Inspiration til succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til succes"

Transkript

1 Inspiration til succes Brancheanalyse af tømrerog snedkerbranchen Januar 2015

2 2 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen

3 Indhold Indledning: Et centralt erhverv 4 Tømrer- og snedkerbranchen 5 Konklusion på nøgletalsanalysen 5 Udvikling i branchen 6 Fokuserede styringsværktøjer 8 Aktuelle forhold og tendenser i branchen 10 Analysebaggrund 13 Nøgletalsdefinitioner 13 Moms- og afgiftsregler for byggebranchen 14 Moms 14 Afgiftsregler 18 Du finder PwC i hele Danmark kontaktinfo 19 Disclaimer: PwC tager forbehold for trykfejl, pris- og datoændring samt aflysning og flytning PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen 3

4 Et centralt erhverv Den danske tømrer- og snedkerbranche er præget af få store virksomheder og mange små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne er geografisk fordelt i hele landet. Branchen er kendetegnet ved at være konjunkturfølsom og historisk følger tømrer- og snedkervirksomhederne den generelle samfundsmæssige udvikling. Virksomhederne påvirkes af politiske beslutninger vedrørende offentlige investeringer samt politiske indgreb. Der har været en række politiske indgreb, som har haft en positivt betydning for branchen. Offentlige udbud i kommunerne er blevet mere åbne for små og mellemstore virksomheder (SMV er) samt indførelse af håndværkerfradraget i de seneste år, men som nu er afskaffet for Branchen har i 2013/14 vist positive tendenser i form af en forbedret indtjening, stigende omsætning og færre virksomheder med underskud. Det skyldes ikke mindst de mere gunstige konjunkturer. Vi har specialiseret os i tømrer- og snedkerbranchen og vil gerne bidrage med at forbedre din virksomhed. Vi har stor erfaring som revisorer for mange tømrer- og snedkervirksomheder både store og små virksomheder. Vi rådgiver inden for regnskab, revision og skat, men assisterer også med generationsskifte af virksomheder, køb/salg af virksomheder, moms og afgifter m.v. Vi besvarer gerne spørgsmål eller uddyber analysen og du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde. God fornøjelse. Søren Petersen Brancheleder Bygge & anlæg T: E: Michael Krath Brancheansvarlig Bygge & anlæg T: E: 4 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen

5 Tømrer- og snedkerbranchen 2015 Konklusion på nøgletalsanalyse Ud fra de analyserede tømrer- og snedkervirksomheder i hele Danmark kan det overordnet konkluderes, at den procentvise indtjening er stabil de seneste 2 år, men hvor mindre virksomheder under f.eks. 20 mio. kr. i nettoomsætning i gennemsnit tjener mere på sagerne i % kontra større virksomheder. Ud fra den gennemsnitlige soliditetsgrad hos tømrerog snedkervirksomhederne fremstår virksomhederne som solide og rustede til fremtidens udfordringer. Forventningerne til de kommende år er, at de positive tendenser fra 2013/14 vil fortsætte. Branchen kan med fordel fastholde et fokus på at optimere processer og forretningsgange, ligesom især de store spillere kan have god gavn af en klar forretningsstrategi om, hvilke typer af byggeopgaver man vil gå efter. Selvom håndværkerfradraget i 2013 og 2014 har påvirket branchen positivt, vil afskaffelsen af håndværkerfradraget for 2015 sandsynligvis give en nedgang i opgaver fra foråret Det forventes også, at der i de kommende år bliver en branchekonsolidering for de mellemstore virksomheder, hvor virksomheder vil blive lagt sammen og fortsætte som en forbedret og større organisation. Herved vil de blive bedret rustet til at byde på større opgaver og mulighederne for vækst vil blive større. Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen 5

6 Dækningsgrad 2 25 % 20 % 15 % 10 % 23 % 22 % 12 % 13 % Udvikling i dækningsgrad Vi har analyseret på dækningsgraden 2 (indtjening på sagerne i procent) for de medvirkende tømrer- og snedkervirksomheder i hele Danmark, og udviklingen er stort set uændret, når der analyseres på virksomhedernes sidste 2 regnskabsår. Dækningsgraden er en vægtet beregning og i beregning af dækningsgraden er medtaget alle personaleomkostninger inkl. funktionærlønningerne, da vi ikke har grundlag for at kunne opdele lønningerne i produktionslønninger og funktionærlønninger. 5 % 0 % Jylland/Fyn Foregående regnskabsår Sjælland Seneste regnskabsår Grafen for Jylland/Fyn og Sjælland er ikke helt retvisende, da de jyske og fynske virksomheder ikke tjener 10 % point mere på deres sager kontra de sjællandske virksomheder. I vores population indgår der flere større virksomheder på Sjælland mod færre større virksomheder i Jylland og Fyn. Der tegner sig et billede af, at mindre virksomheder i gennemsnit har en højere dækningsgrad kontra større virksomheder. Mindre virksomheder på f.eks. under 20 mio. kr. i nettomsætning tjener i gennemsnit mellem 22 % - 30 %, mens større virksomheder tjener mellem 11%-17 %. Dækningsgraden for Jylland og Fyn er faldet fra 23 % til 22 % og omfatter primært mindre virksomheder, mens dækningsgraden er steget for Sjælland fra 12 % til 13 %, hvor der indgår flere større virksomheder. Dækningsgraden er stort set uændret selvom der er en omsætningsstigning på henholdsvis 11 % i Jylland og Fyn og en omsætningsstigning i København og Sjælland på 18 %. Soliditetsgrad 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 39 % 38 % 36 % 37 % Udvikling i soliditetsgrad Soliditetsgraden er et udtryk for hvor solid og velkonsolideret en virksomhed er, og udviklingen i soliditetsgraden for tømrer- og snedkervirksomheder er et mindre fald fra sidste år til i år. Men overordnet set er den gennemsnitlige tømrer- snedkervirksomhed godt rustet til fremtiden og den gennemsnitlige soliditetsgrad ligger på ca. 37 % over hele Danmark. Hertil kan suppleres, at der er flere virksomheder, som har positive resultater og gennemsnitlig er virksomhedernes resultater steget fra sidste år til i år. 15 % 10 % 5 % 0 % Jylland/Fyn Foregående regnskabsår Sjælland Seneste regnskabsår 6 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen

7 Omsætning pr. ansat 450 1, , ,2 Mio. kr Mio. kr. 1,0 0,8 0,6 0,4 50 0,2 0 Jylland/Fyn Sjælland 0,0 Omsætning pr. ansat Foregående regnskabsår Seneste regnskabsår Foregående regnskabsår Seneste regnskabsår Udvikling i omsætning pr. ansat Vi har valgt at medtage nøgletallet, omsætning pr. ansat, selvom der kan være forskel på tømrer- og snedkervirksomhederne, om hvorvidt de anvender egne ansatte eller underleverandører. Det er vores forventning, at virksomhederne er konstante i deres anvendelse af enten egne ansatte eller underleverandører, hvorfor udviklingen i nøgletallet kan anvendes. Omsætning pr. ansat er steget fra TDKK til TDKK 1.393, hvilket er en stigning på 14 %, og som kan være et udtryk for en mere effektiv forretningsgang og forbedret produktivitet hos virksomhederne. Afkastningsgrad 25 % Udvikling i afkastningsgrad 20 % 15 % 10 % 19 % 20 % 10 % 11 % Afkastningsgraden er et udtryk for, hvor stort et afkast virksomheden modtager for hver investeret krone. Afkastningsgraden er svagt stigende i Jylland og Fyn fra 19 % til 20 %, mens afkastningsgraden for Sjælland er steget fra 10 % til 11 %. Forskellen fra Jylland og Fyn til Sjælland hænger sammen med forskellen i dækningsgraden og hvor der reelt ikke er 10 % point forskel på afkastningsgraden fra Jylland og Fyn til Sjælland. Forklaringerne på forskellen er de samme som for dækningsgraden, hvorfor vi henviser hertil. 5 % 0 % Jylland/Fyn Foregående regnskabsår Sjælland Seneste regnskabsår Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen 7

8 Fokuserede styringsværktøjer Det er afgørende at have de rette styringsværktøjer i en branche med høj konkurrence og store udsving i aktivitetsniveauet. Følgende parametre har vi udpeget som væsentlige for at øge indtjeningen: Løbende rapportering Regelmæssig rapportering fx en oversigt med de væsentligste nøgletal øger muligheden for løbende at rette op på de områder af forretningen, hvor indtjeningen kan forbedres. Undlad kun at se på driften én gang om året i forbindelse med årsregnskabet. Foretag en løbende rapportering ugentligt eller månedligt og inddrag kvalificerede sparringspartnere som revisor og bestyrelse. Høj detaljeringsgrad Specificér omsætning og omkostninger ud på laveste niveau i råbalance/månedsrapporten. Kunsten ligger i at have en tilstrækkeligt høj detaljeringsgrad uden samtidig at miste overblikket. Her er det vigtigt at få et overblik over de igangværende sager, således at disse nøje kan følges, hvilket reducerer risikoen for fejlslagne sager og dårlig indtjening. Få, men stærke styringsnøgletal En øget detaljeringsgrad forbedrer muligheden for at styre forretningen efter de parametre, der er selve kernen i tømrer- og snedker virksomhedens daglige drift. Dækningsgrad 2 (Bruttoavance/omsætning *100) Dækningsgrad 2 udtrykker hvor meget bruttoavancen udgør af omsætningen. Bruttoavancen opgøres som nettoomsætning fratrukket vareforbrug, underleverandører og personaleomkostninger (produktionslønningerne). Dækningsgraden 2 måler indtjeningen på den enkelte sag i % og procenten afhænger af virksomhedens størrelse. Dækningsgraden 2 kan bruges som målestok ved afgivelse af tilbud samt til løbende opfølgning på den enkelte sag og afslutningsvist til efterkalkulation af sagen. Nettoomsætning pr. ansat (nettoomsætning / gns. antal ansatte) Nettoomsætning pr. ansat kan bruges som benchmark værktøj, hvor den enkelte virksomhed kan sammenligne sig med de bedste i branchen og vurdere omfanget og behovet af antal ansatte. Her skal der tages hensyn til anvendelsen af underleverandører, som kan give et misvisende nøgletal afhængigt af omfanget af underleverandører frem for egne ansatte. 8 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen

9 Soliditetsgrad (egenkapital/ passiver i alt * 100) Soliditetsgraden er et vigtigt nøgletal, som udtrykker hvor konsolideret en virksomhed er. Soliditetsgraden er et vigtigt parameter, når banker m.fl. vurderer risikoen i virksomheden og nøgletallet har også indflydelse på bankers fastsættelse af renter, gebyrer m.v. Bankers nuværende niveau for en tilfredsstillende soliditetsgrad ligger på mellem 30 %-35 %. Det er derfor et vigtigt nøgletal for virksomheder at forsøge at optimere soliditetsgraden i virksomheders årsrapport. Det er derfor en god ide inden virksomhedens årsafslutning at se på, hvorledes soliditetsgraden kan forbedres ved f.eks. balancetilpasning. Vi har nogle klare bud på, hvordan din virksomhed kan få optimeret balancen og virksomhedens nøgletal: Nedbringelse af leverandørgæld med overskudslikviditet Tilpasning/afregning af koncerninterne mellemregninger Inddrivelse af tilgodehavender fra kunder inden regnskabsårets udløb Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen 9

10 Aktuelle forhold og tendenser i branchen Arbejdsgarantier Der er desværre inden for de senere år sket en forøgelse af omkostningerne til arbejdsgarantier samtidig med, at garantistillerne i visse tilfælde har stillet krav om større sikkerhedsstillelse m.m. for arbejdsgarantierne. Dette har medført et nødvendigt større samarbejde mellem virksomhederne i branchen og stillerne af arbejdsgarantier. 3 gode råd til Tømrer- og Snedkervirksomhederne sikre en tilfredsstillende arbejdsgarantiramme i god tid inden indgåelse af kontrakt løbende konstruktiv dialog med garantistillerne samt sikre en rettidig nedskrivning af stillede arbejdsgarantier Budget for arbejdsgarantirammen, dialog med arbejdsgarantistiller kan bidrage til at fortsætte det gode samarbejde mellem Tømrer- og Snedkervirksomhederne samt med garantistiller. Opnå en permanent skattebesparelse Igangværende arbejder opgøres på virksomhedens årsafslutningstidspunkt og salgsværdien af de igangværende arbejder indregnes i årsrapporten. I salgsværdien af de igangværende arbejder indgår en a conto avance, men skattemæssigt kan virksomheder udskyde beskatning af a conto avancen indtil afleveringstidspunktet. Det medfører, at den indregnede a conto avance på de igangværende arbejder først bliver beskattet det efterfølgende år eller senere. Herved opnås en reduceret skattebetaling for det enkelte år samt en likviditetsfordel. Da selskabsskattesatsen er faldende fra 24,5 % i 2014 til 23,5% i 2015 og 22 % i 2016, vil en udskydelse af beskatning af a conto avancen på de igangværende arbejder medfører en permanent skattebesparelse for den enkelte virksomhed. 10 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen

11 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen 11

12 12 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen

13 Analysebaggrund Foranstående analyse er udarbejdet på baggrund af officielle årsrapporter for PwC s kunder inden for den pågældende branche. Endvidere er der også på et aggregeret niveau medtaget oplysninger om nettoomsætning og der indgår i beregningerne også tal for vareforbrug, personaleomkostninger mv. Analysen omfatter virksomheder med NACE-kode Der udarbejdes ikke analyser på populationer på under 25 virksomheder, hvorved det sikres, at det ikke er muligt at identificere tal fra enkeltvirksomheder. Virksomheder der på grund af størrelse i forhold til gennem-snittet af populationen eller med specielt store positive eller negative afvigelser vil kunne påvirke analysen uforholdsmæssigt meget, er ligeledes frasorteret i analysen. Analysen er udarbejdet på baggrund af de senest tilgængelige årsrapporter indsendt i perioden 1. januar oktober Nøgletalsdefinitioner Nettoomsætning: Omsætningen eksklusiv moms og punktafgifter. Også kaldet Omsætning. Nettoomsætning pr. ansatte: (Omsætning/Antal ansatte) Udtrykker hvor meget medarbejderne i gennemsnit har bidraget med til omsætningen. Soliditetsgrad: (Egenkapital/Samlet balance ekskl. likvider og værdipapirer) * 100 Udtrykker hvor stor en del af den samlede kapital, der er fremkommet ved egenfinanisering. Afkastningsgrad: (Primært resultat/samlet balance) * 100 Udtrykker hvor stor den samlede kapitals afkast er gennem den primære aktivitet. Dækningsgrad 2: (Bruttoavance/Omsætning) * 100 Udtrykker hvor meget bruttoavancen udgør af omsætningen. Bruttoavancen er opgjort som nettoomsætning fratrukket vareforbrug, underleverandører og personaleomkostninger. Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen 13

14 Moms- og afgiftsregler for byggebranchen Med virkning fra 1. januar 2011 blev der indført nye regler for moms i forbindelse med fast ejendom. De nye regler har medført en gennemgribende ændring af momsforholdene i branchen, og de påvirker en lang række dispositioner. Derudover er byggebranchen generelt underlagt komplekse regler, og det betyder, at mange virksomheder ikke behandler moms og afgifter korrekt og optimalt. Moms 1. Bygges der for egen eller fremmed regning? Virksomheder, der beskæftiger sig med opførelse (herunder til- og ombygning) af fast ejendom, skal først og fremmest gøre sig klart, om byggeriet sker for fremmed regning eller for egen regning. Salg af en helt almindelig entrepriseydelse er byggeri for fremmed regning. Herudover er der tale om byggeri for fremmed regning, hvis den bindende aftale med køber indgås før påbegyndelsen af støbning af fundament (ved nybyggeri) eller før påbegyndelsen af det egentlige ombygningsarbejde 1.1 Byggeri for fremmed regning Byggeri for fremmed regning er det almindelige udgangspunkt, og som nævnt ovenfor håndteres det momsmæssigt som en entrepriseydelse. Entrepriseydelser er generelt momspligtige, og det indebærer, at den aftalte entreprisesum skal tillægges moms. 1.2 Egen regning Hvis der bygges for egen regning, finder de særlige regler om pålægsmoms (eller byggemoms) anvendelse. Pålægsmomsen er alene relevant for det arbejde, der udføres af virksomhedens egne ansatte i forbindelse med byggeriet (herunder også projekteringen såsom arkitekt og ingeniør). Arbejde udført af tredjemand skal således ikke medregnes ved opgørelsen af pålægsmomsen. Pålægsmomsen er indført for at udligne den momsmæssige konkurrencefordel, som man ellers ville få, hvis man ansatte medarbejdere til at udføre ydelsen frem for at købe ydelsen ude i byen. Pålægsmoms Pålægsmomsen er en moms på værdien af (1) eget arbejde og (2) egne materialer. Ved byggeri for egen regning er momsgrundlaget virksomhedens almindelige salgspris for en tilsvarende leverance til tredjemand eller en kalkuleret salgspris (inkl. avance), hvis der ikke findes en almindelig salgspris. Pålægsmomsen er således en teknisk salgsmoms, som virksomheden selv skal angive. Hvis pålægsmomsen opgøres i forbindelse med momspligtige leverancer, har virksomheden fradragsret for pålægsmomsen. 2. Kort om moms ved salg af fast ejendom Den nye moms på fast ejendom rammer følgende situationer: 1. Salg af byggegrunde (herunder særskilt salg af en bebygget grund) 2. Salg af nye bygninger, herunder tilbygninger 3. Salg af væsentligt ombyggede ejendomme Selv om reglerne har været gældende i godt 4 år, så er der stadig en lang række vanskelige områder, som virksomhederne skal være opmærksomme på. 14 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen

15 2.1 Hvad er en byggegrund? Der var oprindeligt lagt op til, at afgrænsningen af begrebet byggegrund skulle ske med udgangspunkt i planlovgivningen. Som praksis har udviklet sig, er der i dag et selvstændigt momsretligt byggegrundsbegreb, der rammer meget bredere end planlovgivningens bestemmelser. Det er således i dag fx underordnet, om et areal er lokalplanlagt eller ej. Hvis det blot principielt er egnet til bebyggelse, så er der risiko for, at der skal pålægges moms ved salg. 2.2 Salg af gamle bygninger med henblik på udvikling Salg af gamle bygninger (dvs. bygninger opført før 1/1-11) er fritaget for moms ved salg. Det gælder dog ifølge SKAT ikke, hvis den gamle bygning sælges med nedrivning for øje. SKAT s praksis på dette område er væsentligt skærpet gennem det seneste 1½ års tid. Hvis køber således ikke køber ejendommen for bygningens skyld, men derimod med henblik på at udvikle ejendommen, vil SKAT med stor sandsynlighed omkvalificere salget til et momspligtigt salg af en byggegrund. Dette kan også gælde, selv om det ikke er hele bygningen, der nedrives. 2.3 Hvornår er en bygning ny En bygning er ny (dvs. momspligtig ved salg), hvis (1) salget sker inden første indflytning, eller (2) førstegangssalget sker inden 5 år fra bygningens færdiggørelse. Herudover gælder der særlige forhold, hvis der sker salg mellem interesseforbundne parter. Hvis bygningen således er ældre end 5 år, skal der ikke pålægges moms ved salget. Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen 15

16 2.4 Væsentligt ombyggede ejendomme Hvis en ejendom væsentligt ombygges (fx i forbindelse med en konvertering fra erhverv til bolig), skal der pålægges moms ved salget. En ombygning anses for væsentlig, hvis værdien af ombygningen (ekskl. moms) overstiger 25 % af (1) den offentliggjorte ejendomsvurdering med tillæg af ombygningsværdien eller (2) salgsprisen. Hvis det alene er bygningen, der sælges, er procentsatsen 50. Vi ser en lang række projekter, hvor der ikke er tilstrækkeligt fokus på de mange problemstillinger, der ligger i ombygningsprojekter. Det er i den forbindelse særligt vigtigt at være opmærksom på, at ombygningsværdien skal vurderes på den enkelte ejerlejlighed og sættes i forhold til salgsprisen for den enkelte ejerlejlighed. Det indebærer, at der meget ofte i disse projekter er såvel momsfritagne lejligheder som momspligtige lejligheder. Der bør reelt ikke træffes beslutning om et ombygningsprojekt, før følgende er analyseret i bund: 1. Anskaffelsessum 2. Ombygningsværdi og fordeling på de enkelte lejligheder 3. Salgspriser for hver enkelt lejlighed (det er ikke nok med en gennemsnitlig salgspris) 4. Forventninger til prisudvikling 5. Uforudsete udgifter 6. Lejeniveauer 2.5 Momsfritaget anvendelse Hvis der opføres fast ejendom med henblik på momsfritaget anvendelse (fx udlejning til boligformål), og ejendommen efterfølgende sælges, kan dette salg efter omstændighederne være fritaget for moms. SKAT har en restriktiv tilgang, og vi anbefaler generelt, at der søges råd. 3. Fradragsret En virksomhed har fradragsret for moms i det omfang, at momsen kan allokeres til momspligtige aktiviteter. Dette gælder selvfølgelig ved den almindelige entrepriseydelse (byggeri for fremmed regning), men det gælder nu også i de tilfælde, hvor salget af fast ejendom er momspligtigt, jf. de nye regler. Hvis salget er momspligtigt efter de nye regler, har virksomheden fuldt momsfradrag - herunder også for den teknisk beregnede pålægsmoms. 3.1 Særligt om reguleringsforpligtelser Hvis virksomheden indledningsvist har vurderet, at der er fuldt momsfradrag for en udgift, men det efterfølgende viser sig ikke at være tilfældet, træder de særlige reguleringsregler i kraft. Disse regler skal sikre, at en virksomhed ikke uberettiget opnår en momsfordel i en situation, hvor det efterfølgende viser sig, at der ikke er ret til fuldt momsfradrag. Reguleringsreglerne gælder i 10 år ved nyopførelse samt til-/ombygning af fast ejendom og 5 år ved reparation/ vedligeholdelse af fast ejendom (> kr.). 4. Opsummering Det er vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på de særlige momsregler, der gælder inden for byggeri og salg af fast ejendom. Særligt de nye regler er stadig underlagt betydelige usikkerheder, og det er nødvendigt med rådgivning, hvis man har projekter, hvor disse regler er relevante. Det forudsætter dog, at opførelsen af ejendommen udelukkende er sket med henblik på udlejning, og at der ikke er taget fradrag i forbindelse med projektet. 16 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen

17 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen 17

18 Afgiftsregler for byggebranchen Et solidt fundament til at beregne godtgørelsen af dine energiafgifter Der er i de senere år sket markante ændringer på afgiftsområdet. Afgiftssatserne ændres generelt, ligesom mulighederne for godtgørelse af afgifter ændres. Elektricitet Byggevirksomheder har mulighed for at få godtgjort en andel af afgiften af elektricitet. Anvendelsen af elektricitet er afgørende for, hvor stor en andel af elafgiften virksomhederne kan få godtgjort. Virksomhederne kan kun få godtgjort en mindre andel af afgiften af elektricitet anvendt til opvarmning af rum og vand samt komfortkøling. For at opnå denne godtgørelse skal elforbruget til opvarmning af rum og vand samt komfortkøling som udgangspunkt opgøres ved måling. Såfremt forbruget til opvarmning af rum og vand samt komfortkøling ikke måles, er der en risiko for, at virksomheden slet ikke kan få godtgjort afgifter. Det tillades dog at anvende standardmetoder til at opgøre den del af afgiften, som virksomhederne ikke kan få godtgjort: 1. Afgift på 10 kr. pr. m² pr. måned i 12 måneder dækker både rumvarme og komfortkøling, men ikke opvarmning af vand. 2. Komfortkølingsafgift på 10 kr. pr. m² pr. måned i 4 måneder, hvis det kan dokumenteres, at virksomheden kun køler i 4 måneder årligt (gælder påbegyndte måneder). 3. Den fremstillede mængde varme opgjort efter varmemåler, ganget med 1,1. 4. Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned i 12 måneder dækker både rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. 5. Den installerede effekt ganget med den faktisk målte driftstid dækker både rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. Registrering for afgift af elektricitet Bruges der en generator på mindst 50 kw på byggepladserne, er der mulighed for at blive registreret efter elafgiftsloven. Dette er en fordel, som betyder, at virksomheden får godtgjort energiafgiften på dieselolie eller gas mod i stedet at beregne elafgift. Virksomheder, der anvender elektricitet, kan få godtgjort en væsentlig del af afgiften på den elektricitet, som bruges ved byggeri f.eks. til drift af værktøjer eller redskaber på pladsen. Brændsler Energiafgifter på brændsler godtgøres som udgangspunkt ikke. Men hvis brændslet anvendes til varefremstilling, er der en lang række forskellige anvendelser, kaldet procesforbrug, hvor energiafgiften på forbruget kan godtgøres. Byggevarme Byggeentreprenører har i forbindelse med nybyggeri og byggerenovering mulighed for at få godtgjort en andel af afgiften af energi anvendt til varmekanoner og radiatorer, hvis opvarmningen har det formål at udtørre byggematerialer eller opretholde en for byggeriet nødvendig temperatur. Vand Virksomhederne kan få godtgjort vandafgiften og drikkevandsbeskyttelsesbidraget. Det er underordnet for godtgørelsen, hvad virksomhederne bruger vandet til. Forbrugeren af energien Byggeentreprenører har mulighed for at få godtgjort energiafgiften på energi, der forbruges i forbindelse med byggeriet. Muligheden er dog afhængig af, hvad der er aftalt i byggekontrakten vedrørende omkostninger til energi. Det kan derfor i flere tilfælde være en fordel at vurdere dette nærmere inden underskrivelse af kontrakten, da ikke alle typer af virksomheder har mulighed for at opnå godtgørelse af energiafgifter. 18 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen

19 Du finder PwC i hele Danmark Vi er lige i nærheden. Skal vi ses? Hos PwC har vi specialister, som står klar med de rette værktøjer til at forbedre organiseringen og processerne for din tømrer- og snedkervirksomhed. Vi har lokalkontorer i hele landet og vil meget gerne mødes og drøfte din virksomheds behov og udfordringer. Vi vil også gerne fortælle dig meget mere om, hvordan vores totalrådgivningskoncept kan give dig og din virksomhed succes. Det behøver ikke tage mere end en times tid. Ring og fortæl, hvor og hvornår du vil mødes. Eller bestil et uforpligtende møde på København Strandvejen Hellerup T: Hillerød Milnersvej Hillerød T: Næstved Toldbuen Næstved T: Skive Resenvej Skive T: Sønderborg Ellegårdvej Sønderborg T: Aarhus Jens Chr. Skous Vej Aarhus C T: Esbjerg Stormgade Esbjerg T: Holbæk Ahlgade Holbæk T: Odense Rytterkasernen Odense C T: Skjern Østergade Skjern T: F Trekantområdet Herredsvej Vejle T: Herning Rønnebærvej Herning T: Holstebro Hjaltesvej Holstebro T: Ringkøbing I.C. Christensens Allé Ringkøbing T: Slagelse Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse T: Aalborg Skelagervej 1A 9000 Aalborg T: Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen 19

20 Succes skaber vi sammen... Revision. Skat. Rådgivning.

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af tømrerog snedkerbranchen Januar 2016 2 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen Indhold Indledning: Et centralt erhverv 4 Tømrer- og snedkerbranchen 5 Konklusion

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Skab en succesfuld kommune

Skab en succesfuld kommune 009712 pwc.dk Skab en succesfuld kommune Med mere overskud og støtte til medarbejdere og borgere PwC kan hjælpe din kommune med at udnytte de menneskelige og økonomiske ressourcer optimalt til glæde for

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen November 2014 2 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen Indhold Indledning: To centrale erhverv 4 Hotelbranchen 5 Udvikling

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen November 2014 2 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen Indhold Indledning: To centrale erhverv 4 Hotelbranchen 5 Udvikling

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af elektrikerog el-installatørbranchen December 2016 2 Brancheanalyse af elektriker- og el-installatørbranchen Indhold Et centralt erhverv 4 Elektriker- og el-installatørbranchen

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen November 2013 2 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen Indhold Indledning: To vigtige spillere 4 Hotelbranchen 5 Udvikling

Læs mere

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned?

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? www.pwc.dk Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? Sebastian Houe 17. december 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Emner 1. Introduktion til 2. Introduktion til reglerne og baggrunden herfor 3.

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen Januar 2016 Summary Indhold Indledning: To centrale erhverv 3 Hotelbranchen 4 Konklusion på nøgletalsanalyse 5 Tendenser i branchen

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af restaurationsbranchen December 2016 Indhold Restaurationsbranchen 3 Nøgletalsanalyse 4 Konklusion på nøgletalsanalyse 5 Fokuserede styringsværktøjer 6 Tendenser

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen Januar 2016 Indhold Indledning: To centrale erhverv 3 Hotelbranchen 4 Nøgletalsanalyse 5 Fokuserede styringsværktøjer 7 Tendenser

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelbranchen December 2016 Indhold Hotelbranchen 3 Nøgletalsanalyse 5 Fokuserede styringsværktøjer 7 Tendenser i branchen 8 Moms- og afgiftsregler for hotelbranchen

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

POWERPOINT TEMPLATE TITLE

POWERPOINT TEMPLATE TITLE POWERPOINT TEMPLATE TITLE Få styr på MOMS ved køb og salg af fast ejendom v/advokat Tine Seehausen, den 2.11.2015 Ejendomsforeningen Fyn A focused subheading Date Fast ejendom og moms A. Moms ved køb og

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012

Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012 Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 28 67 41 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/4 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT Års 2015

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg Årsrapport 01.01.2010-31.12.2010 CVR-nr. 20 65 09 31 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. - 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Årsberetning... 3 Erklæring folkevalgt revisor...

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere