Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker"

Transkript

1 Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2012, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal) Beskæftigelsesfrekvens (inkl. 0,49 0,48 0,42 syge/barselfrekvens)*** Videreuddannelsesfrekvens**** 0,31 0,46 0,38 ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2009, frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i 2010, og frekvensen i 2012 baserer sig på færdiguddannede i ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2008, frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i 2009, og frekvensen i 2012 baserer sig på færdiguddannede i

2 1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Mode- og beklædningsbranchen i Danmark er den markant største branche i de kreative erhverv, med en omsætning på 56 mia. i Det fremgår af regeringens vækstplan for kreative erhverv og design fra februar 2013, at man fra politisk side ønsker at styrke den vækst, som den danske mode- og beklædningsbranche har oplevet igennem de senere år, særligt på eksportmarkederne. Tendensen for de danske mode- og beklædningsvirksomheder er, at der stadig er stagnation på det danske hjemmemarked. Det er derfor nødvendigt for de fleste mode- og beklædningsvirksomheder også at satse på eksport for at vækste. Eksporten til Sverige og Norge er stigende, mens eksporten til Tyskland er stagnerende. Eksporten til de sydeuropæiske lande er i tilbagegang. Det største vækstpotentiale for danske mode- og beklædningsvirksomheder ligger i at eksportere til BRIK-landene, hvor en hastigt voksende middelklasse efterspørger vestligt designet tøj til gode priser 2. En del af de danske mode- og beklædningsvirksomheder har brug for at opbygge de kompetencer der skal til, for at klare sig i BRIK landene, mens andre allerede har erhvervet sig en del erfaringer hermed særligt på det kinesiske og indiske marked. Arbejdet med bæredygtighed og CSR er en integreret del i alle branchens virksomheder. Det er et vigtigt konkurrenceparameter for mode- og beklædningsvirksomheder, at de kan dokumentere, at deres produkter er fremstillet arbejdsmiljø- og miljømæssigt forsvarligt. Det forventes, at der fremadrettet vil udvikles nye forretningsmodeller som følge af disse tendenser, hvilket på sigt kan betyde nye kompetencebehov for de faglærte beklædningshåndværkere. Det Faglige Udvalg noterer sig, at Uddannelsesministeriet har fokus på blandt andet designuddannelserne som en driver for vækst og innovative løsninger. I den forbindelse er beklædningshåndværkeruddannelsen en del af den fødekæde, som skal bringe dansk mode og design i front. Den høje grad af konkurrence inden for mode- og beklædningsområdet kombineret med stigende ressourceknaphed betyder, at der fortsat vil være efterspørgsel på faglærte til branchen. Udvalget kan konstatere, at der i 2012 var en svag stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler i forhold til året før. Udviklingen er dog stadig under niveau for antallet af uddannelsesaftaler i Udvalget har i starten af 2013 igangsat en praktikpladskampagne for at øge antallet af praktikaftaler i de kommende år, jf. punkt Behov for nyetablering af uddannelse Ikke noget behov. 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen Der er ikke identificeret noget behov. 4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen Ikke noget behov. 1 Regeringen (februar 2013) Danmark i arbejde vækstplan for kreative erhverv design, side 12 2 Deloitte (2013): Modeanalysen

3 5. Den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og skolepraktik (hvis der i uddannelsen er skolepraktik) Udvalget har løbende dialog med medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg omkring uddannelsens kvalitet, herunder kvaliteten af skolepraktikken. Endvidere er der en løbende dialog med uddannelsens censorer med henblik på at overvåge kvaliteten af uddannelsen. I forhold til spørgsmål omkring ændringer i praktiktidens længde og indhold henvises der til den generelle udviklingsredegørelse for industriens uddannelser. 6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse Jf. punkt 9 har udvalget implementeret sin plan for fremskaffelse af flere praktikpladser. 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter offentliggjort 2013 CAP rapporten Internationalisering inden for produktions- og fremstillingssektoren har en række anbefalinger som følge af internationaliseringen. Udvalget kan konstatere, at beklædningshåndværkeruddannelsen allerede har implementeret mange af disse anbefalinger. Flere elever har erfaring med praktik i udlandet, der undervises i internationale standarder inden for tekstilmærkning m.m., da en del af branchen er meget international. Dokumentation er et kernefelt inden for uddannelsen, som indgår i stort set alle faglige discipliner. Udvalget vurderer, at der ikke er behov for at implementere nye tiltag i uddannelsen, da rapportens anbefalinger allerede er implementeret i det omfang det giver mening i relation til beklædningsuddannelsen. I forhold til CAP rapporten Bæredygtig vækst i industrien kan udvalget konstatere, at hensynet til bæredygtighed allerede er en integreret del af flere af beklædningshåndværkeruddannelsens områdefag, da det er et vigtigt fokusområde for beklædningsbranchens virksomheder. 8. Trin i uddannelsen Beklædningshåndværkeruddannelsen indeholder to trin, hvilket udvalget finder passende. 9. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser Udvalget har i starten af 2013 afholdt konference med deltagere fra Det Faglige Udvalg, Lokale Uddannelsesudvalg og skoler. Resultatet af konferencen blev en bruttoliste af virksomheder på 600, som skal kontaktes. Det Faglige Udvalg har kontaktet de 600 virksomheder pr. brev i april 2013 og det er aftalen, at skolerne fortsætter en koordineret opsøgende indsats i forhold til disse virksomheder i 2013 og Der er til brug for dette arbejde udarbejdet opdateret informationsmateriale til praktikvirksomhederne. Udvalget har endvidere finansieret en ambassadør, som i løbet af 2013 og 2014 skal opsøge større mode- og beklædningsvirksomheder og drøfte deres politik for uddannelse af elever. Det er forventningen, at dette initiativ også vil give nye praktikaftaler. Udvalget forventer, at der i 2014 kan tegnes praktikaftaler. Udvalget har løbende kontakt med de lokale uddannelsesudvalg i forhold til det praktikpladsopsøgende arbejde. Der henvises i øvrigt til den generelle redegørelse for Industriens Uddannelser. 3

4 Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beslagsmed Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2012, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal) Beskæftigelsesfrekvens (inkl. Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst syge/barselfrekvens)*** Videreuddannelsesfrekvens**** Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2009, frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i 2010, og frekvensen i 2012 baserer sig på færdiguddannede i ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2008, frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i 2009, og frekvensen i 2012 baserer sig på færdiguddannede i Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Herunder skal indgå: 1

5 - Internationalisering; hvordan er uddannelsen under indflydelse af internationale tendenser? Der er på nuværende tidspunkt ingen uddannelsesmæssige forhold der direkte kan påvirke den danske beslagsmedeuddannelse. Imidlertid eksisterer der en europæisk certificeringsordning for beslagsmedeområdet European Federation of Farriers Associations EFFA, som har godkendt den danske uddannelsesmodel. En færdiguddannet beslagsmed bliver således ud over at få en dansk erhvervsuddannelse som beslagsmed også EFFA certificeret og vil dermed kunne fungere som beslagsmed i de fleste europæiske lande. - Teknologiudvikling; hvilke teknologiske udviklinger af relevans for uddannelsen kan udvalget se? Ikke aktuelt. - Virksomhedernes udvikling; er der tale om ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning for uddannelsen? Ikke aktuelt. - Hvordan er det fremtidige behov for faglært arbejdskraft indenfor uddannelsens område? Branchen er kendetegnet ved en høj beskæftigelsesgrad. Den er ligeledes kendetegnet ved at mange bliver selvstændige kort tid efter færdiggjort uddannelse. Generelt er der rimeligt gode beskæftigelsesmuligheder for de uddannede beslagsmede. De senere års krise har dog medført et stort fald i antallet af heste og dermed også i forretningsgrundlaget for branchen. Der er derfor heller ikke længere decideret mangel på uddannede beslagsmede nogen steder i Danmark. - Er der udvikling på de tilgrænsende områder af relevans for uddannelsen (andre eud, amu, kvu, mv.)? Ikke aktuelt. - Udvalgets kommentarer til udviklingen i nøgletallene: Det er udvalgets vurdering, at faget er inde i en stabil udvikling med et nogenlunde konstant antal indgåede uddannelsesaftaler hvert år. Branchen er kendetegnet ved en høj beskæftigelsesgrad og ved at mange bliver selvstændige kort tid efter deres læretid. På trods af det faldende antal heste vurderer udvalget fortsat, at der er rimeligt gode muligheder for at finde en praktikplads som beslagsmed. - I det omfang, det er relevant, kan fagligt udvalgs overvejelser om fremmedsprog indgå under punkt 1 i skabelonen. Arbejdsgruppen om fremmedsprog i uddannelserne har i rapporten Sprog er nøglen til verden, offentliggjort den 21. juni 2011, anbefalet, at de faglige udvalg i de årlige udviklingsredegørelser inddrager behovet for fremmedsprog som et parameter af betydning for beskæftigelse og konkurrenceevne i den løbende justering af erhvervsuddannelserne. Ikke aktuelt. - Yderligere kommentarer: De uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og Behov for nyetablering af uddannelse Ikke aktuelt. 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen Udvalget skønner, at der ikke aktuelt vil være behov for faglige ændringer i bekendtgørelsen eller uddannelsesordningen for faget. Imidlertid er der ønsker om at justere rammerne omkring den afsluttende prøve (svendeprøven). 2

6 4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen Ikke aktuelt. 5. Den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og skolepraktik (hvis der i uddannelsen er skolepraktik) Industriens område har for alle erhvervsuddannelser praktikvejledninger, der ligger tilgængelige på Industriens Uddannelsers hjemmeside, desuden har erhvervsskolerne ved hjælp af værktøjet elevplan.dk en dialog med elever og virksomheder omkring indholdet af den ordinære praktik. Der henvises i øvrigt til det generelle notat fra Industriens Uddannelser. Den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring beskrives og begrundes nærmere, hvis det ikke fremgår under punkt 1. Herunder erfaringer udvalget har med samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne 5, stk. 2, og for skolepraktikkens vedkommende tillige samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og skolerne om beskrivelse af indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale undervisningsplan, jf. 5, stk. 3. I forlængelse af aftalen om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti af 8. november 2012, skal der bl.a. etableres praktikpladscentrer, derfor bedes de faglige udvalg i dette års redegørelser forholde sig til følgende to punkter: 5a) En vurdering af behovet og mulighederne for at indføre fleksible uddannelsestider (max. og min.) således, at praktikuddannelsens varighed, struktur og indhold kan tilpasses de konkrete uddannelsesforhold, som de fremgår af uddannelsesaftalen med virksomheden og af den eventuelle skoleaftale. Dette skal bl.a. sikre, at eleverne kan afslutte deres uddannelse i praktikcentret, når den afsluttende prøve er aflagt. 5b) Praktikuddannelsens mål kan nås på en anden måde i skolepraktik (praktikuddannelse i praktikcenter) end i en virksomhed. Dette forhold bør der tages højde for i bestemmelserne vedrørende uddannelser, der udbydes med skolepraktik. De faglige udvalg bør derfor analysere mulighederne for at tydeliggøre praktikreglerne i henhold til 32 i lov om erhvervsuddannelser, jf. 38, stk. 5, med dette formål for øje, og derefter ved først given lejlighed stille ministeriet forslag om ændring af praktikreglerne. Eksempelvis kunne man forestille sig en afkortning af praktikuddannelse, som ligger efter den afsluttende prøve (svendeprøve mv.), for elever i skolepraktik, ligesom man kunne forestille sig en tydeliggørelse af indholdet af praktikuddannelsen i relation til skoleundervisningen. For både ordinær praktik og skolepraktik gælder grundprincippet om, at der skal være progression i uddannelsesforløbene, ligesom den samlede uddannelses valør ikke må kunne bestrides alt efter, hvor eleven har gennemført den. 6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse Der var ikke planlagt særlige aktiviteter på dette uddannelsesområde. 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter offentliggjort 2013 Det er ikke udvalgets opfattelse, at de nævnte konklusioner og anbefalinger har relevans for jobområdet og har dermed ikke givet anledning til ændringer eller opfølgning i udvalgets erhvervsuddannelse. For nærmere redegørelse se afsnittet i den generelle udviklingsredegørelse for IU. 8. Trin i uddannelsen 3

7 Relevansen af uddannelsernes trininddeling vurderes løbende og skal klargøre, i hvilket omfang trinene anerkendes som erhvervsuddannelse af elever og virksomheder. Vurderingen vil efterfølgende kunne medføre ændringer af bekendtgørelse og uddannelsesordninger for erhvervsuddannelser på industriens område. 9. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser Metalindustriens uddannelsesudvalg vil være meget opmærksomme på skoler og regioner, som måtte have særlige udfordringer på praktikområdet. Dette arbejde gennemføres i tæt samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg på Beslagskolen. Da Metalindustriens uddannelsesudvalg også er en del af Industriens Uddannelser henvises endvidere til den fælles udviklingsredegørelse for Industriens Uddannelser. Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at virke for tilvejebringelse af praktikpladser. Handlingsplanen skal være disponeret således: 1. Beskrivelse af udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i 2014 og evt. de følgende et/to år. 2. En konkret og tidsfæstet angivelse af de handlinger udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i erhvervsuddannelseslovens 43, stk Oplysninger om det faglige udvalgs konkrete samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg om praktikpladsskabelse. Redegørelsen (punkt 1-8) bør normalt ikke overstige tre/fire sider og kan efter behov suppleres med links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for. Handlingsplanen (punkt 9) bør være konkret og normalt ikke overstige en/to sider og kan ligeledes suppleres med links og bilag. Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet 20. september 2013 til mailadressen 1 De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder. 4

8 Snedkernes Uddannelser Det faglige Udvalg for Bolig og Ortopædi Bygmestervej 5 2 sal 2400 København NV 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til boligmonteringsuddannelserne (1855) Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år 56 7 (ortopædist) 43 5 (ortopædist) 34 7 (ortopædist) Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år 21 0 (ortopædist) 15 0 (ortopædist) 12 0 (ortopædist) Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år 0 0 (ortopædist) 0 0 (ortopædist) 0 0 (ortopædist) Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år 0 0 (ortopædist) 0 0 (ortopædist) 0 0 (ortopædist) Bruttopraktikpladssøgende pr i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2012, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)*** ,67 0,71 0,67 Vedr. ortopædister er Vedr. ortopædister er Vedr. ortopædister er der for få elever til at der for få elever til at der for få elever til at udregne statistik udregne statistik udregne statistik Videreuddannelsesfrekvens**** 0,06 Vedr. ortopædister er der for få elever til at udregne statistik 0,02 Vedr. ortopædister er der for få elever til at udregne statistik 0,05 Vedr. ortopædister er der for få elever til at udregne statistik 1

9 ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2009, frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i 2010, og frekvensen i 2012 baserer sig på færdiguddannede i ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2008, frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i 2009, og frekvensen i 2012 baserer sig på færdiguddannede i Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Det faglige Udvalg dækker inden for boligmonteringsuddannelserne henholdsvis specialerne gardindekoratør/gardinmontør (2 år og 9 måneder) samt møbelpolstrer og autosaddelmager, der begge varer 4 år. Skive Tekniske Skole er landsskole for uddannelsen. Ortopædistuddannelsen har pt. 8 elever og foregår på TEC, Frederiksberg og TEC, Ballerup. Uddannelsen har en varighed på 4 år. Siden efteråret 2009 har Københavns Tekniske Skole - udbudt B/A-grundforløb målrettet boligmonterings- og maleruddannelserne. Det er med henvisning til sidste års udviklingsredegørelse få elever fra grundforløbet på Københavns Tekniske Skole, som kommer videre i hovedforløbet. Boligmonteringsuddannelserne Inden for boligmonteringsområdet er der gennem de seneste år på grund af det løntunge arbejde sket en udflytning af en del af polstrerindustrien til udlandet. En del store møbelproducenter har i dag udlagt en betydelig del af polstreropgaverne til underleverandører i udlandet. Uanset udflytning af dele af opgaverne, er tilbagemeldingen fra de danske virksomheder, at man forsat har behov for den faglighed, som de danske møbelpolstrere er i besiddelse af. Denne tilbagemelding kommer også fra de industrivirksomheder, der stadig har en produktion i Danmark. Ikke mindst i forbindelse med kvalitetskontrol, prototypefremstilling, renovering og ompolstring af møbler, vil der stadig være betydelige opgaver herhjemme. I sidste halvår af 2012 og første halvår af 2013 er aktiviteten steget hos de små og mellemstore virksomheder, hvilket også har været tydeligt at mærke på antallet af uddannelsesaftaler. Den langt overvejende andel af møbelpolstrervirksomhederne er mindre ejerledede virksomheder med en eller få ansatte. Finanskrisen betød, at man afskedigede og havde svært ved at finde tilstrækkeligt arbejde til at holde en elev beskæftiget. Status pt. er, at der er praktikpladser, men langt fra til alle. I 2013 er der til dato indgået 13 uddannelsesaftaler på boligmonteringsuddannelserne. Disse er fordelt med 8 møbelpolstrer, 4 autosadelmager samt 1 gardindekoratør. Det Faglige Udvalg arbejder fortsat på, at internationalisere uddannelsen i form af skoleudsendelse til uddannelsesinstitutioner i udlandet, som har særlige specialer og kompetencer inden for polstrerområdet. Både Skive Tekniske skole og Københavns Tekniske Skole arbejder derfor også målrettet med udveksling af elever til skoler i udlandet i eksempelvis Frankrig og Italien for at give eleverne en international dimension og erfaring. Der foregår således både udstationeringer som skoleudsendelser samt udstationeringer gennem PIU ordningen. Gardinuddannelsen er delt op i to specialer, hhv. dekoratør og montør. Der er indtil videre kun indgået 1 aftale som gardinmontør. Inden for autosadelmagerområdet er der ikke sket de store brancheændringer, idet autosadelmagerne foretager mange specialløsninger. Aktiviteten på dette speciale er ligeledes afhængig af bilsalget. Ortopædistuddannelsen 2

10 Uddannelsen er meget specialiseret. Undervisningen foregår på TEC - Frederiksberg. Branchen giver udtryk for et fremadrettet behov for ortopædister i DK. Dette behov er ikke mindst begrundet i et højt aldersgennemsnit for faglærte ortopædister i dag, og det faktum, at ortopædistelever ofte er personer med erfaring fra andre jobs, dvs. de har en vis alder, når de vælger at starte på deres uddannelse. Der er pt. 5 virksomheder, der er godkendte til at tage elever. TEC og LUU har vurderet, at der er et årligt behov for 2-4 elever. Pt. er der 5 grundforløbselever, der har vist interesse for at uddanne sig til ortopædister. I 2013 er der til dato ikke indgået nogen uddannelsesaftaler inden for uddannelsen. Gældende for Boligmonteringsuddannelserne og Ortopædistuddannelsen Beskæftigelsesfrekvensen for boligmonteringsuddannelserne er stort set uændret i forhold til de sidste 3 år. Beskæftigelsesfrekvens for ortopædister er der ikke tal for, men ortopædister fortsætter almindeligvis i samme firma efter endt uddannelse eller ansættes i andre af branchens virksomheder. Mht. internationaliseringen i boligmonteringsuddannelserne arbejder det faglige udvalg sammen med skolerne omkring udstationeringer til udlandet både med henblik på at udvikle sprogfærdigheder, men også at give eleverne et indblik i og en viden omkring, hvad der sker internationalt. 2. Behov for nyetablering af uddannelse Der er ikke behov for nyetablering af uddannelsen 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen Det faglige udvalg ønsker at få indført projektsvendeprøve i boligmonteringsuddannelserne fremadrettet. Det faglige udvalg ønsker at få tilrettet kompetencemål for hovedforløb samt få oprettet nye valgfrie specialefag samt tilknytte fremmedsprog til uddannelsesordningen. På grund af den meget lille interesse og deraf manglende indgåelse af uddannelsesaftaler som gardinmontør ønsker det faglige udvalg at nedlægge specialet gardinmontør. Ovenstående vil kræve en ændring i bilag til bekendtgørelse, samt en ændring af uddannelsesordningen. Dette ønskes igangsat hurtigst muligt for at kunne lade en bekendtgørelse og uddannelsesordning træde i kraft den 1. august Ændringerne vil ikke få økonomiske konsekvenser for uddannelsen. 4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen På grund af den meget lille interesse og deraf manglende indgåelse af uddannelsesaftaler som gardinmontør ønsker det faglige udvalg at nedlægge specialet gardinmontør. 5. Den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og skolepraktik (hvis der i uddannelsen er skolepraktik) Der er ikke skolepraktik inden for boligmonteringsuddannelserne. 3

11 Det faglige udvalg foretager løbende opsøgende aktiviteter overfor branchens virksomheder. Dette foregår dels gennem målrettet opsøgende arbejde, men også i forbindelse med godkendelser af nye virksomheder. Sekretariatet formidler midler videre til hovedforløbsskolen (AUB) for at hjælpe målrettet med denne indsats. Derudover har de faglige udvalg tæt kontakt med de lokale repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg i forbindelse med deres ansvar og opgaver. Fire gange om året udsender det faglige udvalg en aktivitetsoversigt til de lokale uddannelsesudvalg og skolerne. Oversigten viser den statistiske udvikling i forhold til godkendelser af virksomheder og antallet og typer af uddannelsesaftaler, der er indgået. En gang om året mødes det faglige udvalg med det lokale uddannelsesudvalg. Der udveksles erfaringer og drøftes muligheder for, hvordan der i et samarbejde kan skabes flere praktikpladser. 6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse Mht. ændringer som blev nævnt i udviklingsredegørelse for 2013 ønsker det faglige udvalg at indføre projektsvendeprøve samt dertil ændring af eksamen. 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter offentliggjort 2013 Det Faglige Udvalg for Bolig og ortopædi har ikke benyttet sig af nogle af de offentliggjorte analyse- og prognoseprojekter. Følgende vil dog fremover blive inddraget i de aktuelle overvejelser om at ændre uddannelsen: - Fra erhvervsuddannelse inden for bygge og anlæg til videregående uddannelse. (DAM VAD og Byggeriets Uddannelser) - Muligheder og barrierer for øget overgang til videregående uddannelse, AKF (Anvendt Kommunal Forskning) - Muligheder og barrierer på erhvervsuddannede unges vej til videregående uddannelse, RUC, (Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning) Med udgangspunkt i resultater og konklusioner fra ovenstående nævnte rapporter og analyser ønsker det faglige udvalg at se på mulighederne for at få flere af de nyuddannede elever til at fortsætte med en videregående uddannelse. Her ønsker udvalget i samarbejde med skolen samt udvalgte virksomheder at se på mulighederne for en øget markedsføring overfor de nyuddannede med henblik på disse muligheder. 8. Trin i uddannelsen Der er ikke trin i boligmonteringsuddannelserne. Der er ikke trin i ortopædistuddannelsen. 9. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser Det faglige udvalg har i samarbejde med Snedkerfagets Fællesudvalg og Træindustriens Uddannelsesudvalg skabt en kontinuerlig og landsdækkende praktikpladsindsats, som vi ønsker at fastholde. Der er planlagt følgende aktiviteter i forbindelse med praktikpladsindsatsen: 4

12 - Besætte ledige praktikpladser vest for Storebælt - Øge indsatsen overfor allerede godkendte virksomheder - Øge indsatsen i forhold til at få nye virksomheder godkendt - Øge indsatsen overfor elevernes geografiske mobilitet - Øge indsatsen overfor elevgrupper, der har særlig svært ved at finde praktikpladser - Aktiviteter over for virksomhederne -Vi fortsætter arbejdet gennem ansættelse af to opsøgende praktikpladskonsulenter på halv tid i 2014, en i henholdsvis det vestlige og det østlige Danmark. I de områder, hvor skolerne også udfører opsøgende arbejde over for virksomhederne, koordinerer vi med skolen om en fordeling af virksomhederne, således at virksomhederne ikke oplever henvendelser fra flere opsøgende medarbejdere på en gang. I disse områder koncentrerer vi os især om alle de virksomheder, der ikke er godkendte som praktiksteder, eller som ikke har brugt deres godkendelse i mange år. Der er behov for at reaktivere disse praktikvirksomheder og præsentere dem for de forskellige former for aftalemuligheder, især de korte aftaler, som virksomhederne ofte først får kendskab til, når en opsøgende medarbejder eller informationsmateriale informerer dem om muligheden. En anden problematik er, at der i visse geografiske områder af landet er brug for at synliggøre uddannelserne blandt branchernes virksomheder for at få oprettet nye praktikpladser. Dette også for at sikre en fortsat tilførsel af nyuddannede faglærte, således at der ikke opstår flaskehalse på de respektive regionale arbejdsmarkeder. Det er det faglige udvalgs indtryk, at mange virksomheder er meget tilbageholdende med at tage elever grundet den kortsigtede økonomi, og manglende indsigt i de støtteordninger og fleksible aftalemuligheder, som findes i dag. Aktiviteter over for elever - Det er desuden nødvendigt at lave målrettede aktiviteter for at få øget elevernes geografiske mobilitet fra øst til vest. I projektet vil der i foråret 2014 blive arrangeret busture for elever på overgang mellem grund og hovedforløb fra den østlige del af landet, hvor der er ringe mulighed for praktikplads til de steder i landet, hvor der er bedre muligheder for praktikpladser. På den måde vil det samtidig blive muligt for eleverne at se både andre former for virksomheder samt andre erhvervsskoler. På turene vil der samtidig blive informeret om de muligheder, der er for tilskud til flytning mm. Derudover vil vi i april måned gennemføre en kampagne på de erhvervsskoler i Jylland, hvor der ikke er hovedforløb for boligmonteringsuddannelsen. Aktiviteter over for arbejdsgiverorganisationer Der vil blive arrangeret infomøder både i foråret og efteråret 2014 med de lokale og regionalt forankrede laug og parternes organisationer. På disse møder vil vi informere om mulighederne for fleksibilitet, der bl.a. findes ved benyttelse af korte uddannelsesaftaler og kombinationsaftaler. Vi vil gennem aktiviteten øge virksomhedernes kendskab, og på den måde få skabt flere uddannelsesaftaler. Specialet møbelpolstrer deltager hvert år i DM for håndværk.(skills) Ved en udtagelseskonkurrence kvalificerer 4 elever sig til at deltage i selve danmarksmesterskabet. I forbindelse med DM har Snedkernes Uddannelser en udstillingsstand, hvor de forskellige specialer inden for boligmonteringsfagene samt ortopædi bliver vist. Dette foregår ved, at elever står på standen og arbejder med forskellige opgaver. Aktiviteter over for erhvervsskoler Derudover vil vi gennemføre en kampagne på de erhvervsskoler i Jylland, hvor der ikke gennemføres hovedforløb for vores uddannelse. Eleverne bliver derfor heller ikke præsenteret for vores uddannelse på grundforløbet, og de er ikke klar over, at der f.eks. kan være 5

13 ledige praktikpladser. Der vil blive afholdt informationsmøder i forbindelse med overgangen fra grundforløb til hovedforløb på udvalgte skoler, der udbyder indgangen Bygge & Anlæg. På baggrund af informationsmøder forsøger vi at lave aftale med interesserede elever fra den pågældende skole om et eller flere virksomhedsbesøg. Projektmedarbejderen koordinerer og forestår det praktiske i forbindelse med disse aftaler. Hvis elever ønsker det, vil der blive mulighed for praktik i en eller flere af de pågældende virksomheder. Der vil i projektet være stor fokus på elev/mester dating samt elevens portefolier. Fokus vil også være rettet mod eventuel udstationering evt. til danske virksomheder i udlandet, men også til udenlandske virksomheder. Alle aktiviteter rettet overfor virksomhederne, det være sig telefonisk kontakt eller besøg vil blive registreret i Praktik+. Formålet er, at andre opsøgende medarbejdere både internt og eksternt skal kunne se hvilke virksomheder den/de opsøgende medarbejdere har haft kontakt med. I forhold til de lokale uddannelsesudvalg, der ikke har opnået AER bevillinger støtter det faglige udvalg med midler, hvis det skønnes nødvendigt. Der holdes to årlige regionale netværksmøder, et øst og et vest, med de opsøgende medarbejdere på alle erhvervsskoler med snedkeruddannelser for at styrke og understøtte dette arbejde. Der arbejdes gennem de lokale uddannelsesudvalg med at få tydeliggjort skolernes handlingsplaner og rutiner omkring kontakt til igangværende og potentielle praktikvirksomheder. Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet 20. september 2013 til mailadressen 6

14 Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til CNC tekniker Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr i det aktuelle år Fuldførte * 6 8. Fuldførelsesprocent **. 83. *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2012, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal) Beskæftigelsesfrekvens (inkl. Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst syge/barselfrekvens)*** Videreuddannelsesfrekvens**** Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2009, frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i 2010, og frekvensen i 2012 baserer sig på færdiguddannede i ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2008, frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i 2009, og frekvensen i 2012 baserer sig på færdiguddannede i Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Herunder skal indgå: - Internationalisering; hvordan er uddannelsen under indflydelse af internationale tendenser? 1

15 Bortset fra den teknologiske udvikling, vurderes uddannelsen ikke, at være under speciel indflydelse af internationale tendenser - Teknologiudvikling; hvilke teknologiske udviklinger af relevans for uddannelsen kan udvalget se? Den teknologiske udvikling i branchen har i de senere år fokuseret på nye mekaniske konstruktioner, multibearbejdning (alle operationer i samme opspænding) samt CNC maskiner med stadigt hurtigere bevægelser og større præcision. Det positive ved denne udvikling er, at disse maskiner pga. kun én operation fra rå til færdigt emne, er mere velegnede til robotbetjening og tilkobling med anden industriel automation. Det betyder igen at omkostningsforskellene mellem produktion i lavtlønslande i stedet for i Danmark, reduceres eller udlignes yderligere. Vi har derfor på det seneste set flere virksomheder, bl.a. Alfa Laval og Danfoss, insource tidligere outsourcet produktion. Til gengæld er der tale om komplekse maskiner som skal betjenes, programmeres, opstilles og vedligeholdes af højt uddannede industriteknikere, og da der ikke er etableret en eneste uddannelsesaftale på CNC tekniker uddannelsen i 2012, vurdere sekretariatet for metalindustriens uddannelser, at kvalifikationerne i CNC tekniker uddannelsen er for fagligt smalle. Metalindustriens Uddannelser vil i den kommende tid både selv, men også igennem vores netværk i industrien - følge og monitere denne udvikling og herefter overveje, hvad der skal ske med CNC Tekniker Uddannelsen - Virksomhedernes udvikling; er der tale om ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning for uddannelsen? Bortset fra de globale konkurrenceparametre der stiller krav om konstant fokus på produktivitets forbedringer, vurderes ændrede organisationsformer og nye myndighedskrav ikke, at være af betydning for uddannelsen p.t. - Hvordan er det fremtidige behov for faglært arbejdskraft indenfor uddannelsens område? Under den finansielle krise, blev der iværksat GVU forløb til netop CNC - tekniker uddannelsen for afskedigede eller afskedigelses truede medarbejdergrupper med stor praktisk erfaring i arbejde med CNC maskiner. Disse medarbejdere har med de nu erhvervede EUD uddannelseskompetencer, kunne anvende disse til direkte jobsøgning eller, som fuldt meriteret fundament til erhvervelse af en industriteknikeruddannelse. Imidlertid har uddannelsen haft svært ved at vinde accept i metal og maskinindustrien. Det er der formentlig flere grunde til. 1. For det første matcher den relativt smalt specialiserede CNC tekniker uddannelse ikke de stigende kvalifikations krav som metal og maskinindustrien efterlyser. Det er tydeligt at se, at udviklingen i metal og maskinindustrien i de kommende år bliver mere og mere viden intensiv og at den vil stille store krav til kommende generationer af teknikere. Implementering af avanceret ny teknologi med en høj grad af automation som skal øge produktiviteten uden at øge lønomkostningerne, er også en tvingende nødvendighed, hvis outsourcing af produktion i metalindustrien skal stoppes. 2. For det andet indeholder Industriteknikeruddannelsen, trinnet Industriassistent som på flere områder har sammenfald med CNC assistent og CNC tekniker uddannelsen. 3. For det tredje er der ingen planer om at etablere et EUX tilbud på uddannelsen som der eksempelvis i dag, tilbydes på industritekniker uddannelsen. Metalindustriens Uddannelser vil i den kommende tid både selv, men også igennem vores netværk i industrien - følge og monitere denne udvikling og herefter overveje, hvad der skal ske med CNC Tekniker Uddannelsen - Er der udvikling på de tilgrænsende områder af relevans for uddannelsen (andre eud, amu, kvu, mv.)? Nej ikke p.t. - Udvalgets kommentarer til udviklingen i nøgletallene: Intet at bemærke 2

16 - I det omfang, det er relevant, kan fagligt udvalgs overvejelser om fremmedsprog indgå under punkt 1 i skabelonen. Arbejdsgruppen om fremmedsprog i uddannelserne har i rapporten Sprog er nøglen til verden, offentliggjort den 21. juni 2011, anbefalet, at de faglige udvalg i de årlige udviklingsredegørelser inddrager behovet for fremmedsprog som et parameter af betydning for beskæftigelse og konkurrenceevne i den løbende justering af erhvervsuddannelserne. Der er ikke p.t. ønske om at udvide eller omprioritere mål og indhold i erhvervsuddannelsen til CNC tekniker til fordel for øget fremmedsprogsundervisning. - Yderligere kommentarer: Metalindustriens Uddannelser vil i den kommende tid - både selv, men også igennem vores netværk i industrien - følge og monitere denne udvikling og herefter overveje, hvad der skal ske med CNC Tekniker Uddannelsen De uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og Behov for nyetablering af uddannelse Her kan behovet begrundes nærmere, hvis ikke det fremgår under punkt 1. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Ikke aktuelt. 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen Her kan behovet begrundes nærmere, hvis ikke det fremgår under punkt 1. Udvalget bedes skønne, hvornår ændringen ønskes at træde i kraft, og om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse og/eller uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. Ændringer vedrørende oprettelse eller nedlæggelse af trin bedes angivet under punkt 8. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet. Metalindustriens Uddannelser vil i den kommende tid - både selv, men også igennem vores netværk i industrien - følge og monitere denne udvikling og herefter overveje, hvad der skal ske med CNC Tekniker Uddannelsen 4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 1. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet. Metalindustriens Uddannelser vil i den kommende tid - både selv, men også igennem vores netværk i industrien - følge og monitere denne udvikling og herefter overveje, hvad der skal ske med CNC Tekniker Uddannelsen 5. Den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og skolepraktik (hvis der i uddannelsen er skolepraktik) Den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring beskrives og begrundes nærmere, hvis det ikke fremgår under punkt 1. Herunder erfaringer udvalget har med samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne 5, stk. 2, og for skolepraktikkens vedkommende tillige samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og skolerne om beskrivelse af indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale undervisningsplan, jf. 5, stk. 3. I forlængelse af aftalen om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti af 8. november 2012, skal der bl.a. etableres praktikpladscentrer, derfor bedes de faglige udvalg i dette års redegørelser forholde sig til følgende to punkter: 3

17 5a) En vurdering af behovet og mulighederne for at indføre fleksible uddannelsestider (max. og min.) således, at praktikuddannelsens varighed, struktur og indhold kan tilpasses de konkrete uddannelsesforhold, som de fremgår af uddannelsesaftalen med virksomheden og af den eventuelle skoleaftale. Dette skal bl.a. sikre, at eleverne kan afslutte deres uddannelse i praktikcentret, når den afsluttende prøve er aflagt. 5b) Praktikuddannelsens mål kan nås på en anden måde i skolepraktik (praktikuddannelse i praktikcenter) end i en virksomhed. Dette forhold bør der tages højde for i bestemmelserne vedrørende uddannelser, der udbydes med skolepraktik. De faglige udvalg bør derfor analysere mulighederne for at tydeliggøre praktikreglerne i henhold til 32 i lov om erhvervsuddannelser, jf. 38, stk. 5, med dette formål for øje, og derefter ved først given lejlighed stille ministeriet forslag om ændring af praktikreglerne. Eksempelvis kunne man forestille sig en afkortning af praktikuddannelse, som ligger efter den afsluttende prøve (svendeprøve mv.), for elever i skolepraktik, ligesom man kunne forestille sig en tydeliggørelse af indholdet af praktikuddannelsen i relation til skoleundervisningen. For både ordinær praktik og skolepraktik gælder grundprincippet om, at der skal være progression i uddannelsesforløbene, ligesom den samlede uddannelses valør ikke må kunne bestrides alt efter, hvor eleven har gennemført den. Der henvises til den fælles udviklingsredegørelse fra Industriens Uddannelser 6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse Her oplyses hvordan udvalget har fulgt nærmere op på dets planer i udviklingsredegørelsen for (Se bilag 3 om de faglige udvalgs planer om ændringer i uddannelserne i udviklingsredegørelserne for 2012.) Intet at bemærke 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter offentliggjort 2013 Her beskrives hvordan udvalget har fulgt nærmere op på forslagene i de relevante centrale analyse- og prognoseprojekter? (Se bilag 4 om konklusioner og anbefalinger fra de 7 centrale analyse- og prognoseprojekter offentliggjort 2012.) Anvendelse af offentliggjorte centrale analyse- og prognoseprojekter fra tidligere år kan også anføres, såfremt de ikke tidligere er nævnt i det faglige udvalgs udviklingsredegørelser, se evt. Der henvises til den fælles udviklingsredegørelse fra Industriens Uddannelser 8. Trin i uddannelsen Uddannelsen skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ikke på trods af lovkravet ønskes trindelt, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet. Udvalget/UU/UG vurderer løbende relevansen af uddannelsernes trininddeling i forhold til, hvilket omfang trinnene anerkendes som erhvervsuddannelse af elever og virksomheder. Både på CNC tekniker uddannelsen og trinnet CNCassistent er der i 2012 ikke indgået nogen uddannelses aftaler. Metalindustriens Uddannelser vil i den kommende tid - både selv, men også igennem vores netværk i industrien - følge og monitere denne udvikling og herefter overveje, hvad der skal ske med CNC Tekniker Uddannelsen. 9. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser 4

18 Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at virke for tilvejebringelse af praktikpladser. Handlingsplanen skal være disponeret således: 1. Beskrivelse af udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i 2014 og evt. de følgende et/to år. 2. En konkret og tidsfæstet angivelse af de handlinger udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i erhvervsuddannelseslovens 43, stk Oplysninger om det faglige udvalgs konkrete samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg om praktikpladsskabelse. Redegørelsen (punkt 1-8) bør normalt ikke overstige tre/fire sider og kan efter behov suppleres med links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for. Handlingsplanen (punkt 9) bør være konkret og normalt ikke overstige en/to sider og kan ligeledes suppleres med links og bilag. Ad. 1: Branchens forventning til praktikpladsudviklingen skal findes i udviklingen i antal indgåede uddannelsesaftaler. Det ser ud som om at interessen for uddannelsen er ved at aftage, så Metalindustriens Uddannelser vil i den kommende tid - både selv, men også igennem vores netværk i industrien - følge og monitere denne udvikling og herefter overveje, hvad der skal ske med CNC Tekniker Uddannelsen Ad.2: Der er pr. 31/ registreret 0 praktikpladssøgende elever inden for CNC tekniker uddannelsen. Men uddannelsen er ikke kvotebelagt og eleverne har derfor mulighed for skolepraktik. Ad. 3: Metalindustriens Uddannelsesudvalg er meget opmærksomme på skoler og regioner, som måtte have særlige udfordringer på praktikområdet. Handlinger og årets gang i forhold til etablering af praktikpladser indeholder følgende: A. Vort samarbejde med skolerne, som har medarbejdere der udfører praktikpladsopsøgende arbejde i hele landet, sker både gennem de lokale uddannelsesudvalg og i andre netværk og ERFA grupper hvor vi har kontakt til virksomheder i branchen. Især initieres dette markant i forbindelse med bevilgede AUB projekter. B. Udvalget og skolerne opdaterer løbende vores vejledningsmateriale til virksomhederne på vore hjemmesider. C. Sekretariatet vejleder i ny og næ potentielle praktikvirksomheder på telefon med spørgsmål om uddannelsesaftaler og eller godkendelse som praktikvirksomhed. For yderligere handlinger og initiativer henviser det faglige udvalg til den generelle beskrivelse og uddybning af handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser i den fælles udviklingsredegørelse fra Industriens Uddannelser. 1 De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder. 5

19 Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet 20. september 2013 til mailadressen 6

20 Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Finmekaniker Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2012, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal) Beskæftigelsesfrekvens (inkl. 0,73 0,79 0,85 syge/barselfrekvens)*** Videreuddannelsesfrekvens**** 0 0,08 0,05 ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2009, frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i 2010, og frekvensen i 2012 baserer sig på færdiguddannede i ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2008, frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i 2009, og frekvensen i 2012 baserer sig på færdiguddannede i Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Herunder skal indgå: - Internationalisering; hvordan er uddannelsen under indflydelse af internationale tendenser? 1

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser. analyse af faglighedens rolle i unges karriereveje

Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser. analyse af faglighedens rolle i unges karriereveje Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser analyse af faglighedens rolle i unges karriereveje Udarbejdet af Industriens Uddannelser i samarbejde med Roskilde Universitet. 1 Februar 2009 Faglighed

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole Virksomhedsplan 2014 Syddansk Erhvervsskole Indhold Kapitel Side Syddansk Erhvervsskole, uddannelsesoversigt 3 1 Syddansk Erhvervsskole, overordnet virksomhedsplan 4 2 Byggeri & Automatik 14 3 Industri,

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling 1 2 National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling Udgivet af Undervisningsministeriet ISBN

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 2/2012 - juni ISSN 1901-9874 Indhold

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer Afrapportering til Bornholms Vækstforum Bornholms Akademi og Center for Regional og Turismeforskning Juni 2006 Udarbejdet af Pernille Uhrenholdt,

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere