DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG"

Transkript

1 Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi og tid overholdes ved at etablere en arbejdsform, som øger den gensidige respekt og tillid mellem parterne gennem vedtagelse af fælles målsætninger etablere en åben og ærlig kommunikation. 2 DR Modellens elementer De centrale elementer i DR Modellen fremgår af følgende figur : Partnering aftale Brugerinvolvering Tidligt EUudbud Targetpris Styregruppe Myndighedssamarbejde DR - modellen Workshops Fælles byggepladsfaciliteter Projektkontor Bonus Procesfacilitator Trimmet byggeri 1

2 Da byggeriet er opdelt i 4 segmenter med forskellige arkitekter, ingeniører og entreprenører, foregår den primære partnering internt i segmenterne mellem bygherren, de projekterende og de entreprenører, der er tilknyttet det pågældende segment. Der er dog også fælles partneringtiltag for at understøtte sammenhængen og samarbejdet mellem segmenterne, bl.a. en fælles (global) bonus for overholdelse af den samlede termin for DR s indflytning. 3 De enkelte elementer i DR Modellen 3.1 Tidligt EU-udbud Rådgiverne findes gennem EU-projektkonkurrencer, én for hvert segment. Rådgivningen udbydes som totalrådgivning for arkitekt-, ingeniør- og evt. særydelser samlet. Entreprenørerne findes gennem EU-udbud med prækvalifikation. Arbejdet udbydes i 4 6 storentrepriser for hvert segment. Der anvendes tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige bud. Heri vægtes prisen ca. 50 %, mens de bydendes forslag til projektoptimeringer, deres forslag til organisation til opgavens løsning og deres forslag til miljøledelsessystem samlet vægtes med de resterende 50 %. I udbudsbrevene oplyses den eksakte vægt af de forskellige delkriterier og måden, tilbudene vil blive bedømt på. Entrepriserne udbydes på basis af projektforslag, således at entreprenørerne kan deltage i hovedprojekteringsfasen. Det dog kan komme på tale at udbyde de sidste segmenter allerede på basis af dispositionsforslag for at få optimal udnyttelse af entreprenørernes bidrag i projekteringen. Entreprenørernes deltagelse i projekteringen aflønnes med en på forhånd aftalt fast sum. 3.2 Targetpris DR Modellen bygger på en stor grad af åbenhed mellem parterne. Således oplyser DR i udbudsmaterialet for entrepriseudbudene budgetter/targetpriser for de enkelte entrepriser. Bedømmelsen af priselementet i entreprenørernes tilbud sker i forhold til targetprisen ud fra en evalueringskurve, som er vedlagt udbudsbrevet. Entreprenørernes tilbud indeholder en fast pris. Det er dette beløb, der tegnes entreprisekontrakter på. Ved afslutningen af hovedprojektet skal entreprenørerne bekræfte den faste pris. Entreprenørerne kan ikke hæve prisen, når der ses bort fra projektændringer, som DR udtrykkeligt har ønsket indføjet i projektet i den mellemliggende periode. Såfremt entreprenøren ikke vil vedstå sit oprindelige tilbud, kan 2

3 DR vælge at afslutte samarbejdet med den pågældende entreprenør og sende den pågældende entreprise i udbud på traditionel vis på basis af hovedprojektet. I øvrigt har DR egenhændigt ret til at afslutte samarbejdet med en entreprenør inden udførelsesfasen, såfremt DR vurderer, at den pågældende entreprenør ikke har bidraget til samarbejdet under projekteringen efter intentionerne i DR Modellen og ud fra de fælles målsætninger, der er opstillet af parterne i fællesskab under den indledende workshop. 3.3 Styregruppe Det er i øvrigt et væsentligt element i DR Modellen, at der i projektet nedsættes relevante fora/grupper og holdes regelmæssige møder for at fremme samarbejdet og opnå den højst mulige opfyldelse af de fælles målsætninger. De relevante grupper omfatter bl.a. en styregruppe for projektet, hvori DR, rådgiverne og entreprenørerne deltager med repræsentanter på direktørniveau. Styregruppen er at opfatte som en bestyrelse for partneringvirksomheden. Dens primære opgaver er at vise opbakning til partneringprocessen fra højeste niveau i de involverede virksomheder samt at sikre en effektiv partnering proces, herunder at det er den rigtige personkreds, som er på projektet. Det er også styregruppens ansvar at skabe rammerne for, at evt. konflikter løses hurtigt og i videst mulig udstrækning gennem dialog. På styregruppens første møde (i forbindelse med den første workshop) diskuteres og vedtages de fælles målsætninger for projektet. DR beskriver sine målsætninger allerede i de respektive udbud, og det er en forudsætning, at disse målsætninger i stor udstrækning afspejles i de fælles målsætninger, styregruppen vedtager. 3.4 Workshops Straks efter indgåelse af partneringaftalen afholdes et opstartseminar med alle partneringsamarbejdets parter for at opnå en hurtig og positiv inddragelse af entreprenørerne i den proces, som DR og rådgiverne allerede har startet op. Seminaret tjener som en hurtig indføring i projektets stade og er med til at sammentømre gruppen og skabe gode relationer allerede fra første dag. Hen gennem projektet holdes jævnligt workshops for at intensivere partneringsamarbejdet og tage temperaturen på partneringsamarbejdet i de forskellige dele af organisationen. 3

4 3.5 Trimmet byggeri For at sikre en god forankring af partneringprocessen helt ud på byggepladsen anvendes planlægningsværktøjet Trimmet byggeri. Byggeprocessen sker som et samspil mellem en lang række aktører, og trimmet byggeri drejer sig i høj grad om at få dette samspil til at fungere effektivt. Produktionstankegangen har fokus på rullende tidsplanlægning og et flow af aktiviteter, og det handler om at sikre en jævn og ubrudt arbejdsgang, hvor spild minimeres. Det specielle ved trimmet byggeri i forhold til den traditionelle byggeproces er, at en stor del af planlægningen foregår nedefra med formændene som centrale personer. Den ugentlige planlægning og koordinering foregår på formandsmøder med deltagelse af formænd / sjakbejser, mens bygge- og fagentreprenørmøder blandt andet har fokus på, om byggeriet holder trit med den overordnede tidsplan. Trimmet byggeri er så at sige partnering på byggepladsen, hvor de overordnede strategiske målsætninger forankres blandt folkene på pladsen. 3.6 Procesfacilitator Til formidling og effektivisering af samarbejdet stiller DR procesrådgivning til rådighed. Procesrådgivningen vil medvirke til at planlægge og gennemføre den for alle parter mest effektive, smidige og omkostningsbegrænsende produktionsproces. I forbindelse med anvendelse af principperne i trimmet byggeri stiller DR en procesfacilitator til rådighed for detailplanlægningen og koordineringen ude på pladsen. Procesfacilitatoren assisterer med den daglige koordinering mellem de enkelte fag og sjak, og afholder ugentlige planlægningsmøder med formændene. Procesfacilitatoren arbejder tæt sammen med og aflaster byggelederen, som dermed kan koncentrere sig mere om langsigtet planlægning, økonomistyring og andre administrative forhold. Procesfacilitatoren kan endvidere foreslå og gennemføre aktiviteter og tiltag, som fremmer teamfølelsen på pladsen. 3.7 Bonus Til understøtning af samarbejdet og opfyldelsen af de fælles målsætninger giver DR bonus for opfyldelse af en række succeskriterier, herunder: 4

5 - besparelser, som de projekterende eller entreprenørerne foreslår under hovedprojektet og under udførelsen, forudsat at DR kan godkende de foreslåede ændringer under hensyntagen til æstetik, funktion og nytte af byggeriet. - bonus for overholdes af afleveringsterminen for det pågældende segment - bonus for overholdes af afleveringsterminen for det samlede byggeri - bonus for minimering af arbejdsulykker. Den konkrete udformning af bonusserne og opfyldelseskriterierne vil blive fastlagt i samarbejde mellem parterne på en af de første workshops og i styregruppen. 3.8 Projektkontor For styrkelse af samarbejdet under projekteringen har DR etableret et fælles projektkontor for alle projekterende, placeret i umiddelbar tilknytning til byggeriet. Så snart entreprenører er udpeget, vil repræsentanter/teknikere for disse få plads i projektkontoret for at lette samarbejdet med de projekterende i den sidste fase af projekteringen og under udførelsen. Det er håbet, at man ved at sætte medarbejderne sammen kan reducere de traditionelle skel og fordomme mellem disse og derigennem styrke det uformelle samvær og forhåbentlig udvikle nye og mere effektive og tilfredsstillende måder at arbejde sammen på. 3.9 Fælles byggepladsfaciliteter For styrkelse af samarbejdet helt ud til håndværkerne/bygningsarbejderne står DR selv for etablering af velfærdsforanstaltninger på pladsen, fælles for alle firmaer og medarbejdere. Faciliteterne omfatter såvel omklædnings- og badefaciliteter som en stor kantine, som skal være fælles for såvel håndværkere, funktionærer, teknikere og DR s ledelse på projektet. Det er håbet, at bl.a. kantinen vil kunne skabe ramme om forskellige nye tiltag, som både kan styrke samarbejdet på tværs af faggrupper og firmaer og kan øge de medvirkendes effektivitet og arbejdsglæde og styrke deres identifikation med/stolthed over at deltage i netop dette bemærkelsesværdige projekt Myndigheder Myndigheder og andre involverede har store og legitime interesser i projektet. De inddrages, hvor det er hensigtsmæssigt i partnering-aktiviteterne, idet der især lægges vægt på åbenhed og ærlighed og en god kommunikation med disse eksterne samarbejdspartnere. Myndigheder m.v. inviteres til at deltage i workshops og andre fora, hvor det skønnes hensigtsmæssigt Brugerinvolvering Brugerne, DRs ansatte har været inddraget meget tidligt i projektet, helt fra den første strategiske planlægning og meget aktivt i udformning af byggeprogrammerne. Det anses som afgørende for projektets succes, at den aktive involvering af brugerne fastholdes og udbygges gennem projektet. 5

6 Brugerinddragelsen sker bl.a. gennem en lang række arbejdsgrupper, som nedsættes til afklaring af såvel specifikke og velafgrænsede som mere brede spørgsmål i forbindelse med det nye byggeri. På grund af det store antal brugere, der er involveret i projektet, formidles brugernes input via DRs projektorganisation Partneringaftalen Partnering-modellen (DR Modellen) oplyses allerede i udbud af såvel projektkonkurrence som entrepriseudbud. Partneringaftalen indgås dog først efter entrepriseudbud, når alle samarbejdets parter er udpeget. Partneringaftalen indgås som et tillæg til rådgivnings- og entreprisekontrakterne uden at flytte ansvar. Partneringaftalen har følgende punkter: 1. Aftalens baggrund og formål 2. Fælles målsætning 3. Overordnet økonomi 4. Overordnet tidsplan 5. Byggeriets omfang og kvalitet 6. Partneringsamarbejdets organisering og proces 7. Parternes ydelser og arbejdsopgaver i Partneringprocessen. 8. Incitamenter og bonus 9. Opsigelse og ophævelse af Aftalen 10. Håndtering af konflikter 6

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del II eksempler december 2010 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte

Læs mere

Faser og Roller i Byggeprojekter

Faser og Roller i Byggeprojekter Faser og Roller i Byggeprojekter Indhold Forord Byggeriets faser Opstart Projektformer - Statsbyggeri og OPP Udførelse og ibrugtagning Vejledende priser Eksempel på tidsplan 5 6 8 12 20 23 24 Forord

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Brug af partnering i Danmark. en dokumentation af byggebranchens brug af partnering

Brug af partnering i Danmark. en dokumentation af byggebranchens brug af partnering Brug af partnering i Danmark en dokumentation af byggebranchens brug af partnering 1 Spørgsmålene i undersøgelsen er besvaret med udgangspunkt i følgende definition af partnering i byggeprojekter: Baggrunden

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET - ved drift og vedligeholdelse. En vejledning til kommuner Februar 2007 Februar 2007 2 KOLOFON Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere og redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto:

Læs mere

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Totalentreprisen Riis - Ølholm

Totalentreprisen Riis - Ølholm Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 200 Offentligt Totalentreprisen Riis - Ølholm Evaluering Notat - November 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Konklusion... 6 3. Bygherrens

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB

AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB Alle har deres specifikke drøm om et hjem. Det er vildt fedt når alle de drømme kan tegnes ind i de samme huse. Det er rart - børnene leger selv ude. Mange gange kommer der andre

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport 7. 2009 DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009 1 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-,

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK

FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK De store byggerier vil få afgørende betydning for udviklingen af byggeriet som helhed og have en afsmittende effekt på resten

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere