Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014"

Transkript

1 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension Gennemsnitsalderen for en ny førtidspensionist er stigende Fald i andel af ikke-vestlige indvandrere blandt nye førtidspensionister Markant fald i andelen af nye førtidspensionister med en psykisk lidelse Over halvdelen af de nye førtidspensionister er uden forudgående beskæftigelse Fald i andel der kommer fra kontanthjælp Sagsbehandlingstiden i kommunerne faldt i Andelen af afslag er markant større Ansøgninger på det foreliggende grundlag ender oftere med afslag 14 2 Hvem får tilkendt førtidspension? Geografisk fordeling af tilkendelser af førtidspension Tilkendelse af førtidspension sker hyppigst i alderen år Få afslag til ansøgere med kræftsygdomme Ikke- vestlige indvandrere får oftere afslag Relativt færre af de tidligere beskæftigede indenfor handel og transport mv. får tilkendt førtidspension Af de nye førtidspensionister uden forudgående beskæftigelse modtog 29 procent ingen overførelsesindkomst 23 3 TEMA - Afgørelser på det foreliggende grundlag Færre søger på det foreliggende grundlag Færre afgørelser ender med tilkendelse af førtidspension Geografisk fordeling af afgørelser om førtidspension truffet på det foreliggende grundlag Geografisk fordeling af tilkendelser af førtidspension på det foreliggende grundlag Borgere, der får tilkendt førtidspension på det foreliggende grundlag, har oftere psykiske lidelser Lille forskel i alder på tilkendelsestidspunktet Indvandrere med ikke-vestlig baggrund ansøger oftere om førtidspension på det foreliggende grundlag, og får oftere afslag Borgere, der får tilkendt førtidspension på det foreliggende grundlag, kommer oftere fra kontanthjælp 36 Bilag 1 Indsamling og behandling af data 39

3 Titel Førtidspension 2014 Udgiver Ankestyrelsen, juni 2015 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon Hjemmeside

4 1 Forord Ankestyrelsen udgiver hvert år en statistik, der belyser udviklingen i tilkendelser af førtidspension Førtidspensioner: Årsstatistik. For 2014 er stort set alle sager afgjort efter de nye regler om førtidspension, der trådte i kraft 1. januar De nye regler adskiller sig blandt andet ved, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension, men i stedet skal have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb. Personer over 40 år kan fortsat få tilkendt førtidspension, men som udgangspunkt skal de deltage i et ressourceforløb. Hvis det helt åbenbart ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at borgeren først har været igennem et ressourceforløb Ankestyrelsens statistik bygger på indberetninger fra kommunerne, og Ankestyrelsen vil gerne takke de medarbejdere, der er med til at sikre fyldestgørende og korrekte oplysninger. Kapitel 1 beskriver udviklingen i afgørelser om førtidspension i perioden Det uddybes blandt andet, hvordan afgørelserne har udviklet sig på henholdsvis tilkendelser og afslag, hvilket grundlag kommunerne har truffet afgørelsen på og udviklingen i hvilke diagnoser, der ligger til grund for tilkendelser af førtidspension. Endvidere beskrives hvordan afgørelserne fordeler sig efter sagens udfald, og hvad der er baggrund for ansøgningen om førtidspension. Kapitel 2 beskriver de ny førtidspensionister i kommunerne i 2014 efter lov om social pension (2003- ordningen og 2013-ordningen). Der er blandt andet fokus på, hvor i landet der tildeles flest førtidspensioner, tidligere beskæftigelse og indkomst. Kapitel 3 er temakapitel med fokus på de ansøgninger om førtidspension der behandles på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Størstedelen af de data, som er grundlaget for årsstatistikken, kan findes via Tal fra Ankestyrelsen, som findes på Ankestyrelsens hjemmeside Her er det også muligt at trække data på kommuneniveau. Talportalen giver mulighed for at udtrække data fra et udvalg af Ankestyrelsens statistikker. Årsstatistikken udkommer elektronisk på Ankestyrelsens hjemmeside.

5 2 1 Tendenser Dette kapitel har fokus på udviklingen i antallet af tilkendelser af førtidspension i de seneste 5 år, herunder grundlaget for tilkendelsen og diagnosen, som ligger til grund for tilkendelsen af førtidspension. Reglerne for tilkendelse af førtidspension blev ændret den 1. januar 2013 for nyoprettede sager (2013-ordningen), se nærmere nedenfor, mens sager, som var påbegyndt tidligere, blev afgjort efter de tidligere regler (2003-ordning). I 2014 var der enkelte afgørelser, som blev afgjort efter 2003-ordningen, hvorfor der forsat indgår oplysninger om begge ordninger for 2014 i kapitlet. Grundlaget for statistikken om afgørelser om førtidspension Ankestyrelsens årsstatistik er en afgørelsesstatistik, der omfatter antallet af afgørelser og ikke antallet af personer, der får tilkendt førtidspension. Hvis der i løbet af året er truffet flere afgørelser om den samme person, vil personen indgå i statistikken hver gang, der er truffet en afgørelse. Andelen, der indgår med flere afgørelser, skønnes dog at være mindre end én procent af det samlede antal årlige afgørelser. Grundlaget for statistikken er de indberetninger af afgørelser om førtidspension, som kommuner og Ankestyrelsen træffer efter lov om social pension (2003-ordning og 2013-ordning). 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension I de seneste 5 år er antallet af tilkendelser af førtidspension faldet. Fra 2010 til 2012 faldt antallet af tilkendelser fra til og efter lovændringen faldt antallet af tilkendelser til tilkendelser i Antallet af tilkendelser var fortsat lavt i 2014, hvor der var tilkendelser. Stigningen i antallet af tilkendelser fra 2013 til 2014 på 7 procent skal formentlig ses i sammenhæng med, at antallet af tilkendelser i 2013 var ekstraordinært lavt på grund af indfasning af de nye regler. Det samlede antal tilkendelser i 2014 svarer til en reduktion på 64 procent i forhold til antallet af tilkendelser i Men 2010 var også det år, der blev tilkendt flest førtidspensioner siden den forrige reform fra 2003.

6 3 Den nye lovgivning, som trådte i kraft 1. januar 2013, har således haft en markant virkning på antallet af tilkendelser. Der kan dog forsat være en vis forsinkelseseffekt i antallet af afgørelser. Det skyldes, at de fleste borgere efter den nye førtidspensionsreform skal deltage i ressourceforløb, før der eventuelt senere tages stilling til førtidspension. Niveauet for antallet af tilkendelser i de kommende år kan derfor ikke uden videre vurderes ud fra 2013 og De nye regler indebærer blandt andet, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, med mindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel, tværfaglig og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle arbejdsevnen. I 2014 var der 355 borgere, som fik tilkendt førtidspension efter deltagelse i et ressourceforløb. Det lave antal skal ses i sammenhæng med, at ressourceforløb som udgangspunkt har en længere varighed. Personer over 40 år skal tilsvarende tilbydes ressourceforløb, inden der eventuelt kan påbegyndes sag om førtidspension. I 2014 blev stort set alle tilkendelser givet efter de nye regler (2013-ordningen). Der blev således tilkendt 37 førtidspensioner efter 2003-ordningen og førtidspensioner efter 2013-ordningen, se figur 1.1. Figur 1.1 Antal tilkendelser af førtidspension, , antal Antal ordning 2013-ordning

7 4 Efter pensionsloven har kommunerne pligt til at foretage en helhedsvurdering af en ansøgning om førtidspension. Dette indebærer, at kommunen skal vurdere ansøgningen i forhold til alle relevante hjælpemuligheder efter den sociale lovgivning ikke kun i forhold til ansøgningen om førtidspension (pensionslovens 17, stk. 1). Hovedparten (89 procent) af alle tilkendelser af førtidspension i 2014 skete efter denne bestemmelse, jf. figur 1.2. Herudover kan der tilkendes førtidspension efter pensionslovens 17, stk. 2-4, som omfatter: - Afgørelser på det foreliggende grundlag - Seniorførtidspension - Tilkendelser uden borgerens samtykke På det foreliggende dokumentationsgrundlag Førtidspensionsreformen fra 2003 gjorde det muligt for borgeren at stille krav om, at ansøgningen om førtidspension blev behandlet på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Denne mulighed er videreført med den nye førtidspensionsreform, som trådte i kraft 1. januar 2013 ( 17, stk. 2). I 2014 udgjorde ansøgere på det foreliggende dokumentationsgrundlag 7 procent af det samlede antal tilkendelser. I perioden udgjorde andelen af tilkendelser på det foreliggende grundlag mellem 4 og 6 procent, mens andelen af tilkendelserne udgjorde hele 18 procent i 2013, se figur 1.2. Seniorførtidspension Med aftalen om senere tilbagetrækning af 13. maj 2011 har borgere fra 1. januar 2014 fået mulighed for at ansøge om førtidspension, hvis de har en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet og højest 5 år til folkepensionsalderen, den såkaldte seniorførtidspension. I 2014 udgjorde andelen af tilkendelser af seniorførtidspension 3 procent, se figur 1.2. Uden borgerens samtykke Kommunerne har både efter 2003-ordningen og 2013-ordningen mulighed for at påbegynde en sag og træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, som ikke selv har rettet henvendelse herom. Det kan for eksempel være en psykisk syg borger. Andelen af tilkendelser af førtidspension uden ansøgerens samtykke har i de sidste fem år udgjorde mindre end én procent af det samlede antal tilkendelser, se figur 1.2.

8 5 Kommunernes forskellige grundlag for behandling af en førtidspensionssag efter lov om social pension: 2013-ordningen Almindelig førtidspension 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 2 og 3. Det foreliggende grundlag Stk. 2. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde forelægges sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Seniorførtidspension Stk. 3. Personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet kan fra 5 år før folkepensionsalderen ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). I sådanne sager iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen. Kommunalbestyrelsen kan dog indhente nye oplysninger til brug for sagens afgørelse. Kommunalbestyrelsen forelægger sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Uden samtykke Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, der ikke selv har rettet henvendelse herom ordning Helhedsvurdering 17, stk. 1, nr. 1, omhandler ansøgninger, hvor der er krav om helhedsvurdering i forhold til alle muligheder for hjælp i den sociale lovgivning. Det foreliggende grundlag 17, stk. 1, nr. 2-3, omhandler ansøgninger, hvor ansøger ønsker, at sagen behandles på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Uden samtykke 17, stk. 2, omhandler sager, hvor kommunen har påbegyndt sagen uden ansøgers samtykke

9 6 Figur 1.2 Tilkendelser af førtidspension fordelt på grundlaget for sagen, , procent Procent Helhedsvurdering / Almindelig førtidspension Foreliggende dokumentationsgrund Uden ansøgers samtykke Seniorførtidspension 1.2 Gennemsnitsalderen for en ny førtidspensionist er stigende Den gennemsnitlige alder for nye førtidspensionister er steget med næsten 3 år fra 45,7 år i 2010 til 48,6 år i Figur 1.3 viser, at der i 2014 var en større andel af nye førtidspensionister i aldersgrupper år og år, mens der kom færre nye førtidspensionister i aldersgrupperne år og år sammenlignet med Stigningen i den gennemsnitlige alder skal dog ses i forbindelse med de nye regler for tilkendelse af førtidspension, som indebærer, at personer under 40 år som udgangspunkt ikke kan tildeles førtidspension.

10 7 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Figur 1.3 Aldersfordeling for nye førtidspensionister, 2010 og 2014, procent Procent år år år år år år

11 8 1.3 Fald i andel af ikke-vestlige indvandrere blandt nye førtidspensionister Samkøring med Beskæftigelsesministeriets DREAM-register Ved at samkøre Ankestyrelsens førtidspensionsoplysninger med Beskæftigelsesministeriets DREAM-register er det muligt at opdele nye førtidspensionister efter etnisk oprindelse (herkomst). DREAM-registeret indeholder oplysninger om alle borgere, der på et eller andet tidspunkt har modtaget overførelsesindkomster siden Registeret indeholder ligeledes enkelte baggrundsoplysninger, herunder etnisk herkomst. Definition af herkomst: Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er hverken danske statsborgere eller født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen som indvandrer. Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er hverken dansk statsborger eller født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive opfattet som efterkommere. Men hvis begge danskfødte forældre fastholder udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive opfattet som efterkommere. Personer med dansk oprindelse er personer, uanset fødested, der har mindst en forælder, der både er dansk statsborger og er født i Danmark. Kilde: Danmarks Statistik I 2010 udgjorde andelen af tilkendelser af førtidspension til ikke-vestlige indvandrere 17,5 procent af samtlige tilkendelser. I perioden har andelen af tilkendelser af førtidspension til ikke-vestlige indvandrere ligget relativt stabilt omkring procent og udgjorde 15,7 procent i 2014, se tabel 1.1. Andelen af tilkendelser af førtidspension til personer med dansk oprindelse har i perioden ligget mellem 79 og 83 procent. I 2010 udgjorde gruppen af personer med dansk oprindelse 79,2 procent, mens de i 2014 udgjorde 80,6 procent.

12 9 Andelen af tilkendelser af førtidspension til ikke-vestlige efterkommere steget fra 0,6 procent i 2010 til 1 procent i De øvrige grupper af herkomst og oprindelse er næsten uændret for hele perioden, se tabel 1.1. Tabel 1.1 Andel af tilkendelser fordelt på herkomst og oprindelse, , procent Personer med dansk oprindelse 79,2 81,4 82,3 82,5 80,6 Ikke-vestlig, Efterkommere 0,6 0,6 0,7 1,0 1,0 Ikke-vestlig, Indvandrere 17,5 15,3 14,5 14,1 15,7 Vestlig, Efterkommere 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 Vestlig, Indvandrere 2,5 2,5 2,3 2,1 2,6 Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. 1.4 Markant fald i andelen af nye førtidspensionister med en psykisk lidelse Andelen af tilkendelser af førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse faldt fra 51 procent i 2010 til kun at udgøre 39 procent i Andelen af tilkendelser af førtidspension som følge af bevægeapparatssygdomme er ligeledes faldet fra at udgøre 19 procent i 2010 til at udgøre 13 procent i 2014, se figur 1.4. Dog er andelen af tilkendelser af førtidspension som følge af en kræftsygdom eller hjerteog karsygdom steget. Andelen af tilkendelser af førtidspension som følge af kræftsygdomme er mere end fordoblet fra at udgøre 5 procent i 2010 til at udgøre 12 procent i Andelen af tilkendelse som følge af hjerte- og karsygdomme er steget fra 6 procent i 2010 til 8 procent i 2014, se figur 1.4.

13 10 Figur 1.4 Tilkendelser af førtidspension fordelt efter hoveddiagnose, , procent Social indikation Medfødte misdannelser Ulykkestilfælde, vold mv. Sygdomme i åndedrætsorganer Hjerte- og karsygdomme Nervesystemet og sanseorganer Øvrige diagnoser samt uoplyste Kræftsygdomme Bevægeapparatssygdomme Psykiske lidelser Procent

14 Over halvdelen af de nye førtidspensionister er uden forudgående beskæftigelse Over halvdelen af de nye førtidspensionister har ikke været i forudgående beskæftigelse inden for de seneste fem år forud for tilkendelsen af førtidspension. I 2014 udgjorde andelen uden forudgående beskæftigelse 52 procent, hvilket er en lille stigning i forhold til 2010, hvor andelen udgjorde 50 procent, se figur 1.5. De nye førtidspensionister, som har været i beskæftigelse forud for tilkendelsen, var oftest i beskæftigelse indenfor kategorierne offentlig administration, undervisning og sundhed eller handel og transport mv., se figur 1.5. Figur 1.5 Tilkendelser af førtidspension fordelt efter forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet, , procent Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Landbrug, skovbrug og fiskeri Information og kommunikation Bygge og anlæg Kultur, fritid og anden service Erhvervsservice Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Handel og transport mv Uoplyst Offentlig administration, undervisning og sundhed Har ikke været i beskæftigelse Procent

15 Fald i andel der kommer fra kontanthjælp En mindre andel af de nye førtidspensionister kommer fra kontanthjælp og sygedagpenge forud for tilkendelsen af førtidspension. I 2010 kom 42 procent fra kontanthjælp, mens andelen udgjorde 36 procent i 2014, se figur 1.6. Flere nye førtidspensionister kom med ingen eller anden indkomst i De udgjorde henholdsvis 10 og 4 procent i 2014, se figur 1.6. Figur 1.6 Indkomst på tidspunktet for ansøgning om førtidspension, , procent Efterløn/overgangsydelse Revalidering Anden indkomst Fleksjob Lønmodtager Ingen indkomst Ledighedsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp Procent Note: Tallene er ekskl. uoplyste 1.7 Sagsbehandlingstiden i kommunerne faldt i 2014 Efter lov om social pension skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse senest 3 måneder efter, at sagen er overgået til behandling efter reglerne om førtidspension. Sagsbehandlingstiden er derfor defineret som perioden fra, at ansøgningen overgår til behandling efter pensionsloven, og indtil kommunerne træffer en afgørelse. Der er forud for, at sagen overgår til behandling efter pensionslovens regler både i forhold til 2003-ordningen og 2013-ordningen, en periode af varierende længde. Først

16 13 når det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnens ikke kan forbedres, vil sagen overgå til behandling efter pensionslovens regler. I 2014 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i kommunerne 2,1 måneder og dermed kortere end den fastsatte maksimale sagsbehandlingstid på 3 måneder, som reglerne foreskriver. I forhold til 2013 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldet med 0,5 måned. Dog var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid længere i 2013 og 2014 end i perioden , hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var omkring 1,4 måned, se figur 1.7. Figur 1.7 Sagsbehandlingstid for afgørelser om førtidspension i kommunerne, , antal måneder Måneder Andelen af afslag er markant større I 2014 blev der truffet afgørelser om førtidspension. I 73 procent af afgørelserne er der tilkendt førtidspension til ansøgere uden pension. I 24 procent fik ansøgere uden pension afslag på ansøgningen om førtidspension. Til sammenligning fik 9 procent afslag på ansøgningen om førtidspension i Andelen af afslag er steget med 15 procentpoint fra 2010 til 2014, se tabel 1.2.

17 14 Det skal dog ses i sammenhæng med, at der i 2013 og 2014 har været flere afgørelser på det foreliggende dokumentationsgrundlag samt at disse afgørelser typisk har en større andel afslag, se tabel 1.3. Tabel 1.2 Kommunale afgørelser fordelt efter pensionsstatus på ansøgningstidspunktet og afgørelsens udfald, 2010 og 2014, antal og procent Antal Procent Antal Procent Ansøgere uden pension Tilkendelse Afslag Uoplyst afgørelse Ansøgere med førtidspension Opretholdelse Frakendelse Uoplyst afgørelse Uoplyst pensionsstatus Antal afgørelser i alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. 1.9 Ansøgninger på det foreliggende grundlag ender oftere med afslag I 2014 blev der givet afslag på 81 procent af de ansøgninger, som blev behandlet på det foreliggende dokumentationsgrundlag, mens det i 2010 blot var 65 procent. Sager der blev behandlet som almindelige førtidspensionssager, hvor der er krav om helhedsvurdering fik i stort set det samme omfang afslag i 2010 og Afslagene udgjorde henholdsvis 3 og 2 procent de to år, se tabel 1.3. Fra 1. januar 2014 blev muligheden for at søge om seniorførtidspension indført. I 2014 fik 87 ansøgere tilkendelse på seniorførtidspension, mens 13 procent fik afslag, se tabel 1.3.

18 15 Tabel 1.3 Baggrund for ansøgning og sagens udfald, 2010 og 2014, procent Helhedsvurdering/ Foreliggende Uden ansøgers Senior- Almindelig førtidspension dokumentationsgrundlag samtykke førtidspension Tilkendelse Afslag Afgørelse uoplyst I alt Antal i alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. Afgørelser om genvurdering til ny vurdering og frakendelsessager I 2014 påbegyndte kommunerne 223 førtidspensionssager med genvurdering til ny vurdering, for ansøgere med pension på tidspunktet for sagens påbegyndelse. I 99 procent af sagerne blev førtidspensionen opretholdt. I 2010 blev 100 procent af de 193 sager opretholdt, se tabel 1.4. Der var i 2010 og 2014 henholdsvis 5 og 14 sager om frakendelse. I 2010 blev alle 5 sager afgjort med frakendelse, og i 2014 blev førtidspensionen frakendt i 13 ud af de 14 sager (93 procent), se tabel 1.4. Tabel 1.4 Kommunale afgørelser efter baggrunden for påbegyndelse af sagen, ansøgere med pension, 2010 og 2014, procent Genvurdering til ny vurdering Frakendelsessag Opretholdelse procent Frakendelse procent I alt procent Antal sager i alt

19 16 Meget få sager vedrører andre sagstyper Hovedparten af kommunernes afgørelser omhandler almindelige førtidspensionssager, og kun et mindre tal vedrører andre sagstyper, som for eksempel genoptagelser. Andre sagstyper Remonstrationssager er sager, hvor kommunen genbehandler en sag, der er anket til Ankestyrelsen. Kun hvis kommunen ændrer afgørelsen, bliver sagen indberettet på ny. Genoptagelsessager er sager, som kommunen har taget op til ny vurdering på grund af ændringer af praksis, f.eks. ny fortolkning af en lovbestemmelse. Hjemviste sager er sager, som af Ankestyrelsen er blevet sendt tilbage til kommune med henstilling om, at sagen skal behandles igen. Samlet set udgjorde remonstrationssager, genoptagelsessager og hjemviste sager omkring en procent af de kommunale sager både i 2010 og 2014, se tabel 1.5. Tabel 1.5 Antal afgørelser fordelt på sagstype, 2010 og 2014, antal Sager i alt Heraf remonstrationssager Heraf genoptagelsessager (ved praksisændring eller domstolsafgørelse) Heraf hjemviste sager 34 32

20 17 2 Hvem får tilkendt førtidspension? I dette kapitel beskrives de nye førtidspensionister i Der er blandt andet fokus på, hvor de bor, deres alder og herkomst samt hvilken diagnose, der ligger til grund for afgørelsen om førtidspension. 2.1 Geografisk fordeling af tilkendelser af førtidspension Danmarkskortet i figur 2.1 viser hvor hyppigt, der tilkendes førtidspension i landets kommuner. Kommuner med lav tilkendelseshyppighed, det vil sige færre end 10 tilkendelser af førtidspension pr indbyggere, er København, Frederiksberg, Roskilde og ni andre kommuner. De fleste af disse er sjællandske kommuner. Kommuner med mellem 10 og 20 tilkendelser pr indbyggere er koncentreret i Hovedstadsområdet, Sydsjælland og Sønderjylland, mens tilkendelseshyppigheder i den høje ende på mellem 20 og 30 tilkendelser pr indbyggere er koncentreret i Midtjylland og Vestsjælland. De 14 kommuner med de højeste tilkendelseshyppigheder, det vil sige mellem 30 og 57 tilkendelser pr indbyggere, fordeler sig med en kommune i Hovedstadsområdet, en kommune på Sjælland, seks kommuner i Midtjylland, fire kommuner i Syddanmark og to kommuner i Nordjylland, se figur 2.1.

21 18 Figur 2.1 Tilkendelser af førtidspension pr indbyggere mellem år, 2014 Kilde: Kommunernes egne indberetninger til Ankestyrelsen og befolkningstal pr. 1. januar 2014, Danmarks Statistik

22 Tilkendelse af førtidspension sker hyppigst i alderen år Aldersgrænsen for tilkendelse af førtidspension er folkepensionsalderen. Personer under 18 år kan få tilkendt førtidspension med udbetaling fra det 18. år - for eksempel unge med en betydelig nedsat fysisk funktionsevne, hvor kommunen bør træffe afgørelsen, så personen er sikret en indkomst fra sit attende år. Førtidspension kan, med de nye regler der trådte i kraft 1. januar 2013, tilkendes til personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen. Personer i alderen fra 18 til 39 år kan kun tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. I 2014 er der kun lille forskel i den gennemsnitlige alder mellem personer, der fik tilkendt førtidspension, og personer der fik afslag på førtidspension. Således er den gennemsnitlige alder for nye førtidspensionister 48,6 år i 2014, mens den gennemsnitlige alder er 48,2 for personer der fik afslag på førtidspension, se tabel 2.1 Tilkendelse af førtidspension sker hyppigst til ansøgere i alderen år. 43 procent af de nye førtidspensionister er således i denne aldersgruppe, mens aldersgruppen udgør 40 procent af afslagene. De unge i aldersgruppen år og de ældste i aldersgruppen år udgør en større andel af tilkendelserne end af afslagene. Mens aldersgrupperne år og år har større andel af afslagene end af tilkendelserne, se tabel 2.1. Tabel 2.1 Tilkendelser og afslag fordelt på alder, 2014, Antal og procent Tilkendelse Afslag I alt år år år år år år I alt Gennemsnitlig alder 48,6 48,2 48,5 Antal Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding.

23 Få afslag til ansøgere med kræftsygdomme Ansøgere om førtidspension har ofte mere end én sygdom. I denne statistik ses alene på den diagnose, som er den mest centrale i sygdomsbilledet. Ansøgere med kræftsygdomme får sjældent afslag på førtidspension. I 2014 var det således 4 procent af ansøgere med en kræftsygdom, der fik afslag på førtidspension, mens 96 procent fik tilkendt førtidspension. Til sammenligning fik ansøgere med sygdomme i bevægeapparatet afslag i 37 procent af afgørelserne, se tabel 2.2. Tabel 2.2 Tilkendelser og afslag fordelt på diagnose. 2014, antal i alt og procent Tilkendelser Afslag I alt Antal Psykiske lidelser Bevægeapparatsygdomme Øvrige diagnoser samt uoplyste Kræftsygdomme Nervesystemet og sanseorganer Hjerte- og karsygdomme Sygdomme i åndedrætsorganer Ulykkestilfælde, vold mv Medfødte misdannelser Social indikation I alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. 2.4 Ikke- vestlige indvandrere får oftere afslag Af de ikke-vestlige indvandrere, der i 2014 fik en sag afgjort om førtidspension, fik 36 procent afslag på førtidspension, mens 64 procent fik tilkendt førtidspension. For personer med dansk oprindelse var det 22 procent af ansøgerne, der fik afslag, se tabel 2.3.

24 21 Tabel 2.3 Tilkendelser og afslag på førtidspension fordelt på herkomst og oprindelse, 2014, antal i alt og procent Tilkendelse Afslag I alt Antal i alt Personer med dansk oprindelse Ikke-vestlige efterkommere Ikke vestlige indvandrere Vestlige efterkommere Vestlige indvandrere Uoplyst I alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. Indvandrere er lidt ældre end personer med dansk oprindelse ved tilkendelsen af førtidspension I 2014 var 88 procent af indvandrere med ikke-vestlig baggrund ved tilkendelsen af førtidspension 40 år og derover. For vestlige indvandrere var det 92 procent, der ved tilkendelsen var 40 år og derover. Til sammenligning var 82 procent af personerne med dansk oprindelse ved tilkendelsen af førtidspension 40 år eller derover, se tabel 2.4. Statistikken viser, at ikke-vestlige efterkommere hovedsagligt (95 procent) er under 40 år ved tilkendelse af førtidspension. For vestlige efterkommere er andelen under 40 år væsentlig lavere (45 procent), men højere end for personer med dansk oprindelse, hvor det er 17 procent, se tabel 2.4.

25 22 Tabel 2.4 Alder ved tilkendelse af førtidspension fordelt på herkomst og oprindelse, 2014, antal i alt og procent Personer Ikke-vestlige Ikke-vestlige Vestlige Vestlige Uoplyst Alle med dansk efterkommere indvandrere efterkommere ind- oprindelse vandrere år år år år år år I alt Antal i alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. 2.5 Relativt færre af de tidligere beskæftigede indenfor handel og transport mv. får tilkendt førtidspension I 2014 havde omkring 50 procent af de nye førtidspensionister været i beskæftigelse inden for de seneste 5 år. De har typisk været ansat i branchen offentlig administration, undervisning og sundhed. I alt var det 32 procent af de nye førtidspensionister, men branchen udgør også den største del af det samlede antal beskæftigede, nemlig 35 procent, se tabel 2.5. Andelen af tilkendelser til tidligere beskæftigede inden for handel og transport mv. udgjorde 18 procent af de nye førtidspensionister i 2014, men deres andel af det samlede antal beskæftigede var noget højere, nemlig 22 procent. Derimod var andelen af nye førtidspensionister inden for kultur, fritid og anden service (9 procent) højere end andelen af beskæftigede (5 procent), se tabel 2.5.

26 23 Tabel 2.5 Tilkendelser af førtidspension fordelt på de beskæftigedes tidligere branchetilknytning og andelen af beskæftigede fordelt på brancher, 2014, antal og procent Antal Procent Andel af beskæftigede Bygge og anlæg Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Finansiering og forsikring Handel og transport mv Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration, undervisning og sundhed I alt Uoplyst 549 Antal i alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. 2.6 Af de nye førtidspensionister uden forudgående beskæftigelse modtog 29 procent ingen overførelsesindkomst For den halvdel af de nye førtidspensionister, der ikke var i forudgående beskæftigelse inden for 5 år før tilkendelsen af førtidspension, modtog 64 procent offentlige overførelsesindkomster, for eksempel kontanthjælp eller sygedagpenge, forud for ansøgningen. 29 procent modtog ingen overførselsindkomst, mens 7 procent var studerende, se tabel 2.6

27 24 Tabel 2.6 Nye førtidspensionister uden forudgående beskæftigelse inden for 5 år før ansøgningstidspunktet, 2014, antal i alt og procent Antal Procent Andre offentlige overførsler Ingen overførersels indkomst Skoleelev, studerende Pensionist 3 0 Uoplyst 13 0 I alt ikke tidligere beskæftigede

28 25 3 TEMA - Afgørelser på det foreliggende grundlag I dette tema er der fokus på borgere, der søger om førtidspension på det foreliggende grundlag. Det vil sige, at kommunen skal træffe afgørelse om, at sagen direkte skal overgå til at blive behandlet efter reglerne om førtidspension på det dokumentationsgrundlag, der foreligger 1. Blandt andet belyses udviklingen i antallet af tilkendelser og forskelle i andelen, der får tilkendt førtidspension. Derudover er der fokus på forskelle i diagnoser, indkomst og herkomst. 3.1 Færre søger på det foreliggende grundlag I 2014 afgjorde kommunerne sager om førtidspension, hvor borgeren havde ansøgt på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Det er et stort fald i forhold til 2013, hvor knap ansøgte på det foreliggende grundlag. Det relativt høje antal afgørelser i 2013 skal ses i sammenhæng med den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft 1. januar 2013, se figur 3.1. Der var ligeledes et fald i antallet af tilkendelser. Efter en årrække med stigning i antallet af tilkendelser på det foreliggende dokumentationsgrundlag, var der i 2014 et fald på omkring 50 procent. I 2014 fik 456 tilkendt førtidspension, mens det i 2013 var omkring 1.050, se figur Ved førtidspensionsreformen i 2003, blev der indført en bestemmelse som giver borgeren mulighed for at søge om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Bestemmelsen om ansøgning på det foreliggende grundlag er blevet videreført i den nye førtidspensionsreform der trådte i kraft i 2013.

29 26 Figur 3.1 Ansøgninger om førtidspension på det foreliggende grundlag fordelt på førtidspensionsordning, , antal Figur 3.2 Tilkendelser af førtidspension fordelt på førtidspensionsordning, , antal Antal Antal ordning 2013-ordning 2003-ordning 2013-ordning 3.2 Færre afgørelser ender med tilkendelse af førtidspension I 2014 udgjorde andelen af afgjorte sager, ansøgt på det foreliggende grundlag, knap 30 procent af afgørelserne. Til sammenligning udgjorde afgørelser på det foreliggende grundlag kun 7 procent af tilkendelserne, se figur 3.3 og 3.4. Andelen af afgørelser, som er truffet på det foreliggende grundlag, er steget siden I 2010 udgjorde disse afgørelser godt 10 procent alle afgørelser, mens det i 2014 var lige under 30 procent, se figur 3.3.

30 27 Figur 3.3 Ansøgninger om førtidspension fordelt efter sagstype, , procent Figur 3.4 Tilkendelser om førtidspension fordelt efter sagstype, , procent 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% Foreliggende grundlag Øvrige 0% Foreliggende grundlag Øvrige I 2010 fik 34 procent af borgerne, der havde søgt på det foreliggende grundlag, tilkendt førtidspension. I 2014 var denne andel faldet til 19 procent, se figur 3.5 og 3.6.

31 28 Figur 3.5 Tilkendelser på det foreliggende grundlag fordelt efter afgørelse, 2010, antal og procent Figur 3.6 Tilkendelser på det foreliggende grundlag fordelt efter afgørelse, 2014, antal og procent 638; 34% 456; 19% 1219; 66% 1892; 81% Uden pension, afslag Uden pension, tilkendelse Uden pension, afslag Uden pension, tilkendelse 3.3 Geografisk fordeling af afgørelser om førtidspension truffet på det foreliggende grundlag Danmarkskortet i figur 3.7 viser, hvor hyppigt afgørelser træffes på det foreliggende grundlag i landets kommuner. De 42 kommuner med lav andel, det vil sige under 5 afgørelser pr indbyggere på det foreliggende grundlag, er koncentreret i det meste af Jylland og i et bælte om hovedstaden. Også størstedelen af Fyn har lav andel af afgørelser på det foreliggende grundlag. Kommuner med mellem 5 og 10 afgørelser pr indbyggere på det foreliggende grundlag er hyppigst i Sønder- og Midtjylland og langs Sjællands kyster. Det drejer sig om 41 kommuner. Kommuner med mellem 10 og 15 afgørelser pr indbyggere på det foreliggende grundlag ligger bredt fordelt over Danmark, men med en mindre koncentration på Fyn og på Langeland og Lolland. Der er i alt 12 kommuner med denne mængde afgørelser på foreliggende grundlag.

32 29 Kommuner med høj andel af afgørelser truffet på det foreliggende grundlag med flere end 15 afgørelser pr indbyggere, er Københavns, Norddjurs og Brøndby Kommune, se figur 3.7.

33 30 Figur 3.7 Afgørelser om førtidspension truffet på det foreliggende grundlag, 2014, antal pr indbyggere Kilde: Kommunernes egne indberetninger til Ankestyrelsen og befolkningstal pr. 1. januar 2014, Danmarks Statistik.

34 Geografisk fordeling af tilkendelser af førtidspension på det foreliggende grundlag Kortet i figur 3.8 på næste side viser, hvor mange tilkendelser, der er afgjort på det foreliggende grundlag i landets kommuner. Kommuner med lav andel af tilkendelser truffet på det foreliggende grundlag, det vil sige færre end 5 tilkendelser pr indbyggere, er hyppigst i Sønderjylland, Sydsjælland og Nordvestjylland. Også en stor del af kommunerne omkring hovedstaden tilkender sjældent på foreliggende grundlag. Der er 17 kommuner med mellem 5 og 10 tilkendelser på det foreliggende grundlag pr indbyggere. De ligger spredt ud over Danmark, men med en svag koncentration på Nordsjælland. 5 kommuner har tilkendt mellem 10 og 15 førtidspensioner på det foreliggende grundlag pr indbyggere. Det drejer sig primært om jyske kommuner: Viborg, Norddjurs, Billund og Aabenraa samt Odsherred på Sjælland. Kommuner med mere end 15 tilkendelser pr indbyggere på det foreliggende grundlag er fordelt ud over Danmark med en vis fortætning på Sjælland, hvor 16 kommuner tilkender i denne størrelsesorden, se figur 3.8. Heriblandt er Københavns Kommune, der også ligger blandt de højere, når det gælder antallet af alle afgørelser på det foreliggende grundlag, som nævnt i forrige afsnit.

35 32 Figur 3.8 Tilkendelser af førtidspension, hvor afgørelsen er truffet på det foreliggende grundlag, 2014, antal pr indbyggere Kilde: Kommunernes egne indberetninger til Ankestyrelsen og befolkningstal pr. 1. januar 2014, Danmarks Statistik.

36 Borgere, der får tilkendt førtidspension på det foreliggende grundlag, har oftere psykiske lidelser 48 procent af de nye førtidspensionister, som har søgt på det foreliggende grundlag, havde en psykisk lidelse som hoveddiagnose. Til sammenligning var det 41 procent for de øvrige ansøgere, der har fået tilkendt førtidspension. Nye førtidspensionsister med en bevægeapparatsygdom, som havde ansøgt på det foreliggende grundlag, udgjorde derimod en mindre andel. Således var det 10 procent der havde en sygdom i bevægeapparatet, mens det var 14 procent for øvrige ansøgere, se tabel 3.1. Tabel 3.1 Tilkendelser af førtidspension fordelt efter diagnose, 2014, antal og procent Foreliggende dokumentationsgrundlag Øvrige I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Bevægeapparatssygdomme Hjerte- og karsygdomme Kræftsygdomme Medfødte misdannelser Nervesystemet og sanseorganer Psykiske lidelser Social indikation Sygdomme i åndedrætsorganer Ulykkestilfælde, vold mv Øvrige diagnoser samt uoplyste I alt Uoplyste Antal i alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding.

37 Lille forskel i alder på tilkendelsestidspunktet Nye førtidspensionister, der har søgt på det foreliggende grundlag, har stort set samme alderssammensætning som øvrige nye førtidspensionister. Dog er der lidt mindre andel af de unge førtidspensionister mellem 15 og 19 år, som får tilkendt førtidspension på det foreliggende grundlag (4 procent) end øvrige nye førtidspensionister (8 procent). Der er til gengæld lidt større andel nye førtidspensionister ansøgt på det foreliggende grundlag mellem år (20 procent) sammenlignet med øvrige nye førtidspensionister (16 procent), se figur 3.9. Figur 3.9 Tilkendelser af førtidspension på det foreliggende grundlag fordelt på alder, 2014, procent Procent år år år år år år Foreliggende dokumentationsgrundlag Øvrige 3.7 Indvandrere med ikke-vestlig baggrund ansøger oftere om førtidspension på det foreliggende grundlag, og får oftere afslag Ikke-vestlige indvandrere udgjorde i procent af afgørelserne om førtidspension på det foreliggende grundlag, men kun 16 procent af de øvrige afgørelser. Til sammenlig udgjorde borgere med dansk oprindelse 71 procent af afgørelserne om førtidspension på det foreliggende grundlag og 81 procent af de øvrige afgørelser, se tabel 3.2.

38 35 Tabel 3.2 Afgørelser om førtidspension fordelt på herkomst og sagstype, 2014, antal og procent Foreliggende grundlag Øvrige I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Dansk oprindelse Ikke-vestlig, efterkommere Ikke-vestlig, indvandrere Vestlig, Efterkommere Vestlig, indvandrere I alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. Ikke-vestlige indvandrere får oftere afslag på ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag end ansøgere med dansk herkomst. Således fik 86 procent af ikkevestlige indvandrere afslag på deres ansøgning, mens det var tilfældet for 79 procent af ansøgere med dansk oprindelse, se tabel 3.3.

39 36 Tabel 3.3 Afgørelser om førtidspension på det foreliggende grundlag fordelt efter sagsudfald og herkomst, 2014, antal og procent. Tilkendelser Afslag I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Dansk oprindelse Ikke-vestlig, efterkommere Ikke-vestlig, indvandrere Vestlig, Efterkommere Vestlig, indvandrere I alt Borgere, der får tilkendt førtidspension på det foreliggende grundlag, kommer oftere fra kontanthjælp Af de nye førtidspensionister, der i 2014 fik tilkendt førtidspension på det foreliggende grundlag, havde 44 procent kontanthjælp som indkomst på ansøgningstidspunktet. Til sammenligning var det 36 procent af de øvrige nye førtidspensionister, der modtog kontanthjælp. Derimod var det en mindre andel af de nye førtidspensionister der havde ansøgt på det foreliggende grundlag, der kom fra sygedagpenge. Således modtog 28 procent sygedagpenge, mens det var 35 procent af de øvrige nye førtidspensionister, se tabel 3.4.

40 37 Tabel 3.4 Tilkendelser af førtidspension fordelt efter forsørgelsesgrundlag på ansøgningstidspunktet og sagstype, 2014, antal og procent Foreliggende grundlag Øvrige I alt Fleksjob Ingen indkomst Kontanthjælp Ledighedsydelse Lønmodtager Revalidering Sygedagpenge Anden indkomst I alt Antal Uoplyst Antal i alt

41 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Førtidspension Årsstatistik 2014 BILAG Titel Førtidspension 2014_Bilag Udgiver Ankestyrelsen, juni 2015 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon Hjemmeside

42 39 Bilag 1 Indsamling og behandling af data 1.1 Indsamling Kommunerne udfylder et statistikskema for hver førtidspensionssag, de træffer afgørelse i. Skemaerne skal være indsendt til Ankestyrelsen senest d. 7. i måneden efter, at afgørelsen er truffet. Kommunerne indberetter afgørelser vedrørende førtidspension efter lov om social pension (2003-ordning og 2013-ordning). Nytilkendelser af førtidspension Afgørelserne omhandler ansøgninger fra personer, som ikke tidligere har modtaget pension og afgørelser angående ændringer. Hvis der er truffet flere afgørelser om den samme person, vil personen dermed indgå i statistikken hver gang, der er truffet en afgørelse. Årsstatistikken er således en afgørelsesstatistik, idet statistikken dækker antallet af afgørelser frem for antallet af personer. Der er dog årligt under 50 personer, der indgår i statistikken mere end én gang. Øvrige typer af sager Udfaldet af kontrolsager, hvor der foretages fornyet undersøgelse, er ligeledes indberettet uanset resultatet. Remonstrationssager 2 indgår også i statistikken, hvor indberetningen foretages af den instans, der har truffet afgørelse i sagen. 1.2 Skemaindhold Fælles for de udfyldte statistikskemaer for såvel den nye som den gamle førtidspensionsordning er, at de først og fremmest indeholder oplysninger om pågældende ansøgers personlige forhold såsom økonomiske og helbredsmæssige forhold. Dernæst indeholder de udfyldte skemaer oplysninger om sagsbehandlingen, herunder blandt andet måned og år for sagens påbegyndelse og afgørelse, sagens art og udfald samt måned og år for en eventuel genvurdering af sagen. Statistikskemaerne, som gælder for afgørelser efter den nye ordning, indeholder oplysninger om eventuelle påbegyndte ressourceforløb, som er en del af de nye regler fra Hvis en pensionsansøger klager over en instans afgørelse, og instansen på baggrund af klagen genvurderer afgørelsen, er der tale om en remonstrationssag. I denne statistik indgår remonstrationssager kun, hvis genvurderingen har ført til en ændret afgørelse. Instanserne indberetter ikke remonstrationssager, som ikke fører til en ændret afgørelse.

43 Behandling af skemaoplysninger Efter fremsendelse af statistikskemaerne er ovennævnte data løbende kontrolleret. Opdages fejl og/eller mangler, er indsenderen af statistikskemaet blevet kontaktet med henblik på afklaring eller komplettering af de afgivne oplysninger. Endvidere er der i forbindelse med årsstatistikkens udarbejdelse gennemført en række logiske tests og andre pålidelighedstests. Kunne fejlen eller manglen ikke korrigeres, er den pågældende oplysning registreret som uoplyst. Fra 2008 og frem er der foretaget en validering af antallet af kommunernes indberetninger. Valideringer er foretaget ved at kommunerne er blevet bedt om at bekræfte antallet af indberetninger til Ankestyrelsen, og der er blevet fulgt op med telefonisk henvendelse. I løbet af 2014 er der udgivet kvartalsvise opgørelser over antallet af afgørelser og nye ansøgninger i De kvartalsvise opgørelser er afsluttet ved udgangen af det efterfølgende kvartal. Kvartalsopgørelserne og årsopgørelsen er ikke helt sammenfaldende. Det skyldes blandt andet, at flere kommuner først har indsendt deres afgørelser efter fristens udløb, samt at en række ukomplette og fejlagtige indsendelser først har kunnet rettes efterfølgende. Materialet, som indgår i denne årsstatistik, er senest indgået d. 18. maj Senere indsendte indberetninger er således ikke medtaget i det materiale, der her foreligger.

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2011-2015 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalder

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2008-2012 3 1.1 Færre tilkendelser af førtidspensioner i 2012 3 1.2 Uændret andel deltager i forudgående

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011 Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 346 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2007-2011 2 1.1 Kommunerne tilkendte færre førtidspensioner

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2010 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2009 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2013

PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Farum pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr. 24

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING he SAS Survey Solution of 21 16-04-2013 10:22 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING Indberetning af afgørelser truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser Social og Sundhed Borger- og Socialservice Analyse af de bagvedliggende faktorer til den nuværende udvikling inden for førtidspensionsområdet. Indledning Ishøj Kommune har oplevet en kraftig stigning i

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtidspensionssager

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtidspensionssager Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtidspensionssager Benyttes til indberetning af afgørelser truffet i 2012 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens regler gældende fra 1. januar

Læs mere

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013 Nr. 11 / Oktober 2013 Der har i en årrække været en konstant nedgang i andelen af PensionDanmark medlemmer, der får tilkendt førtidspension. Som forventet fortsatte tendensen i forbindelse med implementeringen

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 17 stk1 - Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING 1 of 15 08-01-2013 08:46 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING Indberetning af afgørelse truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension)

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2004

Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Maj 2005 Titel: Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Udgiver: Ankestyrelsen, Analysekontoret Ansvarlig institution: Ankestyrelsen Copyright: Ankestyrelsen Emneord:

Læs mere

Cabi-fakta. Belysning af årsager til fald i antal nytilkendte førtidspensioner. Januar 2013. Seniorkonsulent Kim Madsen. Side 1

Cabi-fakta. Belysning af årsager til fald i antal nytilkendte førtidspensioner. Januar 2013. Seniorkonsulent Kim Madsen. Side 1 Belysning af årsager til fald i antal nytilkendte førtidspensioner Januar 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 om nytilkendte førtidspensioner Kim Madsen og Carsten Kjærgaard Copyright 2013 Cabi Mindre

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

Notat om ledighedsydelse og fleksjob

Notat om ledighedsydelse og fleksjob Notat om ledighedsydelse og fleksjob 1 jan okt nov dec jan jan okt nov dec jan okt Udvikling 213-14 Udvikling i antal personer på længerevarende ydelser 35 3 25 2 15 1 5 2.45 2.4 2.35 2.3 2.25 2.2 2.15

Læs mere

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data.

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 23.8.2017 Notat Førtidspension og Seniorførtidspension Figur 1 Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt. 2017 kan være

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G 30. oktober 2012 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Støtte til køb af bil mv.

Støtte til køb af bil mv. Ankestyrelsens statistikker Støtte til køb af bil mv. Servicelovens 99 Årsstatistik 2005 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til køb af bil mv.: Årsstatistik 2005 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr Handicaprådet Randers Kommune LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th. 8920 Randers NV Tlf.nr.29 29 05 93 bentluno@mail.tele.dk www.randers.lev.dk 9.3.2017 Tilkendelse af førtidspension til udviklingshæmmede

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Småjob på det danske arbejdsmarked November 216 1. Indledning og sammenfatning Denne analyse undersøger, hvor mange småjob der findes på det nuværende

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 17. juni 2015 Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners praksis for at tilkende og for at give afslag på i sager, hvor

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension

De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension VEJLEDNING Til udfyldelse af elektroniskskema om De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension Afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension) regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning).

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere