Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen."

Transkript

1 Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte kan komme ud for. Bestyrelsen Husorden A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. B. Beboerne er pligtige til at efterkomme de af bestyrelsen givne husregler og andre anvisninger til rimelig sikring af god husorden C. Beboerne er ligeledes pligtige til at sørge for, at det der påhviler dem, også iagttages af de personer, som tilhører husstanden eller har adgang dertil. D. Under henvisning til ovenstående fastsættes gældende for alle beboere følgende: Husorden. 1. For at få det bedst mulige miljø, henstilles der til, at man generelt tager hensyn til sine naboer. 2. Hvis der sker skade på ejendommen, skal den ejer/lejer, der har ansvaret for skaden skriftlig give bestyrelsen besked herom. 3. I opgangen må der ikke henstilles cykler, barnevogne, knallerter eller andre effekter. Cykler placeres i cykelstativ eller i kælderen. 4. I kælder, gården må kasserede møbler, papkasser o. lign ikke forefindes uden aftale med viceværten. 5. Det er forbudt at anbringe fuglebræt eller lignende ud for vinduer eller altaner, ligesom det er forbudt at fodre fugle, katte eller andre dyr på ejendommens område 6. Leg på trapper, i porten, kælder er ikke tilladt. 1

2 7. I foreningen forefindes vaskeri, som benyttes under overholdelse af gældende vaskeregler herunder rengøring af tørretumbler efter hver vask. 8. Maskiner eller andet, som kan støje eller være til gene for andre beboere må ikke benyttes mellem og Ved større reparationer i en lejlighed orienteres opgangens beboere ved opslag. 9. Musik/ TV skal ske uden gener for de øvrige beboere Holdes der fest, henstilles der til at der ved opslag i opgangen orienteres mindst 2 dage før. Ved fester henstilles til at der ikke spilles højt for åbne vinduer 10. Vedr. praktiske forhold om Ejerforeningen se anvisningerne på Vedtægtsbestemmelser vedrørende lejlighederne Håndbogen indholder uddrag af vedtægterne, deres fulde ordlyd kan ses i Vedtægter på KØB AF LEJLIGHED VEDTÆGTENS 1.5 Køber er forpligtet til snarest muligt, og senest på overtagelsesdagen, at give ejerforeningen (formanden) meddelelse om ejerskifte. UDLEJNING AF EJERLEJLIGHED VEDTÆGTENS 16 Udlejning af en ejerlejlighed til beboelse må kun ske med tidsbegrænset, skriftlig lejekontrakt og med orientering til bestyrelsen. Udlejning er betinget af, at ejeren stiller sikkerhed overfor ejerforeningen, svarende til 6 måneders fællesbidrag og varmebidrag. Vedligeholdelse som afholdes af ejerforeningen vedtægtens 15.1 og 15.2 Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig fornyelse og vedligeholdelse, herunder fornyelse og udvendig vedligeholdelse af døre mod fællesarealer, udvendige ruder og vinduer samt fornyelse og vedligeholdelse af altaner fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer, herunder fælles varmeanlæg. 2 Ejerforeningen sørger for vedligeholdelsen af de fælles forsyningsledninger lodrette ledninger). og fællesinstallationer indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelte lejligheder. Efter behov foretages der en samlet forespørgsel hos ejerne angående punkterede vinduer. Efter at viceværten har foretaget en besigtigelse af de anmeldte punkterede vinduer indhentes der tilbud hos håndværker. Herefter udskiftes de punkterede vinduer. ÆNDRINGER AF EJENDOMMEN VEDTÆGTENS 15.7 Der må ikke opsættes antenner, paraboler, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens samtykke. Vedligeholdelse som afholdes af ejer vedtægtens 15.2 og 15.4 Indvendig vedligeholdelse af ejerleglighederne påhviler de enkelte ejere, herunder udskiftning af radiatorer. Ejeren er også ansvarlig for, at der ikke i den enkelte ejerlejlighed er løbende vandhaner og/eller toiletter. Ejerforeningens vicevært kan foretage eftersyn i de enkelte lejligheder, hvis der konstateres et øget vandforbrug i opgangen. Såfremt der konstateres løbende vandhaner og/eller toiletter rekvirerer viceværten en VVS håndværker for udbedring af skaden. Udgiften til håndværker tilsendes den enkelte ejer af ejerlejligheden. Det er meget vigtigt, at der ikke er løbende vandhaner og/eller toiletter. Et sådant vandforbrug kan let løbe op i adskillige tusinder kroner (vandprisen og vandaflednings-afgiften). Ved renovering af badeværelser skal man være opmærksom på regelsættet vedrørende vådrum overholdes. Ved grov forsømmelse af ejerlejligheden fra ejerens side (sidestillet er eventuelle lejer), som er til gene/har økonomiske konsekvenser for de øvrige ejere, kan bestyrelsen sætte ejerlejligheden i stand for ejerens regning. 3

3 Husdyr vedtægtens 15.5 Mindre husdyr (ikke hunde) må holdes i begrænset omfang, således at dette ikke er til gene for ejendommen eller beboerne. Nøgler - forsikring NØGLER - TIL EJERLEJLIGHED/OPGANG Rekvisition til nye nøgler/omkodning af låse fås hos bestyrelsen. Nøglerne laves hos Låsesmeden Boulevarden/Svendsgade Kælderrum Kælderrummene er forsynet med lejlighedens nr. den anskaffer selv hængelås. DØRTELEFON enkelte ejer Ejerforeningen sørger for navneskilt i dørtelefon. Kontakt formanden, hvad der skal stå. Virker dørtelefonen ikke - kontakt formanden. Forsikring policenr Alm. Brand Der er tegnet forsikring for ejendommen - bygningsbrand, hus- og grundejer, glas- og kumme, rørskade, insekt og svamp m.v. Er der sket en skade skal der straks ske henvendelse til formanden. Renovation - Affald AVISER, PAPIRAFFALD SAMT ANDET AFFALD TIL STORSKRALD (SE PJECE FRA VEJLE KOMMUNE) Beboerne skal selv sørge for at få bragt papiraffaldet ned i kælderen i de opstillede plasticsække. Der må ikke ligge reklamer på postkasserne så smid dem straks i plasticsækkene 4 Det er beboernes ansvar, at der ikke ligger papir mm. i opgangen pga. brandfaren. Der henvises endvidere til kommunens regler/brochure angående storskrald. Glas/flasker Hele flasker og div. hele glas skal i den opsatte container i Solgården 2. Glasskår må ikke komme i containeren, men skal i den lille kasse foran containeren. Glas/flasker skal IKKE i de gule kasser (problemaffald) Dagrenovation I Vejle kommune sorteres affald i grønne og sorte poser. Disse poser smides ned i skakten. Det er meget vigtigt, at der bindes knuder på poserne. Poserne må heller ikke være for tunge, for så går de i stykker, så brug hellere en ekstra pose. Det er forbudt at smide glas i skakten!! Vi skal tænke på, at det er viceværten, der tømmer affaldet fra skakten! Gule kasser I den gule kasse skal andet problemaffald som f.eks. batterier, spraydåser, malerester mm. Vicevært Viceværten sørger for den almindelige vedligeholdelse af udendørsarealerne, kældre, tømme affald i skakte til dagrenovation, at trapperne i opgangene bliver vasket en gang i ugen, feje sne og salte i vinterperioden. Viceværten sørger også for at diverse opsamlet papir/avis og andet affald mm. til storskrald. Kasserede møbler, der skal til storskrald, skal stilles i kælderen eller køres på Affaldsplads. Bygningsaffald skal man selv sørge for at fjerne. Møbler og bygningsaffald skal ikke placeres i gården. Varmeforsyning Der foretages regelmæssige tilsyn med varmeforsyningen/-systemet. Opstår der problemer med manglende varme i radiatoren foretag venligst følgende handlinger forinden vicevært ( på hverdage) eller formand kontaktes: 5

4 - ventiler radiatorerne ventilerne åbnes forsigtigt og lukkes igen når luften er kommer ud. Denne handling kan afhjælpe de fleste tilfælde. - åbne og lukke for radiatoren - dreje frem og tilbage flere gange på termostaten (føleren kan sætte sig fast) - tage kontakt til foreningens VVS firma ydelsen er for egen regning Petrowsky kontaktes i weekenden på nr De har nøgle til teknikrummet. Andre firmaer har ikke nøgle til Teknikrummet. Vandforsyningen Udgiften til vand i køkken, bad mv. herunder vaskemaskiner - afholdes som en fællesudgift, idet der ikke er målere i de enkelte lejligheder. En etablering af målere i lejlighederne og administrationen heraf vil være alt for omkostningskrævende. Vær venligst opmærksom på dryppende vandhaner og løbende toiletter. Se i øvrigt afsnit for indvendig vedligeholdelse (side 3) Indbetalinger Fællesbidrag Bestyrelsen anbefaler tilslutning til PBS vedrørende betaling af de månedlige bidrag til fællesudgifter og a conto varme (forudbetaling). Betaling sker til rette tid. Rettidig betaling er senest den 5. hverdag i måneden. Varmebidrag Opkrævning/betaling foretages sammen med fællesbidrag. Se i øvrigt proceduren for betaling under Fællesbidrag. Brunata A/S foretager aflæsning af fordampningsmålerne på radiatorerne i april/maj måned i forbindelse med udarbejdelse af varmeregnskab for perioden 1/6 til 31/5. Der udsendes særskilt regnskabs herfor. Ved flytning, nedtagning af radiatorer mv. bedes der tages kontakt til Brunata for aflæsning - telefon Generalforsamling Afholdelse - vedtægtens 3. Generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Forslag og afgørelser - vedtægtens 4. Enhver ejer har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag som kræver en afstemning på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsesformanden senest 3 uger før generalforsamlingen. Afgørelser truffet af bestyrelsen kan af enhver ejer, som afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Stemmeret og fuldmagt - vedtægtens 6. Der kan afgives en stemme pr. ejerlejlighed og der kan afgives en fuldmagt til at afgive stemme.. Bestyrelsens beretning - vedtægtens 3. Bestyrelsen udsender en beretning i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling. Beretningen indeholder kort fortalt om årets begivenheder i foreningen, herunder eventuelle uddybelse af årets regnskabsposter samt vedligeholdelsesarbejder som påtænkes iværksat efterfølgende år. Vedligeholdelsesarbejder godkendes først med vedtagelse af budgettet for næste år. ÅRSREGNSKAB VEDTÆGTENS 1 OG 14 Foreningens regnskab følger kalenderåret. Årets resultat udgifter med fradrag af indtægter ifølge regnskabets resultatopgørelse skal fordeles mellem ejerne i forhold til fordelingstallet 1000 og fordelingstallet for den pågældende lejlighed. Der henvises til det senest godkendte regnskab som indeholder en specifikation af udgiftsfordelingen. 7

5 Et eksempel på fordelingen, af Ejerforeningens årlige omkostninger på kr , på en lejlighed. Fordelingstallet (jvf. tinglyst skøde) for lejligheden udgør 25 og resulterer i en betaling for året på kr. Saldo = Efterbetalingen/tilbagebetaling udgør således kr. 0. Revisor Foreningens valgte revisor fremgår af regnskabet Revisor vælges ved hver generalforsamling og genvalg kan finde sted. Gebyrer Ved for sent indbetaling af fælles- eller varmebidrag, vil der ved 1. påmindelse blive opkrævet 100 kr. i gebyr og ved 2. påmindelse 200 kr. Såfremt betaling efter 2. påmindelse ikke er sket indenfor det fastsatte tidspunkt, sendes fordringen uden yderligere varsel til inkasso. Der må påregnes yderligere kr. i omkostninger. Vaskeri / Tørrerum Retningslinier: Brugerrettigheder: Altid at aflåse dørene til vaskeriet, når man ikke er der Efter benyttelse af en maskine at aflæse el-måler, og notere i Kalenderen Respektere reserveret tid til vask og tørring Rekvirere nøgle, der giver adgang til vaskeriet Benytte de opstillede maskiner Brugerforpligtelser: Overholde de anvisninger, der til enhver tid findes i vaskeriet Rengøring af støvfang og tømme vandbeholder efter brug Overholde vaskereservationer i kalenderen Enkeltbruger: Pris for hver benyttelse af tørretumbler 16 kr Pris for hver benyttelse af vaskemaskine 16 kr Depositum for nøgle 200 kr Månedsbruger: ubegrænset adgang til at benytte vaskeriet (forudsætning 1,8 gange pr. uge) vaskemaskine og tørretumbler pris pr. måned i alt kr. 200 depositum for nøgle kr. 200 Betaling: Der fremsendes regning halvårsvis på beløb over 100,00 kr. dog mindst en gang årligt. Priserne fastsættes årligt. Bestyrelsen kan inddrage rettigheden til benyttelse af vaskeriet, såfremt man ikke overholder reglerne, og i så fald skal nøglen afleveres tilbage. Ved brug af tørrerummet lader man vådt tøj blive hængende og må tørre tøj i tumbler eller lejlighed. Regulativ for: Parkering i Solgården 1 Antal P-pladser i gården er 10 nummereret 1 10 Ansøgningsskema til p-plads findes nedenfor eller fås hos formanden. Prisen for P-plads fastsættes af bestyrelsen, herunder evt. depositum på 3 måneder. Ved tildeling af p-plads bliver der udleveret et P-tilladelse, der gælder til den anviste P-plads. Har indehaveren flere biler kan bestyrelsen anvise 2 P-tilladelser, der gælder den samme P-plads. P-tilladelsen er personlig og kan ikke ved salg eller udlejning af lejlighed overdrages til andre.alle køretøjer, der er motorregistreret, skal betale P-afgift. 2- hjulede ½ pris. Bestyrelsen administrerer ventelisten og afgør sager vedrørende brug af P-arealet. 8 9

6 Ønsker 2 at dele en P-plads, betales et tillæg på 200,00 kr. Det samlede beløb opkræves hos oprindelig lejer. Fordelingen mellem de 2 lejere er E/F Solgården 1 uvedkommende. Ophører deling orienteres ejerforeningen med angivelse af hvem, der er den fremtidige lejer. Der udleveres 2 tilladelser. Kun personbiler (max vægt kg) med gyldig P-tilladelse kan parkere i gården. Tilladelsen skal placeres synligt på indersiden af forruden. Bilens motor må ikke holde i tomgang længere end højest 3 minutter Motorcykler, scootere og cykler parkeres på anviste områder. P-tilladelsen gælder for et kalenderår. Der udleveres ny P-tiladelse ved årsskiftet. Opsigelse af P-pladsen kan foretages med 1 måneds varsel, senest ved månedens udgang.privat parkeringsfirma regulerer brugen af området. Skiltning ved porten meddeler reglerne og konsekvenser ved overtrædelse af disse. Gebyrer for overtrædelse af reglerne, p.t. 610 kr. tilfalder P-firmaet. Fjernbetjening til pullert fås mod depositum hos formanden ved leje af P-plads. Beboere kan efter behov låne en fjernbetjening ved f.eks. flytning hos formanden Indholdsfortegnelse: Husorden s 1 Vedtægtsbestemmelser vedr. lejlighederne s 2 Vedligeholdelse som afholdes af ejer s 3 Husdyr s 4 Nøgler Forsikring s 4 Renovation Affald s 4 Varme- og vandforsyning s 5 Indbetalinger s 6 Generalforsamling s 7 Regulativ for Vaskeri - Tørrerum s 8 Regulativ for P-plads s 9 10

7 Håndbog Ejerforeningen Solgården 1 E F Solgården 1 Maj 2014

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Husorden & beboerinformation

Husorden & beboerinformation Husorden & beboerinformation Digterparkens Husorden er regler om færdsel og opførsel i Digterparken, samt informationer om Digterparkens installationer og fællesfaciliteter. Læs den og opbevar den som

Læs mere

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34.

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. For at komme nogle af de spørgsmål I forkøbet, der altid dukker op I forbindelse med en indflytning og i hverdagen, har vi lavet denne beboermappe, hvori du finder

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Vedtægt. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10

Vedtægt. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10 Vedtægt for Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10 Forord: Vedtægten er udarbejdet, med størst mulig relation til den af Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 14. dec. 2004

Læs mere

SØPARKENS BEBOERMAPPE

SØPARKENS BEBOERMAPPE SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning www.ef-soeparken.dk Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere