Restaureringsguide for værfter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaureringsguide for værfter"

Transkript

1 Restaureringsguide for værfter

2 En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet bliver enige om opgavens omfang. Værftet udregner efterfølgende et tilbud efter de vilkår og den praksis, der er gældende på stedet, hvorefter kontrakt kan skrives og arbejdet sættes i gang. Men er der tale om arbejder på et bevaringsværdigt fartøj, gælder der nogle specielle regler, idet arbejdet ud over at skulle være håndværksmæssigt i orden, også skal være håndværkstro for den tidsperiode, som skibet repræsenterer. Det kan ofte være et problem for en håndværker, at lave en håndværksmæssig løsning, som måske er historisk korrekt, men som samtidig er en dårligere løsning. I de fleste tilfælde går det godt. Men i nogle tilfælde opstår der uenighed om opgaven. Denne anvisning har til formål at fokusere på de vilkår, der gælder for restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer. Ved at parterne på forhånd er opmærksomme på og tager hensyn til disse, kan man forhåbentlig undgå, at der efterfølgende bliver stillet spørgsmål ved om værftet har leveret det arbejde, der var aftalt. I rammevilkårene for skibes bevaringsstatus forudsættes der, at vedligehold, istandsættelser og restaureringer skal udføres i pagt med gode, håndværksmæssige traditioner. Hvis en restaurering er medfinansieret ved lån fra Skibsbevaringsfonden, følger der desuden nogle særlige vilkår med, nemlig de såkaldte kulturhistoriske retningslinjer. Skibsejeren er forpligtet til at følge disse retningslinjer ved blandt andet at gøre skibstømreren eller bådebyggeren bekendt med vilkårene for arbejdets udførelse. Desværre er det ikke altid, at skibsejeren har den fornødne indsigt i skibstømrerfaget, hvilket gør denne anvisning relevant. Det anbefales derfor værfterne, at de i forbindelse med tilbudsgivning undersøger, om der er tale om opgaver på et bevaringsværdigt fartøj, som måske yderligere er støttet af Skibsbevaringsfonden. Der kan således allerede i tilbuddet tages højde for evt. særlige problemstillinger. Lidt om nogle centrale begreber Generelt skal alt arbejde udføres således, at skibet efter istandsættelsen fremstår som troværdigt i forhold til dets alder og oprindelige funktion. I Skibsbevaringsfondens kulturhistoriske retningslinjer, som skibsejerne og værfterne skal være bekendt med (gengivet til sidst i denne anvisning), anvendes forskellige betegnelser og begreber, som her skal forklares nærmere: Istandsættelse på kulturhistorisk grundlag: Dette er den generelle rammebestemmelse og indebærer, at alt arbejde skal have en håndværksmæssig udførelse, der afspejler den periode, skibet repræsenterer. Restaurering: Indebærer, at hele eller dele af fartøjet istandsættes med præcis de samme materialer og håndværksmæssig udførelse, som oprindeligt var anvendt. En restaurering kan godt medføre, at elementer bliver rekonstrueret. SBF/tr Vejledning for værfter ver

3 Rekonstruktion: En istandsættelse, der indebærer, at ikke eksisterende dele af fartøjet bliver genskabt til oprindeligt udseende eller til en nærmere defineret periode. Historisk dokumentation: Gamle fotos, tegninger, beskrivelser, tilsynsbøger el.lign. Som en hovedregel skal al restaurering bygge på dokumentationsmaterialet. Om tilbud Alt arbejde, der bliver finansieret helt eller delvist af Skibsbevaringsfonden, skal udføres på grundlag af et skriftligt tilbud eller prisoverslag, som skibsejeren og værftet sammen er blevet enige om. Der skal, som en hovedregel, indhentes tilbud fra to værfter, som begge skal have de samme forudsætninger at arbejde ud fra. Ved forespørgsel om tilbud gør skibsejeren klogt i at vedlægge Skibsbevaringsfondens kulturhistoriske retningslinjer, så værftet er bekendt med de specielle vilkår, der vil gælde for opgaven. Skibsejeren bør også vedlægge oplysninger om materialetyper, forarbejdningsgrad, overfladebehandling osv. Værftet bør ved tilbudsgivning på reparation af et bevaringsværdigt fartøj på forhånd gå ud fra, at anvendelse af rustfri bolte, skruer med krydskærv og andre moderne materialer m.m. ikke er foreneligt med det aktuelle projekt. Værftets tilbud skal indeholde en specifikation af opgaven/opgaverne, om muligt med pris for hver delopgave. Om opgavens udførelse En istandsættelse eller restaurering, hvor Fonden medvirker, er ikke blot en almindelig reparationsopgave. Selve det håndværksmæssige arbejde kan måske i det store og hele være ens, men intentionen er en anden. Ved en restaurering skal alle udskiftninger eller erstatninger som en hovedregel foretages ved brug af eksakt samme materialetype, dimensioner, fæstemidler og forarbejdning som den del, der bliver skiftet ud. Hvis fartøjet bliver tilbageført til oprindeligt udseende, er det den oprindelige udførelse, der skal vælges. Bådebyggeren eller skibstømreren skal derfor hele tiden tage hensyn til dette, for at det færdige produkt fremstår historisk korrekt. Ved store og komplekse opgaver vil der være udarbejdet en restaureringsplan, der bygger på den historiske dokumentation. Værftet må ved istandsættelsen ikke foretage ændringer af skibets oprindelige konstruktion uden, at dette på forhånd er aftalt med Skibsbevaringsfonden. Hvis det er sandsynligt, at den eksisterende konstruktion er uoriginal, dårligt eller fejlagtigt udført, og værftet derfor ønsker at ændre på samme, skal dette være aftalt inden arbejdet eventuelt sættes i værk. Ligeledes må værftet ikke ændre på konstruktioner, blot fordi man mener, at en moderne løsning er bedre. Hvis fartøjet synes af Søfartsstyrelsen, skal arbejdets kvalitet udføres til myndighedens krav. Hvis et arbejde som følge af krav fra en myndighed afviger fra restaureringsplanen, kan Skibsbevaringsfonden anmode om dokumentation, f.eks. i form af skriftlige pålæg i Søfartsstyrelsens besigtelsesrapport. Alt træ, der sættes ind i skibet, skal have et fugtighedsindhold, der traditionelt passer til formålet. Det er ok at anvende træ med et relativt højt fugtighedsindhold (over 15%) til klædningen i undervandsskroget. Fribordsklædningen skal have et lavere fugtighedsindhold (max 15 %), og det samme gælder for dæksplanker, skandæk/vaterbord og tømmer som spant, bjælker, vægere, stævn, bjørn osv. Værftet skal på forhånd kontrollere, at tømmeret ikke har for højt fugtighedsindhold. Erfaringsmæssigt bliver der ofte anvendt tømmer med et for højt fugtindhold. Konsulenterne vil om nødvendigt foretage en fugtighedsmåling og eventuelt kræve, at der skal anvendes tømmer med lavere fugtighed. SBF/tr Vejledning for værfter ver

4 Tilsyn under arbejdet Hvis Skibsbevaringsfonden har ydet lån til restaureringsopgaven, vil fondens konsulenter sidde med ved bordet. Konsulenten er i princippet hverken skibsejerens eller værftets mand, men deltager for at sikre, at Fondens midler bliver anvendt efter forudsætningerne. Fondens rolle er nedfældet i lånevilkårene, som skibsejeren ved sin underskrift har accepteret. Det er derfor ham, der i sidste ende skal stå til ansvar overfor Fondens krav og vilkår. Værftet og skibsejeren har et fælles ansvar for i god tid at informere Fonden om hvor og hvornår skibet vil blive taget på land. Så snart skibet er kommet på bedding og hurtigst muligt efter, at skroget er åbnet, skal Fondens konsulent tilkaldes for at blive orienteret om opgavens omfang. Fondens konsulent fører jævnligt tilsyn med arbejdet. Det er derfor i alles interesse, at de tre parter jævnligt mødes til byggemøder gennem hele værftsperioden. På denne måde undgår man, at istandsættelsen kommer i strid med de kulturhistoriske retningslinjer. Alt arbejde skal derfor være aftalt på forhånd. Ansvar Både skibsejeren og værftet eller bådebyggeriet er forpligtet til at sætte sig ind i, og følge Skibsbevaringsfondens kulturhistoriske retningslinjer. Ligeledes er skibsejeren forpligtet til at rette sig efter Fondens anvisninger for arbejdet. Derfor er det nødvendigt, at han har aftalt med værftet, at værftet kontakter Skibsbevaringsfonden for at få eventuelle uoverensstemmelser i specifikation eller tegning afklaret. Det er ligeledes vigtigt, at værftet kontakter Skibsbevaringsfonden, hvis man kan se, at udleverede specifikationer ikke kan udføres. Skibsbevaringsfondens rådgivning er vejledende og ikke ansvarspådragende. Alvorlige brud på de kulturhistoriske retningslinjer kan i yderste fald medføre, at Skibsbevaringsfonden vil afvise at godkende arbejdet og efterfølgende nægte at udbetale lånet, også selv om skibsejeren selv har accepteret arbejdet. Bygherren vil i sådanne situationer selv være ansvarlig for betaling af regningen. Nogle værfter arbejder efter "Almindelige betingelser vedrørende reparations og ombygningsarbejder herunder bedding og doksætning (dokning), samt nyinstallationer og afhjælpningsarbejder på skibe, pramme, både etc. gældende for værfter inden for Skibs og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening", publiceret januar Specielt betingelsernes pkt. 5, der regulerer arbejdets udførelse, kan i den yderste konsekvens være i strid med Skibsbevaringsfondens krav til korrekt udførelse. Det kan være hensigtsmæssigt at søge råd hos Fonden i sådanne tilfælde. SBF/tr Vejledning for værfter ver

5 Kulturhistoriske retningslinjer for vedligeholdelse og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer Fartøjets drift og vedligeholdelse skal have som overordnet mål at sikre det som et varigt kulturminde, så den kulturhistoriske værdi ikke bliver forringet eller går tabt. Restaurering skal ske efter principper, der klart varetager fartøjets kvaliteter ud fra en nærmere dokumenteret periode i dets historie. Istandsættelse ved midler fra Skibsbevaringsfonden skal følge en detaljeret restaureringsplan, der fokuserer på en nærmere angivet periode af skibets erhvervsaktive liv, og som bygger på en historisk dokumentation af fartøjet. Arbejdet skal være virkelighedstro. Det betyder, at fartøjet i det ydre kommer til at fremstå som netop dette fartøj eller denne skibstype har set ud i en nærmere defineret periode af dets historie. Motor og andre tekniske installationer skal tilpasses sådan, at de forstyrrer fartøjets kulturhistoriske fortælleværdi mindst muligt. Arbejdet skal være materialetro. Dette betyder, at al istandsættelse bliver udført som eksakte kopier af de eksisterende løsninger, og der skal, hvis muligt, bruges materialer af samme type: Eg skal erstattes af eg, beg og værk af beg og værk, messingskruer med messingskruer, firkantmøtrik med firkantmøtrik osv. Arbejdet skal være håndværkstro. Dette betyder, at alle detaljer i skrog, overbygninger og rigning i størst mulig grad er udført med tidstypisk form, bearbejdelse og overfladebehandling. Udskiftede dele skal være eksakte kopier af de gamle og med de samme dimensioner. Oprindelig aptering holdes i størst mulig grad uændret. Restaurerede fartøjer skal vedligeholdes forsvarligt. Arbejdet skal udføres med traditionelle, håndværksmæssige metoder og i størst mulig udstrækning med historisk korrekte materialer. Arbejdsteknikken skal harmonere med den periode fartøjet repræsenterer. Dette betyder at en håndhøvlet overflade ikke bør vedligeholdes med el værktøj. Linoliemaling bør ikke overmales med plastmaling. Naturlige råvarer bør ikke byttes ud med kemiske osv. For skibe der har modtaget lån fra Skibsbevaringsfonden, skal der udarbejdes en bevarings og vedligeholdsplan for fartøjet, der intentioner og krav i disse retningslinjer er nedfelt. Planen skal godkendes af Skibsbevaringsfonden. SBF/tr Vejledning for værfter ver

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Vision og Strategi 2006-2011 Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Layout: Ole Pettersson, Pettersson Grafik Tryk: TS Print Consult, oplag: 1000 stk. Fotos: Kirsten

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring. Sejl til bevaringsværdige

SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring. Sejl til bevaringsværdige SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring 1 Sejl til bevaringsværdige skibe Om Skibsbevaringsfonden SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er - at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold: Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

MS ANGELO ex. SS SVENDBORGSUND

MS ANGELO ex. SS SVENDBORGSUND S K I B S B E V A R I N G S F O N D E N MS ANGELO ex. SS SVENDBORGSUND FORPROJEKT TIL PLAN FOR EN TILBAGEFØRING DATABLAD Titel: Forfatter: M/S ANGELO ex. SS SVENDBORGSUND Forprojekt til plan for en tilbageføring

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Råderet. Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger. 2. udgave

Råderet. Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger. 2. udgave Råderet Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger 2. udgave Udgivet januar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax:

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere