En hjælp til beboerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En hjælp til beboerne"

Transkript

1 AB Assurandørernes Gaard Badeværelsesmanual En hjælp til beberne Peter Jahn & Partnere A/S Arkitekter Ingeniører Bygningsrådgivere Dat: 3. april udgave.

2 Frrd Frmålet med denne manual/vejledning er, at beberne i AB Assurandørernes Gaard nemt kan få indsigt i væsentlige regler g krav i frbindelse med etablering af nye badeværelser i andelslejlighederne. Vi skal fr gd rdens skyld gøre pmærksm på, at de angivne krav g henvisninger til vejledninger er krrekte ved udgivelsestidspunktet, men at der løbende i byggeriet sker ændringer til krav, anvisninger g vejledninger, hvrfr beberne har ansvar fr selv at sikre eller få en rådgiver til at sikre at badeværelset mbygges efter de til enhver tid gældende regler m.v. Manualen har bl.a. til frmål at sikre kvaliteten af de badeværelser sm etableres i freningen g derfr er det ikke samtlige bygningsdele g kmplementerende arbejder sm er mtalt i manualen. Materialelisten er således ikke på ngen måde udtømmende i frhld til det sm er påkrævet fr at gennemføre et badeværelsesprjekt. Gd læselyst. Peter Jahn & Partnere A/S Rune Knudsen/Claus Dam 2

3 Indhldsfrtegnelse INFO Ft af flisearbejder Frrd... 2 Indhldsfrtegnelse... 3 Regler g anbefalinger... 4 Freningens regler... 4 Myndighedernes regler... 4 Anbefalinger... 5 Freningens badeværelsesregler... 7 Byggetekniske krav Badeværelsesgulv Vægknstruktiner Rørkasser Vådrumsmembran Flisearbejder Nedsænkede lfter Inspektinslemme Afløbsinstallatin Vandinstallatin Varmeinstallatin El-installatin Husk jrdning Særligt fr gulvvarme Husk udligningsfrbindelse Spt i frsænkede lfter Materialekrav g udfaldskrav Bruseniche med glasafskærmning. 3

4 Regler g anbefalinger Når du sm andelshaver får ønske m at renvere g/eller mbygge dit badeværelse er der en række regler internt i freningen du skal verhlde g der er en række anvisninger g reglementer fra myndighederne du skal verhlde. Vi har lavet en versigt til dig nedenfr. Freningens regler Du skal verhlde freningens vedtægter, husrden g regler fr etablering af badeværelser. Du kan rekvirere vedtægter g husrden via freningens administratr. Regler fr etablering af badeværelser fremgår af denne manual. Myndighedernes regler Du skal kntakte Frederiksberg Kmmune ved Bygge, Plan g Miljøafdelingen fr at høre m en anmeldelse er tilstrækkelig eller m du skal søge byggetilladelse. Du skal have bestyrelsens fuldmagt til anmeldelse eller søgning af byggetilladelsen. Du har ansvar fr at verhlde det gældende bygningsreglement (BR-10) samt de anvisninger sm er udarbejdet fr badeværelser m.v. I BR-10 er det følgende frhld du særligt skal være pmærksm på: Placering af badeværelset g adgangskrav (dørbredde m.v.). Indretning af badeværelset g krav til fri afstand. Krav til materialer g knstruktiner i vådrum. Krav til ventilatin g indeklima. Vigtigt! Hvis der ikke er ventilatinskanaler i badeværelserne, skal du søge en dispensatin til myndighederne idet der til ventilatinsfrmål alene anvendes vinduer i badeværelser g at der ikke etableres mekanisk ventilatinsanlæg. Prcedure Trin Søg freningen m tilladelse. 2. Søg kmmunen m tilladelse. 3. Lav prjektmateriale (evt.) 4. Udbyd pgaven/indhent tilbud 5. Orienter/lav aftaler med naber. 6. Påbegynd udførelse g indsend m nødvendigt pstartskrt til Kmmunen. 7. Tilkald freningens kntrllant ved: Efter nedrivning, hvis jern er i dårlig stand Afsluttet VVS, væg g membran-arbejde. Afsluttet byggesag 8. Tilkald m nødvendigt bygnings-inspektøren fra Kmmunen, løbende efter aftale. 9. Færdigmeld dit byggeri til freningen g myndighederne. 10. Send kpi af evt. ibrugtagnings-tilladelse til freningen. 11. Send as-built tegninger til freningen. 12. Indsend ændringer til BBR registret. Du har ansvar fr, at gældende nrmer, anvisninger m.v. verhldes. 4

5 Du skal melde ændring af badeværelset til BBR registret. Ændres 1 stk. wc rum g 1 stk. baderum til 1 stk. badeværelse skal dette anmeldes til BBR. Elektrikeren skal sørge fr at anmelde ændringer i installatinen til myndighederne. VVS firmaet skal sørge fr at anmelde arbejder til myndighederne fr vandinstallatinen g afløbsinstallatinen. Arbejder, sm udføres af ejendmmens VVS firma, skal du ikke sørge fr bliver anmeldt. Anbefalinger Sørg fr at lav et gdt frarbejde. Find ud af hvrledes badeværelset skal indrettes. Sørg eksempelvis fr gd plads fran klsetter (wc), g at der er rigeligt plads i brusekabiner (anbefales 90x90 cm). Lav eventuelt prøveindretning i 1:1 skala. Udarbejd gde tegninger du skal bruge dem til ansøgning hs andelsbligfreningen, hs myndighederne g til at indhente tilbud fra håndværkerne. Brug prfessinelle håndværkere. Brug håndværkere du har fået anbefalet persnligt eller har gd erfaring med. Brug håndværkere, sm har prøvet g kan dkumentere, at de har lavet mange badeværelser før. Benyt en teknisk rådgiver til at styre håndværkerne, aftaler m.v. såfremt du indgår i en fag- eller hvedentreprise med håndværkerne. Aftal AB92 med håndværkeren eller ABT93 hvis det er en ttalentreprenør (sjældent). Tag kntakt med dine naber, verber g underbere inden pstart. Frtæl i hvilket mfang i påregner at mbygningen generer de øvrige. Orienter løbende m byggesagen til hele pgangen. Vis hensyn sørg fr der er ryddet i fællesarealet, fej m nødvendigt efter dine håndværkere/dig selv. INFO Entreprisefrmer Fagentreprisen Ved mindre pgaver, hvr der måske ikke indgår mange frskellige slags håndværkere, kan fagentreprisen benyttes. Her står du eller din rådgiver fr at levere det færdige tegnings- g beskrivelsesmateriale g indhente eventuelle tilladelser fra myndigheder. Derefter indhentes tilbud fra frskellige håndværksfirmaer hver fr sig, du træffer aftaler med hvert enkelt firma. Det er dig eller din rådgiver, sm står fr tilsyn g krdinering af byggearbejdet, g når det er afsluttet, betaler du de enkelte håndværksfirmaer særskilt. Hvedentreprisen Her står du eller din rådgiver fr at levere det færdige tegnings- g beskrivelsesmateriale g indhente eventuelle tilladelser fra myndighederne, men du indhenter tilbud på alt håndværksarbejdet fra et enkelt firma. Hvedentreprisen er velegnet til stre g mellemstre byggepgaver. Hvedentreprenører er ansvarlige fr krdinering g udførelse af arbejdet ver fr dig sm bygherre, g gså her træffer du kun aftale g afregner med et firma. Tilsynet med arbejdet g eventuelle byggemøder står du selv eller din rådgiver fr. Ttalentreprisen Ud fra dine ønsker udarbejder ttalentreprenøren både skitsefrslag g senere hen færdige tegninger g beskrivelse til byggeriet. Ttalentreprenøren står fr al myndighedskntakt g krdinerer alle håndværkere g leverancer under selve byggeriet. Ttalentreprisen benyttes nrmalt kun ved temmelig stre pgaver, sm pførelse af en str tilbygning eller et nyt hus. Frdelen er, at du kun skal træffe aftale med g afregne med ét firma. 5

6 Gem dine regninger få eventuelt straks fretaget en lejlighedsvurdering, således at frbedringen kan pgøres nu g her, mens alle mkstningerne står frisk i hukmmelsen. Brug byggematerialer af prima kvalitet billige fugeprdukter, mørtler, fliser m.v. har krtere levetid g er mere sårbare ver fr slidtage. Køb kvalitet, du får hvad du betaler fr. Når du har valgt en håndværker til en pgave indgået skriftlig kntrakt så sørg fr at betalingsbestemmelserne i AB92 følges. Dvs. håndværkeren må kun pkræve betaling fr det arbejde han har udført ved faktureringstidspunktet. Bed m at der fremsendes en stadepgørelse sammen med á cnt begæringer. Husk at få en slutfaktura ved afsluttet byggesag senest 10 dage efter afleveringsfrretningen. Afhld løbende byggemøder, hvr du dkumenterer sagens fremdrift, bemanding, evt. spildtid, aftaler m ændringer til arbejdets udførelse, afklaringer af frhld i relatin til naber, frening g myndigheder samt øknmi (ekstraøknmi). Læs AB92 grundigt! INFO Administrativt Aftale med entreprenøren Accept af en entreprenørs tilbud skal altid være skriftligt fra både bygherre g entreprenør fr at være gyldigt. Lav en særskilt accept. Byggemøder Hvis du selv står fr gennemførelse af byggesagen dvs. fag- eller hvedentreprise, er det frdelagtigt at gennemføre byggemøder. Tag referat g husk at sende det til alle deltagere ved mødet. Du anbefales at få en rådgiver til at varetage dette arbejde. Ansvar fr arbejdssikkerhed Sm bygherre har du altid ansvaret fr arbejdssikkerheden. Du kan dg frmidle de praktiske pgaver videre til entreprenøren, hvilket skal ske ved kntrakttidspunktet (accepten). Ufrudseelige udgifter Med mindre du indgår en aftale m ttalentreprise bør du afsætte et beløb på ca. 10 % af håndværkernes tilbudspriser til ufrudseelige udgifter. Garanti? Såfremt du tegner aftale under AB92 eller ABT93 skal entreprenøren sørge fr at stille garanti inden pstart. Garantien nedskrives endeligt 5 år efter afleveringen. Læs mere på Frsikring Du skal frhøre dit frsikringsselskab mkring hvilke frsikringer du bør tegne. Yderligere skal du rientere freningen m at byggesagen starter, med frventede arbejder g udførelsesperide. 6

7 Freningens badeværelsesregler A. Andelshaveren skal under byggesagen verhlde det til ethvert tid gældende bygningsreglement. Herudver skal anvisninger fra myndighederne eller institutter m.v. sm er tilknyttet myndighederne følges. Endeligt skal freningens vedtægter samt øvrige regler på mrådet, såsm husrden, efterleves. B. Andelshaveren skal ansøge freningen m lv til at etablere badeværelset. Benyt blanket/frmular (bilag). Der skal vedlægges plantegninger i mål 1:100 af eksisterende frhld g fremtidige frhld. C. Andelshaveren skal selv sørge fr, at der udarbejdes statiske beregninger uanset, at disse vedrører fælles bygningsdele sm freningen nrmalt har et vedligehldelsesansvar fr. D. Andelshaveren skal inden byggesagen ansøge m tilladelse hs andelsbligfreningen g hs kmmunen. Freningen skal have et udfyldt ansøgningsskema (bilag) med tilhørende tegning fr planlagt indretning af badeværelset. Skal der mføres vandinstallatiner, skal dette særskilt angives inkl. den påtænkte føring af installatinen. E. Hvis det er en ttal renvering (nyt afretningslag, fliser veralt m.v.) betaler AB fr følgende: Ny faldstamme fra lft g ned til underb med frgrening til tilet, et gulvafløb. Freningens VVS er tilkaldes fr udførelsen. Nye stigestrenge i rustfrit stål, fra lft g ned til underb, til brugsvand. Freningens VVS er tilkaldes fr udførelsen. Ny betn i etageadskillelsen (hvis det er nødvendigt). Eventuel reparatin af bærejern i etageadskillelse (kun hvis det er nødvendigt). DOKUMENTER Standardbreve Følgende breve får du brug fr ved gennemførelse af byggesagen. Dkumenterne er skabelndkumenter, dvs. de er principielt uden indhld. Du har selv ansvaret fr at de udfyldes krrekt før, under g efter byggesagen. Ansøgning til freningen. Anmdning m fuldmagt fra freningen. Andragende til Frederiksberg Kmmune (hvr byggetilladelse er påkrævet). Anmeldelse af arbejder til Frederiksberg Kmmune (hvis byggetilladelse ikke er krævet) Orienteringsbrev til bebere i pgangen. Acceptskrivelse fr accept af tilbud fra entreprenør. Byggemødereferat Prtkl fra afleveringsfrretning Prtkl fra 1-års gennemgang Prtkl fra 5 års syn Andelshaveren skal selv afhlde alle øvrige udgifter. F. SBI, By g Byg Anvisning 200 skal verhldes (se billedet). 7

8 G. Byggetekniske krav sm anført i denne manual skal verhldes. H. Andelshaver betaler reetableringen hs underb g evt. verb til g med fuldt færdigt malerarbejde. Omfang af udbedring er sm ved frsikringsmæssige skader dvs. hele flader. INFO By g Byg Anvisning 200 I. Gulv g brusevægge skal vådrumssikres med gummimembran iht. prducent anvisninger g vejledning i SBI 200. J. De arbejder der kræver autrisatin (el- g VVS arbejder), skal udføres af autriserede installatører. Der skal freligge skriftlig dkumentatin fr dette i frm af håndværkerfakturaer. K. Bygges der rørkasser i køkken g/eller badeværelse skal disse være demnterbare. Dette gælder uanset m det er varme, vand eller afløbsinstallatiner sm inddækkes. Hvis rørkasserne ikke er demnterbare gælder samme regler sm ved frsænkede lfter i frhld til, hvem der skal afhlde mkstninger til nedtagning g retablering ved fremtidige byggearbejder. L. Såfremt der udføres frsænket lft, vil en fremtidig mkstning til fremtidig nedtagning g reetablering af lftet skulle afhldes af andelshaveren, fr gennemførelse af freningen eller verben besluttede vedligehldelses/renveringsarbejder på etageadskillelse g/eller VVS installatiner m.v. M. Inddrages indbyggede klædeskab, skal der støbes nyt gulv, såfremt dette ikke er tilfældet. N. Den til freningen tilknyttede byggesagkyndige skal kntaktes: Efter nedrivning, såfremt jern i etagedæk er defekte. Efter afsluttet VVS installatin, samt væg- g membranarbejde. Efter afsluttet byggesag Den byggesagkyndige skal tilkaldes, således at der er 5 hverdage til at krdinere en besigtigelse. Såfremt der i freningen er flere badeværelsesmbygninger i gang samtidigt, kan den byggesagkyndige frlange at besigtigelserne krdineres, således at det fregår på samme dag (tidspunkt). Andelshaverne er Andelshaverne pfrdres til at købe g gennemlæse anvisningen inden igangsætning af badeværelsesrenveringen. 8

9 frpligtet til at være hjemme på det af den byggesagkyndige varslede tidspunkt. Frgæves fremmøde sm følge af at Andelshaveren ikke efterlever varslingen medfører pkrævning af kr. 500 ekskl. mms fr frgæves kørsel, sm pkræves via freningens administratr. O. Byggesagen skal krdineres med naber, særligt med underben angående mbygningens mfang, eventuelt påkrævede mføringer af installatiner m.v. samt efterfølgende udfald af retablering af lfter, vægge, maling m.v. Aftal tidsplan. P. Du skal sørge fr, at der varsles m strøm, vand eller afløbsafbrydelser til alle bebere sm bliver påvirket af dette. Du har ansvaret fr, at det sker mindst 2 dage før med angivelse af afbrydelsens art g tidsrum. Q. Stphaner på vandinstallatinen skal være mulig at betjene uden brug af værktøj g skal være direkte tilgængelige, således at hurtig afbrydning af vandet kan ske i lejligheden. R. Freningens elevatrer må ikke anvendes til transprt af materialer. Vinduerne er freningens ejendm, g evt. skader på vinduerne skal udbedres fr andelshaverens regning. S. Byggeplads, velfærdsfaciliteter skal hldes inden fr freningens lejlighed. Dispensatin herfr skal ansøges freningens bestyrelse. T. Håndværkerne sm er tilknyttet mbygningen må ikke parkeres i gården. Der må ikke finde natphld sted fr håndværkere tilknyttet mbygningen på ejendmmens matrikel. U. Ved udskiftning af stigestrenge (brugsvand) mnteres frdelingsrør/pasrør (gris) sm er frberedt til vandmåler. 9

10 Byggetekniske krav Følgende byggetekniske krav er stillet af eller præciseres af andelsbligfreningen fr at sikre en knsistens i freningens bygningsknstruktiner herunder installatiner g fr at minimere risik fr fremtidige vandskader. Yderligere skal leverandørernes anvisninger fr prdukterne følges. Alle arbejder skal udføres håndværksmæssigt krrekt. Leverandøranvisninger skal følges. Badeværelsesgulv Den eksisterende betnetageadskillelse skal benyttes sm underlag fr badeværelsesgulvet. Ved ændring på installatiner/udskiftning af faldstammer m.v. skal der fretages brandsikring ved tilstøbning helt tæt til installatinen (vandrør g varmerør føres bl.a. i gdkendte bøsningsrør). Såfremt mstøbning af badeværelsesgulvet er påkrævet af hensyn til renvering af jern i etageadskillelsen, skal ejendmmens murerfirma kntaktes med øje fr udbedring af skaderne. Såfremt badeværelsesgulvet udvides ud ver det mråde, hvr der i dag er støbt betngulv, skal dette ligeledes være støbt betngulv. Der skal benyttes system med svalehaleplader sm støbes iht. leverandørens anvisninger. Betn til undergulv skal være min. af kvalitet 25 MPa krnstørrelse 0-8 mm. Undergulv med svalehaleplader skal udføres med min. 34 mm betnlagtykkelse (målt fra verside af plader) g i øvrigt iht. anvisninger fra leverandøren. Der skal i nye gulve ilægges armeringsnet fr at undgå svindrevner. Der skal benyttes 150x150 mm ø6 mm rustfrie stålnet. Gulvvarme kan kun tillades sm el-gulvvarme (se krav til el-installatiner). INFO Nyt badeværelsesgulv Detalje A Nyt betngulv på svalehaleplader sm støder p md eksisterende muret væg. Detalje B Nyt betngulv på svalehaleplader med pkant hvr der pbygges ny gasbetnvæg. Detalje C Nyt betngulv på svalehaleplader med pkant, hvr der etableres ny vådrumsgipsvæg/ kalciumsilikatvæg. KILDE: 10

11 Afretningslaget skal være 15 mm ca. 30 mm C100/400 cementmørtel. Der kan ikke føres rørinstallatiner vandret i afretningslaget. Der er krav til at kten fra verkant af gulvafløb, både i bruseniche men gså hvedgulvafløbet ved faldstammen, er minimum 30 mm lavere end kten ved støbt trin ved indgangsdør. Vægknstruktiner Eksisterende vægge kan være pbygget sm træskillevægge, slaggepladevægge (kksvægge) eller murede vægge typisk i kmbinatin. Træskillevægge kan ikke benyttes sm underlag fr vådrumsmembran g fliser. Her anbefales det at væggene nedrives g nye pbygges. Ved slaggepladevægge (kksvægge), skal disse vægge vurderes af fagmand, m de er tilstrækkeligt stærke g stive. Hvis de er i rden, skal pudslaget repareres. Hvis de ikke er i rden skal nye vægge etableres. Væggene kan anvendes sm underlag fr vådrumsmembran g fliser. Ved murede vægge (typisk ydervægge) kan væggene efter en reparatin af pudslaget anvendes sm underlagt fr vådrumsmebran g fliser. Nye lette vægge anbefales etableret i multiplader (gasbetn) men kan gdkendes udført med stålskinnesystem beklædt med vådrumsgipsplade md badeværelse g alm. gipsplader md værelser. Der er krav til at der psættes minimum 2 lag gips md badeværelset. Fritstående vægge i badeværelset (nicher) skal udføres med multiplader (gasbetn), af stabilitetshensyn. Dg accepteres glasvægge, såfremt de udføres med fuld tæthed md gulv af væg ved brusearmatur. Glas skal være gdkendt til frmålet, herunder være sikkerhedsglas. Eventuelle pbygninger/beklædninger mkring håndvask, væghængte tiletter kan udføres f.eks. i vådrumsgipsplader eller i kalciumsilikatplader pbygget på stålreglesystem. Væggene skal være afsluttet med et udfald, således at der kan udføres tæt vådrumsmembran g flisearbejder, g således at leverandørens anvisninger er fulgt. FAQ Vådzne - Fugtig zne Hvad er vådzne i badeværelser ver 3,25 m2? Gulve veralt Altid 10 cm fra gulv p ad væg. Vægge i brusenicher fra gulv til lft g mkring badekar herudver + 50 cm afstand fra disse. 50 cm mkring håndvask, hvis denne er frsynet med bruser. Hvad er vådzne i badeværelser under 3,25 m2? Gulve veralt g vægge veralt er vådzne. Hvad er vådzne hvr vægafstand under 1,3 meter? Er der mindre end 1,3 meter mellem dine vægge i badeværelset, betragtes vådznen sm gulve veralt g vægge veralt (dvs. hele badeværelset undtagen lftet). Hvad er fugtig zne? Samtlige verflader på vægge g lfter i badeværelser sm ikke er vådzne betegnes fugtig zne. Hvr skal der være vådrumsmembran? Der skal være gdkendt vådrumsmembran i hele badeværelsets vådzne. Bliver der mindre vådzne ved brusenicher? Ja, såfremt der i brusenichen etableres faste vægge fra gulv til min. 180 cm ver gulv, g at nichevæggene minimum er 25 cm ud fra væg, regnes vådznen kun sm de vægge g nichevægge sm er inde i brusenichen. Hvr er vådznen ved badekar? Hvis du etablerer et badekar er vådznen fra gulv til lft i badekarrets udstrækning + 50 cm på hver side af badekaret fra gulv til lft. 11

12 Rørkasser Rørkasser mkring installatinsledninger m.v. skal udføres i vådrumsplader sm litexplader, vådrumsgipsplader eller kalciumsilikatplader. INFO Vådzne - Fugtig zne Vådrumsmembran Der er krav til etablering af vådrumsmembran i badeværelset udført iht. SBI anvisning 200 fra By g byg. Andelsbligfreningen stiller krav til at der benyttes vådrumsmebransystem. Vådrumsmembranen skal udføres i et g samme system, dvs. fra samme prducent. Systemerne mfatter rørkraver, tætningsbånd g naturligvis selve vådrumsmembranen. Flisearbejder Der er krav til, at der lægges fliser på gulvflader, g at der etableres en skkelklinke på minimum 50 mm p langs vægge uden fr bruseniche. I bruseniche skal alle vægge beklædes med vægfliser (minimum til mm ver gulv), undtaget herfr er eventuelle faste glasadskillelsesvægge. Fliser skal være egnet til vådrum. Fliser skal fuges med mørtelprdukt. Dg skal fuger ved vergang mellem vægge, gulv g vægge g mkring gulvafløb være udført med fleksibelt fugeprdukt sm siliknefuge eller fleksibel mørtelfuge. Der er udfaldskrav til fliser, idet fliserne skal være fastsiddende i hele anlægsfladen g det anbefales at udfaldskrav jf. verhldes. Nedsænkede lfter Etablering af nedsænkede lfter er fr andelshaverens eget ansvar, fr så vidt angår muligheden fr tilgang g udskiftning af ejendmmens installatiner, herunder gså installatiner sm frsyner verliggende lejlighed. Det bærende system skal etableres i stålskinnesystem. Anvendelse af træreglar kan ikke tillades. Afstandskrav til det eksisterende pudsede lft skal sikres tilstrækkeligt såfremt mnteres spt i lfterne (se el-installatiner ). Der skal beklædes med min. 1 lag vådrumsgipsplade. KILDE: SBI BY OG BYG ANVISNING

13 Inspektinslemme Der skal etableres inspektinslemme ved vand g afløbsinstallatiner. Inspektinslemmen skal minimum være 30 x 30 cm. Rørkasser mkring vandinstallatiner skal være frsynet med en inspektinslem på minimum 15 x 15 cm. Der skal være inspektinslemme fr adgang til servicering af cisterner på væghængte tiletter. Inspektinslemmen skal være tilstrækkelig str til at der kan fretages almindelig service. Der skal være inspektinslemme ved samtlige ventiler, samlinger m.v. på vandinstallatinen. Inspektinslemmene skal være minimum 15 x 15 cm dg mindst af størrelse, således at der er tilstrækkelig plads til, at der kan aflukkes fr ventiler m.v. Afløbsinstallatin Alle kmpnenter sm anvendes i afløbsinstallatinen skal være VA-gdkendt. Afløbsinstallatinen, fr så vidt angår faldstammer g afgreninger til afløbsskåle, skal udføres i støbejern. Dimensinen skal være sm eksisterende. Afløbsinstallatin sm indstøbes i etageadskillelsen eller sm gennembryder g/eller føres i andre beberes lejligheder skal være i støbejern g gennemgange skal brandsikres. Gulvafløb skal udføres rustfrit stål. Der må ikke frekmme gennembrydninger af stigestrenge (installatiner) inden fr 500 mm fra gulvafløb. Vandinstallatin Alle kmpnenter sm anvendes til vandinstallatinen skal være VA gdkendt. FAQ VVS-arbejder Hvad må jeg selv? Du må ikke selv udføre VVS-arbejder med undtagelse af det sm fremgår af (søg på hvad må jeg selv ). Er der brandkrav? Ja der er brandkrav til installatiner sm føres igennem etageadskillelser. Hvad skal være tilgængeligt? Alle installatiner skal kunne besigtiges. Herudver skal der være nem betjeningsadgang til samtlige kuglehaneventiler (Ballfix). Husk at du ved etablering af rørkasser skal udføre disse således at de er nemt aftagelige g således at der er melderør fr evt. utætheder ved vandinstallatinen. Må jeg have skjulte vandrør? Selve vandrørene må gerne være skjulte, såfremt installatinen er udskiftelig g såfremt at samtlige samlinger g kuglehaneventiler er tilgængelige. Må jeg lave gulvvarme vha. centralvarme? Nej, der må kun tilsluttes alm. radiatrer til centralvarmeinstallatinen. Hvr meget må jeg ændre på rørføringen? Faldstammer må ikke flyttes. VVS eren kan iht. nrmerne ændre på gulvafløb g andre tilgange. Vandinstallatiner må kun mføres således at stigestrenge føres ved væg md køkken, direkte ud fra den nuværende placering. Varmerør må ikke ændres. Hvad er en VA gdkendelse? VA gdkendelsesrdningen er en garanti fr at prdukterne lever p til danske standarder til vand g afløbsinstallatiner. Læs mere på 13

14 Vandinstallatinen, fr så vidt angår stigestrenge fr kldt, varmt g evt. cirkulatinsvand, inkl. afgreninger til kuglehaneventil, skal være udført sm rustfrie stålrør (pressrør). Dimensin skal være sm eksisterende rørinstallatiner. Installatinen af disse føringer skal udføres af ejendmmens VVS firma. INFO VVS-arbejder Kuglehaneventiler skal kunne afbrydes uden brug af værktøj. Øvrige rørinstallatiner til brugsvand skal til tilkbling fr armaturer, udføres med rustfrie stålrør (pressrør) eller sm PEX rør i passende dimensin. PEX rør skal være udskiftelige g skal være ført i føringsrør. Beberne anbefales ikke at benytte termstatblandingsbatteri, idet der nemt kan ske utilsigtet sammenblanding af varmt brugsvand g kldt brugsvand i selve hvedinstallatinen pga. vedligehldelsesmangler ved termstatblandingsbatterier. Eventuelle drifts/servicemkstninger sm følge af fejl i blandingsbatterier, vil skulle afhldes direkte af den enkelte beber. Såfremt bebere psætter termstatblandingsbatterier skal tilslutningsrsetter være med kuglehane fr afspærring. Varmeinstallatin Eksisterende stigeledninger må ikke mføres eller udskiftes. Såfremt der pga. tæringer på installatinen skal fretages udskiftning på installatinen skal ejendmmens VVS firma tilkaldes i gd tid fr at løse pgaven. Der må ikke tilsluttes supplerende varmeinstallatin i badeværelset med mindre andet aftales med andelsbligfreningens bestyrelse. Der må ikke etableres vandbåret gulvvarmeanlæg. El-installatin El-installatinen skal følge stærkstrømsreglementet. Vi har nedenfr skrevet en række huskepunkter fr el-installatiner i badeværelser. Husk jrdning Alle udtag i badeværelset skal være frsynet med jrdstik. Afløbet er her et unidrain dvs. med ensidigt fald på gulv 14

15 Særligt fr gulvvarme Skal du have kmfrtgulvvarme. Så husk, at dette kræver, at der etableres en særskilt gruppe til denne installatin. Det anbefales, at termstaten placeres uden fr rummet jf. leverandørens anvisninger. Husk udligningsfrbindelse Det skal sikres, at der til armeringsnettet i gulvknstruktinen fretages udligningsfrbindelse på installatinen. Arbejdet skal fretages af autriseret elektriker. Spt i frsænkede lfter Etableres der spt i frsænkede lfter, skal sikkerhedskrav pfyldes til bl.a. afstand fra armatur (spt) til tilstødende bygningsdele m.v. Yderligere skal krav til ventilatinsvlumen verhldes iht. leverandørens anvisninger. Ved 230V installatin skal anvendes rigtige installatinskabler. Ved 12V installatin skal benyttes særligt dimensinerede kabler til installatinen g at transfrmatren skal kunne tages ud gennem huller eller serviceres via lftslem. Det er kun prducenter g autriserede elektrikere, sm kan fretage dette dimensineringsarbejde. Bemærk, at der ikke må være utilgængelige samlinger (herunder dåser) på installatinen. FAQ El-arbejder Hvad må jeg selv? Gå ind på (sikkerhedsstyrelsen), søg på hvad må jeg selv g der står hvad du sm almindelig brger må lave. Resten skal en autriseret elektriker udføre. Kan jeg bare bruge mere strøm? Hvis du planlægger et øget el-frbrug dvs. installerer du vaskemaskiner, tørretumblere, mere belysning, flere udtag, gulvvarme m.v., så skal du sikre dig, at elektrikeren har indehldt pgradering/udskiftning af din gruppetavle (den med sikringerne), sikret at der er ført jrd frem til tavlen, sikret at der er kapacitet nk til tavlen, sikret at der føres tilstrækkeligt antal kabler, g at de er i passende dimensin. Husk, det er ikke sikkert at ejendmmens fællesinstallatiner kan klare merbelastningen så få din elektriker til at afklare dette inden afgivelse af tilbud g igangsætning af arbejderne. Hvilke stikkntakter kan jeg bruge? Andelsbligfreningen anbefaler, at du benytter kntakter fra LK, sm er en anerkendt fabrik. Men alle kntakter, sm er gdkendt af sikkerhedsstyrelsen må anvendes. Kan jeg have el-udtag i brusenichen? El-installatiner klassificeres efter IP systemet iht. hvr de kan anvendes. Din elektriker kan hjælpe med, hvad der kan placeres hvrhenne i badeværelset. Nye hårdehvidevarer Påtænker du at installere vaskemaskine g tørretumbler skal du være pmærksm på at de nrmalt kræver mkring Watt hvilket svarer til kapaciteten af en nrmal 10 Amp. sikring. Derfr skal du få elektrikeren til at pgradere din installatin. 15

16 Materialekrav g udfaldskrav Freningen har følgende minimumskrav materialer g udfald. Bygningsdel Byggevare Materialekrav / Leverandørkrav Særlige krav / udfaldskrav Gulvknstruktin Etagedæk Udvekslingstræ Tømmer skal være knstruktinstræ af kvalitet sm min. K18. Kvalitet g dimensiner iht. statiske beregninger. Etagedæk Beslag Bjælkesk g beslag skal være af kvalitet sm Simpsn Strngtie (BMF). Dimensin iht. statiske beregninger. Mellemlæg Islering Mellemlæg skal være sm Rckwl trinlydsplade / brandbattes i passende dimensin. Etagedæk Svalehaleplader LEWIS system fra Eftex se Etagedæk Betn Betn skal minimum være af min. styrkekvalitet 25 MPa i passiv miljøklasse. Etagedæk Armering Rustfri rinet 150x150 mm, dimensin ø6 mm. Afretningslag El-gulvvarme El-gulvvarme skal være iht. anvisninger under el-arbejder. Afretningslag Betn C100/400, 0-8 mm cementmørtel, leverandør kvalitet sm Weber. Vægge Væg, type 1 Gasbetnblkke 75mm multiplader fra leverandør sm H+H. Skal udføres i system med gasbetnblkke, tætningsbånd, armeringsbånd, fjederbeslag, søm, hjørnebeslag, lim, dørverliggere g andre nødvendige fastgørelser alt fra samme leverandør. Gasbetnvægge skal afsluttes med pudslag. Puds skal være sm KC40/60/750 fra Weber. Væg, type 2 Vådrumsgipsvægge Opbygges i system fra enten KnauffDangips (sm system 450 mdel 9) eller Gyprc. Der skal benyttes stålskinnesystem med min. 45 mm reglar (anbefales sm frstærkningsprfiler) sm placeres med intern afstand på 450 mm. Der skal ilægges islering imellem reglar sm Rckwl 45 mm Flexi-A batt. Beklædes med 2 lag 13 mm vådrumsgips med frskudte samlinger md bad g 2 lag alm. 13 mm gipsplader md sveværelse, gang el. køkken. Væg, type 3 Kalciumsilikatplader Kalciumsilikatplader skal være sm Ivarssn Hydrpanel 13 mm fibercementplade. Anvisninger fra leverandøren skal følges. Der Statiske beregninger skal udføres. Statiske beregninger skal udføres. Brand- g lydsikres iht. BR % fald i vådzne md afløb, 0-1% fald i fugtig zne. Planhed iht. Udfald iht. Prdukterne er MK-gdkendt. Udfald iht. g iht. leverandøranvisninger. Prdukterne skal være MKgdkendt. Udfald iht. g iht. leverandøranvisninger. 16

17 Bygningsdel Byggevare Materialekrav / Leverandørkrav Særlige krav / udfaldskrav skal mnteres 1 lag plader. Pladerne skal mnteres på stålregelsystem med gdstykkelse på 0,6 mm g flangebredde på 48 mm. Det anbefales at benytte stålreglar fra Seemann se BEMÆRK! Stålreglar fra gipsleverandører (KnauffDangips etc.) kan IKKE benyttes. Pladerne skal tætnes med tætningskit fra leverandør. Prdukterne skal være MKgdkendt. Nichevæg, massiv Gasbetnblkke Sm vægtype 1. Sm vægtype 1. Nichevæg, glas Glasvægge Glasvægge skal være hærdet g lamineret sikkerhedsglas. Glasvæggen skal ilægges en fast skinne langs gulv g væg i hele anlægsfladen. Inddækning af wc Vådrumsgipsplader Ved væghængte wc cisterner, skal stålknstruktinen beklædes med vådrumsgipsplader. Krav til gipsplader er sm ved vægtype 2. Rørkasser, type 1 Vådrumsgipsplader Opbygges med stålskinnesystem g vådrumsgipsplader i system fra enten KnauffDangips eller Gyprc. Rørkasser, type 2 Litexplader Litex rørkasseplader i L eller U frm. Pladetykkelse skal være minimum 20 mm. Rørkassen skal udføres iht. system fra Litex dvs. med tætningsmiddel, fastgørelsesmidler, rørkasser, lim m.v. fra leverandøren. Der skal benyttes Litex sm leverandør se Døre Døre, karmsæt, indfatninger Døren skal være døre egnet til vådrum (malet i tp g bund), g bør være i udfrmning sm eksisterende g med leverandør sm Sweedr-Kilsgaard eller Mland. Karmsæt skal leveres fra samme leverandør. Indfatninger anbefales fuldmalet g i udseende med indfatninger i lejligheden i øvrigt. Lfter Frsænket lft Reglar m.v. Der skal benyttes stålskinnesystem. Stålskinnesystem skal være i system fra enten Gyprc eller Dangips. Skinnesystemet skal fastgøres til vægge. Frsænket lft Gipsplader Der skal benyttes vådrumsgipsplader 1 lag i 13 mm fra enten Dangips eller Gyprc. Sm vægtype 2. Husk ventilatinskrav! Vådrumsmembran Vådrumsmembran Vådrumssystemet Vådrumsmembran skal udføres sm et vådrumssystem. Dvs. alle materialer skal leveres fra samme leverandør. Der anbefales benyttet Deitermann systemet fra Weber, men system fra LIP, Alfix g MIRA kan gså anvendes. Systemet skal være MK gdkendt. Udfald iht. leverandøranvisninger. Der skal være tætningsbånd i vergang fra vægge til gulv g fra vægge til vægge. Der skal være tætningsmanchet mkring rørgennemføringer. 17

18 Bygningsdel Byggevare Materialekrav / Leverandørkrav Særlige krav / udfaldskrav Overflader Fliser, gulv Fliser Fliser anbefales at være af stærk g slidstærk type. Kvalitet sm Evers fliser. Udfald anbefales iht. Fliser, vægge Fliser Fliser anbefales at være af stærk type. Kvalitet sm Evers fliser. Udfald anbefales iht. Fliseklæb g fuge Fliseklæb g fugemasse Fliseklæg g fugemasse anbefales at være fra samme leverandør sm vådrumssystemet. Det anbefales at anvende Deitermann systemet fra Weber (Maxit) alternativt systemer fra LIP, Alfix eller MIRA. Systemet skal være MK gdkendt. Fugemateriale til samlinger mellem vægge g mellem vægge g gulv samt mkring afløb skal være elastisk fugemasse. Malerarbejder, vægge Maling, filt, spartling m.v. Spartelmasse, filtklæber, filt g maling skal være i kvalitet egnet til vådrum. Maling skal være i glanstrin 9 eller derver. Flitklæber skal være vådrumsklæber. Kvalitet anbefales sm Flügger. Malerarbejder, lft Maling, filt, spartling m.v. Spartelmasse, filtklæber, filt g maling skal være i kvalitet egnet til vådrum. Maling skal være i glanstrin 9 eller derver. Flitklæber skal være vådrumsklæber. Kvalitet anbefales sm Flügger. Inspektinslemme Inspektinslem Inspektinslemme anbefales sm Dangips standard inspektinslem fås isleret i 30x30 cm el. 20x20 cm sm "push-up mdel. Udfald iht. leverandøranvisninger g Anbefales at følge Flügger anvisning nr fr gasbetnvægge. Anbefales at følge Flügger anvisning nr fr vådrumsgipsvægge. Anbefales at følge Flügger anvisning nr fr vådrumsgipsvægge. Minimumsstørrelse er 30x30 cm til lftslemme g min. 15x15 cm til øvrige lemme. VVS arbejder Afløb Gulvafløb i bruseniche Gulvafløb i bruseniche skal være i rustfrit stål g kan være sm Unidrain (delvist plast accepteret) eller sm Blücher. Det anbefales at anvende gulvafløb sm frdrer ensidigt fald på gulvet. Afløb Gulvafløb i badeværelse Gulvafløb skal være sm fabrikat Blücher med tilgang g afgang tilpasset øvrige afløb g faldstammen. Afløb Faldstamme m.v. Faldstamme, afløbsrør helt til gulvafløb skal være i støbejern i MA-system. Systemet er inkl. JET kblinger m.v. Afløb Bdniarør Bdniarør kan etableres i 32 mm fra håndvaske til afløb (herunder vandlåse m.v. i system). Sanitet Klset Klset (wc) skal være af kvalitet sm Ifø eller bedre. Der kan anvendes gulvklsetter eller væghængte klsetter. Sanitet Håndvask Håndvask skal være af kvalitet sm Ifø eller bedre. Der skal være verløb sm tilsluttes afløbet. Skal være VA gdkendt. Skal være VA gdkendt. Skal være VA gdkendt. Faldstammen skal sættes i ld. Skal være VA gdkendt. Skal være VA gdkendt. Der skal være mulighed fr højt/lavt skyl (vandspare) Skal være VA gdkendt. 18

19 Bygningsdel Byggevare Materialekrav / Leverandørkrav Særlige krav / udfaldskrav Vandinstallatin Stigestrenge Stigestrenge skal være i rustfrie presrør sm fabrikat INOX eller Mannesmann. Dimensin sm eksisterende. Alle nødvendige fittings herunder T-stykker, samlingsstykker m.v. skal være fra samme fabrikant. Skal være VA gdkendt. Stigestrenge skal sættes i ld. Vandinstallatin Vandinstallatin Vandinstallatin Frdelerrør, kblingsledninger m.v. Kblingsledninger m.v. Type 1 - skjulte Kblingsledninger m.v. Type 2 - synlige Frdelerrør skal være sm fabrikat Wirsb fr PEX rør med passende antal afgreninger. Kblingsledninger skal være sm fabrikat Wirsb i PEX R.I.R i passende dimensin inkl. fittings g tilbehør i samme serie. Kblingsdåser skal være sm fabrikat Wirsb inkl. tætningsmembran. Skjulte kblingsledninger skal trækkes i føringsrør i samme fabrikat sm PEX rør (eks. Wirsb). Kblingsledning fra frdelerør skal være sm Type 1 til kuglehane. Efter kuglehane kan kblingsledninger udføres sm synlige rustfrie stålrør (pressrør) sm fabrikat INOX eller Mannesmann med nødvendige fittings i samme system. Passstykke fr vandmåler skal være i messing g i længde på 80 mm. Skal være VA gdkendt. Skal være VA gdkendt. Skal være udskiftelig. Skal være VA gdkendt. Vandinstallatin Passstykke fr vandmåler Skal være VA gdkendt. Vandinstallatin Kuglehane Kuglehaner skal være af fabrikat Ballfix g skal kunne betjenes Skal være VA gdkendt. uden brug af værktøj. Vandinstallatin Blandingsbatteri, vask Blandingsbatteriet skal være i kvalitet sm Børma. Skal være VA gdkendt. Ventilatin Blandingsbatteri, bad Blandingsbatteriet skal være i kvalitet sm Børma. Skal være VA gdkendt. El-arbejder El-installatin Gulvvarmeanlæg Gulvvarmeanlæg skal være af kvalitet sm fabrikat Devi. Gulvvarmemåtte skal være af kvalitet sm Devimat 150 DTIF. Der skal være termstat i samme system. Det anbefales at anvende gulvføler således at termstat kan placeres i samme rum sm gulvvarmeanlægget. El-installatin Installatinsmateriel Alt installatinsmateriel, herunder evt. tavlemateriel, skal være gdkendt af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark g skal være DEM- KO gdkendt. Det anbefales at anvende fabrikat LK. Installatinsmateriel skal være egnet til anvendelse i vådrum (IP klassificering) elektrikeren har ansvar fr dette. 10 års prduktgaranti. Der skal isleres frsvarligt md ydervægge. Autriseret elektriker skal udføre arbejdet g gdkende installatinen i sin helhed. 19

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF Januar 2011, pdateret nvember

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2014

HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2014 HUSORDEN fr ejendmmen Mathildevej 12-16A 2014 Indhld Indledning... 1 Affald... 2 Affugtningsanlæg... 2 Altaner... 2 Branddøre... 2 Brandslukkere... 2 Brændevn/Pejs... 2 Cykler/Barnevgne... 3 Fdring...

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder) EJNER LAREN Ap. A.B. igersted Vejledning til andelshaveren 12. august 2005 Udførelsesprocedurer. Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

FUGT OG KRYBEKÆLDRE. II 1/ j) liiljlictekbeksemplar, (j/~tj?

FUGT OG KRYBEKÆLDRE. II 1/ j) liiljlictekbeksemplar, (j/~tj? UDK 69.02.2:69.022.2 FUGT OG KRYBEKÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 I kmmissin hs Teknisk Frlag Hvrfr krybekælder En veludført krybekælder er i fugtteknisk henseende en sikker knstruktin,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

IVÆRKSÆTTERHUS PÅ SVENDBORG HAVN 9. AUGUST 2013

IVÆRKSÆTTERHUS PÅ SVENDBORG HAVN 9. AUGUST 2013 BYGGEPROGRAM FOR IVÆRKSÆTTERHUS PÅ SVENDBORG HAVN 9. AUGUST 2013 1 INDHOLD Grundlag fr prjektet Organisatin Grundfrhld Frsyningsfrhld Frundersøgelser Rumprgram Arbejdsmiljø g indeklima Klak-, vvsanlæg

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Information om arbejder i eksisterende lejligheder

Information om arbejder i eksisterende lejligheder Information om arbejder i eksisterende lejligheder Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I sags nr 05.143 vor ref IBS side 1/7 dato 13-10-2006 Andelsboligforeningen Solbjerg - Tagboliger Arbejder

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad?

Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad? Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad? En sammenfatning af den praksis vi har i foreningen mht. hvem der skal betale, når bygningen eller den enkeltes lejlighed skal renoveres eller

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

Afdeling 13 Silergården

Afdeling 13 Silergården Afdeling 13 Silergården Tranemsegård Statusrapprt 2008 Afdeling 13, Silergården Adresser Tranumparken 1 33, Kisumparken 1 121 g 2 122 g Ulsøparken 2 32, 2660 Brøndby Strand. Beskrivelse af afdelingen Type

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

MATRIKELNR. OG EJERLAV 5546 Udenbys Klædebo EJENDOMSNR. 632695 ADRESSE Victor Bendix Gade 11, 1.tv., 2100 København ø EVT. EJERLEJLIGHEDSNR.

MATRIKELNR. OG EJERLAV 5546 Udenbys Klædebo EJENDOMSNR. 632695 ADRESSE Victor Bendix Gade 11, 1.tv., 2100 København ø EVT. EJERLEJLIGHEDSNR. I Udskriv formular Jl ANSØGNING OM BYGGEARBEJDE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYGGERI 1504 KBH. V MATRIKELNR. OG EJERLAV 5546 Udenbys Klædebo EJENDOMSNR. 632695 ADRESSE Victor Bendix Gade 11,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsen kan findes på adressen Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsens kontortid: Mandag 18.30 19.30 Tlf.: 3918 1303 E-mail.: bestyrelsen@sctkjeldshus.dk www.sctkjeldshus.dk Byg-Selv

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx EKSEMPEL Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg Ombygning og modernisering lejlighed xx Vi har modtaget din henvendelse vedr. renovering af badeværelse, herunder nedtagning samt opsætning af

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Energirådgivning/tjekliste for Klima+ virksomheder

Energirådgivning/tjekliste for Klima+ virksomheder Energirådgivning/tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed.

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard

VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard Besigtigelse af lejligheden: Jyllingevej 55, 1. tv Besigtiget den: 10.06.2014 Besigtiget med: Sælger Christian Buchholt Køber Faktura fremsendt til:

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71 Referat Ekstrardinær Generalfrsamling Ejerfreningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sapph, Mejlgade 71 1. Valg af dirigent g referent Dirigent: Mikkel Agerbæk Referent: Christian

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Sikker og enkel installation

Sikker og enkel installation DK 83-07 MS nr. 999703 2007 Sikker og enkel installation Ifö Sign installationssystem og Ifö S indbygningscisterne www.maxsibbern.dk En effektiv løsning med mange fordele. Ifö Sign installationssystem

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 8 Tranumparken - Albjergparken Glostrup marts 2010 Notat vedr. køkkenudskiftning/ badeværelsesrenovering. Valg af køkken: Tilbud på køkken: Beboeren vælger selv køkkenleverandør, de fleste vil

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere