Region Midtjylland. Orientering om regeringens regionalpolitiske redegørelse Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august Punkt nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Orientering om regeringens regionalpolitiske redegørelse Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august Punkt nr."

Transkript

1 Region Midtjylland Orientering om regeringens regionalpolitiske redegørelse 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 35

2 Notat Den regionalpolitiske redegørelse 2008 kort fortalt I dette notat refereres den udsendte regionalpolitiske redegørelse I bokse er indsat en række regionale uddybninger og bemærkninger, og sidst omtales behandlingen af redegørelsen under Folketingets forespørgselsdebat den 15. maj Af den regionalpolitiske redegørelse, som Velfærdsministeriet netop har udsendt fremgår, at regeringen mener, at det overordnet går rigtig fint i Danmark regionalt set. Regeringen er godt på vej til at opfylde sin ambitiøse hensigtserklæring fra 2001 om at tilstræbe, at den regionale udvikling på langt sigt fører til mindre ulighed i service, beskæftigelse og økonomiske vilkår i regionerne. Dato Tel Side 1 Regeringen benytter i redegørelsen den skattepligtige indkomst til at beskrive den økonomiske ulighed. Hvis man i stedet benytter bruttoindkomsten, der ikke indeholder tekniske skattefradrag, er uligheden indsnævret knap så markant, som beskrevet i redegørelsen. Med de seneste års udvikling på boligmarkedet, kan man desuden have en formodning om, at uligheden målt på formue endda er gået den forkerte vej. Både mellem enkelte kommuner og ikke mindst mellem ejere og lejere. Kommunalreformen har medført, at kommunerne er blevet til forholdsvis store geografiske enheder, og der kan derfor være økonomiske forskelle internt i den enkelte kommune, som redegørelsen ikke fanger. Eksempelvis kan der være store forskelle på udviklingen i byer og landdistrikter. Ledigheden er faldet hurtigere og gennemsnitsindkomsten steget mere i regioner med det dårligste udgangspunkt i forhold til de bedst stillede. Ifølge en analyse, som Velfærdsministeriet har fået udarbejdet, er der sket en regional koncentration af produktionen over de seneste ti år, men samtidig er forskellene i indkomst blevet væsentlig mindre. Det skyldes i høj grad, at flere danskere pendler, altså bor og arbejder i to forskellige kommuner. Pendlingen er vokset med 4 procent-point over ti år og udgør nu

3 36,6 pct. Samme stigning i pendlingen findes i yderområderne, men her pendler kun 20 pct. Hvorfor flere borgere vælger at pendle, vil blive afklaret i en kommende analyse. En af de udfordringer, som udkantsområderne har til fælles med vækstområderne og resten af landet, er at skaffe tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Der er allerede i dag problemer med rekrutteringen, og de vil vokse i takt med, at den erhvervsaktive andel af befolkningen bliver mindre. Mens befolkningstallet i Danmark vokser, slås udkantsområderne med befolkningstilbagegang nettofraflytning. Her har kommunalreformen og finansieringsreformen dog forbedret grundlaget for, at udkantsområderne også kan yde en god offentlig service, lige som regionale erhvervs- og vækstpolitiske tiltag søger at etablere fornuftige beskæftigelsesmuligheder. Side 2 I Region Midtjylland er situationen den, at befolkningsudviklingen forventes at være positiv i hele regionen med undtagelse af de vestligste og østligste dele. Befolkningsudviklingen i de enkelte kommuner forventes dog at variere mellem land og by, idet de største byer i kommunerne fortsat forventes at få en mere positiv henholdsvis mindre negativ befolkningsudvikling end kommunerne under ét. At den demografiske udvikling er en særlig udfordring, tydeliggøres af, at andelen af befolkningen i den arbejdsdygtige alder (16 64-årige) forventes at falde frem mod 2030 i to ud af tre kommuner i den midtjyske region. Udviklingen i den statslige regionale forvaltning I udgangspunktet ønsker regeringen at placere nye statslige institutioner uden for hovedstadsområdet bød på store ændringer i den statslige sektor kommunalreformen lagde opgaver på skatte- og uddannelsesområdet over til staten, og mange statslige arbejdspladser blev flyttet geografisk. Status over kommunalreformen Kommuner, de nedlagte amter, regionerne og de berørte statslige institutioner har sikret en smidig og effektiv overgang til den nye struktur. De regionale konsekvenser kan ikke gøres op endnu, men der er aftalt følgende evalueringsforløb: en statusredegørelse for kommunalreformen, en redegørelse om implementering af kommunalreformen på det sociale område og specialundervisningsområdet, samt løbende evaluering af det nye beskæftigelsessystem. Kommunerne har skullet harmonisere deres serviceniveau, og mange har benyttet lejligheden til omlægninger og effektiviseringer, eksempelvis på folkeskoleområdet, hvor de mindste skoler er blevet nedlagt eller fusioneret.

4 Status over finansieringsreformen Reformen er en følge af kommunalreformen og skal sikre mod uhensigtsmæssige ændringer i byrdefordelingen mellem kommunerne. Finansieringsreformen betyder et højere udligningsniveau, der især kommer de vanskeligt stillede kommuner i yderområderne til gavn. Der er årligt afsat 186 mio. kroner til særligt vanskeligt stillede kommuner, som fordeles efter ansøgning. Herudover er en midlertidig forhøjelse på 150 mio. videreført i Af disse midler finansieres bl. a. et nyt tiltag, nemlig udviklingsaftalerne, som Velfærdsministeriet foreløbig har indgået med Bornholms Regionskommune, Lolland kommune og Langeland kommune. Regionale konsekvenser af statslige tiltag 2007 I 2007 er der besluttet eller gennemført 24 statslige tiltag, der vurderes at have positiv betydning for den regionale udvikling. Eksempelvis er professionshøjskolernes udviklingsplaner med en bred regional udbudsdækning samt en række nye uddannelser uden for København og Århus blevet godkendt. Side 3 På kulturområdet er der gennemført en mængde tiltag, der skal udbrede forskellige kulturelle tilbud til hele landet. Blandt de statslige tiltag er udpegningen af de to nationalparker i Region Midtjylland samt de indgåede kulturaftaler med flere kommuner. Den overordnede økonomiske ramme for regional udvikling. En sund økonomisk udvikling i hele landet er en central forudsætning for gode levevilkår i de enkelte regioner, og de seneste års høje beskæftigelse, lave ledighed, moderate inflation samt store overskud på de offentlige finanser har blandt andet medvirket til den meget positive regionale udvikling i beskæftigelsen. Regional erhvervspolitik Danmark får 0,5 mia. kroner årligt frem til 2013 fra EU til regional erhvervsudvikling fra Regionalfonden og Socialfonden. Midlerne skal medfinansieres krone til krone af stat, regioner, kommuner eller private aktører, og således er der i alt op til en mia. kroner årligt. Mindst 35 pct. af pengene skal komme yderområder til gavn. Pengene målrettes indsatsområder, der understøtter regeringens globaliseringsstrategi. Vækstforaerne er i gang med at implementere deres erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner. I 2007 har de besluttet at igangsætte 200 initiativer til næsten 1 mia. kroner. Vækstforum i Region Midtjylland har i 2007 bevilget og reserveret i alt 386 mio. kroner til 45 projekter og initiativer. De er finansieret af regionen og EU s strukturfonde.

5 De seks regionale vækstfora sikrer en regional forankring af erhvervspolitikken. De tager udgangspunkt i de enkelte områders rammevilkår og erhvervsspecialisering og har fokus på yderområder. Desuden overvåger de vækstvilkårene og afgiver indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. De fem regionale væksthuse understøtter de regionale erhvervsudviklingsstrategier bl.a. ved gratis uvildig problemafklaring til iværksættere og mindre virksomheder med vækstambitioner. Partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling I foråret 2007 har vækstforaene indgået regionale partnerskabsaftaler med regeringen om regional vækst og erhvervsudvikling med fokus på de enkelte regioners særlige muligheder og udfordringer. Parterne mødes i juni 2008 for at drøfte fremdriften i aftalen. Side 4 I regi af partnerskabsaftalen har Invest in Denmark under Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet, indgået samarbejde med hhv. Region Sjælland, de tre jyske regioner og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme. Samarbejdet har siden 2006 betydet en markant fremgang for udenlandske investeringer uden for hovedstadsregionen. Danmarks Eksportråd og Region Midtjylland har indgået et samarbejde med henblik på eksportfremme. Samarbejdet har betydet, at en af eksportrådets medarbejdere er placeret i Væksthus Midtjylland. Videnbaseret vækst og innovation Regeringen har igangsat en række initiativer, der skal sikre gode vilkår for innovation og videnbaseret vækst i regionerne blandt andet i form af øget samarbejde mellem videninstitutioner, virksomheder og andre aktører. Det handler blandt andet om brugerdreven innovation, regional informationsteknologi (IKT)satsning, små og mellemstore virksomheders samspil med vidensinstitutioner samt at få flere højtuddannede ud i yderområdernes virksomheder. Vækstforum i Region Midtjylland har taget udfordringen op og arbejder på den ene side med at virkeliggøre og konkretisere de statslige initiativer; på den anden side forsøger regionen at påvirke de statslige strategier. Således forsøger Region Midtjylland for øjeblikket at igangsætte en række offentligtprivate innovationsprojekter. Regional tilgængelighed af bredbånd og e-læring Regeringen har en målsætning om at sikre, at alle danskere kan få en bredbåndsforbindelse inden udgangen af I dag har mere end 99 pct. muligheden, og for at sikre de sidste har IT- og Telestyrelsen via en auktion solgt rettighederne til at distribuere bredbånd med vilkår for udbredelse, priser og tidsfrister.

6 Region Midtjylland støtter aktivt et samarbejde mellem Dansk Landbrugsrådgivning i Skejby og telefirmaet SkyLine. Herved sikres, at der som den første region etableres trådløst bredbånd til alle borgere både på landet og i byerne. I første omgang i Herning og Viborg kommuner, hvor borgerne i løbet af få måneder kan få tilbudt trådløst bredbånd. Hermed tilvejebringes en af betingelserne for at sikre levende landdistrikter. I sommeren 2007 lancerede Videnskabsministeriet en national strategi for e- læring og fik 135 mio. kroner over tre år til at udbrede anvendelsen og øge kvaliteten. E-læring vurderes at bidrage positivt til den regionale udvikling, fordi den gør læring tilgængelig for alle. Folkeskoler og ungdomsuddannelser Sammen med de kvalitetskrav, der stilles til folkeskoler og ungdomsuddannelser, spiller den geografiske tilgængelighed til uddannelserne en vigtig rolle i regeringens initiativer. Side 5 Regeringen vil derfor fremsætte et lovforslag, der vil give kommunerne større frihed til at organisere et bæredygtigt skolevæsen blandt andet skal de kunne etablere fælles ledelse af flere skoler og kunne drive dagtilbud og skoler sammen. Lovforslaget åbner desuden for kommunale integrerede skole-/folkebiblioteker. I 2007 er der indført et statsligt taxametertilskud på de almene gymnasier, hvilket vil gøre størstedelen af gymnasiernes økonomi afhængig af elevantallet. Derudover er der på finansloven for 2008 afsat midler til et særligt udkantstilskud til gymnasier i yderområderne. Der ydes ikke udkantstilskud til andre ungdomsuddannelser. Den samlede ramme for tilskud til gymnasierne er ikke hævet, så udkantstilskuddet er selvfinansieret. I Region Midtjyllands regionale udviklingsplan anbefales staten, at også andre ungdomsuddannelser ydes udkantstilskud med henblik på at sikre uddannelsesinstitutionernes overlevelse. I forbindelse med udbudet af erhvervsfaglige uddannelser og fastsættelse af kapaciteten på de enkelte skoler har regionsrådene i samarbejde med skolerne forestået koordineringen i forhold til de nye erhvervsfaglige fællesindgange på erhvervsuddannelsesområdet. I den forbindelse skal det bemærkes, at Undervisningsministeriet har set bort fra en række ønsker om et varieret udbud af indgange til erhvervsuddannelserne i yderområderne i Region Midtjylland. For at nå regeringens målsætning om, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er det helt afgørende, at der er et varieret udbud af uddannelser i alle dele af regionen.

7 Der er lagt stor vægt på den regionale udbudsdækning i professionshøjskolernes udviklingsplaner herunder at sikre udbud og udvikling af videregående uddannelser, efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Det bemærkes, at Professionshøjskolen VIA i forbindelse med Finanslovens endelige udformning har mistet et forventet tilskud på 33,5 mio. kroner til kvalitets- og udviklingsaktiviteter. Det betyder, at der er kvalitets- og udviklingsaktiviteter, der ikke kan iværksættes, hvilket får betydning for hele uddannelsesområdet i Region Midtjylland. Det er bl.a. uheldigt set i lyset af den nye nationale strategi for natur, teknik og sundhed, da en del af midlerne var tænkt at skulle understøtte Professionshøjskolen VIA s videncentre inden for naturfag, matematik og læsning. Midlerne var også tænkt at skulle understøtte aktiviteterne i videncentrene på sundhedsområdet. Her betyder det manglende tilskud, at det ikke har været muligt at oprette de planlagte videncentre med eksplicit fokus på sundhedsområdet. Det drejer sig om: sundhedsteknologi, psykiatriområdet, kræftområdet, kronikerområdet, KRAM (kost, rygning, alkohol og motion). Side 6 Ligeledes er der en del tekniske og merkantile udviklingsaktiviteter, der ikke bliver oprettet. Voksen- og efteruddannelse På baggrund af et landsdækkende forsøg med 15 regionale kompetencecentre med i alt 60 erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og VUC er har regeringen og arbejdsmarkedets parter i oktober 2007 indgået aftalen Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Hensigten er at samle ansvaret for de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser på færre og stærkere skoler for at få større fokus på og effekt af indsatsen. En aftale fra sommeren 2007 skal styrke den opsøgende vejledning og rådgivning over for kortuddannede lønmodtagere samt små og mellemstore virksomheder. I praksis gennemføres den tværinstitutionelle ordning af 3-5 voksenvejledningsnetværk i hver region. Vækstforum i Region Midtjylland har bevilget 50 mio. kr. til etableringen af den midtjyske Kompetenceplatform. Kompetenceplatformen er forankret hos Væksthus Midtjylland, der som operatør skal være med til at sikre et effektivt match mellem udbud og efterspørgsel efter uddannelse samt et stærkt samspil om vedvarende kompetenceudvikling i regionens virksomheder. Projektets effekter er således igangsætning af mere og bedre efteruddannelse for især de små og mellemstore virksomheder i regionen. Regeringen har i december 2007 fremsat lovforslag om at oprette op til ti erhvervsakademier for videregående uddannelser.

8 Boligområdet Der er i 2008 fremsat lovforslag, som skal gøre det lettere for kommunerne at gribe ind over for de dårligste boliger, blandt andet ved at pålægge boligejere at forbedre boligerne, forbyde sundheds- og brandfarlige boliger samt give tilskud til nedrivning. Forslaget ventes at træde i kraft 1. juli Udgiftsrammen til områdefornyelse i mindre byer er langt fra tilstrækkelig til at løse opgaven med de mere end faldfærdige huse i de mindre byer og på landet. Rammen er i lovforslaget hævet fra 20 % til 25 % af den samlede ramme på 50 mio. kr. årligt, svarende til en forøgelse fra 10 til 12,5 mio. kr. årligt. Regionsrådet, Vækstforum og kommunerne har derfor som led i projekter om landsbyfornyelse - i forening anmodet de berørte ministerier om betydeligt flere penge til sanering og fornyelse i landsbyer og på landet. Samtidig er anmodet om, at kommunerne får bedre muligheder for erhvervelse af ejendomme til sanering og fornyelse i landsbyer og på landet m.v. for at fremme indsatsen og skabe sammenhængende fornyelse. Side 7 Det forhøjede befordringsfradrag for pendlere i udkantsområder, der gælder kørsel over 100 km dagligt, videreføres i Formålet er at gøre det attraktivt at flytte til yderområderne eller blive boende der, selv om man får job i en større by. Kultur og oplevelsesøkonomi Staten bidrager med tilskudsordninger til at sikre et bredt kulturelt tilbud regionalt. Derudover har regeringen taget initiativer til at understøtte regionale fyrtårne på kulturområdet. I april 2006 fremlagde kulturministeren Strategi for Kultur i hele landet for at understøtte kulturlivet uden for hovedstadsområdet blandt andet med en kulturpulje og et forsøg med at lade lokale institutioner varetage nationale udviklingsopgaver. Kulturministeren har indgået 9 kulturaftaler og har tre mere undervejs for perioden , hvorefter statslige driftsbevillinger lægges ud til de kommunale parters egen disposition inden for aftalens rammer. I 2008 er der således overført 121 mio. kr. Kunstrådets handlingsplan for har fokus på Kunsten og kommunerne og har til formål at sprede kunsten mere bredt over hele landet. Et udvalg skal i 2008 foreslå, hvordan det konkret skal foregå. Et nyt center for kultur- og oplevelsesøkonomi i Roskilde skal styrke vilkårene for vækst ved at fremme samspillet mellem kultur- og erhvervsliv. Der er afsat 50 mio. I 2008 skal der sendes fire erhvervsrettede oplevelseszoner i udbud. Disse skal styrke vilkårene for vækst i udvalgte oplevelseserhverv.

9 Formålet med regionens kulturindsats, således som den er beskrevet i den regionale udviklingsplan og i oplægget til kulturpolitik, er at styrke netværk og udvikling. Det betyder, at regionens kulturpolitik i denne sammenhæng kan understøtte kulturministeriets forsøgsordning om lokale institutioners varetagelse af nationale udviklingsopgaver. I Region Midtjylland kan det f.eks. ske på børnekulturområdet og på museumsområdet (museal formidling, IT og nye medier). I stedet for udelukkende at arbejde med enkeltstående institutioner, er det dog regionens opfattelse, at man med fordel kan fremme udviklingsopgaver via regionalt baserede netværk eller konsortier. Redegørelsens afsnit omkring kultur og oplevelsesøkonomi falder ligeledes i tråd med formuleringerne i den regionale udviklingsplan om kultur som en drivkraft, hvis innovative potentiale indgår som en integreret del af regionsrådets erhvervs- og udviklingspolitik. Side 8 Landsbyer/landdistrikter og udkantsområder I forlængelse af regeringens landsplanredegørelse udgav et arbejdsudvalg i november 2007 rapporten Landsbyer i yderområder. Ifølge rapporten er det den generelle økonomiske og samfundsmæssige udvikling, der giver landsbyerne i yderområderne store udfordringer, men samtidig er der gode muligheder for at arbejde med landbyudvikling i de nye kommuner. Det kan blandt andet ske ved hjælp af de 50 mio. kroner, som årligt afsættes til områdefornyelse i nedslidte eller socialt belastede byområder. Vækstforums handlingsplan indeholder bl.a. projekter om landsbyfornyelse og om profilering af landdistrikterne som attraktive for bosætning og erhverv. På baggrund af de voksende problemer med forfaldne huse i landsbyer og på landet har regionsrådet, Vækstforum og kommunerne som led i projektet om landsbyfornyelse - i forening anmodet de berørte ministerier om initiativer på byfornyelsesområdet og planlovsområdet og flere penge til sanering og fornyelse i landsbyer og på landet. I anmodningen er også nævnt, at det er den klare opfattelse, at fornyelse og udvikling i landdistrikterne er vigtigt for at styrke landdistrikterne og få en balanceret udvikling i et sammenhængende Danmark. Fødevareministeriet og Velfærdsministeriet har i 2007 sat et pilotprojekt i gang vedrørende fælles by- og erhvervsudvikling i første omgang med i alt 15 mio. til Viborg, Herning, Lolland, Læsø og Tønder kommuner. Landdistriktsprogrammet yder årligt 560 mio. kr. for Rammerne for årene frem til 2013 ventes besluttet i efteråret Programmet vedrører forbedring af land- og skovbrugets konkurrenceevne, forbedring af miljø-

10 et og landskabet gennem støtte til arealforvaltning samt forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og tilskyndelse til diversificering af den økonomiske aktivitet. Danske Regioner finder, at indsatsen for job og levevilkår skal have betydelig højere prioritet end de budgetterede 25 % af landdistriktspuljen, som regeringen lægger op til. Det er derfor et centralt punkt i Danske Regioners forhandlinger med Fødevareministeriet om gennemførelsen af landdistriktsprogrammet for Region Midtjyllands andel af disse midler er i årligt 30 mio. kr. EFF-programmet skal bidrage til størst muligt vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor. Ca. 12 % af den årlige pulje på 258 mio. kr. i er afsat til eksempelvis at bevare fiskerisamfundene som kulturbærende miljøer, der er attraktive for bosætning og erhverv. Side 9 Region Midtjyllands andel af disse midler til f.eks. bevarelse af fiskerisamfundene er ca. 1,5 mio. kr. årligt. Ved forespørgselsdebatten i Folketinget den 15. maj 2008 vedtoges følgende:»folketinget tager den regionalpolitiske redegørelse til efterretning og understreger vigtigheden af, at der skabes gode muligheder for udvikling og bosætning i alle dele af landet. Folketinget opfordrer regeringen til at fortsætte arbejdet med at skabe gode vilkår for beskæftigelse, erhvervsudvikling, bosætning, vækst og velfærd i hele landet, som det bl.a. er sket med gennemførelsen af struktur- og finansieringsreformen. Folketinget opfordrer regeringen til fortsat at have høj opmærksomhed på uddannelse, innovation, videnbaseret vækst og iværksætteri som en vigtig del af grundlaget for den fremtidige vækst. Folketinget noterer sig, at de regionale forskelle i ledighed og indkomst er blevet mindre i de seneste år. Folketinget anmoder om, at den kommende regionalpolitiske redegørelse særskilt belyser, hvilke faktorer der har betydning for bosætning i landets kommuner, herunder områder, der igennem en årrække har oplevet befolkningsfald.«for stemte: 59 (V, DF, KF og NY), imod stemte: 49 (S, SF, RV og EL).

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2008

REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2008 REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2008 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET REGIONALPOLITISK REDEGØ RELSE 2008 - REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Udgivet af: Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark?

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? v/ Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen Regional erhvervspolitik

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling

Region Midtjylland Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 17. juni 2008 /DORNIE Referat af mødet i kl. 16:00 i Viborg Lounge Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Projekt Landsbyfornyelse 1 2 Projekt Profilering

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland

Beskæftigelsesregion Nordjylland Brainstormingseminar 22. september 2008: Arbejdskraft, kompetencer og uddannelse - Styr på viden, behov og samarbejde Nordjylland i overskrifter Sammenhæng mellem: Erhvervsindsatsen Beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser.

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser. 2009/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS)

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Bilag 1 Fra Regional Erhvervsudviklingsstrategi (REUS) og Regional Udviklingsplan (RUP) til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Med strukturreformen fik Regionsrådet til opgave at gå i spidsen

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

INSTITUT FOR FORSKNING OG UDVIKLING I LANDDISTRIKTER

INSTITUT FOR FORSKNING OG UDVIKLING I LANDDISTRIKTER Den offentlige sektor, lokalisering af statslige arbejdspladser og landdistriktsudvikling Dansk regionalforsker seminar (NS-RSA), Alsion, Sønderborg, 24.-25. april 2008. Abstract: Den offentlige sektor

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Markedsføring af Århusregionens it-kompetencer i regi af IT-rådet 2006 2008 med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Danmark uden kanter - Muligheder i hele landet

Danmark uden kanter - Muligheder i hele landet Danmark uden kanter - Muligheder i hele landet Uddannelse gør drømme til virkelighed. Derfor skal alle børn og unge have adgang til uddannelse uanset, hvor de vokser op i Danmark. Vi vil flytte flere af

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering - KKR Møde i Rebild d. 25.1.2013 v/ NES Formand og Erhvervsdirektør Torben Ladefoged Mariagerfjord Erhvervsråd

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Agenda Del I: Kommunerne og erhvervspolitikken Del II: Styring af den lokale

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Erhvervsfremme er en del af de lokale vækstvilkår Erhvervsfremme Erhvervsrettede myndighedsopgaver Infrastruktur

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere