Udbudsmateriale. afhentning af slamaske til genbrug. Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre for. fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. afhentning af slamaske til genbrug. Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre 2015-2016. for. fra"

Transkript

1 BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K Tlf: CVR nr Udbudsmateriale for afhentning af slamaske til genbrug fra Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre november 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Tilbudsbehandling mv Leverance og aftaleperiode 1.2 Leverandør 1.3 Anlæggets beliggenhed 1.4 Aflevering af tilbud 1.5 Behandling af indkomne tilbud 1.6 Tidsplan 1.7 Anmodning om supplerende oplysninger 1.8 Tilbudsforbehold 1.9 Tilbudsprisen 2. Udbudsbetingelser Anlægsbesigtigelse 2.2 Slamaske mængder og kvalitet 2.3 Afhentning for genanvendelse 2.4 Myndighedstilladelser 2.5 Ansvarsfrihed (force majeure) 2.6 Forsikring 2.7 Betalingsbetingelser 2.8 Miljø- og kvalitetsledelse 2.9 Arbejdsmiljøledelse 3. Slamaske i deponi Renseanlæg Lynetten 3.2 Renseanlæg Avedøre 3.3 Forslag til undersøgelser og genanvendelse af slamasken i deponierne 4. Tildelingskriterier 11 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Tilbudsliste. Luftfotos med angivelse af køreveje på Lynetten og Avedøre. Retningslinjer for eksterne håndværkere på Lynetten og Avedøre.

3 1. Tilbudsbehandling mv. I overensstemmelse med udbudsdirektiv 2004/18/EF har BIOFOS A/S ved bekendtgørelse afsendt til Publikationskontoret for De Europæiske Fællesskabers Tidende den 22. september 2014 offentligt udbudt aftale vedrørende afhentning af slamaske. 1.1 Afhentning og aftaleperiode Der anmodes om fra tilbudsgivers (aftagers) side - om tilbud for afhentning af den løbende produktion af i alt ca tons slamaske pr. år fra Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre med en forventet fordeling som oplyst under punkt 2.2. Det understreges, at det er et krav, at afhentningen sker for at genbruge slamasken. Aftaleperioden er fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2016 med en option for yderligere 2 år. Option træder først i kraft efter Leverandørens skriftlige godkendelse. 1.2 Leverandør BIOFOS A/S Refshalevej København K 1.3 Anlæggenes beliggenhed Renseanlæg Lynetten Refshalevej København K og Renseanlæg Avedøre Kanalholmen 28 Avedøre Holme 2650 Hvidovre

4 1.4 Aflevering af tilbud Tilbud i to eksemplarer med tilhørende bilag skal i enslydende form være Spildevandscenter Avedøre i hænde pr. brev senest den 8. december 2014 kl. 10:00. Tilbudsbrev adresseres til: BIOFOS A/S Renseanlæg Avedøre Att.: Lars Krogsgaard Nielsen Kanalholmen Hvidovre 1.5 Behandling af indkomne tilbud Indkomne tilbud behandles fortroligt og vil blive åbnet samtidig. Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud. 1.6 Tidsplan Alle deltagere i tilbudsgivningen vil modtage skriftlig underretning om det afgivne tilbuds antagelse eller forkastelse. Leverandør anser ikke valg af aftager for afsluttet, før der er indgået endelig kontrakt med aftageren. Aftagerens eventuelle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbud og medfølgende dokumentation er leverandør uvedkommende. - Udbudsbekendtgørelse: Sidste frist for anmodning om deltagelse i udbudsforretning Udsendelse af udbudsmateriale Spørgemøde til udbudsmateriale på Renseanlæg Avedøre kl. 13:00 med afsluttende anlægsrundvisning på Avedøre og Lynetten. - Sidste frist for skriftlig anmodning om supplerende oplysninger vedrørende udbudsmaterialet Sidste frist for udsendelse af rettelsesblade Sidste frist for aflevering af tilbud Indgåelse af kontrakt, senest Aftalens ikrafttrædelse

5 1.7 Anmodning om supplerende oplysninger Alle henvendelser vedrørende spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske skriftligt til BIOFOS A/S Renseanlæg Avedøre Att.: Lars Krogsgaard Nielsen Kanalholmen Hvidovre Mail: Kun skriftlige henvendelser vil blive besvaret og skriftligt svar vil blive fremsendt til alle tilbudsgivere. 1.8 Tilbudsforbehold Tilbud angående afhentning af den løbende produktion, som måtte indeholde forbehold, vil blive kasseret. 1.9 Tilbudsprisen Tilbuddet gives ved udfyldelse af tilbudslisten, se bilag 1, og alle priser er eksklusiv moms. Ved pris forstås, at aftager betaler pr. tons afhentet slamaske. I tilfælde af, at leverandøren skal betale for afhentningen, oplyses pris med et negativt tal (minus). Tilbudslisten indeholder pris for afhentning til genanvendelse af den løbende slamaske produktion fra de 2 anlæg, se afsnit 2.2, og der angives pris for henholdsvis tør og befugtet slamaske. Prisen angives for jan til dec.-2016, og med option for Prisen angives i kr. pr. tons, og aftageren skal tåle svingninger i produktionen +/- 25% fra hver af de 2 anlæg. Prisen skal være fast i det første leveringsår, hvorefter prisen kan reguleres i henhold til nettoprisindekset (december 2014 = 100) fra Danmarks Statistik med max. 2,5 % pr. år i de efterfølgende år, kontrakten er gældende.

6 2. Udbudsbetingelser 2.1 Anlægsbesigtigelse Det forventes at aftageren i forbindelse med afgivelse af sit tilbud har orienteret sig om de stedlige afhentningsforhold ved besigtigelse af disse. Omkostninger, som skyldes manglende kendskab til afhentningsforholdene, honoreres ikke i tilfælde af, at der er tale om forhold, som ville være aftageren bekendt, såfremt han havde orienteret sig om disse ved almindelig professionel opmærksomhed ved besigtigelse. 2.2 Slamaske mængder og kvalitet Afhentning af den løbende produktion af slamaske fra Lynetten omfatter ca tons pr. år (tør slamaske). Asken kan også leveres befugtet med op til 20% vand. Slamasken er eksklusiv posefilteraske, der kan være belastet med kviksølv, og som derfor i dag og fremover afhændes særskilt til anden aftager. Afhentning af den løbende produktion af slamaske fra Avedøre omfatter ca tons pr. år (tør slamaske). Produktionen kan indenfor de nærmeste år øges op til tons pr. år (tør slamaske). Asken kan også leveres befugtet med op til 20% vand. Slamasken fra Avedøre er inklusiv posefilter aske, som udgør ca. 2% af den samlede slamaske produktion. Derfor er indholdet af kviksølv relativt højt i slamasken fra Avedøre. Afhentede mængder skal for hvert læs registreres. På Lynetten bruges brovægt, og på Avedøre via vejeceller under askesilo. Aftageren udfærdiger uge opgørelse, som sendes til leverandøren senest mandagen efter den aktuelle uge. Slamaskens sammensætning vil leverandøren løbende analysere med prøveudtagning mindst én gang pr. kvartal. Indholdet af fosfor og metaller forventes at ligge indenfor de intervaller, som er angivet i tabellen. Afvigelser på +/- 20% fra det oplyste interval, skal aftager kunne tåle.

7 Analyseresultater af slamasken fra den løbende produktion viser følgende sammensætning: Renseanlæg Lynetten Max Min Arsen 20 5 mg/kg ts. Bly mg/kg ts. Cadmium 5 2 mg/kg ts. Chrom mg/kg ts. Fosfor mg/kg ts. Kobber mg/kg ts. Kviksølv 0,30 0,02 mg/kg ts. Nikkel mg/kg ts. Zink mg/kg ts. Renseanlæg Avedøre Max Min Arsen mg/kg ts. Bly mg/kg ts. Cadmium 7 3 mg/kg ts. Chrom mg/kg ts. Fosfor mg/kg ts. Kobber mg/kg ts. Kviksølv 7 0,3 mg/kg ts. Nikkel mg/kg ts. Zink mg/kg ts. 2.3 Afhentning til genanvendelse Afhentning skal ske på hverdage mellem kl på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre, hvis ikke andet aftales for det enkelte anlæg. Afhentning udføres mindst én gang hver uge og med højest 8 dage imellem hver afhentning på Lynetten; og mindst 3 gange hver uge med fast afhentning hver mandag eller tirsdag, onsdag og fredag på Avedøre. I praksis er det nødvendigt at udvise fleksibilitet, hvad angår afhentningen, idet den skal tilpasses den aktuelle produktion og servicestop af ovnanlæggene. Aftaler herom sker løbende med driften på de 2 anlæg. Køreveje på de 2 anlæg er angivet på luftfotos, bilag 2. Afhentning af slamasken skal ske i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for eksterne håndværkere, som til enhver tid er gældende på de 2 anlæg. De aktuelle retningslinjer er vedlagt som bilag 3. Hvis aftageren ikke har afhentet slamaske i to uger (10 arbejdsdage), har leverandøren ret til at opsige kontrakten. Såfremt aftageren af andre grunde end de under punkt 2.5 nævnte ikke afhenter rettidigt, og påfører leverandøren dokumenterede ekstraomkostninger, skal aftageren afholde disse. Arbejdets udførelse kan alene overlades til underentreprenører med leverandørens samtykke og for godkendte underentreprenører gælder, at aftageren er ansvarlig for underentreprenørernes arbejder på samme vis, som hvis de pågældende arbejder var udført af aftageren selv. Teknisk beskrivelse af udlastningssystemet, Renseanlæg Lynetten: Slamaske udlastes ved hjælp af et sneglesystem og lastebælg, og produktionen er ca. 0,9 tons (tør) pr. time. Asken kan også leveres befugtet med op til

8 20% vand. Udlastningskapaciteten er 19 tons pr. time, og lagerkapaciteten er 2 x 100 tons i 2 x 80 m 3 askesiloer. Den maksimale højde for køretøjer er 4,2 m, hvor der ikke er krav til længden af køretøjet. Adgangsvejen er over en dokbro, hvor maksimal belastning er 45 ton for vogntog og bogie tryk på 20 tons Det er et krav, at udlastning sker støvfrit. Teknisk beskrivelse af udlastningssystemet, Renseanlæg Avedøre: Slamaske udlastes ved hjælp af et sneglesystem og lastebælg, og produktonnen er ca. 0,7 tons (tør) pr. time. Asken kan også leveres befugtet med op til 20% vand. Udlastningskapaciteten er 20 tons pr. time, og lagerkapaciteten er 38 tons. Den maksimale højde for køretøjer er 4,2 m, hvor der ikke er krav til længden af køretøjet. Det er et krav, at udlastning sker støvfrit. 2.4 Myndighedstilladelser Det påhviler aftageren at fremskaffe alle nødvendige tilladelser hos relevante myndigheder for afhentning og genanvendelse af slamasken. 2.5 Ansvarsfrihed (force majeure) Følgende omstændigheder betragtes som ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som, parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser fra underaftagere, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt under dette punkt, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Såfremt aftageren påberåber sig ansvarsfrihed i henhold til dette punkt kan leverandøren vælge at ophæve kontrakten. I tilfælde af at det via lovændring bliver forbudt helt eller delvist at anvende den tilbudte afhentning, der omhandles af kontrakten, har leverandøren ret til at opsige kontrakten med tre måneders varsel eller kortere opsigelsesperiode hvis lovændringen nødvendiggør dette.

9 Hvis der med den tilbudte aftagning ikke kan opnås den beskrevne genanvendelse, som det fremgår af tilbuddet, har leverandøren ret til at hæve kontrakten, såfremt aftageren ikke kan anvise en tilfredsstillende genanvendelse. 2.6 Forsikring Aftageren skal have tegnet erhvers- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på 10 mill. kr. ved person-, ting- og formuetab. 2.7 Betalingsbetingelser Afregning sker på månedsbasis efter afhentning af tons slamaske i den foregående måned, og opgøres på baggrund af de på ugebasis opgjorte og registrerede mængder, se afsnit 2.2. Afregning er uafhængig af slamaskens indhold af fosfor og metaller. Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato. 2.8 Miljø- og kvalitetsledelse Aftageren skal ved aflevering af sit tilbud vedlægge en redegørelse om brug af miljø- og kvalitetsstyringssystemer, der måtte anvendes i forbindelse med afhentning og genanvendelse af slamaske. Aftageren skal mod leverandørs forlangende dokumentere egenkontrol for transport af slamasken og dennes genbrug. 2.9 Arbejdsmiljøledelse Aftageren skal ved aflevering af sit tilbud vedlægge en redegørelse om brug af et arbejdsmiljø ledelsessystem, der måtte anvendes i forbindelse med afhentning og genanvendelse af slamaske. Aftageren skal mod leverandørs forlangende dokumentere opfølgning på et evt. arbejdsmiljøledelsessystem.

10 3. Slamaske i deponi På både Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre har praksis indtil nu været at deponere den producerede slamaske på egen grund efter regler, som er anvist i miljøgodkendelser fra henholdsvis Københavns Kommune og Hvidovre Kommune. På sigt kan der indgås aftaler om undersøgelser og test samt opgravning og bortkørsel af deponierne på Lynetten og Avedøre med henblik på genbrug. 3.1 Renseanlæg Lynetten Det nuværende deponi på Lynetten blev taget i brug i starten af 1990 erne, og der ligger anslået tons slamaske på arealet, hvoraf en del er aske, som er flyttet fra et tidligere deponi. Deponiet indeholder således slamaske fra den tidligere etageovn, der var i drift fra 1980 til 2010, og slamaske fra den nye fluidbed ovn, der blev taget i drift i maj Sammensætningen af slamaske er derfor ikke homogen, men forventes at være af varierende kvalitet. 3.2 Renseanlæg Avedøre Deponiet på Avedøre blev taget i brug i 1970, og der ligger anslået tons slamaske plus ca tons sand på arealet. Deponiet har modtaget slamaske fra den tidligere etageovn fra og siden da fra den eksisterende fluidbed ovn. Sammensætningen af slamaske er derfor ikke homogen, men forventes at være af varierende kvalitet. 3.3 Forslag til undersøgelse og genanvendelse af slamasken i deponierne På sigt ønsker BIOFOS, at slamasken fra de 2 deponier bortkøres med henblik på genbrug af slamaskens indhold af fosfor og eventuel genbrug af dets indhold af metaller. Aftager er i denne forbindelse frit stillet for at komme med forslag til, hvordan slamasken i deponierne kan genanvendes, og under hvilke forudsætninger. Forslaget kan beskrive tiltag og et økonomisk overslag for nødvendige forundersøgelser og opgravning, bortkørsel med det formål at genanvende slamasken i depoterne en gang i fremtiden. Det understreges, at et evt. forslag ikke er et krav for at byde på nærværende udbud om afhentning af den løbende slamaskeproduktion i 2 år. Forslag og prisoverslag vedrørende deponierne er udenfor konkurrencen og lægges således ikke til grund for evalueringen af tilbuddet. De tjener alene som inspiration for BIOFOS s fremtidige arbejde med at rydde depoterne.

11 4. Tildelingskriterier Valg af aftager vil ske på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud med hensyn til følgende parametre: Pris opgivet som kr. pr. ton afhentet og genbrugt slamaske fra den løbende produktion, vægtes med 65%. Beskrivelse af proces for genanvendelse af den løbende produktion af slamasken, vægtes med 20%. Beskrivelse af ledelsessystemer indenfor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø vægtes med 15%. Øvrige krav for accept af tilbuddet: Udfyldt tilbudsliste. Alle krav og fordringer nævnt i udbudsmaterialets punkt 2 Udbudsbetingelser skal være fuldt belyst og besvaret i tilbudet for accept af dette.

12 BILAG 1 Tilbudsliste for afhentning af slamaske til genbrug fra Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre Undertegnede tilbyder hermed til nedennævnte priser - jf. beskrivelse i afsnit at afhente slamaske til genbrug fra Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre i overensstemmelse med ovenstående udbudsmateriale af den 3.november Alle priser er eksklusiv moms og opgives i kroner. Ved pris forstås, at aftager betaler pr. tons afhentet slamaske. I tilfælde af, at leverandøren skal betale for afhentningen, oplyses pris med et negativt tal (minus). Opgave Afhentning af løbende produktion af slamaske fra Renseanlæg Lynetten, tør slamaske Afhentning af løbende produktion af slamaske fra Renseanlæg Lynetten, våd slamaske (op til 20% vand) Afhentning af løbende produktion af slamaske fra Renseanlæg Avedøre, tør slamaske Afhentning af løbende produktion af slamaske fra Renseanlæg Avedøre, våd slamaske (op til 20% vand) DKK pr. tons Firma Adresse Tlf. Underskrift den 2014

13 BILAG 2 Køreveje på Lynetten (øverst) og Avedøre (nederst)

14 BILAG 3 Retningslinjer for eksterne håndværkere på Lynetten og Avedøre Ekstern folder pdf Retningslinier for eksterne medarbejdere ver 2B.pdf

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker UDBUDSBETINGELSER For etablering af Åbne Biblioteker Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Opgavens omfang...3 2.0 Udbudsbetingelser...5 2.11 Udvælgelses-/egnethedskriterier... 7 2.12 Tildelingskriterie...8

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

Fællesudbud af laboratorieydelser

Fællesudbud af laboratorieydelser Fællesudbud af laboratorieydelser Udbudsbetingelser 30. januar 2015 Udarbejdet af: EnviDan A/S Stine Lundbøl Vestergaard & Peter Emil Blok E-mail: pxb@envidan.dk Projektnavn: Fællesudbud af laboratorieydelser

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012 E Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456 Oktober 2012 Rammeaftale på køb af arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til følgende Ordregiver: Esbjerg Forsyning A/S Herunder Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme

Læs mere

EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune

EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune Den 26. maj 2010 EU-udbud vedrørende udbringning af mad til Roskilde Kommune 1 Tilbudsdisposition Ved udformning af tilbud skal tilbudsgiver relatere dette til udbudsmaterialets opbygning. Dvs. at tilbuddet

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune

UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for udbuddet s. 3 2. Disposition af tilbud - 4 3. Generelle udbudsbetingelser

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune Udbudsmateriale 392714-2014 Offentligt udbud Aarhus Kommune Udbud vedrørende udførelse af kloakservice Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Indkøb og Udbud 11.2014 Udbudsmateriale 14.11.2014 Aarhus Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere