr. projekt, når der er tale om f.eks. almene familieboliger, mens der for etageboligbyggeriet som helhed, ifølge Danmarks Statistik, er knap 14 boliger pr. sag. Det kunne derfor godt tyde på, at sagsstørrelserne er for små til at kunne generere stordriftsfordele. Her ud over vil der kunne opnås yderligere effektiviseringsgevinster ved at gentage det samme byggeprojekter flere steder i landet og fastholde de samme produktionsteams idet gentragelseseffekterne og udnyttelse af de etablerede samarbejdskonstellationer erfaringsmæssigt har et stort potentiale for at øge effektiviteten - helt op til 25 %. 4. Konkrete tiltag Den nuværende krise har betydet en kraftig nedgang i den private byggeaktivitet. Så kraftig at over 50 % af den samlede aktivitet er under politisk kontrol. Det gælder stat, regioner og kommuners nybyggeri og reparation og vedligeholdelse, de almene boligselskabers nybyggeri og reparation og vedligholdelse samt hele anlægsområdet. Det giver de offentlige bygherrer en unik mulighed for gennem deres efterspørgsel at påvirke udviklingen i sektoren. Desværre viser ovenstående eksempler, nok tydeligst eksemplificeret ved sygehusbyggerierne, at der ikke tænkes i disse baner. Det er ikke kun de enkelte byggeri, der er unika, ofte er den konstallation af rådgivere og udførende, der skal samarbejde om at udføre byggeriet, også unika, sammensat til at løse den aktuelle opgave. Et kortvarrigt samarbejde, der ikke er så forpligtende, som hvis samarbejdet skulle gentages, og som derfor også indebærer et incitament til, at de enkelte aktører optimerer deres del af projektet uden hensyntagen til de øvrige aktører og projektet som helhed. Det kan også være en forklaring på det store antal voldgiftssager. Som eksempel på omkostningerne ved manglende samarbejde mellem aktørerne kan fremhæves den manglende digitalisering af byggeprocessen. Alene omkostningerne til kalkulation af tilbud vurderes at kunne reduceres betydeligt ved øget digitalisering. Rapporten De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud anslår, at omkostningerne til kalkulation og tilbudshåndtering kan reduceres med omkring 40 % eller et årligt beløb på mere end to mia. kr., hvis udbudsprocessen tilrettelægges således, at mængder stilles til rådighed for de bydende i det udbudsmateriale, som bygherrens rådgiver udarbejder. Det er altså helt centralt med et samarbejde mellem alle aktører i en byggeproces for at realisere de store effektiviseringspotentialer. I forhold til at effektivisere bygge- og anlægssektoren er det nødvendigt at se på samarbejdet mellem byggeriets parter og på, hvordan de enkelte parters særlige kompetencer kommer i spil så tidligt som muligt. Tidlig inddragelse af de udførende virksomheders kompetence til f.eks. at kunne skabe byggeprojekter, der er tilpasset det produktionsapparat, som skal opføre det på gældende byggeri. Hermed kunne en del af det spild, som i dag foregår i processen, formentlig også undgås. De offentlige bygherrer under ét sidder derfor med én af nøglerne, der kan låse op for øget produktivitet i bygge- og anlægssektoren: - ved at samtænke byggerier, så der i højere grad end i dag kan realiseres gentagelseseffekter - ved at indtænke faste samarbejdskonstallationer i deres udbud - ved at stille krav om digitalisering af samarbejdet mellem byggeriets parter - og ved tidlig inddragelse af de udførende virksomheder 5

6 Links: Dålig produktivitetsutveckling i byggindustrin Can Measurement Error Explain the Weakness of Productivity Growth in the Canadian Construction Industry? Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken pdf De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud italt%20udbud-tilbud.pdf 6

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks 37 7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks I dette kapitel foretages en beregning af nationalregnskabet i faste priser. De eksisterende nationalregnskabstal genberegnes således med

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

>> Hovedkonklusioner I

>> Hovedkonklusioner I Produktivitetskommissionens vurdering af datagrundlaget for produktivitetsberegninger Hovedkonklusioner i Danmarks produktivitet hvor er problemerne >> >> Baggrund Produktivitetskommissionen (PK) udsendte

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Nationalregnskabet Peter Jayaswal Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Bogens opbygning Kap. 1: Motivation. Hvad er NR? Kap. 2: Hovedposterne Kap. 3: Afgrænsning Kap. 4: Begreber

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Input-output analyser for byggeriet

Input-output analyser for byggeriet Input-output analyser for byggeriet Erhvervs- og Byggestyrelsen 2008 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Resumé...4 Kapitel 1 - Byggeriet i det økonomiske kredsløb...5 Kapitel 2 - Hvem bygger?...8 Kapitel

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder Bygge- og anlægsbranchens betydning for samfundet - en ny fortælling om byggeriet ved Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri Hvem er vi? Vi er mange! Over 1% af alle virksomheder i Danmark er

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet

Konjunkturoversigt for byggeriet København, den 14. oktober 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet Af Camilla Vakgaard og Gunde Odgaard Dejligt at der er fremgang i byggebeskæftigelsen I BAT finder vi det særdeles glædeligt at bygge- og

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Velstandsvæksten i indeværende årti har været bremset af en kraftig nedgang i produktivitetsvæksten. Kapitalinvesteringer og væksten i arbejdsstyrkens

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Bedre opgørelse af den offentlige service Danmarks Statistik offentliggjorde medio november reviderede

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Historisk lav produktivitetsvækst

Historisk lav produktivitetsvækst Produktiviteten har udviklet sig sløjt gennem flere år, men har udvist deciderede fald i 2007 og 2008. Analysen viser, at nedgangen ikke kan henføres til nogen enkeltstående faktor. Den længerevarende

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

Produktivitet kræver udvikling - og gode rammevilkår

Produktivitet kræver udvikling - og gode rammevilkår Produktivitet kræver udvikling - og gode rammevilkår på at øge produktiviteten i renovering, så man får mere for pengene. Det er omstridt om produktiviteten i bygningsrenovering er god eller ej. Uanset

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011 Maj 0 Med kilde i Danmarks Statistik Byggevirksomheden. kvar 0 Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 0 pct. i første kvar i 0 i forhold til første offentlig af samme kvar sidste år. Dette skyldes

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb Økonomisk Analyse Produktivitet over et konjunkturforløb NR. 5 3. juni 11 Produktivitetsudviklingen over et konjunkturforløb Der har været en kraftig konjunkturmæssig stigning i produktivitetsvæksten i

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 27. februar 2015 Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Resumé:

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV 22. oktober 2008 af Louise Hansen og Erik Bjørsted direkte tlf. 33 55 77 15 AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV AErådets seneste prognose

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2009 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2009 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 17 pct. i første kvartal 2009 i

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Maj 2013. Best-in-class-analyse af danske bygge- og anlægsvirksomheder

Maj 2013. Best-in-class-analyse af danske bygge- og anlægsvirksomheder Maj 2013 Best-in-class-analyse af danske bygge- og anlægsvirksomheder For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Foreslået af regeringen i task force redegørelsen december 2000 Stiftet af F.R.I., PAR, Danske Entreprenører, BYG, BAT-kartellet kartellet, Byggematerialeindustrien, Fonden

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt INDHOLD 3 Indledning 3 Hovedtendenser 4 Beskæftigelsen 4 Produktionsværdien 5 Byggeri i alt 5 Boligbyggeriet 6 Erhvervsbyggeriet 7 Institutionsbyggeriet 8 Reparation

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien

Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien Flemming Larsen, 10 05 12 Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien Trækamp seminar Moelven A/S torsdag den 10. maj 2012 Succes eller fiasko? Virksomheds forhold Konjunktur Succes eller fiasko? Omkostninger

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor

Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor Hvem er KORA? Dannet 1. juli, 2012 En fusion af: DSI AKF KREVI Pt ca. 100 medarbejdere økonomer, politologer, sociologer, antropologer, psykologer

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Dansk produktivitet i front efter krisen

Dansk produktivitet i front efter krisen 23. november 2016 Dansk produktivitet i front efter krisen Med Danmarks Statistiks store datarevision medio november 2016 giver det ikke længere mening, at tale om et særligt dansk produktivitetsproblem.

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, september 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, september 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, september 2011 Energieffektivitet og renovering i EU Hen over sommeren sendte Energistyrelsen et forslag fra EU Kommissionen i høring. Forslaget omhandler energieffektivisering

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene

Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere