En hjælp til beboerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En hjælp til beboerne"

Transkript

1 AB Assurandørernes Gaard Badeværelsesmanual En hjælp til beberne Peter Jahn & Partnere A/S Arkitekter Ingeniører Bygningsrådgivere Dat: 3. april udgave.

2 Frrd Frmålet med denne manual/vejledning er, at beberne i AB Assurandørernes Gaard nemt kan få indsigt i væsentlige regler g krav i frbindelse med etablering af nye badeværelser i andelslejlighederne. Vi skal fr gd rdens skyld gøre pmærksm på, at de angivne krav g henvisninger til vejledninger er krrekte ved udgivelsestidspunktet, men at der løbende i byggeriet sker ændringer til krav, anvisninger g vejledninger, hvrfr beberne har ansvar fr selv at sikre eller få en rådgiver til at sikre at badeværelset mbygges efter de til enhver tid gældende regler m.v. Manualen har bl.a. til frmål at sikre kvaliteten af de badeværelser sm etableres i freningen g derfr er det ikke samtlige bygningsdele g kmplementerende arbejder sm er mtalt i manualen. Materialelisten er således ikke på ngen måde udtømmende i frhld til det sm er påkrævet fr at gennemføre et badeværelsesprjekt. Gd læselyst. Peter Jahn & Partnere A/S Rune Knudsen/Claus Dam 2

3 Indhldsfrtegnelse INFO Ft af flisearbejder Frrd... 2 Indhldsfrtegnelse... 3 Regler g anbefalinger... 4 Freningens regler... 4 Myndighedernes regler... 4 Anbefalinger... 5 Freningens badeværelsesregler... 7 Byggetekniske krav Badeværelsesgulv Vægknstruktiner Rørkasser Vådrumsmembran Flisearbejder Nedsænkede lfter Inspektinslemme Afløbsinstallatin Vandinstallatin Varmeinstallatin El-installatin Husk jrdning Særligt fr gulvvarme Husk udligningsfrbindelse Spt i frsænkede lfter Materialekrav g udfaldskrav Bruseniche med glasafskærmning. 3

4 Regler g anbefalinger Når du sm andelshaver får ønske m at renvere g/eller mbygge dit badeværelse er der en række regler internt i freningen du skal verhlde g der er en række anvisninger g reglementer fra myndighederne du skal verhlde. Vi har lavet en versigt til dig nedenfr. Freningens regler Du skal verhlde freningens vedtægter, husrden g regler fr etablering af badeværelser. Du kan rekvirere vedtægter g husrden via freningens administratr. Regler fr etablering af badeværelser fremgår af denne manual. Myndighedernes regler Du skal kntakte Frederiksberg Kmmune ved Bygge, Plan g Miljøafdelingen fr at høre m en anmeldelse er tilstrækkelig eller m du skal søge byggetilladelse. Du skal have bestyrelsens fuldmagt til anmeldelse eller søgning af byggetilladelsen. Du har ansvar fr at verhlde det gældende bygningsreglement (BR-10) samt de anvisninger sm er udarbejdet fr badeværelser m.v. I BR-10 er det følgende frhld du særligt skal være pmærksm på: Placering af badeværelset g adgangskrav (dørbredde m.v.). Indretning af badeværelset g krav til fri afstand. Krav til materialer g knstruktiner i vådrum. Krav til ventilatin g indeklima. Vigtigt! Hvis der ikke er ventilatinskanaler i badeværelserne, skal du søge en dispensatin til myndighederne idet der til ventilatinsfrmål alene anvendes vinduer i badeværelser g at der ikke etableres mekanisk ventilatinsanlæg. Prcedure Trin Søg freningen m tilladelse. 2. Søg kmmunen m tilladelse. 3. Lav prjektmateriale (evt.) 4. Udbyd pgaven/indhent tilbud 5. Orienter/lav aftaler med naber. 6. Påbegynd udførelse g indsend m nødvendigt pstartskrt til Kmmunen. 7. Tilkald freningens kntrllant ved: Efter nedrivning, hvis jern er i dårlig stand Afsluttet VVS, væg g membran-arbejde. Afsluttet byggesag 8. Tilkald m nødvendigt bygnings-inspektøren fra Kmmunen, løbende efter aftale. 9. Færdigmeld dit byggeri til freningen g myndighederne. 10. Send kpi af evt. ibrugtagnings-tilladelse til freningen. 11. Send as-built tegninger til freningen. 12. Indsend ændringer til BBR registret. Du har ansvar fr, at gældende nrmer, anvisninger m.v. verhldes. 4

5 Du skal melde ændring af badeværelset til BBR registret. Ændres 1 stk. wc rum g 1 stk. baderum til 1 stk. badeværelse skal dette anmeldes til BBR. Elektrikeren skal sørge fr at anmelde ændringer i installatinen til myndighederne. VVS firmaet skal sørge fr at anmelde arbejder til myndighederne fr vandinstallatinen g afløbsinstallatinen. Arbejder, sm udføres af ejendmmens VVS firma, skal du ikke sørge fr bliver anmeldt. Anbefalinger Sørg fr at lav et gdt frarbejde. Find ud af hvrledes badeværelset skal indrettes. Sørg eksempelvis fr gd plads fran klsetter (wc), g at der er rigeligt plads i brusekabiner (anbefales 90x90 cm). Lav eventuelt prøveindretning i 1:1 skala. Udarbejd gde tegninger du skal bruge dem til ansøgning hs andelsbligfreningen, hs myndighederne g til at indhente tilbud fra håndværkerne. Brug prfessinelle håndværkere. Brug håndværkere du har fået anbefalet persnligt eller har gd erfaring med. Brug håndværkere, sm har prøvet g kan dkumentere, at de har lavet mange badeværelser før. Benyt en teknisk rådgiver til at styre håndværkerne, aftaler m.v. såfremt du indgår i en fag- eller hvedentreprise med håndværkerne. Aftal AB92 med håndværkeren eller ABT93 hvis det er en ttalentreprenør (sjældent). Tag kntakt med dine naber, verber g underbere inden pstart. Frtæl i hvilket mfang i påregner at mbygningen generer de øvrige. Orienter løbende m byggesagen til hele pgangen. Vis hensyn sørg fr der er ryddet i fællesarealet, fej m nødvendigt efter dine håndværkere/dig selv. INFO Entreprisefrmer Fagentreprisen Ved mindre pgaver, hvr der måske ikke indgår mange frskellige slags håndværkere, kan fagentreprisen benyttes. Her står du eller din rådgiver fr at levere det færdige tegnings- g beskrivelsesmateriale g indhente eventuelle tilladelser fra myndigheder. Derefter indhentes tilbud fra frskellige håndværksfirmaer hver fr sig, du træffer aftaler med hvert enkelt firma. Det er dig eller din rådgiver, sm står fr tilsyn g krdinering af byggearbejdet, g når det er afsluttet, betaler du de enkelte håndværksfirmaer særskilt. Hvedentreprisen Her står du eller din rådgiver fr at levere det færdige tegnings- g beskrivelsesmateriale g indhente eventuelle tilladelser fra myndighederne, men du indhenter tilbud på alt håndværksarbejdet fra et enkelt firma. Hvedentreprisen er velegnet til stre g mellemstre byggepgaver. Hvedentreprenører er ansvarlige fr krdinering g udførelse af arbejdet ver fr dig sm bygherre, g gså her træffer du kun aftale g afregner med et firma. Tilsynet med arbejdet g eventuelle byggemøder står du selv eller din rådgiver fr. Ttalentreprisen Ud fra dine ønsker udarbejder ttalentreprenøren både skitsefrslag g senere hen færdige tegninger g beskrivelse til byggeriet. Ttalentreprenøren står fr al myndighedskntakt g krdinerer alle håndværkere g leverancer under selve byggeriet. Ttalentreprisen benyttes nrmalt kun ved temmelig stre pgaver, sm pførelse af en str tilbygning eller et nyt hus. Frdelen er, at du kun skal træffe aftale med g afregne med ét firma. 5

6 Gem dine regninger få eventuelt straks fretaget en lejlighedsvurdering, således at frbedringen kan pgøres nu g her, mens alle mkstningerne står frisk i hukmmelsen. Brug byggematerialer af prima kvalitet billige fugeprdukter, mørtler, fliser m.v. har krtere levetid g er mere sårbare ver fr slidtage. Køb kvalitet, du får hvad du betaler fr. Når du har valgt en håndværker til en pgave indgået skriftlig kntrakt så sørg fr at betalingsbestemmelserne i AB92 følges. Dvs. håndværkeren må kun pkræve betaling fr det arbejde han har udført ved faktureringstidspunktet. Bed m at der fremsendes en stadepgørelse sammen med á cnt begæringer. Husk at få en slutfaktura ved afsluttet byggesag senest 10 dage efter afleveringsfrretningen. Afhld løbende byggemøder, hvr du dkumenterer sagens fremdrift, bemanding, evt. spildtid, aftaler m ændringer til arbejdets udførelse, afklaringer af frhld i relatin til naber, frening g myndigheder samt øknmi (ekstraøknmi). Læs AB92 grundigt! INFO Administrativt Aftale med entreprenøren Accept af en entreprenørs tilbud skal altid være skriftligt fra både bygherre g entreprenør fr at være gyldigt. Lav en særskilt accept. Byggemøder Hvis du selv står fr gennemførelse af byggesagen dvs. fag- eller hvedentreprise, er det frdelagtigt at gennemføre byggemøder. Tag referat g husk at sende det til alle deltagere ved mødet. Du anbefales at få en rådgiver til at varetage dette arbejde. Ansvar fr arbejdssikkerhed Sm bygherre har du altid ansvaret fr arbejdssikkerheden. Du kan dg frmidle de praktiske pgaver videre til entreprenøren, hvilket skal ske ved kntrakttidspunktet (accepten). Ufrudseelige udgifter Med mindre du indgår en aftale m ttalentreprise bør du afsætte et beløb på ca. 10 % af håndværkernes tilbudspriser til ufrudseelige udgifter. Garanti? Såfremt du tegner aftale under AB92 eller ABT93 skal entreprenøren sørge fr at stille garanti inden pstart. Garantien nedskrives endeligt 5 år efter afleveringen. Læs mere på Frsikring Du skal frhøre dit frsikringsselskab mkring hvilke frsikringer du bør tegne. Yderligere skal du rientere freningen m at byggesagen starter, med frventede arbejder g udførelsesperide. 6

7 Freningens badeværelsesregler A. Andelshaveren skal under byggesagen verhlde det til ethvert tid gældende bygningsreglement. Herudver skal anvisninger fra myndighederne eller institutter m.v. sm er tilknyttet myndighederne følges. Endeligt skal freningens vedtægter samt øvrige regler på mrådet, såsm husrden, efterleves. B. Andelshaveren skal ansøge freningen m lv til at etablere badeværelset. Benyt blanket/frmular (bilag). Der skal vedlægges plantegninger i mål 1:100 af eksisterende frhld g fremtidige frhld. C. Andelshaveren skal selv sørge fr, at der udarbejdes statiske beregninger uanset, at disse vedrører fælles bygningsdele sm freningen nrmalt har et vedligehldelsesansvar fr. D. Andelshaveren skal inden byggesagen ansøge m tilladelse hs andelsbligfreningen g hs kmmunen. Freningen skal have et udfyldt ansøgningsskema (bilag) med tilhørende tegning fr planlagt indretning af badeværelset. Skal der mføres vandinstallatiner, skal dette særskilt angives inkl. den påtænkte føring af installatinen. E. Hvis det er en ttal renvering (nyt afretningslag, fliser veralt m.v.) betaler AB fr følgende: Ny faldstamme fra lft g ned til underb med frgrening til tilet, et gulvafløb. Freningens VVS er tilkaldes fr udførelsen. Nye stigestrenge i rustfrit stål, fra lft g ned til underb, til brugsvand. Freningens VVS er tilkaldes fr udførelsen. Ny betn i etageadskillelsen (hvis det er nødvendigt). Eventuel reparatin af bærejern i etageadskillelse (kun hvis det er nødvendigt). DOKUMENTER Standardbreve Følgende breve får du brug fr ved gennemførelse af byggesagen. Dkumenterne er skabelndkumenter, dvs. de er principielt uden indhld. Du har selv ansvaret fr at de udfyldes krrekt før, under g efter byggesagen. Ansøgning til freningen. Anmdning m fuldmagt fra freningen. Andragende til Frederiksberg Kmmune (hvr byggetilladelse er påkrævet). Anmeldelse af arbejder til Frederiksberg Kmmune (hvis byggetilladelse ikke er krævet) Orienteringsbrev til bebere i pgangen. Acceptskrivelse fr accept af tilbud fra entreprenør. Byggemødereferat Prtkl fra afleveringsfrretning Prtkl fra 1-års gennemgang Prtkl fra 5 års syn Andelshaveren skal selv afhlde alle øvrige udgifter. F. SBI, By g Byg Anvisning 200 skal verhldes (se billedet). 7

8 G. Byggetekniske krav sm anført i denne manual skal verhldes. H. Andelshaver betaler reetableringen hs underb g evt. verb til g med fuldt færdigt malerarbejde. Omfang af udbedring er sm ved frsikringsmæssige skader dvs. hele flader. INFO By g Byg Anvisning 200 I. Gulv g brusevægge skal vådrumssikres med gummimembran iht. prducent anvisninger g vejledning i SBI 200. J. De arbejder der kræver autrisatin (el- g VVS arbejder), skal udføres af autriserede installatører. Der skal freligge skriftlig dkumentatin fr dette i frm af håndværkerfakturaer. K. Bygges der rørkasser i køkken g/eller badeværelse skal disse være demnterbare. Dette gælder uanset m det er varme, vand eller afløbsinstallatiner sm inddækkes. Hvis rørkasserne ikke er demnterbare gælder samme regler sm ved frsænkede lfter i frhld til, hvem der skal afhlde mkstninger til nedtagning g retablering ved fremtidige byggearbejder. L. Såfremt der udføres frsænket lft, vil en fremtidig mkstning til fremtidig nedtagning g reetablering af lftet skulle afhldes af andelshaveren, fr gennemførelse af freningen eller verben besluttede vedligehldelses/renveringsarbejder på etageadskillelse g/eller VVS installatiner m.v. M. Inddrages indbyggede klædeskab, skal der støbes nyt gulv, såfremt dette ikke er tilfældet. N. Den til freningen tilknyttede byggesagkyndige skal kntaktes: Efter nedrivning, såfremt jern i etagedæk er defekte. Efter afsluttet VVS installatin, samt væg- g membranarbejde. Efter afsluttet byggesag Den byggesagkyndige skal tilkaldes, således at der er 5 hverdage til at krdinere en besigtigelse. Såfremt der i freningen er flere badeværelsesmbygninger i gang samtidigt, kan den byggesagkyndige frlange at besigtigelserne krdineres, således at det fregår på samme dag (tidspunkt). Andelshaverne er Andelshaverne pfrdres til at købe g gennemlæse anvisningen inden igangsætning af badeværelsesrenveringen. 8

9 frpligtet til at være hjemme på det af den byggesagkyndige varslede tidspunkt. Frgæves fremmøde sm følge af at Andelshaveren ikke efterlever varslingen medfører pkrævning af kr. 500 ekskl. mms fr frgæves kørsel, sm pkræves via freningens administratr. O. Byggesagen skal krdineres med naber, særligt med underben angående mbygningens mfang, eventuelt påkrævede mføringer af installatiner m.v. samt efterfølgende udfald af retablering af lfter, vægge, maling m.v. Aftal tidsplan. P. Du skal sørge fr, at der varsles m strøm, vand eller afløbsafbrydelser til alle bebere sm bliver påvirket af dette. Du har ansvaret fr, at det sker mindst 2 dage før med angivelse af afbrydelsens art g tidsrum. Q. Stphaner på vandinstallatinen skal være mulig at betjene uden brug af værktøj g skal være direkte tilgængelige, således at hurtig afbrydning af vandet kan ske i lejligheden. R. Freningens elevatrer må ikke anvendes til transprt af materialer. Vinduerne er freningens ejendm, g evt. skader på vinduerne skal udbedres fr andelshaverens regning. S. Byggeplads, velfærdsfaciliteter skal hldes inden fr freningens lejlighed. Dispensatin herfr skal ansøges freningens bestyrelse. T. Håndværkerne sm er tilknyttet mbygningen må ikke parkeres i gården. Der må ikke finde natphld sted fr håndværkere tilknyttet mbygningen på ejendmmens matrikel. U. Ved udskiftning af stigestrenge (brugsvand) mnteres frdelingsrør/pasrør (gris) sm er frberedt til vandmåler. 9

10 Byggetekniske krav Følgende byggetekniske krav er stillet af eller præciseres af andelsbligfreningen fr at sikre en knsistens i freningens bygningsknstruktiner herunder installatiner g fr at minimere risik fr fremtidige vandskader. Yderligere skal leverandørernes anvisninger fr prdukterne følges. Alle arbejder skal udføres håndværksmæssigt krrekt. Leverandøranvisninger skal følges. Badeværelsesgulv Den eksisterende betnetageadskillelse skal benyttes sm underlag fr badeværelsesgulvet. Ved ændring på installatiner/udskiftning af faldstammer m.v. skal der fretages brandsikring ved tilstøbning helt tæt til installatinen (vandrør g varmerør føres bl.a. i gdkendte bøsningsrør). Såfremt mstøbning af badeværelsesgulvet er påkrævet af hensyn til renvering af jern i etageadskillelsen, skal ejendmmens murerfirma kntaktes med øje fr udbedring af skaderne. Såfremt badeværelsesgulvet udvides ud ver det mråde, hvr der i dag er støbt betngulv, skal dette ligeledes være støbt betngulv. Der skal benyttes system med svalehaleplader sm støbes iht. leverandørens anvisninger. Betn til undergulv skal være min. af kvalitet 25 MPa krnstørrelse 0-8 mm. Undergulv med svalehaleplader skal udføres med min. 34 mm betnlagtykkelse (målt fra verside af plader) g i øvrigt iht. anvisninger fra leverandøren. Der skal i nye gulve ilægges armeringsnet fr at undgå svindrevner. Der skal benyttes 150x150 mm ø6 mm rustfrie stålnet. Gulvvarme kan kun tillades sm el-gulvvarme (se krav til el-installatiner). INFO Nyt badeværelsesgulv Detalje A Nyt betngulv på svalehaleplader sm støder p md eksisterende muret væg. Detalje B Nyt betngulv på svalehaleplader med pkant hvr der pbygges ny gasbetnvæg. Detalje C Nyt betngulv på svalehaleplader med pkant, hvr der etableres ny vådrumsgipsvæg/ kalciumsilikatvæg. KILDE: 10

11 Afretningslaget skal være 15 mm ca. 30 mm C100/400 cementmørtel. Der kan ikke føres rørinstallatiner vandret i afretningslaget. Der er krav til at kten fra verkant af gulvafløb, både i bruseniche men gså hvedgulvafløbet ved faldstammen, er minimum 30 mm lavere end kten ved støbt trin ved indgangsdør. Vægknstruktiner Eksisterende vægge kan være pbygget sm træskillevægge, slaggepladevægge (kksvægge) eller murede vægge typisk i kmbinatin. Træskillevægge kan ikke benyttes sm underlag fr vådrumsmembran g fliser. Her anbefales det at væggene nedrives g nye pbygges. Ved slaggepladevægge (kksvægge), skal disse vægge vurderes af fagmand, m de er tilstrækkeligt stærke g stive. Hvis de er i rden, skal pudslaget repareres. Hvis de ikke er i rden skal nye vægge etableres. Væggene kan anvendes sm underlag fr vådrumsmembran g fliser. Ved murede vægge (typisk ydervægge) kan væggene efter en reparatin af pudslaget anvendes sm underlagt fr vådrumsmebran g fliser. Nye lette vægge anbefales etableret i multiplader (gasbetn) men kan gdkendes udført med stålskinnesystem beklædt med vådrumsgipsplade md badeværelse g alm. gipsplader md værelser. Der er krav til at der psættes minimum 2 lag gips md badeværelset. Fritstående vægge i badeværelset (nicher) skal udføres med multiplader (gasbetn), af stabilitetshensyn. Dg accepteres glasvægge, såfremt de udføres med fuld tæthed md gulv af væg ved brusearmatur. Glas skal være gdkendt til frmålet, herunder være sikkerhedsglas. Eventuelle pbygninger/beklædninger mkring håndvask, væghængte tiletter kan udføres f.eks. i vådrumsgipsplader eller i kalciumsilikatplader pbygget på stålreglesystem. Væggene skal være afsluttet med et udfald, således at der kan udføres tæt vådrumsmembran g flisearbejder, g således at leverandørens anvisninger er fulgt. FAQ Vådzne - Fugtig zne Hvad er vådzne i badeværelser ver 3,25 m2? Gulve veralt Altid 10 cm fra gulv p ad væg. Vægge i brusenicher fra gulv til lft g mkring badekar herudver + 50 cm afstand fra disse. 50 cm mkring håndvask, hvis denne er frsynet med bruser. Hvad er vådzne i badeværelser under 3,25 m2? Gulve veralt g vægge veralt er vådzne. Hvad er vådzne hvr vægafstand under 1,3 meter? Er der mindre end 1,3 meter mellem dine vægge i badeværelset, betragtes vådznen sm gulve veralt g vægge veralt (dvs. hele badeværelset undtagen lftet). Hvad er fugtig zne? Samtlige verflader på vægge g lfter i badeværelser sm ikke er vådzne betegnes fugtig zne. Hvr skal der være vådrumsmembran? Der skal være gdkendt vådrumsmembran i hele badeværelsets vådzne. Bliver der mindre vådzne ved brusenicher? Ja, såfremt der i brusenichen etableres faste vægge fra gulv til min. 180 cm ver gulv, g at nichevæggene minimum er 25 cm ud fra væg, regnes vådznen kun sm de vægge g nichevægge sm er inde i brusenichen. Hvr er vådznen ved badekar? Hvis du etablerer et badekar er vådznen fra gulv til lft i badekarrets udstrækning + 50 cm på hver side af badekaret fra gulv til lft. 11

12 Rørkasser Rørkasser mkring installatinsledninger m.v. skal udføres i vådrumsplader sm litexplader, vådrumsgipsplader eller kalciumsilikatplader. INFO Vådzne - Fugtig zne Vådrumsmembran Der er krav til etablering af vådrumsmembran i badeværelset udført iht. SBI anvisning 200 fra By g byg. Andelsbligfreningen stiller krav til at der benyttes vådrumsmebransystem. Vådrumsmembranen skal udføres i et g samme system, dvs. fra samme prducent. Systemerne mfatter rørkraver, tætningsbånd g naturligvis selve vådrumsmembranen. Flisearbejder Der er krav til, at der lægges fliser på gulvflader, g at der etableres en skkelklinke på minimum 50 mm p langs vægge uden fr bruseniche. I bruseniche skal alle vægge beklædes med vægfliser (minimum til mm ver gulv), undtaget herfr er eventuelle faste glasadskillelsesvægge. Fliser skal være egnet til vådrum. Fliser skal fuges med mørtelprdukt. Dg skal fuger ved vergang mellem vægge, gulv g vægge g mkring gulvafløb være udført med fleksibelt fugeprdukt sm siliknefuge eller fleksibel mørtelfuge. Der er udfaldskrav til fliser, idet fliserne skal være fastsiddende i hele anlægsfladen g det anbefales at udfaldskrav jf. verhldes. Nedsænkede lfter Etablering af nedsænkede lfter er fr andelshaverens eget ansvar, fr så vidt angår muligheden fr tilgang g udskiftning af ejendmmens installatiner, herunder gså installatiner sm frsyner verliggende lejlighed. Det bærende system skal etableres i stålskinnesystem. Anvendelse af træreglar kan ikke tillades. Afstandskrav til det eksisterende pudsede lft skal sikres tilstrækkeligt såfremt mnteres spt i lfterne (se el-installatiner ). Der skal beklædes med min. 1 lag vådrumsgipsplade. KILDE: SBI BY OG BYG ANVISNING

13 Inspektinslemme Der skal etableres inspektinslemme ved vand g afløbsinstallatiner. Inspektinslemmen skal minimum være 30 x 30 cm. Rørkasser mkring vandinstallatiner skal være frsynet med en inspektinslem på minimum 15 x 15 cm. Der skal være inspektinslemme fr adgang til servicering af cisterner på væghængte tiletter. Inspektinslemmen skal være tilstrækkelig str til at der kan fretages almindelig service. Der skal være inspektinslemme ved samtlige ventiler, samlinger m.v. på vandinstallatinen. Inspektinslemmene skal være minimum 15 x 15 cm dg mindst af størrelse, således at der er tilstrækkelig plads til, at der kan aflukkes fr ventiler m.v. Afløbsinstallatin Alle kmpnenter sm anvendes i afløbsinstallatinen skal være VA-gdkendt. Afløbsinstallatinen, fr så vidt angår faldstammer g afgreninger til afløbsskåle, skal udføres i støbejern. Dimensinen skal være sm eksisterende. Afløbsinstallatin sm indstøbes i etageadskillelsen eller sm gennembryder g/eller føres i andre beberes lejligheder skal være i støbejern g gennemgange skal brandsikres. Gulvafløb skal udføres rustfrit stål. Der må ikke frekmme gennembrydninger af stigestrenge (installatiner) inden fr 500 mm fra gulvafløb. Vandinstallatin Alle kmpnenter sm anvendes til vandinstallatinen skal være VA gdkendt. FAQ VVS-arbejder Hvad må jeg selv? Du må ikke selv udføre VVS-arbejder med undtagelse af det sm fremgår af (søg på hvad må jeg selv ). Er der brandkrav? Ja der er brandkrav til installatiner sm føres igennem etageadskillelser. Hvad skal være tilgængeligt? Alle installatiner skal kunne besigtiges. Herudver skal der være nem betjeningsadgang til samtlige kuglehaneventiler (Ballfix). Husk at du ved etablering af rørkasser skal udføre disse således at de er nemt aftagelige g således at der er melderør fr evt. utætheder ved vandinstallatinen. Må jeg have skjulte vandrør? Selve vandrørene må gerne være skjulte, såfremt installatinen er udskiftelig g såfremt at samtlige samlinger g kuglehaneventiler er tilgængelige. Må jeg lave gulvvarme vha. centralvarme? Nej, der må kun tilsluttes alm. radiatrer til centralvarmeinstallatinen. Hvr meget må jeg ændre på rørføringen? Faldstammer må ikke flyttes. VVS eren kan iht. nrmerne ændre på gulvafløb g andre tilgange. Vandinstallatiner må kun mføres således at stigestrenge føres ved væg md køkken, direkte ud fra den nuværende placering. Varmerør må ikke ændres. Hvad er en VA gdkendelse? VA gdkendelsesrdningen er en garanti fr at prdukterne lever p til danske standarder til vand g afløbsinstallatiner. Læs mere på 13

14 Vandinstallatinen, fr så vidt angår stigestrenge fr kldt, varmt g evt. cirkulatinsvand, inkl. afgreninger til kuglehaneventil, skal være udført sm rustfrie stålrør (pressrør). Dimensin skal være sm eksisterende rørinstallatiner. Installatinen af disse føringer skal udføres af ejendmmens VVS firma. INFO VVS-arbejder Kuglehaneventiler skal kunne afbrydes uden brug af værktøj. Øvrige rørinstallatiner til brugsvand skal til tilkbling fr armaturer, udføres med rustfrie stålrør (pressrør) eller sm PEX rør i passende dimensin. PEX rør skal være udskiftelige g skal være ført i føringsrør. Beberne anbefales ikke at benytte termstatblandingsbatteri, idet der nemt kan ske utilsigtet sammenblanding af varmt brugsvand g kldt brugsvand i selve hvedinstallatinen pga. vedligehldelsesmangler ved termstatblandingsbatterier. Eventuelle drifts/servicemkstninger sm følge af fejl i blandingsbatterier, vil skulle afhldes direkte af den enkelte beber. Såfremt bebere psætter termstatblandingsbatterier skal tilslutningsrsetter være med kuglehane fr afspærring. Varmeinstallatin Eksisterende stigeledninger må ikke mføres eller udskiftes. Såfremt der pga. tæringer på installatinen skal fretages udskiftning på installatinen skal ejendmmens VVS firma tilkaldes i gd tid fr at løse pgaven. Der må ikke tilsluttes supplerende varmeinstallatin i badeværelset med mindre andet aftales med andelsbligfreningens bestyrelse. Der må ikke etableres vandbåret gulvvarmeanlæg. El-installatin El-installatinen skal følge stærkstrømsreglementet. Vi har nedenfr skrevet en række huskepunkter fr el-installatiner i badeværelser. Husk jrdning Alle udtag i badeværelset skal være frsynet med jrdstik. Afløbet er her et unidrain dvs. med ensidigt fald på gulv 14

15 Særligt fr gulvvarme Skal du have kmfrtgulvvarme. Så husk, at dette kræver, at der etableres en særskilt gruppe til denne installatin. Det anbefales, at termstaten placeres uden fr rummet jf. leverandørens anvisninger. Husk udligningsfrbindelse Det skal sikres, at der til armeringsnettet i gulvknstruktinen fretages udligningsfrbindelse på installatinen. Arbejdet skal fretages af autriseret elektriker. Spt i frsænkede lfter Etableres der spt i frsænkede lfter, skal sikkerhedskrav pfyldes til bl.a. afstand fra armatur (spt) til tilstødende bygningsdele m.v. Yderligere skal krav til ventilatinsvlumen verhldes iht. leverandørens anvisninger. Ved 230V installatin skal anvendes rigtige installatinskabler. Ved 12V installatin skal benyttes særligt dimensinerede kabler til installatinen g at transfrmatren skal kunne tages ud gennem huller eller serviceres via lftslem. Det er kun prducenter g autriserede elektrikere, sm kan fretage dette dimensineringsarbejde. Bemærk, at der ikke må være utilgængelige samlinger (herunder dåser) på installatinen. FAQ El-arbejder Hvad må jeg selv? Gå ind på (sikkerhedsstyrelsen), søg på hvad må jeg selv g der står hvad du sm almindelig brger må lave. Resten skal en autriseret elektriker udføre. Kan jeg bare bruge mere strøm? Hvis du planlægger et øget el-frbrug dvs. installerer du vaskemaskiner, tørretumblere, mere belysning, flere udtag, gulvvarme m.v., så skal du sikre dig, at elektrikeren har indehldt pgradering/udskiftning af din gruppetavle (den med sikringerne), sikret at der er ført jrd frem til tavlen, sikret at der er kapacitet nk til tavlen, sikret at der føres tilstrækkeligt antal kabler, g at de er i passende dimensin. Husk, det er ikke sikkert at ejendmmens fællesinstallatiner kan klare merbelastningen så få din elektriker til at afklare dette inden afgivelse af tilbud g igangsætning af arbejderne. Hvilke stikkntakter kan jeg bruge? Andelsbligfreningen anbefaler, at du benytter kntakter fra LK, sm er en anerkendt fabrik. Men alle kntakter, sm er gdkendt af sikkerhedsstyrelsen må anvendes. Kan jeg have el-udtag i brusenichen? El-installatiner klassificeres efter IP systemet iht. hvr de kan anvendes. Din elektriker kan hjælpe med, hvad der kan placeres hvrhenne i badeværelset. Nye hårdehvidevarer Påtænker du at installere vaskemaskine g tørretumbler skal du være pmærksm på at de nrmalt kræver mkring Watt hvilket svarer til kapaciteten af en nrmal 10 Amp. sikring. Derfr skal du få elektrikeren til at pgradere din installatin. 15

16 Materialekrav g udfaldskrav Freningen har følgende minimumskrav materialer g udfald. Bygningsdel Byggevare Materialekrav / Leverandørkrav Særlige krav / udfaldskrav Gulvknstruktin Etagedæk Udvekslingstræ Tømmer skal være knstruktinstræ af kvalitet sm min. K18. Kvalitet g dimensiner iht. statiske beregninger. Etagedæk Beslag Bjælkesk g beslag skal være af kvalitet sm Simpsn Strngtie (BMF). Dimensin iht. statiske beregninger. Mellemlæg Islering Mellemlæg skal være sm Rckwl trinlydsplade / brandbattes i passende dimensin. Etagedæk Svalehaleplader LEWIS system fra Eftex se Etagedæk Betn Betn skal minimum være af min. styrkekvalitet 25 MPa i passiv miljøklasse. Etagedæk Armering Rustfri rinet 150x150 mm, dimensin ø6 mm. Afretningslag El-gulvvarme El-gulvvarme skal være iht. anvisninger under el-arbejder. Afretningslag Betn C100/400, 0-8 mm cementmørtel, leverandør kvalitet sm Weber. Vægge Væg, type 1 Gasbetnblkke 75mm multiplader fra leverandør sm H+H. Skal udføres i system med gasbetnblkke, tætningsbånd, armeringsbånd, fjederbeslag, søm, hjørnebeslag, lim, dørverliggere g andre nødvendige fastgørelser alt fra samme leverandør. Gasbetnvægge skal afsluttes med pudslag. Puds skal være sm KC40/60/750 fra Weber. Væg, type 2 Vådrumsgipsvægge Opbygges i system fra enten KnauffDangips (sm system 450 mdel 9) eller Gyprc. Der skal benyttes stålskinnesystem med min. 45 mm reglar (anbefales sm frstærkningsprfiler) sm placeres med intern afstand på 450 mm. Der skal ilægges islering imellem reglar sm Rckwl 45 mm Flexi-A batt. Beklædes med 2 lag 13 mm vådrumsgips med frskudte samlinger md bad g 2 lag alm. 13 mm gipsplader md sveværelse, gang el. køkken. Væg, type 3 Kalciumsilikatplader Kalciumsilikatplader skal være sm Ivarssn Hydrpanel 13 mm fibercementplade. Anvisninger fra leverandøren skal følges. Der Statiske beregninger skal udføres. Statiske beregninger skal udføres. Brand- g lydsikres iht. BR % fald i vådzne md afløb, 0-1% fald i fugtig zne. Planhed iht. Udfald iht. Prdukterne er MK-gdkendt. Udfald iht. g iht. leverandøranvisninger. Prdukterne skal være MKgdkendt. Udfald iht. g iht. leverandøranvisninger. 16

17 Bygningsdel Byggevare Materialekrav / Leverandørkrav Særlige krav / udfaldskrav skal mnteres 1 lag plader. Pladerne skal mnteres på stålregelsystem med gdstykkelse på 0,6 mm g flangebredde på 48 mm. Det anbefales at benytte stålreglar fra Seemann se BEMÆRK! Stålreglar fra gipsleverandører (KnauffDangips etc.) kan IKKE benyttes. Pladerne skal tætnes med tætningskit fra leverandør. Prdukterne skal være MKgdkendt. Nichevæg, massiv Gasbetnblkke Sm vægtype 1. Sm vægtype 1. Nichevæg, glas Glasvægge Glasvægge skal være hærdet g lamineret sikkerhedsglas. Glasvæggen skal ilægges en fast skinne langs gulv g væg i hele anlægsfladen. Inddækning af wc Vådrumsgipsplader Ved væghængte wc cisterner, skal stålknstruktinen beklædes med vådrumsgipsplader. Krav til gipsplader er sm ved vægtype 2. Rørkasser, type 1 Vådrumsgipsplader Opbygges med stålskinnesystem g vådrumsgipsplader i system fra enten KnauffDangips eller Gyprc. Rørkasser, type 2 Litexplader Litex rørkasseplader i L eller U frm. Pladetykkelse skal være minimum 20 mm. Rørkassen skal udføres iht. system fra Litex dvs. med tætningsmiddel, fastgørelsesmidler, rørkasser, lim m.v. fra leverandøren. Der skal benyttes Litex sm leverandør se Døre Døre, karmsæt, indfatninger Døren skal være døre egnet til vådrum (malet i tp g bund), g bør være i udfrmning sm eksisterende g med leverandør sm Sweedr-Kilsgaard eller Mland. Karmsæt skal leveres fra samme leverandør. Indfatninger anbefales fuldmalet g i udseende med indfatninger i lejligheden i øvrigt. Lfter Frsænket lft Reglar m.v. Der skal benyttes stålskinnesystem. Stålskinnesystem skal være i system fra enten Gyprc eller Dangips. Skinnesystemet skal fastgøres til vægge. Frsænket lft Gipsplader Der skal benyttes vådrumsgipsplader 1 lag i 13 mm fra enten Dangips eller Gyprc. Sm vægtype 2. Husk ventilatinskrav! Vådrumsmembran Vådrumsmembran Vådrumssystemet Vådrumsmembran skal udføres sm et vådrumssystem. Dvs. alle materialer skal leveres fra samme leverandør. Der anbefales benyttet Deitermann systemet fra Weber, men system fra LIP, Alfix g MIRA kan gså anvendes. Systemet skal være MK gdkendt. Udfald iht. leverandøranvisninger. Der skal være tætningsbånd i vergang fra vægge til gulv g fra vægge til vægge. Der skal være tætningsmanchet mkring rørgennemføringer. 17

18 Bygningsdel Byggevare Materialekrav / Leverandørkrav Særlige krav / udfaldskrav Overflader Fliser, gulv Fliser Fliser anbefales at være af stærk g slidstærk type. Kvalitet sm Evers fliser. Udfald anbefales iht. Fliser, vægge Fliser Fliser anbefales at være af stærk type. Kvalitet sm Evers fliser. Udfald anbefales iht. Fliseklæb g fuge Fliseklæb g fugemasse Fliseklæg g fugemasse anbefales at være fra samme leverandør sm vådrumssystemet. Det anbefales at anvende Deitermann systemet fra Weber (Maxit) alternativt systemer fra LIP, Alfix eller MIRA. Systemet skal være MK gdkendt. Fugemateriale til samlinger mellem vægge g mellem vægge g gulv samt mkring afløb skal være elastisk fugemasse. Malerarbejder, vægge Maling, filt, spartling m.v. Spartelmasse, filtklæber, filt g maling skal være i kvalitet egnet til vådrum. Maling skal være i glanstrin 9 eller derver. Flitklæber skal være vådrumsklæber. Kvalitet anbefales sm Flügger. Malerarbejder, lft Maling, filt, spartling m.v. Spartelmasse, filtklæber, filt g maling skal være i kvalitet egnet til vådrum. Maling skal være i glanstrin 9 eller derver. Flitklæber skal være vådrumsklæber. Kvalitet anbefales sm Flügger. Inspektinslemme Inspektinslem Inspektinslemme anbefales sm Dangips standard inspektinslem fås isleret i 30x30 cm el. 20x20 cm sm "push-up mdel. Udfald iht. leverandøranvisninger g Anbefales at følge Flügger anvisning nr fr gasbetnvægge. Anbefales at følge Flügger anvisning nr fr vådrumsgipsvægge. Anbefales at følge Flügger anvisning nr fr vådrumsgipsvægge. Minimumsstørrelse er 30x30 cm til lftslemme g min. 15x15 cm til øvrige lemme. VVS arbejder Afløb Gulvafløb i bruseniche Gulvafløb i bruseniche skal være i rustfrit stål g kan være sm Unidrain (delvist plast accepteret) eller sm Blücher. Det anbefales at anvende gulvafløb sm frdrer ensidigt fald på gulvet. Afløb Gulvafløb i badeværelse Gulvafløb skal være sm fabrikat Blücher med tilgang g afgang tilpasset øvrige afløb g faldstammen. Afløb Faldstamme m.v. Faldstamme, afløbsrør helt til gulvafløb skal være i støbejern i MA-system. Systemet er inkl. JET kblinger m.v. Afløb Bdniarør Bdniarør kan etableres i 32 mm fra håndvaske til afløb (herunder vandlåse m.v. i system). Sanitet Klset Klset (wc) skal være af kvalitet sm Ifø eller bedre. Der kan anvendes gulvklsetter eller væghængte klsetter. Sanitet Håndvask Håndvask skal være af kvalitet sm Ifø eller bedre. Der skal være verløb sm tilsluttes afløbet. Skal være VA gdkendt. Skal være VA gdkendt. Skal være VA gdkendt. Faldstammen skal sættes i ld. Skal være VA gdkendt. Skal være VA gdkendt. Der skal være mulighed fr højt/lavt skyl (vandspare) Skal være VA gdkendt. 18

19 Bygningsdel Byggevare Materialekrav / Leverandørkrav Særlige krav / udfaldskrav Vandinstallatin Stigestrenge Stigestrenge skal være i rustfrie presrør sm fabrikat INOX eller Mannesmann. Dimensin sm eksisterende. Alle nødvendige fittings herunder T-stykker, samlingsstykker m.v. skal være fra samme fabrikant. Skal være VA gdkendt. Stigestrenge skal sættes i ld. Vandinstallatin Vandinstallatin Vandinstallatin Frdelerrør, kblingsledninger m.v. Kblingsledninger m.v. Type 1 - skjulte Kblingsledninger m.v. Type 2 - synlige Frdelerrør skal være sm fabrikat Wirsb fr PEX rør med passende antal afgreninger. Kblingsledninger skal være sm fabrikat Wirsb i PEX R.I.R i passende dimensin inkl. fittings g tilbehør i samme serie. Kblingsdåser skal være sm fabrikat Wirsb inkl. tætningsmembran. Skjulte kblingsledninger skal trækkes i føringsrør i samme fabrikat sm PEX rør (eks. Wirsb). Kblingsledning fra frdelerør skal være sm Type 1 til kuglehane. Efter kuglehane kan kblingsledninger udføres sm synlige rustfrie stålrør (pressrør) sm fabrikat INOX eller Mannesmann med nødvendige fittings i samme system. Passstykke fr vandmåler skal være i messing g i længde på 80 mm. Skal være VA gdkendt. Skal være VA gdkendt. Skal være udskiftelig. Skal være VA gdkendt. Vandinstallatin Passstykke fr vandmåler Skal være VA gdkendt. Vandinstallatin Kuglehane Kuglehaner skal være af fabrikat Ballfix g skal kunne betjenes Skal være VA gdkendt. uden brug af værktøj. Vandinstallatin Blandingsbatteri, vask Blandingsbatteriet skal være i kvalitet sm Børma. Skal være VA gdkendt. Ventilatin Blandingsbatteri, bad Blandingsbatteriet skal være i kvalitet sm Børma. Skal være VA gdkendt. El-arbejder El-installatin Gulvvarmeanlæg Gulvvarmeanlæg skal være af kvalitet sm fabrikat Devi. Gulvvarmemåtte skal være af kvalitet sm Devimat 150 DTIF. Der skal være termstat i samme system. Det anbefales at anvende gulvføler således at termstat kan placeres i samme rum sm gulvvarmeanlægget. El-installatin Installatinsmateriel Alt installatinsmateriel, herunder evt. tavlemateriel, skal være gdkendt af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark g skal være DEM- KO gdkendt. Det anbefales at anvende fabrikat LK. Installatinsmateriel skal være egnet til anvendelse i vådrum (IP klassificering) elektrikeren har ansvar fr dette. 10 års prduktgaranti. Der skal isleres frsvarligt md ydervægge. Autriseret elektriker skal udføre arbejdet g gdkende installatinen i sin helhed. 19

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx EKSEMPEL Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg Ombygning og modernisering lejlighed xx Vi har modtaget din henvendelse vedr. renovering af badeværelse, herunder nedtagning samt opsætning af

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

MT HØJGAARD FORSLAG TIL BIPS A104 REVISION

MT HØJGAARD FORSLAG TIL BIPS A104 REVISION 1. GENERELLE KOMMENTARER TIL BIPS A104 Generelt Der refereres enkelte steder i ntatet til drøftelser ved møde det drejer sig m møde d. 22-10-2013 mellem Charltte Lund-Pulsen, Jesse Pörzgen g Nina Bille-Knudsen.

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

gode vådrum ved bygningsrenovering

gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den

Læs mere

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Nr. 52 2004 Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Hans Brix WEMS

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014 1 VURDERING Bygningsrådgivning VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV Besigtiget: 5/3-2014, kl.09:00 IP Administration A/S Frederiksberg Alle

Læs mere

Jernbane Allé 92, st. th. 3874 4852 CVR-nr. 43076019. vanlosegaard.dk. DK-2720 Vanløse vg@dbmail.dk Matr.nr. 2495 BBR.nr. 28552-9

Jernbane Allé 92, st. th. 3874 4852 CVR-nr. 43076019. vanlosegaard.dk. DK-2720 Vanløse vg@dbmail.dk Matr.nr. 2495 BBR.nr. 28552-9 Jernbane Allé 92, st. th. 3874 4852 CVR-nr. 43076019. vanlosegaard.dk DK-2720 Vanløse vg@dbmail.dk Matr.nr. 2495 BBR.nr. 28552-9 Indhold El-installationer... 1 VVS-installationer... 2 Badeværelse... 3

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Råderet. Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger. 2. udgave

Råderet. Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger. 2. udgave Råderet Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger 2. udgave Udgivet januar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax:

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere